Het eenheidsstatuut kritisch benaderd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het eenheidsstatuut kritisch benaderd"

Transcriptie

1 Het eenheidsstatuut kritisch benaderd Het eenheidsstatuut is inmiddels van kracht. De wet eenheidsstatuut (26 december 2013) heeft het verschil tussen arbeiders en bedienden voor wat betreft de opzeggingstermijnen en de carenzdag grotendeels opgeheven. Daarnaast werden er diverse maatregelen getroffen om enerzijds een uniformer ontslagrecht te bewerkstelligen en anderzijds de ontslagkost(en) te drukken. Hierna volgt een beknopt overzicht van enkele aandachtspunten met kritische bedenkingen. 1 De nieuwe ontslagregeling De nieuwe ontslagregeling is van toepassing op elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanaf 1 januari 2014, ongeacht de aanvang van de tewerkstelling en ongeacht de partij die de arbeidsovereenkomst beëindigt (werkgever/werknemer). De beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijft mogelijk door de betekening van een opzeggingstermijn dan wel door de betaling van een opzeggingsvergoeding. Voor een beëindiging die gerealiseerd werd voor 1 januari 2014, geldt een afzonderlijke regeling (zie infra 1.4). 1.1 Aanvang opzeggingstermijnen en kennisgeving De opzeggingstermijnen of de daarop gebaseerde opzeggingsvergoedingen worden voortaan uitgedrukt in weken. Daarnaast voorziet de nieuwe ontslagregeling dat de opzeggingstermijn aanvangt de maandag die volgt op de week waarin de opzegging uitwerking heeft gekregen. Zo wordt de regeling die voordien gold voor de arbeiders, veralgemeend. De manier waarop de opzeggingstermijnen ter kennis worden gebracht en de uitwerking ervan veranderen niet. Zo gebeurt de kennisgeving van een opzegging door middel van een aangetekende brief, deurwaardersexploot of overhandiging van de brief bij opzegging door een werknemer. De regel dat een aangetekende brief slechts uitwerking heeft de derde werkdag na verzending, werd evenmin veranderd. 1.2 Berekening van de opzeggingstermijn Voor wat betreft de werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst aangevangen is vanaf 1 januari 2014 wordt de toepasselijke opzeggingstermijn volledig berekend volgens de nieuwe ontslagregeling. Voor wat betreft de werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst aangevangen is voor 1 januari 2014 werd er een overgangsregeling voorzien. Die werknemers behouden hun verworven anciënniteit en rechten (op een opzeggingstermijn) voor het gedeelte anciënniteit opgebouwd voor 1 januari 2014 volgens de regels die golden voor 1 januari Vanaf 1 januari 2014 zullen die werknemers anciënniteit en rechten (op een opzeggingstermijn) opbouwen volgens de nieuwe ontslagregeling. Wanneer de arbeidsovereenkomst van een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst aangevangen is voor 1 januari 2014,wordt beëindigd na 1 januari 2014, zal de opzeggingstermijn bijgevolg uit twee delen bestaan die worden opgeteld. Pagina 1 van 11

2 Tot slot vermelden we nog dat sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten niet kunnen voorzien in opzeggingstermijnen die voor de werknemer gunstiger zijn (zowel in geval van opzegging door de werkgever als bij opzegging door de werknemer) Algemene regels 1 In geval van ontslag gegeven door de werkgever gelden volgende principes: Tijdens de eerste vijf jaren is de evolutie progressief met een trimestriële evolutie tijdens de eerste twee jaren en een jaarlijkse evolutie vanaf het derde jaar. Met de kortere opzeggingstermijnen beoogt men de rem op aanwervingen weg te werken en op die manier een betere mobiliteit op de arbeidsmarkt toe te laten; Vanaf het vijfde tot het negentiende jaar is er een jaarlijkse evolutie van drie weken. Van het vijfde tot het negentiende jaar is de evolutie regelmatiger en stijgt de opzeggingstermijn met drie weken per jaar. Dergelijke progressiviteit werd ingeschreven om werkzekerheid te bieden aan de werknemer; In het twintigste jaar wordt de progressiviteit afgebouwd: twee bijkomende weken wanneer de werknemer twintig jaren anciënniteit bereikt; Vanaf het eenentwintigste jaar anciënniteit blijven de opzeggingstermijnen jaarlijks toenemen op jaarbasis met een week. Door een vertraging in de opbouw van de opzeggingstermijnen te voorzien, wilt men het in dienst houden van werknemers met een lange anciënniteit niet bestraffen. De nieuwe regeling resulteert in het volgende: Anciënniteit Opzegging (weken) Van 0 tot minder dan drie maanden (1 e 2 trimester) Van drie maanden tot minder dan zes 4 maanden (2 e trimester) Van zes maanden tot minder dan negen 6 maanden (3 e trimester) Van negen maanden tot minder dan twaalf 7 maanden (4 e trimester) Van twaalf maanden tot minder dan 15 8 maanden (5 e trimester) Van 15 maanden tot minder dan 18 9 maanden (6 e trimester) Van 18 maanden tot minder dan maanden (7 e trimester) Van 21 maanden tot minder dan maanden (8 e trimester) Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar 12 Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar 13 Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 15 Pagina 2 van 11

3 Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 18 Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar 21 Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar 24 Van 8 jaar tot minder dan 9 jaar 27 Van 9 jaar tot minder dan 10 jaar 30 Van 10 jaar tot minder dan 11 jaar 33 Van 11 jaar tot minder dan 12 jaar 36 Van 12 jaar tot minder dan 13 jaar 39 Van 13 jaar tot minder dan 14 jaar 42 Van 14 jaar tot minder dan 15 jaar 45 Van 15 jaar tot minder dan 16 jaar 48 Van 16 jaar tot minder dan 17 jaar 51 Van 17 jaar tot minder dan 18 jaar 54 Van 18 jaar tot minder dan 19 jaar 57 Van 19 jaar tot minder dan 20 jaar 60 Van 20 jaar tot minder dan 21 jaar 62 Van 21 jaar tot minder dan 22 jaar 63 Van 22 jaar tot minder dan 23 jaar 64 Van 23 jaar tot minder dan 24 jaar 65 Hoewel men met de nieuwe regeling een grote mobiliteit beoogde, valt het op dat in vergelijking met andere Europese lidstaten nog steeds aanzienlijke opzeggingstermijnen kunnen worden opgebouwd. Het is daarbij ook nog maar de vraag of het verschil in opbouw(snelheid progressiviteit) effectief de vooropgestelde doelstellingen kan helpen realiseren. In de praktijk blijkt immers nu reeds een tendens dat bijvoorbeeld werkgevers die voornamelijk arbeiders tewerkstellen, eerder een beroep doen op arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, dit om de hogere opzeggingstermijnen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (voor een arbeider) te vermijden. De differentiatie in progressiviteit en opbouw van de opzeggingstermijnen is voor dergelijke werkgevers in ieder geval niet voldoende. Daarenboven bewerkstelligt de wet meer een evolutie dan een revolutie. Het nieuwe systeem is weliswaar ingegeven door een hogere mobiliteit doch neigt nog altijd meer naar jobzekerheid dan naar werkzekerheid. Zo kunnen sommige opzeggingstermijnen nog altijd (te?) hoog oplopen terwijl de outplacementbegeleiding dan weer een te beperkt belang verkrijgt. Volgens ons zal het eenheidsstatuut dan ook althans voorlopig geen grote verschillen bewerkstelligen in rigide denk- en handelspatronen van bepaalde werkgevers en werknemers. 2 In geval van ontslag gegeven door de werknemer gelden volgende principes: De opzegging komt overeen met de helft van de opzeggingstermijn die de werkgever moet respecteren, afgerond op de laagste eenheid; De opzeggingstermijnen worden uitgedrukt in weken en worden bepaald op basis van de door de werknemer verworven anciënniteit in de onderneming; De opzeggingstermijnen worden begrensd op dertien weken. Pagina 3 van 11

4 Dit resulteert in het volgende: Anciënniteit Opzegging (weken) Van 0 tot minder dan drie maanden 1 Van drie maanden tot minder dan zes 2 maanden Van zes maanden tot minder dan twaalf 3 maanden Van twaalf maanden tot minder dan 18 4 maanden Van 18 maanden tot minder dan 24 5 maanden Van 2 jaar tot minder dan 4 jaar 6 Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 7 Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 9 Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar 10 Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar 12 Vanaf 8 jaar 13 De nieuwe regeling vermindert de opzeggingstermijn die een bediende in acht moet nemen dus aanzienlijker (pro rata) dan dat dit het geval is bij de vermindering van de opzeggingstermijnen die de werkgever in acht moet nemen voor een bediende. Dit lijkt ervoor te zorgen dat de mobiliteit groter wordt langs werknemerszijde dan aan werkgeverszijde Overgangsregeling arbeiders In de overgangsregeling voor de arbeiders zal de werkgever (eveneens) de opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding moeten berekenen (a) op basis van het gedeelte anciënniteit voor 2014 en (b) op basis van het gedeelte anciënniteit vanaf Het (opgetelde) resultaat zal echter doorgaans lager uitvallen dan de ontslagregeling voor arbeiders die recht hebben op een opzeggingstermijn die volledig berekend zou worden volgens de nieuwe regeling. Om dit verschil te compenseren, wordt er een ontslagcompensatievergoeding voorzien. Het betreft een netto tegemoetkoming ten laste van de RVA, die de gevolgen van de nieuwe regeling voor die arbeiders moet verzachten op basis van het verschil tussen de werkelijke opzeggingstermijn en de hypothetische opzeggingstermijn op basis van de nieuwe regeling. De toekenning van de ontslagcompensatievergoeding is afhankelijk van een aantal voorwaarden welke gepaard gaan met een geleidelijke uitdoving van de bestaande ontslaguitkeringen. Pagina 4 van 11

5 1.2.3 Afwijkingen ontslagregeling arbeiders 1 Hoewel de wetgever verplicht werd door het Grondwettelijk Hof om de verschillen in opzeggingstermijnen tussen arbeiders en bedienden weg te werken, heeft men alsnog twee uitzonderingen voor arbeiders voorzien. Een eerste uitzondering geldt voor de volgende sectoren: de kleding- en textielsector; de sector van de bouwbedrijven; de sector van het stofferen en houdbewerking; de sector van de veldsteenbakkerijen; de sector van de schoeiselindustrie; de laarzenmakers en de maatmakers; de sector van de wapensmederij; de sector van de grote kleinhandelszaken; de sector van de diamantnijverheid,; de sector van de terugwinning van lompen; de sector van dentaaltechnische bedrijven; de sector van buitenmonteerders van bruggen en metalen gebinten. Die eerste uitzondering is tijdelijk en geldt voor opzeggingen betekend tussen 1 januari 2014 en 31 december Het tijdelijke uitzonderingsregime wordt rechtvaardig geacht door het feit dat een onmiddellijk sprong naar de nieuwe opzeggingstermijnen de werkgelegenheid in de sector(en) ernstig zou kunnen ontwrichten. De opzeggingstermijnen worden zoals voorheen vastgesteld op basis van de opzeggingstermijn van CAO 75. De uitzondering geldt bovendien ook voor arbeiders die vanaf 1 januari 2014 zijn aangeworven. Vanaf 1 januari 2018 geldt de normale regeling. De sectoren kunnen evenwel beslissen om de nieuwe ontslagregeling sneller van toepassing te verklaren. 2 De tweede uitzondering geldt voor de arbeiders die geen vaste plaats van tewerkstelling hebben. Het betreft arbeiders die gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen een activiteit uitoefenen (talrijke arbeiders in de bouwsector). Die tweede uitzondering is van onbepaalde tijd en wordt verantwoord door de doelstelling om voor die werknemers de sociale bescherming die gepaard gaat met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd te handhaven. Indien die uitzonderingsregeling niet zou bestaan, zou een verlenging van de opzeggingstermijnen ingevolge de toepassing van de nieuwe geharmoniseerde opzeggingsregeling, tot gevolg hebben dat overeenkomsten van onbepaalde tijd niet meer zouden gebruikt worden aldus de verantwoording. Die uitzondering van onbepaalde tijd zou wel worden geëvalueerd. Pagina 5 van 11

6 3 In tegenstelling tot de benaming doet vermoeden, heeft het eenheidsstatuut dus niet gezorgd voor een volledige uniformiteit (inzake opzeggingstermijnen). Diverse sectoren van arbeiders worden al dan niet tijdelijk onder het oude systeem gebracht en hebben geen recht op de geharmoniseerde opzeggingstermijnen. De verantwoording die hiervoor wordt gegeven kan echter niet overtuigen. Er wordt immers nog steeds een discriminatoir onderscheid gemaakt tussen diverse categorieën arbeiders en bedienden en dit louter op basis van een onderscheid in niet-bewezen gevolgen die de nieuwe ontslagregeling met zich mee zou brengen voor die sectoren. Hoewel de bouwsector in eerste instantie gunstig gestemd leek te zijn met de uitzonderingsregimes, is het nog maar de vraag hoe lang de discriminatoire uitzonderingen stand zullen houden aangezien de eerste rechtszaken reeds werden ingeleid. Om de problematiek in bovenvermelde sectoren efficiënt en daadwerkelijk aan te pakken, had men dan ook beter in nauwe samenwerking met de sectoren totaalpakketten uitgewerkt om enerzijds de werkgelegenheid (-zekerheid) te handhaven en anderzijds de concurrentiekracht van de (voornamelijk getroffen bouw-)bedrijven te vrijwaren. De ingevoerde halfslachtige uitzonderingsmaatregelen lijken niet van aard om het hoofd te kunnen bieden aan de bestaande problematieken en zullen in de komende maanden alleszins juridisch worden geëvalueerd. Mochten die uitzonderingsregimes vervolgens worden teruggeroepen zodat bijvoorbeeld in de bouwsector de normale ontslagregeling zal gelden, dan is het nog maar de vraag welke reële consequenties dit gaat hebben voor de (werkgevers en) werkgelegenheid in die sector Overgangsregeling bedienden Zoals besproken behouden de werknemers hun verworven rechten op een opzeggingstermijn volgens de regels die golden voor 1 januari Vanaf 1 januari 2014 zullen die werknemers anciënniteit en rechten (op een opzeggingstermijn) opbouwen volgens de nieuwe ontslagregeling. In de overgangsregeling wordt er een onderscheid gemaakt tussen lagere en hogere bedienden (hogere bediende met een jaarloon van meer dan ,00 op 31 december 2013). a) Lagere bedienden De opzeggingstermijn voor de anciënniteit opgebouwd voor 1 januari 2014 wordt berekend aan de hand van het bekende principe van drie maanden per begonnen periode van vijf jaar anciënniteit. b) Hogere bedienden 1 De opzeggingstermijn voor de anciënniteit opgebouwd voor 1 januari 2014 wordt berekend aan de hand van een maand per begonnen jaar anciënniteit. De regeling is gebaseerd op de principes vervat in de IPA-wet die reeds van toepassing was op arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2012 en volgt bovendien de tendensen in de rechtspraak. Pagina 6 van 11

7 2 Indien het ontslag wordt gegeven door de bediende wordt de opzeggingstermijn voor de anciënniteit opgebouwd voor 1 januari 2014 bepaald op anderhalve maand per begonnen periode van vijf jaar anciënniteit, verworven op 31 december 2013, met een maximum van : 4,5 maand indien het jaarloon van de bediende op 31 december niet overschrijdt; 6 maanden indien het jaarloon van de bediende op 31 december overschrijdt. Daarbij voorziet de wet dat de opzeggingstermijn voor het gedeelte anciënniteit vanaf 1 januari 2014 niet moet worden bijgerekend, indien de grenzen van 4,5 of 6 maand(en) reeds bereikt zijn. Indien die grenzen niet zijn bereikt, wordt het tweede gedeelte (opzeggingstermijn op basis van de nieuwe regels voor het gedeelte anciënniteit opgebouwd vanaf 1 januari 2014) enkel bijgerekend tot een strikt plafond van 13 weken. c) Hoogste bedienden (?) De wet voorziet geen aparte categorie van hoogste bedienden meer (noch een overgangsregeling). Die bedienden worden thans begrepen onder de categorie van hogere bedienden, die allen meer dan ,00 verdienen. Dit zorgt voor praktische problemen, aangezien partijen voor de inwerkingtreding van de Wet Eenheidsstatuut konden overeenkomen dat de toepasselijke opzeggingstermijn voor de hoogste bediende bij ontslag door de werkgever werd beperkt tot drie maanden per begonnen periode van vijf jaar anciënniteit (wettelijk minimum). Indien men de overgangsregeling voor de hogere bedienden volgt, zou dit betekenen dat die bedienden thans recht zouden hebben op een hogere opzeggingstermijn dan vroeger (voor wat betreft de anciënniteit opgebouwd voor 2014). Evenwel lijkt het ons dat in dergelijk geval de clausule (vroeger artikel 82 5 arbeidsovereenkomstenwet) moet prevaleren en dat de werkgever dus kan volstaan door die principes toe te passen en rekening te houden met een opzeggingstermijn van drie maanden per begonnen periode van vijf jaar anciënniteit voor wat betreft de anciënniteit opgebouwd voor 2014 (de wet verwijst naar de conventionele bepalingen voor de inwerkingtreding). 1.3 De berekening van de opzeggingsvergoeding Wanneer de opzeggingstermijn niet wordt gerespecteerd door een partij, moet die partij net zoals voorheen een opzeggingsvergoeding betalen gelijk aan het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst voor (het resterende deel van) de opzeggingstermijn. Aangezien de opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014 in weken en niet meer in maanden worden uitgedrukt, heeft de wet een formule vooropgesteld die toelaat het forfaitair maandloon om te zetten in een weekloon. De formule is als volgt: Forfaitair maandloon x 3 13 Voor het variabel gedeelte van het loon, wordt het gemiddelde genomen over de twaalf voorafgaande maanden. Pagina 7 van 11

8 1.4 Gedane opzeggingen voor 2014? De wet voorziet geen regelingen voor de opzeggingen die betekend zijn tussen 8 juli 2013 en 31 december 2013 (men kan argumenteren dat de opzeggingen voor die datum moeten geregeld worden volgens de oude bepalingen). Werknemers-bedienden vertonen in dat opzicht de tendens om steevast terug te grijpen naar de formule Claeys. In dit geval moet men echter rekening houden met het feit dat het Grondwettelijk Hof in het intussen bekende arrest van 7 juli 2011 (nummer 125/2011) oordeelde dat de bepalingen omtrent de gedifferentieerde opzeggingstermijnen arbeiders-bedienden ongrondwettig zijn. Dit betekent dat de argumentatie dat men op basis van artikel 82 arbeidsovereenkomstenwet een bepaalde opzeggingstermijn vordert (zoals bijvoorbeeld de formule Claeys, hetgeen geen recht betreft), niet opgaat. Eventueel kan men verwijzen naar de bepalingen van de IPA-wet, die een opzeggingstermijn van een maand per begonnen jaar vooropstelt. Het is in ieder geval vreemd dat de wetgever niets heeft voorzien voor die periode. 2 Afschaffing van de proefperiode Een andere grote nieuwigheid is dat de proefperiode wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2014 mits enkele uitzonderingen zoals voor studentenarbeid, tijdelijke arbeid en uitzendarbeid. De proefperiode overeengekomen in een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2014 blijft evenwel zijn gevolgen behouden. Als reden voor de afschaffing van de proefperiode geeft men aan dat er relatief korte opzeggingstermijnen in de nieuwe algemene regeling werden bepaald, dit zeker tijdens de eerste 3 maanden van tewerkstelling van de werknemer, waardoor het behoud van de proefperiode niet meer opportuun bleek. De vraag werd reeds gesteld of het een en ander niet leidt tot de verhoging van het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, hetgeen volgens ons het geval zal zijn. 3 Afschaffing van de carenzdag De afschaffing van de carenzdag is bekend en heeft als gevolg dat de telling van de periode van gewaarborgd loon start bij de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Evenwel is het ook in dit opzicht opmerkelijk dat de overige verschillen tussen arbeiders en bedienden omtrent het gewaarborgd loon voorlopig blijven bestaan. Pagina 8 van 11

9 4 Outplacement In een overgangsperiode zullen er twee regelingen inzake outplacement langs elkaar bestaan, waarbij de ene regeling de andere uitsluit. Op termijn zal de oude regeling uitdoven. 4.1 Oude regeling outplacement: residuair In de oude regeling heeft de werknemer die aan de volgende voorwaarden voldoet recht op outplacement: - Minstens 45 jaar oud op het moment van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst; - Minstens één jaar ononderbroken anciënniteit bij de werkgever op het moment van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst; - Werkzaam in de privésector; - Uitsluiting ontslag om dringende reden. Vanaf 1 januari 2014 wordt die regeling enkel nog behouden voor werknemers die niet beantwoorden aan de voorwaarden van de nieuwe regeling. Die werknemers behouden hun rechten indien zij voldoen aan de voorwaarden bepaald in de oude regeling. 4.2 Nieuwe regeling outplacement vanaf 1 januari 2014 Volgens de nieuwe regeling is de werkgever verplicht onder bepaalde voorwaarden een ontslagen werknemer die recht heeft op een opzeggingstermijn of overeenstemmende opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken, een outplacementbegeleiding aan te bieden. De werknemer die recht heeft op outplacementbegeleiding mag, zoals voorheen, niet ontslagen zijn om dringende reden. Die outplacementregeling is ook voorzien voor de werknemers van werkgevers uit de publieke sector. Het grootste verschil met de oude regeling is dat de outplacementbegeleiding wordt verrekend op het ontslagpakket dat de werkgever moet aanbieden aan de werknemer. Bij een opzeggingstermijn komt de outplacementbegeleiding gedeeltelijk in de plaats van het sollicitatieverlof. Bij een opzeggingsvergoeding, wordt die opzeggingsvergoeding verminderd met de vergoeding outplacementbegeleiding. Tot 31 december 2015 kan de werknemer die ontslagen wordt met een opzeggingsvergoeding de outplacementbegeleiding evenwel weigeren onder bepaalde voorwaarden. 5 Motivering van het ontslag De Groep van Tien heeft onlangs een akkoord bereikt over de veralgemening van de verplichting om het ontslag te motiveren. Zo zal er een cao worden gesloten waardoor de werkgever verplicht wordt een reden op te geven voor het ontslag, als de ontslagen werknemer daarom vraagt. Motiveert de werkgever het ontslag niet, dan heeft de werknemer recht op een extra vergoeding van twee weken loon. Het ontslag wordt ook algemeen aanvechtbaar voor arbeiders en bedienden, naar analogie van de bestaande regeling inzake willekeurig ontslag voor arbeiders. Indien de rechter oordeelt dat de werkgever niet voldaan heeft aan de voorwaarden, kan de werkgever veroordeeld worden tot betaling van een aanvullende vergoeding van zeventien weken loon. De algemene regeling vervangt bij inwerkingtreding de huidige regeling inzake willekeurig ontslag voor arbeiders. Pagina 9 van 11

10 Besluit In tegenstelling tot de benaming doet vermoeden, heeft het eenheidsstatuut niet gezorgd voor een volledige gelijkschakeling van het statuut arbeiders en bedienden. Zo worden diverse sectoren van arbeiders verplicht om al dan niet tijdelijk gebruik te maken van het oude ontslagsysteem en hebben zij geen recht op de geharmoniseerde opzeggingstermijnen. De verantwoording die daarvoor werd gegeven kan ons echter niet overtuigen. Er wordt immers nog steeds een discriminatoir onderscheid gemaakt tussen diverse categorieën arbeiders en bedienden en dit louter op basis van een onderscheid in niet-bewezen gevolgen die de nieuwe ontslagregeling met zich mee zou brengen voor die sectoren. Daarnaast is het bekend dat er nog steeds veel verschillen zullen blijven bestaan tussen arbeiders en bedienden. Zelfs voor wat betreft de aspecten waarvoor een volledige gelijkschakeling werd beoogd, is er nog geen uniformiteit (gewaarborgd loon). Hoewel men met de nieuwe regeling een grote mobiliteit beoogde, valt het op dat in vergelijking met andere Europese lidstaten nog steeds aanzienlijke opzeggingstermijnen kunnen worden opgebouwd. Het is daarbij ook nog maar de vraag of het verschil in opbouw of progressiviteit effectief de vooropgestelde doelstellingen kan helpen realiseren. In de praktijk blijkt immers nu reeds een tendens dat bijvoorbeeld werkgevers die voornamelijk arbeiders tewerkstellen, eerder een beroep doen op arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, dit om de hogere opzeggingstermijnen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (voor een arbeider) te vermijden. De differentiatie in progressiviteit en opbouw van de opzeggingstermijnen is voor dergelijke werkgevers in ieder geval niet voldoende. Daarenboven bewerkstelligt de wet meer een evolutie dan een revolutie. Het nieuwe systeem is weliswaar ingegeven door een hogere mobiliteit doch neigt nog altijd meer naar jobzekerheid dan naar werkzekerheid. Zo kunnen sommige opzeggingstermijnen nog altijd (te?) hoog oplopen terwijl de outplacementbegeleiding dan weer een te beperkt belang verkrijgt. Het eenheidsstatuut vergt bijgevolg diverse bijkomende maatregelen om enerzijds de rechten van de werknemers werkelijk gelijk te schakelen en anderzijds de concurrentiekracht van de werkgevers te vergroten. Jochem Martens advocaat Voorkeurmateries Handelsrecht Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Medisch recht Sportrecht Strafrecht (economisch en sociaal) T: F: Grotestraat 122 B-3600 Genk Pagina 10 van 11

11 Tine Vandeurzen advocaat T: F: Grotestraat 122 B-3600 Genk Voorkeurmateries Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Pagina 11 van 11

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens 17 december 2013 Assumpties in cijfer voorbeelden Best practice om een minnelijke

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land.

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land. EENHEIDSSTATUUT Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Voor wie personeel tewerkstelt staan er veranderingen op til betreffende de opzeggingstermijnen van zowel arbeiders als bedienden. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec 10u 10h15 Verwelkoming Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van door David Joly, Fedelec Bent u goed verzekerd? Specifieke risico s voor een technische bedrijfsinstallatie. door Alex Pire, Federale Verzekeringen

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L 2 0 1 1 I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Ontslag na het eenheidsstatuut

Ontslag na het eenheidsstatuut Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 2 Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 Ontslag na het eenheidsstatuut Sinds 1 januari van dit jaar zijn nieuwe ontslagregels van toepassing. Naar aanleiding van een arrest

Nadere informatie

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN 11-7-2013 nota-bis COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN Op de valreep bereikte de tripartite (Regering en sociale

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden 1. Nieuwe ontslagregels Dat er nieuwe ontslagregels zijn, betekent niet dat alles wordt gewijzigd. Integendeel,

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel.

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel. Inhoudstafel Inleiding... 2 1. Gaat het om een werkelijk akkoord tussen de sociale partners?... 2 2. Wanneer treden de nieuwe regels in werking?... 2 3. Welke regels moeten worden toegepast op de ontslagen

Nadere informatie

Informatienota. Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013. Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx.

Informatienota. Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013. Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx. Informatienota Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013 Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx.com Informatienota: het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 49 2013 29 november t.e.m. 5 december Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE arbeider bediende EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE De nieuwe opzegtermijnen en andere elementen www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 02.2014 D/1831/2014/3/43000 Voorwoord

Nadere informatie

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Infosessie voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Olivier Wouters Advocaat - Vennoot Ward Bouciqué Advocaat - Senior Associate Brussel,

Nadere informatie

Wet op het Eenheidsstatuut

Wet op het Eenheidsstatuut Wet op het Eenheidsstatuut van 26 december 2013 Een overzicht van de voornaamste wijzigingen Aanvulling van 7 februari 2014 op de Arbeidsovereenkomstengids van 2012 June Geuens Audrey Rottier Bram Van

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen Inhoudsopgave: HET EENHEIDSSTATUUT Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen I. WIJZIGINGEN AAN DE ONTSLAGREGELS VANAF 2014 p. 4 1. PRO MEMORIE OPZEGTERMIJNEN GELDEND TOT EN MET 31 DECEMBER 2013 p.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag?

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? 1. Van 7 juli 2011 tot 5 juli 2013 Om de zegebulletins te begrijpen moeten we terug in de tijd. Jarenlang vormt het historische onderscheid tussen arbeiders

Nadere informatie

Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com

Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com The short story Reality? Opzegtermijn, carenzdag, ontslagmotivering, aanvullend pensioen, Fantasy?

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 Sedert 1 januari 2014 is het nieuwe eenheidsstatuut van kracht 1. Het werkt op een aantal punten de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg. De carenzdag

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

In een eerste onderdeel bespreken we kort de hoofdlijnen van een aantal voorstellen inzake eenheidsstatuut.

In een eerste onderdeel bespreken we kort de hoofdlijnen van een aantal voorstellen inzake eenheidsstatuut. DEEL II IMPACT VAN DE TOEPASSING VAN EEN AANTAL VOORSTELLEN VAN EENHEIDSSTATUUT OP DE ONTSLAGKOST EN EFFECTEN OP DE FINANCIËLE DRAAGKRACHT VAN DE ONDERZOCHTE SECTOREN In dit deel onderzoeken we wat de

Nadere informatie

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut INLEIDING Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd.

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. FAQ Statuut arbeiders/bedienden Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. Datum: 20/02/2014 Wet van 26 december 2013 KLIK HIER Compromis

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014 16/09/2014 WELKOM HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN September 2014 Proefperiode: overgangsregels Voor op 31/12/ 13 bestaande arbeidsovereenkomsten: Regels inzake beëindiging van de AOV tijdens

Nadere informatie

Wettelijke opzegvergoedingen moeten worden vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen

Wettelijke opzegvergoedingen moeten worden vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Naar een nieuw ontslagrecht info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Samenvatting Een nieuw

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Bijzondere compenserende bijdrage voor het Sluitingsfonds: uitvoeringsbesluit gepubliceerd Datum 21 maart 2014 Copyright and

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

In Recht in de Onderneming nr september 2013:

In Recht in de Onderneming nr september 2013: Als ondernemer krijgt u met heel wat juridische aspecten te maken. Om een helder inzicht te krijgen in deze soms moeilijke materie wijst Crivits & Persyn u graag de weg. In onze nieuwsbrief belichten we

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015 ( )... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 (84.903)...

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015 ( )... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 (84.903)... 3120000 Paritair Comité voor de warenhuizen Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015 (130.047)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 (84.903)... 5 Anciënniteit 1 Collectieve

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774)... 2 Vervoer van de bedienden... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Het eenheidsstatuut Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Eenheidsstatuut Agenda: Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden 1. Historiek 2. Ontslagregeling

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG --------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG -------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG -------------- Tengevolge van het arrest van het Grondwettelijk Hof van

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk

Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk N E W S L E T T E R, 1 1 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Finaal compromisvoorstel Enkele juridische bedenkingen 2 7 In een arrest van 8 juli 1993 liet het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Vermeulen Heylen Michiels advocaten www.vermeulen-law.be Onderwerp Motiveringsplicht vanaf 1 april 2014 voor de meeste ontslagen Datum 28 februari 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Didier VOTQUENNE Advocaat-Vennoot bij de Advocatenassociatie Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte te Brussel a Wotters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Opzegging

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie