Helpdocument bij de opzegwijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helpdocument bij de opzegwijzer"

Transcriptie

1 Helpdocument bij de opzegwijzer 1. Inleiding Wat berekent de module en wat niet? Uitleg van de velden en de berekening op de website Uitleg bij de velden Voor de arbeiders Statuut Paritair comité Brugpensioen (SWT) Begindatum in dienst en begindatum opzeg Voor de bedienden Statuut De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur Het brutojaarloon Begindatum in dienst en begindatum opzeg Uitleg bij het resultaat De opzegperiode De ontslaguitkering - geldt alleen voor arbeiders De ontslagcompensatievergoeding - geldt alleen voor arbeiders Algemene informatie Ontslag De nieuwe opzegtermijnen Berekening van de opzegtermijn voor contracten ingegaan vóór 1/1/ Uitzonderingen op de opzegtermijnen Tijdelijke uitzonderingen voor bepaalde sectoren Uitzondering van onbepaalde duur Opzeg bij herstructurering, pensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag februari 2014

2 1. Inleiding Deze berekeningsmodule werd door het ABVV ontwikkeld om je toe te laten in de meest voorkomende situaties de theoretische periode gedekt door een opzeg, gegeven door de werkgever behorend tot de privésector en publieke sector (voor contractuelen), te berekenen met inbegrip van SWT (brugpensioen). Voor meer informatie kun je steeds terecht bij je vakcentrale of op de dienst werkloosheid van het ABVV (voor de ontslaguitkering of de ontslagcompensatievergoeding). Lid worden van het ABVV kan via het formulier op onze website : 2 februari 2014

3 2. Wat berekent de module en wat niet? Deze module: berekent het aantal dagen/maanden/weken opzeg en de theoretische periode van datum tot datum van ofwel de te presteren opzeg ofwel de periode gedekt door de opzegvergoeding en het aantal weken gedekt door een ontslagcompensatievergoeding OF geeft aan of je recht hebt op een ontslaguitkering (de vroegere crisispremie) Dit voor ontslagen uitgaande van de werkgever in de meest voorkomende situaties, ook bij SWT (brugpensioen). Voor de publieke sector geldt deze module alleen voor de contractuelen. De module werkt uitsluitend voor ontslagen vanaf 01/01/2014 en voorlopig (deze versie) ten laatste op 31/12/2014! De module berekent alleen de theoretische periode of de duur van de opzeg en dus niet het loon of de vergoeding die verschuldigd is tijdens die periode. De module werkt niet: 1) voor een opzeg die gegeven wordt door de werknemer (of ook niet in geval van een tegenopzeg door een werknemer); 2) voor individueel overeengekomen opzegtermijnen in de arbeidsovereenkomst (bijv. verkorte opzeg voor arbeiders eerste zes maanden, opzegtermijnen in de arbeidsovereenkomst voor bedienden met jaarloon boven euro) noch voor opzegtermijnen overeengekomen in arbeidsreglementen; 3) voor een verkorte opzeg ingeval van bedrijf in herstructurering bij SWT (vroeger brugpensioen), noch voor specifieke termijnen in het kader van herstructureringen; 4) voor een opzeg ingeval van een oppensioenstelling; 5) voor de berekening van vergoedingen (opzegvergoeding, beschermingsvergoedingen, uitwinningsvergoeding voor handelsvertegenwoordigers, enz.); 6) voor vastbenoemden (ambtenaren) uit de publieke sector; 7) voor sectoren waarvoor specifieke statuten gelden zoals de havenarbeiders en zeevissers; de module werkt wel voor havenarbeiders of werknemers uit de zeevisserij in vast dienstverband; 8) voor bepaalde situaties van collectief ontslag die dateren van voor 01/01/2014 (cao neergelegd ten laatste op 31/12/2013) en waarvoor nog de oude reglementering van toepassing is; 9) op de lopende proefbedingen op 31/12/2013. De module onderzoekt ook of je mogelijk (mits je voldoet aan alle voorwaarden) recht hebt op een ontslaguitkering of een ontslagcompensatievergoeding. 3 februari 2014

4 3. Uitleg van de velden en de berekening op de website 3.1. Uitleg bij de velden Voor de arbeiders Statuut In eerste instantie moet je invullen of je op 31/12/2013 het statuut had van arbeider of van bediende. Je kiest daar het statuut arbeider of het statuut bediende. Het betreft de situatie die van toepassing was op 31/12/ Paritair comité Uit de lijst kies je het paritair comité waaronder je valt. Het PC vind je vaak terug op je loonfiches. Dit is enkel van toepassing voor arbeiders. Opgelet :een arbeider uit de publieke sector moet hier kiezen voor de code 0, een arbeider uit de publieke gezondheidssector (openbare ziekenhuizen) vult code 1 in. Je kiest een PC uit de lijst. 4 februari 2014

5 Brugpensioen (SWT) Als je in het kader van een dossier SWT (brugpensioen) ontslagen wordt, gelden er in bepaalde paritaire comités afwijkende opzegtermijnen (die korter zijn). Vandaar dat je dit veld moet aanvinken als je in het kader van een procedure SWT ontslagen wordt. Iemand die in dat kader ontslagen wordt heeft bovendien nooit recht op een ontslaguitkering, wel eventueel op een ontslagcompensatievergoeding Begindatum in dienst en begindatum opzeg. BEGINDATUM IN DIENST Het gaat hier om je startdatum, de dag dat je in dienst getreden bent. Dit is de begindatum voor de berekening van je anciënniteit. Om de anciënniteit te berekenen neemt men de periodes waarin de werknemer ononderbroken in dienst was bij dezelfde werkgever. De periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zoals ziekte, vakantie, tijdelijke werkloosheid, worden ook meegeteld. Verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever komen eveneens in aanmerking. Opgelet als je eerst interim-werk deed in dezelfde functie bij dezelfde werkgever. In dit geval wordt rekening gehouden met je interimaire tewerkstelling die voorafgaat aan de tewerkstelling met het contract van onbepaalde duur in kwestie. Deze wordt voor max.12 maanden in aanmerking genomen en voor zover er tussen de contracten geen onderbreking is van meer dan 7 kalenderdagen. De overgang van een interimcontract naar een contract van onbepaalde duur moet bij dezelfde gebruiker (werkgever) en voor dezelfde functie zijn. Is dit allemaal het geval dan moet de begindatum van het eerste interimcontract ingevuld worden voor zover de datum niet meer dan 12 maanden vόόr de datum van het contract van onbepaalde duur gelegen is. Is dit laatste wel het geval, dan moet de datum van 12 maanden vόόr het contract onbepaalde duur ingevuld worden. BEGINDATUM OPZEG Dit is de einddatum om je anciënniteit te berekenen. Het betreft hier de dag dat de opzeg ingaat. Dit is belangrijk omdat dit de wettelijk voorgeschreven datum is waarop de anciënniteit wordt bepaald. Dit is in principe de maandag volgend op de betekening. BELANGRIJK: de datum van de betekening moet na 31/12/2013 liggen (voordien was er immers een andere reglementering van toepassing). De begindatum van de opzeg situeert zich dus ten vroegste op 06/01/ ) de opzeg wordt gepresteerd: Een opzeg die te presteren is, wordt ofwel betekend via een aangetekend schrijven ofwel bij deurwaardersexploot. Wordt de te presteren opzeg betekend via aangetekende brief dan is die betekend op de derde werkdag (dus uitgezonderd zondag en feestdagen) volgend op de datum van verzending (= de poststempel op de brief). De begindatum opzeg is dan de maandag die volgt op die datum. Het is dan dat de opzeg ingaat. 5 februari 2014

6 Voorbeeld: De postdatum van de aangetekende brief is donderdag 2 januari 2014.De brief is dan betekend op de derde werkdag na 2 januari, zijnde maandag 6 januari en de opzeg gaat dan ten vroegste in op maandag volgend op 6 januari, zijnde 13 januari Wordt de opzeg betekend via deurwaardersexploot, gaat hij in de maandag volgend op de betekening (= afgifte) ervan. 2) de opzeg wordt niet gepresteerd: De ingangsdatum is dan de dag volgend op de dag dat de arbeidsovereenkomst verbroken werd Voor de bedienden Statuut. Als je op 31/12/2013 het statuut had van bediende had, klik je op het bolletje links naast Bediende. Het gaat om je situatie op 31/12/ De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur Als je bediende bent hebben wij de informatie nodig van het jaarloon om na te gaan of je een jaarloon hebt boven of onder het bedrag van euro. De opzegtermijnen voor de anciënniteit opgebouwd tot 31/12/2013 zijn immers verschillend naargelang je jaarloon boven of onder dit plafond ligt. Het is het jaarloon van een voltijdse tewerkstelling die bepaalt of je al of niet onder die grens zit. Voor wie deeltijds werkt wordt het jaarloon door de module omgezet naar een voltijds bruto jaarloon. Daarom hebben wij de normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur nodig. Voorbeeld: Een bediende die deeltijds werkt in een arbeidsregeling van 30 uren per week, verdient een jaarloon van Een voltijdse baan bestaat in de onderneming uit 38 uren per week. Indien hij voltijds werkte, zou het loon van de bediende dus ( x 38/30) bedragen. Als je op deeltijds tijdskrediet bent, moet je ook de arbeidsduur vermelden die je presteert Het brutojaarloon. Bij de berekening van de opzeg voor bedienden die in dienst waren vόόr 01/01/2014 is het loon belangrijk bij de bepaling van de opzeg. Daarom dien je in dit vak het totaal bruto jaarloon te vermelden dat je kreeg in Als je deeltijds werkt, vul je het bruto jaarloon in voor de deeltijdse prestaties. Het programma zal dit voor jou omrekenen naar voltijdse prestaties. Het grensbedrag dat van toepassing is bedraagt euro (op jaarbasis). 6 februari 2014

7 Hoe ga je tewerk? Fase I: neem je bruto maandloon en vermenigvuldig het met 12,92 als je geen eindejaarspremie hebt gekregen, of met 13,92 als je wel een eindejaarspremie hebt gehad. Als de eindejaarspremie die je kreeg niet gelijk is aan een volledig maandloon, vermenigvuldig je je maandloon met 12,92 en voeg je het bruto bedrag van de eindejaarspremie toe. Is het aldus bekomen bedrag hoger dan euro, dan vul je dat bedrag in. Is het aldus bekomen kleiner dan euro dan ga je over naar fase II. Fase II: kijk na of je het volgende ontving: Privégebruik bedrijfsauto maandelijkse waarde voor privégebruik (naargelang wagentype) x 12 Privégebruik firmawagen: het privégebruik van de firmawagen is een voordeel in natura. Het bedrag van het voordeel moet worden vastgelegd op de werkelijke waarde ervan, en dus door de werkelijke winst van de werknemer te ramen. De rechtspraak waardeert dit voordeel doorgaans tussen 200 en 500 euro per maand, afhankelijk van het type wagen. Eventuele persoonlijke bijdragen moeten afgetrokken worden. Veranderlijk loon: de veranderlijke bezoldigingen verdiend in 2013 of eventueel tijdens het deel van 2013 waarin je in dienst was. Diverse premies zoals commissielonen, 14 de maand,.(indien maandelijks bedrag x 12, zoniet werkelijk brutobedrag) Werkgeversbijdrage voor maaltijdcheques: je hebt recht op één maaltijdcheque per daadwerkelijk gepresteerde dag. Een voltijdse bediende werkt in principe 231 dagen daadwerkelijk (365 kalenderdagen weekenddagen - 20 vakantiedagen - 10 feestdagen). Bedrag werkgeversbijdrage/cheque x 231 Indien de onderneming meer verlofdagen geeft (extra-wettelijke vakantie, dagen van arbeidstijdverkorting,...), dan moet dit aantal van 231 nog verminderd worden. Bijdragen van de werkgever in een groepsverzekering (pensioen of hospitalisatie): dit is de patronale bijdrage in de groepsverzekering zonder rekening te houden met de belasting van 4,4% en de RSZ-bijdrage die werkgever op de premie betaalt (maandelijkse werkgeversbijdrage x 12). Andere voordelen: dit zijn toegekende voordelen waarmee geen rekening mag worden gehouden bij de berekening van het dubbel vakantiegeld. Maak dan de som van voormelde voordelen. Fase III: maak de som van Fase I en Fase II en vul dit bedrag in Begindatum in dienst en begindatum opzeg. SWT? Voor bedienden zijn de opzegtermijnen als je met SWT gaat, identiek als deze bij het gewone ontslag door de werkgever. Als je op 31/12/2013 het statuut van bediende had en op SWT (brugpensioen) wil gaan hoef je dus niets extra in te vullen. BEGINDATUM IN DIENST : Het gaat hier om je startdatum, de dag dat je in dienst getreden bent. Dit is de begindatum voor de berekening van je anciënniteit. Om de anciënniteit te berekenen neemt men de periodes waarin de werknemer ononderbroken in dienst was bij dezelfde werkgever. De periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zoals ziekte, vakantie, tijdelijke werkloosheid, worden ook meegeteld. Verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever komen eveneens in aanmerking. 7 februari 2014

8 Opgelet als je eerst interim werk deed in dezelfde functie bij dezelfde werkgever. Dan wordt rekening gehouden met je interimaire tewerkstelling die voorafgaat aan de tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur in kwestie. Deze wordt voor max.12 maanden in aanmerking genomen en voor zover er tussen de contracten geen onderbreking is van meer dan zeven kalenderdagen. De overgang van een interimcontract naar een contract onbepaalde duur moet bij dezelfde gebruiker en voor dezelfde functie zijn. Is dit allemaal het geval dan moet de begindatum van het eerste interimcontract ingevuld worden voor zover de datum niet meer dan 12 maanden vόόr de datum van het contract onbepaalde duur gelegen is. Is dit laatste wel het geval, dan moet de datum van 12 maanden vόόr het contract onbepaalde duur ingevuld worden. BEGINDATUM OPZEG: Dit is de einddatum om je anciënniteit te berekenen. Het betreft hier de dag dat de opzeg ingaat. Dit is belangrijk omdat dit de wettelijk voorgeschreven datum is waarop de anciënniteit wordt bepaald. Dit is in principe de maandag volgend op de betekening. BELANGRIJK: de datum van de betekening moet na 31/12/2013 liggen (voordien was er immers een andere reglementering van toepassing.) De begindatum van de opzeg situeert zich dus ten vroegste op 06/01/ ) de opzeg wordt gepresteerd: Een opzeg die te presteren is wordt ofwel betekend via een aangetekend schrijven ofwel bij deurwaardersexploot. Wordt de te presteren opzeg betekend via aangetekende brief dan is die betekend op de derde werkdag (dus uitgezonderd zondag en feestdagen) volgend op de datum van verzending (= de poststempel op de brief). De begindatum opzeg is dan de maandag die volgt op die datum. Het is dan dat de opzeg ingaat Voorbeeld: Postdatum aangetekende brief is donderdag 2 januari 2014.De brief is dan betekend op de derde werkdag na 2 januari, zijnde maandag 6 januari en de opzeg gaat dan ten vroegste in op maandag volgend op 6 januari, zijnde 13 januari Wordt de opzeg betekend via deurwaardersexploot, gaat hij in de maandag volgend op de betekening (= afgifte) ervan. 2) de opzeg wordt niet gepresteerd: de ingangsdatum is dan de dag volgend op de dag dat de arbeidsovereenkomst verbroken werd Uitleg bij het resultaat De opzegperiode. Het is mogelijk dat je opzeg in één keer berekend wordt of dat je opzeg in twee onderdelen berekend wordt. Dit hangt af van een aantal factoren. In punt 4.1 vind je meer informatie hierover. In het voorbeeld hierboven wordt de opzeg berekend in twee stukken. In eerste instantie gebeurt een berekening op basis van je anciënniteit tot 31/12/2013 en gebeurt er een tweede berekening op basis van je anciënniteit vanaf 01/01/2014. Dit is noodzakelijk omdat de regels verschillend zijn. Vervolgens wordt de totale periode van de opzeg weergegeven (die dus loopt van tot en met.). 8 februari 2014

9 In het voorbeeld hierboven is er slechts één lijn omdat het hier één globale berekening betreft. BELANGRIJK: de einddatum van de opzegperiode (als die gepresteerd wordt) kan nog beïnvloed worden door bepaalde gebeurtenissen zoals ziekte, vakantie.voor meer info hierover contacteer je best je ABVV-vakcentrale, zie De ontslaguitkering - geldt alleen voor arbeiders Als je recht kunt hebben op een ontslaguitkering wordt hetvolgende vermeld : Als je aan alle voorwaarden voldoet heb je recht op een ontslaguitkering. Je dient hiervoor een aanvraag te doen via de dienst werkloosheid van het ABVV. Opgelet: er zijn nog een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Deze kunnen echter niet via deze berekeningsmodule beheerd worden. Het dichtstbijzijnde ABVV-werkloosheidskantoor vind je terug door op op de kaart te klikken De ontslagcompensatievergoeding - geldt alleen voor arbeiders Als je recht hebt op deze vergoeding zal het volgende vermeld worden: Als je aan alle voorwaarden voldoet heb je recht op een ontslagcompensatievergoeding voor X weken nettoloon. Je dient hiervoor een aanvraag te doen via de dienst werkloosheid van het ABVV. Desgevallend wordt er naast het aantal weken ook het aantal dagen toegevoegd (als het totaal niet overeenstemt met een afgerond aantal weken). Opgelet: in een aantal gevallen gelden er nog specifieke voorwaarden en modaliteiten die een invloed hebben op dit recht. Het dichtstbijzijnde ABVV-werkloosheidskantoor vind je terug door op op de kaart te klikken. 9 februari 2014

10 4. Algemene informatie 4.1. Ontslag De wet van 26/12/2013 «betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen» verscheen in het Staatsblad van 31/12/2013. De wet is in werking getreden op 01/01/2014. Hij wijzigt in belangrijke mate de regels die van toepassing zijn bij ontslag De nieuwe opzegtermijnen Vanaf 1 januari 2014 zal er bij ontslag nog slechts één enkele opzegtermijnregeling gelden voor alle arbeiders en alle bedienden. De opzeg wordt niet meer berekend in dagen of maanden, maar in weken per begonnen periode (trimester of jaar). Voortaan gaat de opzegtermijn in vanaf de eerstvolgende maandag na de betekening van het ontslag aan de werknemer (terwijl dat voorheen voor de bedienden vanaf de eerste dag van de volgende maand was). De eerste 2 jaar: anciënniteit berekend in trimesters Anciënniteit Duur opzeg 1 trimester of van 0-3 maanden 2 weken 2 trimesters of van 3-6 maanden 4 weken 3 trimesters of van 6-9 maanden 6 weken 4 trimesters of van 9-12 maanden 7 weken 5 trimesters of van maanden 8 weken 6 trimesters of van maanden 9 weken 7 trimesters of van maanden 10 weken 8 trimesters of van maanden (2 jaar) 11 weken Van het 3e tot aan het einde van het 4e jaar: de anciënniteit wordt berekend in jaren. Anciënniteit Duur opzeg 2 jaar 12 weken 3 jaar 13 weken 4 jaar 15 weken Van 5 jaar anciënniteit tot 20 jaar: + 3 weken per begonnen jaar anciënniteit met een maximum van 62 weken voor 20 jaar. Anciënniteit Duur opzeg 5 jaar 18 weken 6 jaar 21 weken 7 jaar 24 weken 20 jaar 62 weken Meer dan 20 jaar: + 1 week per begonnen jaar anciënniteit zonder maximumgrens. Anciënniteit Duur opzeg 21 jaar 63 weken 22 jaar 64 weken 23 jaar 65 weken 10 februari 2014

11 Berekening van de opzegtermijn voor contracten ingegaan vóór 1/1/2014 Per 1/1/2014, wanneer een contract dat vóór die datum is ingegaan, beëindigd wordt, dan is de totale opzegtermijn de som van de volgende twee resultaten (Deel I + Deel II). Deel I: het eerste deel van de opzegtermijn wordt berekend i.f.v. de anciënniteit verworven op 31/12/2013. Voor de berekening van dat eerste deel gelden dus nog de opzegtermijnen zoals die van toepassing waren tot 31/12/2013. Het gaat om een foto van de op die datum verworven rechten. Voor de werknemer die op 31/12/2013 het statuut had van arbeider worden ofwel de wettelijke opzegtermijn ofwel de sectorale termijn (cao of KB) ofwel de cao nr. 75 in aanmerking genomen. Voor de werknemer die op 31/12/2013 het statuut van bediende had en van wie het jaarloon euro niet overschreed, bedraagt de opzegtermijn 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar. Voor de werknemer die op 31/12/2013 het statuut van bediende had en van wie het jaarloon euro overschrijdt, bedraagt de opzegtermijn 1 maand per begonnen jaar anciënniteit met een minimum van drie maand. Deel II: het tweede deel van de opzegtermijn wordt berekend i.f.v. de anciënniteit verworven vanaf 1/1/2014. De opzegtermijn moet berekend worden alsof de werknemer op 1/1/2014 in dienst zou zijn getreden. Voor de berekening van de anciënniteit wordt de teller dus op die datum op nul gezet. Het tweede deel van de opzeg wordt berekend volgens de nieuwe regels (cf. tabel hiervoor). De totale opzegtermijn is dus een optelsom van het eerste en het tweede deel Uitzonderingen op de opzegtermijnen Tijdelijke uitzonderingen voor bepaalde sectoren Er gelden specifieke regels voor werkgevers en werknemers die een arbeidsovereenkomst beëindigen tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017 en die onder een sector vallen waar een specifiek regime met betrekking tot de duur van de opzeggingstermijn, vastgesteld door een Koninklijk Besluit, van toepassing was op 31 december Het gaat om de volgende sectoren: PC nr. 109 (Kleding- en confectiebedrijf) PC nr. 124 (Bouwbedrijf) PC nr. 126 (Stoffering en houtbewerking) PC nr (Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen) PC nr (Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers) PC nr (Haven van Antwerpen) PC nr. 324 (Diamantnijverheid en -handel) PC nr. 330 (Tandprothese) Deze lijst is terug te vinden op de site van de FOD WASO op het adres 11 februari 2014

12 In geval van ontslag moeten die werkgevers de volgende opzegtermijnen naleven: Per begonnen periode Ontslag door WG Minder dan 3 maanden 2 weken 3 maanden < 6 maanden 4 weken 6 maanden < 5 jaar 5 weken 5 jaar < 10 jaar 6 weken 10 jaar < 15 jaar 8 weken 15 jaar < 20 jaar 12 weken > 20 jaar 16 weken Belangrijk: De tijdelijke afwijkende opzeggingstermijnen zijn slechts van toepassing op de werknemers voor wie er op 31/12/2013 een Koninklijk Besluit bestond dat, bij opzegging door de werkgever, een opzeggingstermijn bepaalde die lager was dan de afwijkende opzeggingstermijn. Deze vergelijking dient telkens per individuele werknemer te worden gemaakt zodat niet noodzakelijk alle werknemers van de hieronder vermelde paritaire comités onderworpen zijn aan de tijdelijke afwijkende opzeggingstermijnen Wanneer daarentegen de sectorale opzeggingstermijnen, berekend op 31 december 2013 op basis van de anciënniteit van de werknemer verworven op het moment van ingaan van de opzeg (en niet op 31/12/2013!) gelijk of hoger zijn dan de boven aangehaalde opzeggingstermijnen, wordt de duur van de opzeggingstermijn vastgesteld volgens de algemene regels zoals hierboven in punt 3. Voorbeeld PC 126: Voor contracten voor 01/01/2012 zijn de opzegtermijnen via sector KB geldig op 31/12/2013: < 20j 28 dagen 20 jaren 112 dagen De vergelijking met art 70 2 (cao75) geeft KB Art in dagen Resultaat Afwijking 0 <3m hoger=28 Neen 3m <6m gelijk=28 Neen 6m <5j lager=5w Ja 5j <10j lager=6w ja 10j <15j lager=8w Ja 15j <20j lager=12w Ja 20j gelijk=112 Neen Toepassing: o Arbeider aangeworven op 01/10/2013 en ontslagen met opzeg ingaand op 01/03/2014 heeft 5 maanden verworven op 01/03/2014 valt niet onder uitzondering volgens tabel hierboven krijgt 28d + 2weken (nieuwe anciënniteit) o Arbeider aangeworven op 01/01/2000 en ontslagen met opzeg ingaand op 01/03/2014 heeft 14 jaren verworven op 01/03/2014 valt onder de uitzondering art. 70 van toepassing, er wordt geen foto van de verworven rechten op 31/12/2013 gemaakt. De opzeggingstermijn bestaat dan gewoon in de afwijkende termijn van artikel 70 in functie van de anciënniteit op het ogenblik van ingaan opzegtermijn krijgt 8 weken. Deze arbeider heeft wel recht op een ontslaguitkering. 12 februari 2014

13 Uitzondering van onbepaalde duur Voor de werknemers van de volgende twee PC s gelden steeds de bovenstaande regels: o o PC nr. 124 (bouwbedrijf), PC nr. 126 (stoffering en houtbewerking). Op voorwaarde dat de volgende regels cumulatief gerespecteerd worden: 1 ) de opzeggingstermijn werd op 31/12/2013 vastgesteld door de Koning op basis van de artikelen 61 of 65/3, 2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en was lager dan de volgende termijnen: Anciënniteit Ontslag door de werkgever (in weken) Van 0 tot minder dan 3 maanden 2 Van 3 maanden tot minder dan 6 maanden 4 Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar 5 Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar 6 Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar 8 Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar 12 Minstens 20 jaar 16 2 ) de werknemer heeft geen vaste plaats van tewerkstelling; 3 ) de werknemer voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één of meer van volgende activiteiten uit: a) graafwerken; b) grondwerken; c) funderings- en verstevigingswerken; d) waterbouwkundige werken; e) wegenwerken; f) landbouwwerken; g) plaatsing van nutsleidingen; h) bouwwerken; i) montage en demontage van, inzonderheid geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen; j) inrichtings- of uitrustingswerken; k) verbouwingswerken; l) vernieuwbouw; m) herstellingswerken; n) ontmantelingswerken; o) sloopwerken; p) instandhoudingswerken; q) onderhouds-, schilder- en reinigingswerken; r) saneringswerken; s) afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken bedoeld in de punten a) tot r). 13 februari 2014

14 Opzeg bij herstructurering, pensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag Wanneer sectorale KB's bijzondere opzegtermijnen in geval van herstructurering, pensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen) bepaald hebben, wordt de algemene regel zoals uitgelegd onder punt 3 toegepast: men berekent de foto op 31/12/2013 op basis van de tot 31/12/2013 geldende regels en men telt de nieuwe termijnen geldig vanaf 01/01/2014 erbij. Deze werknemers kunnen eveneens de ontslagcompensatievergoeding genieten als ze aan de voorwaarden voldoen (vb. 20 jaar anciënniteit in 2014). Voorbeeld: Arbeider met 38 jaar anciënniteit vallend onder PC (betonnijverheid afwijkende termijnen SWT = wettelijke termijnen) wordt ontslagen op 01/06/2014. Opzegtermijn wordt als volgt berekend anciënniteit vóór 31/12/2013 = 56 dagen (sectorale termijnen) anciënniteit vanaf 01/01/2014 = 4 weken In totaal bedraagt de opzegtermijn van deze arbeider 56 dagen en 4 weken. 14 februari 2014

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding In welk geval is dit infoblad voor u bestemd? U bent als arbeider voor uw huidige werkgever beginnen werken vóór

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

Nr. 200 25 september 2015

Nr. 200 25 september 2015 Nr. 200 25 september 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling startbaanverplichting in bepaalde sectoren Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE arbeider bediende EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE De nieuwe opzegtermijnen en andere elementen www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 02.2014 D/1831/2014/3/43000 Voorwoord

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Ontslag na het eenheidsstatuut

Ontslag na het eenheidsstatuut Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 2 Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 Ontslag na het eenheidsstatuut Sinds 1 januari van dit jaar zijn nieuwe ontslagregels van toepassing. Naar aanleiding van een arrest

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 Sedert 1 januari 2014 is het nieuwe eenheidsstatuut van kracht 1. Het werkt op een aantal punten de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg. De carenzdag

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L 2 0 1 1 I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA

Nadere informatie

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden 1. Nieuwe ontslagregels Dat er nieuwe ontslagregels zijn, betekent niet dat alles wordt gewijzigd. Integendeel,

Nadere informatie

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Infosessie voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Olivier Wouters Advocaat - Vennoot Ward Bouciqué Advocaat - Senior Associate Brussel,

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Inhoud Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1 Algemeen...6 1 Wetsontwerp...6 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Deel 1: De nieuwe ontslagregeling...7 1 Opzeggingstermijnen...7 1.1 Algemeen...7 1.2

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Wet op het Eenheidsstatuut

Wet op het Eenheidsstatuut Wet op het Eenheidsstatuut van 26 december 2013 Een overzicht van de voornaamste wijzigingen Aanvulling van 7 februari 2014 op de Arbeidsovereenkomstengids van 2012 June Geuens Audrey Rottier Bram Van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK MAART 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE REGELS

Nadere informatie

FAQ s (versie september 2014)

FAQ s (versie september 2014) FAQ s (versie september 2014) Inhoud 1. Specifieke overeenkomsten 2. Gewaarborgd loon en carenzdag 3. Ontslag: algemeen regime 4. Ontslag: SWT en pensioen 5. Ontslag: Sectoren met verkorte opzeg 6. Ontslagcompensatievergoeding

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec 10u 10h15 Verwelkoming Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van door David Joly, Fedelec Bent u goed verzekerd? Specifieke risico s voor een technische bedrijfsinstallatie. door Alex Pire, Federale Verzekeringen

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie...

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie... Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 1360003 Behangpapier Ploegenpremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 (104.451)... 2 Overurentoeslag... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO :

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : 1090000 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : http://www.werk.belgie.be/searchcao.aspx?id=4708 Aangezien

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Het eenheidsstatuut Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Eenheidsstatuut Agenda: Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden 1. Historiek 2. Ontslagregeling

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2 Vanaf wanneer?... 3 Ontslagregeling... 4 Geen proefbeding meer... 4 En wat met bestaande proefbedingen?... 4 Scholings- en niet-concurrentie beding... 4 Wanneer gaat de opzegtermijn in?... 4 De werkgever

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen Inhoudsopgave: HET EENHEIDSSTATUUT Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen I. WIJZIGINGEN AAN DE ONTSLAGREGELS VANAF 2014 p. 4 1. PRO MEMORIE OPZEGTERMIJNEN GELDEND TOT EN MET 31 DECEMBER 2013 p.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie