Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014"

Transcriptie

1 Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Infosessie voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Olivier Wouters Advocaat - Vennoot Ward Bouciqué Advocaat - Senior Associate Brussel, 21 januari I. INLEIDING 2 1

2 A. Verschillende behandeling van arbeiders/bedienden op het vlak van... Opzeggingstermijnen Carenzdag Duur proeftijd Vakantiegeld Gewaarborgd loon bij ziekte Economische werkloosheid Willekeurig ontslag Concurrentiebeding Tijdstip betaling loon Arbeidsduur Sociale zekerheidsbijdragen Paritaire comités Sociale verkiezingen Vakbondsafvaardiging Samenstelling arbeidsgerechten Aanvullende pensioenen 3 B. Eerste arresten van het Arbitragehof Arbitragehof 8 juli 1993: verschil tussen arbeiders en bedienden is een verschil in behandeling dat indien het in 1993 zou zijn ingevoerd niet objectief en redelijk kan worden verantwoord maar geen schending van het gelijkheidsbeginsel! eerste aanzet tot het dichten van de juridische kloof geleidelijk Arbitragehof 21 juni 2001: geen willekeurig ontslag voor bedienden geen discriminatie want bijzondere regeling voor arbeiders ter compensatie van kortere opzegtermijnen 4 2

3 C. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 prejudicieel arrest verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden op vlak van: opzeggingstermijnen (art. 59 AOW) carenzdag (art. 52, 1, 2 de -4 de lid AOW) strijdig met grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (ongrondwettig) IPA-wet van april 2011 slechts stap naar een verdere harmonisatie... MAAR: gevolgen van beide ongrondwettige wetsbepalingen worden gehandhaafd tot wetgever nieuwe bepalingen aanneemt uiterlijk tot 8 juli D. Het finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk op 5 juli

4 Drie luiken ONTSLAGREGELING CARENZDAG ANDERE ELEMENTEN 7 LUIK 1: ONTSLAGREGELING 8 aspecten in het compromisvoorstel: Opbouw opzeggingstermijn Regeling van het verleden Sectorale complementen Outplacement Breuk : inzetbaarheidsverhogende maatregelen Uitzonderingen voor bepaalde activiteiten Compensaties Motivering van het ontslag 8 4

5 II. De Wet van 26 december II. De Wet van 26 december 2013 Herschrijving/herschikking van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 Overgangsbepalingen en begeleidende maatregelen Work in progress : - koninklijke besluiten - ontslagmotivering 10 5

6 II. De Wet van 26 december 2013 Overzicht A. De nieuwe ontslagregels (slides 12 t.e.m. 38) B. De opzeggingstermijnen voor arbeidsovereenkomsten die vóór 2014 ingegaan zijn (slides 39 t.e.m. 49) C. Outplacementbegeleiding (slides 50 t.e.m. 55) D. Begeleidende maatregelen (slides 56 t.e.m. 64) E. Extra to do s door de nieuwe ontslagwetgeving (slide 65) 11 A. De nieuwe ontslagregels 1. Anciënniteit Enige criterium om opzeggingstermijn te bepalen Verworven op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat = periode gedurende welke de werknemer ononderbroken in dienst is gebleven van dezelfde onderneming Gelijkstelling periode van uitzendarbeid bij de WG-gebruiker - indien WG opzegt - identieke functie - gelijkstelling van periode van inactiviteit max. 7 dagen - aanwerving volgt op periode van uitzendarbeid! Opgelet: afwijkende regeling voor anciënniteit in geval van aanwerving na uitzendarbeid in het kader van het motief instroom (Uitzendarbeidswet 24 juli 1987 en CAO nr. 108, sinds 1 september 2013) geldt niet voor bepaling van de opzeggingstermijn 12 6

7 2. Aanvang opzeggingstermijn Behoud van vormvereisten en verplichte vermeldingen in de opzeggingsbrief Aanvang opzeggingstermijn: maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn betekend werd (dus: te verzenden ten laatste op woensdag (of dinsdag indien er een feestdag volgt)) Aanvang tegenopzegging door WN: idem Opzegging door de werkgever Met ingang van 1 januari 2014 (ook voor oude contracten ) Opzegging door de werkgever: Geleidelijke opbouw gedurende eerste vijf jaren Vanaf het 5 e jaar: 3 weken per begonnen anciënniteitsjaar Op 20 jaar anciënniteit wordt de opbouw vertraagd ( scharnierjaar ) Nieuwe schijf zodra WN nieuw kwartaal/jaar aanvat 14 7

8 anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 2 weken tussen 3 maanden en < 6 maanden 4 weken tussen 6 maanden en < 9 maanden 6 weken tussen 9 maanden en < 12 maanden 7 weken tussen 12 maanden en < 15 maanden 8 weken tussen 15 maanden en < 18 maanden 9 weken tussen 18 maanden en < 21 maanden 10 weken tussen 21 maanden en < 24 maanden 11 weken tussen 2 jaar en < 3 jaar 12 weken tussen 3 jaar en < 4 jaar 13 weken tussen 4 jaar en < 5 jaar 15 weken vanaf 5 jaar + 3 weken per begonnen jaar anciënniteit tussen 20 jaar en < 21 jaar + 2 weken per begonnen jaar anciënniteit vanaf 21 jaar + 1 week per begonnen jaar anciënniteit 15 Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg 0-3 mnd 2w 5j 18w 16j 51w 27j 69w 3-6 mnd 4w 6j 21w 17j 54w 28j 70w 6-9 mnd 6w 7j 24w 18j 57w 29j 71w 9-12 mnd 7w 8j 27w 19j 60w 30j 72w mnd 8w 9j 30w 20j 62w 31j 73w mnd 9w 10j 33w 21j 63w 32j 74w (+ 1w/j) mnd 10w 11j 36w 22j 64w 33j 75w mnd 11w 12j 39w 23j 65w 34j 76w Vanaf 2j 12w 13j 42w 24j 66w 35j 77w 3j 13w 14j 45w 25j 67w 36j 78 w 4j (+3w/j) 15w 15j 48w 26 j 68w

9 Weken opzegging Jaren anciënniteit Globaal Compromisvoorstel CAO % Lagere bedienden Hogere bedienden (Formule Claeys) Opzegging door de werknemer ½ opzegtermijn van de werkgever - afgerond op de laagste eenheid - maximum 13 weken - uitz.: wedertewerkstellingsprogramma (max. 7 dagen) Nieuwe schijf zodra WN nieuw kwartaal/jaar aanvat 18 9

10 anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week tussen 3 maanden en < 6 maanden tussen 6 maanden en < 12 maanden tussen 12 maanden en < 18 maanden tussen 18 maanden en < 24 maanden tussen 2 jaar en < 4 jaar tussen 4 jaar < 5 jaar tussen 5 jaar en < 6 jaar tussen 6 jaar en < 7 jaar tussen 7 jaar en < 8 jaar vanaf 8 jaar 2 weken 3 weken 4 weken 5 weken 6 weken 7 weken 9 weken 10 weken 12 weken 13 weken Tegenopzegging door de werknemer Dezelfde termijnen als voor de opzegging door de WN (maar: plafond max. 4 weken) anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week tussen 3 maanden en < 6 maanden tussen 6 maanden en < 1 jaar vanaf 1 jaar 2 weken 3 weken 4 weken 20 10

11 6. Afwijkingen? (1) Pensioenleeftijd: Einde AO onbepaalde tijd vanaf 1 ste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt Dezelfde opzeggingstermijn als voor de opzegging door de werkgever (zie hoger), maar plafond max. 26 weken Afwijkingen? (2) SWT In geval van opzegging door de WG met het oog op SWT: verkorting opzeggingstermijn tot minimaal 26 weken indien: onderneming erkend als: onderneming in moeilijkheden of onderneming in herstructurering Modaliteiten en voorwaarden bij KB 22 11

12 6. Afwijkingen? (3) Tijdelijke werkloosheid WN kan AO beëindigen zonder opzegging: - gedurende periodes van volledige schorsing van de uitvoering van de AO en van gedeeltelijke arbeid wegens economische oorzaken - Na schorsing wegens slecht weer > 1 maand Afwijkingen? (4) Afwijkende sectorale CAO s niet toegelaten (ongeacht gunstiger/minder gunstig voor de WN) 24 12

13 6. Afwijkingen? (5) Ondernemingsregeling/individuele regeling niet uitdrukkelijk verboden voor zover niet minder gunstig voor de WN Afwijkingen? (6) Uitzondering voor bepaalde sectoren Indien KB op 31 december 2013 met opzeggingstermijn voor WG < CAO nr. 75 (zie tabel hieronder): - Opzeggingen door WG tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017: anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 2 weken tussen 3 maanden en < 6 maanden 4 weken tussen 6 maanden en < 5 jaar 5 weken tussen 5 jaar en < 10 jaar 6 weken tussen 10 jaar en < 15 jaar 8 weken tussen 15 jaar en < 20 jaar 12 weken minstens 20 jaar 16 weken 26 13

14 6. Afwijkingen? (6) Uitzondering voor bepaalde sectoren - Opzeggingen door WN tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017: anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week tussen 3 maanden en < 5 jaar tussen 5 jaar en < 10 jaar tussen 10 jaar en < 15 jaar tussen 15 jaar en < 20 jaar minstens 20 jaar 2 weken 3 weken 4 weken 6 weken 8 weken - Dit geldt niet: - wanneer het KB enkel een lagere termijn bepaalt voor een anciënniteit beperkt tot 1 jaar (bv. horeca) - voor de bij KB vastgelegde opzeggingstermijnen in het kader van herstructurering, met het oog op rustpensioen, of in het kader van SWT Afwijkingen? (6) Uitzondering voor bepaalde sectoren - Vanaf 1 januari 2018: (1) Algemene opzeggingstermijnen (snellere evolutie naar algemene opzeggingstermijnen kan bij sector-cao) voor arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2014 (2) Voor oude arbeidsovereenkomsten: dubbele foto (zie verder) (3) Uitzondering: Voormelde termijnen blijven van toepassing op de werkgevers en de werknemers, indien cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. Ze vallen op 31 december 2013 onder KB op basis van art. 61 of 65/3, 2 WAO dat in lagere termijnen voorziet dan de hoger vermelde termijnen (slides 26 en 27) 2. de werknemer heeft geen vaste plaats van tewerkstelling 3. de werknemer voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één of meer van volgende activiteiten uit: a) graafwerken; b) grondwerken; c) funderings- en verstevigingswerken; d) waterbouwkundige werken; 28 14

15 6. Afwijkingen? (6) Uitzondering voor bepaalde sectoren e) wegenwerken; f) landbouwwerken; g) plaatsing van nutsleidingen; h) bouwwerken; i) montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen; j) inrichtings- of uitrustingswerken; k) verbouwingswerken; l) vernieuwbouw; m) herstellingswerken; n) ontmantelingswerken; o) sloopwerken; p) instandhoudingswerken; q) onderhouds-, schilder- en reinigingswerken; r) saneringswerken; s) afwerkingswerkzaamheden behorende bij 1 of meer werken bedoeld in a) tot r) Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / duidelijk omschreven werk Behoud van de mogelijkheid tot verbreking: - loon verschuldigd tot einde termijn - maar maximum 2 x opzeggingstermijn indien AO voor onbepaalde tijd Opzegging/verbreking tijdens eerste helft van de overeengekomen duurtijd (maar maximum 6 maanden) + enkel voor de 1 ste overeenkomst 30 15

16 Voorbeeld 1: AO bepaalde tijd 8 maanden 4 maanden 4 maanden Regel 1: normale opzeggingstermijn 1/2 de duur = eerste 4 maanden Regel 2: normale opzeggingstermijn = 2 weken eerste 3 maanden/4 weken tijdens de 4 de maand Regel 3: ontslag na de eerste 4 maanden sanctie = loon tot einde van de 8 e maand met maximum dubbel normale opzeggingstermijn Voorbeeld 2: AO bepaalde tijd 24 maanden 6 maanden 18 maanden Regel 1: normale opzeggingstermijn 1/2 de duur, maar max. 6 maanden Regel 2: normale opzeggingstermijn = 2 weken eerste 3 maanden/4 weken 2 de kwartaal Regel 3: ontslag na de eerste 6 maanden sanctie = loon tot einde van de 24 maanden met maximum dubbel normale opzeggingstermijn Ontslag en arbeidsongeschiktheid (1) Arbeidsongeschiktheid na kennisgeving opzegging door de werkgever Werkgever kan de AO tijdens opzeggingstermijn verbreken met een verbrekingsvergoeding = saldo niet gepresteerde termijn, onder aftrek van periode gedekt door gewaarborgd loon betaald in het begin van de arbeidsongeschiktheid tijdens dewelke de WG overgaat tot onmiddellijk ontslag geldige reden? 32 16

17 8. Ontslag en arbeidsongeschiktheid (2) Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan drie maanden Indien arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval meer dan 7 dagen duurt: WG mag de AO zonder vergoeding beëindigen nà verstrijken van periode waarin opzegging mogelijk is (zie hoger) Ontslag en arbeidsongeschiktheid (3) Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten minste drie maanden Indien arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van meer dan 6 maanden: WG kan de AO steeds beëindigen met vergoeding: - loon dat nog moest worden uitbetaald tijdens de overeengekomen tijd - maximum 3 maanden loon - onder aftrek van wat betaald werd sedert het begin van de arbeidsongeschiktheid 34 17

18 9. Sollicitatieverlof - ½ dag per week - tijdens laatste 26 weken van de opzeggingstermijn: 1 of 2 x / week, max. 1 volledige arbeidsdag Indien WN geniet van outplacement: tijdens volledige opzeggingstermijn 1 of 2 x / week, max. 1 volledige arbeidsdag Deeltijdse WN: afwezigheid in verhouding tot de duur van zijn arbeidsprestaties Opzeggingsvergoeding Behoud van begrip lopend loon Variabel loon: gemiddelde van de 12 voorafgaande maanden recht op betaling eisbaar Omzetregel voor WN betaald met maandloon: maandloon x 3 = weekloon

19 11. Willekeurig ontslag ~ ontslagmotivering Art. 63 WAO houdt op van toepassing te zijn vanaf: - inwerkingtreding van NAR-CAO (alg. verb. bij KB) betreffende de motivering van het ontslag door de werkgever - inwerkingtreding van vergelijkbare regeling voor werkgevers die niet onder het toepassingsgebied van de CAO-wet vallen (contractuele tewerkstelling in publieke sector) Proefbeding afgeschaft - Nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2014: geen proefbeding mogelijk - Uitzonderingen: studentenarbeid tijdelijke arbeid en uitzendarbeid de eerste drie werkdagen = proeftijd (automatisch, dus geen beding vereist) eenmalige proef! tijdens proeftijd mag elke partij de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzegging noch vergoeding - Gevolgen voor scholingsbeding en concurrentiebeding maar quid gevolgen voor andere regelingen? (bv. bescherming preventieadviseur, CAO s werkzekerheid (ontslagprocedure)) 38 19

20 B. De opzeggingstermijnen van arbeidsovereenkomsten die vóór 2014 ingegaan zijn 1. Opzeggingen betekend vóór 1 januari 2014 Behoud van al hun gevolgen 2. Opzegclausule arbeiders < 6 maanden anciënniteit Indien uitvoering AO is aangevangen vóór 1 januari 2014: behoud van gevolgen van beding tot het verstrijken ervan Ontslag tijdens proeftijd 1/12/2013 AO onbepaalde duur Ontslag 25/03/2014 Proefperiode 6 maanden 31/05/2014 (+ event. schorsing) Quid opzeggingstermijn? 40 20

21 4. De regel van de dubbele foto Principe: optellen opzegtermijn bepaald in stap 1 en in stap 2 Stap 1: berekend op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 opzeggingstermijn vastgesteld op basis van de wettelijke, reglementaire en conventionele regels die gelden op 31 december 2013 Dus: foto op 31 december 2013 van: - statuut arbeider of bediende - loon: lagere of hogere bediende? - anciënniteit - ontslagregels alsof opzeggingstermijn berekend had moeten worden op 31 december De regel van de dubbele foto Arbeider: toepassing van (sectorale) opzeggingstermijn uitz.: arbeiders van bepaalde sectoren! (zie hoger slides 26 en 27) Lagere bediende (loon op EUR): indien WG opzegt: 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit indien WN opzegt: 1,5 maand < 5 jaar anciënniteit 3 maanden 5 jaar anciënniteit 42 21

22 4. De regel van de dubbele foto Hogere bediende (loon op 31 december 2013 > EUR bruto): indien WG opzegt: 1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van drie maanden Wat is het lot van de opzeggingsclausule? indien WN opzegt: - 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar - max. 4,5 maand indien jaarloon op 31 december EUR bruto - max. 6 maand indien jaarloon op 31 december 2013 > EUR bruto! Belang voor de WG om loonbedrag op 31 december 2013 bij te houden De regel van de dubbele foto Stap 2: berekend op basis van de ononderbroken dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 ( nieuwe anciënniteit ) opzeggingstermijn vastgesteld volgens de wettelijke of reglementaire regels die gelden op ogenblik van de opzegging! opzegging door bediende: stap 2 is niet van toepassing indien op 31 december 2013 plafond voor lagere bedienden (3 maanden) en nieuwe maxima voor hogere bediende bereikt werden (zie slide 43) Indien niet stap 1 + stap 2 = max. 13 weken 44 22

23 Voorbeelden (1) - Bediende met jaarloon in EUR - Aanvang arbeidsovereenkomst: 1 juli Ontslag in september 2016 Stap 1: 3 maanden Stap 2: 12 weken (2) - Arbeider PC 116 (Chemie) - In dienst op 1 januari Ontslag in november 2017 Stap 1: 42 dagen Stap 2: 13 weken 45 Voorbeelden: (3) - Bediende met jaarloon in EUR - Aanvang van de arbeidsovereenkomst: 1 juli Neemt ontslag in september 2016 Stap 1: 3 maanden Stap 2: / (want plafond voor lagere bediende is bereikt in stap 1) (4) - Bediende met jaarloon in 2013 > EUR maar < EUR - Aanvang van de arbeidsovereenkomst: 1 juli Neemt ontslag in september 2016 Stap 1: 1,5 maand Stap 2: 6 weken (want nieuw plafond is niet bereikt in stap 1) 1,5 maand (= 6,5 weken?) en 6 weken < plafond van 13 weken 46 23

24 48 24

25 49 C. Outplacement Wijziging hoofdstuk V van de Wet 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad. Behoud regeling outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar ( afdeling 2 Wet van 5 september 2001) Nieuwe regels (afdeling 1) gelden voor: - WN ontslagen door WG met opzeggingstermijn/-vergoeding van minstens 30 weken (dus ongeacht de leeftijd) - Niet voor: WN onder toepassingsgebied van hoofdstuk V van titel IV Wet van 23 december 2005 (Generatiepact) WN ontslagen wegens dringende reden 50 25

26 C. Outplacement Optie 1: WN ontslagen met een opzeggingsvergoeding van min. 30 weken: - recht op ontslagpakket : (1) 60 uren outplacementbegeleiding, waarde = 1/12 jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, min EUR en max EUR. Gewaardeerd op 4 weken loon (proratisering voor deeltijdsen). (2) opzeggingsvergoeding = minstens 30 weken waarop vier weken worden aangerekend Tot 31 december 2015: WN heeft keuze 51 C. Outplacement Optie 1: WN ontslagen met een opzeggingsvergoeding van min. 30 weken: - gedurende een maximumperiode van 12 maanden: - 1 ste fase: max. 2 maanden vanaf aanvangsdatum programma (20 uren) - 2 de fase: voortzetting gedurende daaropvolgende max. 4 maanden (20 uren) - 3 de fase: voortzetting gedurende daaropvolgende max. 6 maanden (20 uren) - indien WN de WG verwittigd heeft, en nieuwe betrekking verliest binnen 3 maanden, wordt outplacement aangevat of hervat (maar max. 12 maanden na aanvatting) 52 26

27 C. Outplacement Optie 1: WN ontslagen met een opzeggingsvergoeding van min. 30 weken: - schriftelijk aanbod door WG binnen 15 dagen na uitdiensttreding (WN beschikt over 4 weken om schriftelijk instemming met het aanbod te geven; mag ten vroegste op tijdstip van ontslag; moet in document dat enkel betrekking heeft op outplacement) - kennisgevingen uitgaande van de WN: aangetekend of door de WG ondertekend voor ontvangst; kennisgevingen uitgaande van de WG: aangetekend (opgelet taalwetgeving!) - WN herwint recht op de betaling van een volledige opzeggingsvergoeding indien geen (geldig) aanbod ontvangen, of als WG aanbod niet uitvoert 53 C. Outplacement Optie 2: WN ontslagen met een opzeggingstermijn van min. 30 weken: - recht op ontslagpakket : (1) 60 uren outplacementbegeleiding, aangerekend op sollicitatieverlof (2) opzeggingstermijn = minstens 30 weken - indien WN de WG verwittigd heeft dat hij een nieuwe betrekking heeft, en deze verliest binnen 3 maanden, wordt outplacement aangevat of hervat (saldo uren, max. 12 maanden) 54 27

28 C. Outplacement Optie 2: WN ontslagen met een opzeggingstermijn van min. 30 weken: - in geval van tegenopzegging: behoud tot 3 maanden na einde AO (saldo, max. 12 maanden) - schriftelijk aanbod door WG binnen 4 weken na aanvang opzeggingstermijn (WN beschikt over 4 weken om schriftelijk instemming met het aanbod te geven; mag ten vroegste na de betekening van de opzeggingstermijn; moet in document dat enkel betrekking heeft op outplacement) - kennisgevingen uitgaande van de WN: aangetekend of door de WG ondertekend voor ontvangst; kennisgevingen uitgaande van de WG: aangetekend (opgelet taalwetgeving!) 55 D. Begeleidende maatregelen 1. Collectief ontslag betekend vóór 1 januari 2014 Toepassing van de wettelijke, reglementaire en conventionele regels die gelden op 31 december 2013 indien (cumulatieve voorwaarden): - Opzegging door de WG vanaf 1 januari WN is voorwerp van collectief ontslag waarvan beslissing betekend vóór 1 januari WN valt onder toepassingsgebied van een CAO-sociaal plan neergelegd vóór 1 januari 2014 op griffie FOD WASO 56 28

29 D. Begeleidende maatregelen 2. Terugbetaling inschakelingsvergoeding Wijziging van art. 38, 1 ste lid Wet 23 december 2005 (Generatiepact) Voortaan voor alle werknemers (en niet enkel de arbeiders) 57 D. Begeleidende maatregelen 3. Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders RVA betaalt aan werknemers met een anciënniteit als arbeider vóór 1 januari 2014 het verschil tussen de opzeggingsvergoeding en het bedrag waarop de arbeider volgens de nieuwe wetgeving recht heeft Gelijkgesteld met een gewone opzeggingsvergoeding (opent recht op werkloosheidsuitkering) - maar: niet cumuleerbaar met werkloosheidsuitkering noch inschakelingsvergoeding = nettobedrag zonder fiscale of sociale bijdragen of inhoudingen 58 29

30 D. Begeleidende maatregelen 3. Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders Werknemer voldoet gelijktijdig aan de volgende voorwaarden: 1) AO voor arbeider met begindatum vóór 1 januari ) Ontslag door de WG na 31 december ) Anciënniteit van de WN: - (minstens 30 jaar op publicatiedatum in B.S. van de nieuwe wet: 31 december 2013) - minstens 20 jaar op 1 januari minstens 15 jaar op 1 januari minstens 10 jaar op 1 januari minder dan 10 jaar op 1 januari 2017 Berekeningsmodaliteiten bij KB 59 D. Begeleidende maatregelen 4. Geleidelijke afschaffing van de ontslaguitkering voor arbeiders Arbeiders behouden het recht op de ontslaguitkering indien nog geen recht op de ontslagcompensatieregeling Niet voor de WN die voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 1) AO met begindatum na 31 december ) AO met begindatum vóór 1 januari 2014, ontslag na 31 december 2013, en de WN heeft de volgende anciënniteit: - (minstens 30 jaar op publicatiedatum in B.S. van de nieuwe wet: 31 december 2013) - minstens 20 jaar op 1 januari minstens 15 jaar op 1 januari minstens 10 jaar op 1 januari minder dan 10 jaar op 1 januari

31 D. Begeleidende maatregelen 5. Bijzondere compenserende bijdrage op de verbrekingsvergoeding Verschuldigd door de WG op de verbrekingsvergoeding (ontslag door WG of beëindiging in onderling akkoord) die is opgebouwd op basis van de geleverde prestaties vanaf 1 januari 2014 (in functie van jaarloon): bijdrage jaarloon 1 % tussen EUR en EUR 2 % tussen EUR en EUR 3 % hoger dan EUR Specifieke berekening van het jaarloon (+ ook te bepalen bij KB) Bestemd voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen 61 D. Begeleidende maatregelen 6. Sectorale aanvullende vergoedingen Doel: verhoging ontslagkost door nieuwe regeling beperken via inrekenen van sectorale aanvullende vergoeding bovenop werkloosheidsuitkeringen (niet voor sector-swt) Vanaf 1 juli 2015: check van sectorale CAO en vergelijking tussen oude ontslagkost met nieuwe ontslagkost 62 31

32 D. Begeleidende maatregelen 7. Inzetbaarheidsverhogende maatregelen Uiterlijk op 1 januari 2019 CAO in elke bedrijfstak Recht op een ontslagpakket voor WN met opzeggingstermijn/- vergoeding van minstens 30 weken: - 2/3 termijn/vergoeding (min. 26 weken) - 1/3 inzetbaarheidsverhogende maatregelen Sanctie: bijzondere SZ-bijdrage op loon betaald tijdens 1/3-periode (1% WN en 3% WG) 63 D. Begeleidende maatregelen 8. Fiscaliteit Afschaffing gedeeltelijke vrijstelling loon tijdens opzeggingstermijn en vergoedingen Uitz.: (1) WN ontslagen vóór 1 januari 2014 (2) WN ontslagen in collectief ontslag betekend vóór 1 januari 2014 en met CAO-sociaal plan neergelegd vóór 1 januari 2014 Invoering vrijstelling voor ontslagcompensatievergoeding Nieuwe vrijstelling van winsten/baten voor sociaal passief (WN met 5 dienstjaren bereikt in het eenheidsstatuut aanslagjaar 2020) 64 32

33 E. Extra to do s door de nieuwe ontslagwetgeving Overzicht van uw personeelsbestand op 31 december 2013 Aanpassing van uw standaard arbeidsovereenkomst: schrapping proefbeding + aanpassing niet-concurrentiebeding en scholingsbeding Nieuwe opzeggingsclausules: OK, indien termijnen niet lager dan de nieuwe wettelijke termijnen Aanpassing van uw arbeidsreglement (verwijzing naar ontslagregels) Aanpassing van de ontslagbrieven en dadingen ( weken, maanden, kalenderdagen )

34 Contact Olivier Wouters Ward Bouciqué Advocaat - Vennoot Advocaat - Senior Associate Claeys & Engels Claeys & Engels Vorstlaan 280 Vorstlaan Brussel 1160 Brussel Phone: Phone:

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding In welk geval is dit infoblad voor u bestemd? U bent als arbeider voor uw huidige werkgever beginnen werken vóór

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Inhoud Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1 Algemeen...6 1 Wetsontwerp...6 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Deel 1: De nieuwe ontslagregeling...7 1 Opzeggingstermijnen...7 1.1 Algemeen...7 1.2

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/5/2018

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/5/2018 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/5/2018 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 Sedert 1 januari 2014 is het nieuwe eenheidsstatuut van kracht 1. Het werkt op een aantal punten de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg. De carenzdag

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Het eenheidsstatuut Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Eenheidsstatuut Agenda: Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden 1. Historiek 2. Ontslagregeling

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT. 14 februari 2014. Hilde POSSEMIERS Laura DE MEYER

HET EENHEIDSSTATUUT. 14 februari 2014. Hilde POSSEMIERS Laura DE MEYER HET EENHEIDSSTATUUT 14 februari 2014 Hilde POSSEMIERS Laura DE MEYER 1 Waarom een eenheidsstatuut? Inleiding GwH 8 juli 1993: een eerste waarschuwing Handenarbeid t.o.v. intellectuele arbeid is gedateerd,

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Ontslag na het eenheidsstatuut

Ontslag na het eenheidsstatuut Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 2 Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 Ontslag na het eenheidsstatuut Sinds 1 januari van dit jaar zijn nieuwe ontslagregels van toepassing. Naar aanleiding van een arrest

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG NL FR einde Publicatie : 2013-12-31 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 26 DECEMBER 2013. - Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE arbeider bediende EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE De nieuwe opzegtermijnen en andere elementen www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 02.2014 D/1831/2014/3/43000 Voorwoord

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Helpdocument bij de opzegwijzer

Helpdocument bij de opzegwijzer Helpdocument bij de opzegwijzer 1. Inleiding.... 2 2. Wat berekent de module en wat niet?... 3 3. Uitleg van de velden en de berekening op de website.... 4 3.1. Uitleg bij de velden.... 4 3.1.1. Voor de

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen Inhoudsopgave: HET EENHEIDSSTATUUT Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen I. WIJZIGINGEN AAN DE ONTSLAGREGELS VANAF 2014 p. 4 1. PRO MEMORIE OPZEGTERMIJNEN GELDEND TOT EN MET 31 DECEMBER 2013 p.

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Ontslagrecht 2.0 Stand van zaken

Ontslagrecht 2.0 Stand van zaken Ontslagrecht 2.0 Stand van zaken Olivier Wouters Advocaat - Vennoot Arnout Crauwels Advocaat - Senior Associate Brussel, Claeys & Engels, 12 juni 2018 Claeys & Engels Overzicht 1. Nieuwe opzeggingstermijnen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014 16/09/2014 WELKOM HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN September 2014 Proefperiode: overgangsregels Voor op 31/12/ 13 bestaande arbeidsovereenkomsten: Regels inzake beëindiging van de AOV tijdens

Nadere informatie

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut INLEIDING Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens 17 december 2013 Assumpties in cijfer voorbeelden Best practice om een minnelijke

Nadere informatie

Wet op het Eenheidsstatuut

Wet op het Eenheidsstatuut Wet op het Eenheidsstatuut van 26 december 2013 Een overzicht van de voornaamste wijzigingen Aanvulling van 7 februari 2014 op de Arbeidsovereenkomstengids van 2012 June Geuens Audrey Rottier Bram Van

Nadere informatie

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9 Inleiding Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden steunen op bepalingen van de Wet van 26 december 2013 (B.S.,

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK MAART 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE REGELS

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut De wet

Het eenheidsstatuut De wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid af te schaffen. De gelijkschakeling

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden 1. Nieuwe ontslagregels Dat er nieuwe ontslagregels zijn, betekent niet dat alles wordt gewijzigd. Integendeel,

Nadere informatie

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd.

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. FAQ Statuut arbeiders/bedienden Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. Datum: 20/02/2014 Wet van 26 december 2013 KLIK HIER Compromis

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L 2 0 1 1 I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

Nr. 200 25 september 2015

Nr. 200 25 september 2015 Nr. 200 25 september 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling startbaanverplichting in bepaalde sectoren Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2 Vanaf wanneer?... 3 Ontslagregeling... 4 Geen proefbeding meer... 4 En wat met bestaande proefbedingen?... 4 Scholings- en niet-concurrentie beding... 4 Wanneer gaat de opzegtermijn in?... 4 De werkgever

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23 Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21 Deel I Vóór de beëindiging 23 Inleiding 25 Hoofdstuk 1. Ontslagmacht 27 Hoofdstuk 2. Ontslagbeperkingen 29 Hoofdstuk 3. Ontslagverboden 31 Afdeling

Nadere informatie

Ius Laboris BELGIUM CLAEYS & ENGELS. OntslagWijzer 2014 Handleiding over de nieuwe ontslagregels voor arbeiders en bedienden

Ius Laboris BELGIUM CLAEYS & ENGELS. OntslagWijzer 2014 Handleiding over de nieuwe ontslagregels voor arbeiders en bedienden Ius Laboris BELGIUM CLAEYS & ENGELS OntslagWijzer 2014 Handleiding over de nieuwe ontslagregels voor arbeiders en bedienden The best local HR lawyers in one global group With over 20% more HR lawyers ranked

Nadere informatie

Ius Laboris BELGIUM CLAEYS & ENGELS. OntslagWijzer 2014 Handleiding over de nieuwe ontslagregels voor arbeiders en bedienden

Ius Laboris BELGIUM CLAEYS & ENGELS. OntslagWijzer 2014 Handleiding over de nieuwe ontslagregels voor arbeiders en bedienden Ius Laboris BELGIUM CLAEYS & ENGELS OntslagWijzer 2014 Handleiding over de nieuwe ontslagregels voor arbeiders en bedienden The best local HR lawyers in one global group With over 20% more HR lawyers ranked

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Wetswijzigingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid

Wetswijzigingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid Wetswijzigingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid Kennisontbijt 17 september 2014 Welkom! Maud Murrer RRA Advocaten N.V. RRA Advocaten Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

Beginselen van het arbeidsen sociaal zekerheidsrecht

Beginselen van het arbeidsen sociaal zekerheidsrecht Beginselen van het arbeidsen sociaal zekerheidsrecht Daan De Backer daan.debacker@claeysengels.be Advocaten Claeys & Engels Sint-Lambrechts-Woluwe, 23 november 2013 Claeys & Engels 2013 OVERZICHT AANWERVEN

Nadere informatie

Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com

Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com The short story Reality? Opzegtermijn, carenzdag, ontslagmotivering, aanvullend pensioen, Fantasy?

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag?

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? 1. Van 7 juli 2011 tot 5 juli 2013 Om de zegebulletins te begrijpen moeten we terug in de tijd. Jarenlang vormt het historische onderscheid tussen arbeiders

Nadere informatie

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 10.2013 Arbeider Bediende: Het nieuwe stelsel Op 8 juli 2013 keurde de regering een compromistekst goed

Nadere informatie

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN 11-7-2013 nota-bis COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN Op de valreep bereikte de tripartite (Regering en sociale

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Didier VOTQUENNE Advocaat-Vennoot bij de Advocatenassociatie Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte te Brussel a Wotters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Opzegging

Nadere informatie

Inhoud van het outplacement

Inhoud van het outplacement De algemene regeling geldt voor werkgevers uit de privé als de publieke sector, op voorwaarde dat de werknemer: ontslaan is vanaf 1 januari 2014, niet werd ontslaan om een dringende reden en recht heeft

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut kritisch benaderd

Het eenheidsstatuut kritisch benaderd Het eenheidsstatuut kritisch benaderd Het eenheidsstatuut is inmiddels van kracht. De wet eenheidsstatuut (26 december 2013) heeft het verschil tussen arbeiders en bedienden voor wat betreft de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 DE ANTI-CRISISMAATREGELEN VOOR DE BEDIENDEN WORDEN VERLENGD De anti-crisismaatregelen, die eerst maar liepen tot 31 december 2009, zijn zoals verwacht verlengd met zes maanden

Nadere informatie