KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht"

Transcriptie

1 KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia

2 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties 2

3 RSZ OP BEËINDIGINGS- VERGOEDINGEN 3

4 Art. 19 RSZ-KB van 28 november 1969 KB van 24 september 2013 tot wijziging van art. 19 RSZ-KB Sedert 1 oktober 2013 ook RSZ-bijdragen verschuldigd op: - niet-concurrentievergoedingen - uitwinningsvergoedingen - alle aan de werknemers verschuldigde vergoedingen wanneer de werkgever zijn wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen niet nakomt (= beschermingsvergoedingen) Welke beëindigings -vergoedingen zijn vrij van RSZ? - vergoedingen willekeurig ontslag voor zover het recht erop is ontstaan voor 1 januari vergoedingen collectief ontslag - sluitingsvergoedingen 4

5 Art. 19 RSZ-KB van 28 november 1969 MAAR: KB van 21 december nieuwe wijziging van art. 19 RSZ-KB - retroactief met ingang op 1 oktober 2013 Sedert 1 oktober 2013 ook RSZ-bijdragen verschuldigd op: - niet-concurrentievergoedingen - uitwinningsvergoedingen 5

6 Art. 19 RSZ-KB van 28 november 1969 Welke beëindigings -vergoedingen zijn vrij van RSZ? - alle aan de werknemers verschuldigde vergoedingen wanneer de werkgever zijn wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen niet nakomt, m.u.v.: - opzeggingsvergoedingen - vertrekvergoedingen i.k.v. einde in onderling akkoord - beschermingsvergoedingen betaald aan personeelsafgevaardigden in OR en CPBW en syndicale afgevaardigden andere beschermingsvergoedingen toch vrij van RSZ - vergoedingen willekeurig ontslag (recht erop ontstaan voor of na 1 januari 2014?) - vergoedingen collectief ontslag - sluitingsvergoedingen 6

7 WET EENHEIDSSTATUUT - ONTSLAGREGELING 7

8 Wet dd. 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen B.S. 31 december 2013 ingangsdatum: 1 januari luiken: ontslagregeling (carensdag) (begeleidende maatregelen) 8

9 1. Ingangsdatum opzeggingstermijn Ingangsdatum opzeggingstermijn: maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn ter kennis werd gegeven brief ten laatste op woensdag te verzenden bij aangetekend schrijven (of vroeger indien er nog een feestdag volgt) alternatief: deurwaardersexploot 9

10 2. Berekening opzeggingstermijn/-vergoeding Opzegging door de werkgever (zie tabel 1 in bijlage) geleidelijke opbouw gedurende eerste 5 jaren, tot 15 weken vanaf het 6 de jaar tot het 20 ste jaar anciënniteit hoeveelste jaar? x 3 weken per jaar 21 ste jaar 62 weken vanaf het 22 ste jaar 62 weken + 1 week per jaar 10

11 2. Berekening opzeggingstermijn/-vergoeding Opzegging door de werknemer (zie tabel 2 in bijlage) 1/2 de van de opzeggingstermijn te respecteren door werkgever afgerond op de laagste eenheid maximum 13 weken uitz.: 7 dagen in geval van wedertewerkstellingsprogramma s Tegenopzeg door de werknemer (zie tabel 3 in bijlage) zie termijnen opzegging door werknemer maximum 4 weken 11

12 2. Overgangsregime: opzeg door werkgever Arbeidsovereenkomsten aangevat voor 1 januari 2014: som van 2 termijnen termijn 1: op basis van anciënniteit op 31 december 2013 Bedienden bruto loon < bruto loon maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit 1 maand per begonnen jaar anciënniteit met als minimum 3 maanden < bruto loon 1 maand per begonnen jaar anciënniteit met als minimum 3 maanden, tenzij overeenkomst bij indiensttreding? Arbeiders zie van toepassing zijnde regels (tenzij uitzonderingsregime) loon op 31 december

13 2. Overgangsregime: opzeg door werkgever Arbeidsovereenkomsten aangevat voor 1 januari 2014: som van 2 termijnen termijn 2: op basis van anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 conform tabel 1 opzeg door werkgever 13

14 2. Overgangsregime Uitzondering voor arbeiders voor bepaalde sectoren: - tijdelijk: - indien op 31 december 2013 KB met opzeggingstermijnen < CAO nr opzeg betekend tussen 1 januari 2014 en 31 december permanent: bouwsector Opzeggingstermijnen: zie tabel 4 in bijlage 14

15 Voorbeeld 1 Bediende met loon < bruto Datum indiensttreding: 1 juli 2010 Ontslagdatum: 15 september 2016 Opzeggingstermijn? termijn 1: 3 maanden termijn 2: 12 weken totaal: 3 maanden en 12 weken 15

16 Voorbeeld 2 Arbeider PC 116 scheikundige nijverheid Datum indiensttreding: 1 januari 2010 Ontslagdatum: 15 november 2017 Opzeggingstermijn? termijn 1: 42 dagen termijn 2: 13 weken totaal: 42 dagen en 13 weken 16

17 2. Overgangsregime: opzeg door werknemer Arbeidsovereenkomsten aangevat voor 1 januari 2014: som van 2 termijnen: termijn 1: op basis van anciënniteit op 31 december 2013 Bedienden: 1,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit bruto loon met als maximum 3 maanden < bruto loon met als maximum 4,5 maanden < bruto loon met als maximum 6 maanden Arbeiders zie van toepassing zijnde regels 17

18 2. Overgangsregime: opzeg door werknemer Arbeidsovereenkomsten aangevat voor 1 januari 2014: som van 2 termijnen: termijn 2: op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 conform tabel 2 opzeg door werknemer termijn 2 is niet van toepassing indien op 31 december 2013 plafond werd bereikt indien niet: max. 13 weken 18

19 3. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd/duidelijk omschreven werk Tijdens eerste helft (met als maximum 6 maanden) van de overeenkomst is beëindiging mogelijk volgens de gewone termijnen (enkel voor 1 ste overeenkomst) Erna: loon tot voorziene einddatum met als maximum 2 x termijn indien arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 19

20 4. Proefperiode Geen proefbeding meer mogelijk sedert 1 januari 2014 (bestaande proefbedingen blijven gevolgen behouden) Uitzonderingen: studentenarbeid tijdelijke arbeid en uitzendarbeid proeftijd: eerste 3 werkdagen beëindiging zonder opzegging of vergoeding 20

21 5. Outplacement 2 regelingen: Nieuwe algemene regeling van outplacement voor werknemers die vanaf 1 januari 2014 worden ontslagen en recht hebben op opzeggingstermijn/-vergoeding van min. 30 weken indien opzeggingsvergoeding: outplacementbegeleiding ter waarde van 4 weken loon wordt aangerekend op vergoeding indien opzeggingstermijn: outplacementbegeleiding van 60 uren wordt aangerekend op sollicitatieverlof Oude regeling voor werknemers ouder dan 45 jaar die niet aan de voorwaarden van de algemene regeling voldoen 21

22 TO DO Arbeidsovereenkomsten aanpassen proefperiode opzeggingstermijnen Arbeidsreglement aanpassen? 22

23 CAO NR. 109 MOTIVERING ONTSLAG 23

24 Motivering ontslag Wet Eenheidsstatuut: art. 63 houdt op van toepassing te zijn vanaf de inwerkingtreding van een cao, gesloten in de NAR, betreffende de motivering van het ontslag door de werkgever Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag ingangsdatum: 1 april luiken: recht van werknemer om concrete redenen te kennen die tot ontslag hebben geleid kennelijk onredelijk ontslag 24

25 1. Toepassingsgebied Ontslagen van werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst met uitzondering van ontslagen: tijdens de eerste 6 maanden van tewerkstelling tijdens een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid tijdens een arbeidsovereenkomst voor studentenarbeid met het oog op het SWT (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag oud brugpensioen) met het oog op het wettelijk pensioen wegens de definitieve stopzetting van de activiteit wegens de sluiting van de onderneming in het kader van een collectief ontslag ontslag waarvoor de werkgever een bijzondere ontslagprocedure moet volgen (vb. (kandidaat-)personeelsafgevaardigden in OR en CPBW) werknemers die het voorwerp zijn van een meervoudig ontslag bij herstructurering, zoals gedefinieerd op sectoraal niveau 25

26 2. Recht van werknemer om concrete redenen te kennen die tot ontslag hebben geleid Procedure (niet in het geval van een ontslag om dringende reden): Verzoek werknemer: aangetekend indien ontslag met onmiddellijke ingang: binnen 2 maanden na einde arbeidsovereenkomst indien opzegging: binnen 6 maanden na betekening opzegging zonder 2 maanden na einde arbeidsovereenkomst te kunnen overschrijden Reactie werkgever: aangetekend binnen 2 maanden na ontvangst aangetekend verzoek werknemer elementen die werknemer toelaten om concrete redenen die tot ontslag hebben geleid te kennen tenzij werkgever concrete redenen al schriftelijk had meegedeeld (vb. ontslagbrief) Sanctie indien geen reactie: 2 weken loon Niet van toepassing op werknemers waarvoor permanent of tijdelijk verkorte opzeggingstermijnen van toepassing zijn 26

27 2. Kennelijk onredelijk ontslag Definitie: ontslag: van een werknemer aangeworven voor onbepaalde tijd gebaseerd op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst waartoe nooit zou zijn beslist door een normale en redelijke werkgever Sanctie: schadevergoeding van 3 tot 17 weken loon Afschaffing omkering bewijslast 27

28 2. Kennelijk onredelijk ontslag Artikel 63 willekeurig ontslag wordt opgeheven met ingang van 1 april 2014 MAAR: gelijkaardige regeling blijft bestaan voor: permanent: werknemers waarvoor structureel een verkorte opzegging van toepassing is (bouwsector) tijdelijk tot 31 december 2015: werknemers waarvoor tijdelijk een verkorte opzegging van toepassing is (bepaalde sectoren) regeling kennelijk onredelijk ontslag is niet van toepassing 28

29 TO DO Samenstelling schriftelijke personeelsdossiers Regelmatige (strengere?) evaluaties 29

30 OPZEGGINGSVERGOEDING VERMINDERING ARBEIDSPRESTATIES 30

31 Ontslag in geval van vermindering arbeidsprestaties Opzeggingsvergoeding o.b.v. fictief voltijds loon: deeltijds ouderschapsverlof (wet 22 januari 1985) deeltijdse prestaties wegens arbeidsongeschiktheid (GwH 28 mei 2009) palliatief verlof (GwH 5 december 2013) tijdskrediet (Arbh. Gent 14 januari 2013)? Opzeggingsvergoeding o.b.v. reëel deeltijds loon? zorgverlof (GwH 28 juni 2012) tijdskrediet (Cass. 11 december 2006)? 31

32 ? 016/

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 -----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 12 februari 2014 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van

Nadere informatie

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW! PC 330.03 TANDPROTHESEN OKT2014 Woordje van de nationaal verantwoordelijke 2013 was een belangrijk jaar. Op bevel van het Grondwettelijk Hof werden eindelijk - belangrijke stappen gezet in de richting

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Crisismaatregelen. Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009. Karen Van den Bergh, 15 mei 2008

Crisismaatregelen. Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009. Karen Van den Bergh, 15 mei 2008 Crisismaatregelen Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009 Karen Van den Bergh, 15 mei 2008 Inhoudstafel 1. Collectieve arbeidsduurvermindering 2. Crisistijdskrediet 3. Tijdelijke collectieve schorsing of vermindering

Nadere informatie

Rolnummer 5775. Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5775. Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5775 Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 ACLVB cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 www.aclvb.be PC 326 PARITAIR COMITÉ VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF NIEUWE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-BUNDELING Versie juni 2014 Bart De Crock Nationaal

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het tijdskrediet eindeloopbaan

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie