Het nieuwe ontslagrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het nieuwe ontslagrecht"

Transcriptie

1 Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius

2 Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen Porré en Marc Junius Uitgever: Confederatie Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel 2014 Copyright: gedeeltelijke of integrale reproductie moet vooraf worden toegestaan en moet verplicht de vermelding bevatten van de bron Confederatie Bouw. Voor méér informatie: Depotnummer D/2014/0570/8

3 Inhoudstafel Inleiding 5 Hoofdstuk 1. Een werknemer ontslaan 7 Afdeling 1. De opzegging 7 Afdeling 2. Na te leven formaliteiten 7 1 Aangetekende brief of deurwaardersexploot 7 2. Taalgebruik 8 Afdeling 3. Te presteren opzegtermijn 9 1. De duur van de opzegtermijn hangt af van de anciënniteit De wet legt maximale duur vast Aanvang van de opzegtermijn Schorsing van de termijn Afwezigheid om een nieuwe betrekking te zoeken 14 Afdeling 4. Opzegvergoeding Principe Het bedrag van de opzegvergoeding berekenen 16 Afdeling 5. Te overhandigen documenten na beëindiging van de overeenkomst 16 Hoofdstuk 2. Het nieuwe stelsel van de geharmoniseerde opzegtermijnen Afdeling 1. Duur van de opzegtermijnen in het algemene stelsel 17 Afdeling 2. Overgang van de werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst waren naar het nieuwe algemene stelsel Principe Opzegtermijnen bedienden Opzegtermijnen arbeiders Arbeider wordt bediende Hoe het C4-formulier invullen bij klik? Compensatiemechanisme 24 Afdeling 3. Afwijkend stelsel Principe: kortere opzegtermijnen Structurele uitzondering Tijdelijke uitzondering 28 Het nieuwe ontslagrecht 1

4 Hoofdstuk 3. Het ontslag motiveren 31 Afdeling 1. Het ontslag motiveren in het kader van het nieuwe algemene stelsel van de opzegtermijnen Recht van de werknemer om de reden(en) van zijn ontslag te kennen Controle van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag door de rechter (marginale toetsing) Uitzonderingen 34 Afdeling 2. Behoud van het vermoeden van willekeurig ontslag in het kader van de afwijkende stelsels Principe Forfaitaire vergoeding van de schade 36 Hoofdstuk 4. Outplacement 37 Afdeling 1. Nieuwe algemene outplacementregeling Principe Uitzonderingen Verplichtingen van de werkgever Nieuwe betrekking en hervatting van de begeleiding 41 Afdeling 2. Subsidiaire outplacementregeling Outplacement - PC Outplacement - PC Outplacement voor elektriciens - PC Hoofdstuk 5. Bijzondere gevallen 47 Afdeling 1. Afschaffing van de proeftijd 47 Afdeling 2. Verkorte opzegtermijnen Ontslag met het oog op pensioen Ontslag met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (ex-brugpensioen) 48 Afdeling 3. Beëindiging van overeenkomsten voor een bepaalde tijd Principe Concrete uitvoering van het principe 51 Afdeling 4. Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid nadat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werd opgezegd 53 Het nieuwe ontslagrecht 2

5 2. Arbeidsongeschiktheid bij arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk 54 Afdeling 5. Fiscale vrijstelling voor sociaal passief Principe Voorwaarden Bedrag van de vrijstelling Inwerkingtreding Wederopneming van de vrijstelling in geval van vertrek van de werknemer 56 Hoofdstuk 6. Ontslagname 59 Afdeling 1. Beginselen 59 Afdeling 2. Ontslagname van de werknemer die onder het algemene stelsel valt Principe Toepassing van het kliksysteem Tegenopzegging Mogelijkheid afwezig te zijn om ander werk te zoeken 62 Afdeling 3. Ontslagname in het kader van de afwijkende stelsels 62 Afdeling 4. Ontslagname tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid 62 Afdeling 5. Handeling die gelijkstaat met ontslagname 63 Hoofdstuk 7. Andere gevallen 65 Afdeling 1. Beëindiging in onderling overleg 65 Afdeling 2. Beëindiging vóór begin van uitvoering 65 Afdeling 3. Afloop van de termijn of voltooiing van het overeengekomen werk 66 Afdeling 4. Overlijden van een van de partijen Overlijden van de werknemer Overlijden van de werkgever 66 Afdeling 5. Einde van de overeenkomst wegens overmacht Principe Bijzonder geval: definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren 67 Afdeling 6. Verbreking om dringende redenen Principe Ontslag wegens alcohol- of drugsgebruik 70 Het nieuwe ontslagrecht 3

6 Afdeling 7. Stilzwijgend ontslag of de theorie van de handeling die gelijkstaat met verbreking van de overeenkomst Theorie van de handeling die gelijkstaat met verbreking van de overeenkomst Toepassing op ontslag Toepassing op de ontslagname 71 Documentaire bijlagen Beslissingsschema's (workflow) Modellen van ontslagbrieven Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) Bediende in een bouwbedrijf (PC 218) Paritair comité van de elektriciens (PC ) Modelbrieven outplacement PC 124: arbeider 45+ of 40+ categorie I en IA PC 124: arbeider 45+ of 40+ categorie I en IA PC PC 218: bediende met min. 30 weken opzegging PC 218: bediende met min. 30 weken opzegging PC 218: bediende PC 218: bediende PC PC : werknemer met min. 30 weken opzegging PC : werknemer met min. 30 weken opzegging PC : werknemer PC : werknemer PC Specifieke situaties modelbrieven Beëindiging in onderling overleg Aflopen van een contract voor bepaalde tijd Aflopen van een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk Einde van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren Einde van de arbeidsovereenkomst om dringende redenen Vaststellen dat de werknemer zijn werk heeft verlaten 97 Het nieuwe ontslagrecht 4

7 Inleiding Jarenlang werden de sociale onderhandelingen bemoeilijkt door de eisen van het Grondwettelijk Hof 1 dat vroeg om de verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden op te heffen wanneer ze gebaseerd zijn op de hoofdzakelijk manuele of intellectuele aard van de geleverde arbeid, een criterium dat ingaat tegen het grondwettelijke principe van non-discriminatie. Begin juli 2013 bereikte de regering een compromis dat een einde maakte aan de verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden. Dit compromis werd vertaald in de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag. Er kwamen ook begeleidende maatregelen. Dit alles werd gepubliceerd in het Staatsblad van 31 december Op het gebied van de opzegtermijnen was het moeilijk een gemeenschappelijke regeling voor arbeiders en bedienden uit te werken. Algemeen gesproken worden de opzegtermijnen voor arbeiders langer, die van de bedienden zijn afgetopt. Twee regelingen bestaan echter naast elkaar: een algemeen stelsel en een afwijkend stelsel met minder lange opzegtermijnen. Het laatste betreft in het bijzonder de bouwsector omdat het bedoeld is voor de tijdelijke of mobiele werkplaatsen. Sinds 1 januari 2014 zijn nieuwe opzegtermijnen van toepassing. De duur ervan wordt uitgedrukt in weken en is alleen afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer in de onderneming. Het looncriterium dat tot nu toe gold om de opzegtermijnen van de bedienden te bepalen, verdwijnt. De opzegtermijn gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend, het recht op outplacement is uitgebreid, de proefperiode bestaat niet meer enzovoort. Het is duidelijk dat er veel wijzigingen zijn en dat een concrete stand van zaken zich opdringt. Bovendien brengen wij een aantal praktische overzichtsfiches en modelbrieven die zijn aangepast aan de verschillende situaties waarmee men te maken kan hebben. 1 Het gaat om volgende arresten: nr. 56/93 van 8 juli 1993, nr. 84/2001 van 21 juni 2001 en nr. 125/2011 van 7 juli Het nieuwe ontslagrecht 5

8

9 Hoofdstuk 1. Een werknemer ontslaan (Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever) De wet van 26 december 2013 heeft weliswaar een aantal artikelen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gewijzigd om de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden te harmoniseren maar aan de basisprincipes werd niet geraakt. Verschillende basisprincipes en vormvereisten moeten in acht worden genomen om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een werkgever die een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet de werknemer ontslaan volgens de regels van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten. Hij moet de werknemer daarvan op de hoogte brengen, en hem een opzegtermijn betekenen of hem een verbrekingsvergoeding betalen. Afdeling 1. De opzegging In principe kan elk van de partijen eenzijdig (d.w.z. zonder akkoord van de andere partij) de arbeidsrelatie beëindigen. Ten aanzien van de andere partij moet daarbij de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomst worden nageleefd. Zodra de vereiste formaliteiten in acht genomen zijn, kunnen we zeggen dat de opzegging duidelijk kenbaar gemaakt is aan de andere partij. Afdeling 2. Na te leven formaliteiten Een werkgever die een werknemer wil ontslaan, moet hem dit schriftelijk laten weten in de taal die opgelegd wordt door de regelgeving. 1. Aangetekende brief of deurwaardersexploot De wet van 3 juli 1978 verplicht de werkgever gebruik te maken van een aangetekende brief of een deurwaardersexploot om een werknemer in kennis te stellen van de verbreking van de arbeidsovereenkomst. Het deurwaardersexploot is van kracht op het ogenblik dat de deurwaarder het Het nieuwe ontslagrecht 7

10 aan de werknemer overhandigt, maar de aangetekende brief pas de 3de werkdag na de datum van verzending. Alleen zon- en feestdagen zijn geen werkdagen. 2. Taalgebruik De kennisgeving moet worden opgesteld in de door de regelgeving vereiste taal. Dit is ofwel de taal van de plaats waar de exploitatiezetel van de onderneming is gevestigd, ofwel de taal van de werknemer. Wanneer de exploitatiezetel waarvan de werknemer afhangt in het Vlaamse Gewest is gevestigd (met inbegrip van de faciliteitengemeenten), moet de onderneming het Nederlands gebruiken. Wanneer de exploitatiezetel waarvan de werknemer afhangt in het Waalse Gewest is gelegen, zal het Frans moeten gebruikt worden. In Brussel (19 gemeenten van het Gewest) moet de onderneming de taal van de betrokken werknemer gebruiken, ongeacht in welk gewest zijn woonplaats is gevestigd. Wanneer de exploitatiezetel waarvan de werknemer afhangt in het Duitstalig gebied is gelegen, zal het Duits moeten gebruikt worden. Wanneer deze regels worden overtreden, is de opzegging absoluut nietig en wordt dit ambtshalve vastgesteld door de rechter. Het is steeds mogelijk om het nietige document door een ander document te vervangen. De gevolgen van dit nieuwe document verschillen echter naargelang het gewest. In het Vlaamse Gewest (artikel 10 van het decreet van 19 juli 1973) en in het Waalse Gewest (artikel 3 van het decreet van 30 juni 1982) is het mogelijk de nietige akte te vervangen, maar het nieuwe document heeft slechts gevolgen vanaf de datum van de vervanging (en niet vanaf de datum van de oorspronkelijke akte!). In het Brusselse Gewest en in het Duitstalige gebied (artikel 59 van de gecoördineerde wetten van 18 juni 1966) kan de nietigheid worden gedekt door een vervangingsakte die terugwerkende kracht heeft tot de datum van het vervangen document. Het nieuwe ontslagrecht 8

11 Mag een atelier, wat de wetgeving op het taalgebruik betreft, beschouwd worden als de exploitatiezetel waarvan de arbeider afhangt? Het begrip exploitatiezetel verwijst naar het activiteitencentrum waaraan het personeelslid verbonden is, van waaruit hem zijn opdrachten en instructies worden gegeven; het mag niet worden verward met de maatschappelijke zetel van de onderneming. Om de concrete draagwijdte van deze definitie duidelijk te maken, kunnen we het volgende voorbeeld nemen: een bouwonderneming met maatschappelijke zetel in Brussel ontslaat een arbeider die hoofdzakelijk op verschillende bouwplaatsen in België en af en toe in een atelier in het Vlaamse Gewest werkt met een opzeggingsbrief in het Frans (taal van de werknemer). Bij deze verbreking werd de wetgeving op het taalgebruik in acht genomen. Dezelfde onderneming ontslaat een Franstalige tweetalige werknemer die uitsluitend verbonden is aan een atelier in het Vlaamse Gewest met een in het Frans gestelde opzeggingsbrief. Deze arbeider had zijn opzeggingsbrief in het Nederlands moeten ontvangen (taal van het Gewest waarin het activiteitencentrum is gelegen waarvan de arbeider afhangt). Afdeling 3. Te presteren opzegtermijn Op straffe van nietigheid, moet de brief waarin een ontslag met opzegtermijn wordt betekend, het begin en de duur van de opzegtermijn vermelden. Hij moet ook gedateerd en ondertekend zijn. De opzegtermijn heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd aan het eind van een termijn waarvan de duur door de wet wordt bepaald (onder voorbehoud van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst). Sinds 1 januari 2014 worden de opzegtermijnen berekend op basis van de anciënniteit en uitgedrukt in weken en niet meer in dagen of in maanden 2. 2 We wijzen er echter op dat de duur nog altijd in maanden en in dagen wordt uitgedrukt voor werknemers die in dienst waren vóór 1 januari De overgangsregels bepalen dat de opzegtermijn van deze werknemers de uitkomst is van de optelling van twee afzonderlijke delen (zie Hoofdstuk 2). Het nieuwe ontslagrecht 9

12 1. De duur van de opzegtermijn hangt af van de anciënniteit De duur van de opzegtermijn is alleen afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer in de onderneming. Het looncriterium dat gold om de opzegtermijnen van de bedienden te bepalen, verdwijnt. Om de anciënniteit 3 te berekenen, wordt er rekening gehouden met de periodes waarin de werknemer ononderbroken in dienst was bij eenzelfde werkgever. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bij eenzelfde werkgever tellen ook mee bij het berekenen van de anciënniteit. De periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moeten er ook bij worden gerekend. De wet bepaalt bovendien een specifieke regel om de anciënniteit te berekenen van de uitzendkracht die onmiddellijk daarna (of in de zeven dagen die volgen) werknemer wordt van het inleenbedrijf. In een dergelijk geval zal ook rekening gehouden worden met de anciënniteit die de arbeider of bediende zal hebben verworven als uitzendkracht ten belope van maximaal een jaar. Heeft de aanwerving later plaats, dan zal de vorige werkperiode als uitzendkracht niet moeten worden bij gerekend om de anciënniteit van de werknemer te berekenen. 2. De wet legt maximale duur vast Het nieuwe artikel 37/3 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat Van de opzeggingstermijnen bepaald in artikel 37/2 kan niet worden afgeweken bij een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in een paritair comité of paritair subcomité. Met andere woorden: de opzegtermijnen bepaald in artikel 37/2 vormen samen een op interprofessioneel niveau vastgelegd wettelijk maximum. Het is niet toegestaan in afwijkende opzegtermijnen (noch hoger, noch lager) te voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op sectoraal niveau. De toepassing van dit principe is echter beperkt tot de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Dit laat evenwel vermoeden dat de wetgever niet heeft willen raken aan de mogelijkheid om voor de werknemers gunstigere opzegtermijnen overeen te komen op ondernemings- of individueel niveau. Hier is het dus wel nog altijd mogelijk om gunstigere opzegtermijnen te bepalen in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de onderneming, 3 Art. 37/4 van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli Het nieuwe ontslagrecht 10

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 -----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 12 februari 2014 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

van de werkgever Dossier Actualiteit Het gebruik van talen in de sociale relaties...03

van de werkgever Dossier Actualiteit Het gebruik van talen in de sociale relaties...03 van de werkgever 5 Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena I Mei 2014 Dossier Het gebruik van talen in de sociale relaties....03 Actualiteit Loonbeslag of -overdracht:

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Rolnummer 5775. Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5775. Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5775 Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Concurrentie en afwerving in de relatie werkgever en werknemer

Concurrentie en afwerving in de relatie werkgever en werknemer Concurrentie en afwerving in de relatie werkgever en werknemer In het huidige economische klimaat worden de onderlinge verhoudingen tussen ondernemingen meer nog dan anders op de proef gesteld. Ook tussen

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie