De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)"

Transcriptie

1 De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat Antwerpen T F E W 1

2 Inleiding Wettelijke grondslag: Artikel 1792 B.W.: Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn de architecten en de aannemer daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk. Aansprakelijkheidsverdeling Architect: in beginsel aansprakelijk voor de gebrekkige conceptie van het werk en voor het niet-behoorlijk toezicht op de uitvoering ervan Aannemer: in beginsel instaan voor de gebrekkige uitvoering van het werk Wederzijdse controle uitoefenen op elkaars taken Veroordeling in solidum Wanneer verschillende deelnemers aan eenzelfde bouwproject fouten begaan die tot eenzelfde schade leiden zijn zij in solidum aansprakelijk o Elkeen is gehouden schadevergoeding t.o.v. de bouwheer tot betaling van de gehele 2

3 In solidum aansprakelijkheid Algemene regel Burgerlijk Wetboek Bij meervoud van schuldenaars wordt de schuld onder hen gesplitst. Hoofdelijkheid of solidariteit tussen schuldenaars wordt niet vermoed; zij moet uitdrukkelijk bedongen zijn of bij wet uitdrukkelijk zijn opgelegd (art B.W.) Cass. 15 februari 1974: Het principe van de in solidum aansprakelijkheid als algemeen rechtsbeginsel erkend Wanneer de schade haar oorsprong vindt in de samenlopende fouten van de partijen, en wanneer zonder de fout van één van hen de fouten van ieder van de anderen niet zouden hebben volstaan om de schade te veroorzaken, elk van hen, ook in geval van fout begaan in het vervullen van contractuele verplichtingen, tegenover de benadeelde gehouden is om de gehele schade te vergoeden. 3

4 In solidum aansprakelijkheid Cass. 21 mei 1999: Het principe van de solidum aansprakelijkheid kan eveneens gelden in geval van een samenlopende contractuele en buitencontractuele fout Bijgevolg kan een contractspartij, bv. de aannemer, eveneens in solidum aansprakelijk gesteld worden met een derde, bv. een leverancier Het komt aan de feitenrechter toe om op onaantastbare wijze het aandeel van de respectievelijke fouten te beoordelen en op grond daarvan ieders aandeel in de schade, in hun onderlinge verhouding te bepalen De rechter kan daarbij niet oordelen dat in deze onderlinge verhouding één of meerdere van de in solidum veroordeelden geen deel van de schade zal dragen o Oorzakelijk verband tussen fout van veroordeelde(n) en de aan de derde veroorzaakte schade negeren 4

5 Exoneratieclausule Cass. 5 september 2014: Vraagstelling: Geldigheid beding in architectenovereenkomst dat de in solidum aansprakelijkheid uitsluit en dus de aansprakelijkheid van de architect beperkt tot het aandeel van de architect in de schade Beding in kwestie: De architect staat niet in voor de geldelijke gevolgen van fouten en vergissingen van andere bouwpartners. Bij samenlopende fouten van de uitvoerders tot het ontstaan van schade, is de architect gehouden om alleen de schade te vergoeden die door zijn fout is ontstaan en dit in verhouding tot de foutaandelen van de andere uitvoerders. 5

6 Rechtsleer en rechtspraak Rechtspraak en rechtsleer: Aanvaarden over het algemeen dat contractuele beperking of uitsluiting mogelijk: o De wettelijke professionele aansprakelijkheid van de architect blijft onverkort gelden zodat het niet als een aansprakelijkheidsbeperking kan worden aanzien o o Exoneratieclausule betreft enkel de particuliere belangen en raakt de openbare orde niet De in solidum aansprakelijkheid staat niet in de wet maar is het resultaat van een jurisprudentiële theorie wilsautonomie van partijen speelt ten volle 6

7 Rechtsleer en rechtspraak Minderheidsstrekking: Exoneratiebeding van de in solidumaansprakelijkheid van de architect voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen beperken de aansprakelijkheid van de architect die van openbare orde is De uitsluiting houdt wel degelijk een aansprakelijkheidsbeperking in De bouwheer kan de architect slechts aanspreken voor zijn contributoir deel en niet voor het geheel Bij insolvabiliteit van de aannemer kan de bouwheer slechts een deel van zijn schade vergoed zien terwijl het principe van volledige vergoeding besloten ligt in de tienjarige aansprakelijkheid 7

8 Cass. 5 september 2014 Hof van Cassatie heeft discussie beslecht: Openbaar ministerie adviseerde het Hof om minderheidsstrekking bij te treden o Advocaat-generaal verwees ter onderbouwing naar: Art. 4 Architectenwet: verplichte bijstand door een architect, waaruit plicht tot raadgeving en bijstand volgt Art. 22 reglement op de plichtenleer: architect moet de bouwheer bijstaan bij de keuze van de aannemer o Hof heeft reeds geoordeeld dat deze artikelen van openbare orde zijn en dat daaraan geen afbreuk kan worden gedaan door bijzondere overeenkomsten o Artikel 1792 B.W. naar analogie 8

9 Cass. 5 september 2014 Oordeel Hof van Cassatie: Exoneratieclausule houdt wel degelijk een beperking in van de aansprakelijkheid van de architect jegens de bouwheer op grond van artikel 1792 B.W. en is zodoende strijdig met de openbare orde Gevolg: Er wordt een grote bescherming aan de bouwheer geboden Bescherming gaat verder dan wat wetgever destijds beoogde met artikel 1792 B.W. Theoretisch kan de architect worden aangesproken door de bouwheer tot herstel in natura van de werken o o Is in strijd met artikel 6 van de Architectenwet dat stelt dat het beroep van architect onverenigbaar is met dat van aannemer van openbare of private werken (openbare orde) Een gerechtelijke tussenkomst is dan nodig om deze verbintenis om te zetten in een vervangende schadevergoeding Het beroep van architect en aannemer wordt meer en meer verstrengeld, waar het net de bedoeling was van de wetgever om, in het belang van de bouwheer en het algemeen belang, het ontwerpen van en de controle op het werk enerzijds en de uitvoering van het werk anderzijds van elkaar los te maken 9

10 Rechtspraak Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak Vermijden verstrengeling beroep architect en aannemer: Beroep tot nietigverklaring van art KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 ingewilligd o Dit artikel voorzag in een principiële hoofdelijke aansprakelijkheid van partijen die gezamenlijk een inschrijving indienen. Voor gunningsprocedures waarbij het ontwerp van de uit te voeren aannemingswerken en de uitvoering ervan in één voorwerp zijn vervat is de architect als ontwerper hoofdelijk gebonden met de aannemer(s). o Arrest 22 oktober 2013: De hoofdelijkheid tussen architect en aannemer impliceert dat de architect aangesproken kan worden tot het uitvoeren van de verbintenis van de in gebreke blijvende aannemer. Gelet op de wettelijke onverenigbaarheid tussen het beroep van architect en van aannemer, leidt deze aansprakelijkheid in de praktijk steevast tot een plaatsvervangende schadevergoeding. De controleopdracht van de architect op de uitvoering van de aannemer wordt essentieel bezwaard door de wetenschap in hoofde van de architect, dat hij bij het vaststellen van een fout van de aannemer, kan worden aangesproken voor die foutieve uitvoering Conform de zienswijze van de Raad van State, tast de in solidumaansprakelijkheid tussen architect en aannemer de onafhankelijkheid van de architect ernstig aan. 10

11 Besluit Het laatste woord is nog niet gezegd over de in solidum aansprakelijkheid tussen aannemer en architect Het valt af te wachten of het Hof van Cassatie zijn standpunt zal blijven onderschrijven De gangbare modellen van architectencontracten die steevast de aansprakelijkheid in solidum uitsluiten, zullen moeten worden herschreven De verzekeringspremies voor architecten zullen toenemen 11

12 Meer weten? BURSSENS, F. en DE SMIJTER, l., Geen contractuele beperking van de in solidum aansprakelijkheid, TBO 2015, afl. 13, p (noot onder Cass. 5 september 2014). GUILIAMS, S., Beding waarin een architect zijn in-solidum gehoudenheid uitsluit, is ongeoorloofd in zoverre het ook betrekking heeft op zijn tienjarige aansprakelijkheid, NjW 2015, afl. 316, (noot onder Cass. 5 september 2014). 12

13 Contact Forum Advocaten: Altijd bereikbaar. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat Antwerpen T F E W FORUM ADVOCATEN 03/

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2004 / NR. 9 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2004 / NR. 9 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE JAARGANG 2004 / NR. 9 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEZORGD DOOR DE LEDEN VAN HET HOF VAN CASSATIE ARRESTEN SEPTEMBER 2004 NRS 375 TOT 445

Nadere informatie

26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid!

26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid! 25-26 ftv 26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid! Naast goederenrechtelijke zekerheden, zoals het pandrecht en het hypotheekrecht, spelen persoonlijke zekerheden in de vorm van

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT Stafhouder Vincent COIGNIEZ HOOFSTUK I. INLEIDING De benadering van het vraagstuk van de aansprakelijkheid van de advocaat heeft een hele evolutie doorgemaakt. LAURENT

Nadere informatie

MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Faculteit rechtsgeleerdheid Academiejaar 2010-2011 MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Masterproef van de opleiding Master in de Rechten AERSSENS ELINE 00601978 Major Burgerlijk Recht Promotor: Prof.

Nadere informatie

Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771

Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771 Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771 Nr. 572 1e KAMER- 25 oktober 2001 1 PAULIAANSE RECHTSVORDERING- SCHULDENAAR- BEDRIEGLIJKE VERAR MING- VERKOOP- SCHULDEISER- SCHADEVERGOEDING- HERSTEL IN NATURA- ONMO GELIJKHEID-

Nadere informatie

Rolnummers 3689, 3692 en 3726. Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T

Rolnummers 3689, 3692 en 3726. Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T Rolnummers 3689, 3692 en 3726 Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Correctionele

Nadere informatie

AR-CO De tekst mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen zo de herkomst volledig wordt vernoemd.

AR-CO De tekst mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen zo de herkomst volledig wordt vernoemd. AR-CO De tekst mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen zo de herkomst volledig wordt vernoemd. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING VAN DE ARCHITECTEN EN VAN DE ANDERE INTERVENIËNTEN BIJ DE BOUW Januari

Nadere informatie

DE BRANDVERZEKERING EN AANVERWANTE RISICO'S...

DE BRANDVERZEKERING EN AANVERWANTE RISICO'S... INHOUDSOPGAVE 1 DE BRANDVERZEKERING EN AANVERWANTE RISICO'S... 1 1.1 BRAND EN AANVERWANTE RISICO'S... 1 1.2 STORM EN HAGEL, SNEEUW EN IJSDRUK... 1 1.3 WATERSCHADE... 1 1.4 GLASBREUK... 1 1.5 BURGERLIJKE

Nadere informatie

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917 Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6.1.1, derde en vierde lid, 6.1.2 en 6.1.47, eerste lid,

Nadere informatie

DE NOOT VAN HANSENNE...

DE NOOT VAN HANSENNE... Blieck-arrest 1. INSTRUCTIES... 2 2. HET ARREST... 2 A. VOORGESCHIEDENIS... 2 B. CASSATIE-ARREST... 3 3. DE NOOT VAN HANSENNE... 4 A. OVERZICHT... 4 B. ZAKELIJKE VERBINTENISSEN EN ZAKELIJKE RECHTEN SUI

Nadere informatie

Overname v een ond juridische voorzo

Overname v een ond juridische voorzo Overname v een ond juridische voorzo 20 2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERDRACHT VAN ACTIVA EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN an erneming : Paul Hermant Advocaat bij de Brusselse balie Assistent aan de Université

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

7 Schuldoverneming onder het Burgerlijk Wetboek van 1838

7 Schuldoverneming onder het Burgerlijk Wetboek van 1838 7 Schuldoverneming onder het Burgerlijk Wetboek van 1838 7.1. Inleiding Met rechtsfiguren als de schuldvernieuwing en het beding ten behoeve van een derde werd veelal niet volledig recht gedaan aan de

Nadere informatie

ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE

ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE ANNE GHOOS - BRECHT MAUS ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN Inhoudsopgave 1 DEEL I: SCHADEVERGOEDINGSRECHT, EEN OVERZICHT... 6 1.1 Door de mens veroorzaakte schade... 6 1.2 Schadeverschuiving

Nadere informatie

VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08

VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08 VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08 De verzekering F10 van Federale Verzekering dekt gedurende 10 jaar de aanspr akelijkheid van architecten en

Nadere informatie

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling 2012 2013 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling Masterproef Correctiemechanismen op de absolute verjaringstermijn inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid Promotor : Prof. dr. Ilse

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming.

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming. Het Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries Van idee tot ondernemingsplan 22 november 2005 Bronnen: Wetboek Vennootschappen Pacioli Financial Law Institute Deel 1. : Doel en wettelijke grondslag.

Nadere informatie

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende:

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende: BEATRIX Concept vernietiging KB, zoals voorgelegd aan de Raad van State Besluit van [datum] houdende vernietiging van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel

Nadere informatie

DE VERKOOPOVEREENKOMST

DE VERKOOPOVEREENKOMST DE VERKOOPOVEREENKOMST Deze tekst kan als toelichting gebruikt worden bij het algemeen model van de verkoopovereenkomst, opgenomen op deze website, en is bruikbaar voor de verkoop van zowel gronden, woningen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN HET BURGERLIJK RECHT. Prof. dr. Rogier de Corte

OVERZICHT VAN HET BURGERLIJK RECHT. Prof. dr. Rogier de Corte OVERZICHT VAN HET BURGERLIJK RECHT Prof. dr. Rogier de Corte HOOFDSTUK V. Verbintenis uit onrechtmatige daad Ludo CORNELIS, Beginselen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Maklu, 989, 750

Nadere informatie

JOR 2013/312 CBB, 10-09-2013, AWB 12/42310, ECLI:NL:CBB:2013:104 135 PW),

JOR 2013/312 CBB, 10-09-2013, AWB 12/42310, ECLI:NL:CBB:2013:104 135 PW), JOR 2013/312 CBB, 10-09-2013, AWB 12/42310, ECLI:NL:CBB:2013:104 Pensioenfonds, Beleggingsbeleid moet in overeenstemming zijn met prudent-person regel (art. 135 PW), Invulling norm door pensioenfondsen,

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4.

1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4. 1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4. Verschil tussen samengevoegde en hoofdelijke verbintenissen...5

Nadere informatie

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES)

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) Julie Kerckaert Basisbegrippen van recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 1: Wat is recht?... 4 Hoofdstuk 1: Het recht een geheel van gedragsregels... 4 1. Enkele

Nadere informatie

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5314 Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie