FAQ s (versie september 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ s (versie september 2014)"

Transcriptie

1 FAQ s (versie september 2014) Inhoud 1. Specifieke overeenkomsten 2. Gewaarborgd loon en carenzdag 3. Ontslag: algemeen regime 4. Ontslag: SWT en pensioen 5. Ontslag: Sectoren met verkorte opzeg 6. Ontslagcompensatievergoeding (OCV) 7. Outplacement 1. Specifieke overeenkomsten 1. Hoe zit het met de verkorte opzeg bij startbaanovereenkomsten? De startbaanovereenkomst is geen apart type overeenkomst. Het kan gaan om een arbeidsovereenkomst, een leer- of een andere opleidingsovereenkomst. De leer- en andere opleidingsovereenkomsten blijven volledig ongewijzigd. Voor de startbaan-arbeidsovereenkomsten blijft de verkorte opzeg door de werknemer, arbeider of bediende, in de eerste 12 maanden wanneer hij een andere baan vindt onverkort van toepassing. i Voor de opzeg door de werkgever en de carenzdag gelden sinds 1 januari 2014 de nieuwe regels inzake het eenheidsstatuut zoals die voor andere arbeidsovereenkomsten gelden.

2 2.Is er een impact op de industriële leerovereenkomsten? Niet inzake opzeg: de specifieke regels inzake de opzeg van industriële leerovereenkomsten blijven ongewijzigd. ii Inzake schorsing van de arbeidsovereenkomsten gelden dezelfde uitgangspunten als werknemers. Dit betekent dat de carenzdag ook hier werd afgeschaft. iii 3.Is er een impact op vervangingsovereenkomsten? Vervangingsovereenkomsten kunnen zoals voorheen voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur gesloten worden, waarin afwijkende opzegtermijnen voorzien kunnen worden bij terugkeer van de vervangen werknemer. Voor een beëindiging van de overeenkomst buiten het geval van terugkeer van de vervangen werknemer: gelden de nieuwe, eengemaakte opzegtermijnen zo het gaat om een vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur; kunnen zowel werkgever als werknemer de vervangingsovereenkomst voor bepaalde duur opzeggen gedurende de eerste helft ervan, uiterlijk gedurende de eerste zes maanden.

3 2. Gewaarborgd loon en carenzdag 1. Voor een arbeider in tijdelijke werkloosheid die ziek valt, is in de RIZIV-reglementering nog steeds een carenzdag voorzien. Waarom? Dit is inderdaad nog steeds het geval. Het probleem is dat die carenzdag in theorie (volgens de tekst van de RIZIV-reglementering) ook van toepassing is op bedienden, waardoor de werkgeversorganisaties stellen dat er hier geen sprake is van een discriminatie. In de praktijk wordt deze wel enkel toegepast voor arbeiders, zodat het duidelijk om een discriminatie gaat (juridischtechnisch: een indirecte discriminatie). Het overleg hierover vlot niet, zodat overwogen kan worden de betaling ervan af te dwingen via de rechtbank. Dit zou een mooie principezaak opleveren! 2. Voor een arbeider staat nog altijd in de Arbeidsovereenkomstenwet dat gewaarborgd loon bij ziekte slechts verschuldigd is wanneer de werkman zonder onderbreking gedurende ten minste één maand in dienst van dezelfde onderneming is gebleven? Is dat niet discriminerend? Uiteraard, want voor bedienden is deze voorwaarde door het wegvallen van de proefperiode niet langer voorzien. Dit verschil moet in het kader van de verdere harmonisering worden weggewerkt. Vooralsnog werd voor ziekte enkel de carenzdag geregeld, samen met de maatregelen tegen het ziekteverzuim. De kwestie van het gewaarborgd loon is zelf nog in overleg in de Nationale Arbeidsraad. En moet in dat kader een oplossing krijgen. 3. Wat als je een werkdag begint, maar door ziekte niet kunt uitdoen? Is die eerste dag ziekte dan je eerste dag van het gewaarborgd loon? VBO en sommige advocatenkantoren beweerden van wel. FOD WASO, RIZIV en de vakbonden stellen uitdrukkelijk van niet. Want die niet-uitgedane dag wordt gedekt door het gewaarborgd dagloon. De eerste dag van het gewaarborgd loon begint de dag nadien. De minister van Werk bevestigde dit op een parlementaire vraag van Nahima Lanjri. iv

4 3. Ontslag: algemeen regime 1. Geldt de mogelijk om zonder opzegtermijn ontslag te kunnen nemen bij economische werkloosheid en bij werkloosheid omwille van slecht weer na één maand, ook voor contracten van bepaalde duur? Ja, ook arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur vallen onder deze regel. v Uiteraard zowel voor arbeiders als voor bedienden. 2. Wat is de opzegtermijn die een bediende zelf moet respecteren wanneer die op 31 december 2013 een jaarloon boven euro had en op dat ogenblik werd vastgeklikt op 4,5 maanden? 13 weken, ongeacht van het ogenblik waarop deze bediende ontslag neemt. De wet is hierover duidelijk: wanneer het oude maximum (in dit geval, 6 maanden) van de door de bediende te respecteren opzegtermijn niet werd bereikt, kan de som van oude en nieuwe termijn 13 weken niet overschrijden. Ook wanneer de oude termijn reeds meer dan 13 weken omvatte, wordt deze dus afgetopt op 13 weken. vi 3. Wat is de opzegtermijn van een werknemer, voormalig arbeider, die na 1 januari 2014 het bediendestatuut kreeg bij zijn werkgever? De parlementaire voorbereiding wijst in de richting van het vastklikken op 31 december 2013 van de opzegtermijn op dat ogenblik opgebouwd als arbeider. Dit valt echter niet te rijmen met het gegeven dat de RVA enkel een ontslagcompensatievergoeding toekent voor werknemers die op het ogenblik van hun ontslag het arbeidersstatuut hebben. vii Vastklikken op de oude, korte arbeiderstermijnen zonder recht op een ontslagcompensatievergoeding zou dergelijke werknemers ontegensprekelijk discrimineren. Deze problematiek wordt best vermeden door op het ogenblik van de statuutwisseling een bijlage aan de arbeidsovereenkomst te tekenen, waarin expliciet voorzien wordt dat er sprake is van schuldvernieuwing. Dit kan door toevoeging van volgende bepaling: «Deze overeenkomst houdt een schuldvernieuwing in zoals bedoeld in artikel 1271 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij alle anciënniteit opgebouwd uit vorige arbeidsovereenkomst(en) blijft behouden.» viii 4. Gelden er nog bijzondere regels voor bedienden aangeworven tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013, toen de IPA-wet van kracht was? Neen, de Wet op het Eenheidsstatuut heeft deze bepalingen opgeheven. Dergelijke bedienden worden vastgeklikt op dezelfde wijze als bedienden in dienst voor 1 januari 2012.

5 4. Ontslag: SWT en pensioen 1. Heeft een werknemer die na afloop van de opzegtermijn het statuut van SWT'er verkrijgt, recht op sollicitatieverlof tijdens zijn opzegtermijn? Ja. Dit past binnen de filosofie van de wetgever om een dergelijk ontslag als een gewoon ontslag te aanzien. Hierdoor zijn, zoals bekend, op een dergelijk ontslag de gewone opzegtermijnen van toepassing. Een SWT'er wordt aangemoedigd om werk te zoeken en krijgt hiervoor dus lopende de opzegtermijn de nodige tijd. ix 2. Ik word over 6 maanden 65 jaar, tijd om van mijn pensioen te genieten. Welke opzegtermijn moet mijn werkgever respecteren? De wet voorziet hiervoor een aftopping van de opzegtermijn op 26 weken. Een weinig praktische regel, aangezien het pensioen steeds de eerste kalenderdag van de maand ingaat, terwijl een opzegtermijn uitgedrukt in volle weken slechts zelden de laatste kalenderdag van de maand eindigt. Een werknemer die effectief 65 jaar wordt en zijn pensioen wenst op te nemen, sluit best een onderling akkoord met zijn werkgever : einde arbeidsovereenkomst op de laatste kalenderdag van de maand voorafgaand aan het pensioen. Eén uitzondering: indien je als arbeider in dienst was voor 1 januari 2014 en omwille van beperkte anciënniteit slechts recht hebt op een opzegtermijn die korter is dan 26 weken, wordt het verschil tot 26 weken bij een ontslag nog bijgepast door een ontslagcompensatievergoeding. Indien je in een dergelijk geval een beëindiging in onderling akkoord zou sluiten, verlies je het recht op de ontslagcompensatievergoeding. 3. Onder welke voorwaarden kunnen verkorte opzegtermijnen bij SWT in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden worden toegepast? Bij het ontslag wordt de normale opzegtermijn toegepast; Deze wordt nadien ingekort bij schriftelijke overeenkomst die tussen werkgever en de werknemer, na de kennisgeving van het ontslag; De termijn (of de door opzegvergoeding gedekte periode) mag niet korter zijn dan 26 weken. Deze verkorte termijn (of door opzegvergoeding gedekte periode) wordt van toepassing vanaf de overeenkomst. x

6 5. Sectoren met verkorte opzeg 1. Ik werk in een sector die nog onder de verkorte opzegtermijnen (cao nr. 75) valt, en heb ander werk gevonden. Vreemd genoeg is de opzegtermijn bij tegenopzeg voor mij langer dan de normale opzegtermijn die ik zou moeten respecteren. Welke opzeg moet ik geven? Een werknemer is nooit verplicht om gebruik te maken van de tegenopzeg. Je mag met andere woorden altijd de opzegtermijnen die normaliter op je van toepassing zijn gebruiken, ook al heb je ander werk gevonden. Wanneer die normale opzegtermijnen korter zijn dan de specifieke termijnen bij tegenopzeg, gebruik je dus best de normale opzegtermijnen. Je hoeft je hiervoor niet te verantwoorden. 2. Ik werk in een sector die gedeeltelijk onder de verkorte opzegtermijnen (cao nr. 75) valt. Wat bij ontslag met het oog op SWT (of pensioen of herstructureringen) voor schijven die voor het gewone ontslag de algemene regeling volgen, maar voor SWT (of pensioen of herstructurering) een opzeg hadden beneden de cao 75? (bijvoorbeeld PC 126 na 20 jaar anciënniteit)? Indien voor het gewone ontslag de algemene regeling van toepassing zou zijn, dan is voor het ontslag met het oog op SWT (of herstructurering of pensioen) eveneens de algemene regeling van toepassing. Indien voor het gewone ontslag de verkorte termijnen (cao nr. 75) van toepassing zijn, dan zijn voor het ontslag met het oog op SWT (of herstructurering of pensioen) eveneens de verkorte termijnen van toepassing. xi

7 6. Ontslagcompensatievergoeding (OCV) 1. Wat voor arbeiders die verbroken worden met minstens 30 weken loon en die outplacement opnemen. In dat geval mag de werkgever 4 weken loon inhouden op de verbrekingsvergoeding. Komen er dan 4 weken gedekt door ontslagcompensatievergoeding in de plaats? Neen. Als de arbeid(ster) nog werkloos is bij het verstrijken van de periode gedekt door de normale ontslagcompensatievergoeding, komt hij of zij aansluitend in de werkloosheid terecht, met recht op werkloosheidsuitkering. Omwille van het (niet-succesvolle) outplacement gebeurt dit dus vier weken sneller. 2. Wat als de werknemer kort voor het ontslag overstapt van deeltijds naar voltijds werk? In beginsel wordt de OCV dan berekend op het voltijdse loon. Je ziet sowieso dat dit tot misbruiken kan leiden. Bijvoorbeeld om oudere werknemers die deeltijds aan het werk zijn alsnog net voor het ontslag te laten overstappen naar een voltijdse job. Daarom stelt de RVA dat ze geval per geval zal nagaan of er geen misbruik wordt gepleegd. 3. Vanaf 1 januari 2015 volstaat 15 jaar anciënniteit om recht te hebben op de OCV, vanaf 1 januari jaar. Op welk ogenblik moet de 15 of 10 jaar anciënniteit bereikt worden? Op 1 januari: je moet bijgevolg op 1 januari 2015 ten minste 15 jaar anciënniteit hebben, op 1 januari 2016 ten minste 10 jaar anciënniteit. Indien je bijvoorbeeld in juni 2015 wordt ontslagen en pas in mei jaar anciënniteit bereikt, heb je geen recht op de OCV. Je had immers geen 15 jaar anciënniteit op 1 januari Bij een te presteren opzegtermijn is het niet nodig dat je de anciënniteit reeds bereikte op het ogenblik waarop de opzeg werd gegeven. Indien je bijvoorbeeld in november 2014 wordt opgezegd, in december jaar anciënniteit bereikt en op 1 januari 2015 nog in dienst bent, heb je recht op de ontslagcompensatievergoeding. 4. Krijg je ook een OCV voor opzeg met het oog op pensioen? Ja, althans in theorie. Er wordt bij de berekening ervan immers uitgegaan van de verkorte opzeg van 26 weken bij ontslag met het oog op wettelijk pensioen op 65 jaar. Hierdoor ontvang je toch geen OCV indien je opzegtermijn (ten minste) 26 weken bedraagt. Indien je opzegtermijn minder dan 26 weken bedraagt, krijg je het verschil tot 26 weken bijgepast als OCV. De beperking tot 26 weken geldt slechts voor het ontslag met het oog op wettelijk pensioen, met andere woorden vanaf 65 jaar. Voor ontslag met het oog op vervroegd pensioen is geen inkorting mogelijk en gelden dus de gewone regels.

8 5. Wordt er voor de vaststelling van het recht op en/of voor de berekening van de OCV rekening gehouden met conventionele anciënniteit? Bij de aanvang van een arbeidsovereenkomst worden soms afspraken gemaakt over het meenemen van eerder opgebouwde anciënniteit: bij een andere werkgever, of bij de werkgever zelf onder een vroeger contract vóórdat de arbeidsrelatie een tijd onderbroken werd. Soms gaat het ook gewoon om fictieve anciënniteit, bijvoorbeeld om een aanvullende studie te valoriseren. Geen van dergelijke conventionele anciënniteit wordt in aanmerking genomen voor de vaststelling van het recht op of de berekening van de OCV. Dit is problematisch voor gevallen van overname van activiteiten buiten het kader van de cao nr. 32bis (overgang van onderneming of gedeelte ervan). De RVA stelt zich vandaag op het standpunt dat enkel overname in het kader van cao nr. 32bis in aanmerking komt. 6. Wat als de werkgever, gegeven een bepaalde anciënniteit, meer of minder opzeg geeft dan wat wettelijk is voorgeschreven? Indien meer opzeg: dan wordt van de reële opzeg uitgegaan. Dus minder OCV, gezien het kleinere verschil met de theoretische opzeg. Indien minder opzeg: dan gaat de RVA uit van wat wettelijk verplicht is. Dus geen verhoging van de OCV omdat de werkgever in de fout is gegaan. Er kunnen wel provisionele werkloosheidsuitkeringen worden toegekend na afloop van de periode gedekt door OCV.

9 7. Outplacement 1. Heeft men nog recht op outplacement in de regeling vanaf 45 jaar (cao nr. 82) als men eerst de wettelijke regeling voor werknemers met minstens 30 weken opzeg weigert? Neen. Cao nr. 82 is niet meer van toepassing op werknemers die genieten van de bepalingen van de wettelijke regeling. 2. Wat met de 4 weken inhouding op de opzegvergoeding als de werkgever eerst een opzegtermijn respecteert, met start van een outplacement, en tijdens de opzegtermijn nog verbreekt met betaling van een vergoeding voor de resterende termijn? De wet is kaduuk op dit vlak: in een letterlijke lezing ontstaat er een nieuw recht op outplacement, met de mogelijkheid voor de werkgever om 4 weken in mindering te brengen op de verbrekingsvergoeding. Terwijl er eerder al recht was op een outplacementpakket, dat mogelijk al gedeeltelijk werd geconsumeerd. Volgens de RVA en de beleidscel werk mogen er in zo'n geval geen vier weken worden aangerekend, maar slechts een gedeelte ervan, dit in verhouding tot het outplacementpakket dat al werd gevolgd. Met andere woorden: als de werknemer al de helft van het aantal voorgeschreven uren volgde vooraleer de arbeidsovereenkomst werd verbroken, dan kan maar 2 weken worden ingehouden. Dit probleem zal zich vooral stellen vanaf 1 januari Tot dan kan de werknemer verzaken aan zijn recht op outplacement, om daarmee de 4 weken inhouding te ontlopen. 3. Hoe dienen sectoren waar de kost van het outplacement werd gesolidariseerd via de sectorale fondsen voortaan om te gaan met de nieuwe wettelijke regeling, nu die is gebaseerd op de betaling van het outplacement door de werknemer in geval van een verbrekingsvergoeding? Dat is geen gemakkelijke kwestie. Want hoe een sectorale regeling, gebouwd op het principe dat de werkgevers betalen, verzoenen met een regeling waarbij de werknemer feitelijk het outplacement financiert (via de vier weken verbrekingsvergoeding die hij moet afstaan)? De wetgeving geeft hier evenmin houvast. De sectoren zullen hierover op eigen houtje goede afspraken moeten maken. De FOD Werkgelegenheid (individuele arbeidsbetrekkingen) bevestigde tijdens de besprekingen in de Nationale Arbeidsraad dat de sectoren in deze over een grote autonomie beschikken.

10 i Art Wet van 24 december 1999, ongewijzigd. Ook van toepassing op arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur. ii Met name het specifiek regime van de Wet van 19 juli 1983, waarvoor binnenkort de Gemeenschappen bevoegd worden. Aangevuld door de bovenvermelde Wet op de startbaanovereenkomsten wanneer het leercontract tegelijk een startbaanovereenkomst is: verkorte opzeg van 7 dagen bij ontslag door de leerling als hij een andere baan heeft gevonden. iii art. 32 van de Wet van 19 juli 1983 zegt dat de schorsingen onder dezelfde voorwaarden en in dezelfde gevallen worden geregeld als voor arbeidscontracten. Dus: ook voor de leercontracten wordt de carensdag afgeschaft. En er mag van worden uitgegaan dat ook de nieuwe maatregelen tegen ziekteverzuim onverkort van toepassing zijn, gezien art. 32 spreekt van onder dezelfde voorwaarden. Dat is net zoals inmiddels ook de vroegere aanpassingen inzake tijdelijke werkloosheid (met onder meer ook de invoering van de economische werkloosheid voor bedienden) van toepassing zijn op de industriële leercontracten. iv Antwoord van de minister van Werk van 7 april 2014, op de vraag nr. 800 van mevrouw de volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri van 27 februari 2014 (N.) v Mondeling bevestigd door de FOD WASO. Dit is evident vanuit de ratio legis van deze bepaling : het bieden van werkzekerheid voor werknemers en het vermijden van uitkeringen van (tijdelijke) werkloosheid, wat a fortiori geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. vi Art. 69, in fine, Wet 26 december vii Standpunt RVA, op basis van het «2 de arbeidsovereenkomst bedoeld in 1 is een arbeidsovereenkomst voor werklieden...» in artikel 97 Wet 26 december viii Zie ix Vergelijk oud en nieuw artikel 41 Arbeidsovereenkomstenwet, zoals gewijzigd door art. 16 Wet 26 december x Koninklijk Besluit van 13 juni 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, BS 7 juli xi Standpunt Kabinet Werk, FOD Waso en RVA van 4 april 2014.

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/5/2018

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/5/2018 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/5/2018 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

Speciale uitgave Vakbeweging nr januari Het eenheidsstatuut. Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf 1 januari 2014

Speciale uitgave Vakbeweging nr januari Het eenheidsstatuut. Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf 1 januari 2014 Speciale uitgave Vakbeweging nr. 96 5 januari 204 5 WAT VERANDERT ER VOOR WIE? BEKIJK HET OP 4 2 6 3 2 4 8 6 Het eenheidsstatuut 3 8 Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf januari

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9 Inleiding Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden steunen op bepalingen van de Wet van 26 december 2013 (B.S.,

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN 11-7-2013 nota-bis COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN Op de valreep bereikte de tripartite (Regering en sociale

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Voor wie is het activerend beleid bij herstructureringen bedoeld?

Voor wie is het activerend beleid bij herstructureringen bedoeld? Infoblad - werknemers Het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevolge een collectief ontslag in het kader van het «activerend beleid bij herstructureringen» Voorafgaande opmerking

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut INLEIDING Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land.

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land. EENHEIDSSTATUUT Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in.

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht 1420100 Terugwinning van metalen Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Wet op het Eenheidsstatuut

Wet op het Eenheidsstatuut Wet op het Eenheidsstatuut van 26 december 2013 Een overzicht van de voornaamste wijzigingen Aanvulling van 7 februari 2014 op de Arbeidsovereenkomstengids van 2012 June Geuens Audrey Rottier Bram Van

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK MAART 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE REGELS

Nadere informatie

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Mrs. Ann Taghon Advocaat-Vennoot ann.taghon@bellaw.eu CAO nr. 103ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de CAO

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE arbeider bediende EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE De nieuwe opzegtermijnen en andere elementen www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 02.2014 D/1831/2014/3/43000 Voorwoord

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2 Vanaf wanneer?... 3 Ontslagregeling... 4 Geen proefbeding meer... 4 En wat met bestaande proefbedingen?... 4 Scholings- en niet-concurrentie beding... 4 Wanneer gaat de opzegtermijn in?... 4 De werkgever

Nadere informatie

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd.

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. FAQ Statuut arbeiders/bedienden Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. Datum: 20/02/2014 Wet van 26 december 2013 KLIK HIER Compromis

Nadere informatie

Helpdocument bij de opzegwijzer

Helpdocument bij de opzegwijzer Helpdocument bij de opzegwijzer 1. Inleiding.... 2 2. Wat berekent de module en wat niet?... 3 3. Uitleg van de velden en de berekening op de website.... 4 3.1. Uitleg bij de velden.... 4 3.1.1. Voor de

Nadere informatie

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 36-2012 - 31 augustus t.e.m. 6 september Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 CAO nr. 103 van 27 juni

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 DE ANTI-CRISISMAATREGELEN VOOR DE BEDIENDEN WORDEN VERLENGD De anti-crisismaatregelen, die eerst maar liepen tot 31 december 2009, zijn zoals verwacht verlengd met zes maanden

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 10.2013 Arbeider Bediende: Het nieuwe stelsel Op 8 juli 2013 keurde de regering een compromistekst goed

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling 1

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling 1 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling 1 Inleiding Gezien

Nadere informatie

Wijziging opzegtermijnen tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling.

Wijziging opzegtermijnen tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling. Wijziging opzegtermijnen tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling. In 2014 trad de wet op het eenheidsstatuut in werking. Deze wet legt de opzegtermijnen vast die de werkgever en werknemer in acht

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding In welk geval is dit infoblad voor u bestemd? U bent als arbeider voor uw huidige werkgever beginnen werken vóór

Nadere informatie

MIJN BEDRIJF IS FAILLIET WAT NU?

MIJN BEDRIJF IS FAILLIET WAT NU? MIJN BEDRIJF IS FAILLIET WAT NU? MIJN BEDRIJF IS FAILLIET. WAT NU? WIE IS WIE BIJ EEN FAILLISSEMENT? In de meeste gevallen komt een faillissement niet uit de lucht gevallen en dit ondanks herstructureringsmaatregelen

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

Pensioen. Carla Timmermans

Pensioen. Carla Timmermans Pensioen Carla Timmermans Voorwaarden Pensioen Berekeningsparameters Voorwaarden Leeftijd 65 jaar Vervroegd pensioen 60 jaar en 35 loopbaanjaren, MAAR. Einde van de arbeidsovereenkomst Aanvraag Ambtshalve

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut De wet

Het eenheidsstatuut De wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid af te schaffen. De gelijkschakeling

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie