Van Telefoonnummer adres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg Care Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015"

Transcriptie

1 Aan Adviescommissie Zorgmarkten Care Van Telefoonnummer adres Projectgroep marktscan langdurige zorg Onderwerp Datum Marktscan langdurige zorg 21 mei Inleiding De afgelopen jaren hebben wij de verschillende zorgmarkten door middel van marktscans in beeld gebracht. Met de marktscans monitoren wij marktveranderingen, zodat wij op basis hiervan structureel en proactief beslissingen kunnen nemen, op het gebied van onze regulerende als onze toezichthoudende taken. Om de markt over de verschillende jaren heen met elkaar te kunnen vergelijken zijn er een vast aantal onderdelen die terugkeren in de marktscan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om indicatoren voor marktstructuur en gedrag, zoals de concentratiegraad, schaaleffecten en toegankelijkheid van zorg. Naast deze indicatoren is er ruimte om zelf invulling aan de marktscan te geven. Begin 2014 is de laatste marktscan AWBZ gepubliceerd. In deze marktscan is teruggekeken op de jaren 2010 t/m Per 1 januari is de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Met de invoering van de Wlz zijn ook grote delen van de extramurale zorg, die voorheen onder de AWBZ vielen, overgeheveld naar andere domeinen. Dit heeft een grote impact op de langdurige zorg. Door een marktscan in uit te voeren wordt deze impact, als een soort nul meting, inzichtelijk gemaakt. Om u in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de invulling van de marktscan, hebben wij ervoor gekozen om de marktscan te agenderen in de Adviescommissie Care. Hierdoor kunnen wij suggesties ook daadwerkelijk meenemen in de nog uit te voeren analyses. Deze memo geeft een korte beschrijving van hoe wij de marktscan willen invullen. Wij horen graag wat u van deze invulling vindt en waar nog meer behoefte aan is. Scope Met de marktscan langdurige zorg wordt de zorg die onder de Wlz valt in kaart gebracht. Hierbij gaat het zowel om de intramurale zorg als de resterende extramurale zorg (waaronder de cliënten die onder het overgangsrecht vallen). De focus ligt op de zorg, die intramuraal wordt geleverd. De langdurige GGZ wordt niet in deze marktscan maar in de marktscan GGZ meegenomen, zodat deze een compleet beeld geeft van alle GGZ-zorg. Zoals hierboven al is beschreven is één van de doelen van de marktscan om de langdurige zorg over verschillende jaren heen te kunnen vergelijken. In de marktscan worden de jaren 2013, 2014 en (waar mogelijk) meegenomen. Om een goede vergelijking tussen de jaren (en door beleidsveranderingen heen) te maken worden in de kwantitatieve analyses alleen de zorgaanbieders meegenomen, die onder de Wlz (in ) zorg leveren. Deze zorgaanbieders worden in de analyses voor de jaren 2013 meegenomen.

2 Korte omschrijving van de inhoud De marktscan wordt ingedeeld naar marktstructuur, marktgedrag en marktuitkomsten: toegankelijkheid, betaalbaarheid en transparantie van kwaliteit van zorg. De periode waar deze marktscan betrekking op heeft zijn de jaren 2013 tot en met. De jaren 2013 en 2014 zijn afgesloten boekjaren, waarvoor ook gegevens uit de jaarrekening beschikbaar zijn om analyses te doen. Voor zijn alleen de productieafspraken uit de eerste budgetronde beschikbaar. De langdurige zorg wordt waar mogelijk landelijk en per zorgkantoorregio in beeld gebracht. In bijlage 1 is een overzicht van de indicatoren opgenomen, die we in beeld willen brengen met de bijbehorende bronnen. 2 van 5 Marktstructuur De marktstructuur geeft een kwantitatieve analyse van de langdurige zorg. Hierbij komt het aantal zorgaanbieders aan bod, de stabiliteit van de markt aandelen, de financiële positie en de concentratiegraad. Wanneer wij de financiële posities in kaart brengen, nemen wij de zorgaanbieders die in onder de Wlz zorg leveren als uitgangspunt. Zorgaanbieders die geen Wlz-zorg leveren laten we ook bij de analyses over voorgaande jaren buiten beschouwing. Marktgedrag Het onderdeel marktgedrag wordt kwalitatief in beeld gebracht. Hierbij wordt m.b.v. deskresearch onderzocht in hoeverre het inkoopbeleid van de Wlz-uitvoerder rekening houdt met cliëntenvoorkeuren voor specifieke zorgaanbieders en met alternatieve leveringsvormen (Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket Thuis en het persoonsgebonden budget). Bij dit onderdeel komt ook het marktgedrag van cliënten aan bod. Met behulp van een consumentenpanel wordt onderzocht wat de redenen zijn voor overstapgedrag van cliënten (zorgverlening, service, bejegening etc.). De overstap kan zowel een andere aanbieder als een alternatieve leveringsvorm betreffen. Marktuitkomsten Dit marktuitkomsten worden zowel kwalitatief als kwantitatief ingevuld en gaat in op toegankelijkheid, betaalbaarheid en transparantie van kwaliteit. Om een uitspraak over de toegankelijkheid te doen, worden kwantitatieve analyses gedaan naar de wachttijden op basis van gegevens van het ZiNl. De betaalbaarheid wordt op het niveau van de zorginstellingen, in kaart gebracht door te verwijzen naar de Quickscan over de zorginkoop 1, waarin prijzen en volume ontwikkelingen zijn opgenomen. Dit wordt op cliëntniveau aangevuld met een analyse naar de eigen bijdrage. Verschillen in de eigen bijdrage tussen het Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT), persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in een instelling kunnen van invloed zijn op de keuze van een cliënt. Verschillen in eigen bijdrage kunnen ook over de domeinen heen consequenties hebben (voor de keuze van een cliënt). Tot slot wordt op macroniveau een analyse gedaan naar de financiering van het fonds langdurige zorg ten opzichte van de financiering van het algemeen fonds bijzondere ziektekosten. 1 Quickscan zorginkoop langdurige zorg, maart

3 De kwaliteit van zorg wordt kwalitatief beschreven en indien mogelijk ook kwantitatief. Hierbij willen wij kijken of de uitkomsten van de CQindicatoren (V&V) regionaal verschillen. Voor dit onderdeel wordt daarnaast gebruik gemaakt van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek, waarbij gekeken wordt in hoeverre bij de zorginkoop rekening gehouden wordt met de kwaliteit van zorg. 3 van 5 Wijzigingen ten opzichte van eerdere jaren Ten opzichte van de voorgaande marktscan worden in deze marktscan andere keuzes gemaakt. De belangrijkste voorgenomen wijzigingen worden hieronder toegelicht: 1. In 2012 was de marktscan AWBZ opgesplitst in twee marktscans: een deel voor de intramurale en een deel voor de extramurale zorg. In de marktscan AWBZ van 2014 werd zowel de intramurale zorg als de extramurale zorg binnen één marktscan behandeld. De marktscan wordt niet onderverdeeld naar intra- en extramurale zorg. Door de invoering van de Wlz en de overhevelingen van de extramurale zorg is het aandeel extramurale zorg veel beperkter. De focus zal dan ook liggen op de intramurale zorg. Wel zal een splitsing aangebracht worden binnen de intramurale zorg. We maken daarbij onderscheid naar de deelmarkten voor de V&V en GHZ. Ook bij de analyses naar de financiële positie van instellingen maken wij, in tegenstelling tot eerdere jaren, onderscheid naar deze deelmarkten. In een later stadium wordt de keuze gemaakt of wij twee marktscans publiceren of dat wij één marktscan publiceren, waarbij beide onderdelen apart zichtbaar worden gemaakt. 2. Explicieter dan in de voorgaande marktscan wordt ook ingegaan op wensen en signalen die wij van stakeholders ontvangen. Op het moment dat er nieuwe wetten worden ingevoerd is het belangrijk dat de effecten hiervan gemonitord worden. Dit doen wij op basis van signalen, die wij ontvangen. Naast de Adviescommissie Care wordt met consumentenorganisaties als Ieder(in), NPCF en de consumentenbond een overleg gepland. 3. De invoering van de Wlz heeft, o.a. door het wettelijk verankeren van de verschillende leveringsvormen en de mogelijkheid voor cliëntondersteuning, effecten op het marktgedrag. In deze marktscan wordt een eerste verkenning gedaan wat de consequenties hiervan zijn. Met Zorgbelang en MEE wordt een overleg georganiseerd om na te gaan hoe de cliëntondersteuning wordt vormgegeven. Daarnaast willen wij de marktscan anders presenteren, waardoor de belangrijkste zaken meer aandacht krijgen. Dit willen we doen door de hoofdzaken weer te geven door middel van bijvoorbeeld infographics en het complete beeld als achtergrondinformatie te publiceren. Consultatievragen: 1. Heeft u signalen ontvangen m.b.t. tot de invoering Wlz, die niet hierboven al opgenomen zijn en meegenomen moeten worden in de marktscan? 2. Heeft u aanvullingen? 3. Heeft u nog op- of aanmerkingen?

4 Bijlage 1: Overzicht basisindicatoren 4 van 5 Basisindicatoren Analyses Benodigde data Periode data Wanneer beschikbaar? Marktstructuur Marktconcentratie Aantal spelers die Wlz zorg leveren per sector Toetredingsdrempels Schaaleffecten Financiële positie aanbieders Aantal toe- en uittreders per segment Gemiddeld afgesproken korting per concern Stabiliteit marktaandelen Rentabiliteit Solvabiliteit Liquiditeit Productieafspraken 2013(gerealiseerd), 2014 (tweede budgetronde), eerste budgetronde Bron/waar te vinden? Beschikbaar Rekenstaten Beschikbaar Rekenstaten Afgesproken prijzen per Beschikbaar Rekenstaten concern Omzet per instelling Beschikbaar Rekenstaten Netto winst, eigen vermogen Passiva totaal, eigen vermogen Vlottende activa, kortlopende schulden 2013, 2014 September JMV 2013, 2014 September JMV 2013, 2014 September JMV Eigen vermogen Eigen vermogen 2013, 2014 September JMV Marktgedrag Zorginkoopmarkt Mate van contractdifferentiatie Inkoopmodel, selectiemechanismen Zorgverleningsmarkt Marktuitkomsten Overstapdrempels Overstapdrempels Keuze-informatie, cliëntondersteuning, doelmatigheidstoets Beïnvloeding (verwijzers, factoren) Juli RMO AWBZ Websites Oktober Motivaction Kwaliteit Kwaliteitsindicatoren/in formatie (inkoopgesprekkenpraktijk) Ontwikkeling kwaliteitsindicator in relatie met inkoop Aantal zorgkantoren dat zorgaanbieders hierop beoordeelt, beloning en sanctiebeleid Kwaliteitsinformatie en zorginkoopinformatie Type indicatoren (proces, outcome) Kwaliteitsinformatie en zorginkoopinformatie Toegankelijkheid Aantal instellingen waarbij IGZ bevindingen heeft Aantal instellingen met keurmerk Uitvoering van informatietaak door zorgkantoren Transparantie van keuze-informatie voor cliënten, bekendheid Waargenomen cliënttevredenheid per Gemiddelde wachttijd intramurale zorg Aantal wachtenden Rapportage IGZ 2014 / Nog niet bekend IGZ Informatie over kwaliteitscertificering Keuze-informatie, cliëntondersteuning, doelmatigheidstoets Beïnvloeding (verwijzers, factoren) 2014 Oktober JMV Juli RMO AWBZ Websites Oktober Motivaction Uitkomsten CQ V&V 2012 / 2013 Beschikbaar Open databestand ZINl Eerste helft Eerste helft

5 Betaalbaarheid Inkoop afspraken Productieafspraken Februari 2016 Rekenstaten Overige indicatoren Patiënten populatie Onder-/overproductie Afspraak vs. realisatie November Rekenstaten 5 van 5 Eigen bijdrage Desk research Beschikbaar Openbare bronnen/ Website CAK Financiering Wlz t.o.v AWBZ Desk research 2013,2014, Geslacht, leeftijd, 2013, 2014, Beschikbar Juli Openbare bronnen/ Website VWS Ciz

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Op weg naar minder administratieve lasten

Op weg naar minder administratieve lasten Op weg naar minder administratieve lasten Wet Langdurige zorg Ernie van Dooren Myriam Martens Petra Ebben-de Jong Frédérique Bakker Noortje Peters 30 november 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz 591006-008 Rapport Cebeon, 7 juni 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Gegevens en onderzoeksaanpak... 7 2.1 Inleiding... 7 2.2 Gebruikte gegevens...

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel?

Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel? NZa Research Paper 2012-3 Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel? Rein Halbersma, Johan van Manen en Wolf Sauter* * De auteurs zijn werkzaam bij de NZa. Dit document weerspiegelt

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Visiedocument Zicht op toezicht

Visiedocument Zicht op toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht maart 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

De patiënt als sturende kracht

De patiënt als sturende kracht De patiënt als sturende kracht rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Handboek. Forensische Zorg

Handboek. Forensische Zorg Handboek Forensische Zorg Editie 2, september 2013 Inhoudsopgave 1 Forensische zorg 10 1.1 Wat is forensische zorg? 11 1.2 Afbakening forensische zorg 13 1.3 Juridisch kader 14 2 Ketenprocessen forensische

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie