HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014"

Transcriptie

1 16/09/2014 WELKOM HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN September 2014 Proefperiode: overgangsregels Voor op 31/12/ 13 bestaande arbeidsovereenkomsten: Regels inzake beëindiging van de AOV tijdens de proefperiode Verlenging van de proefperiode ingevolge schorsing blijven van toepassing zoals ze golden tot 31/12/ 13 Ná afloop proef => NIEUWE regels toepassen! 1

2 16/09/2014 Proefperiode: EHS Voor contracten ingaand vanaf 01/01/ 14: afschaffing proefperiode 2 uitzonderingen: studentenovereenkomst en AOV voor de uitvoering van tijdelijke arbeid of uitzendarbeid Proefperiode van 3 dagen => automatisch en verplicht Elke partij kan tijdens deze periode de AOV beëindigen zonder opzeg of vergoeding Proefperiode: EHS Gevolgen: De gewone opzeggingstermijnen gelden Bijzondere bepalingen bij scholingsbeding en nietconcurrentiebeding: Tot nu: geen uitwerking tijdens proefperiode EHS: geen uitwerking tijdens de eerste 6 maanden (vaste termijn) vanaf start AOV 2

3 16/09/2014 Ontslag : overgangsregels Vóór 01/01/ 14 betekende opzeggingstermijnen Lopen af op hun normale einddatum niet mogelijk een kortere of langere opzeg te vervangen door de nieuwe (tenzij de initiële opzegging wordt geannuleerd in wederzijds akkoord ) Verkorte opzeggingstermijn gedurende de eerste 6 maanden (arbeider) Indien voorzien in AOV van arbeider of in arbeidsreglement Kan verder toegepast worden voor AOV, aangevangen vóór 01/01/ 14 NIET meer mogelijk voor AOV vanaf 01/01/ 14 Ontslag: EHS algemene principes GEEN wijzigingen aan: Opzeggingsformaliteiten Schorsingsgronden loop opzegtermijn Aanvang opzeggingstermijn maandag volgend op de week waarin hij betekend werd Geldt voor WG/WN/tegenopzeg door WN Opzegtermijn in weken 3

4 16/09/2014 Ontslag: EHS algemene principes Definitie anciënniteit periode gedurende dewelke de WN ononderbroken in dienst is van dezelfde onderneming Uitzondering bij ontslag door WG: ook de periode dat de WN voorheen als uitzendkracht bij de werkgever heeft gewerkt ( maximum één jaar ) de anciënniteit die verworven is op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat Ontslag: EHS opzeg door WG Eénvormige regeling voor (bijna) alle werknemers en zonder onderscheid Opzeggingstermijn wordt vastgesteld per begonnen schijf anciënniteit Gefaseerde opbouw: - eerste 5 jaar: geleidelijke opbouw - na 5 e jaar : 3 weken per begonnen kalenderjaar - vanaf 20 jaar : vertraging opbouw 4

5 16/09/2014 Ontslag: EHS opzeg door WG Afschaffing hogere opzegtermijnen arbeiders in social-profitsectoren! Arbeiders social profit vallen vanaf onder nieuwe algemene regel Ontslag: EHS opzeg door WG Geleidelijke opbouw eerste 5 jaar Anciënniteit Opzeg 1 e kwartaal 2 weken 2 e kwartaal 4 weken 3 e kwartaal 6 weken 4 e kwartaal 7 weken 5 e kwartaal 8 weken 6 e kwartaal 9 weken 7 e kwartaal 10 weken 8 e kwartaal 11 weken Jaar weken Jaar weken Jaar weken 5

6 16/09/2014 Ontslag: EHS opzeg door WG Na 5 e jaar: 3 weken per jaar anciënniteit Tussen 20 e 21 e jaar: 2 weken Anciënniteit Jaar 5-6 Jaar 6-7 Jaar 7-8 Jaar 8-9 Jaar 9-10 Jaar Jaar Jaar Jaar Opzeg 18 weken 21 weken 24 weken 27 weken 30 weken 33 weken 36 weken 39 weken 62 weken Ontslag: EHS opzeg door WG Vanaf 21 e jaar: vertraagde opbouw - 1 week per begonnen jaar anciënniteit Anciënniteit Jaar Jaar Jaar Jaar Opzeg 72 weken 76 weken 83 weken 86 weken 6

7 16/09/2014 Ontslag: EHS opzeg door WG Wat met AOV gestart voor 01/01/ 14 en opzeg vanaf 2014? Opgebouwde rechten worden vastgeklikt (foto) Berekening opzegtermijn in 2 fasen: 1e fase: voor het gedeelte anciënniteit dat op 31/12/ 13 verworven is: Regels die golden op 31/12/ 13 Uitz.: voor hogere bedienden => Formule Claeys niet toepassen)! Jaarloon > EUR op 31/12/ 13: 1maand/begonnen jaar anc., met een minimum van 3 maanden 2e fase: Voor het gedeelte anciënniteit vanaf 2014: Nieuwe regels toepassen ( 0 jaar anc. op 01/01/ 14) Optellen Ontslag: EHS ontslagcompensatieuitkering arbeiders Correctie voor arbeiders Berekening 1e fase meestal nog nadelig voor arbeiders => bescherming in functie van fictieve tewerkstelling in nieuwe regeling Vergelijking maken: opzegtermijn volledig volgens nieuwe regels EHS berekenen Verschil wordt via ontslagcompensatieuitkering betaald door RVA (berekening en uitbetaling door RVA) Komt i.p.v. ontslaguitkering ten laste van de RVA (uitz.: indien geen recht op compensatie, toch nog ontslaguitkering) financiering ontslagcompensatieuitkering via afschaffing BVvrijstelling van 640 EUR op verbrekingsvergoeding/loon tijdens opzegtermijn 7

8 16/09/2014 Ontslag: EHS ontslagcompensatieuitkering arbeiders Aanvraag door WN aan uitbetalingsinstelling (via WLH-bewijs C4) Vergoeding wordt gelijkgesteld met verbrekingsvergoeding (geen cumul met WLHuitkering) Vergoeding is een netto-vergoeding (geen RSZ en BV) Wordt, in functie van de anciënniteit van de arbeider geleidelijk van toepassing Overgangsregeling voor arbeiders in bepaalde sectoren Afwijking geldt zowel voor de WG als de WN Afwijking is ofwel onbeperkt in de tijd: ( bouwsectoren met mobiele werkplaatsen) Ofwel beperkt in de tijd: (sectoren met een opzeggingsregeling beneden de norm van CAO nr. 75 inclusief bouwsectoren ZONDER mobiele bouwplaatsen) 8

9 16/09/2014 Overgangsregeling voor arbeiders in bepaalde sectoren Afwijking onbeperkt in de tijd voor bouwsectoren met minimale opzegtermijnen Het betreft een arbeider De werknemer heeft geen vaste tewerkstellingplaats De werknemer voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één van de gespecifieerde activiteiten uit: Ruim : bouwwerken en afwerkingswerkzaamheden die hierbij horen Technische land- en tuinbouwwerken Overgangsregeling voor arbeiders in bepaalde sectoren Tijdelijke afwijking voor bepaalde sectoren (nu lagere opzegtermijn dan cao nr. 75 ) Confectie (PC ) Bouw (PC )(andere dan tijdelijke werkplaatsen) Hout en Stoffering (PC ) Handel in brandstoffen Oost-Vlaanderen (PC ) Leerlooierijen (PC ) Schoeiselindustrie (PC ) Terugwinning lompen (PC ) Wapensmederij met de hand (PC ) Spaarbanken (PC ) Grote Kleinhandelszaken (PC 311) Diamantnijverheid (Pc 324) 9

10 16/09/2014 Overgangsregeling voor arbeiders in bepaalde sectoren Tijdelijk afwijking voor bepaalde sectoren Tijdelijk: voor opzeggingen ter kennis gegeven uiterlijk op 31/12/2017 PC kan reeds vóór 1/1/2018 de opzeggingstermijnen verhogen richting de algemene regeling Overgangsregeling voor arbeiders in bepaalde sectoren Beperkte verhoging van de opzeggingstermijnen Anciënniteit Opzeg WG Opzeg WN 0-3 maanden 2 weken 1 week < 6 maanden 4 weken 2 weken < 5 jaar 5 weken 2 weken <10 jaar 6 weken 3 weken < 15 jaar 8 weken 4 weken < 20 jaar 12 weken 6 weken tenminste 20 jaar 16 weken 8 weken Eventuele lagere opzeggingstermijnen bij ontslag in het kader van herstructurering, pensioen of brugpensioen mogen verder toegepast worden 10

11 16/09/2014 Ontslag: EHS - opzeg door werknemer ½ van opzeg door WG (afronding naar lagere eenheid), maar met een max. van 13 weken Anciënniteit Anciënniteit Opzeg Opzeg 0-3 maanden 1 week < 6 maanden 2 weken < 12 maanden 3 weken < 18 maanden 4 weken < 24 maanden 5 weken < 4 jaar 6 weken < 5 jaar 7 weken < 6 jaar 9 weken < 7 jaar 10 weken < 8 jaar 12 weken tenminste 8 jaar 13 weken Ontslag: EHS - opzeg door werknemer Wat met AOV gestart voor 01/01/ 14 en opzeg vanaf 2014? Berekening opzegtermijn in 2 fasen: 1e fase: voor het gedeelte anciënniteit dat op 31/12/ 13 verworven is: Regels die golden op 31/12/ 13 Uitz.: voor hogere bedienden => niet per OK (bv. Formule Claeys niet toepassen)! Jaarloon > EUR op 31/12/ 13: 1,5 maand/begonnen schijf van 5 jaar, met een maximum van 4,5 maanden Jaarloon > EUR op 31/12/ 13: 1,5 maand/begonnen schijf van 5 jaar, met een maximum van 6 maanden => indien max. bereikt, geen 2e fase meer, maar enkel dit max. toepassen 2e fase: Voor het gedeelte anciënniteit vanaf 2014: Nieuwe regels toepassen ( 0 jaar anc. op 01/01/ 14) Optellen, maar beide fases samen max. 13 weken 11

12 16/09/2014 Ontslag: EHS - opzeg door werknemer Tegenopzeg door WN Voorwaarden: Oorspronkelijk opgezegd door WG Én andere betrekking gevonden tijdens opzegtermijn Opzeggingstermijn bedraagt: Anciënniteit Opzeg 0-3 maanden 1 week < 6 maanden 2 weken < 12 maanden 3 weken tenminste 1 jaar 4 weken (max.) Ontslag: EHS bijzondere bepalingen Afwijking bij opzeg door WG: tegen of na wettelijke pensioenleeftijd (65j.) => normale opzegtermijn, met een max. van 26 weken Afwijking bij opzeg door WN: tijdens periode econ. werkloosheid (arb. of bed.) (geheel of gedeeltelijk) of schorsing slecht weer > 1 maand (arb.) => zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding (cf. Systeem voor EHS) Afwijking bij wedertewerkstellingsprogramma => verkorte opzegtermijn van 7 dagen (cf. Systeem voor EHS) Afwijking bij opzegging bij herstructurering met oog op SWT (brugpensioen): inkorting tot minimum 26 weken KB moet modaliteiten en voorwaarden bepalen 12

13 16/09/2014 Ontslag: EHS - verbrekingsvergoeding Contractbreuk => verbrekingsvergoeding berekeningsbasis van het veranderlijk deel in het jaarloon Veranderlijk loon: gemiddelde van de 12 maanden vooraf (of gedeelte ervan dat de WN in dienst was) omzetting van forfaitair maandloon naar weekloon Maandloon X 3/13 Ontslag: EHS verbreking tijdens ziekte Vanaf 01/01/ 14: Beëindiging AOV tijdens ziekte => gewone regels verbreking Aftrek gewaarborgd loon van verbrekingsvergoeding alleen nog mogelijk indien arbeidsongeschiktheid gestart is ná de kennisgeving van het ontslag Mogelijk voor arbeiders en bedienden 13

14 16/09/2014 Ontslag: EHS - AOV voor bepaalde duur/bepaald werk Behoud bestaande principe Verbreking mogelijk Verbrekingsvergoeding: loon tot einddatum AOV, met een max. van 2X de vergoeding die verschuldigd zou zijn bij AOV voor onbepaalde duur Ontslag: EHS - AOV voor bepaalde duur/bepaald werk Uitzondering (omwille van afschaffing van proefperiode): Opzegging mogelijk door beide partijen, voor AOV vanaf 01/01/ 14: Met dezelfde termijnen en volgens dezelfde regels als bij AOV voor onbepaalde tijd Tijdens eerste helft van de AOV (vaste termijn), zonder dat deze periode langer kan zijn dan 6 maanden Opzegtermijn moet eindigen binnen de opzegbare periode Verbreking is eveneens in deze periode mogelijk Vergoeding: cfr. bij AOV onbepaalde tijd Indien meerdere opeenvolgende AOV voor bepaalde tijd: opzeg/gewone verbreking kan slechts binnen eerste AOV 14

15 16/09/2014 Ontslag: EHS - AOV voor bepaalde duur/bepaald werk AOV bepaalde duur/bepaald werk van < 3 maanden: Arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval van meer dan 7 dagen WG kan AOV beëindigen zonder opzeg en vergoeding AOV bepaalde duur/bepaald werk van tenminste 3 maanden: Arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval van tenminste 6 maanden WG kan AOV beëindigen met contractbreukvergoeding => loon tot einddatum met een max. van 3 maanden en met aftrek van hetgeen werd betaald sinds aanvang ongeschiktheid Sollicitatieverlof In grote lijnen behoud van de bestaande regels In alle gevallen waar er een opzegging is Ongeacht of de WN of de WG opzegt Ook voor de WN die door de WG is opgezegd met het oog op pensioen Duur Laatste 26 weken van de opzeggingstermijn: 1 dag of 2 halve dagen per week Tijdens de voorgaande periode: max. 1 halve dag per week Uitz.: outplacement binnen wettelijk kader: altijd 1 dag of 2 halve dagen per week Pro rata arbeidsduur voor deeltijdsen 15

16 16/09/2014 Motiveringsplicht ontslag en willekeurig ontslag Willekeurig ontslag Bestaat alleen voor arbeiders Omkering van bewijslast (wettige reden) Sanctie: 6 maanden loon Wordt afgeschaft Vanaf 1 april 2014 CAO 109 van de NAR die voorziet in een regeling betreffende de motivering van ontslag door de werkgever (arbeiders en bedienden) Invoering begrip kennelijk redelijk ontslag Ingeval van contract onbepaalde duur Motiveringsplicht en willekeurig ontslag Ontslag geen verband met ongeschiktheid of gedrag werknemer of niet berustend op noodwendigheden inzake werking van de onderneming cao 109 niet altijd van toepassing Bijvoorbeeld tijdens eerste 6 maanden tewerkstelling Recht om de concrete redenen van ontslag te kennen : verzoek werknemer binnen 2 maanden na einde AOV( 6 maand na betekening opzegging en maximaal 2 maand na einde AOV) 16

17 16/09/2014 Motiveringsplicht en willekeurig ontslag WG deelt per aangetekend schrijven redenen binnen 2 maanden mee aan WN Tenzij spontaan redenen vroeger schriftelijk meegedeeld Sanctie : 2 weken loon Kennelijk onredelijk ontslag Toetsing aan criterium normale en redelijke werkgever Schadevergoeding van 3 tot 17 weken loon Afhankelijk van gradatie kennelijk onredelijk gedrag Activering via outplacement Nieuwe bijkomende - regeling inzake outplacementbegeleiding Uitbreiding: alle WN met 30 weken opzegtermijn/verbrekingsvergoeding hebben recht op outplacement WN niet verplicht in te gaan op het aanbod Heeft prioriteit op cao nr jarige zal zich enkel op cao nr. 82 kunnen beroepen indien hij niet kan genieten van de nieuwe regeling (opzeg lager dan 30 weken) 17

18 16/09/2014 Activering via outplacement Niet indien de reglementering inzake activerend beleid bij herstructureringen van toepassing is Betreft de activering van de werknemer Bij opzeg: sollicitatieverlof gebruikt voor outplacement Bij contractbreuk: max. 4 weken contractbreuk gebruikt voor financiering outplacement Outplacementbegeleiding Definitie Activering via outplacement WG doet schriftelijk outplacementaanbod Alle formaliteiten door WG: per aangetekend schrijven binnen 15 dagen na einde AOV (contractbreuk) / binnen 4 weken na aanvang opzeg (opzegtermijn) Indien niet gebeurd: WN stelt binnen 39 weken (contractbreuk) / 4 weken (opzeg) na het verstrijken van de termijn in gebreke WG doet schriftelijk aanbod binnen 4 weken na ingebrekestelling WN moet binnen 4 weken na het schriftelijk aanbod al dan niet (WN mag weigeren) de outplacement aanvaarden geschrift mag enkel betrekking hebben op de outplacement Mag ten vroegste gebeuren na betekening opzeg/ ontslag 18

19 16/09/2014 Activering via outplacement Indien opzeggingstermijn Recht op outplacement gedurende 60 uren Tijd wordt aangerekend op het sollicitatieverlof Indien de WN een andere betrekking bij nieuwe WG terug verliest binnen 3 maanden na indiensttreding (en hij had ex-wg verwittigd van de nieuwe betrekking): kan outplacement hervatten (of aanvangen) voor de nog overblijvende uren (schriftelijke aanvraag binnen 4 weken) In elk geval eindigt de outplacement 12 m na aanvang Indien WN een tegenopzeg heeft gegeven, behoudt hij het recht op outplacement tot 3 maanden na einde AOV voor de resterende uren (max 12 m) Activering via outplacement Indien contractbreuk Recht op outplacement Gedurende 60 uren Ter waarde van 1/12 e van het jaarloon van het kalenderjaar voorafgaand aan het ontslag Min max euro pro rata voor deeltijdse 4 weken komt in mindering op de periode contractbreuk (alleen mits effectief en valabel aanbod dat effectief wordt uitgevoerd door WG) Tot 31/12/ 15 heeft de WN die het outplacementaanbod weigert, recht op de integrale contractbreukvergoeding vanaf 2016: verlies van 4 weken 19

20 16/09/2014 Activering via outplacement Indien contractbreuk (vervolg) Outplacement in een periode van max. 12 maanden 2 maanden: 20 uur Volgende periode van 4 maanden: 20 uur Laatste periode van 6 maanden: 20 uur WN mag de begeleiding onderbreken mits verwittiging WG van nieuwe WG of start zelfstandige Ingeval de nieuwe betrekking bij de nieuwe WG een einde neemt binnen 3 maand : Hervatting van outplacement voor saldo Tot maximaal 12 m na aanvang outplacement Carensdag en controle van de arbeidsongeschiktheid Periodes en hoogte gewaarborgd loon, hervalregels: voorlopig geen wijzigingen Carensdag Vanaf 01/01/ 14 : afgeschaft (arbeiders en bedienden 1e categorie ) Aanpassing telling gewaarborgd loon: start periode GL op 1e ziektedag (kalenderdag) Compensatie in de vorm van verhoging forfait structurele vermindering (onafhankelijk van loonniveau) 20

21 16/09/2014 Carensdag en controle van de arbeidsongeschiktheid verlies van het recht op gewaarborgd loon Nalaten (tenzij overmacht) de WG onmiddellijk op de hoogte te brengen: voor de dagen voorafgaand aan verwittiging Nalaten het medisch getuigschrift binnen de voorgeschreven termijn te bezorgen: voor de dagen voorafgaan aan voorlegging Zich, behoudens wettige reden, aan de controle onttrekken: voor de dagen die de dag van controle voorafgaan vanaf verwittiging, voorlegging of controle (opnieuw) recht op gewaarborgd loon (niet retro-actief) Carensdag en controle van de arbeidsongeschiktheid Controle van de arbeidsongeschiktheid In CAO (PC of onderneming) of arbeidsreglement kan voorzien worden dat WN zich thuis (of in andere aan WG meegedeelde verblijfplaats) moet ter beschikking houden van controlearts Maximaal te voorzien: een dagdeel van max. 4 aaneengesloten uren tussen 7 uur en 20 uur Indien niet aanwezig: geen recht op gewaarborgd loon 21

22 16/09/2014 Compensatie voor arbeiders: de ontslagcompensatieuitkering Huidige regeling ontslaguitkering voor arbeiders Niet meer van toepassing op arbeider die: In dienst is getreden na 31/12/ 13 OF kan genieten van de ontslagcompensatievergoeding vanaf 01/01/ 14: Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders Compensaties Compensatie voor betaling carensdag wijziging structurele bijdragenvermindering 22

23 16/09/2014 Toekomstige aanpassingen Alle andere wettelijke verschillen: Onder andere: Gewaarborgd loon Uitbetaling loon Jaarlijkse vakantie Tijdelijke werkloosheid Onderscheid arbeiders-bedienden voor toegang tot en/of bepaling bijdragevoet PC => RSZ-bijdragen Sociale verkiezingen Indeling paritaire comités... Tijdslijn: Compromis stelt binnen een dwingend tijdskader 23

24 Bron van de teksten : FOD WASO : I. Eenheidsstatuut - Het contract van onbepaalde duur De nieuwe regels zijn van toepassing op elke beëindiging (door de werkgever/werknemer) van de arbeidsovereenkomst vanaf 1 januari De oude regels zijn van toepassing op elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst die plaatsvindt vóór deze datum. Elke partij kan de arbeidsovereenkomst op elk moment beëindigen, mits naleving van een aantal welomschreven modaliteiten. Het ontslag kan gegeven worden door de werkgever of door de werknemer. De overeenkomst kan eenzijdig beëindigd worden mits naleving van een opzeggingstermijn of betaling van een opzeggingsvergoeding. Eenzijdige beëindiging met opzegging Algemeen Anciënniteit De algemene regel luidt dat de duur van de opzeggingstermijn varieert naargelang de anciënniteit en naargelang de partij aan de oorsprong van het ontslag (de werkgever of de werknemer). Om de anciënniteit te berekenen neemt men in beginsel de periodes in aanmerking gedurende welke de werknemer ononderbroken in dienst was bij dezelfde werkgever. Verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever komen eveneens in aanmerking voor de berekening van de anciënniteit. De periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moeten ook worden meegeteld. De wet bevat bovendien een specifieke regel voor de berekening van de anciënniteit van de uitzendkracht die vervolgens onmiddellijk (of binnen de zeven dagen die volgen) loontrekkende wordt van de gebruikende onderneming. In dergelijk geval zal men de anciënniteit verworven door de werkman of de bediende in de hoedanigheid van uitzendkracht, in aanmerking kunnen nemen ten belope van maximum één jaar. Bv. Mevrouw A. werkt sinds 1 februari 2014 als uitzendkracht bij onderneming B. Aangezien onderneming B. het goed doet en tevreden is over het werk van Mevrouw A., beslist deze onderneming om haar aan te werven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf 1 april Een jaar later tekent de onderneming belangrijke verliezen op en moet er afscheid genomen worden van een deel van haar personeel. Mevrouw A. maakt deel uit van het personeel dat moet ontslagen worden. Om de opzeggingstermijn te kennen waarop ze recht zal hebben, moet haar anciënniteit in de onderneming berekend worden. De anciënniteit die ze verworven heeft als uitzendkracht wordt in aanmerking genomen voor deze berekening maar enkel ten belope van één jaar. Met andere woorden, de opzegging van Mevrouw A. zal berekend moeten worden op basis van een anciënniteit van 24 maanden (14 maanden als uitzendkracht, begrensd tot 12 maanden + 12 maanden met een overeenkomst voor onbepaalde tijd). Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken

25 Bron van de teksten : FOD WASO : De nieuwe regeling bepaalt opzeggingstermijnen uitgedrukt in weken. De opzeggingstermijn neemt een aanvang de eerste maandag volgend op de week waarin het ontslag door opzegging werd ter kennis gebracht. Bv. Mijnheer C. overhandigt zijn ontslag aan zijn werkgever op woensdag 2 juli De opzegging begint slechts te lopen vanaf de volgende maandag, nl. 7 juli Sollicitatieverlof Gedurende de duur van de opzeggingstermijn heeft de werknemer het recht om van het werk weg te blijven met behoud van zijn loon om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken (ongeacht of het om een ontslag door de werkgever of door de werknemer gaat ). De werknemer kan enkel van deze afwezigheid gebruik maken voor het doel waarvoor deze wettelijk bestemd is, namelijk het zoeken naar een andere dienstbetrekking. Men moet twee situaties onderscheiden : 1. De werknemer heeft geen recht op een outplacementbegeleiding : Het recht om afwezig te zijn wordt hem toegekend ten belope van een dag (of twee halve dagen) per week tijdens de laatste zesentwintig weken van de opzeggingstermijn. Tijdens de voorafgaande periode mag de werknemer in beginsel enkel een halve dag per week van het werk wegblijven. Bijvoorbeeld: Een werknemer neemt ontslag met een opzegging van 13 weken. Hij mag één of twee keer per week tijdens de hele duur van de opzegging afwezig zijn om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken. Bijvoorbeeld: Een werknemer wordt ontslagen met een opzegging van 29 weken. Tijdens de eerste drie weken van zijn opzegging mag hij enkel een halve dag per week afwezig zijn om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken. Nadien mag hij een dag per week afwezig zijn. 2. De werknemer heeft recht op een outplacementbegeleiding : Hij mag gedurende de volledige duur van de opzeggingstermijn een dag per week afwezig zijn. Dit nieuw systeem geldt zowel voor de opzeggingen gegeven vanaf 01/01/2014 als voor de opzeggingen gegeven in 2013 die voortduren in Berekening van de opzeggingstermijn: algemene regels Arbeidsovereenkomst aangevangen vóór 1 januari 2014 Wanneer vanaf 1 januari 2014 een ontslag plaatsgrijpt in het kader van een arbeidsovereenkomst die reeds een aanvang heeft genomen vóór die datum, wordt de toepasselijke opzeggingstermijn bij dat ontslag uitgaande van de werkgever of de werknemer vastgesteld door de som te maken van volgende twee resultaten (deel I + II). DEEL I

26 Bron van de teksten : FOD WASO : Het eerste deel van de toepasselijke opzeggingstermijn wordt berekend in functie van de anciënniteit verworven op 31 december Voor de berekening van dit eerste deel moet men zich baseren op opzeggingstermijnen die van toepassing waren op 31 december Het gaat als het ware om een foto van de verworven rechten op die datum. Voor de berekening van dat eerste deel moet men dus rekening houden met het statuut van de werknemer: Werkman of bediende; Als hij bediende is, de hoogte van zijn loon op 31 december 2013; Als hij werkman is, of de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst is aangevangen vóór of vanaf 1 januari Afwijking voor hogere bedienden (jaarlijks loon > ) Voor de hogere bedienden op 31 december 2013 (de bedienden van wie het jaarlijks loon op 31 december 2013 hoger was dan euro), is volgende afwijking voorzien. Het eerste deel van de opzeggingstermijn moet niet worden overeengekomen, maar wordt op vaste wijze als volgt bepaald: 1. Bij opzegging door de werkgever, wordt het eerste deel van de toepasselijke opzeggingstermijn vastgesteld op een maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van drie maanden. 2. Bij opzegging door de bediende, wordt het eerste deel van de toepasselijke opzeggingstermijn vastgesteld op anderhalve maand per begonnen periode van vijf jaar anciënniteit, met een maximum van: 4,5 maanden als zijn jaarlijks loon op 31 december euro niet overschrijdt; 6 maanden als zijn jaarlijks loon op 31 december euro overschrijdt. Werkloosheid met bedrijfstoeslag (voormalig brugpensioen), herstructurering en rustpensioen Als een werkman ontslagen wordt na 1 januari 2014 met het oog op werkloosheid met bedrijfstoeslag, in het kader van een herstructurering of met het oog op rustpensioen, is het deel I van zijn opzeggingstermijn in voorkomend geval, gelijk aan de verkorte opzeggingstermijnen die vastgesteld zijn in het koninklijk besluit dat desgevallend op hem van toepassing is op 31 december Proefbeding Een bediende bevindt zich nog in de proefperiode op 31 december 2013 maar wordt ontslagen na 1 januari 2014 op een ogenblik waarop het proefbeding reeds is verstreken. In dat geval wordt deel I van zijn opzeggingstermijn niet berekend op basis van het proefbeding maar op basis van de algemene opzeggingstermijnen. DEEL II Het tweede deel van de toepasselijke opzeggingstermijn wordt berekend in functie van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari Men moet de opzeggingstermijn berekenen alsof de werknemer in dienst is getreden op 1 januari 2014 (voor de

27 Bron van de teksten : FOD WASO : berekening van de anciënniteit wordt de teller dus op O gezet op die datum). De berekening van dit tweede deel gebeurt op basis van de nieuwe regels inzake opzegging. Nieuwe opzeggingstermijnen Anciënniteit Opzegging door de werkgever Opzegging door de werknemer (in weken) (in weken) Van 0 tot minder dan drie maanden 2 1 Van drie maanden tot minder dan zes 4 2 maanden Van zes maanden tot minder dan negen 6 3 maanden Van negen maanden tot minder dan twaalf 7 3 maanden Van twaalf maanden tot minder dan maanden Van 15 maanden tot minder dan 18 maanden 9 4 Van 18 maanden tot minder dan 21 maanden 10 5 Van 21 maanden tot minder dan 24 maanden 11 5 Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar 12 6 Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar 13 6 Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 15 7 Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 18 9 Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar Van 8 jaar tot minder dan 9 jaar Van 9 jaar tot minder dan 10 jaar Van 10 jaar tot minder dan 11 jaar Van 11 jaar tot minder dan 12 jaar Van 12 jaar tot minder dan 13 jaar Van 13 jaar tot minder dan 14 jaar Van 14 jaar tot minder dan 15 jaar Van 15 jaar tot minder dan 16 jaar Van 16 jaar tot minder dan 17 jaar Van 17 jaar tot minder dan 18 jaar Van 18 jaar tot minder dan 19 jaar Van 19 jaar tot minder dan 20 jaar Van 20 jaar tot minder dan 21 jaar Van 21 jaar tot minder dan 22 jaar Van 22 jaar tot minder dan 23 jaar Van 23 jaar tot minder dan 24 jaar Van 24 jaar tot minder dan 25 jaar Van 25 jaar tot minder dan 26 jaar Opmerking: bijzondere regel in geval van ontslag door een bediende Men moet drie gevallen onderscheiden:

28 Bron van de teksten : FOD WASO : 1. De werknemer heeft de maximale opzeggingstermijn die voorzien was door de regels die van toepassing waren op 31 december 2013, bereikt. In dat geval is er geen deel II. Men past enkel de opzeggingstermijnen van deel I toe. Ter herinnering, de vroegere regels bij ontslag door de bediende voorzagen: Voor de lagere bedienden op 31 december 2013 (bedienden van wie het jaarlijks loon op 31 december niet overschrijdt): maximum 3 maanden; Voor de hogere bedienden op 31 december 2013 (bedienden van wie het jaarlijks loon op 31 december overschrijdt): maximum 4,5 maanden; Voor de hogere bedienden van wie het jaarlijks loon op 31 december overschrijdt: maximum zes maanden. 2. De werknemer heeft de maximale opzeggingstermijn die voorzien was door de regels die van toepassing waren op 31 december 2013 niet bereikt, maar de opzeggingstermijn waarop hij recht heeft op basis van deze regels is gelijk of hoger dan 13 weken. In dat geval is er geen deel II. Men past enkel de termijnen van deel I toe. 3. De werknemer heeft de maximale opzeggingstermijn die voorzien was door de regels die van toepassing waren op 31 december 2013 niet bereikt, maar de opzeggingstermijn waarop hij recht heeft op basis van deze regels is minder dan 13 weken. In dat geval moet men de opzeggingstermijn van deel II toevoegen, maar mag de som van deel I en II 13 weken niet overschrijden. SOM VAN DEEL I EN II De na te leven opzeggingstermijn wordt vastgesteld door het resultaat van de eerste en tweede berekening op te tellen. De opzeggingstermijn die op die manier wordt bekomen, geldt ook voor de berekening van de opzeggingsvergoeding. Voorbeeld 1 Een bediende waarvan het loon in 2013 niet hoger is dan euro heeft de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst aangevangen op 1 juli 2010 en wordt ontslagen in de loop van de maand september Deel I:

29 Bron van de teksten : FOD WASO : Op 31 december 2013 is hij een vierde anciënniteitsjaar begonnen. Als hij op dat moment ontslagen zou zijn geweest, zou hij recht hebben gehad op een opzegging met een duur van 3 maanden. Deel II: Vanaf 1 januari 2014 begint een nieuwe anciënniteitsperiode te lopen. Bij zijn ontslag in september 2016 bevindt de werknemer zich in zijn derde begonnen anciënniteitsjaar in de nieuwe ontslagregeling. Het tweede deel van zijn opzeggingstermijn, berekend op basis van de nieuwe bepalingen, bedraagt 12 weken. Opzeggingstermijn = deel I + II De werkgever zal dus bij het ontslag van deze werknemer in september 2016 een opzeggingstermijn van 3 maanden en 12 weken moeten betekenen. Voorbeeld 2 Een werkman waarvan de werkgever onder het Paritair Comité nr. 116 voor de scheikundige nijverheid valt, is in dienst getreden op 1 januari 2010 en zal ontslagen worden in november Deel I: Op 31 december 2013 is hij zijn vierde anciënniteitsjaar begonnen. Als hij op dat ogenblik zou zijn ontslagen, zou hij recht gehad hebben op een opzeggingstermijn van 42 dagen. Deel II: Vanaf 1 januari 2014 begint een nieuwe anciënniteitsperiode te lopen. Bij zijn ontslag in september 2017 bevindt de werknemer zich in zijn vierde begonnen anciënniteitsjaar in de nieuwe ontslagregeling. Het tweede deel van zijn opzeggingstermijn, berekend op basis van de nieuwe bepalingen, bedraagt 13 weken. Opzeggingstermijn = deel I + II De werkgever zal dus bij het ontslag van deze werknemer in november 2017 een opzeggingstermijn van 42 dagen en 13 weken moeten betekenen. Arbeidsovereenkomst aangevangen vanaf 1 januari 2014 Opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de werkgever In geval van ontslag gegeven door de werkgever, worden de nieuwe opzeggingstermijnen uitgedrukt in weken en bepaald op basis van de door de werknemer verworven anciënniteit in de onderneming, in functie van volgende regels :

30 Bron van de teksten : FOD WASO : a) Tijdens de eerste 5 jaren is de evolutie progressief. Hier moet worden opgemerkt dat de evolutie tijdens de eerste 2 jaren op trimestriële basis plaatsvindt, en vanaf het derde jaar op jaarbasis. b) Vanaf het 5de tot het 19de jaar is er een evolutie op jaarbasis te belope van 3 weken/jaar. c) Het 20ste jaar is een scharnierjaar waarin de progressiviteit afneemt : 2 bijkomende weken wanneer de werknemer twintig jaren anciënniteit bereikt. d) Vanaf het 21ste jaar anciënniteit blijven de opzeggingstermijnen toenemen op jaarbasis, maar enkel met een week per jaar anciënniteit (1 week/jaar). Deze regels kunnen samengevat worden door volgende tabel : Anciënniteit Opzegging (in weken) Van 0 tot minder dan drie maanden (1ste 2 Trimester) Van drie maanden tot minder dan zes maanden 4 (2de Trim.) Van zes maanden tot minder dan negen maanden 6 (3de Trim.) Van negen maanden tot minder dan twaalf 7 maanden (4de Trim.) Van twaalf maanden tot minder dan 15 maanden 8 (5de Trim.) Van 15 maanden tot minder dan 18 maanden (6de 9 Trim.) Van 18 maanden tot minder dan 21 maanden (7de 10 Trim.) Van 21 maanden tot minder dan 24 maanden (8ste 11 Trim.) Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar 12 Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar 13 Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 15 Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 18 Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar 21 Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar 24 Van 8 jaar tot minder dan 9 jaar 27 Van 9 jaar tot minder dan 10 jaar 30 Van 10 jaar tot minder dan 11 jaar 33 Van 11 jaar tot minder dan 12 jaar 36 Van 12 jaar tot minder dan 13 jaar 39 Van 13 jaar tot minder dan 14 jaar 42 Van 14 jaar tot minder dan 15 jaar 45 Van 15 jaar tot minder dan 16 jaar 48 Van 16 jaar tot minder dan 17 jaar 51 Van 17 jaar tot minder dan 18 jaar 54 Van 18 jaar tot minder dan 19 jaar 57 Van 19 jaar tot minder dan 20 jaar 60 Van 20 jaar tot minder dan 21 jaar 62 Van 21 jaar tot minder dan 22 jaar 63

31 Bron van de teksten : FOD WASO : Van 22 jaar tot minder dan 23 jaar 64 Van 23 jaar tot minder dan 24 jaar 65 Bijvoorbeeld : Een werknemer werd op 1 maart 2014 aangeworven met een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Hij wordt ontslagen op 1 september 2014, hetzij na zes maanden tewerkstelling. De werkgever zal een opzegging van 6 weken moeten naleven. Bijvoorbeeld : Een werknemer werd op 1 maart 2014 aangeworven met een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Hij wordt ontslagen op 30 november 2020, hetzij na zes jaar en negen maanden tewerkstelling. De werkgever zal een opzegging van 21 weken moeten naleven. Opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de werknemer De werknemer die overgaat tot ontslag moet een opzegging naleven die overeenkomt met de helft van de opzeggingstermijn die zou moeten worden nageleefd in geval van opzegging door de werkgever, afgerond op de laagste eenheid wanneer dat nodig is. Deze nieuwe opzeggingstermijnen in geval van opzegging door de werknemer worden eveneens uitgedrukt in weken en bepaald op basis van de door de werknemer verworven anciënniteit in de onderneming. Ze worden bovendien begrensd tot dertien weken. Deze regels kunnen samengevat worden door volgende tabel : Anciënniteit Opzegging door de werknemer (in weken) Van 0 tot minder dan drie maanden 1 Van drie maanden tot minder dan zes maanden 2 Van zes maanden tot minder dan twaalf maanden 3 Van twaalf maanden tot minder dan 18 maanden 4 Van 18 maanden tot minder dan 24 maanden 5 Van 2 jaar tot minder dan 4 jaar 6 Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 7 Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 9 Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar 10 Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar 12 Vanaf 8 jaar 13 Bijvoorbeeld : Een werknemer met zes maanden anciënniteit zal een opzegging van drie weken moeten naleven in geval van opzegging door hemzelf. Bijvoorbeeld : Een werknemer met 15 jaar anciënniteit neemt ontslag met een opzegging van 13 weken. Specifiek beding in de arbeidsovereenkomst voor werklieden artikel 60 van de wet van 3 juli 1978 Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om in de arbeidsovereenkomst (of het arbeidsreglement) een clausule op te nemen die verkorte opzeggingstermijnen voorziet voor een werkman die minder dan zes maanden anciënniteit heeft. De vóór deze datum bestaande clausules blijven van kracht tot het verstrijken ervan. Berekening van de opzeggingstermijn : bijzondere regels

32 Bron van de teksten : FOD WASO : Termijnen in geval van tegenopzegging In geval van opzegging door de werkgever, kan de werknemer op zijn beurt de overeenkomst opzeggen met een verkorte opzegging wanneer hij een andere dienstbetrekking gevonden heeft. Het gaat hier om een "tegenopzegging". De werknemer zal in dit geval dezelfde termijnen naleven als wanneer hij zelf zijn ontslag gaf. De tegenopzegging zal echter beperkt zijn tot 4 weken. Deze regel kan samengevat worden door volgende tabel : Anciënniteit Tegenopzegging (in weken) Van 0 tot minder dan drie maanden 1 Van drie maanden tot minder dan zes maanden 2 Van zes maanden tot minder dan twaalf maanden 3 Vanaf een jaar 4 Opzegging met het oog op de pensioenleeftijd Wanneer hij een einde wenst te maken aan de arbeidsovereenkomst vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) heeft bereikt, kan de werkgever de overeenkomst beëindigen met een opzeggingstermijn waarvan de duur bepaald wordt volgens de hierboven vermelde regels, met een maximum van 26 weken. In geval van ontslag door de werknemer, kan deze de arbeidsovereenkomst beëindigen met een opzeggingstermijn waarvan de duur bepaald wordt door de hierboven vermelde regels. Gedurende de opzeggingstermijn kan de werknemer met behoud van loon van het werk wegblijven om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken. Opzegging met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voormalig brugpensioen) Wanneer de onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering om een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te kunnen genieten, kunnen de opzeggingstermijnen verkort worden tot minimum 26 weken. Opzegging van de arbeidsovereenkomst in geval van arbeidsongeschiktheid Beëindiging met een opzeggingstermijn In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte of ongeval, wordt bij ontslag door de werkgever de opzeggingstermijn geschorst gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. Hij wordt daarentegen niet geschorst wanneer de werknemer zijn ontslag geeft. Beëindiging met een vergoeding Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst onmiddellijk wenst te beëindigen gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid, is hij gehouden de werknemer een opzeggingsvergoeding te betalen die het niet gepresteerde deel van de opzeggingstermijn dekt.

33 Bron van de teksten : FOD WASO : De werkgever zal van deze opzeggingsvergoeding het wettelijk gewaarborgd loon kunnen aftrekken dat werd betaald bij het begin van deze arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat: de werknemer voorafgaand ontslagen werd met een een te presteren opzeggingstermijn ; de werknemer na de kennisgeving van het ontslag arbeidsongeschikt is geworden ; de werkgever de arbeidsovereenkomst gedurende deze periode beëindigt (om wettige redenen). Wanneer verschillende arbeidsongeschiktheden elkaar opvolgen gedurende het presteren van een opzeggingstermijn, kan enkel het gewaarborgd loon afgetrokken worden dat betrekking heeft op de arbeidsongeschiktheidsperiode gedurende dewelke hij werd ontslagen met een opzeggingsvergoeding. Voorbeeld : een werknemer wordt ontslagen met een opzeggingstermijn van 30 weken die een aanvang neemt op 5 maart Op 12 maart wordt hij ziek voor 5 dagen. Hij wordt opnieuw arbeidsongeschikt op 15 april voor een duur van 4 dagen. Gedurende deze laatste ziekteperiode beslist de werkgever om onmiddellijk een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. De werkgever zal gehouden zijn om een opzeggingsvergoeding te betalen die overeenstemt met de nog te lopen opzeggingstermijn, verminderd met het gewaarborgd loon dat hij aan de werknemer betaald heeft gedurende deze tweede arbeidsongeschiktheidsperiode, die is aangevangen op 15 april. Het gewaarborgd loon betaald voor de eerste ongeschiktheidsperiode, die een aanvang heeft genomen op 5 maart, mag niet afgetrokken worden. Voor de arbeidsovereenkomsten gesloten voor een bepaalde duur van minder dan 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minder dan 3 maanden vergt, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder opzegging beëindigen voor zover: de arbeidsongeschiktheid langer heeft geduurd dan 7 dagen ; en het eerste deel van de duur van de arbeidsovereenkomst (maximum 1,5 maanden) verstreken is. Voor de arbeidsovereenkomsten gesloten voor een bepaalde duur van minstens 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minstens 3 maanden vergt, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen met een opzeggingsvergoeding wanneer de arbeidsongschiktheid 6 maanden overschrijdt. De opzeggingsvergoeding is gelijk aan het loon dat verschuldigd was tot het einde van de arbeidsovereenkomst, met een maximum van 3 maanden en onder aftrek van het gewaarborgd loon betaald in het kader van deze arbeidsongeschiktheid. Opzeggingstermijn in het kader van wedertewerkstellingsprogramma s De werknemer kan ontslag nemen met een opzeggingstermijn van 7 dagen in het kader van wedertewerkstellingsprogramma s voorzien op grond van de wet tot hervorming der instellingen (bv. GESCO). Beëindiging in geval van tijdelijke werkloosheid

34 Bron van de teksten : FOD WASO : De werknemer heeft de mogelijkheid om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst zonder opzegging gedurende de periode van economische werkloosheid. Dit recht wordt ook erkend wanneer de periode van werkloosheid wegens slecht weer een maand overschrijdt. Ter herinnering, in geval van ontslag door de werknemer loopt de opzeggingstermijn waarvan kennis gegeven werd vóór of tijdens de periode van werkloosheid wegens slecht weer of wegens economische redenen door. De opzeggingstermijn wordt dus niet geschorst gedurende deze schorsingsperiodes. In geval van ontslag door de werkgever daarentegen, loopt de opzeggingstermijn niet door gedurende deze zelfde schorsingsperiodes. Collectief ontslag met sociaal plan De opzeggingstermijnen die gelden op 31 december 2013 blijven ten slotte ook van toepassing op de opzegging die vanaf 1 januari 2014 in het kader van een collectief ontslag met sociaal plan door de werkgever wordt gegeven aan de werknemer die volgende voorwaarden op cumulatieve wijze vervult: hij maakt het voorwerp uit van een ontwerp van collectief ontslag dat ten laatste werd betekend op 31 december 2013; hij valt onder het toepassingsgebied van een collectieve arbeidsovereenkomst die de gevolgen van het collectief ontslag omkadert en die ten laatste op 31 december 2013 werd neergelegd op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Afwijkend regime in bepaalde sectoren Op basis van de intussen opgeheven artikelen 61 en 65/3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten werden in het verleden koninklijke besluiten genomen die afwijkende opzeggingstermijnen vaststelden voor werklieden in bepaalde sectoren (paritaire comités). Het doel van het afwijkend regime bestaat erin de sectorale opzeggingstermijnen die lager zijn dan deze van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 75 van de Nationale Arbeidsraad, op te trekken. Dit afwijkend regime is zowel van toepassing op arbeidsovereenkomsten gesloten vóór als vanaf 1 januari Het wijkt af van de normale regels die van toepassing zijn in de nieuwe regeling (regeling voor de arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen vóór 1 januari 2014 en regeling van de arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen vanaf 1 januari 2014). Welke werkgevers zijn betrokken? Worden geviseerd door het afwijkend regime de werkgevers die ressorteren onder volgende paritaire comités: PC 109, PC 124, PC 126, PC , PC , PC , PC , PC 147, PC , PC 311, PC 324, PC 330. Voor welke werknemers? Om te weten te komen of het afwijkend regime van toepassing is, moet men de opzeggingstermijn individueel berekenen voor elke werknemer in kwestie in geval van opzegging door de werkgever. Voor deze berekening houdt men rekening met de

35 Bron van de teksten : FOD WASO : anciënniteit die deze werknemer verworven heeft op het ogenblik van ontslag (ingangstijdstip van de opzeggingstermijn): op basis van deze anciënniteit moet men de opzeggingstermijn berekenen op basis van het sectoraal koninklijk besluit dat van toepassing was op ; men vergelijkt vervolgens de opzeggingstermijn die op deze manier werd bepaald met de opzeggingstermijn die, rekening houdende met de anciënniteit van de werknemer, wordt bekomen op basis van volgende tabel: Anciënniteit Van 0 tot minder dan 3 maanden Van 3 maanden tot minder dan 6 maanden Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar Vanaf 20 jaar en meer Opzeggingstermijn* (in geval van opzegging door de werkgever) 2 weken 4 weken 5 weken 6 weken 8 weken 12 weken 16 weken *Het gaat om de opzeggingstermijnen van de CAO nr. 75, aangevuld met een regeling voor de werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit. Twee hypotheses zijn mogelijk : 1. Ofwel is de opzeggingstermijn van de werknemer bepaald op basis van het sectoraal koninklijk besluit dat van toepassing was op gelijk of hoger dan de termijn vastgesteld op basis van de tabel hierboven: in dat geval is het afwijkend regime niet van toepassing en past men de normale regels van de nieuwe regeling toe. 2. Ofwel is de opzeggingstermijn van de werknemer bepaald op basis van het sectoraal koninklijk besluit dat van toepassing was op lager dan de termijn vastgesteld op basis van de tabel hierboven: in dat geval past men niet de opzeggingstermijn toe die bepaald werd op basis van het sectoraal koninklijk besluit maar wel de opzeggingstermijn vastgesteld op basis van de tabel hierboven. In geval van ontslag door de werknemer, dient men in deze hypothese de opzeggingstermijnen toe te passen die vermeld zijn in volgende tabel : Anciënniteit Van 0 tot minder dan 3 maanden Van 3 maanden tot minder dan 5 jaar Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar Vanaf 20 jaar en meer Opzeggingstermijn 1 week 2 weken 3 weken 4 weken 6 weken 8 weken Opmerking: Bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in een paritair comité of subcomité kan sneller geëvolueerd worden in de richting van de nieuwe regeling. Toepassing in de tijd

36 Bron van de teksten : FOD WASO : Het afwijkend regime is tijdelijk : het is van toepassing op opzeggingen gegeven door de werkgever of de werknemer van 1 januari 2014 tot 31 december Vanaf 1 januari 2018 zijn de normale regels van de nieuwe regeling van toepassing. Het afwijkend regime is echter onbeperkt in de tijd van toepassing op bepaalde werklieden, dus ongeacht of de opzegging plaatsvindt vóór of na 31 december Het betreft enkel werklieden van twee sectoren (PC 124 en PC 126) die bepaalde voorwaarden vervullen. Wat gebeurt er in geval van ontslag in het kader van een herstructurering, met het oog op rustpensioen of een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? In dat geval moet volgende vergelijking worden gedaan. In een eerste fase moet men de opzeggingstermijn berekenen alsof de werknemer werd ontslagen buiten het kader van een herstructurering, rustpensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Men dient hiertoe de opzeggingstermijn van de betrokken werknemer te berekenen op basis van het sectoraal koninklijk besluit dat van toepassing was op (maar buiten het kader van een herstructurering, rustpensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), rekening houdende met de anciënniteit die de werknemer verworven heeft op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat. Men vergelijkt vervolgens de opzeggingstermijn die op deze manier werd bepaald met de opzeggingstermijn die, rekening houdende met de anciënniteit van de werknemer, wordt bekomen op basis van volgende tabel: Anciënniteit Van 0 tot minder dan 3 maanden Van 3 maanden tot minder dan 6 maanden Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar Vanaf 20 jaar en meer Opzeggingstermijn (in geval van opzegging door de werkgever) 2 weken 4 weken 5 weken 6 weken 8 weken 12 weken 16 weken Twee hypotheses zijn dan mogelijk : 1. Ofwel is de opzeggingstermijn van de werknemer bepaald op basis van het sectoraal koninklijk besluit dat van toepassing was op (buiten het kader van een herstructurering, rustpensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) gelijk of hoger dan de termijn vastgesteld op basis van de tabel hierboven: in dat geval is het afwijkend regime niet van toepassing en past men de normale regels van de nieuwe regeling toe. 2. Ofwel is de opzeggingstermijn van de werknemer bepaald op basis van het sectoraal koninklijk besluit dat van toepassing was op (buiten het kader van een herstructurering, rustpensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) lager dan de termijn vastgesteld op basis van de tabel hierboven: in dat geval past men niet de opzeggingstermijn toe die bepaald werd op basis van het sectoraal koninklijk besluit maar wel de opzeggingstermijn vastgesteld op basis van de tabel hierboven.

37 Bron van de teksten : FOD WASO : Het afwijkend regime is met andere woorden niet van toepassing wanneer de opzeggingstermijnen voorzien in het sectoraal koninklijk besluit enkel lager zijn (lager dan deze voorzien in de hierboven vermelde tabel) in het kader van een herstructurering, rustpensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Eenzijdige beëindiging met betaling van een opzeggingsvergoeding De partij die de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden verbreekt, zonder een opzeggingstermijn na te leven, of met een ontoereikende opzeggingstermijn, is aan de andere partij een vergoeding verschuldigd gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die zou moeten betekend worden. In een dergelijke hypothese wordt de overeenkomst onmiddellijk verbroken en is de persoon die verbreekt een opzeggingsvergoeding verschuldigd. De opzeggingsvergoeding omvat niet enkel het lopend loon, maar ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst. Tot het lopend loon behoort zo bijvoorbeeld het vaste bruto maandloon dat de werknemer op het ogenblik van zijn ontslag verdient, de ploegen- of productiepremies, het overloon dat betaald wordt voor overuren die in een voldoende lange periode regelmatig worden gepresteerd, Men houdt eveneens rekening met de voordelen verworven krachtens de overeenkomst. Bedoeld worden alle voordelen die niet als gift, vrijgevigheid of liberaliteit door de werkgever worden toegekend maar waarop de werknemer recht heeft krachtens zijn arbeidsovereenkomst, d.i. niet alleen ingevolge een uitdrukkelijk beding in de arbeidsovereenkomst, maar ook ingevolge gelijk welke andere titel, hetzij de wet, een collectieve arbeidsovereenkomst, het gebruik of een eenzijdige door de werkgever aangegane verbintenis. A contrario behoren de kosten eigen aan de werkgever niet tot deze categorie (bijvoorbeeld de kosten verbonden aan het beroepsmatig gebruik van een GSM). Wanneer het loon en/of de voordelen volledig of gedeeltelijk variabel zijn, moet men rekening houden met het gemiddelde van dit loon en/of voordelen waarvan het recht op betaling opeisbaar is binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging. De opzeggingen worden voortaan uitgedrukt in weken. Om te kunnen overgaan van een forfaitair loon dat vastgesteld is op maandbasis naar een weekloon, moet het maandloon met drie vermenigvuldigd worden en vervolgens door dertien gedeeld worden. Bv.: Een werknemer ontvangt een bruto maandloon van Om dit maandloon om te zetten in weekloon, moet men volgende berekening maken : 2500 x 3/13 = 576,92.

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9 Inleiding Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden steunen op bepalingen van de Wet van 26 december 2013 (B.S.,

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut INLEIDING Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Het eenheidsstatuut Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Eenheidsstatuut Agenda: Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden 1. Historiek 2. Ontslagregeling

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK MAART 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE REGELS

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG NL FR einde Publicatie : 2013-12-31 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 26 DECEMBER 2013. - Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Wet op het Eenheidsstatuut

Wet op het Eenheidsstatuut Wet op het Eenheidsstatuut van 26 december 2013 Een overzicht van de voornaamste wijzigingen Aanvulling van 7 februari 2014 op de Arbeidsovereenkomstengids van 2012 June Geuens Audrey Rottier Bram Van

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 Sedert 1 januari 2014 is het nieuwe eenheidsstatuut van kracht 1. Het werkt op een aantal punten de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg. De carenzdag

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2 Vanaf wanneer?... 3 Ontslagregeling... 4 Geen proefbeding meer... 4 En wat met bestaande proefbedingen?... 4 Scholings- en niet-concurrentie beding... 4 Wanneer gaat de opzegtermijn in?... 4 De werkgever

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Ontslag na het eenheidsstatuut

Ontslag na het eenheidsstatuut Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 2 Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 Ontslag na het eenheidsstatuut Sinds 1 januari van dit jaar zijn nieuwe ontslagregels van toepassing. Naar aanleiding van een arrest

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Infosessie voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Olivier Wouters Advocaat - Vennoot Ward Bouciqué Advocaat - Senior Associate Brussel,

Nadere informatie

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE arbeider bediende EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE De nieuwe opzegtermijnen en andere elementen www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 02.2014 D/1831/2014/3/43000 Voorwoord

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen Inhoudsopgave: HET EENHEIDSSTATUUT Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen I. WIJZIGINGEN AAN DE ONTSLAGREGELS VANAF 2014 p. 4 1. PRO MEMORIE OPZEGTERMIJNEN GELDEND TOT EN MET 31 DECEMBER 2013 p.

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

FAQ s (versie september 2014)

FAQ s (versie september 2014) FAQ s (versie september 2014) Inhoud 1. Specifieke overeenkomsten 2. Gewaarborgd loon en carenzdag 3. Ontslag: algemeen regime 4. Ontslag: SWT en pensioen 5. Ontslag: Sectoren met verkorte opzeg 6. Ontslagcompensatievergoeding

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Inhoud Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1 Algemeen...6 1 Wetsontwerp...6 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Deel 1: De nieuwe ontslagregeling...7 1 Opzeggingstermijnen...7 1.1 Algemeen...7 1.2

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L 2 0 1 1 I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding In welk geval is dit infoblad voor u bestemd? U bent als arbeider voor uw huidige werkgever beginnen werken vóór

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

Helpdocument bij de opzegwijzer

Helpdocument bij de opzegwijzer Helpdocument bij de opzegwijzer 1. Inleiding.... 2 2. Wat berekent de module en wat niet?... 3 3. Uitleg van de velden en de berekening op de website.... 4 3.1. Uitleg bij de velden.... 4 3.1.1. Voor de

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut kritisch benaderd

Het eenheidsstatuut kritisch benaderd Het eenheidsstatuut kritisch benaderd Het eenheidsstatuut is inmiddels van kracht. De wet eenheidsstatuut (26 december 2013) heeft het verschil tussen arbeiders en bedienden voor wat betreft de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 10.2013 Arbeider Bediende: Het nieuwe stelsel Op 8 juli 2013 keurde de regering een compromistekst goed

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 49 2013 29 november t.e.m. 5 december Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen

Nadere informatie

Speciale uitgave Vakbeweging nr januari Het eenheidsstatuut. Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf 1 januari 2014

Speciale uitgave Vakbeweging nr januari Het eenheidsstatuut. Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf 1 januari 2014 Speciale uitgave Vakbeweging nr. 96 5 januari 204 5 WAT VERANDERT ER VOOR WIE? BEKIJK HET OP 4 2 6 3 2 4 8 6 Het eenheidsstatuut 3 8 Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf januari

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec 10u 10h15 Verwelkoming Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van door David Joly, Fedelec Bent u goed verzekerd? Specifieke risico s voor een technische bedrijfsinstallatie. door Alex Pire, Federale Verzekeringen

Nadere informatie

Met de neus op de feiten. Dag van de payroll professional Annelies Baelus 3 oktober 2013

Met de neus op de feiten. Dag van de payroll professional Annelies Baelus 3 oktober 2013 Met de neus op de feiten Dag van de payroll professional Annelies Baelus 3 oktober 2013 1 Inhoud In opmaak : Eenheidsstatuut Loonkloofwet Gepubliceerd : Modernisering van de arbeidstijd Aanvullende vakantie

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie