De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid"

Transcriptie

1 De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat Antwerpen T F E W 1

2 Overzicht 1.Contractuele aansprakelijkheid van de aannemer vóór de aanvaarding van de werken A. Niet-conforme uitvoering van de werken B. Niet-correcte uitvoering van de werken C. Gebrekkige materialen D. Tijdige uitvoering van de werken E. Informatieplicht F. Aansprakelijkheid onderaannemer hoofdaannemer voor contractuele wanprestatie van de 2. Contractuele aansprakelijkheid van de aannemer ná aanvaarding van de werken 3. De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer na de aanvaarding van de werken 2

3 A. Niet-conforme uitvoering van de werken Vindt zijn oorsprong in de gemeenrechtelijke contractuele aansprakelijkheid Beoordelen in het licht van de concrete contractuele verplichtingen: bepalingen aannemingsovereenkomst plannen voorschriften van het lastenboek bestekken Voorgeschreven materialen Kan als resultaatsverbintenis worden beschouwd Inplanten van gebouwen overeenkomstig de plannen en de stedenbouwkundige voorschriften is een resultaatsverbintenis van de aannemer. Eveneens aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het nemen van onvoldoende voorzorgsmaatregelen voor de aan de gang zijnde werken 3

4 B. Niet-correcte uitvoering van de werken Aannemer is gehouden de werken uit te voeren volgens de regels van de kunst zelfs indien er in de aannemingsovereenkomst niet uitdrukkelijk naar verwezen wordt Aansprakelijk voor bouwschade die het gevolg is van een uitvoering die ingaat tegen de regels van de kunst B.v. specialist schilderwerken die nalaat een noodzakelijke grondlaag aan te brengen Aansprakelijk bij gebrek aan zorgvuldigheid B.v. bij onderbreking werken tijdens vakantie niet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om waterinfiltratie te vermijden Rekening houden met omstandigheden waarin hij moet werken B.v. schilder die zich niet heeft vergewist van de te behandelen basis waarop een buitenbeschildering diende te worden aangebracht 4

5 B. Niet-correcte uitvoering van de werken Technische normen Gehouden tot naleving van normen die worden opgelegd door een wettelijke of reglementaire bepaling Technische normen in de zin van artikel 3 Normalisatiewet worden geacht de regels van goed vakmanschap weer te geven De rechter kan een feitelijk vermoeden van fout van de aannemer afleiden uit het feit dat de norm niet werd gerespecteerd o Tenzij wordt aangetoond dat de technische norm niet aangepast was aan de concrete situatie dan wel dat er gerechtvaardigde technische redenen waren om van de norm af te wijken o Omgekeerd houdt het respecteren van de norm niet noodzakelijk in dat de aannemer geen fout heeft begaan bij de uitvoering van de werken o Technische normen zijn immers slechts minimumeisen Technische voorlichtingen van het Wetenschappelijk en Technisch centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) kunnen worden beschouwd als leidraad o Niet-naleving doet geen feitelijk vermoeden van contractuele fout ontstaan 5

6 C. Gebrekkige materialen De aannemer kan aansprakelijk gesteld worden voor gebreken in de materialen die worden aangewend bij de uitvoering van het werk Niet de geschiktheid van de materialen voor het werk, maar wel de intrinsieke gebreken aan de gebruikte materialen Het leveren en gebruiken van materialen zonder gebreken wordt als resultaatsverbintenis gekwalificeerd o Tenzij wordt aangetoond dat het gebrek onnaspeurbaar was o Hierbij wordt rekening gehouden met de bijzondere bekwaamheden van de aannemer en zijn eventuele specialisatie B.v. onvoldoende cementgehalte in beton en niet-vorstbestendigheid van dakpannen Het feit dat het gebruikte materiaal werd opgelegd door de opdrachtgever of de architect heeft in beginsel geen gevolgen voor de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gebrekkige kwaliteit van het materiaal 6

7 D. Tijdige uitvoering van de werken De werken moeten geleverd zijn binnen de contractueel voorziene of binnen een redelijke termijn Tijdigheid wordt beoordeeld op het ogenblik van de voorlopige oplevering De uitvoering en levering binnen de bedongen termijn is een resultaatsverbintenis Bij laattijdigheid bewijs leveren dat niet aan hem te wijten is o B.v. eigen tekortkomingen opdrachtgever om de uitvoering van de werken mogelijk te maken In geval van meerwerken of wijzigingen in de opdracht heeft de aannemer recht op een termijnverlenging die wordt beoordeeld in functie van de tijd die vereist is voor de uitvoering van deze werken Aannemer is in zulks geval verplicht de opdrachtgever hierover in te lichten Weersomstandigheden komen slechts als overmacht in aanmerking voor zover zij uitzonderlijk zijn en dus voor de aannemer onvoorzienbaar zijn en de uitvoering van het overeengekomen werk onmogelijk maken. Indien er geen uitdrukkelijke uitvoeringstermijn is overeengekomen rust op de aannemer slechts een inspanningsverbintenis 7

8 E. Informatieplicht Criteria bij beoordeling: Eigen kennis en bekwaamheid van de opdrachtgever o Onderscheid tussen professioneel en leek o Criterium van de rechtmatige onwetendheid van de opdrachtgever In concreto nagaan of de opdrachtgever uit hoofde van zijn bekwaamheid of kennis van bepaalde elementen in het bouwgebeuren op de hoogte is of moet zijn B.v. huidige of voormalige beroepsbezigheden, aanwezigheid van gespecialiseerd personeel o Bijstand van een deskundige derde Eigen kennis en bekwaamheid van de aannemer o Normaal zorgvuldige en vooruitziende aannemer geplaatst in dezelfde omstandigheden o De gespecialiseerde aannemer wordt strenger beoordeeld Concrete omstandigheden van de zaak o Aard van de opdracht o Specifieke moeilijkheden o. 8

9 F. Aansprakelijkheid van de hoofdaannemer voor de contractuele wanprestatie van de onderaannemer Art B.W. o De hoofdaannemer die (een deel van) het werk waarmee hij contractueel is belast laat uitvoeren door een onderaannemer is t.a.v. die opdrachtgever zelf contractueel aansprakelijk voor de fouten die de onderaannemer begaat bij de uitvoering van de onderaannemingsovereenkomst o Kan dus niet ontsnappen aan zijn contractuele aansprakelijkheid door te bewijzen dat de contractuele tekortkoming is te wijten aan een fout van zijn onderaannemer o Het moet wel degelijk gaan om een contractuele tekortkoming: De opdrachtgever moet niet instaan voor de moeilijkheden die worden veroorzaakt door de onderaannemers wier houding of vergissing het optimale verloop van de werkzaamheden heeft verhinderd (Brussel 30 januari 2006, RJI 2007, 153) Art B.W. betreft alleen de contractuele fouten van de personen die de aannemer bezigt. De onrechtmatige daad van deze personen leidt dus niet tot een aansprakelijkheid op grond van artikel 1797 B.W. Derden kunnen zich niet beroepen op artikel 1797 B.W. aangezien dit alleen de contractuele aansprakelijkheid van de hoofdaannemer ten aanzien van de opdrachtgever betreft. 9

10 2. Contractuele aansprakelijkheid van de aannemer ná aanvaarding van de werken Na de aanvaarding van de werken kan de aannemer in beginsel niet meer contractueel worden aangesproken met betrekking tot de uitgevoerde werken, behoudens: Bedrog Ernstige zichtbare en verborgen gebreken die onder het toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid vallen (zie infra) Gemeenrechtelijke lichte verborgen gebreken Aanvaarding heeft dus een bevrijdende werking m.b.t. de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer Betwisting omtrent vraag of bevrijdende werking zich enkel uitstrekt naar de verplichting om het werk naar behoren uit te voeren, dan wel of zij ook betrekking heeft op bijvoorbeeld de tijdige uitvoering Aangezien aanvaarding een afstand van recht inhoudt, mag worden aangenomen dat het alle verplichtingen dekt, in zoverre de opdrachtgever hieromtrent geen voorbehoud heeft geformuleerd bij de aanvaarding Aanvaarding doet volgens het Hof van Cassatie evenwel geen afbreuk aan de mogelijkheid van de opdrachtgever om een vordering in vrijwaring in te stellen ten aanzien van de aannemer voor de schade die derden lijden ten gevolge van de fout van de aannemer en die deze derden verhalen op de opdrachtgever, bijvoorbeeld op grond van art. 544 B.W. of artikel 1386 B.W. (Cass. 18 mei 1961, Pas. 1961, I, 1006) 10

11 3. De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer na de aanvaarding van werken Wettelijke grondslag in artikelen 1792 en 2270 B.W. Regeling die eigen is aan aannemingsovereenkomsten met betrekking tot de oprichting van een gebouw of een groot bouwwerk en waarbij de aansprakelijkheid van aannemers en architecten wordt verlengd tot 10 jaar na de aanvaarding van de werken of diensten voor gebreken die de stevigheid van het gebouw in het gedrang brengen. Uitzondering op het gemeenrechtelijk principe Bescherming van de belangen van de opdrachtgever als die van de openbare veiligheid die stevige gebouwen vergt. Tienjarige aansprakelijkheid raakt openbare orde De termijn begint te lopen vanaf de aanvaarding van de werken Het feit dat de werken volgens de aannemer zijn voltooid volstaat in beginsel niet Bij oplevering in 2 fasen vanaf de definitieve oplevering De tienjarige termijn is een vervaltermijn van openbare orde Niet vatbaar voor stuiting of schorsing 11

12 Meer weten? DE KETELAERE, K., SCHOUPS, M. en VERBEKE A.-L., Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 1673 p. 12

13 Contact Forum Advocaten: Altijd bereikbaar. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat Antwerpen T F E W FORUM ADVOCATEN 03/

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

JOAKIM HAELTERMAN. I. Algemeen verzekeringsrecht A. Basiswetgeving Wet 25 juni 1992 (Art. 5)

JOAKIM HAELTERMAN. I. Algemeen verzekeringsrecht A. Basiswetgeving Wet 25 juni 1992 (Art. 5) Wet 25 juni 1992 (Art. 5) Zo bepaalt artikel 54, 1 Marktpraktijkenwet dat de uitvoering van de overeenkomst tijdens de herroepingstermijn enkel mag worden aangevat na toestemming van de consument. Het

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

OVERZICHT VAN HET BURGERLIJK RECHT. Prof. dr. Rogier de Corte

OVERZICHT VAN HET BURGERLIJK RECHT. Prof. dr. Rogier de Corte OVERZICHT VAN HET BURGERLIJK RECHT Prof. dr. Rogier de Corte HOOFDSTUK V. Verbintenis uit onrechtmatige daad Ludo CORNELIS, Beginselen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Maklu, 989, 750

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

C.O.B. 5 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B. 5 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 5 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling inzake de algemene verkoopsvoorwaarden in de meubelsector Brussel, 12 mei 1998 De Commissie voor onrechtmatige bedingen, Gelet op de wet van 14

Nadere informatie

Algemene Vervoercondities 1983 Uitgave Stichting Vervoeradres

Algemene Vervoercondities 1983 Uitgave Stichting Vervoeradres Algemene Vervoercondities 1983 Uitgave Stichting Vervoeradres Artikel 1 1. In deze condities wordt onder afzender uitsluitend de contractuele wederpartij van de vervoerder verstaan; vermelding van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

noah design :: grafisch ontwerp & webdesign

noah design :: grafisch ontwerp & webdesign Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Noah Design Artikel 1 - Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1.2 Meerdere grafisch ontwerpbureaus 1.3 Offerte 1.4 Bevestiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

IN ONDERSTAANDE VOORWAARDEN BETEKENEN DE WOORDEN: VERVOER EN VERVOERDER, VERHUIZING EN VERHUIZER HETZELFDE.

IN ONDERSTAANDE VOORWAARDEN BETEKENEN DE WOORDEN: VERVOER EN VERVOERDER, VERHUIZING EN VERHUIZER HETZELFDE. ALGEMENE VERVOER- EN VERHUISVOORWAARDEN -Plezier verhuizingen V.O.F.- IN ONDERSTAANDE VOORWAARDEN BETEKENEN DE WOORDEN: VERVOER EN VERVOERDER, VERHUIZING EN VERHUIZER HETZELFDE. 1. Indeling der vervoerovereenkomsten:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Voor u liggen de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de dienstverlening geleverd door AMK re-integratie. Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

WETTELIJKE GARANTIE VAN DE VERKOPER

WETTELIJKE GARANTIE VAN DE VERKOPER WETTELIJKE GARANTIE VAN DE VERKOPER Alle producten gekocht van Apple, inclusief niet-apple producten, vallen onder de wettelijke garantie van 2 jaar van de verkoper tot levering van een goed dat met de

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 Pagina 1 Bijzondere Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 I Verhuur

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector.

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. 2011 Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. Rotterdam, februari 2011, 4e druk Onder eindredactie van

Nadere informatie

Tekstvergelijking DNR 2005-2011

Tekstvergelijking DNR 2005-2011 De Nieuwe Regeling 00 De Nieuwe Regeling 0 Tekstvergelijking DNR 00-0 Deze tekstvergelijking beoogt iedereen die met de DNR werkt, inzicht te geven in de verschillen tussen DNR 00 en DNR 0. In dit document

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een Opdrachtgever

Nadere informatie