Auteur. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur Allen & Overy Onderwerp De vaste vertegenwoordiger 10 aandachtspunten Datum Februari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M& D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars maart 2003 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/

2 CORPORATE LITIGATION DE VASTE VERTEGENWOORDIGER: 10 AANDACHTSPUNTEN INHOUD INLEIDING WAT HOUDT DE WETTELIJKE VERPLICHTING PRECIES IN? WELKE VENNOOTSCHAPPEN MOETEN EEN VASTE VERTEGEN- WOORDIGER BENOEMEN? WELK ORGAAN BENOEMT DE VASTE VERTEGENWOORDIGER?.3 4. WIE KAN BENOEMD WORDEN TOT VASTE VERTEGEN- WOORDIGER? WELKE ZIJN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE VASTE VERTEGEN- WOORDIGER? WIE PUBLICEERT DE IDENTITEIT VAN DE VASTE VERTEGEN- WOORDIGER? WANNEER BEGINT EN EINDIGT DE VASTE VERTEGEN- WOORDIGING? WAT IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VASTE VERTEGEN- WOORDIGER? HOE KAN DEZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT WORDEN? VANAF WANNEER TREEDT DE WET IN WERKING?...7 BESLUIT...7 ALLEN & OVERY Februari 2003

3 INLEIDING De afgelopen jaren werd in rechtspraak en rechtsleer steeds meer kritiek geuit op vennootschappen die een bestuursmandaat uitoefenden. In grote groepen was het immers een courante praktijk geworden dat de éne groepsvennootschap tot bestuurder van een andere groepsvennootschap werd benoemd. Ook natuurlijke personen opteerden er vaak voor het bestuursmandaat niet persoonlijk te aanvaarden doch hun managementvennootschap tot bestuurder te laten benoemen. Een eerste kritiek was dat de bestuurde vennootschap niet steeds dezelfde persoon op haar raad van bestuur zag opdagen wat de continuïteit en efficiëntie niet ten goede kwam. Vaak stuurde de besturende vennootschap immers afhankelijk van de materie of beschikbaarheid andere vertegenwoordigers naar de raad van bestuur. De tweede en voornaamste kritiek was dat de benoeming van een vennootschap tot bestuurder vaak enkel tot doel had de aansprakelijkheid van de bestuurder ten aanzien van de aandeelhouders en vooral derden te beperken. Door de benoeming van de vennootschap tot bestuurder kon de natuurlijke persoon niet langer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De wetgever kwam tegemoet aan deze kritische stemmen. In de Wet van 2 augustus 2002 (hierna de "Wet") voorziet de wetgever dat een vennootschap die een bestuursmandaat aanvaardt voortaan een vaste vertegenwoordiger moet aanduiden. Deze vaste vertegenwoordiger draagt persoonlijk dezelfde aansprakelijkheid als de besturende vennootschap die hem/haar heeft aangeduid. Deze nieuwe verplichting roept tal van praktische vragen op. In dit Bulletin worden aan de hand van tien concrete vragen de voornaamste praktische aandachtspunten belicht. 1. WAT HOUDT DE WETTELIJKE VERPLICHTING PRECIES IN? De Wet wijzigt artikel 61 W.Venn. drastisch door een uitgebreide tweede paragraaf toe te voegen. Deze paragraaf bepaalt dat, wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger moet aanduiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger is strafrechtelijk en burgerrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De regeling is vergelijkbaar met de verplichting van de revisorenvennootschappen om een vaste vertegenwoordiger aan te duiden. Door de wijzigingen vervat in de Wet voorziet het Wetboek van Vennootschappen voortaan ook dat rechtspersonen tot bestuurder van een BVBA kunnen worden benoemd, waar voorheen enkel natuurlijke personen tot bestuurder van de BVBA benoemd konden worden. ALLEN & OVERY Februari

4 2. WELKE VENNOOTSCHAPPEN MOETEN EEN VASTE VERTEGEN- WOORDIGER BENOEMEN? Uit de woordkeuze en de plaats van het gewijzigde artikel 61 in het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat elke rechtspersoon die een mandaat van bestuurder, zaakvoerder of directielid uitoefent in gelijk welke andere Belgische rechtspersoon zich door een vaste vertegenwoordiger moet laten vertegenwoordigen. Ook buitenlandse vennootschappen die tot bestuurder van een Belgische vennootschap worden benoemd moeten dus een vaste vertegenwoordiger aanduiden. Ook als een V.Z.W. of stichting tot bestuurder wordt benoemd moet deze een vaste vertegenwoordiger aanduiden. Belangrijk is op te merken dat de nieuwe regeling niet van toepassing is op het mandaat van dagelijks bestuurder, hoe onlogisch dit ook moge lijken. Het mandaat van dagelijks bestuurder kan dus nog steeds worden uitgeoefend door een vennootschap zonder dat deze een vaste vertegenwoordiger (met identieke aansprakelijkheid) moet aanduiden. De wetgever verantwoordde deze uitzondering door te stellen dat de vaste vertegenwoordiging binnen het dagelijks bestuur een verlammend effect zou hebben 3. WELK ORGAAN BENOEMT DE VASTE VERTEGENWOORDIGER? Het is de besturende vennootschap die de vaste vertegenwoordiger aanduidt. Dit is immers een interne aangelegenheid van de besturende vennootschap en niet van de bestuurde vennootschap. De vaste vertegenwoordiger zal doorgaans worden aangeduid door de raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurder van de besturende vennootschap. Het is echter mogelijk statutair te voorzien dat de vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid door een ander orgaan zoals het directiecomité of de algemene vergadering. 4. WIE KAN BENOEMD WORDEN TOT VASTE VERTEGENWOORDIGER? De vaste vertegenwoordiger moet een vennoot, bestuurder, zaakvoerder of werknemer zijn van de besturende vennootschap. Het is dus niet toegelaten dat de persoon belast met het dagelijks bestuur tot vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid, tenzij hij binnen één van de bovenstaande categorieën valt. Ook een lid van het directiecomité kan niet tot vaste vertegenwoordiger worden benoemd tenzij hij tevens vennoot, bestuurder of werknemer van de besturende vennootschap is. In vennootschappen zonder werknemers en waar alle aandeelhouders en bestuurders rechtspersonen zijn lijkt het erop dat een regularisatie noodzakelijk zal zijn. Het meest aangewezen is dat deze eerst een natuurlijke persoon als bestuurder of aandeelhouder toelaat teneinde deze tot vaste vertegenwoordiger aan te kunnen duiden. Een complexere oplossing kan erin bestaan toch één van de rechtspersonen tot vaste vertegenwoordiger aan te duiden. Deze rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger dient daarna op haar beurt een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. Dergelijke cascaderegeling komt een transparante bestuursstructuur echter geenszins ten goede. ALLEN & OVERY Februari

5 Het Wetboek van Vennootschappen stelt niet uitdrukkelijk dat de vaste vertegenwoordiger een natuurlijke persoon moet zijn. Gezien de duidelijke bedoelingen van de wetgever mag echter verondersteld worden dat een vennootschap niet tot vaste vertegenwoordiger kan worden aangesteld. Kan één natuurlijke persoon optreden als vaste vertegenwoordiger van verschillende bestuurders binnen dezelfde vennootschap? Kan een natuurlijke persoon die vaste vertegenwoordiger is daarnaast ook in eigen naam optreden als bestuurder? De Wet sluit dit niet uit. Toch lijkt zo'n dubbel mandaat niet aan te raden gezien dit indruist tegen de principes van deugdelijk bestuur en afbreuk doet aan het collegiaal karakter van de raad van bestuur. Rekening houdend met deze principes lijkt het in elk geval aangewezen dat er minstens evenveel verschillende bestuurders zijn als het wettelijk minimum voorschrijft. Een andere vraag is of meerdere vaste vertegenwoordigers kunnen worden aangeduid? Hoewel de Wet dit niet uitdrukkelijk lijkt te verbieden lijkt dit niet raadzaam. De wetgever heeft immers proberen te verhinderen dat steeds wisselende personen de besturende vennootschap op de raad van bestuur vertegenwoordigen. 5. WELKE ZIJN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE VASTE VERTEGEN- WOORDIGER? Het enige wat de wetgever voorziet inzake de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger is dat hij "belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon". De vaste vertegenwoordiger zal dus zonder twijfel alle bevoegdheden kunnen uitoefenen die inherent zijn aan de uitoefening van het bestuursmandaat in de schoot van het bestuursorgaan. Het is de vaste vertegenwoordiger die de vergadering van de raad van bestuur zal bijwonen, er zal beraadslagen en zijn stem zal uitbrengen. Het zal ook de vaste vertegenwoordiger zijn die op de algemene vergadering van de bestuurde vennootschap aanwezig zal zijn om samen met de andere bestuurders te antwoorden op de vragen van de aandeelhouders (van de bestuurde vennootschap). Ook extern zal het de vaste vertegenwoordiger zijn die optreedt als de bestuurde vennootschap verbintenissen aangaat. Men mag bovendien aannemen dat deze externe bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger exclusief is en de besturende vennootschap niet langer andere personen kan/mag aanduiden om de bestuurde vennootschap extern te vertegenwoordigen. 6. WIE PUBLICEERT DE IDENTITEIT VAN DE VASTE VERTEGEN- WOORDIGER? De benoeming van de vaste vertegenwoordiger en de beëindiging van zijn mandaat moeten openbaar worden gemaakt door neerlegging van het besluit in het vennootschapsdossier en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Hoewel hierover nog onenigheid bestaat mag worden aangenomen dat deze publicatie moet gebeuren door, en op kosten van, de bestuurde vennootschap. Nadat de bestuurde vennootschap kennis heeft genomen van de identiteit van de vaste vertegenwoordiger die de besturende vennootschap vertegenwoordigt moet zij dus de nodige openbaarmakingsformaliteiten voor haar ALLEN & OVERY Februari

6 rekening nemen. Niets belet echter dat bij stilzitten van de bestuurde vennootschap, de besturende vennootschap zelf overgaat tot publicatie. 7. WANNEER BEGINT EN EINDIGT DE VASTE VERTEGENWOORDIGING? De relatie tussen de vaste vertegenwoordiger en de besturende vennootschap moet gekwalificeerd worden als een lastgeving. De vaste vertegenwoordiger is een lasthebber en handelt in naam en voor rekening van de besturende vennootschap. De vaste vertegenwoordiger wordt in beginsel niet benoemd als vaste vertegenwoordiger in het algemeen, maar als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in één of meerdere bepaalde bestuurde vennootschappen. In beginsel zijn dus geïndividualiseerde aanstellingen noodzakelijk. Net als de bestuurder zelf, dient ook de vaste vertegenwoordiger zijn mandaat te aanvaarden, desgevallend stilzwijgend. Gezien de kwalificatie als lastgeving kunnen zowel de lastgever (de besturende vennootschap) als de lasthebber (de vaste vertegenwoordiger) de vaste vertegenwoordiging op elk ogenblik herroepen. Het staat partijen uiteraard vrij hieromtrent andere modaliteiten (duur, opzeg, bezoldiging, ) overeen te komen. Overeenkomstig artikel 61 W.Venn. mag de besturende vennootschap de vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Hoewel de wetgever dit niet uitdrukkelijk voorziet, mag verwacht worden dat de vaste vertegenwoordiger moet aftreden indien hij zijn hoedanigheid van vennoot, bestuurder, zaakvoerder of werknemer van de besturende vennootschap verliest. Er zal dus op moeten gelet worden dat bij het ontslag van een bestuurder of werknemer deze desgevallend gelijktijdig zijn ontslag als vaste vertegenwoordiger laat akteren en onmiddellijk een nieuwe vaste vertegenwoordiger wordt benoemd. 8. WAT IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VASTE VERTEGEN- WOORDIGER? De Wet heeft met de verplichte aanduiding van een vaste vertegenwoordiger een bijkomende aansprakelijkheid in het leven geroepen. Het Wetboek van Vennootschappen voorziet door de wijziging uitdrukkelijk dat de vaste vertegenwoordiger "burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk is alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt". Het concrete gevolg van deze nieuwe bepaling is dat de aansprakelijkheid van de bestuurder niet langer beperkt kan worden door een (management)vennootschap tot bestuurder te benoemen. Zelfs als een (management)vennootschap tot bestuurder wordt benoemd moet deze een vaste vertegenwoordiger aanduiden die persoonlijk dezelfde aansprakelijkheid draagt als de (management)vennootschap. ALLEN & OVERY Februari

7 De aansprakelijkheid van de besturende vennootschap en de vaste vertegenwoordiger is bovendien hoofdelijk. De schadelijdende partij kan zich voor de totale schadevergoeding naar believen richten tot de besturende vennootschap, de vaste vertegenwoordiger of beiden gezamenlijk. Deze gezamenlijke zware aansprakelijkheid voor de vaste vertegenwoordiger moet echter in dubbel opzicht genuanceerd worden. Wat betreft de misdrijven gepleegd door de vaste vertegenwoordiger, zal, omwille van de schuldvereiste in het Belgisch strafrecht, noch de besturende vennootschap, noch de bestuurde rechtspersoon hoofdelijk strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer het gepleegde misdrijf niet zowel moreel als materieel aan de betreffende vennootschap kan worden toegerekend conform artikel 5 Sw. Daarnaast voorziet de memorie van toelichting bij de Wet uitdrukkelijk dat de nieuwe regeling geen afbreuk doet aan de arbeidsrechtelijke regels inzake aansprakelijkheid. Overeenkomstig artikel 18 W.A.O. kan een werknemer slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzettelijke fout, zware fout of gewoonlijk voorkomende lichte fout. Indien een werknemer van de besturende vennootschap wordt aangeduid tot vaste vertegenwoordiger zal deze maar kunnen worden aangesproken indien de door de derde geleden schade voortvloeit uit dergelijke fout. Naast zijn persoonlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden en de bestuurde vennootschap kan de vaste vertegenwoordiger ook aansprakelijk worden gesteld door de besturende vennootschap die hem heeft aangeduid. Daar de besturende vennootschap en haar vaste vertegenwoordiger gebonden zijn door een lastgevingsovereenkomst kunnen hieruit voor de vaste vertegenwoordiger contractuele aansprakelijkheden voortvloeien. Dit zal onder meer het geval zijn indien de vaste vertegenwoordiger instructies van de lastgever naast zich neerlegt. 9. HOE KAN DEZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT WORDEN? De uitoefening van het bestuursmandaat via een vennootschap vormt voor de natuurlijke persoon niet langer een bescherming tegen aansprakelijkheidsvorderingen. In de praktijk rijst de vraag of de natuurlijke personen die worden aangeduid als vaste vertegenwoordiger hun persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheid alsnog kunnen beperken (zie ook Corporate Litigation Bulletin mei 2002). Vooreerst zal de vaste vertegenwoordiger zijn aansprakelijkheid kunnen beperken middels een aansprakelijkheidsverzekering. De vaste vertegenwoordiger kan deze polis zelf onderschrijven doch in de praktijk mag worden verwacht dat de polis zal worden onderschreven door de besturende vennootschap of door de bestuurde vennootschap. Verder zal de vaste vertegenwoordiger van zijn/haar aansprakelijkheid ten aanzien van de bestuurde vennootschap bevrijd worden door de kwijting. Er mag worden aangenomen dat de kwijting verleend aan de besturende rechtspersoon ook de kwijting van de vaste vertegenwoordiger met zich meebrengt. Desalniettemin is het nuttig in de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de bestuurde vennootschap uitdrukkelijk op te nemen dat zowel aan de besturende vennootschap als aan haar vaste vertegenwoordiger kwijting wordt verleend. De bevrijdende werking van de kwijting is echter beperkt daar derden hier niet door gebonden zijn. Derden kunnen zich niettegenstaande de kwijting nog steeds tot de bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger richten. ALLEN & OVERY Februari

8 In de praktijk zal naar alle waarschijnlijkheid meestal geopteerd worden voor een vrijwaringsovereenkomst of afstand van regres tussen de besturende vennootschap en haar vaste vertegenwoordiger. Door de vrijwaringsovereenkomst blijft de aansprakelijkheid van de vaste vertegenwoordiger onverminderd verder bestaan doch zal de rechtspersoon die hem/haar heeft aangeduid zich ertoe verbinden de financiële gevolgen van een eventuele aansprakelijheidsvorering op zich te nemen. 10. VANAF WANNEER TREEDT DE WET IN WERKING? De verplichte aanduiding van een vaste vertegenwoordiger trad in werking op 1 september 2002! De wetgever heeft geen overgangsregeling voorzien. Een rechtspersoon die een mandaat van bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité heeft op of na 1 september 2002 dient dus een vaste vertegenwoordiger aan te duiden en de bestuurde vennootschap daarvan in te lichten, zodat zij de publicatieformaliteiten kan vervullen. Het verdient de voorkeur dat de vennootschappen die thans bestuurder zijn zich zo snel mogelijk in de regel stellen met de nieuwe wetgeving. De bestuurders van de besturende en de bestuurde rechtspersonen moeten er immers op toezien dat het Wetboek van Vennootschappen wordt nageleefd. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voor de vennootschap of derden voortvloeit uit de niet-naleving van het Wetboek van Vennootschappen. Het is niet denkbeeldig dat derden aanvoeren dat de schade die voortvloeit uit het niet aanduiden van een vaste vertegenwoordiger erin bestaat dat hun verhaalsobject bij een aansprakelijkheidsvordering kleiner is geworden. BESLUIT Door de recente wetswijziging heeft de wetgever getracht de verantwoordelijkheidszin van de natuurlijke personen binnen de raad van bestuur aan te scherpen. De wetgever vreesde immers voor een groeiende nonchalance van bestuurders die persoonlijke aansprakelijkheid ontweken door een vennootschap tot bestuurder te laten benoemen. De wetgever komt hiermee eveneens tegemoet aan de vraag de bescherming van derden (oa contractanten) van de vennootschap te verhogen. Deze kunnen zich voortaan niet enkel richten tot de besturende vennootschap doch tevens tot haar vaste vertegenwoordiger. De bedoeling van de wetgever de natuurlijke persoon te responsabiliseren zal er misschien toe leiden dat personen die geschikt zijn voor een plaats in de raad van bestuur zullen twijfelen deze functie aan te nemen door het risico van persoonlijke aansprakelijkheid. Het lijdt echter geen twijfel dat goed opgestelde vrijwaringsbedingen en verzekeringen ook de vaste vertegenwoordiger een zekere mate van comfort kunnen bieden. ALLEN & OVERY Februari

9 Voor alle verdere inlichtingen kan u terecht bij: Dieter Honoré Dirk Meeus Tel Tel Dirk De Backer Koen Van den Broeck Tel Tel Allen & Overy Allen & Overy Uitbreidingstraat 80 Tervurenlaan 268 A B-2600 Antwerpen B-1150 Brussel Tel: Tel: Fax: Fax: Allen & Overy is een internationaal advocatenkantoor met circa advocaten, waarvan ongeveer 420 vennoten, verspreid over 26 belangrijke centra in de hele wereld. In België telt Allen & Overy meer dan 150 advocaten die vanuit Brussel en Antwerpen een volledige juridische dienstverlening aanbieden aan bedrijven. Allen & Overy gebruikt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de juridische sfeer en om u uit te nodigen op seminaries en evenementen. U heeft het recht tot toegang tot uw gegevens en tot verbetering ingeval van fouten. Voor meer informatie kan u terecht bij de Privacy Commissie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Om uw gegevens uit ons bestand te laten schrappen volstaat het een te sturen naar Allen & Overy Februari Dit Bulletin verstrekt enkel algemene informatie en houdt geen advies in. ALLEN & OVERY Februari

Auteur. Prof. Dr. Herman Braeckmans U. Antwerpen. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: ISBN: Volume: 223 p Prijs: 49 EUR

Auteur. Prof. Dr. Herman Braeckmans U. Antwerpen. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: ISBN: Volume: 223 p Prijs: 49 EUR Auteur Prof. Dr. Herman Braeckmans U. Antwerpen Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: Behoorlijk vennootschapsbestuur. Een analyse van de wet van 2 augustus 2002 Jaar: 2003 Editors: Herman

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Professor KULeuven Advocaat Laga & Philippe Onderwerp Legalisering van het directiecomité in de N.V. Datum september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011 AANSPRAKELIJKHEID Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels HR BUILDERS 2 mei 2011 Claeys & Engels 2009 1 Inleiding 1.1 Twee soorten aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Risico op

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Buitensporige burenhinder bij bouwwerkzaamheden Datum 19 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Gelijktijdige strafbaarstelling van rechtspersoon en natuurlijke persoon. Voorwaarde. Vaststelling van fout Datum 23 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht.

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht. ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Electrawinds. Europese vennootschap 51, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg Rechtspersonenregister Luxemburg: B 155.

Electrawinds. Europese vennootschap 51, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg Rechtspersonenregister Luxemburg: B 155. Electrawinds Europese vennootschap 51, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg Rechtspersonenregister Luxemburg: B 155.076 Volmacht buitengewone algemene vergadering van Electrawinds SE

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 3. Het gerechtelijk minnelijk akkoord: het huwelijkscontract tussen schuldeiser

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen Coöperatieve vennootschap Vennoot-bestuurder Werkloosheidsuitkeringen Datum 30 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw De vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. In de statuten kan bovendien voorzien worden in een derde

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire www.deloitte.com Onderwerp Verloningsoptimalisaties Datum December 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stibbe Nieuwsbrief sociaal recht www.stibbe.be Onderwerp De ene hand neemt, wat de andere geeft! Datum September 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering Volmacht BAV I 30/10/2015-1- Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering CARE PROPERTY INVEST naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel:,

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Bevoegdheid curator ad hoc ter zake van na de sluiting van het faillissement opgedoken activa. Geen rol voor de vereffenaars van de vennootschap. Onjuiste

Nadere informatie

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering Volmacht BAV II 18/11/2015-1- Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering CARE PROPERTY INVEST naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel:,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Business Law update www.integra-advocaten.be Onderwerp Recente rechtspraak in vennootschapsrechtelijke zaken Datum Juni 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

VERGADERINGEN. BELRECA NV Bijgewerkt op 19/03/2015. Volmachten. U vindt een volmacht na deze inleiding.

VERGADERINGEN. BELRECA NV Bijgewerkt op 19/03/2015. Volmachten. U vindt een volmacht na deze inleiding. VERGADERINGEN Volmachten U vindt een volmacht na deze inleiding. Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon verleende machtiging om sommige

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Datum 16 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Begrip - Art. 1110, BW Datum 27 oktober 1995 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Partnergeweld. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Partnergeweld. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Partnergeweld Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Wat brengt het eenheidsstatuut inzake aanvullende pensioenen? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Sociaal strafrecht. Arbeidsinspectie. Sociale inspecteurs. Bevoegdheden. Draagwijdte. Gevolg. Verhoor mits bijstand van advocaat Datum 17 april 2012 Copyright and

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Spotlight Eubelius www.eubelius.com Onderwerp What's in a name: van tot werkloosheid met bedrijfstoeslag Datum Mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Maatschappelijke benaming :

Maatschappelijke benaming : VOLMACHT De ondergetekende Natuurlijke personen : Naam : Voornamen : Woonplaats : Rechtspersonen : Maatschappelijke benaming : Vorm en Nationaliteit : Maatschappelijke benaming : Ondernemingsnummer : Alhier

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Client Memo Labour & Employment Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick www.liedekerke.com Onderwerp Opzeggingsvergoeding bij ontslag tijdens een periode van verminderde arbeidsprestaties:

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Valsheid in geschriften. Conclusie neergelegd in een procedure tot echtscheiding. Conclusie houdende een vordering tot onderhoudsgeld op grond van valse beweringen.

Nadere informatie