Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden"

Transcriptie

1 Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden 1. Nieuwe ontslagregels Dat er nieuwe ontslagregels zijn, betekent niet dat alles wordt gewijzigd. Integendeel, veel blijft gewoon hetzelfde als voordien. Zo moet u nog steeds de vormelijke en inhoudelijke vereisten van een opzeggingsbrief naleven, begint de opzeggingstermijn nog steeds te lopen op de maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn wordt betekend (arbeiders)/op de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de opzeggingstermijn is betekend (bedienden) en is er niet gesleuteld aan de principes van willekeurig ontslag en rechtsmisbruik. A. 1 januari 2012 = keerpunt Vanaf 1 januari 2012 zult u zich bij opzegging van een arbeidsovereenkomst steeds de vraag moeten stellen of het overeengekomen begin van uitvoering van de arbeidsovereenkomst zich situeert vóór of vanaf 1 januari 2012 om uit te maken welke regeling toegepast moet worden. Situeert het overeengekomen begin van uitvoering van de arbeidsovereenkomst zich vóór 1 januari 2012, dan blijven de "oude" regels van opzegging gelden. Situeert het overeengekomen begin van uitvoering zich vanaf 1 januari 2012, dan zijn de nieuwe regels van toepassing. De datum van het overeengekomen begin van uitvoering van de arbeidsovereenkomst is bepalend. De datum van ondertekening van de arbeidsovereenkomst en het feit dat de arbeidsovereenkomst niet kan uitgevoerd worden door bv. ziekte speelt geen rol. Bijv. Partijen sluiten een arbeidsovereenkomst op 1 december 2011 met begin van uitvoering op 15 december Door ziekte kan de werknemer pas starten op 3 januari De nieuwe ontslagregeling is niet van toepassing op deze arbeidsovereenkomst. Wat als u een arbeidsovereenkomst met overeengekomen begin van uitvoering na 1 januari 2012 sluit met een werknemer die al voor 1 januari 2012 bij u in dienst was? In dat geval zijn de oude regels nog steeds van toepassing als de arbeidsovereenkomsten zich zonder onderbreking opvolgen of in het geval er een onderbreking is, deze niet langer duurt dan 7 kalenderdagen. Bijv. Partijen zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst van een bepaalde tijd van 1 maart 1

2 2011 t.e.m. 31 maart Vervolgens sluiten zij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met begin van uitvoering vanaf 3 april 2012: de onderbreking telt minder dan 7 kalenderdagen en het begin van uitvoering van de voorafgaande arbeidsovereenkomst was voor 1 januari 2012: de huidige regeling is van toepassing. B. Anciënniteit als uitzendkracht kan meetellen voor berekening opzeggingstermijn De opzeggingstermijnen worden in de nieuwe regeling nog steeds berekend op basis van de verworven anciënniteit op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat. Voortaan wordt ook de door de werknemer verworven anciënniteit als uitzendkracht bij de werkgever in rekening gebracht onder volgende voorwaarden: de opzegging wordt gegeven door de werkgever; de aanwerving van de werknemer volgt onmiddellijk of met een onderbreking van maximum 7 kalenderdagen op de periode van uitzendarbeid bij dezelfde werkgever-gebruiker; de werknemer wordt aangeworven voor een identieke functie als deze die hij voorheen als uitzendkracht uitoefende; de periode van uitzendarbeid moet ononderbroken zijn waarbij tussenliggende periodes van inactiviteit van maximaal 7 kalenderdagen als een periode van tewerkstelling in aanmerking komen. In elk geval wordt de totale opgebouwde anciënniteit als uitzendkracht maar voor maximum één jaar meegeteld. Bijv. Een werknemer werkt met 10 opeenvolgende interimcontracten van maandag tot vrijdag. Vervolgens wordt hij onmiddellijk aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: de werknemer heeft een bijkomende anciënniteit van 10 weken. Bijv. Een werknemer werkt met 10 opeenvolgende interimcontracten van maandag tot vrijdag. Tussen het 5e en het 6e contract is er een onderbreking van 1 week (weekends inclusief). Wanneer deze werknemer vervolgens aangeworven wordt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur zal hij een bijkomende anciënniteit hebben van 5 weken. Werft u de uitzendkracht vast aan voor een andere functie of wacht u langer dan een week om de uitzendkracht vast aan te werven, dan zal de anciënniteit als uitzendkracht dus niet in aanmerking worden genomen. C. (Beetje) verlengde opzeggingstermijnen voor arbeiders en ontslaguitkering Arbeidsovereenkomsten met overeengekomen begin van uitvoering vóór 1 januari 2012 a) Principe Voor de lopende arbeidsovereenkomsten verandert er niets: de in acht te nemen 2

3 opzeggingstermijnen zijn deze overeenkomstig artikel 59 Arbeidsovereenkomstenwet of CAO nr. 75. b) Ontslaguitkering Een nieuwigheid is de ontslaguitkering. De ontslaguitkering is de opvolger van de crisispremie die op 31 december 2011 ophoudt te bestaan. In tegenstelling tot de crisispremie valt de totale som van de ontslaguitkering volledig ten laste van de RVA. De arbeider wiens lopende arbeidsovereenkomst vanaf 1 januari 2012 door de werkgever beëindigd wordt met of zonder inachtneming van een opzeggingstermijn zal recht hebben op een ontslaguitkering waarvan het bedrag afhangt van de anciënniteit van de arbeider: < 5 jaar EUR 5 jaar < 10 jaar EUR? 10 jaar EUR In geval van een deeltijds arbeidsregime worden deze bedragen proportioneel berekend. De ontslaguitkering is niet verschuldigd wanneer de lopende arbeidsovereenkomst door de werkgever beëindigd wordt: om dringende reden; tijdens de proefperiode met het oog op pensionering; met het oog op brugpensioen; voor arbeiders met minder dan 6 maanden anciënniteit. Wanneer de werkgever recht heeft op de terugbetaling van een gedeelte van de inschakelingsvergoeding ten aanzien van de RVA, zal de arbeider ook geen ontslaguitkering krijgen. Om te vermijden dat er misbruik zou gemaakt worden van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten is voorzien dat naar aanleiding van een ontslag bij dezelfde werkgever deze uitkering slechts 1 maal per kalenderjaar kan uitbetaald worden. De nadere modaliteiten van toekenning van deze uitkering, bijv. eventueel in te vullen formulieren door de werkgever, zullen bij KB vastgelegd worden. Het Wetsontwerp van 6 april 2011 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de werkbonus en de opzeggingsvergoeding betreft (Wetsontwerp fiscale bepalingen) voorziet, net zoals het geval was voor de crisispremie, een belastingsvrijstelling van de ontslaguitkering. Arbeidsovereenkomsten met overeengekomen begin van uitvoering vanaf 1 januari

4 a) Principe De opzeggingstermijnen die in acht moeten worden genomen voor arbeidsovereenkomsten met overeengekomen begin van uitvoering vanaf 1 januari 2012 zijn opgenomen in het nieuwe artikel 65/2 van de Arbeidsovereenkomstenwet. De wetgever is uitgegaan van de opzeggingstermijnen zoals voorzien in CAO nr. 75 en heeft daarop een verhogingscoëfficiënt van 1,15 toegepast. Anciënniteit Opzegging door de werkgever Opzegging door de arbeider < 6 maand 28 kalenderdagen 14 kalenderdagen 6 maand < 5 jaar 40 kalenderdagen 14 kalenderdagen 5 jaar < 10 jaar 48 kalenderdagen 14 kalenderdagen 10 jaar < 15 jaar 64 kalenderdagen 14 kalenderdagen 15 jaar < 20 jaar 97 kalenderdagen 14 kalenderdagen? 20 jaar 129 kalenderdagen 28 kalenderdagen b) Afwijkingen In een aantal gevallen kan er van deze opzeggingstermijn worden afgeweken: de bestaande regelingen, met name de verkorte opzeggingstermijnen voor arbeiders met < 6 maanden anciënniteit (artikel 60 Arbeidsovereenkomstenwet) en de mogelijke afwijkende opzeggingstermijnen vastgelegd bij KB (artikel 61 Arbeidsovereenkomstenwet), blijven van toepassing. de sectoren waarin afwijkende termijnen werden vastgelegd, zullen voor 1 januari 2013 moeten onderzoeken of de afwijkende termijnen niet moeten worden aangepast met dezelfde verhogingscoëfficiënt als bij de nieuwe opzeggingstermijnen. Bij gebrek van voorstel van de sector, zal een KB met ingang van 1 januari 2013 de afwijkende termijnen verhogen. c) Ontslaguitkering Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een arbeider die onder de nieuwe regeling valt, heeft de arbeider eveneens recht op een ontslaguitkering ten laste van de RVA. Deze bedraagt, ongeacht de anciënniteit van de arbeider, EUR en is belastingsvrij. D. Kortere opzeggingstermijn voor hogere bedienden en einde van formule Claeys 4

5 Arbeidsovereenkomsten met overeengekomen begin van uitvoering vóór 1 januari 2012 De lopende arbeidsovereenkomsten voor bedienden blijven onderworpen aan de huidige ontslagregeling. De rechter houdt voor de hogere bedienden zijn bevoegdheid om bij gebrek aan akkoord de redelijke opzeggingstermijn vast te stellen. Hij kan daarvoor nog steeds een beroep doen op de formule Claeys. Toch is de algemene verwachting dat de rechtbanken zich in de praktijk wellicht al laten leiden door de nieuwe wettelijke termijnen (zie hieronder). Arbeidsovereenkomsten met overeengekomen begin van uitvoering vanaf 1 januari 2012 De opzeggingstermijn wordt uitgedrukt in kalenderdagen waarbij als uitgangspunt een opzeggingstermijn van 30 kalenderdagen per jaar anciënniteit geldt. a) Lagere bedienden (bruto jaarloon < EUR ) Voor de lagere bedienden verandert er niets en blijft het wettelijk minimum de regel, met name 3 maanden opzeggingstermijn per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit. b) Hogere bedienden (bruto jaarloon > EUR ) De nieuwe opzeggingstermijnen voor hoge bedienden worden door de IPA-wet voorzien voor 2 periodes: De opzeggingstermijnen voor opzeggingen voor 1 januari 2014; en, De opzeggingstermijn voor opzeggingen vanaf 1 januari Het is niet duidelijk of de opzeggingstermijnen na deze datum nog zullen afnemen. In het ontwerp van IPA was nochtans voorzien in een evolutie in 3 stappen gespreid over tot In geval van opzegging door de werkgever gelden volgende opzeggingstermijnen: Anciënniteit bediende Opzeggingstermijnen opzeggingen Opzeggingstermijnen opzeggingen betekend voor 1 januari 2014 betekend vanaf 1 januari 2014 < 3 jaar 91 kalenderdagen 91 kalenderdagen 3 jaar < 4 jaar 120 kalenderdagen 116 kalenderdagen 4 jaar < 5 jaar 150 kalenderdagen 145 kalenderdagen 5 jaar < 6 jaar 182 kalenderdagen 182 kalenderdagen? 6 jaar 30 kalenderdagen per 29 kalenderdagen 5

6 per anciënniteit begonnen jaar anciënniteit begonnen jaar De rechterlijke bevoegdheid of de mogelijkheid voor de partijen om de redelijke opzeggingstermijn te bepalen verdwijnt. Voor nieuwe overeenkomsten betekent dit dus het definitieve einde van de formule Claeys. Dat betekent ook dat discussies over de opzeggingstermijn en geschillen voor de rechtbank in principe zullen verdwijnen. De opzeggingstermijnen in geval van opzegging door de bediende worden vastgesteld op de helft van de opzeggingstermijn die door de werkgever in acht moet worden genomen met een maximumgrens: Anciënniteit van de bediende Opzeggingstermijn < 5 jaar 45 kalenderdagen 5 jaar < 10 jaar 90 kalenderdagen? kalenderdagen c) Hoogste bedienden bruto jaarloon (> EUR ) Voor de hoogste bedienden wordt de mogelijkheid behouden om afwijkende opzeggingstermijnen overeen te komen ten laatste op het ogenblik van de indiensttreding, met als ondergrens het wettelijk minimum (3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit). Zo niet, gelden dezelfde termijnen als voor de hogere bedienden. In geval van opzegging door de hoogste bediende zelf geldt dezelfde regeling als voor de hoge bedienden, maar met een maximumgrens van 180 kalenderdagen in geval van? 15 jaar anciënniteit. Belangrijk is dat de werkgever die een hoogste bediende ontslaat, een bedrag van 3 % op het ontslagbedrag verschuldigd is aan het Sluitingsfonds. Wat verstaan moet worden onder ontslagbedrag en welke looncomponenten daaronder vallen, is niet duidelijk en zal nog door de Koning verduidelijkt worden. De Franse vertaling (coût du licenciement) lijkt te suggereren dat het gaat om de ontslagkost. d) Afwijkingen In tegenstelling tot de regeling van de arbeiders is het in de nieuwe regeling van de bedienden verboden om van de nieuwe opzeggingstermijnen af te wijken bij sectorale cao. e) Vergelijkend voorbeeld Een werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst van een bediende met leeftijd 45 jaar, een 6

7 anciënniteit van 5,3 jaar en een brutojaarloon van EUR : Opzeggingstermijn conform formule Claeys: 8 maanden Opzeggingstermijn conform nieuwe IPA-wet: 182 kalenderdagen = 6 maanden f) Berekening van de opzeggingsvergoeding De opzeggingsvergoeding wordt berekend in kalenderdagen. De IPA-wet voorziet hiervoor volgende berekeningswijze: lopend maandloon (met inbegrip van de voordelen verworven krachtens de overeenkomst) x 3 / 91. De IPA-wet bepaalt ook uitdrukkelijk dat wanneer het lopend maandloon geheel of gedeeltelijk uit veranderlijke loonelementen bestaat, het veranderlijke gedeelte berekend wordt door het gemiddelde te nemen van de twaalf voorafgaande maanden. De wetgever is echter vergeten' te vermelden of het gaat om veranderlijke loonelementen die betaald, dan wel verdiend zijn in de laatste twaalf maanden. De berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding kan dus wel nog steeds de inzet zijn van een geschil. E. Fiscale vrijstelling voor ontslagvergoedingen Het Wetsontwerp fiscale bepalingen voorziet in een beperkte belastingsvrijstelling voor de bezoldigingen verkregen in het kader van een ontslag, met name: de bezoldigingen voor de gepresteerde opzeggingstermijn; en, de opzeggingsvergoeding. In het geval de werknemer wordt ontslagen met een te korte opzeggingstermijn, wordt de vrijstelling aangerekend op de bezoldigingen voor de gepresteerde (te korte) opzeggingstermijn en niet op de opzeggingsvergoeding. De vrijstelling geldt voor bedienden, arbeiders en bedrijfsleiders verbonden met de vennootschap door een arbeidsovereenkomst en bedraagt: vanaf 2012: EUR 425 (geïndexeerd EUR 600); vanaf 2014: EUR 850 (te indexeren bedrag). De vrijstelling is niet van toepassing in volgende gevallen: arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of duidelijk omschreven werk; beëindiging door de werknemer; beëindiging tijdens de proefperiode; beëindiging met het oog op pensioen of brugpensioen; 7

8 beëindiging om dringende reden. 2. Verlenging van crisismaatregelen De IPA-wet verlengt de crisispremie en tijdelijke werkloosheid voor bedienden aan dezelfde voorwaarden tot 31 december Vanaf 1 januari 2012 worden beide maatregelen definitief geïntegreerd in de Arbeidsovereenkomstenwet. Zoals hierboven al toegelicht, verandert de crisispremie in een ontslaguitkering. Wij vestigen nog uw aandacht op volgende nieuwigheden. A. Economische werkloosheid van arbeiders De IPA-wet voorziet dat werkloze arbeiders vanaf 2012 bovenop hun werkloosheidsuitkering recht zullen hebben op een supplement van minimum EUR 2 per niet gewerkte dag ten laste van de werkgever, tenzij de betaling ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid door een algemeen verbindend verklaarde cao. B. Tijdelijke werkloosheid voor bedienden De tijdelijke werkloosheid voor bedienden wordt vanaf 2012 een definitief systeem. Ter herinnering, een onderneming in moeilijkheden kan gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te schorsen (maximum 16 weken per jaar) of door een regeling van gedeeltelijke arbeid in te voeren (2 dagen per week gedurende maximum 26 weken per jaar). In 2012 zullen de voorwaarden om als onderneming in moeilijkheden erkend te worden versoepeld worden: een substantiële daling van de omzet, de productie of bestellingen wordt vastgelegd op 10% ipv 15% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het jaar 2008; de voorwaarde van 20% economische werkloosheid bij arbeiders is verminderd tot 10%. Zoals voorheen, moet deze mogelijkheid voorzien worden in een CAO of ondernemingsplan en de werkgever moet voorafgaandelijk zowel een formulier aan de RVA overmaken als de werknemers inlichten. De tijdelijk werkloze werknemer ontvangt geen loon voor de inactiviteitsdagen, maar hij geniet werkloosheidsuitkeringen ten laste van de RVA. Vanaf 1 januari 2012 zal de werkgever een supplement moeten betalen bovenop deze 8

9 werkloosheidsuitkeringen. Dit supplement mag niet minder bedragen van EUR 2 (indien het stelsel bij CAO werd ingevoerd) of EUR 5 (indien het bij ondernemingsplan werd ingevoerd). Het supplement mag in ieder geval niet minder zijn dan wat is toegekend aan de arbeiders. 3. Werkgevers, opgelet voor loonsverhogingen! Aangezien de sociale partners er niet in geslaagd zijn om een IPA te sluiten heeft de Regering de maximale loonnorm zelf vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 28 maart De loonnorm bedraagt 0% voor 2011 en 0,3% voor Dat KB is in werking getreden op 1 april De maximale loonnorm geldt voor elke loonsverhoging, ongeacht of deze voor of na 1 april 2011 is overeengekomen of goedgekeurd. A. Voor 2011 en 2012: dwingende regels In 2011 zijn conventionele loonsverhogingen niet toegestaan. De indexatie en de baremieke verhogingen (een loonsverhoging of een toekenning van voordelen volgend op een functiewijziging conform de bestaande barema's) blijven wel mogelijk. In 2012 zijn loonsverhogingen toegestaan binnen een maximale marge van 0,3%. Deze verhogingen zullen onderhandeld moeten worden op sectoraal niveau, op ondernemingsniveau of in een individuele overeenkomst. De indexatie en de baremieke verhogingen zijn eveneens toegelaten voor deze periode. B. Wat kan (niet)? Voor 2011 heeft u niet veel manoeuvreerruimte. U mag niet zomaar de lonen van werknemers verhogen of nieuwe (extralegale) premies of voordelen (bv. bedrijfswagen, GSM, maaltijdcheques,...) toekennen. U mag bijvoorbeeld wel: de werkgeversbijdragen en premies in de sectorale sociale pensioenstelsels verhogen onder bepaalde voorwaarden; een uitkering in geld of in aandelen toekennen aan werknemers in toepassing van de wet werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen; winstdeelnemingen toekennen; een nieuw arbeidsregime verlonen (bijv. de overgang naar nachtarbeid); eenmalige innovatiepremies toekennen. Bepaalde auteurs stellen dat de werkgever eenzijdig (zonder overeenkomst, zelfs mondeling) voordelen aan één of meerdere werknemers kan toekennen zonder hierbij het KB te schenden 9

10 aangezien enkel de conventionele (op sectoraal vlak, intersectoraal vlak, ondernemingsvlak of individueel) overschrijding van de voorziene marge is verboden. Indien de overschrijding bijgevolg niet conventioneel, maar eenzijdig is, zou deze toegestaan zijn. C. Welke zijn de sancties in geval van schending van de loonnorm? Er bestaat vooral onduidelijkheid over de mogelijke sancties die u kunt oplopen. U riskeert eerst en vooral een administratieve geldboete tussen EUR 250 en EUR Daarnaast kan de overeenkomst die de toekenning van de loonsverhoging voorziet nietig verklaard worden door een rechtbank. Deze sancties zijn niet nieuw. Het verschil met de voorheen door de sociale partners vastgelegde loonnorm, die louter indicatief was, is dat de nieuwe loonnorm een vaste norm is en daarom een dwingend karakter heeft. Voordien heeft de niet naleving van de door de sociale partners vastgelegde loonnorm nooit geleid tot vervolging door de inspectie of tot veroordeling door de rechtbanken. Of en in welke mate de inspectie bij niet naleving nu wel zal optreden en in welke mate de sancties, in voorkomend geval, effectief zullen opgelegd worden, is momenteel moeilijk te voorspellen. 10

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L 2 0 1 1 I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012 Geachte heer Geachte mevrouw In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar willen we u meegeven wat de indexering en de loonsverhoging van de bedienden in PC 218 bedroeg

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag?

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? 1. Van 7 juli 2011 tot 5 juli 2013 Om de zegebulletins te begrijpen moeten we terug in de tijd. Jarenlang vormt het historische onderscheid tussen arbeiders

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

Groentenconservennijverheid

Groentenconservennijverheid Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 2200001 Groentenconservennijverheid CAO van 11 februari 2010 (99.195) Invoering van een nieuw sectoraal barema voor de bedienden (Overeenkomst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens 17 december 2013 Assumpties in cijfer voorbeelden Best practice om een minnelijke

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied.

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied. WETSVOORSTEL Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied Artikel 2 Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Voor de

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Bijzondere compenserende bijdrage voor het Sluitingsfonds: uitvoeringsbesluit gepubliceerd Datum 21 maart 2014 Copyright and

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE UITZENDKRACHTEN ---------------------------------------------

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)...

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)... 3170000 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179) (Lonen,

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008

ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008 ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008 In deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben de partners van de sector op 4 juli 2007

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)...

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)... 3170000 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133) (Lonen, premies,

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

Helpdocument bij de opzegwijzer

Helpdocument bij de opzegwijzer Helpdocument bij de opzegwijzer 1. Inleiding.... 2 2. Wat berekent de module en wat niet?... 3 3. Uitleg van de velden en de berekening op de website.... 4 3.1. Uitleg bij de velden.... 4 3.1.1. Voor de

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing 2190000 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007 betreffende de nationale

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht 1420100 Terugwinning van metalen Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2011

NIEUWSBRIEF JUNI 2011 NIEUWSBRIEF JUNI 2011 ECOCHEQUES IN PC 218 De CAO van 16 juli 2009 betreffende de toekenning van ecocheques voorzag dat er vóór 30 april 2011 in het paritair comité 218 een evaluatie gemaakt zou worden

Nadere informatie

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN 11-7-2013 nota-bis COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN Op de valreep bereikte de tripartite (Regering en sociale

Nadere informatie

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land.

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land. EENHEIDSSTATUUT Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in.

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

ANTI CRISISMAATREGELEN

ANTI CRISISMAATREGELEN ANTI CRISISMAATREGELEN De oorspronkelijke crisismaatregelen (economische werkloosheid voor bedienden, crisistijdskrediet, vermindering van de arbeidsduur, crisispremie voor ontslagen arbeiders) zijn afgelopen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing 2190000 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Negende verlenging van collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007 betreffende de

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 218 28 januari 2016 Belgisch Staatsblad Hervorming van werkgelegenheidspremie aan zeer kleine ondernemingen in Wallonië In Wallonië ontvangen zeer kleine ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden

Nadere informatie

N E W. Bijlage - Het interprofessioneel akkoord versie juli 2011

N E W. Bijlage - Het interprofessioneel akkoord versie juli 2011 N E W S Bijlage - Het interprofessioneel akkoord 2011-2012 versie juli 2011 Het Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 Om de twee jaar wordt een Interprofessioneel Akkoord (IPA) gesloten dat de loons- en

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie