Dossier Eenheidsstatuut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier Eenheidsstatuut"

Transcriptie

1 Dossier Eenheidsstatuut 1

2 Table of Contents Algemeen Historische schets De nieuwe ontslagregels NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN Opzegging door de werkgever Verkorte opzeggingstermijnen Opzegging door de werknemer Gunstigere opzeggingstermijnen op ondernemingsvlak AFWIJKINGEN OP DE NIEUWE ONTSLAGTERMIJNEN opzeggingstermijn bij wedertewerkstellingsprogramma s (DAC, GESCO, PRIME, ) opzeggingstermijn met het oog op pensioen beëindiging met het oog op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) beëindiging tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid DE DUUR VAN DE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN VERGOEDINGEN VAN WERKNEMERS DIE REEDS IN DIENST ZIJN OP 1 JANUARI Algemeen Bijzonderheden UITZONDERINGEN VOOR BEPAALDE SECTOREN INGANGSTIJDSTIP OPZEGGINGSTERMIJN TEGENOPZEGGING NOTIE ANCIËNNITEIT BEREKENING VAN DE ONTSLAGVERGOEDING

3 2.9. BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID VROEGTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD (DUIDELIJK OMSCHREVEN WERK) Opzegging van de arbeidsovereenkomst Verbreking van de arbeidsovereenkomst Overeenkomsten gesloten voor 1 januari Overeenkomsten voor een duidelijk omschreven werk Beschermingsvergoeding zwangere werkneemster SOLLICITATIEVERLOF AFSCHAFFING VAN DE PROEFTIJD WILLEKEURIG ONTSLAG AFSCHAFFING VAN DE BEPALING M.B.T. DE MILITAIRE OF GELIJKGESTELDE VERPLICHTINGEN OUTPLACEMENT SECTORALE MAATREGELEN TOT BEVORDERING VAN DE INZETBAARHEID AANVULLENDE VERGOEDINGEN BIJ EENZIJDIGE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST DOOR DE WERKGEVER BIJZONDER COMPENSERENDE BIJDRAGE VOOR HET FONDS VOOR SLUITING VAN ONDERNEMINGEN DE ONTSLAGCOMPENSATIEVERGOEDING DE ONTSLAGUITKERING DE INSCHAKELINGSVERGOEDING DE BELASTINGVRIJSTELLING OP ONTSLAGVERGOEDINGEN WORDT AFGESCHAFT VRIJSTELLING VAN WINSTEN EN BATEN (SOCIAAL PASSIEF) GELEGENHEIDSARBEID SCHOLINGSBEDING EN CONCURRENTIEBEDING

4 3. Carensdag en controle van de arbeidsongeschiktheid AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG EN DE OMKADERENDE MAATREGELEN Afschaffing van de carensdag Loonberekening bij nieuwe arbeidsregelingen VERLIES VAN HET GEWAARBORGD LOON VERSTRENGING VAN DE CONTROLE VAN HET ABSENTEÏSME De motivering van het ontslag DE VERPLICHTING OM HET ONTSLAG TE MOTIVEREN Principe en procedure Sanctie Uitzonderingen SANCTIE IN GEVAL VAN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG Aanvullende pensioenen Richtlijnen betreffende het gebruik van de verschillende versies van de formulieren C Schema s

5 Algemeen Het Belgisch arbeidsrecht beleeft momenteel woelige tijden. Het statuut van arbeiders en bedienden moet ééngemaakt worden. Gedurende 20 jaar werd hierover gedebatteerd zonder dat men tot een sluitend akkoord kon komen. Het Grondwettelijk Hof heeft de wetgever de opdracht gegeven om orde op zaken te stellen. De opdracht is aanzienlijk; er zal een groeiende convergentie moeten komen tussen de verschillende regelingen ter zake de jaarlijkse vakantie, het gewaarborgd loon, de tijdelijke werkloosheid, de maandelijkse uitbetaling van het loon, de collectieve arbeidsverhoudingen, Onderscheid mag, maar het verschil moet objectief en redelijk zijn. Ondanks het feit dat men ondertussen al uitgebreid gesleuteld heeft aan de bepalingen van de opzeggingstermijnen en de carensdag in het kader van de éénmaking, blijven de vragen talrijk en zijn de antwoorden onzeker. Over heel wat andere domeinen van het arbeidsrecht (jaarlijkse vakantie, extra legale vergoedingen, tijdelijke werkloosheid, loonbetaling ) moet de wetgever nog zijn licht laten schijnen. Bij iedere wijziging zal men bovendien rekening moeten houden met de impact ervan op onze loonkost. Onze ondernemingen moeten concurrentieel kunnen blijven ten aanzien van het buitenland. Het verschil in behandeling van arbeiders en bedienden in deze materies is historisch verankerd en zo fundamenteel dat een totaaloplossing op korte termijn moeilijk haalbaar lijkt. Toch moet de wetgever slagen in zijn opdracht. Het uitblijven van wetgevend initiatief zou tot grote rechtsonzekerheid leiden en een lawine aan rechtsgeschillen veroorzaken. Rechters gaan niet zomaar zelf voorstellen kunnen doen. Er is immers de scheiding der machten. In een concreet geval gaan zij enkel de onwettigheid kunnen vaststellen. Voor rechtsherstel zal de gedupeerde de overheid aansprakelijk moeten stellen. Werken in een rechtsonzeker klimaat zal onmogelijk zijn voor onze ondernemingen, om nog maar te zwijgen over de buitenlandse investeringen die zienderogen zullen verminderen. Het is dus 5 voor 12 voor de wetgever. Geen enkele belangengroep kan bij deze cruciale ontwikkelingen en discussies afzijdig blijven. Elkeen heeft de plicht zijn steentje bij te dragen. Group S volgt de wetgeving op de voet en participeert actief mee in de werkgroep eenheidsstatuut van de Unie van erkende Sociale Secretariaten. 5

6 1. Historische schets De arbeiderskwestie met als hoogtepunt de onlusten in maart en april 1886, gaf aanleiding tot een aantal wetten ter bescherming van de arbeider. De wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst kwam tot stand maar deze bevatte geen definitie van werkman. Het was blijkbaar duidelijk wat men er mee bedoelde. De bediendewet kwam later en dateert van Ook deze wet gaf geen definitie van bediende. Het was een sociologische categorie. Deze wet voorzag wel een grotere bescherming en ook langere opzeggingstermijnen dan de wet van 10 maart De wetten van 1900 en 1922 werden opgenomen in de huidige wet van 3 juli Deze wet heeft, op enkele nuanceringen na, het verschil tussen arbeider en bediende in stand gehouden. Naar aanleiding van een prejudiciële vraag gesteld door de Arbeidsrechtbanken van Gent, Brussel en Antwerpen over de verschillende behandelingen inzake opzegging, besluit het Arbitragehof In haar arrest van 8 juli 1993 dat de wetgever een verschillende behandeling (van arbeider en bediende) heeft ingevoerd die moeilijk te wettigen valt. Het Hof spreekt zich eerder uit voor een geleidelijke harmonisering dan voor een radicale wegwerking van het onderscheid. Officieel stelt het Hof geen ongrondwettelijkheid vast en legt geen streefdatum voor harmonisering op. Een beperkt aantal wetgevende initiatieven volgen : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 75 van 20 december 1999, die de opzeggingstermijnen van de arbeiders verlengt en de IPA Wet van 12 april 2011, die nieuwe regels invoert voor de opzeggingstermijnen van de arbeiders en bedienden maar alleen voor de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering inging op 01 januari 2012 (arbeider : + 15% en bediende : - 3% (- 6% vanaf 2014). Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Arbeidsrechtbank van Brussel over de opzegging en de carensdag verklaart het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 7 juli 2011 dat het onderscheid gebaseerd op «de hoofdzakelijke manuele of intellectuele aard van het werk» in strijd is met de principes van gelijkheid en nondiscriminatie van de Grondwet. Het Hof zei tevens dat er inspanningen waren geleverd maar dat die onvoldoende waren. De wetgever kreeg van het Hof nog tot 8 juli 2013 de tijd om zich in regel te stellen. In januari 2013 mislukten de onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord Er werden wel deelakkoorden gesloten maar die handelden niet over de discriminatie tussen arbeiders en bedienden. 6

7 In maart 2013 komt de werkgroep van sociale partners samen maar ze bereiken geen consensus. Op 7 juni 2013 legt de regering aan de sociale partners 12 vragen voor om de dialoog weer op te starten. De Regering hoopt zo een basis te vormen voor een akkoord over het eenheidsstatuut. De gestelde vragen zijn: welke zijn de te harmoniseren materies tegen de ultieme datum (enkel de opzegtermijnen en de carensdag of ook andere verschillen in behandeling?); behoud of niet van de verworvenheden; de ingangsdatum van de nieuwe opzegtermijnen; de eventuele tussenkomst van de sociale zekerheid om te komen tot een harmonisatie of deze van de sectorale fondsen; de evolutie van de berekeningswijze van het vakantiegeld wat betreft de opzeggingsvergoeding; het eventueel installeren van een solidariteit tussen de huidige arbeiders- en bediendensectoren; de harmonisatie van de proefperiode mits eventuele bijzonderheden per sector of in functie van het loonniveau; het eventueel in aanmerking nemen van de opleiding en de outplacement bij het bepalen van de opzegtermijn; de keuze of niet voor een intermediair traject tussen de verschillende bestaande systemen van opzegtermijn met het eventueel vastleggen van een niet te overschrijden plafond; de eventuele algemene motiveringsplicht ingeval van ontslag en de vraag van de carensdag als element van een globale oplossing. Op 8 juli 2013 (de uiterste datum voor het Grondwettelijk Hof) volgt een goedkeuring door de beperkte Ministerraad van de compromisnota van de Minister van Werk. De sociale partners hebben op 9 juli 2013 het compromis voorgelegd aan hun achterban hetgeen geen aanleiding gegeven heeft tot uitgesproken verzet noch tot enig enthousiasme. Het was geen juridische tekst maar een basis voor toekomstig wetgevend werk. De Ministerraad heeft op 27 september 2013 een voorontwerp van wet houdende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden goedgekeurd. Het voorontwerp van wet over het eenheidsstatuut werd geschreven op basis van het compromis van de Minister van werk van 8 juli 2013 Het voorontwerp van wet werd op 1 oktober 2013 overgemaakt aan de Raad van State. Aan de Raad wordt gevraagd om een advies te verstrekken over het voorontwerp. De Raad van State heeft op 2 punten kritiek: de permanente uitzondering op de algemene nieuwe opzeggingstermijnen voor de werknemers op de tijdelijke en mobiele werven én de verstrenging van de controle van de arbeidsongeschiktheid. De Raad van State vreest dat de uitzondering op de opzeggingstermijnen een nieuwe ongelijkheid in het leven roept en dat de verstrenging van de controle zal leiden tot een ernstige inbreuk op de privacy. 7

8 De regering heeft ondanks deze kritiek de ontwerptekst in tweede lezing goedgekeurd. De tijd dringt en het was al niet evident om een compromis te bereiken, zei de Minister. De nieuwe wetgeving treedt in werking op 1 januari De nieuwe ontslagregels 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN Voortaan is er één stelsel van opzeggingstermijnen van toepassing op de werknemers (arbeiders, bedienden en dienstboden). Er is geen onderscheid meer tussen de opzeggingstermijnen van de zogenaamde werklieden en deze van de zogenaamde bedienden. Het enige criterium dat nog overblijft voor het bepalen van de opzeggingstermijnen is de anciënniteit (niet meer de leeftijd, de functie of het loon). De nieuwe opzeggingstermijnen zijn van toepassing voor een ontslag na 1 januari 2014: - voor een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen na 1 januari 2014; - voor de 2 de stap te berekenen van de opzeggingstermijn van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2014 (zie 2.3.). De betekende en lopende opzeggingstermijnen blijven hun gevolgen behouden en veranderen niet omwille van de nieuwe wetgeving Opzegging door de werkgever In geval van opzegging door de werkgever zal tijdens de eerste 5 jaar anciënniteit, de opzeggingstermijn op progressieve wijze evolueren : eerst driemaandelijks tijdens de eerste twee jaren en vervolgens jaarlijks. Van het vijfde tot het negentiende jaar stijgt de opzeggingstermijn met 3 weken per jaar. Tijdens het twintigste jaar verhoogt de opzeggingstermijn met twee weken. Vanaf het eenentwintigste jaar verhoogt de opzeggingstermijn met één week per jaar. 8

9 De nieuwe opzeggingstermijnen zien er als volgt uit : Anciënniteit Opzeggingstermijn Van 0 tot <3 maanden 2 weken Van 3 maanden tot < 6 maanden 4 weken Van 6 maanden tot < 9 maanden 6 weken Van 9 maanden tot < 12 maanden 7 weken Van 12 maanden tot < 15 maanden 8 weken Van 15 maanden tot 18 < maanden 9 weken Van 18 maanden tot < 21 maanden 10 weken Van 21 maanden tot < 24 maanden 11 weken Van 2 jaar tot < 3 jaar 12 weken Van 3 jaar tot < 4 jaar 13 weken Van 4 jaar tot < 5 jaar 15 weken Van 5 jaar tot < 6 jaar 18 weken Van 6 jaar tot < 7 jaar 21 weken Van 7 jaar tot < 8 jaar 24 weken Van 8 jaar tot < 9 jaar 27 weken Van 9 jaar tot < 10 jaar 30 weken Van 10 jaar tot < 11 jaar 33 weken Van 11 jaar tot < 12 jaar 36 weken Van 12 jaar tot < 13 jaar 39 weken Van 13 jaar tot < 14 jaar 42 weken Van 14 jaar tot < 15 jaar 45 weken Van 15 jaar tot < 16 jaar 48 weken Van 16 jaar tot < 17 jaar 51 weken Van 17 jaar tot < 18 jaar 54 weken Van 18 jaar tot < 19 jaar 57 weken Van 19 jaar tot < 20 jaar 60 weken Van 20 jaar tot < 21 jaar 62 weken Van 21 jaar tot < 22 jaar 63 weken Van 22 jaar tot < 23 jaar 64 weken (+1) (+ 1) Van zodra de werknemer een nieuwe periode van 3 maanden of een nieuw jaar aanvat, valt hij in de ermee overeenstemmende schijf. Voorbeeld 1 De werknemer heeft een anciënniteit van 5 maanden = 4 weken 9

10 Voorbeeld 2 De werknemer heeft een anciënniteit van 3 jaar en 9 maanden = 13 weken Verkorte opzeggingstermijnen De mogelijkheid om verkorte opzeggingstermijnen te voorzien voor arbeiders met minder dan 6 maanden anciënniteit (7 dagen bij ontslag door de werkgever en 3 dagen bij ontslag door de werknemer) wordt afgeschaft. Indien de bestaande arbeidsovereenkomsten of het arbeidsreglement voorzien in verkorte opzeggingstermijnen dan kan van deze afwijking nog gebruik gemaakt worden voor de arbeidsovereenkomsten die aangevangen zijn voor 1 januari 2014 (zie ) Opzegging door de werknemer In geval van opzegging door de werknemer komen de opzeggingstermijnen overeen met de helft van de opzeggingstermijnen die zouden moeten worden nageleefd ingeval van opzegging door de werkgever (afgerond naar beneden) en met een maximum van 13 weken. Anciënniteit Van 0 tot minder dan 3 maanden Van 3 maanden tot minder dan 6 maanden Van 6 maanden tot minder dan 12 maanden Van 12 maanden tot minder dan 18 maanden Van 18 maanden tot minder dan 2 jaar Van 2 jaar tot minder dan 4 jaar Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar Vanaf 8 jaar en meer Opzeggingstermijn 1 week 2 weken 3 weken 4 weken 5 weken 6 weken 7 weken 9 weken 10 weken 12 weken 13 weken (maximum) Vanaf het ogenblik dat de werknemer een nieuwe periode van anciënniteit aanvat, valt hij in de ermee overeenstemmende schijf. 10

11 Voorbeeld 1 De werknemer heeft een anciënniteit van 6 maanden = 3 weken Voorbeeld 2 De werknemer heeft een anciënniteit van 3 jaar en 9 maanden = 6 weken De nieuwe opzeggingstermijnen zijn van toepassing voor een ontslag na 1 januari 2014: - voor een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen na 1 januari 2014; - voor de 2 de stap te berekenen van de opzeggingstermijn van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen voor 1 januari Gunstigere opzeggingstermijnen op ondernemingsvlak Een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst kan niet meer voorzien in opzeggingstermijnen die voor de werknemer gunstiger zijn (= langere termijnen voor ontslag door de werkgever en kortere termijnen voor ontslag door de werknemer). Er kunnen wel gunstigere opzeggingstermijnen voorzien worden op individueel vlak. Gedurende de hele looptijd van de arbeidsovereenkomst kunnen partijen hogere opzeggingstermijnen afspreken. Ook op ondernemingsvlak kunnen gunstigere opzeggingstermijnen voorzien worden. De werkgevers zullen in de toekomst geconfronteerd worden met een belangrijke druk van hun werknemersvertegenwoordigers. Uiteraard kunnen er nooit opzeggingstermijnen voorzien worden die minder gunstig zijn voor de werknemer AFWIJKINGEN OP DE NIEUWE ONTSLAGTERMIJNEN opzeggingstermijn bij wedertewerkstellingsprogramma s (DAC, GESCO, PRIME, ) De opzeggingstermijn die de werknemer moet naleven, wordt verkort tot 7 dagen in het kader van wedertewerkstelingsprogramma s van niet werkende werkzoekenden. 11

12 opzeggingstermijn met het oog op pensioen Indien het ontslag gegeven wordt met het oog op pensioen, dient de werkgever de normale opzeggingstermijnen te respecteren maar met een maximum van 26 weken. Het pensioen kan ten vroegste beginnen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt. De werknemer mag tijdens de opzeggingstermijn met behoud van loon van het werk wegblijven om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken (sollicitatieverlof) beëindiging met het oog op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) moeten de normale opzeggingstermijnen toegepast worden (zie voor oude overeenkomsten). Voor ondernemingen erkend in herstructurering of in moeilijkheden kunnen de opzeggingstermijnen worden verkort tot minimaal 26 weken. Modaliteiten en voorwaarden 1 : 1 de werkgever stelt de werknemer in kennis van het ontslag waarbij een opzeggingstermijn in acht wordt genomen (37/2, 1, van de wet van 3 juli 1978 of van de artikelen 67 tot 69 van de wet van 26 december 2013) of maakt een einde aan de arbeidsovereenkomst bij middel van betaling van een overeenkomstige opzeggingsvergoeding; 2 de opzeggingstermijn of de door de opzeggingsvergoeding gedekte periode wordt ingekort bij een schriftelijke overeenkomst die tussen de werkgever en de werknemer na de kennisgeving van het ontslag wordt gesloten; 3 die termijn of deze periode mag niet korter zijn dan 26 weken. Deze termijn en deze periode gaan slechts in vanaf de schriftelijke overeenkomst; 4 de toepassing van deze regels moet gebeuren in het kader van de overlegprocedure (CAO nr. 17 van 19 december 1974). 1 Koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen 12

13 beëindiging tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid De werknemer mag de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzeggingstermijn en zonder opzeggingsvergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen (volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid) en in geval van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer van meer dan 1 maand. Opm : aangezien de regels van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer nog niet geharmoniseerd werden, geldt deze regel van beëindiging wegens slecht weer van meer dan 1 maand voorlopig enkel voor de arbeiders DE DUUR VAN DE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN VERGOEDINGEN VAN WERKNEMERS DIE REEDS IN DIENST ZIJN OP 1 JANUARI Algemeen De berekening van een opzeggingstermijn of van een opzeggingsvergoeding voor een ontslag na 1 januari 2014 en voor een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2014, gebeurt in 2 onderscheiden stappen. De resultaten van de 2 stappen worden vervolgens opgeteld. Dit is de toepassing van het «klik» systeem dat er voor zorgt dat de opzeggingstermijnen verworven voor 1 januari 2014 gewaarborgd blijven. De 1 ste stap betreft de dienstanciënniteit verworven op 31 december De duur van het deel van de opzeggingstermijn (dat ook zal dienen als basis voor de vaststelling van een eventuele opzeggingsvergoeding) bij een ontslag door de werkgever of een ontslag door de werknemer na 1 januari 2014 wordt bepaald volgens de regels die op 31 december 2013 op de betrokken werknemer van toepassing zijn. Zolang de werknemer in dienst blijft, steekt dit deel van de opzeggingstermijn/vergoeding in een rugzakje. Op 31 december 2013 moet dus rekening gehouden worden met het statuut van de arbeider of de bediende, met de ononderbroken dienstanciënniteit en met de regels van toepassing op deze datum alsof de opzeggingstermijn berekend had moeten worden op 31 december Beëindiging door de werkgever Voor de op 31 december 2013 zogenaamde arbeiders zijn, afhankelijk van de sector, de wettelijke opzeggingstermijnen, de sectorale opzeggingstermijnen of de CAO nr. 75 van toepassing. Er moet voor de bepaling van de termijnen ook rekening gehouden worden met de arbeidsovereenkomsten die aangevangen zijn voor of na 1 januari

14 Voor de op 31 december 2013 zogenaamde lagere bedienden (wier jaarlijks loon euro niet overschrijdt op 31 december 2013) bedraagt de opzeggingstermijn 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit. Voor de op 31 december 2013 zogenaamde hogere bedienden (wier jaarlijks loon euro overschrijdt op 31 december 2013) wordt voorzien in een specifieke regeling. In geval van opzegging door de werkgever wordt het deel van de opzeggingstermijn dat verbonden is aan de dienstanciënniteit op 31 december 2013, op forfaitaire wijze vastgesteld. Hierdoor wordt vermeden dat de opzeggingstermijn zou moeten worden overeengekomen tussen de partijen. De na te leven opzeggingstermijn wordt vastgelegd op 1 maand per begonnen jaar anciënniteit met een minimum van 3 maanden. Er wordt dus geen toepassing meer gemaakt van de formule Claeys. Er moet voor de bepaling van de termijnen ook geen rekening gehouden worden met de arbeidsovereenkomsten die aangevangen zijn voor of na 1 januari De bedienden wier jaarloon euro overschreed en die in dienst getreden zijn voor 31 december 2013 konden een beding sluiten over de opzeggingstermijnen ten laatste op het ogenblik van indiensttreding. Dit beding blijft geldig voor het vastleggen van de opzeggingstermijn verworven op basis van de anciënniteit van voor 31 december Vanaf 1 januari 2014 kan het beding nog geldig zijn als het gunstiger is dan de nieuwe opzeggingstermijnen. Beëindiging door de werknemer Voor de op 31 december 2013 zogenaamde arbeiders zijn, afhankelijk van de sector, de wettelijke opzeggingstermijnen, de sectorale opzeggingstermijnen of de CAO nr. 75 van toepassing. Voor de op 31 december 2013 zogenaamde bedienden zijn de na te leven opzeggingstermijnen op forfaitaire wijze bepaald. De termijn bedraagt 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit met een maximum van 3 maanden indien het jaarlijks loon niet overschrijdt, 4,5 maand indien het jaarlijks loon gelegen is tussen en euro en 6 maanden indien het jaarlijks loon euro overschrijdt. De 2 de stap betreft de dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari De duur van het deel van de opzeggingstermijn (dat ook zal dienen als basis voor de vaststelling van een eventuele opzeggingsvergoeding) verbonden aan deze dienstanciënniteit wordt bepaald volgens de regels die van toepassing zijn op de werknemer in de nieuwe regeling (zie 2.1.). Zowel voor de beëindiging door de werkgever als voor de beëindiging door de werknemer wordt ervan uitgegaan dat een nieuwe anciënniteit start op 1 januari

15 Het resultaat van de berekeningen gemaakt tijdens de 1 ste en de 2 de stap zal worden opgeteld en vormt samen de na te leven opzeggingstermijn (of laat toe om het bedrag van de eventuele opzeggingsvergoeding vast te stellen). Het plafond bij de beëindiging door de werknemer Deze overgangsbepalingen zijn ook van toepassing op de berekening van de opzeggingstermijn bij ontslag door de werknemer. Ook deze berekening zal in twee delen gebeuren. Indien het plafond (= 3, 4, 5 of 6 maanden) tijdens de 1ste stap niet bereikt is, kan de toevoeging van de termijn tijdens de 2de stap er niet toe leiden dat de opzeggingstermijn hoger is dan 13 weken. Men moet dus 2 gevallen onderscheiden : 1) de werknemer heeft de maximale opzeggingstermijn die voorzien was in de 1 ste stap bereikt : men past enkel de opzeggingstermijnen van de 1 ste stap toe. 2) de werknemer heeft de maximale opzeggingstermijn die voorzien was in de 1 ste stap niet bereikt: in dat geval moeten de opzeggingstermijnen voorzien in de 2 de stap toegevoegd worden maar de som van de 1 ste en de 2 de stap mogen de 13 weken niet overschrijden. Deze constructie leidt soms tot vreemde resultaten. Voorbeeld Een hoogste bediende (> ) geeft een opzeg na 12 jaar dienst. De opzeggingstermijn bedraagt 4,5 maanden. Het plafond van 6 maanden is niet bereikt dus wordt de 2 de stap toegevoegd maar de som van de 1 ste en de 2 de stap mogen de 13 weken niet overschrijden Een hogere bediende ( ) geeft een opzeg na 12 jaar dienst. De opzeggingstermijn bedraagt 4,5 maanden. Het plafond van 4,5 maanden is bereikt dus past men enkel de opzeggingstermijnen van de 1 ste stap toe = 4,5 maanden. Beide bedienden zijn even lang in dienst. De hoogste bediende moet een opzegging presteren van 13 weken; de hogere bediende moet een opzegging presteren van 4,5 maanden. 15

16 Bijzonderheden 1) Wanneer een ontslag in 2014 moet betekend worden in het kader van SWT (brugpensioen) waarvoor een dubbele telling (kliksysteem) moet gebeuren, dan kan men voor arbeiders op 31/12/2013 gebruik maken van de verkorte opzeggingstermijnen (arbeiders) voor brugpensioen. Het is niet noodzakelijk dat de betrokken werknemer reeds op 31 december 2013 aan de voorwaarden van SWT voldeed. Voor het deel van 2014 te berekenen, moeten de nieuwe opzeggingstermijnen gebruikt worden. De verkorte termijnen mogen niet gebruikt worden voor de sectoren waarvoor een tijdelijke of structurele uitzondering geldt (zie 2.4.). 2) Wanneer een ontslag in 2014 moet berekend worden buiten de proefperiode (maar op 31 december 2013 bevond men zich wel in proefperiode), mag men voor de berekening van de 1 ste stap op 31 december 2013 geen rekening houden met de verkorte termijn van de proefperiode wel met de algemene opzeggingstermijnen. 3) Wanneer een ontslag na 1 januari 2014 moet berekend worden voor een arbeider die in zijn arbeidsovereenkomst/arbeidsreglement een clausule heeft met verkorte opzeggingstermijnen voor een arbeider die minder dan 6 maanden anciënniteit heeft, moeten men 2 situaties onderscheiden : - De arbeider wordt ontslagen maar bevindt zich nog binnen de termijn van 6 maanden : de opzeggingstermijn is 7 kalenderdagen - De arbeider wordt ontslagen maar bevindt zich niet meer binnen de termijn van 6 maanden : voor de periode tot 31 december 2013 geldt de verkorte opzeggingstermijn (7 kalenderdagen). Voor de periode na 1 januari 2014 gelden de nieuwe opzeggingstermijnen 4) Wanneer een ontslag na 1 januari 2014 moet betekend worden voor een bediende die op 31 december 2013 nog arbeider was, moet voor de periode tot 31 december 2013 rekening gehouden worden met de opzeggingstermijnen voor arbeiders. 5) Bij de berekening van de opzeggingstermijnen kan een combinatie ontstaan van maanden en weken voor de bedienden. In dat geval moeten eerst de maanden toegepast worden en dan de weken. 16

17 6) De afwijkende opzeggingstermijnen die van toepassing waren in de privé gezondheidssectoren voor sommige arbeiders (= zelfde opzeggingstermijnen als lagere bedienden, wet van 30/12/2009) werden afgeschaft. Werknemers in dienst vanaf 1 januari 2014 kunnen geen beroep meer doen op de afwijkende (voordelige) termijnen. Voor hen gelden de nieuwe termijnen van het eenheidsstatuut. Werknemers in dienst vóór 1 januari 2014 kunnen wel een beroep doen op de afwijkende termijnen (indien de voorwaarden van de wet 30/12/2009 vervuld zijn op 31/12/2013) om hun termijn te bepalen op 31/12/2013 (kliksysteem). Voor de werknemers in dienst vóór 1 januari 2014 die niet voldoen aan de voorwaarden van de wet van 30/12/2009, gelden volgende termijnen : Anciënniteit WN Opzeg WG Opzeg WN CAO nr.75 (oude AOK: begin uitvoering voor 01/01/2012) Wet 3 juli 1978 (nieuwe AOK: begin uitvoering vanaf 01/01/2012) Minder dan 6 maand 7 kalenderdagen 2 28 kalenderdagen 3 kalenderdagen 1 14 kalenderdagen Van 6 maand tot 35 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) 5 jaar Van 5 tot 10 jaar 42 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) Van 10 tot 15 jaar 56 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) Van 15 tot 20 jaar 84 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) 20 jaar en meer 112 kalenderdagen 28 kalenderdagen (wet) Minder dan 6 maand 7 kalenderdagen 1 28 kalenderdagen 3 kalenderdagen 1 14 kalenderdagen Van 6maand tot 5 40 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) jaar Van 5 tot 10 jaar 48 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) Van 10 tot 15 jaar 64 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) Van 15 tot 20 jaar 97 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wet) 20 jaar en meer 129 kalenderdagen 28 kalenderdagen (wet) 2 De verkorte opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen (werkgever) en/of 3 kalenderdagen (werknemer) is enkel mogelijk indien een schriftelijke individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorziet. 17

18 7) Wanneer eindigt de opzeggingstermijn bij een te presteren opzegging van 1,5 maand? Voorbeeld Een bediende geeft zelf ontslag en moet 1,5 maand opzegging presteren. De opzegging vangt aan op maandag 21 april. Op 20 mei is er 1 maand verstreken, daarna moeten er nog 15 kalenderdagen bijgeteld worden. Op woensdag 4 juni eindigt de opzeggingstermijn. 18

19 Concrete voorbeelden zullen toelaten om de toepassing van dit mechanisme beter te begrijpen. Voorbeelden (1) Een bediende waarvan het loon in 2013 niet hoger is dan euro heeft de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst aangevangen op 1 juli 2010 en wordt ontslagen in de loop van de maand september Op 31 december 2013 is hij een vierde anciënniteitsjaar begonnen. Als hij op dat moment ontslagen zou zijn geweest, zou hij recht hebben gehad op een opzegging met een duur van 3 maanden. Het eerste deel van zijn opzeggingstermijn, berekend in functie van de situatie van de werknemer op 31 december 2013, bedraagt dus 3 maanden. Vanaf 1 januari 2014 begint een nieuwe anciënniteitsperiode te lopen. Bij zijn ontslag in september 2016 bevindt de werknemer zich in zijn derde begonnen anciënniteitsjaar in de nieuwe ontslagregeling. Het tweede deel van zijn opzeggingstermijn, berekend op basis van de nieuwe bepalingen ingevoerd in de wet van 3 juli 1978, bedraagt 12 weken. De werkgever moet dus bij het ontslag van deze werknemer in september 2016 een opzegging betekenen met een duur van 3 maanden en 12 weken. Bij niet-naleving van de opzeggingstermijn zal de werkgever een opzeggingsvergoeding voor dezelfde periode van 3 maanden en 12 weken verschuldigd zijn. (2) Een werkman waarvan de werkgever onder het Paritair Comité nr. 116 voor de scheikundige nijverheid valt, is in dienst getreden op 1 januari 2010 en zal ontslagen worden in november Op 31 december 2013 is hij zijn vierde anciënniteitsjaar begonnen. Het eerste deel van zijn opzeggingstermijn, berekend op basis van zijn situatie op 31 december 2013, bedraagt 42 dagen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 januari 2012, dat op grond van artikel 61 van de wet van 3 juli 1978 de opzeggingstermijnen regelt van de werklieden van de scheikundige nijverheid. Vanaf 1 januari 2014 begint een nieuwe anciënniteitsperiode te lopen. Bij zijn ontslag in september 2017 bevindt de werknemer zich in zijn vierde begonnen anciënniteitsjaar in de nieuwe ontslagregeling. Het tweede deel van zijn opzeggingstermijn, berekend op basis van de nieuwe bepalingen ingevoerd in de wet van 3 juli 1978, bedraagt 13 weken. 19

20 De werkgever zal dus bij het ontslag van de werknemer in november 2017 een opzegging moeten betekenen met een duur van 42 dagen en 13 weken. Bij niet-naleving van de opzeggingstermijn zal de werkgever een opzeggingsvergoeding voor dezelfde periode van 42 dagen en 13 weken verschuldigd zijn. (3) Een werkman is aangeworven op 1 juli Hij wordt bediende op 1 januari 2015 en zal ontslagen worden in februari Op 31 december 2013 is hij zijn tweede anciënniteitsjaar begonnen. Op dat moment heeft hij nog het statuut van werkman. Aangezien zijn werkgever niet onder een paritair comité valt waarvoor een speciale regeling inzake opzegging bestaat, zal artikel 65/2 van de wet van 3 juli 1978 op hem van toepassing zijn zoals het bestaat op 31 december Hij had op dat moment dus recht op een opzegging met een duur van 40 dagen. Vanaf 1 januari 2014 begint een nieuwe anciënniteitsperiode te lopen. Bij zijn ontslag in februari 2016 bevindt de werknemer zich in zijn derde begonnen anciënniteitsjaar in de nieuwe ontslagregeling. Op dat moment zal hij het statuut van bediende verworven hebben. Aangezien de opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014 dezelfde zijn voor werklieden en bedienden zal zijn wijziging van statuut van werkman naar bediende geen enkele invloed hebben op de berekening van de opzeggingstermijn in het tweede deel van de berekening. Het tweede deel van zijn opzeggingstermijn, berekend op basis van de nieuwe bepalingen ingevoegd in de wet van 3 juli 1978, bedraagt 12 weken. De werkgever zal dus bij het ontslag van de werknemer in november 2017 een opzegging met een duur van 40 dagen en 12 weken moeten betekenen. Bij niet-naleving van de opzeggingstermijn zal de werkgever een opzeggingsvergoeding voor dezelfde periode van 40 dagen en 12 weken verschuldigd zijn. (4) Een bediende waarvan het loon in 2013 niet hoger is dan euro heeft de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst aangevangen op 1 juli 2004 en neemt ontslag in de loop van de maand september

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Ontslag na het eenheidsstatuut

Ontslag na het eenheidsstatuut Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 2 Ontslag na het eenheidsstatuut 2014 Ontslag na het eenheidsstatuut Sinds 1 januari van dit jaar zijn nieuwe ontslagregels van toepassing. Naar aanleiding van een arrest

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding In welk geval is dit infoblad voor u bestemd? U bent als arbeider voor uw huidige werkgever beginnen werken vóór

Nadere informatie

Helpdocument bij de opzegwijzer

Helpdocument bij de opzegwijzer Helpdocument bij de opzegwijzer 1. Inleiding.... 2 2. Wat berekent de module en wat niet?... 3 3. Uitleg van de velden en de berekening op de website.... 4 3.1. Uitleg bij de velden.... 4 3.1.1. Voor de

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Infosessie voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Olivier Wouters Advocaat - Vennoot Ward Bouciqué Advocaat - Senior Associate Brussel,

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9 Inleiding Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden steunen op bepalingen van de Wet van 26 december 2013 (B.S.,

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L 2 0 1 1 I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA

Nadere informatie

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut INLEIDING Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden

Nadere informatie

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 Sedert 1 januari 2014 is het nieuwe eenheidsstatuut van kracht 1. Het werkt op een aantal punten de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg. De carenzdag

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014 16/09/2014 WELKOM HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN September 2014 Proefperiode: overgangsregels Voor op 31/12/ 13 bestaande arbeidsovereenkomsten: Regels inzake beëindiging van de AOV tijdens

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Inhoud Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1 Algemeen...6 1 Wetsontwerp...6 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Deel 1: De nieuwe ontslagregeling...7 1 Opzeggingstermijnen...7 1.1 Algemeen...7 1.2

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen Inhoudsopgave: HET EENHEIDSSTATUUT Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen I. WIJZIGINGEN AAN DE ONTSLAGREGELS VANAF 2014 p. 4 1. PRO MEMORIE OPZEGTERMIJNEN GELDEND TOT EN MET 31 DECEMBER 2013 p.

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec 10u 10h15 Verwelkoming Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van door David Joly, Fedelec Bent u goed verzekerd? Specifieke risico s voor een technische bedrijfsinstallatie. door Alex Pire, Federale Verzekeringen

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Nr. 200 25 september 2015

Nr. 200 25 september 2015 Nr. 200 25 september 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling startbaanverplichting in bepaalde sectoren Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Het eenheidsstatuut Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Eenheidsstatuut Agenda: Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden 1. Historiek 2. Ontslagregeling

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK MAART 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE REGELS

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Wet op het Eenheidsstatuut

Wet op het Eenheidsstatuut Wet op het Eenheidsstatuut van 26 december 2013 Een overzicht van de voornaamste wijzigingen Aanvulling van 7 februari 2014 op de Arbeidsovereenkomstengids van 2012 June Geuens Audrey Rottier Bram Van

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden 1. Nieuwe ontslagregels Dat er nieuwe ontslagregels zijn, betekent niet dat alles wordt gewijzigd. Integendeel,

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE arbeider bediende EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE De nieuwe opzegtermijnen en andere elementen www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 02.2014 D/1831/2014/3/43000 Voorwoord

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd.

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. FAQ Statuut arbeiders/bedienden Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. Datum: 20/02/2014 Wet van 26 december 2013 KLIK HIER Compromis

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag?

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? 1. Van 7 juli 2011 tot 5 juli 2013 Om de zegebulletins te begrijpen moeten we terug in de tijd. Jarenlang vormt het historische onderscheid tussen arbeiders

Nadere informatie

FAQ s (versie september 2014)

FAQ s (versie september 2014) FAQ s (versie september 2014) Inhoud 1. Specifieke overeenkomsten 2. Gewaarborgd loon en carenzdag 3. Ontslag: algemeen regime 4. Ontslag: SWT en pensioen 5. Ontslag: Sectoren met verkorte opzeg 6. Ontslagcompensatievergoeding

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG NL FR einde Publicatie : 2013-12-31 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 26 DECEMBER 2013. - Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2 Vanaf wanneer?... 3 Ontslagregeling... 4 Geen proefbeding meer... 4 En wat met bestaande proefbedingen?... 4 Scholings- en niet-concurrentie beding... 4 Wanneer gaat de opzegtermijn in?... 4 De werkgever

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT. 14 februari 2014. Hilde POSSEMIERS Laura DE MEYER

HET EENHEIDSSTATUUT. 14 februari 2014. Hilde POSSEMIERS Laura DE MEYER HET EENHEIDSSTATUUT 14 februari 2014 Hilde POSSEMIERS Laura DE MEYER 1 Waarom een eenheidsstatuut? Inleiding GwH 8 juli 1993: een eerste waarschuwing Handenarbeid t.o.v. intellectuele arbeid is gedateerd,

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Didier VOTQUENNE Advocaat-Vennoot bij de Advocatenassociatie Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte te Brussel a Wotters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Opzegging

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel.

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel. Inhoudstafel Inleiding... 2 1. Gaat het om een werkelijk akkoord tussen de sociale partners?... 2 2. Wanneer treden de nieuwe regels in werking?... 2 3. Welke regels moeten worden toegepast op de ontslagen

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut kritisch benaderd

Het eenheidsstatuut kritisch benaderd Het eenheidsstatuut kritisch benaderd Het eenheidsstatuut is inmiddels van kracht. De wet eenheidsstatuut (26 december 2013) heeft het verschil tussen arbeiders en bedienden voor wat betreft de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ISBN 978-90-4653-621-6 D/2011/2664/488 BP/R_P-BI11063 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com

Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com Eenheidsstatuut: reality of fantasy? Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum geert.vermeir@sdworx.com The short story Reality? Opzegtermijn, carenzdag, ontslagmotivering, aanvullend pensioen, Fantasy?

Nadere informatie

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens 17 december 2013 Assumpties in cijfer voorbeelden Best practice om een minnelijke

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Voor wie personeel tewerkstelt staan er veranderingen op til betreffende de opzeggingstermijnen van zowel arbeiders als bedienden. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie