Van Telefoonnummer adres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg Care Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015"

Transcriptie

1 Aan Adviescommissie Zorgmarkten Care Van Telefoonnummer adres Projectgroep marktscan langdurige zorg Onderwerp Datum Marktscan langdurige zorg 21 mei Inleiding De afgelopen jaren hebben wij de verschillende zorgmarkten door middel van marktscans in beeld gebracht. Met de marktscans monitoren wij marktveranderingen, zodat wij op basis hiervan structureel en proactief beslissingen kunnen nemen, op het gebied van onze regulerende als onze toezichthoudende taken. Om de markt over de verschillende jaren heen met elkaar te kunnen vergelijken zijn er een vast aantal onderdelen die terugkeren in de marktscan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om indicatoren voor marktstructuur en gedrag, zoals de concentratiegraad, schaaleffecten en toegankelijkheid van zorg. Naast deze indicatoren is er ruimte om zelf invulling aan de marktscan te geven. Begin 2014 is de laatste marktscan AWBZ gepubliceerd. In deze marktscan is teruggekeken op de jaren 2010 t/m Per 1 januari is de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Met de invoering van de Wlz zijn ook grote delen van de extramurale zorg, die voorheen onder de AWBZ vielen, overgeheveld naar andere domeinen. Dit heeft een grote impact op de langdurige zorg. Door een marktscan in uit te voeren wordt deze impact, als een soort nul meting, inzichtelijk gemaakt. Om u in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de invulling van de marktscan, hebben wij ervoor gekozen om de marktscan te agenderen in de Adviescommissie Care. Hierdoor kunnen wij suggesties ook daadwerkelijk meenemen in de nog uit te voeren analyses. Deze memo geeft een korte beschrijving van hoe wij de marktscan willen invullen. Wij horen graag wat u van deze invulling vindt en waar nog meer behoefte aan is. Scope Met de marktscan langdurige zorg wordt de zorg die onder de Wlz valt in kaart gebracht. Hierbij gaat het zowel om de intramurale zorg als de resterende extramurale zorg (waaronder de cliënten die onder het overgangsrecht vallen). De focus ligt op de zorg, die intramuraal wordt geleverd. De langdurige GGZ wordt niet in deze marktscan maar in de marktscan GGZ meegenomen, zodat deze een compleet beeld geeft van alle GGZ-zorg. Zoals hierboven al is beschreven is één van de doelen van de marktscan om de langdurige zorg over verschillende jaren heen te kunnen vergelijken. In de marktscan worden de jaren 2013, 2014 en (waar mogelijk) meegenomen. Om een goede vergelijking tussen de jaren (en door beleidsveranderingen heen) te maken worden in de kwantitatieve analyses alleen de zorgaanbieders meegenomen, die onder de Wlz (in ) zorg leveren. Deze zorgaanbieders worden in de analyses voor de jaren 2013 meegenomen.

2 Korte omschrijving van de inhoud De marktscan wordt ingedeeld naar marktstructuur, marktgedrag en marktuitkomsten: toegankelijkheid, betaalbaarheid en transparantie van kwaliteit van zorg. De periode waar deze marktscan betrekking op heeft zijn de jaren 2013 tot en met. De jaren 2013 en 2014 zijn afgesloten boekjaren, waarvoor ook gegevens uit de jaarrekening beschikbaar zijn om analyses te doen. Voor zijn alleen de productieafspraken uit de eerste budgetronde beschikbaar. De langdurige zorg wordt waar mogelijk landelijk en per zorgkantoorregio in beeld gebracht. In bijlage 1 is een overzicht van de indicatoren opgenomen, die we in beeld willen brengen met de bijbehorende bronnen. 2 van 5 Marktstructuur De marktstructuur geeft een kwantitatieve analyse van de langdurige zorg. Hierbij komt het aantal zorgaanbieders aan bod, de stabiliteit van de markt aandelen, de financiële positie en de concentratiegraad. Wanneer wij de financiële posities in kaart brengen, nemen wij de zorgaanbieders die in onder de Wlz zorg leveren als uitgangspunt. Zorgaanbieders die geen Wlz-zorg leveren laten we ook bij de analyses over voorgaande jaren buiten beschouwing. Marktgedrag Het onderdeel marktgedrag wordt kwalitatief in beeld gebracht. Hierbij wordt m.b.v. deskresearch onderzocht in hoeverre het inkoopbeleid van de Wlz-uitvoerder rekening houdt met cliëntenvoorkeuren voor specifieke zorgaanbieders en met alternatieve leveringsvormen (Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket Thuis en het persoonsgebonden budget). Bij dit onderdeel komt ook het marktgedrag van cliënten aan bod. Met behulp van een consumentenpanel wordt onderzocht wat de redenen zijn voor overstapgedrag van cliënten (zorgverlening, service, bejegening etc.). De overstap kan zowel een andere aanbieder als een alternatieve leveringsvorm betreffen. Marktuitkomsten Dit marktuitkomsten worden zowel kwalitatief als kwantitatief ingevuld en gaat in op toegankelijkheid, betaalbaarheid en transparantie van kwaliteit. Om een uitspraak over de toegankelijkheid te doen, worden kwantitatieve analyses gedaan naar de wachttijden op basis van gegevens van het ZiNl. De betaalbaarheid wordt op het niveau van de zorginstellingen, in kaart gebracht door te verwijzen naar de Quickscan over de zorginkoop 1, waarin prijzen en volume ontwikkelingen zijn opgenomen. Dit wordt op cliëntniveau aangevuld met een analyse naar de eigen bijdrage. Verschillen in de eigen bijdrage tussen het Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT), persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in een instelling kunnen van invloed zijn op de keuze van een cliënt. Verschillen in eigen bijdrage kunnen ook over de domeinen heen consequenties hebben (voor de keuze van een cliënt). Tot slot wordt op macroniveau een analyse gedaan naar de financiering van het fonds langdurige zorg ten opzichte van de financiering van het algemeen fonds bijzondere ziektekosten. 1 Quickscan zorginkoop langdurige zorg, maart

3 De kwaliteit van zorg wordt kwalitatief beschreven en indien mogelijk ook kwantitatief. Hierbij willen wij kijken of de uitkomsten van de CQindicatoren (V&V) regionaal verschillen. Voor dit onderdeel wordt daarnaast gebruik gemaakt van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek, waarbij gekeken wordt in hoeverre bij de zorginkoop rekening gehouden wordt met de kwaliteit van zorg. 3 van 5 Wijzigingen ten opzichte van eerdere jaren Ten opzichte van de voorgaande marktscan worden in deze marktscan andere keuzes gemaakt. De belangrijkste voorgenomen wijzigingen worden hieronder toegelicht: 1. In 2012 was de marktscan AWBZ opgesplitst in twee marktscans: een deel voor de intramurale en een deel voor de extramurale zorg. In de marktscan AWBZ van 2014 werd zowel de intramurale zorg als de extramurale zorg binnen één marktscan behandeld. De marktscan wordt niet onderverdeeld naar intra- en extramurale zorg. Door de invoering van de Wlz en de overhevelingen van de extramurale zorg is het aandeel extramurale zorg veel beperkter. De focus zal dan ook liggen op de intramurale zorg. Wel zal een splitsing aangebracht worden binnen de intramurale zorg. We maken daarbij onderscheid naar de deelmarkten voor de V&V en GHZ. Ook bij de analyses naar de financiële positie van instellingen maken wij, in tegenstelling tot eerdere jaren, onderscheid naar deze deelmarkten. In een later stadium wordt de keuze gemaakt of wij twee marktscans publiceren of dat wij één marktscan publiceren, waarbij beide onderdelen apart zichtbaar worden gemaakt. 2. Explicieter dan in de voorgaande marktscan wordt ook ingegaan op wensen en signalen die wij van stakeholders ontvangen. Op het moment dat er nieuwe wetten worden ingevoerd is het belangrijk dat de effecten hiervan gemonitord worden. Dit doen wij op basis van signalen, die wij ontvangen. Naast de Adviescommissie Care wordt met consumentenorganisaties als Ieder(in), NPCF en de consumentenbond een overleg gepland. 3. De invoering van de Wlz heeft, o.a. door het wettelijk verankeren van de verschillende leveringsvormen en de mogelijkheid voor cliëntondersteuning, effecten op het marktgedrag. In deze marktscan wordt een eerste verkenning gedaan wat de consequenties hiervan zijn. Met Zorgbelang en MEE wordt een overleg georganiseerd om na te gaan hoe de cliëntondersteuning wordt vormgegeven. Daarnaast willen wij de marktscan anders presenteren, waardoor de belangrijkste zaken meer aandacht krijgen. Dit willen we doen door de hoofdzaken weer te geven door middel van bijvoorbeeld infographics en het complete beeld als achtergrondinformatie te publiceren. Consultatievragen: 1. Heeft u signalen ontvangen m.b.t. tot de invoering Wlz, die niet hierboven al opgenomen zijn en meegenomen moeten worden in de marktscan? 2. Heeft u aanvullingen? 3. Heeft u nog op- of aanmerkingen?

4 Bijlage 1: Overzicht basisindicatoren 4 van 5 Basisindicatoren Analyses Benodigde data Periode data Wanneer beschikbaar? Marktstructuur Marktconcentratie Aantal spelers die Wlz zorg leveren per sector Toetredingsdrempels Schaaleffecten Financiële positie aanbieders Aantal toe- en uittreders per segment Gemiddeld afgesproken korting per concern Stabiliteit marktaandelen Rentabiliteit Solvabiliteit Liquiditeit Productieafspraken 2013(gerealiseerd), 2014 (tweede budgetronde), eerste budgetronde Bron/waar te vinden? Beschikbaar Rekenstaten Beschikbaar Rekenstaten Afgesproken prijzen per Beschikbaar Rekenstaten concern Omzet per instelling Beschikbaar Rekenstaten Netto winst, eigen vermogen Passiva totaal, eigen vermogen Vlottende activa, kortlopende schulden 2013, 2014 September JMV 2013, 2014 September JMV 2013, 2014 September JMV Eigen vermogen Eigen vermogen 2013, 2014 September JMV Marktgedrag Zorginkoopmarkt Mate van contractdifferentiatie Inkoopmodel, selectiemechanismen Zorgverleningsmarkt Marktuitkomsten Overstapdrempels Overstapdrempels Keuze-informatie, cliëntondersteuning, doelmatigheidstoets Beïnvloeding (verwijzers, factoren) Juli RMO AWBZ Websites Oktober Motivaction Kwaliteit Kwaliteitsindicatoren/in formatie (inkoopgesprekkenpraktijk) Ontwikkeling kwaliteitsindicator in relatie met inkoop Aantal zorgkantoren dat zorgaanbieders hierop beoordeelt, beloning en sanctiebeleid Kwaliteitsinformatie en zorginkoopinformatie Type indicatoren (proces, outcome) Kwaliteitsinformatie en zorginkoopinformatie Toegankelijkheid Aantal instellingen waarbij IGZ bevindingen heeft Aantal instellingen met keurmerk Uitvoering van informatietaak door zorgkantoren Transparantie van keuze-informatie voor cliënten, bekendheid Waargenomen cliënttevredenheid per Gemiddelde wachttijd intramurale zorg Aantal wachtenden Rapportage IGZ 2014 / Nog niet bekend IGZ Informatie over kwaliteitscertificering Keuze-informatie, cliëntondersteuning, doelmatigheidstoets Beïnvloeding (verwijzers, factoren) 2014 Oktober JMV Juli RMO AWBZ Websites Oktober Motivaction Uitkomsten CQ V&V 2012 / 2013 Beschikbaar Open databestand ZINl Eerste helft Eerste helft

5 Betaalbaarheid Inkoop afspraken Productieafspraken Februari 2016 Rekenstaten Overige indicatoren Patiënten populatie Onder-/overproductie Afspraak vs. realisatie November Rekenstaten 5 van 5 Eigen bijdrage Desk research Beschikbaar Openbare bronnen/ Website CAK Financiering Wlz t.o.v AWBZ Desk research 2013,2014, Geslacht, leeftijd, 2013, 2014, Beschikbar Juli Openbare bronnen/ Website VWS Ciz

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief AWBZ

Marktscan en beleidsbrief AWBZ Marktscan en beleidsbrief AWBZ Weergave van de markt 2010-2012 december 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming marktscans 11 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Zorgautoriteit. Mijnheer de Staatssecretaris, bedrag voor het persoonsgebonden budget (pgb). In dat advies gaven

Zorgautoriteit. Mijnheer de Staatssecretaris, bedrag voor het persoonsgebonden budget (pgb). In dat advies gaven Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 info@nza.nl

Nadere informatie

TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2017 en 2018 (update december 2017) SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2017 en 2018 (update december 2017) SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2017 en 2018 (update december 2017) SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Publicatiedatum: 31 december 2017 Inleiding CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ).

Nadere informatie

PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6. Steekproef

PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6. Steekproef PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6 Steekproef Doelgroep: Nederlanders met een indicatie voor intramurale zorg (zelf of via naaste) Verwachte omvang steekproef:

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2017 en 2018 (update oktober 2017) SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2017 en 2018 (update oktober 2017) SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2017 en 2018 (update oktober 2017) SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Publicatiedatum: 24 oktober 2017 Inleiding CZ zorgkantoor

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Cliëntervaring. De bron voor verbetering. Petra Meijer 21 maart 2016

Cliëntervaring. De bron voor verbetering. Petra Meijer 21 maart 2016 Cliëntervaring De bron voor verbetering Petra Meijer 21 maart 2016 Quiz Hoeveel WLZ indicaties zijn er landelijk? Hoeveel cliënten maken gebruik van de WLZ in Amsterdam? Wat is de gemiddelde prijs voor

Nadere informatie

Marktscan Intramurale AWBZ

Marktscan Intramurale AWBZ Marktscan Intramurale AWBZ Weergave van de markt 2010-2011 mei 2012 Marktscan Intramurale AWBZ Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming marktscans

Nadere informatie

TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2018 SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2018 SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2018 SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Publicatiedatum: 1 juni 2018 Inleiding CZ zorgkantoor informeert u hierbij over de productieafspraken

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Aanvulling 2019 op Deel 2 Regionaal inkoopkader nieuwe zorgaanbieders Wlz 2018

Aanvulling 2019 op Deel 2 Regionaal inkoopkader nieuwe zorgaanbieders Wlz 2018 Aanvulling 2019 op Deel 2 Regionaal inkoopkader nieuwe zorgaanbieders Wlz 2018 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden 1 juni 2018 - NW ZA 1 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer... 3 2. Inkoopprocedure...

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Voorgenomen concentratie Stichting Amstelring, Stichting Osiragroep en stichting SHDH

Openbare zienswijze. Voorgenomen concentratie Stichting Amstelring, Stichting Osiragroep en stichting SHDH Voorgenomen concentratie Stichting Amstelring, Stichting Osiragroep en stichting SHDH Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Algemene ontwikkelingen in de markt 6 4. Gevolgen voor de marktstructuur 4.1

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 22-05-17 Het experiment persoonsvolgende

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Brochure Modulair Pakket Thuis

Brochure Modulair Pakket Thuis Brochure Modulair Pakket Thuis Met het MPT kunt u de zorg van één of meer Wlz-aanbieders thuis krijgen. U kunt er bij MPT ook voor kiezen om bepaalde zorgvormen in natura van een Wlz-zorgaanbieder te ontvangen

Nadere informatie

TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2018 en 2019 SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2018 en 2019 SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2018 en 2019 SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Publicatiedatum: 14 november 2018 Inleiding CZ zorgkantoor informeert u hierbij

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 30-06-17 Doelstellingen van het experiment

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 218 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 29-3-218 Marktanalyse regio Zeeland Voor u ligt de marktanalyse 218 gehandicaptenzorg van CZ zorgkantoor regio Zeeland. In de marktanalyse vindt

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Bijeenkomst Inkoop Wlz Wet Langdurige Zorg 1 juni 2017

Bijeenkomst Inkoop Wlz Wet Langdurige Zorg 1 juni 2017 Bijeenkomst Inkoop Wlz 2018 Wet Langdurige Zorg 1 juni 2017 Inhoud presentatie Inleiding Voor wie is de inkoopprocedure bedoeld 7 Uitgangspunten 2018-2020 Belangrijke wijzigingen t.o.v. 2017 Betrokkenheid

Nadere informatie

Vraag en antwoord Landelijk

Vraag en antwoord Landelijk Vraag en antwoord Landelijk 1. Kwaliteit: Zorgkantoren hebben met elkaar afgesproken, via ZN, een uniforme norm te hanteren bij de beoordeling van de kwaliteit bij de zorginkoop 2015. De normering is op

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Marktscan Extramurale AWBZ

Marktscan Extramurale AWBZ Marktscan Extramurale AWBZ Weergave van de markt 2008-2011 mei 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Totstandkoming marktscans 9 1.3 Leeswijzer 10 2. Omschrijving

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ).

Nadere informatie

Stichting Pleyade - Stichting Catharina

Stichting Pleyade - Stichting Catharina Openbare zienswijze Stichting Pleyade - Stichting Catharina Versie 1, 7 april 2009 A/102/bijl Openbare zienswijze Inhoud Inleiding 5 Conclusie 7 1. Algemene ontwikkelingen in de markt 9 1.1 Invoering

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Openbare zienswijze Concentratie Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Algemene ontwikkelingen in de markt 6 4. Gevolgen voor de marktstructuur 4.1 Afbakening

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 Haaglanden

Marktanalyse 2017 Haaglanden Marktanalyse 2017 Haaglanden 30-03-2017 Marktanalyse regio Haaglanden Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Haaglanden. In de marktanalyse vindt u informatie

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 218 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 29-3-218 Marktanalyse regio Zuid-Hollandse eilanden Voor u ligt de marktanalyse 218 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoor regio Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg

Zorginkoop langdurige zorg Quickscan Zorginkoop langdurige zorg 2014-2016 mei 2016 1 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Wat laat de quickscan zien? 11 1.2 Gebruikte gegevens 12 1.3 Volume en prijseffect

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 218 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 29-3-218 Marktanalyse regio West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 218 gehandicaptenzorg van CZ zorgkantoor regio West- Brabant. In de marktanalyse

Nadere informatie

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol Wet langdurige zorg Bijeenkomst 31 maart 2015 Christiaan Dol May 12, 2015 Inhoud bijeenkomst Kennismaking en inleiding Wettelijke kaders Spelers Wlz Wet langdurige zorg Indicatiestelling PAUZE Overgangsrecht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6 Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?... 2 Vanuit de Wlz worden de volgende zorg- en hulpvormen geregeld:... 2 Wlz aanvragen... 2 1. Aanvraag bij het CIZ... 4 2. CIZ

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Gehandicaptenzorg

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Gehandicaptenzorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Gehandicaptenzorg Programma Welkom 13.00 Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg 13.05 Presentatie zorginkoopbeleid Wlz Gehandicaptenzorg 2016 13.15

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Programma Inleiding Achtergrond Het toetsingskader Doelgroep Planning Toets op verantwoorde zorg Toets op doelmatige zorg Proces Uitleg rekenmodule

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zorgverzekeraars Nederland Mei2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 218 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 29-3-218 Marktanalyse regio Zuid-Limburg Voor u ligt de marktanalyse 218 gehandicaptenzorg van CZ zorgkantoor regio Zuid- Limburg. In de marktanalyse

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen IV, Inkoopdocument Wlz juli 2018

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen IV, Inkoopdocument Wlz juli 2018 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen IV, Inkoopdocument Wlz 2019 19 juli 2018 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen. 3 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Format Productievoorstel. 4 2 Hoofdstuk 1 Mededelingen

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 2 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Mei 2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

Marktanalyse 2018 Zuidoost-Brabant

Marktanalyse 2018 Zuidoost-Brabant Marktanalyse 2018 Zuidoost-Brabant 28-03-2018 Marktanalyse regio Zuidoost-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 2018 Verpleging en Verzorging van CZ zorgkantoor regio Zuidoost-Brabant. In de marktanalyse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz Het Huis voor de Zorg: * Is een onafhankelijke organisatie, die zorgvragers/zorgconsumenten in Limburg een eigen stem geeft samen met een sterk netwerk van provinciale maatschappelijke organisaties. Gefinancierd

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem Zorgkantoor en cliëntenraden 2017 Groningen, Twente & Arnhem Programma Wet langdurige zorg en het zorgkantoor Presentatie ondersteuner cliëntenraden (alleen in regio Arnhem) Presentatie Onafhankelijk cliëntondersteuner

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk. Huishoudelijke hulp bij MPT 18 maart 2015

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk. Huishoudelijke hulp bij MPT 18 maart 2015 Aan Leden van de Adviescommissie Care Van Telefoonnummer E-mailadres Projectgroep Wlz Onderwerp Datum Huishoudelijke hulp bij MPT 18 maart 2015 Inleiding Vanaf 2016 zal de huishoudelijke hulp (het schoonmaken

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Zorggroep Noordwest Veluwe - Het Baken

Openbare zienswijze. Zorggroep Noordwest Veluwe - Het Baken Zorggroep Noordwest Veluwe - Het Baken Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5 1. Marktstructuur 6 1.1 Afbakening van de relevante markt 6 1.1.1 Relevante productmarkt 1.1.2 Relevante geografische markt 6 7 1.2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 104 Langdurige zorg Nr. 23 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 24 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector Inleiding Met het verschijnen van de brief Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg van 25 april 2013 heeft het kabinet

Nadere informatie

Marktanalyse Zuid Hollandse Eilanden

Marktanalyse Zuid Hollandse Eilanden Marktanalyse 2017 Zuid Hollandse Eilanden 30-03-2017 Marktanalyse regio Zuid Hollandse Eilanden Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuid Hollandse Eilanden.

Nadere informatie

Concentratie Stichting Meerkanten GGZ Flevo-Veluwe Stichting Symfora

Concentratie Stichting Meerkanten GGZ Flevo-Veluwe Stichting Symfora Openbare zienswijze Concentratie Stichting Meerkanten GGZ Flevo-Veluwe Stichting Symfora Inhoud 1. Inleiding 3 2. Conclusie 4 3. Algemene ontwikkelingen in de AWBZ-markt 5 3.1 Invoering zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 3

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 3 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 3 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Informatiebrochure. Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg

Informatiebrochure. Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg Informatiebrochure Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg Colofon Dit is een uitgave van Verenso, vereniging van specialisten

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Marktanalyse 2018 West-Brabant

Marktanalyse 2018 West-Brabant Marktanalyse 2018 28-03-2018 Marktanalyse regio Voor u ligt de marktanalyse 2018 Verpleging en Verzorging van CZ zorgkantoor regio West- Brabant. In de marktanalyse vindt u informatie terug over demografische

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. 2 Achtergrond. Socialistische Partij. Aan: Datum: 2 november 2018 Betreft: Opnieuw invoeren zorgprofielen VV 1-3

CPB Notitie. 1 Inleiding. 2 Achtergrond. Socialistische Partij. Aan: Datum: 2 november 2018 Betreft: Opnieuw invoeren zorgprofielen VV 1-3 CPB Notitie Aan: Socialistische Partij Datum: 2 november 2018 Betreft: Opnieuw invoeren zorgprofielen VV 1-3 Centraal Planbureau Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag Postbus 80510 2508 GM Den Haag T 088

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zuid-Limburg.

Nadere informatie

Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren

Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek... 3 Inleiding... 3 Algemeen controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en regelgeving... 4

Nadere informatie

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zeeland

Marktanalyse 2016 Zeeland Marktanalyse 2016 Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zeeland. In deze

Nadere informatie

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid 2017 mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN Uitgangspunten De uitgangspunten voor de inkoop 2016 blijven voor 2017 van kracht. Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor In dialoog

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Met hart voor zinnige zorg Voor nu en later. Zorgkantoren Coöperatie VGZ Juni 2018

Met hart voor zinnige zorg Voor nu en later. Zorgkantoren Coöperatie VGZ Juni 2018 Met hart voor zinnige zorg Voor nu en later Informatiebijeenkomst zorginkoop Wlz 2019 Juni 2018 Agenda 1. Landelijke context inkoopbeleid 2. Uitgangspunten Zorginkoop Wlz 2019 VGZ-beleid - Kwaliteitskader

Nadere informatie