Dossier Eenheidsstatuut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier Eenheidsstatuut"

Transcriptie

1 Dossier Eenheidsstatuut 1

2 Table of Contents Algemeen Historische schets De nieuwe ontslagregels NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN Opzegging door de werkgever Verkorte opzeggingstermijnen Opzegging door de werknemer Gunstigere opzeggingstermijnen op ondernemingsvlak AFWIJKINGEN OP DE NIEUWE ONTSLAGTERMIJNEN opzeggingstermijn bij wedertewerkstellingsprogramma s (DAC, GESCO, PRIME, ) opzeggingstermijn met het oog op pensioen beëindiging met het oog op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) beëindiging tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid DE DUUR VAN DE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN VERGOEDINGEN VAN WERKNEMERS DIE REEDS IN DIENST ZIJN OP 1 JANUARI Algemeen Bijzonderheden UITZONDERINGEN VOOR BEPAALDE SECTOREN INGANGSTIJDSTIP OPZEGGINGSTERMIJN TEGENOPZEGGING NOTIE ANCIËNNITEIT BEREKENING VAN DE ONTSLAGVERGOEDING

3 2.9. BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID VROEGTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD (DUIDELIJK OMSCHREVEN WERK) Opzegging van de arbeidsovereenkomst Verbreking van de arbeidsovereenkomst Overeenkomsten gesloten voor 1 januari Overeenkomsten voor een duidelijk omschreven werk Beschermingsvergoeding zwangere werkneemster SOLLICITATIEVERLOF AFSCHAFFING VAN DE PROEFTIJD WILLEKEURIG ONTSLAG AFSCHAFFING VAN DE BEPALING M.B.T. DE MILITAIRE OF GELIJKGESTELDE VERPLICHTINGEN OUTPLACEMENT SECTORALE MAATREGELEN TOT BEVORDERING VAN DE INZETBAARHEID AANVULLENDE VERGOEDINGEN BIJ EENZIJDIGE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST DOOR DE WERKGEVER BIJZONDER COMPENSERENDE BIJDRAGE VOOR HET FONDS VOOR SLUITING VAN ONDERNEMINGEN DE ONTSLAGCOMPENSATIEVERGOEDING DE ONTSLAGUITKERING DE INSCHAKELINGSVERGOEDING DE BELASTINGVRIJSTELLING OP ONTSLAGVERGOEDINGEN WORDT AFGESCHAFT VRIJSTELLING VAN WINSTEN EN BATEN (SOCIAAL PASSIEF) GELEGENHEIDSARBEID SCHOLINGSBEDING EN CONCURRENTIEBEDING

4 3. Carensdag en controle van de arbeidsongeschiktheid AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG EN DE OMKADERENDE MAATREGELEN Afschaffing van de carensdag Loonberekening bij nieuwe arbeidsregelingen VERLIES VAN HET GEWAARBORGD LOON VERSTRENGING VAN DE CONTROLE VAN HET ABSENTEÏSME De motivering van het ontslag DE VERPLICHTING OM HET ONTSLAG TE MOTIVEREN Principe en procedure Sanctie Uitzonderingen SANCTIE IN GEVAL VAN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG Aanvullende pensioenen Richtlijnen betreffende het gebruik van de verschillende versies van de formulieren C Schema s

5 Algemeen Het Belgisch arbeidsrecht beleeft momenteel woelige tijden. Het statuut van arbeiders en bedienden moet ééngemaakt worden. Gedurende 20 jaar werd hierover gedebatteerd zonder dat men tot een sluitend akkoord kon komen. Het Grondwettelijk Hof heeft de wetgever de opdracht gegeven om orde op zaken te stellen. De opdracht is aanzienlijk; er zal een groeiende convergentie moeten komen tussen de verschillende regelingen ter zake de jaarlijkse vakantie, het gewaarborgd loon, de tijdelijke werkloosheid, de maandelijkse uitbetaling van het loon, de collectieve arbeidsverhoudingen, Onderscheid mag, maar het verschil moet objectief en redelijk zijn. Ondanks het feit dat men ondertussen al uitgebreid gesleuteld heeft aan de bepalingen van de opzeggingstermijnen en de carensdag in het kader van de éénmaking, blijven de vragen talrijk en zijn de antwoorden onzeker. Over heel wat andere domeinen van het arbeidsrecht (jaarlijkse vakantie, extra legale vergoedingen, tijdelijke werkloosheid, loonbetaling ) moet de wetgever nog zijn licht laten schijnen. Bij iedere wijziging zal men bovendien rekening moeten houden met de impact ervan op onze loonkost. Onze ondernemingen moeten concurrentieel kunnen blijven ten aanzien van het buitenland. Het verschil in behandeling van arbeiders en bedienden in deze materies is historisch verankerd en zo fundamenteel dat een totaaloplossing op korte termijn moeilijk haalbaar lijkt. Toch moet de wetgever slagen in zijn opdracht. Het uitblijven van wetgevend initiatief zou tot grote rechtsonzekerheid leiden en een lawine aan rechtsgeschillen veroorzaken. Rechters gaan niet zomaar zelf voorstellen kunnen doen. Er is immers de scheiding der machten. In een concreet geval gaan zij enkel de onwettigheid kunnen vaststellen. Voor rechtsherstel zal de gedupeerde de overheid aansprakelijk moeten stellen. Werken in een rechtsonzeker klimaat zal onmogelijk zijn voor onze ondernemingen, om nog maar te zwijgen over de buitenlandse investeringen die zienderogen zullen verminderen. Het is dus 5 voor 12 voor de wetgever. Geen enkele belangengroep kan bij deze cruciale ontwikkelingen en discussies afzijdig blijven. Elkeen heeft de plicht zijn steentje bij te dragen. Group S volgt de wetgeving op de voet en participeert actief mee in de werkgroep eenheidsstatuut van de Unie van erkende Sociale Secretariaten. 5

6 1. Historische schets De arbeiderskwestie met als hoogtepunt de onlusten in maart en april 1886, gaf aanleiding tot een aantal wetten ter bescherming van de arbeider. De wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst kwam tot stand maar deze bevatte geen definitie van werkman. Het was blijkbaar duidelijk wat men er mee bedoelde. De bediendewet kwam later en dateert van Ook deze wet gaf geen definitie van bediende. Het was een sociologische categorie. Deze wet voorzag wel een grotere bescherming en ook langere opzeggingstermijnen dan de wet van 10 maart De wetten van 1900 en 1922 werden opgenomen in de huidige wet van 3 juli Deze wet heeft, op enkele nuanceringen na, het verschil tussen arbeider en bediende in stand gehouden. Naar aanleiding van een prejudiciële vraag gesteld door de Arbeidsrechtbanken van Gent, Brussel en Antwerpen over de verschillende behandelingen inzake opzegging, besluit het Arbitragehof In haar arrest van 8 juli 1993 dat de wetgever een verschillende behandeling (van arbeider en bediende) heeft ingevoerd die moeilijk te wettigen valt. Het Hof spreekt zich eerder uit voor een geleidelijke harmonisering dan voor een radicale wegwerking van het onderscheid. Officieel stelt het Hof geen ongrondwettelijkheid vast en legt geen streefdatum voor harmonisering op. Een beperkt aantal wetgevende initiatieven volgen : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 75 van 20 december 1999, die de opzeggingstermijnen van de arbeiders verlengt en de IPA Wet van 12 april 2011, die nieuwe regels invoert voor de opzeggingstermijnen van de arbeiders en bedienden maar alleen voor de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering inging op 01 januari 2012 (arbeider : + 15% en bediende : - 3% (- 6% vanaf 2014). Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Arbeidsrechtbank van Brussel over de opzegging en de carensdag verklaart het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 7 juli 2011 dat het onderscheid gebaseerd op «de hoofdzakelijke manuele of intellectuele aard van het werk» in strijd is met de principes van gelijkheid en nondiscriminatie van de Grondwet. Het Hof zei tevens dat er inspanningen waren geleverd maar dat die onvoldoende waren. De wetgever kreeg van het Hof nog tot 8 juli 2013 de tijd om zich in regel te stellen. In januari 2013 mislukten de onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord Er werden wel deelakkoorden gesloten maar die handelden niet over de discriminatie tussen arbeiders en bedienden. 6

7 In maart 2013 komt de werkgroep van sociale partners samen maar ze bereiken geen consensus. Op 7 juni 2013 legt de regering aan de sociale partners 12 vragen voor om de dialoog weer op te starten. De Regering hoopt zo een basis te vormen voor een akkoord over het eenheidsstatuut. De gestelde vragen zijn: welke zijn de te harmoniseren materies tegen de ultieme datum (enkel de opzegtermijnen en de carensdag of ook andere verschillen in behandeling?); behoud of niet van de verworvenheden; de ingangsdatum van de nieuwe opzegtermijnen; de eventuele tussenkomst van de sociale zekerheid om te komen tot een harmonisatie of deze van de sectorale fondsen; de evolutie van de berekeningswijze van het vakantiegeld wat betreft de opzeggingsvergoeding; het eventueel installeren van een solidariteit tussen de huidige arbeiders- en bediendensectoren; de harmonisatie van de proefperiode mits eventuele bijzonderheden per sector of in functie van het loonniveau; het eventueel in aanmerking nemen van de opleiding en de outplacement bij het bepalen van de opzegtermijn; de keuze of niet voor een intermediair traject tussen de verschillende bestaande systemen van opzegtermijn met het eventueel vastleggen van een niet te overschrijden plafond; de eventuele algemene motiveringsplicht ingeval van ontslag en de vraag van de carensdag als element van een globale oplossing. Op 8 juli 2013 (de uiterste datum voor het Grondwettelijk Hof) volgt een goedkeuring door de beperkte Ministerraad van de compromisnota van de Minister van Werk. De sociale partners hebben op 9 juli 2013 het compromis voorgelegd aan hun achterban hetgeen geen aanleiding gegeven heeft tot uitgesproken verzet noch tot enig enthousiasme. Het was geen juridische tekst maar een basis voor toekomstig wetgevend werk. De Ministerraad heeft op 27 september 2013 een voorontwerp van wet houdende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden goedgekeurd. Het voorontwerp van wet over het eenheidsstatuut werd geschreven op basis van het compromis van de Minister van werk van 8 juli 2013 Het voorontwerp van wet werd op 1 oktober 2013 overgemaakt aan de Raad van State. Aan de Raad wordt gevraagd om een advies te verstrekken over het voorontwerp. De Raad van State heeft op 2 punten kritiek: de permanente uitzondering op de algemene nieuwe opzeggingstermijnen voor de werknemers op de tijdelijke en mobiele werven én de verstrenging van de controle van de arbeidsongeschiktheid. De Raad van State vreest dat de uitzondering op de opzeggingstermijnen een nieuwe ongelijkheid in het leven roept en dat de verstrenging van de controle zal leiden tot een ernstige inbreuk op de privacy. 7

8 De regering heeft ondanks deze kritiek de ontwerptekst in tweede lezing goedgekeurd. De tijd dringt en het was al niet evident om een compromis te bereiken, zei de Minister. De nieuwe wetgeving treedt in werking op 1 januari De nieuwe ontslagregels 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN Voortaan is er één stelsel van opzeggingstermijnen van toepassing op de werknemers (arbeiders, bedienden en dienstboden). Er is geen onderscheid meer tussen de opzeggingstermijnen van de zogenaamde werklieden en deze van de zogenaamde bedienden. Het enige criterium dat nog overblijft voor het bepalen van de opzeggingstermijnen is de anciënniteit (niet meer de leeftijd, de functie of het loon). De nieuwe opzeggingstermijnen zijn van toepassing voor een ontslag na 1 januari 2014: - voor een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen na 1 januari 2014; - voor de 2 de stap te berekenen van de opzeggingstermijn van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2014 (zie 2.3.). De betekende en lopende opzeggingstermijnen blijven hun gevolgen behouden en veranderen niet omwille van de nieuwe wetgeving Opzegging door de werkgever In geval van opzegging door de werkgever zal tijdens de eerste 5 jaar anciënniteit, de opzeggingstermijn op progressieve wijze evolueren : eerst driemaandelijks tijdens de eerste twee jaren en vervolgens jaarlijks. Van het vijfde tot het negentiende jaar stijgt de opzeggingstermijn met 3 weken per jaar. Tijdens het twintigste jaar verhoogt de opzeggingstermijn met twee weken. Vanaf het eenentwintigste jaar verhoogt de opzeggingstermijn met één week per jaar. 8

9 De nieuwe opzeggingstermijnen zien er als volgt uit : Anciënniteit Opzeggingstermijn Van 0 tot <3 maanden 2 weken Van 3 maanden tot < 6 maanden 4 weken Van 6 maanden tot < 9 maanden 6 weken Van 9 maanden tot < 12 maanden 7 weken Van 12 maanden tot < 15 maanden 8 weken Van 15 maanden tot 18 < maanden 9 weken Van 18 maanden tot < 21 maanden 10 weken Van 21 maanden tot < 24 maanden 11 weken Van 2 jaar tot < 3 jaar 12 weken Van 3 jaar tot < 4 jaar 13 weken Van 4 jaar tot < 5 jaar 15 weken Van 5 jaar tot < 6 jaar 18 weken Van 6 jaar tot < 7 jaar 21 weken Van 7 jaar tot < 8 jaar 24 weken Van 8 jaar tot < 9 jaar 27 weken Van 9 jaar tot < 10 jaar 30 weken Van 10 jaar tot < 11 jaar 33 weken Van 11 jaar tot < 12 jaar 36 weken Van 12 jaar tot < 13 jaar 39 weken Van 13 jaar tot < 14 jaar 42 weken Van 14 jaar tot < 15 jaar 45 weken Van 15 jaar tot < 16 jaar 48 weken Van 16 jaar tot < 17 jaar 51 weken Van 17 jaar tot < 18 jaar 54 weken Van 18 jaar tot < 19 jaar 57 weken Van 19 jaar tot < 20 jaar 60 weken Van 20 jaar tot < 21 jaar 62 weken Van 21 jaar tot < 22 jaar 63 weken Van 22 jaar tot < 23 jaar 64 weken (+1) (+ 1) Van zodra de werknemer een nieuwe periode van 3 maanden of een nieuw jaar aanvat, valt hij in de ermee overeenstemmende schijf. Voorbeeld 1 De werknemer heeft een anciënniteit van 5 maanden = 4 weken 9

10 Voorbeeld 2 De werknemer heeft een anciënniteit van 3 jaar en 9 maanden = 13 weken Verkorte opzeggingstermijnen De mogelijkheid om verkorte opzeggingstermijnen te voorzien voor arbeiders met minder dan 6 maanden anciënniteit (7 dagen bij ontslag door de werkgever en 3 dagen bij ontslag door de werknemer) wordt afgeschaft. Indien de bestaande arbeidsovereenkomsten of het arbeidsreglement voorzien in verkorte opzeggingstermijnen dan kan van deze afwijking nog gebruik gemaakt worden voor de arbeidsovereenkomsten die aangevangen zijn voor 1 januari 2014 (zie ) Opzegging door de werknemer In geval van opzegging door de werknemer komen de opzeggingstermijnen overeen met de helft van de opzeggingstermijnen die zouden moeten worden nageleefd ingeval van opzegging door de werkgever (afgerond naar beneden) en met een maximum van 13 weken. Anciënniteit Van 0 tot minder dan 3 maanden Van 3 maanden tot minder dan 6 maanden Van 6 maanden tot minder dan 12 maanden Van 12 maanden tot minder dan 18 maanden Van 18 maanden tot minder dan 2 jaar Van 2 jaar tot minder dan 4 jaar Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar Vanaf 8 jaar en meer Opzeggingstermijn 1 week 2 weken 3 weken 4 weken 5 weken 6 weken 7 weken 9 weken 10 weken 12 weken 13 weken (maximum) Vanaf het ogenblik dat de werknemer een nieuwe periode van anciënniteit aanvat, valt hij in de ermee overeenstemmende schijf. 10

11 Voorbeeld 1 De werknemer heeft een anciënniteit van 6 maanden = 3 weken Voorbeeld 2 De werknemer heeft een anciënniteit van 3 jaar en 9 maanden = 6 weken De nieuwe opzeggingstermijnen zijn van toepassing voor een ontslag na 1 januari 2014: - voor een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen na 1 januari 2014; - voor de 2 de stap te berekenen van de opzeggingstermijn van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen voor 1 januari Gunstigere opzeggingstermijnen op ondernemingsvlak Een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst kan niet meer voorzien in opzeggingstermijnen die voor de werknemer gunstiger zijn (= langere termijnen voor ontslag door de werkgever en kortere termijnen voor ontslag door de werknemer). Er kunnen wel gunstigere opzeggingstermijnen voorzien worden op individueel vlak. Gedurende de hele looptijd van de arbeidsovereenkomst kunnen partijen hogere opzeggingstermijnen afspreken. Ook op ondernemingsvlak kunnen gunstigere opzeggingstermijnen voorzien worden. De werkgevers zullen in de toekomst geconfronteerd worden met een belangrijke druk van hun werknemersvertegenwoordigers. Uiteraard kunnen er nooit opzeggingstermijnen voorzien worden die minder gunstig zijn voor de werknemer AFWIJKINGEN OP DE NIEUWE ONTSLAGTERMIJNEN opzeggingstermijn bij wedertewerkstellingsprogramma s (DAC, GESCO, PRIME, ) De opzeggingstermijn die de werknemer moet naleven, wordt verkort tot 7 dagen in het kader van wedertewerkstelingsprogramma s van niet werkende werkzoekenden. 11

12 opzeggingstermijn met het oog op pensioen Indien het ontslag gegeven wordt met het oog op pensioen, dient de werkgever de normale opzeggingstermijnen te respecteren maar met een maximum van 26 weken. Het pensioen kan ten vroegste beginnen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt. De werknemer mag tijdens de opzeggingstermijn met behoud van loon van het werk wegblijven om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken (sollicitatieverlof) beëindiging met het oog op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) moeten de normale opzeggingstermijnen toegepast worden (zie voor oude overeenkomsten). Voor ondernemingen erkend in herstructurering of in moeilijkheden kunnen de opzeggingstermijnen worden verkort tot minimaal 26 weken. Modaliteiten en voorwaarden 1 : 1 de werkgever stelt de werknemer in kennis van het ontslag waarbij een opzeggingstermijn in acht wordt genomen (37/2, 1, van de wet van 3 juli 1978 of van de artikelen 67 tot 69 van de wet van 26 december 2013) of maakt een einde aan de arbeidsovereenkomst bij middel van betaling van een overeenkomstige opzeggingsvergoeding; 2 de opzeggingstermijn of de door de opzeggingsvergoeding gedekte periode wordt ingekort bij een schriftelijke overeenkomst die tussen de werkgever en de werknemer na de kennisgeving van het ontslag wordt gesloten; 3 die termijn of deze periode mag niet korter zijn dan 26 weken. Deze termijn en deze periode gaan slechts in vanaf de schriftelijke overeenkomst; 4 de toepassing van deze regels moet gebeuren in het kader van de overlegprocedure (CAO nr. 17 van 19 december 1974). 1 Koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen 12

13 beëindiging tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid De werknemer mag de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzeggingstermijn en zonder opzeggingsvergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen (volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid) en in geval van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer van meer dan 1 maand. Opm : aangezien de regels van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer nog niet geharmoniseerd werden, geldt deze regel van beëindiging wegens slecht weer van meer dan 1 maand voorlopig enkel voor de arbeiders DE DUUR VAN DE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN VERGOEDINGEN VAN WERKNEMERS DIE REEDS IN DIENST ZIJN OP 1 JANUARI Algemeen De berekening van een opzeggingstermijn of van een opzeggingsvergoeding voor een ontslag na 1 januari 2014 en voor een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2014, gebeurt in 2 onderscheiden stappen. De resultaten van de 2 stappen worden vervolgens opgeteld. Dit is de toepassing van het «klik» systeem dat er voor zorgt dat de opzeggingstermijnen verworven voor 1 januari 2014 gewaarborgd blijven. De 1 ste stap betreft de dienstanciënniteit verworven op 31 december De duur van het deel van de opzeggingstermijn (dat ook zal dienen als basis voor de vaststelling van een eventuele opzeggingsvergoeding) bij een ontslag door de werkgever of een ontslag door de werknemer na 1 januari 2014 wordt bepaald volgens de regels die op 31 december 2013 op de betrokken werknemer van toepassing zijn. Zolang de werknemer in dienst blijft, steekt dit deel van de opzeggingstermijn/vergoeding in een rugzakje. Op 31 december 2013 moet dus rekening gehouden worden met het statuut van de arbeider of de bediende, met de ononderbroken dienstanciënniteit en met de regels van toepassing op deze datum alsof de opzeggingstermijn berekend had moeten worden op 31 december Beëindiging door de werkgever Voor de op 31 december 2013 zogenaamde arbeiders zijn, afhankelijk van de sector, de wettelijke opzeggingstermijnen, de sectorale opzeggingstermijnen of de CAO nr. 75 van toepassing. Er moet voor de bepaling van de termijnen ook rekening gehouden worden met de arbeidsovereenkomsten die aangevangen zijn voor of na 1 januari

14 Voor de op 31 december 2013 zogenaamde lagere bedienden (wier jaarlijks loon euro niet overschrijdt op 31 december 2013) bedraagt de opzeggingstermijn 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit. Voor de op 31 december 2013 zogenaamde hogere bedienden (wier jaarlijks loon euro overschrijdt op 31 december 2013) wordt voorzien in een specifieke regeling. In geval van opzegging door de werkgever wordt het deel van de opzeggingstermijn dat verbonden is aan de dienstanciënniteit op 31 december 2013, op forfaitaire wijze vastgesteld. Hierdoor wordt vermeden dat de opzeggingstermijn zou moeten worden overeengekomen tussen de partijen. De na te leven opzeggingstermijn wordt vastgelegd op 1 maand per begonnen jaar anciënniteit met een minimum van 3 maanden. Er wordt dus geen toepassing meer gemaakt van de formule Claeys. Er moet voor de bepaling van de termijnen ook geen rekening gehouden worden met de arbeidsovereenkomsten die aangevangen zijn voor of na 1 januari De bedienden wier jaarloon euro overschreed en die in dienst getreden zijn voor 31 december 2013 konden een beding sluiten over de opzeggingstermijnen ten laatste op het ogenblik van indiensttreding. Dit beding blijft geldig voor het vastleggen van de opzeggingstermijn verworven op basis van de anciënniteit van voor 31 december Vanaf 1 januari 2014 kan het beding nog geldig zijn als het gunstiger is dan de nieuwe opzeggingstermijnen. Beëindiging door de werknemer Voor de op 31 december 2013 zogenaamde arbeiders zijn, afhankelijk van de sector, de wettelijke opzeggingstermijnen, de sectorale opzeggingstermijnen of de CAO nr. 75 van toepassing. Voor de op 31 december 2013 zogenaamde bedienden zijn de na te leven opzeggingstermijnen op forfaitaire wijze bepaald. De termijn bedraagt 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit met een maximum van 3 maanden indien het jaarlijks loon niet overschrijdt, 4,5 maand indien het jaarlijks loon gelegen is tussen en euro en 6 maanden indien het jaarlijks loon euro overschrijdt. De 2 de stap betreft de dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari De duur van het deel van de opzeggingstermijn (dat ook zal dienen als basis voor de vaststelling van een eventuele opzeggingsvergoeding) verbonden aan deze dienstanciënniteit wordt bepaald volgens de regels die van toepassing zijn op de werknemer in de nieuwe regeling (zie 2.1.). Zowel voor de beëindiging door de werkgever als voor de beëindiging door de werknemer wordt ervan uitgegaan dat een nieuwe anciënniteit start op 1 januari

15 Het resultaat van de berekeningen gemaakt tijdens de 1 ste en de 2 de stap zal worden opgeteld en vormt samen de na te leven opzeggingstermijn (of laat toe om het bedrag van de eventuele opzeggingsvergoeding vast te stellen). Het plafond bij de beëindiging door de werknemer Deze overgangsbepalingen zijn ook van toepassing op de berekening van de opzeggingstermijn bij ontslag door de werknemer. Ook deze berekening zal in twee delen gebeuren. Indien het plafond (= 3, 4, 5 of 6 maanden) tijdens de 1ste stap niet bereikt is, kan de toevoeging van de termijn tijdens de 2de stap er niet toe leiden dat de opzeggingstermijn hoger is dan 13 weken. Men moet dus 2 gevallen onderscheiden : 1) de werknemer heeft de maximale opzeggingstermijn die voorzien was in de 1 ste stap bereikt : men past enkel de opzeggingstermijnen van de 1 ste stap toe. 2) de werknemer heeft de maximale opzeggingstermijn die voorzien was in de 1 ste stap niet bereikt: in dat geval moeten de opzeggingstermijnen voorzien in de 2 de stap toegevoegd worden maar de som van de 1 ste en de 2 de stap mogen de 13 weken niet overschrijden. Deze constructie leidt soms tot vreemde resultaten. Voorbeeld Een hoogste bediende (> ) geeft een opzeg na 12 jaar dienst. De opzeggingstermijn bedraagt 4,5 maanden. Het plafond van 6 maanden is niet bereikt dus wordt de 2 de stap toegevoegd maar de som van de 1 ste en de 2 de stap mogen de 13 weken niet overschrijden Een hogere bediende ( ) geeft een opzeg na 12 jaar dienst. De opzeggingstermijn bedraagt 4,5 maanden. Het plafond van 4,5 maanden is bereikt dus past men enkel de opzeggingstermijnen van de 1 ste stap toe = 4,5 maanden. Beide bedienden zijn even lang in dienst. De hoogste bediende moet een opzegging presteren van 13 weken; de hogere bediende moet een opzegging presteren van 4,5 maanden. 15

16 Bijzonderheden 1) Wanneer een ontslag in 2014 moet betekend worden in het kader van SWT (brugpensioen) waarvoor een dubbele telling (kliksysteem) moet gebeuren, dan kan men voor arbeiders op 31/12/2013 gebruik maken van de verkorte opzeggingstermijnen (arbeiders) voor brugpensioen. Het is niet noodzakelijk dat de betrokken werknemer reeds op 31 december 2013 aan de voorwaarden van SWT voldeed. Voor het deel van 2014 te berekenen, moeten de nieuwe opzeggingstermijnen gebruikt worden. De verkorte termijnen mogen niet gebruikt worden voor de sectoren waarvoor een tijdelijke of structurele uitzondering geldt (zie 2.4.). 2) Wanneer een ontslag in 2014 moet berekend worden buiten de proefperiode (maar op 31 december 2013 bevond men zich wel in proefperiode), mag men voor de berekening van de 1 ste stap op 31 december 2013 geen rekening houden met de verkorte termijn van de proefperiode wel met de algemene opzeggingstermijnen. 3) Wanneer een ontslag na 1 januari 2014 moet berekend worden voor een arbeider die in zijn arbeidsovereenkomst/arbeidsreglement een clausule heeft met verkorte opzeggingstermijnen voor een arbeider die minder dan 6 maanden anciënniteit heeft, moeten men 2 situaties onderscheiden : - De arbeider wordt ontslagen maar bevindt zich nog binnen de termijn van 6 maanden : de opzeggingstermijn is 7 kalenderdagen - De arbeider wordt ontslagen maar bevindt zich niet meer binnen de termijn van 6 maanden : voor de periode tot 31 december 2013 geldt de verkorte opzeggingstermijn (7 kalenderdagen). Voor de periode na 1 januari 2014 gelden de nieuwe opzeggingstermijnen 4) Wanneer een ontslag na 1 januari 2014 moet betekend worden voor een bediende die op 31 december 2013 nog arbeider was, moet voor de periode tot 31 december 2013 rekening gehouden worden met de opzeggingstermijnen voor arbeiders. 5) Bij de berekening van de opzeggingstermijnen kan een combinatie ontstaan van maanden en weken voor de bedienden. In dat geval moeten eerst de maanden toegepast worden en dan de weken. 16

17 6) De afwijkende opzeggingstermijnen die van toepassing waren in de privé gezondheidssectoren voor sommige arbeiders (= zelfde opzeggingstermijnen als lagere bedienden, wet van 30/12/2009) werden afgeschaft. Werknemers in dienst vanaf 1 januari 2014 kunnen geen beroep meer doen op de afwijkende (voordelige) termijnen. Voor hen gelden de nieuwe termijnen van het eenheidsstatuut. Werknemers in dienst vóór 1 januari 2014 kunnen wel een beroep doen op de afwijkende termijnen (indien de voorwaarden van de wet 30/12/2009 vervuld zijn op 31/12/2013) om hun termijn te bepalen op 31/12/2013 (kliksysteem). Voor de werknemers in dienst vóór 1 januari 2014 die niet voldoen aan de voorwaarden van de wet van 30/12/2009, gelden volgende termijnen : Anciënniteit WN Opzeg WG Opzeg WN CAO nr.75 (oude AOK: begin uitvoering voor 01/01/2012) Wet 3 juli 1978 (nieuwe AOK: begin uitvoering vanaf 01/01/2012) Minder dan 6 maand 7 kalenderdagen 2 28 kalenderdagen 3 kalenderdagen 1 14 kalenderdagen Van 6 maand tot 35 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) 5 jaar Van 5 tot 10 jaar 42 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) Van 10 tot 15 jaar 56 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) Van 15 tot 20 jaar 84 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) 20 jaar en meer 112 kalenderdagen 28 kalenderdagen (wet) Minder dan 6 maand 7 kalenderdagen 1 28 kalenderdagen 3 kalenderdagen 1 14 kalenderdagen Van 6maand tot 5 40 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) jaar Van 5 tot 10 jaar 48 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) Van 10 tot 15 jaar 64 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) Van 15 tot 20 jaar 97 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) 20 jaar en meer 129 kalenderdagen 28 kalenderdagen (wet) 2 De verkorte opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen (werkgever) en/of 3 kalenderdagen (werknemer) is enkel mogelijk indien een schriftelijke individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorziet. 17

18 7) Wanneer eindigt de opzeggingstermijn bij een te presteren opzegging van 1,5 maand? Voorbeeld Een bediende geeft zelf ontslag en moet 1,5 maand opzegging presteren. De opzegging vangt aan op maandag 21 april. Op 20 mei is er 1 maand verstreken, daarna moeten er nog 15 kalenderdagen bijgeteld worden. Op woensdag 4 juni eindigt de opzeggingstermijn. 18

19 Concrete voorbeelden zullen toelaten om de toepassing van dit mechanisme beter te begrijpen. Voorbeelden (1) Een bediende waarvan het loon in 2013 niet hoger is dan euro heeft de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst aangevangen op 1 juli 2010 en wordt ontslagen in de loop van de maand september Op 31 december 2013 is hij een vierde anciënniteitsjaar begonnen. Als hij op dat moment ontslagen zou zijn geweest, zou hij recht hebben gehad op een opzegging met een duur van 3 maanden. Het eerste deel van zijn opzeggingstermijn, berekend in functie van de situatie van de werknemer op 31 december 2013, bedraagt dus 3 maanden. Vanaf 1 januari 2014 begint een nieuwe anciënniteitsperiode te lopen. Bij zijn ontslag in september 2016 bevindt de werknemer zich in zijn derde begonnen anciënniteitsjaar in de nieuwe ontslagregeling. Het tweede deel van zijn opzeggingstermijn, berekend op basis van de nieuwe bepalingen ingevoerd in de wet van 3 juli 1978, bedraagt 12 weken. De werkgever moet dus bij het ontslag van deze werknemer in september 2016 een opzegging betekenen met een duur van 3 maanden en 12 weken. Bij niet-naleving van de opzeggingstermijn zal de werkgever een opzeggingsvergoeding voor dezelfde periode van 3 maanden en 12 weken verschuldigd zijn. (2) Een werkman waarvan de werkgever onder het Paritair Comité nr. 116 voor de scheikundige nijverheid valt, is in dienst getreden op 1 januari 2010 en zal ontslagen worden in november Op 31 december 2013 is hij zijn vierde anciënniteitsjaar begonnen. Het eerste deel van zijn opzeggingstermijn, berekend op basis van zijn situatie op 31 december 2013, bedraagt 42 dagen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 januari 2012, dat op grond van artikel 61 van de wet van 3 juli 1978 de opzeggingstermijnen regelt van de werklieden van de scheikundige nijverheid. Vanaf 1 januari 2014 begint een nieuwe anciënniteitsperiode te lopen. Bij zijn ontslag in september 2017 bevindt de werknemer zich in zijn vierde begonnen anciënniteitsjaar in de nieuwe ontslagregeling. Het tweede deel van zijn opzeggingstermijn, berekend op basis van de nieuwe bepalingen ingevoerd in de wet van 3 juli 1978, bedraagt 13 weken. 19

20 De werkgever zal dus bij het ontslag van de werknemer in november 2017 een opzegging moeten betekenen met een duur van 42 dagen en 13 weken. Bij niet-naleving van de opzeggingstermijn zal de werkgever een opzeggingsvergoeding voor dezelfde periode van 42 dagen en 13 weken verschuldigd zijn. (3) Een werkman is aangeworven op 1 juli Hij wordt bediende op 1 januari 2015 en zal ontslagen worden in februari Op 31 december 2013 is hij zijn tweede anciënniteitsjaar begonnen. Op dat moment heeft hij nog het statuut van werkman. Aangezien zijn werkgever niet onder een paritair comité valt waarvoor een speciale regeling inzake opzegging bestaat, zal artikel 65/2 van de wet van 3 juli 1978 op hem van toepassing zijn zoals het bestaat op 31 december Hij had op dat moment dus recht op een opzegging met een duur van 40 dagen. Vanaf 1 januari 2014 begint een nieuwe anciënniteitsperiode te lopen. Bij zijn ontslag in februari 2016 bevindt de werknemer zich in zijn derde begonnen anciënniteitsjaar in de nieuwe ontslagregeling. Op dat moment zal hij het statuut van bediende verworven hebben. Aangezien de opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014 dezelfde zijn voor werklieden en bedienden zal zijn wijziging van statuut van werkman naar bediende geen enkele invloed hebben op de berekening van de opzeggingstermijn in het tweede deel van de berekening. Het tweede deel van zijn opzeggingstermijn, berekend op basis van de nieuwe bepalingen ingevoegd in de wet van 3 juli 1978, bedraagt 12 weken. De werkgever zal dus bij het ontslag van de werknemer in november 2017 een opzegging met een duur van 40 dagen en 12 weken moeten betekenen. Bij niet-naleving van de opzeggingstermijn zal de werkgever een opzeggingsvergoeding voor dezelfde periode van 40 dagen en 12 weken verschuldigd zijn. (4) Een bediende waarvan het loon in 2013 niet hoger is dan euro heeft de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst aangevangen op 1 juli 2004 en neemt ontslag in de loop van de maand september

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 -----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 12 februari 2014 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Rolnummer 5775. Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5775. Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5775 Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank

Nadere informatie

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW! PC 330.03 TANDPROTHESEN OKT2014 Woordje van de nationaal verantwoordelijke 2013 was een belangrijk jaar. Op bevel van het Grondwettelijk Hof werden eindelijk - belangrijke stappen gezet in de richting

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Rob Stevens Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Bijlage bij Vakbeweging nr. 672 25 december 2007 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579,

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie