De burgerlijke vordering inzake bestuurdersaansprakelijkheid, ingesteld voor de burgerlijke rechter 1333

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De burgerlijke vordering inzake bestuurdersaansprakelijkheid, ingesteld voor de burgerlijke rechter 1333"

Transcriptie

1 296 HOOFDSTUK VIII BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID door een bestuurder, tot een uitsluiting of verzachting van diens aansprakelijkheid leiden 1331 (infra, nrs. 541 e.v.). Bij de beoordeling van de bestuurdersaansprakelijkheid zelf dient de rechter zich echter wel terughoudend op te stellen wanneer de bestuurder in kwestie over een beleidsmarge beschikte. In die omstandigheden mag het gedrag van bestuurders of zaakvoerders enkel vanuit een ex ante-standpunt worden beoordeeld. Bovendien kan de rechter zijn eigen appreciatie niet in de plaats van het bestuur stellen; hij is geen beroepsinstantie van het bestuursorgaan. De rechter mag in dat geval enkel manifest ongerechtvaardigde gedragingen bestraffen, meer bepaald gedragingen die geen enkele redelijk en zorgvuldig handelende bestuurder zou hebben gesteld AFDELING 3 De burgerlijke vordering inzake bestuurdersaansprakelijkheid, ingesteld voor de burgerlijke rechter Algemeen 488. Luidens artikel 61 W.Venn. zijn de leden van de vennootschapsorganen in beginsel persoonlijk niet verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap. Met betrekking tot verenigingen zonder winstoogmerk is de situatie identiek. De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt, terwijl de bestuurders en de dagelijks bestuurders inzake de verbintenissen van de vereniging geen enkele persoonlijke verplichting aangaan (art V&S-Wet) In tegenstelling tot de V&S-Wet, die op dat punt veel beperkter is 1334, voorziet het Wetboek van Vennootschappen evenwel als uitzondering op voornoemd principe in talrijke aansprakelijkheidsgronden op grond waarvan de vennootschap en/of derden wel degelijk een aansprakelijkheidsvordering kunnen instellen voor fouten die een bestuurder heeft begaan en waardoor zij schade hebben geleden. Omwille van hun mogelijke verwevenheid met het misdrijf misbruik van vennootschapsgoederen, wordt hieronder zonder volledigheid na te 1331 K. GEENS, M. WYCKAERT e.a., Overzicht van rechtspraak vennootschappen ( ), TPR 2012, 291, nr Ibid., , nr Dit is inzake de bestuurdersaansprakelijkheid krachtens art. 574, 1 en 2 Ger.W. in de regel de rechtbank van koophandel (zie H. DE WULF en I. DE POORTER, De aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders en commissarissen in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 2004, 203) Zie bv. art. 26septies V&S-Wet.

2 HOOFDSTUK VIII BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 297 streven een overzicht gegeven van de volgende aansprakelijkheidsgronden m.b.t. naamloze vennootschappen 1335 : aansprakelijkheid wegens gewone bestuursfout (art. 527 W.Venn.); aansprakelijkheid wegens schending van het Wetboek van Vennootschappen of overtreding van de statuten (art. 528 W.Venn.); aansprakelijkheid in geval van een persoonlijk belangenconflict tussen een bestuurder en de vennootschap (art. 523 juncto 529 W.Venn.); aansprakelijkheid voor kennelijk grove fouten die tot het faillissement hebben bijgedragen (art. 530, 1 W.Venn.); buitencontractuele aansprakelijkheid (art BW). Deze verschillende aansprakelijkheidsgronden sluiten elkaar niet uit en kunnen samen bestaan Zoals gezegd, bestaat er in de rechtspraak en de rechtsleer geen eensgezindheid over de vraag of feitelijke bestuurders volgens dezelfde aansprakelijkheidsregels als de formeel benoemde bestuurders moeten worden beoordeeld (supra, nr. 143) Ten slotte kunnen ook de eventuele collegiale uitoefening van de bestuurderstaak en de delegatie van bestuurstaken op de beoordeling van de bestuurdersaansprakelijkheid in een concreet geval een invloed hebben (infra, nrs. 541 e.v.). 2. Aansprakelijkheid wegens gewone bestuursfouten (interne aansprakelijkheid t.a.v. de vennootschap) De aansprakelijkheid wegens gewone bestuursfouten is een contractuele aansprakelijkheid die een bestuurder, een lid van het directiecomité of een dagelijks bestuurder enkel ten opzichte van de vennootschap zelf kan oplopen. De bestuurders zijn, overeenkomstig het gemeen recht, verantwoordelijk voor de vervulling van de aan hen opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur Men neemt aan dat de betreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen stilzwijgend verwijzen naar de regels die van toepassing zijn op de aansprakelijkheid van een lasthebber ten aanzien van zijn lastgever (zie de art e.v. BW). Deze beginselen gelden ook voor de bestuurders van verenigingen zonder winstoogmerk. Voor de beoordeling van de fout moet een onderscheid worden gemaakt tussen de inspannings- en de resultaatsverbintenissen van de bestuurder De gronden van bestuurdersaansprakelijkheid m.b.t. de andere vennootschaps- en verenigingsvormen kunnen in voorkomend geval mutatis mutandis worden toegepast Zie bv. Kh. Tongeren 13 januari 2005, RABG 2005, 1570, noot E. JANSSENS; zie ook M. VANDENBOGAERDE, Aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders, Antwerpen, Intersentia, 2009, , nrs Dit debat heeft meer bepaald betrekking op de art W.Venn Zie ter zake H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, ; K. GEENS, M. WYCKAERT e.a., Overzicht van rechtspraak vennootschappen ( ), TPR 2012, , nrs ; M. VANDENBOGAERDE, Aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders, Antwerpen, Intersentia, 2009, 49-81; H. DE WULF en I. DE POORTER, De aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders en commissarissen in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 2004, Zie art. 262 (BVBA), 380 (CVOA), 408, eerste lid (CVBA) en 527 (NV) W.Venn.

3 298 HOOFDSTUK VIII BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 491. Wanneer in hoofde van de bestuurder een inspanningsverbintenis aan de orde is, wordt de gewone bestuursfout op grond van een zorgvuldigheidsnorm beoordeeld. Het gedrag van de bestuurder wordt meer bepaald in abstracto getoetst aan dat van een normale, voorzichtige en redelijke bestuurder die zich in dezelfde feitelijke omstandigheden bevindt. Het betreft een marginale toetsing. Hoewel het tweede lid van artikel 1992 BW in een minder strenge aansprakelijkheidsbeoordeling voorziet, indien de lasthebber niet voor zijn mandaat wordt vergoed, passen de rechtbanken deze regel zelden of niet toe op onbezoldigde bestuurders. Integendeel, de rechtspraak en de rechtsleer onderstrepen dat de bestuurdersaansprakelijkheid een professionele aansprakelijkheid is De gedragsnorm waaraan moet worden beantwoord, is derhalve te bepalen in functie van de professionele vaardigheden die van een normaal voorzichtig en redelijk bestuurder zijn te verwachten. Dit resulteert in een strengere gedragsnorm dan deze die gewoonlijk onder het gemeen recht wordt toegepast. Een bestuurder zal bijgevolg niet aan aansprakelijkheid kunnen ontsnappen door zich op het onbezoldigd karakter van zijn mandaat, of op zijn onwetendheid, onervarenheid, onbekwaamheid of passiviteit te beroepen (supra, nr. 487). De beoordeling van de handelingen van de bestuurder mag dan wel een toets aan het gedrag van een professioneel bestuurder inhouden, zulks betekent niet dat de rechter die de beoordeling uitvoert, zichzelf in de plaats van de bestuurder zou mogen stellen en als een soort van beroepsinstantie t.a.v. de bestuurder zou mogen optreden, wanneer de bestuurder in kwestie in het voorliggende geval over een beleidsmarge beschikte en op hem de inspanningsverbintenis rustte om in het belang van de vennootschap een beslissing te nemen. De rechtbanken moeten zich hierbij onthouden van een a posteriori-beoordeling van het gedrag van de bestuurder. De toetsing die de rechter hierbij mag doorvoeren is aldus marginaal omwille van de beleidsmarge. Op het ogenblik dat de bestuurder zijn handeling stelde, was deze handeling wellicht niet de enige mogelijke handeling en hield zij eventueel risico s in, maar daarom was zij nog niet foutief. Dit is evenmin zo wanneer nadien is gebleken dat het een voor de vennootschap nadelige handeling betrof. Ook de goede huisvader, gekend als een normaal voorzichtige en redelijke persoon, kan zich onder bepaalde omstandigheden vergissen. Deze vergissing maakt daarom nog geen fout uit Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een zaak slecht afloopt nadat de bestuurder zich te goeder trouw en zonder enige lichtzinnigheid m.b.t. de solvabiliteit van een tegenpartij heeft vergist Belangrijk is dat de handeling in kwestie op het ogenblik dat zij door de 1340 H. DE WULF en I. DE POORTER, De aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders en commissarissen in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 2004, Kh. Tongeren 30 januari 2007, TBH 2007, 916; M. VANDENBOGAERDE, Aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders, Antwerpen, Intersentia, 2009, 68; S. DE GEYTER, Organisatieaansprakelijkheid. Bestuurdersaansprakelijkheid, corporate governance en risicomanagement, Antwerpen, Intersentia, 2012, , nr J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 449.

4 HOOFDSTUK VIII BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 299 bestuurder werd gesteld, redelijkerwijze verdedigbaar was. De zorgvuldigheidsnorm vereist aldus een toets aan het gedrag van een normaal voorzichtig en redelijk bestuurder, die is geplaatst in dezelfde feitelijke omstandigheden 1343 waarin de aangesproken bestuurder zich bevond toen hij de betwiste handeling heeft gesteld of heeft nagelaten te stellen. Wanneer beleidsvrijheid voorligt, is de bestuurder aldus enkel aansprakelijk voor kennelijk onredelijke beslissingen, dit zijn beslissingen die geen enkel redelijk persoon verdedigbaar acht. De bestuurders kunnen bewijzen dat ze redelijk en voorzichtig te werk zijn gegaan, door de gepaste procedures te volgen en te documenteren Betreft de bestuursfout een schending van een resultaatsverbintenis, dan wordt de onrechtmatigheid ervan vermoed De belangrijkste resultaatsverbintenis bestaat in de verplichting om het opgenomen bestuursmandaat daadwerkelijk uit te oefenen. De bestuurder is ten aanzien van de vennootschap aansprakelijk voor het niet uitvoeren van zijn opdracht Dit principe steunt op de artikelen BW. Zodra lasthebbers de hun opgedragen taak hebben aanvaard, kunnen zij op grond van dit artikel aansprakelijk worden gesteld voor hun overtredingen en tekortkomingen, ook voor de schade die zou kunnen ontstaan uit het niet uitvoeren van hun opdracht Volgens bepaalde betwiste rechtspraak kunnen inbreuken op de resultaatsverbintenissen worden verschoond, indien de bestuurders kunnen aantonen te hebben gehandeld zoals normaal voorzichtige bestuurders in dezelfde omstandigheden zouden hebben gehandeld De toetsing aan de algemene zorgvuldigheidsnorm is echter niet aan de orde in het geval van niet-naleving van resultaatsverbintenissen In de rechtspraak werd reeds geoordeeld dat een bestuurder ten aanzien van de vennootschap niet aansprakelijk is, wanneer zijn handeling enkel een besluit van de algemene vergadering uitvoert, en de nietigheid van dit besluit niet was gevorderd De rechtsleer nuanceert dit door te stellen dat de bestuurder wel degelijk aansprakelijk is wanneer hij zich bij de besluitvorming schuldig maakt aan bedrog of wanneer hij zijn opdracht uitlokte en hem daarbij een verwijt kan worden gemaakt 1351, dan wel wanneer hij uitvoering zou verlenen 1343 Met inbegrip van de informatie waarover hij beschikte Zie ter zake H. DE WULF en I. DE POORTER, De aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders en commissarissen in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 2004, K. GEENS, M. WYCKAERT e.a., Overzicht van rechtspraak vennootschappen ( ), TPR 2012, 297, nr J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, M. VANDENBOGAERDE, Aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders, Antwerpen, Intersentia, 2009, 71-72, nr Gent 29 maart 2001, TRV 2005, 45, noot J. VANANROYE J. VANANROYE, noot onder Gent 29 maart 2001, TRV 2005, 46; K. GEENS, M. WYCKAERT e.a., Overzicht van rechtspraak vennootschappen ( ), TPR 2012, 297, nr Kh. Antwerpen 26 maart 2004, TRV 2007, K. GEENS, M. WYCKAERT e.a., Overzicht van rechtspraak vennootschappen ( ), TPR 2012, 297, nr. 237.

5 300 HOOFDSTUK VIII BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID aan een besluit waarvan hij het klaarblijkelijk onwettelijk of antistatutair karakter kende of moest kennen Andere rechtspraak en rechtsleer zijn evenwel nog strenger en stellen dat de loutere uitvoering van een besluit van de algemene vergadering de aansprakelijkheid niet ipso facto uitsluit, aangezien bestuurders steeds collegiaal moeten beraadslagen waarbij zij de wettigheid van de beslissing, evenals de overeenstemming ervan met het vennootschapsbelang en het specialiteitsbeginsel moeten nagaan Door de rechtspraak werden bijvoorbeeld als gewone bestuursfouten in aanmerking genomen: het foutief accepteren en gedeeltelijk betalen van een door de vennootschap niet verschuldigde wisselbrief; de beslissing om een verlieslatende activiteit verder te zetten; het ontwikkelen van handelsactiviteiten in een vennootschap die ondergekapitaliseerd is; de tekortkoming aan de toezichtplicht t.a.v. de afgevaardigde tot het dagelijks bestuur; de aangifte van het faillissement zonder machtiging en het informeren van klanten en leveranciers dat de vennootschap haar activiteiten beëindigde, enz. Ook de schending van het vennootschapsbelang werd reeds als een gewone bestuursfout gekwalificeerd Gelet op het feit dat de aansprakelijkheid wegens gewone bestuursfouten een contractuele aansprakelijkheid inhoudt en in beginsel enkel op de verhouding tussen de vennootschap en de bestuurder betrekking heeft, blijft de vergoedbare schade in principe tot de contractuele schade beperkt. Uitsluitend de rechtstreekse en voorzienbare schade komt aldus voor vergoeding in aanmerking. Uitzonderlijk, in geval van een opzettelijke fout, is ook de onvoorzienbare schade vergoedbaar (zie art BW) Het louter bewijs van de tekortkoming van een bestuurder en van schade is echter niet voldoende om die bestuurder aansprakelijk te stellen. Bijkomend moet het causaal verband tussen deze tekortkoming en de door de eiser geleden schade worden aangetoond De aansprakelijkheid van bestuurders wegens gewone bestuursfouten is in beginsel individueel toerekenbaar. De gemeenschappelijke fout die gezamenlijk wordt begaan door verschillende bestuurders die wetens tot het ontstaan van het schadelijke feit bijdragen, rechtvaardigt echter een hoofdelijke (solidaire) aan J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, ; M. VANDENBOGAERDE, Aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders, Antwerpen, Intersentia, 72, nr Antwerpen 2 maart 2006, TRV 2007, 193; H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 338, nr. 610; M. VANDENBOGAERDE, Aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders, Antwerpen, Intersentia, 72, nr Zie bv. Kh. Luik 17 oktober 2003, TBH 2005, 429, noot, JDSC 2006, 106; zie ook K. GEENS, M. WYCKAERT e.a., Overzicht van rechtspraak vennootschappen ( ), TPR 2012, 296, nr. 234; A. FRANÇOIS, De nieuwe regeling van belangenconflicten in de raad van bestuur: een (voorlopig) eindpunt? in K. BYTTE- BIER, R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS (eds.), De gewijzigde Vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 1996, Gent 25 juni 1999, TRV 2004, 60, noot D. VAN GERVEN Kh. Kortrijk 19 februari 2003, JDSC 2004, 218 en TRV 2003, 417, noot J. VANANROYE.

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Vennootschapsbestuurders

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011 AANSPRAKELIJKHEID Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels HR BUILDERS 2 mei 2011 Claeys & Engels 2009 1 Inleiding 1.1 Twee soorten aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Risico op

Nadere informatie

Help, ik ben bestuurder

Help, ik ben bestuurder Help, ik ben bestuurder Aansprakelijkheid van bestuurders Ine Schockaert 24 april 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Inleiding Faillissementen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De persoon die schade aan iemand anders veroorzaakt, is verplicht die te herstellen. Hierbij wordt een onderscheid

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Peeters Advocaten-avocats Onderwerp Aansprakelijkheid en VZW Datum Mei 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID VAN VENNOOTSCHAPS BESTUURDERS

AANSPRAKELIJKHEID VAN VENNOOTSCHAPS BESTUURDERS AANSPRAKELIJKHEID VAN VENNOOTSCHAPS BESTUURDERS MATTHIAS VANDENBOGAERDE Aspirant FWO Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD Voorwoord v Preliminaria 1 I. Algemene

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

Specifieke aansprakelijkheid van de bestuurder bij faillissement

Specifieke aansprakelijkheid van de bestuurder bij faillissement Specifieke aansprakelijkheid van de bestuurder bij faillissement Alexander Snyers Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. Herman Braeckmans en Prof. Dr. Robby Houben 1. INLEIDING De aansprakelijkheid

Nadere informatie

Blunderboek bestuur; de 10 grootste misverstanden. 8 mei Diamant Building (Brussel)

Blunderboek bestuur; de 10 grootste misverstanden. 8 mei Diamant Building (Brussel) Blunderboek bestuur; de 10 grootste misverstanden 8 mei - 2014 Diamant Building (Brussel) Programma I. Het is mijn probleem niet want 1. De vennootschap betaalt / de aandeelhouder betaalt 2. Ik ben verzekerd

Nadere informatie

NEWSLETTER December 2012

NEWSLETTER December 2012 Cadanz BVBA/SPRL RPR/RPM BE 0807.929.727 Bischoffsheimlaan 36 1000 Brussels Belgium Tel.: +32 2 210 02 75 Fax.: +32 2 210 02 89 www.cadanz-law.com NEWSLETTER December 2012 VETO-RECHTEN BINNEN DE RAAD VAN

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging 1 Wat? A. Inleiding verschillen tussen een feitelijke vereniging en een vzw B. Toegepast: Aansprakelijkheid welk risico lopen leden en bestuur

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Professor KULeuven Advocaat Laga & Philippe Onderwerp Legalisering van het directiecomité in de N.V. Datum september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Uitgave

Auteur. Onderwerp. Uitgave Auteur Uittreksel De Belgische Stichting Rutger Van Boven Larcier www.larcier.be Onderwerp De Belgische stichting. Aansprakelijkheid van de bestuurders, vertegenwoordigers en dagelijks bestuurders Uitgave

Nadere informatie

Vertegenwoordiging. Dirk Van Gerven. 28 maart International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Vertegenwoordiging. Dirk Van Gerven. 28 maart International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Vertegenwoordiging Dirk Van Gerven 28 maart 2017 International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Overzicht 1. Orgaan - Lastgeving 2. Vertegenwoordiging in contracten en andere

Nadere informatie

Masterproef De aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap voor een kennelijk grove fout

Masterproef De aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap voor een kennelijk grove fout 2015 2016 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten Masterproef De aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap voor een kennelijk grove fout Promotor : Prof. dr. Ilse SAMOY De transnationale

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid zaakvoerder B.V.B.A.) - Bijdrage sociaal statuut zelfstandigen, algemeen Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ Author : gvanpoppel Voor werknemers die statutair bestuurder zijn, gelden vaak andere regels bij onder meer ontslag, dan voor 'normale' werknemers.

Nadere informatie

Wijk-werken Samen nadenken over een plan van aanpak. Module 3: juridische toelichting over het beëindigen van de activiteiten van de PWA-vzw

Wijk-werken Samen nadenken over een plan van aanpak. Module 3: juridische toelichting over het beëindigen van de activiteiten van de PWA-vzw Wijk-werken Samen nadenken over een plan van aanpak Module 3: juridische toelichting over het beëindigen van de activiteiten van de PWA-vzw Inleiding Vlaanderen werd bevoegd voor PWA stelsel naar aanleiding

Nadere informatie

BACHELORSCRIPTIE: Het financieel plan als alibi?

BACHELORSCRIPTIE: Het financieel plan als alibi? BACHELORSCRIPTIE: Toereikend kapitaal en oprichtersaansprakelijkheid: Het financieel plan als alibi? Naam: Leën Valéry Studentnummer: 1131603 Opleiding: 3 de Bachelor Rechten Academiejaar: 2013-2014 Promotor:

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld www.vdelegal.be Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld Brussel, 24 november 2003 Johan VANDEN EYNDE Advocaat Vanden Eynde Legal Avenue de la

Nadere informatie

MET CONFLICTEN IN VENNOOTSCHAPPEN: REGELING VAN GESCHILLEN IS MEER DAN GESCHILLENREGELING

MET CONFLICTEN IN VENNOOTSCHAPPEN: REGELING VAN GESCHILLEN IS MEER DAN GESCHILLENREGELING INHOUD VOORWOORD..................................................... v OMGAAN MET CONFLICTEN IN VENNOOTSCHAPPEN: REGELING VAN GESCHILLEN IS MEER DAN GESCHILLENREGELING Alain François, Koen Byttebier,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Ontwerpadvies van 4 mei 2016 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Advies van 7 september 2016 1 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Motieven van juridische aard

Motieven van juridische aard Motieven van juridische aard Aansprakelijkheid van de bestuurders Aansprakelijkheid tegenover derden is beperkt tot het kapitaal dat in de vennootschap is geïnvesteerd; dit geldt evenwel niet voor de oprichters

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VME EN DE SYNDICUS IN HET APPARTEMENTSRECHT.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VME EN DE SYNDICUS IN HET APPARTEMENTSRECHT. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VME EN DE SYNDICUS IN HET APPARTEMENTSRECHT. Wie is aansprakelijk voor schadegevallen en hoe kan deze aansprakelijkheid worden vermeden? Een mede-eigenaar in een appartementsgebouw

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN Inhoudstafel Ten geleide...................................................... i HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN GESLOTEN DOOR EEN RECHTSPERSOON.................. 1 Dirk MEULEMANS,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Christine Van Heuverswyn Uittreksel Handboek Estate Planning Vermogensplanning met effect bij leven Huwelijk en samenwoning www.larcier.be Onderwerp Huwelijksvermogensrecht en vennootschap: ongewenste

Nadere informatie

Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!!

Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!! Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!! Als bestuurder ben je voor veel meer aansprakelijk dan je denkt. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid is een noodzaak en ook meer dan betaalbaar

Nadere informatie

15. Bestuursaansprakelijkheid A. Algemeen

15. Bestuursaansprakelijkheid A. Algemeen Hoofdstuk IV Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 703 de dag dat de nietige handeling werd gesteld. Maar indien de nietigheid een rechtshandeling aantast met doorlopende verbintenissen, begint de

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

Masterproef De aansprakelijkheid van de lasthebber

Masterproef De aansprakelijkheid van de lasthebber 2015 2016 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten Masterproef De aansprakelijkheid van de lasthebber Promotor : Prof. dr. Ilse SAMOY De transnationale Universiteit Limburg is een uniek samenwerkingsverband

Nadere informatie

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009 Het juridische lot van de Commissaris Mr. David Dronkers 26 november 2009 Amerikaanse toestanden? Rechtspersoon houder van rechten en plichten mythe van bestuurdersaansprakelijkheid Kentering: deep pocket-beginsel

Nadere informatie

Vakbekwaamheid en de lastgevingovereenkomst

Vakbekwaamheid en de lastgevingovereenkomst Vakbekwaamheid en de lastgevingovereenkomst Wat is een lastgevingovereenkomst?... 1 Welke handelingen moet de lasthebber (vervoersmanager ) stellen?... 2 In hoeveel ondernemingen mag de lasthebber (= de

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR v DE BIBLIOTHEEK HANDELSRECHT LARCIER............................. VOORWOORD BIJ DE REEKS VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT......... i iii TEN GELEIDE....................................................

Nadere informatie

Aansprakelijkheid commissarissen

Aansprakelijkheid commissarissen 1 november 2012 Aansprakelijkheid commissarissen Suzan Winkels-Koerselman Turnaround Advocaten Een klein, modern en gespecialiseerd advocatenkantoor Digitaal dossier Wij bieden de inzet van ervaren onafhankelijke

Nadere informatie

Publieke en non-profitsector, interne controle en deugdelijk bestuur: een efficiënter bestuur en meer betrouwbare financiële stromen

Publieke en non-profitsector, interne controle en deugdelijk bestuur: een efficiënter bestuur en meer betrouwbare financiële stromen Journée d études - Studiedag Publieke en non-profitsector, interne controle en deugdelijk bestuur Secteurs public et non marchand, contrôle interne et bonne gouvernance 17.10.2008 Studiedag - Journée d

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Uitgave

Auteur. Onderwerp. Uitgave Auteur Yvette Verleisdonk Elke Janssens Pagina s uit Due Diligence Larcier www.larcier.be Onderwerp Due diligence en bestuurders. Afweging tussen vennootschapsbelang en discretieplicht Uitgave 2011 Copyright

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Wanneer ben je als bestuurder van een rechtspersoon in de zorg persoonlijk aansprakelijk? 14 maart 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Raad IAB verfijnt voorwaarden inzake bestuursmandaat accountant: De accountant als voorlopig bewindvoerder en bestuurder/zaakvoerder

Raad IAB verfijnt voorwaarden inzake bestuursmandaat accountant: De accountant als voorlopig bewindvoerder en bestuurder/zaakvoerder Raad IAB verfijnt voorwaarden inzake bestuursmandaat accountant: De accountant als voorlopig bewindvoerder en bestuurder/zaakvoerder Ter gelegenheid van de Algemene vergadering in 2002, kondigde Johan

Nadere informatie

Bestuursmandaten en de functie van vaste vertegenwoordiger in commerciële vennootschappen: standpunt van het IAB

Bestuursmandaten en de functie van vaste vertegenwoordiger in commerciële vennootschappen: standpunt van het IAB Bestuursmandaten en de functie van vaste vertegenwoordiger in commerciële vennootschappen: standpunt van het IAB Sandrine Ghilain Kikki Vandriessche Juridische dienst IAB De Wet van 22 april 1999 betreffende

Nadere informatie

Sociaalrechtelijke aspecten van de corporate-governancewetgeving

Sociaalrechtelijke aspecten van de corporate-governancewetgeving Sociaalrechtelijke aspecten van de corporate-governancewetgeving Christophe GOEMAN en Tim BAART Deloitte & Touche Tax & Legal N.V. De Corporate-Governancewet van 2 augustus 2002 (1) introduceerde onder

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2009 C.08.0499.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0499.F HANCIAUX, nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. R., I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy www.allenovery.com Onderwerp De vaste vertegenwoordiger 10 aandachtspunten Datum Februari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2015 P.14.1882.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1882.F I. ETHIAS nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, II. J. C., cassatieberoepen I en II tegen P.

Nadere informatie

Auteur. Prof. Dr. Herman Braeckmans U. Antwerpen. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: ISBN: Volume: 223 p Prijs: 49 EUR

Auteur. Prof. Dr. Herman Braeckmans U. Antwerpen. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: ISBN: Volume: 223 p Prijs: 49 EUR Auteur Prof. Dr. Herman Braeckmans U. Antwerpen Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: Behoorlijk vennootschapsbestuur. Een analyse van de wet van 2 augustus 2002 Jaar: 2003 Editors: Herman

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC-13/63-VK van 16 juli 2013 In de zaak van de NV [ ] met maatschappelijke zetel te [ ] hierna de verzoekende partij te noemen, tegen het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

Hof van beroep te Gent

Hof van beroep te Gent Hof van beroep te Gent 11 mei 2015-7de Kamer Voorzitter : F. Deschoolmeester Raadsheren : G. Vanderstichele en G. De la Ruelle Advocaten : Ch. Glas en T. Bielen AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS - VER-

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Afdeling 1. Begrip due diligence...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Afdeling 1. Begrip due diligence... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht.............. i iii HOOFDSTUK I. HET BEGRIP DUE DILIGENCE, INLEIDING EN

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw De vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. In de statuten kan bovendien voorzien worden in een derde

Nadere informatie

De recente uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuurders

De recente uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuurders FISCAAL RECHT De recente uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuurders Jean-Marie Cougnon Accountant Belastingconsulent Uit de Memorie van Toelichting van de Programmawet van 20 juli 2006 blijkt

Nadere informatie

Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid van vennoten

Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid van vennoten Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid van vennoten FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JUNI 2015 P.13.1452.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1452.N M N M, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Jozef Robbroeckx, advocaat bij de balie te Antwerpen. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

De nieuwe wettelijke regeling voor de burgerlijke professionele aansprakelijkheid van de notaris

De nieuwe wettelijke regeling voor de burgerlijke professionele aansprakelijkheid van de notaris Rechtsleer De nieuwe wettelijke regeling voor de burgerlijke professionele aansprakelijkheid van de notaris Karen RONSIJN en Prof. dr. Ilse SAMOY Praktijkassistent en Hoofddocent Instituut voor Verbintenissenrecht,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3698-22 Betreft zaak: natuurlijke persoon Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JUNI 2012 P.12.0873.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0873.F I. P. D. V., II. III. IV. P. D. V., P. D. V., P. D. V., V. P. D. V., Mrs. Cédric Vergauwen en Olivia Venet, advocaten bij de

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT.

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. A.R.nr.2120963 1/6 ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. Eerste kamer. Rep.nr. VONNIS van 25 april 2013 H. H., wonende te.., eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. B.CUYPERS, loco Mr. VERACHTERT, advocaat te

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 september 2005 C.04.0513.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0513.F.- GB RETAIL ASSOCIATES, naamloze vennootschap, Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. J.-M.,

Nadere informatie

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Vennootschap. Tekort. Zaakvoerders en andere personen die door een kennelijk grove fout hebben bijgedragen tot het faillissement. Tekort als schade wegens misdrijf.

Nadere informatie

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks Welkom namens Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken Rob Beks Onderwerpen Wat is bestuurdersaansprakelijkheid Soorten bestuurdersaansprakelijkheid Uitkeringstoets (nieuwe) BV-recht Vragen Wat is

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor het niet-naleven van taken en verplichtingen

Aansprakelijkheid voor het niet-naleven van taken en verplichtingen Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid Begrip aansprakelijkheid Het begrip aansprakelijkheid is een rechtsfiguur die aangeeft op grond waarvan iemand kan worden aangesproken voor het niet nakomen

Nadere informatie

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Help, ik ben aandeelhouder Actiemiddelen van de aandeelhouder ten aanzien van de vennootschap. Alain François

Help, ik ben aandeelhouder Actiemiddelen van de aandeelhouder ten aanzien van de vennootschap. Alain François Help, ik ben aandeelhouder Actiemiddelen van de aandeelhouder ten aanzien van de vennootschap Alain François 7 mei 2015 I. Inleiding Vennootschap als haard van conflicten Conflict ligt besloten in de grondvoorwaarden

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2011 C.09.0306.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0306.F 1. K. J.-P., 2. G. E. Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen WAALS GEWEST, Mr. Antoine De Bruyn,

Nadere informatie

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, 26 maart 2004, 13 de. MinCo NV t./ SellCo NV in vereffening, Janssens, Klaassens en CVBA Peeters en Co [...

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, 26 maart 2004, 13 de. MinCo NV t./ SellCo NV in vereffening, Janssens, Klaassens en CVBA Peeters en Co [... Rechtbank van Koophandel Antwerpen, 26 maart 2004, 13 de Kamer MinCo NV t./ SellCo NV in vereffening, Janssens, Klaassens en CVBA Peeters en Co [...] I. FEITEN EN VORDERINGEN - Eiseres bezat 10.000 aandelen

Nadere informatie

Vaststellingen. Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries 2007. Nut van het financieel plan

Vaststellingen. Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries 2007. Nut van het financieel plan Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries 2007 Prof.dr.Joël Branson Hoogleraar Accountancy, Bedrijfsrevisor PKF Nut van het financieel plan 1. ingevolge wettelijke voorschriften: vóór de oprichting

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Ieper Onderwerp Arbeidsreglementering. Bescherming van het loon. Materiële bevoegdheid arbeidsrechtbank. Geschil van burgerlijke aard die het gevolg is van een overtreding

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

Y ) België over tot dagvaarding. Op 5 augustus 2009 gaat de NV P. van de BVBA YI

Y ) België over tot dagvaarding. Op 5 augustus 2009 gaat de NV P. van de BVBA YI 32215 IV. Op datum van 25 juli 2007 sluit de NV P België als franchisegever een franchiseovereenkomst van bepaalde duur van 7 jaar met de BVBA Y. als franchisenemer, waarbij de franchisegever aan de franchisenemer

Nadere informatie

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen.

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen. 2de bach TEW Vennootschapsrecht Notities aangevuld uit wetboek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 143 5,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Praktische

Nadere informatie

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te A.R. INZAKE: De Heer bedrijfsrevisor, wonende te Eiser; Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te, advocaat TEGEN: De, met maatschappelijke zetel te, en mgeschreven volgens conclusie in het handelsregister

Nadere informatie

Schulduitsluiting en rechtvaardiging in het burgerlijk buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Schulduitsluiting en rechtvaardiging in het burgerlijk buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2015-2016 Schulduitsluiting en rechtvaardiging in het burgerlijk buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht Masterproef van de opleiding Master

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz.

R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz. Robbie Tas Advocaat te Leuven, vrijwillig medewerker K.U. Leuven Tiensestraat 41, 3000 Leuven Tel. 016/32.51.62, fax 016/32.53.14 robbie.tas@curia.be Robbie Tas (Aalst, 31 juli 1969) is gehuwd met Miek

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Aansprakelijkheid buiten overeenkomst Bijzondere aansprakelijkheid - Allerlei. - Handelsagent. - Civielrechtelijke aansprakelijkheid. - Voorwaarden. - Art. 1384, derde

Nadere informatie