Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurder zijn is niet vrijblijvend."

Transcriptie

1 Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust te zijn van de aansprakelijkheden waarmee zij geconfronteerd kunnen worden. In de advocatenpraktijk is de bestuurdersaansprakelijkheid de laatste jaren een hot topic. De rol van de bestuurder in het kader van milieuovertredingen, hun solidaire aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden zijn enkele voorbeelden van de verstrekkende persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder. De strafrechtelijke verantwoordelijkheid die de wetgever koppelde aan bepaalde inbreuken is niet vreemd aan de belangrijkere plaats die het onderwerp van bestuurdersaansprakelijkheid inneemt. Hieronder overlopen wij enkele misverstanden die bestuurders wel eens aanhalen om te stellen dat hun aansprakelijkheid niet in het gedrang kan komen. De vennootschap cq de aandeelhouder betaalt. Het principe is inderdaad dat de bestuurder niet persoonlijke gebonden is door de verbintenissen die hij in naam en voor rekening van de vennootschap aangaat. Dit geldt echter enkel voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid zoals de NV, de BVBA en de CVBA, en op voorwaarde dat de bestuurder zijn opdracht zoals een normaal en zorgvuldig bestuurder uitoefent. Een bestuurder die een bestuurdersmandaat opneemt zal dan, om het financiële risico van zijn bestuursmandaat in te perken, aandeelhouders dan wel de vennootschap verzoeken om, in geval van aansprakelijkheid, de rekening te betalen. Deze oplossing is niet zaligmakend. De aansprakelijkheid zelf blijft bestaan, in het bijzonder voor wat betreft de eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder. Bovendien zal de bestuurder enkel kunnen genieten van zijn vrijwaring door de aandeelhouders, in de mate dat deze laatste nog (voldoende) solvabel zijn. Ik ben verzekerd. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen zijn vandaag de dag meer en meer ingeburgerd. In principe zal de vennootschap een verzekering kunnen afsluiten ten voordele van haar bestuurders en bij uitbreiding feitelijke bestuurders, mandatarissen en andere leden van het hoogste management. Daarbij is het van belang dat in de verzekeringspolis nauwgezet wordt nagegaan welke fouten gedekt zijn onder de polis. Alleszins zal geen dekking verleend worden in geval van opzet of in geval van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Op te merken is eveneens dat de gangbare bestuurdersaansprakelijkheidspolissen in België enkel dekking zullen verlenen voor vorderingen die gemeld zijn tijdens de geldigheidsduur van de polis. Zoals bij elke verzekeringspolis dient de omvang van de dekking voldoende te zijn. In de regel zal er een plafonnering voorzien zijn door de verzekeraar per

2 schadegeval en per jaar. Ik heb tegengestemd/ik heb niet deelgenomen aan de stemming. Als bestuurder, althans in de NV, maakt men deel uit van de Raad van Bestuur. Het principe daarbij is dat de Raad van Bestuur als college optreedt hetgeen leidt tot een gezamenlijke hoofdelijke van alle bestuurders. De stelling, ik heb geen aansprakelijkheid aangezien ik niet heb gestemd (of tegen heb gestemd) is slechts gedeeltelijk waar. Teneinde te ontsnappen aan de aansprakelijkheid zal de bestuurder immers slechts niet gehouden zijn tot deze hoofdelijke aansprakelijkheid indien dat de drie wettelijke voorwaarden vervuld zijn. Deze voorwaarden zijn, samengevat,: (i) niet hebben deelgenomen aan de inbreuk (tegenstemmen of afwezig zijn ter bestuursvergadering, (ii) geen schuld treffen (bijvoorbeeld niet ongerechtvaardigd afwezig zijn) en (iii) de overtreding aanklagen op de eerstvolgende Algemene Vergadering van de vennootschap. Het is slechts in deze omstandigheden dat een bestuurder kan ontsnappen aan zijn gezamenlijke aansprakelijkheid. De rechtbanken hebben al geoordeeld dat, wanneer men bestuurder is, men zijn taak effectief dient uit te oefenen. Het opnemen van een bestuursmandaat en op systematische wijze afwezig zijn op Raden van Bestuur is op zich reeds een grond van aansprakelijkheid. De rechtbank stelde zo onder meer dat om zijn taak naar behoren uit te oefenen, moet de bestuurder zich, overeenkomstig zijn opdracht, met het beleid van de vennootschap inlaten. Dit houdt in dat hij op geïnformeerde wijze moet deelnemen aan vergaderingen, beraadslagingen en de besluitvorming van de Raad van Bestuur. De bestuurder mag geen bestuurder op papier blijven. Ik ben een onafhankelijke/ niet- uitvoerende bestuurder. De bestuurder die wordt aangesteld omwille van zijn onafhankelijkeheid (nietgebondenheid van de aandeelhouder en geen deel uitmakend van het management) heeft echter geen ander statuut op het gebied van aansprakelijkheid dan zijn collega bestuurders die wel een uitvoerende taak hebben binnen de vennootschap. Ik ben loyaal ten aanzien van de aandeelhouder. Veelal hebben bepaalde groepen aandeelhouders het recht bedongen om een bestuurder te mogen voordragen zogenaamd om hun belangen te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur. Belgische rechtspraak weigert echter te aanvaarden dat een bestuurder louter een beslissing van de aandeelhouder mag uitvoeren. Bestuurders dienen daarentegen steeds, of minstens eveneens, te handelen in het belang van de vennootschap waarin zij bestuurder zijn. In dezelfde zin aanvaardt de rechtspraak niet dat een bestuurder zou optreden voor een stroman, met name een persoon die in werkelijkheid de beslissingen neemt, doch zelf niet het bestuursmandaat waarneemt. De rechtspraak zal in regel de genoemde bestuurder aansprakelijk achten voor zijn daden of nalaten.

3 De Algemene Vergadering heeft mij kwijting verleend. Conform het Wetboek Vennootschappen dient de Algemene Vergadering zich jaarlijks uit te spreken over de kwijting van bestuurders. Dit wil zeggen dat de aandeelhouders, met name de vennootschap, de bestuurders al dan niet te kennen geeft dat zij hun bestuursmandaat correct hebben uitgeoefend en dat de vennootschap derhalve hen aansprakelijk zal stellen voor de uitoefening van hun mandaat. Een veel voorkomende misvatting bij menig bestuurder is dat deze kwijting door de Algemene Vergadering van aandeelhouders hem inderdaad vrijstelt van iedere latere aansprakelijkheidsstelling. Kwijting zal immers louter betrekking hebben op de aansprakelijkheid van de bestuurder ten aanzien van de vennootschap en niet aansprakelijkheid ten aanzien van derden met inbegrip de overheden. Verder zal de vermeende spitsvondige bestuurder zich niet op de kwijting kunnen beroepen indien aan de Algemene Vergadering de ware toestand van de stand van zaken verborgen werd gehouden (onjuiste weergave van de jaarrekening of weglatingen in de jaarrekening). Ik handel via mijn managementvennootschap. Omwille van verschillende redenen, waaronder fiscale redenen, figureren managementvennootschappen meer en meer als bestuurder. Het gebruik maken van een managementvennootschap is echter geen adequaat middel om te ontsnappen aan bestuurdersaansprakelijkheid. De Belgische wetgeving verplicht immers een rechtspersoon die optreedt als bestuurder om een vaste vertegenwoordiger aan te duiden. Deze vertegenwoordiger zal zich niet kunnen verschuilen achter zijn vennootschap nu hij aansprakelijk zal zijn alsof hij ten persoonlijke titel het mandaat van bestuurder uitoefent. * * * Besluitend wensen wij aldus de lezer attent te maken dat het opnemen van het bestuurszitje een actieve en aandachtige opvolging vereist. De administratieve opvolging, met name de notulering van de Raden van Bestuur, en de organisatie van de verantwoordelijkheden zijn dan ook van primair belang. In dat kader kan het aangewezen zijn een goed delegatieplan op te stellen waarbij men bepaalde taken delegeert aan de meest geschikte personen (waarbij echter de bestuurder wel nog steeds de nodige rapportering en controlemechanismen inbouwt.) Voor meer informatie: Yves Lenders, partner Peter De Ryck, partner Deze bijdrage verstrekt enkel algemene informatie en houdt geen juridisch advies in. Elke situatie is specifiek, mede in functie van de gekozen vennootschapsvorm. Laat u informeren door specialisten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie 2007 NOvAA Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Het doel van onderhavig ontwerp is een nieuwe centrale bankstatuut voor de gemeenschappelijke centrale

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie