Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden"

Transcriptie

1 Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

2 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor gebruikt de marktanalyse voor haar inkoopbeleid. Zorgaanbieders kunnen deze informatie gebruiken bij het ontwikkelen van het gewenste zorgaanbod voor hun cliënten. Daarnaast biedt de marktanalyse de gelegenheid om samen met elkaar over de ontwikkelingen in gesprek te gaan. Deze marktanalyse geeft een beeld van de zorgvraagontwikkeling, het zorgaanbod, de toegankelijkheid, de doelmatigheid en de kwaliteit van de regio Zuid-Hollandse eilanden in vergelijking met het totaal van de zes CZ zorgkantoorregio s (Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zeeland, Zuidoost-Brabant en Zuid- Limburg). In de Wlz staat persoonsgerichte zorg, eigen regie en keuzevrijheid van de cliënt centraal. Over de onderliggende vraag naar behoeften en wensen van cliënten is nog relatief weinig (kwantitatief) bekend. De komende jaren zijn deze thema s het uitgangspunt in ons inkoopbeleid en wij zien het als een gezamenlijk proces om hier samen met zorgaanbieders, cliëntenraden en belangenverenigingen invulling aan te geven. Namens de makers wenst CZ zorgkantoor u veel leesplezier. Tilburg, 31 maart 2016 Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om zorgaanbieders en zorginkopers een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoren geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 2

3 Inhoudsopgave 1. Cliëntbehoefte centraal in de Wlz 2. Marktgrootte regio 3. Vijf Beleidskaders Kader 1. Zorgvraagontwikkeling Kader 2. Toegankelijkheid Kader 3. Zorgaanbodontwikkeling Kader 4. Doelmatigheid Kader 5. Kwaliteit 4. Hoe verder? 3

4 1. Cliëntbehoefte centraal in de Wlz: uitgangspunt is het welbevinden van de cliënt De Wlz is per 1 januari 2015 van kracht. Een belangrijke doelstelling binnen de Wlz is de geleverde zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de cliënt. Daarnaast beoogt de Wlz dat de cliënt weet dat er diverse manieren zijn om zijn zorg te verzilveren, namelijk: binnen een instelling (ZIN) of door zorg thuis te ontvangen (vpt, mpt of pgb). Een cliënt kan zich laten bijstaan door onafhankelijke cliëntondersteuning. De persoonsgerichte benadering staat centraal. De wijze waarop de indicatie van de cliënt wordt vertaald naar een passende invulling van de zorgvraag is daarmee essentieel voor het welbevinden van de cliënt. CZ zorgkantoor geeft op diverse manieren vorm aan het in beeld brengen en realiseren van de cliëntbehoefte: Bij de dialoog rondom de ontwikkelplannen van zorgaanbieders gebruiken we de zelfanalyse, met inbreng van de cliëntenraad en bijvoorbeeld resultaten uit het cliënttevredenheidsonderzoek als leidraad. Op deze manier sluiten we zoveel mogelijk aan bij de wensen en behoeften van cliënten en hun verwanten. De concrete invulling van de cliëntbehoefte blijft onderwerp van gesprek in de bestuurlijke overleggen en in de gesprekken met cliëntenraden. CZ zorgkantoor volgt de landelijke proeftuinen kwaliteit op de voet. De focus op de relatie tussen cliënt en begeleider past bij het gedachtegoed van de Wlz. 4

5 2. Marktgrootte* regio Zuid-Hollandse eilanden * op basis van het aantal afgesproken verblijfsdagen 5

6 REA W PA Vraag 3. Vijf beleidskaders Klantvraag criteria en beleidskader Vraag en aanbod 1. Zorgvraagontwikkeling (cliëntbehoefte)*: Landelijke indicatiegegevens CIZ Totaal aantal indicaties per zorgprofiel 2. Toegankelijkheid: Wachtlijstinformatie actief wachtenden buiten de norm wenswachtenden buiten de norm Tijdigheid van zorglevering wachtlijst 4. Doelmatigheid: Kosten per bed ZZP s inclusief en exclusief behandeling Meerzorg 5. Kwaliteit: Landelijke kwaliteitskader pijler 1 Landelijk kwaliteitskader Pijler 2a onderdeel zorgafspraken en ondersteuningsplannen 3. Zorgaanbodontwikkeling: Zorgaanbod in een instelling Zorgaanbod thuis Meerzorg Crisis * Zoals eerder benoemd gaat de cliëntbehoefte om meer dan alleen de indicatieontwikkeling. In dit hoofdstuk beperken we ons echter tot het in beeld brengen van de indicatieontwikkeling. 6

7 Kader 1. Zorgvraagontwikkeling 7

8 Toelichting zorgvraagontwikkeling Toelichting: In dit hoofdstuk brengen we de indicatieontwikkeling in beeld. Het betreffen gegevens over het totaal aantal geldige indicaties per zorgprofiel. Het betreffen landelijke cijfers. Ten tijde van de publicatie van dit document waren er geen recente indicatiecijfers op regionaal niveau beschikbaar. Bron: CIZ Kwartaalrapportage Indicatiestelling Wlz. Peildata: januari 2014, januari 2015 en oktober

9 VG Indicatieontwikkeling landelijk Totaal aantal indicaties VG 1 en 2 nemen af Totaal aantal indicaties VG 3 t/m 8 zijn gedurende 2014 en 2015 toegenomen Grootste toename op VG 3 (4,5%) en VG 6 (4,2%) VG 1 VG 2 VG 3 VG 4 VG 5 VG 6 VG 7 VG 8 januari januari oktober

10 LVG Indicatieontwikkeling landelijk Totaal aantal indicaties LVG 1 t/m 5 en SGLVG nemen af gedurende 2014 en LVG 1 LVG 2 LVG 3 LVG 4 LVG 5 SGLVG 1 januari januari oktober

11 LG Indicatieontwikkeling landelijk Totaal aantal indicaties LG 1, 2, 3, 5 en 7 nemen gedurende 2014 en 2015 af Totaal aantal indicaties LG 4 en 6 nemen toe LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5 LG 6 LG 7 januari januari oktober

12 ZG Indicatieontwikkeling landelijk Totaal aantal indicaties ZG 1, 2 en 4 nemen af Totaal aantal indicaties ZG 3 en 5 nemen toe ZG 1 ZG 2 ZG 3 ZG 4 ZG 5 januari januari oktober

13 Conclusies Zorgvraagontwikkeling Beleid VWS afbouw lage ZZP s (VG 1&2 en LG 1&3) is goed te zien in de indicatieontwikkeling Er worden geen nieuwe indicaties meer afgegeven voor VG 1 en 2 en LG 1 en 3. De vrijkomende plaatsen kunnen niet vervangen worden door hoge VG ZZP s; Er kan geen substitutie plaatsvinden. Stijging totaal aantal indicaties VG 3 t/m 8 Landelijk gezien is het totaal aantal indicaties toegenomen. Daling totaal aantal indicaties LG Past binnen de trend van een afnemende zorgvraag voor deze doelgroep. 13

14 Kader 2. Toegankelijkheid 14

15 Toelichting toegankelijkheid Toelichting: In dit hoofdstuk presenteren we de wachtlijstgegevens. Het gaat hierbij om de volgende cliënten: Actief wachtend: cliënt heeft heel dringend zorg thuis nodig of moet heel dringend worden opgenomen in een instelling. Wens wachtend: cliënt heeft zorg thuis nodig of wil worden opgenomen in een instelling maar kan nog even wachten op zorg. De cliënt wil graag zorg krijgen van de zorgaanbieder van zijn of haar keuze. Bron: iwlz (vergelijking tussen datum zorgtoewijzing en peildatum). Peildata: maandelijks over Gedurende 2015 waren er geen wachtenden met een ZG indicatie. Landelijk aanvaardbare wachttijd (treeknorm van tijdigheid van zorgverlening) = de tijd tussen de afgifte van de indicatie en het moment dat deze zorg daadwerkelijk ontvangen wordt, is 13 weken voor zorg met verblijf in de GZ. 15

16 Aantal actief wachtenden Meeste actief wachtenden bij VG 1, 2, 3 en 6 Actief wachtenden zonder enige vorm van zorg op VG 1, 2, 3 en 6 en LG Geen LVG-wachtenden Aantal actief wachtenden is beperkt CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 16

17 Aantal wens wachtenden VG Meeste wens wachtenden bij VG 3 en 6 Aantal wens wachtenden VG 3 t/m 8 is gedurende het jaar toegenomen Aantal wens wachtenden is in lijn met CZ totaal Eind 2015 is een toename van het aantal wens wachtenden met enige vorm van zorg zichtbaar CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 17

18 Aantal wens wachtenden Overig Meeste wens wachtenden bij LG 2 en 4 en LVG 3 Beperkt aantal wens wachtenden LG en LVG in de regio Zuid-Hollandse eilanden CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 18

19 Tijdigheid van zorgverlening Het percentage actief wachtende cliënten dat tijdig in zorg is genomen binnen de landelijke norm van 13 weken is in de regio Zuid-Hollandse eilanden gedurende 2015 eerst afgenomen en in het laatste kwartaal van 2015 toegenomen 100% 96% 92% 88% HAA ZHE ZEE WBR ZOB ZLM 84% Q Q Q Q

20 Conclusies Toegankelijkheid Beperkt aantal actief wachtenden en wens wachtenden in regio Zuid- Hollandse eilanden Het aantal wachtenden is beperkt. De verwachting is dan ook dat dit niet tot grote problemen gaat leiden. CZ totaal: aantal wens wachtenden VG 3 t/m 8 is gedurende het jaar toegenomen Client wil wachten op een bepaalde locatie of woongroep of is tevreden met de extramurale zorg die hij op dit moment ontvangt. Daarnaast kan cliënt niet op de hoogte zijn van het zorgaanbod buiten de zorgaanbieder waar hij als wens wachtend geregistreerd staat. Een actieve benadering door de toegewezen zorgaanbieder is daarom gewenst. In 2015 is het aantal actief wachtende cliënten dat tijdig in zorg is genomen eerst afgenomen en in het laatste kwartaal weer toegenomen Tijdige zorglevering heeft een direct effect op de cliënt. Wij benadrukken het belang hiervan en blijven ook in 2016 sturen op verbetering van deze score. 20

21 Kader 3. Zorgaanbodontwikkeling 21

22 Toelichting Zorgaanbodontwikkeling Toelichting: Zorgaanbod ZZP/vpt Bron: realisatiecijfers CZ zorgkantoor aangeleverd door zorgaanbieders via AW319 Peildata: , , Aantal plaatsen/cliënten: mpt Bron: realisatiecijfers CZ zorgkantoor aangeleverd door zorgaanbieders via AW319 Peildata: 2014 en 2015 Aantal cliënten: Gegevens zijn gekoppeld aan de realisatiecijfers voor extramurale functies. Op BSN niveau is gekeken voor welk bedrag er per unieke cliënt is gedeclareerd. Bedragen onder zijn niet meegenomen in de grafiek. Verder is onderscheid gemaakt in declaraties tot en boven Hiermee kunnen we een globaal beeld schetsen van welke cliënten hun indicatie volledig extramuraal verzilveren en welke cliënten hun indicatie verzilveren door een combinatie van mpt en pgb of (kortdurende overbruggingszorg). Deze grens is indicatief omdat niet per cliënt is vast te stellen op welke manier en om welke reden een indicatie wordt verzilverd. In werkelijkheid kan deze verhouding dus anders liggen. pgb Bron: pgb realisatie CZ zorgkantoor Peildata: 2013, 2014, en 2015 Aantal cliënten: Toelichting: In de analyse is op BSN niveau bekeken welk bedrag er op jaarbasis per unieke cliënt is toegekend. Daarbij zijn bedragen lager dan 1000 niet meegenomen. Verder is er onderscheid gemaakt in toekenningen tot en meer dan Hoewel dit onderscheid niet volledig betrouwbaar is, kunnen we op deze manier inzicht geven in het aantal cliënten dat hun ZZP volledig verzilvert middels het pgb en de cliënten die hun indicatie gedeeltelijk verzilveren via het pgb. 22

23 Zorgaanbod in een instelling VG Toename aanbod VG 6 en 7 Afname aanbod overige ZZP s Afname aanbod VG 1 en 2 is in lijn met opdracht van VWS (10% van de afspraak) Relatief klein aanbod VG 1 en 2 Relatief groot aanbod VG 6 4% 8% 13% 12% 13% 17% 13% 12% CZ zorgkantoorregio's Percentage zorgaanbod 2015 ten opzichte van CZ totaal Zuid-Hollandse eilanden 23

24 Zorgaanbod in een instelling LG Veel LG zorg wordt in de sector V&V geleverd maar dit aanbod neemt opnieuw af Lichte toename aanbod LG 4, 5 en 6 Lichte afname aanbod LG 1, 2, 3 en 7 Relatief klein aanbod LG 4% 1% 0% 5% 0% 3% 7% CZ zorgkantoorregio's Percentage aanbod 2015 in de GZ ten opzichte van CZ totaal Zuid-Hollandse eilanden 24

25 Zorgaanbod in een instelling LVG Grote afname LVG zorgaanbod Afname LVG 3 = 74%; Afname LVG 4 = 85% Verklaring is uitstroom cliënten naar Jeugdwet Zeer beperkt aanbod LVG 0% 2% 1% 0% 0% CZ zorgkantoorregio's Percentage aanbod 2015 ten opzichte van CZ totaal Zuid-Hollandse eilanden 25

26 Er is weinig aanbod vpt; in totaal voor 88 cliënten Aanbod vpt 2015 neemt t.o.v toe met 29% Relatief weinig aanbod vpt voor LG Zorgaanbod thuis Over de gehele linie neemt het vpt aanbod in de regio Zuid-Hollandse eilanden (beperkt) toe vpt CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 26

27 Zorgaanbod thuis mpt VG Toename op VG 3 t/m 8 In 2015 hebben cliënten met een VG 1 (26) en 2 (231) indicatie moeten kiezen voor zorg in een instelling of via de Wmo Het mpt aanbod neemt in de regio Zuid-Hollandse eilanden licht toe CZ zorgkantoorregio's Hoger dan Tussen en % 19% 5% 11% 5% 10% 16% 13% 15% 16% 11% 13% 13% 7% 14% 15% Percentage inzet 2015 ten opzichte van CZ totaal Zuid-Hollandse eilanden 27

28 Zorgaanbod thuis mpt Overig Afname op zowel LG als LVG en ZG Afname LG en LVG is in lijn met CZ totaal Aanbod ZG is gelijk aan 2014 In de regio Zuid-Hollandse eilanden wordt relatief weinig zorg via mpt verzilverd Hoger dan % 5% 0% 0% Tussen en % 8% 1% 6% Percentage inzet 2015 ten opzichte van CZ totaal CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 28

29 Zorginzet pgb pgb VG Toename inzet pgb op VG 3 t/m 8 De inzet pgb stijgt bij alle hoge ZZP s, bij verblijf in ZIN is juist een afname zichtbaar Relatief veel VG 4, 6 en 7 cliënten met een pgb Toename inzet pgb op VG 4 t/m 8 5% 11% 15% 11% 14% 18% 13% Percentage inzet 2015 ten opzichte van CZ totaal CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 29

30 Zorginzet pgb pgb Overig Toename van cliënten met een LG hoog indicatie die hun indicatie via pgb (deels) verzilveren Afname van LVG cliënten die hun indicatie via pgb (deels) verzilveren In de regio Zuid-Hollandse eilanden verzilveren relatief weinig LG, LVG en ZG cliënten hun ZZP indicatie (deels) via pgb 3% 8% 1% 8% Percentage inzet 2015 ten opzichte van CZ totaal CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 30

31 Toelichting Meerzorg en Crisisbedden Toelichting grafiek meerzorg Bron: realisatiecijfers CZ aangeleverd door zorgaanbieders via AW319 en door CZ afgegeven meerzorg beschikkingen. Periode: tot en met Meerzorg: cliënten met een ZZP VG 5, VG 7, VG 8, LG 5, LG 7, ZG 3 auditief, ZG 5 visueel, LVG 4, LVG 5 of SGLVG die aantoonbaar een behoefte aan zorg hebben die minimaal 25% hoger is dan de opgenomen zorg in dat zorgzwaartepakket. Het tarief komt tot stand door het bepalen van het benodigde aantal uren zorg boven de reguliere ZZP. Hoe hoger het tarief, hoe meer uren extra zorg er geboden wordt aan de cliënt. Het CCE is hierbij betrokken door middel van een toetsing. % cliënten met meerzorg ten opzichte van totaal aantal cliënten in zorg met een van de eerder genoemde ZZP s. Toelichting grafiek crisis Bron: Productieafspraken Peildata: en Aantal bedden/cliënten : deze zijn gekoppeld aan de productieafspraken ZZP, oftewel in werkelijkheid zouden er meer fysieke plekken beschikbaar kunnen zijn. 31

32 Aantal cliënten met Meerzorg is afgenomen met 1,6%; de gemiddelde toeslag is afgenomen met 2,4% LVG en LG cliënten hebben relatief vaker Meerzorg toegekend gekregen dan VG en ZG Meerzorgtoeslag LG cliënten is relatief het hoogst Meerzorg In regio Zuid-Hollandse eilanden enkel VG cliënten met Meerzorg Gemiddelde toeslag en aantal cliënten toegenomen ten opzichte van 2014 Meerzorg CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 32

33 Grote afname aantal crisisbedden als gevolg van transitie naar het gemeentelijk domein Crisisbedden Er zijn alleen crisisbedden voor VG cliënten Crisis CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 33

34 Conclusies Zorgaanbodontwikkeling In de regio Zuid-Hollandse eilanden is er met name aanbod voor VG cliënten Aanbod in LG en LVG is erg laag in deze regio en er is geen aanbod ZG. Met uitzondering van VG 6 en 7 is over de gehele linie een afname in ZIN aanbod zichtbaar Afname bij VG 3 sluit niet aan bij het aantal wens wachtenden bij VG 3. Wij zullen hierover het gesprek aangaan om te onderzoeken welke zorg via zorg thuis kan worden verzilverd. Zorgaanbodontwikkeling sluit deels niet aan op landelijke indicatieontwikkeling Er zijn minder cliënten met Meerzorg en ook de gemiddelde toeslag is lager Het aanbod VG 7 is in lijn met CZ totaal, toch hebben minder cliënten Meerzorg dan CZ totaal. 34

35 Kader 4. Doelmatigheid 35

36 Toelichting Doelmatigheid Toelichting grafiek gemiddelde kosten per bed en ZZP-mix Bron: Productieafspraken Periode: en Bij het bepalen van de gemiddelde kosten per bed is alleen rekening gehouden met de ZZP s. We maken geen onderscheid in inclusief of exclusief behandeling of dagbesteding. De toeslagen en vervoerskosten zijn buiten beschouwing gelaten. De grafiek geeft de verhouding per zorgzwaartepakket neer. Daarnaast noemen we boven de grafiek het aantal bedden evenals het gemiddelde tarief per ZZP. CZ zorgkantoor heeft bedden met een gemiddeld tarief van per intramurale cliënt. Toelichting grafiek ZZP s inclusief en exclusief behandeling Bron: Productieafspraken Periode: 2015 De grafiek laat per VG-ZZP zien voor welk percentage cliënten afspraken is gemaakt inclusief behandeling en exclusief behandeling. Boven de grafiek noemen we het aantal bedden. De VG 7 is buiten beschouwing gelaten omdat CZ Zorgkantoor voor deze groep alleen afspraken met behandeling maakt. Toelichting grafiek Meerzorg Bron: realisatiecijfers aangeleverd door zorgaanbieders via AW319 en door CZ Zorgkantoor afgegeven meerzorg beschikkingen. Periode: tot en met % VG 7 cliënten met Meerzorg ten opzichte van totaal aantal VG 7 cliënten in zorg. 36

37 Gemiddelde kosten per bed en ZZP-mix Relatief veel VG 3 en 6 De gemiddelde kosten zijn met 0,15% gestegen wat hoger is dan de indexering (-0,3%). Er is dus sprake van zorgzwaarteverzwaring voor CZ totaal Gemiddelde kosten per bed in Zuid-Hollandse eilanden zijn lager dan CZ totaal. De gemiddelde kosten zijn met 0,2% gestegen. Hiermee is er sprake van zorgzwaarteverzwaring CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 37

38 ZZP s inclusief en exclusief behandeling Bij VG 5 en 8 worden de meeste ZZP s inclusief behandeling afgesproken Bij VG 3 en 4 worden de minste afspraken inclusief behandeling gemaakt Over de gehele linie worden er in de regio Zuid-Hollandse eilanden minder afspraken inclusief behandeling gemaakt NB: VG 7 wordt alleen inclusief behandeling afgesproken en is daarom buiten beschouwing gelaten CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 38

39 Meerzorg VG7 De gemiddelde toeslag van VG 7 cliënten met Meerzorg is afgenomen met 4,3% De verhouding van het aantal VG 7 cliënten met Meerzorg is licht afgenomen Relatief weinig cliënten met VG 7 hebben Meerzorg In tegenstelling tot CZ totaal is de gemiddelde toeslag toegenomen, deze ligt echter nog onder het gemiddelde van CZ totaal CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 39

40 Conclusies Doelmatigheid De gemiddelde kosten per bed zijn relatief lager dan CZ totaal De kosten per bed zijn wat meer toegenomen ten opzichte van CZ totaal. Er zijn relatief veel afspraken exclusief behandeling in Zuid-Hollandse eilanden Op aanbiedersniveau zijn er verschillen in de verhouding inclusief/exclusief behandeling. Dit verschil is ontstaan vanuit historie. CZ zorgkantoren wil deze verschillen in de toekomst verminderen wanneer zij daar aanleiding toe ziet. Inzet van Meerzorg is in regio Zuid- Hollandse eilanden doelmatiger in verhouding tot CZ totaal Een verklaring hiervoor zou het relatief hoge aanbod zorg in een instelling kunnen zijn. 40

41 Kader 5. Kwaliteit 41

42 Toelichting kwaliteitskader Toelichting pijler 1 Bron: DigiMV, Kwaliteitsindicatoren Gehandicaptenzorg, vragen die zijn opgenomen in het Zorginkoopdocument. Periode: 2015 Er is aangegeven welk percentage van de aanbieders volledig groen scoort. Hierbij maken we onderscheid tussen CZ totaal en de regio. Toelichting pijler 2a Bron: DigiMV, Kwaliteitsindicatoren Gehandicaptenzorg, vraag m.b.t. zorg- en ondersteuningsplan Periode: 2015 Er is aangegeven welk percentage van de aanbieders 100% scoort op de vragen omtrent zorgafspraken en ondersteuningsplannen. Hierbij maken we onderscheid tussen CZ totaal en de regio. 42

43 Kwaliteitskader Gemiddeld genomen behalen vrijwel alle zorgaanbieders een 100% score op zowel pijler 1 als 2a Ter vergelijking: in 2014 is op pijler 1 96,8% gescoord In de regio Zuid-Hollandse eilanden wordt 100% op pijler 1 gescoord Ter vergelijking: in 2014 werd op pijler 1 ook 100% gescoord Pijler 1 99,5% Pijler 1 100% Pijler 2a 99,0% Pijler 2a 98,7% CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 43

44 Conclusies Kwaliteit Bijna alle aanbieders scoren volledig groen op pijler 1 en 2a CZ zorgkantoor vindt dat iedereen aan Pijler 1 en 2a moet voldoen als onderdeel om de basiskwaliteit te garanderen. Een groot deel van de zorgaanbieders heeft een ontwikkelplan ingediend Met de zorginkoop voor 2016 is CZ zorgkantoor gestart met dialooggesprekken rondom de ontwikkelplannen van zorgaanbieders. Deze dialoog wordt gedurende het jaar voortgezet en is een belangrijke manier om op aanbiedersniveau de kwaliteit te verbeteren. 44

45 4. Hoe verder 1. CZ zorgkantoor stelt de behoefte en het welbevinden van de cliënt meer centraal in de zorginkoop De cliëntbehoefte wordt in de marktanalyse alleen in beeld gebracht door middel van de indicatiegegevens. Over de onderliggende vraag naar behoefte en wensen is bij CZ zorgkantoor nog te weinig (kwantitatief) bekend. Om zorg goed te kunnen inkopen moet deze vraag inzichtelijk gemaakt worden. Onder andere door middel van de ontwikkelplannen gaan we hier samen met de aanbieders en cliëntenraden in 2016 verder mee aan de slag. 2. CZ zorgkantoor gaat de cliënt volgen in zijn keuze voor een bepaalde leveringsvorm Het is belangrijk dat aanbieders cliënten bewust maken van de verschillende leveringsvormen in de Wlz. Het is op dit moment onvoldoende duidelijk of de specifieke cliëntbehoefte aansluit op het aanbod. 3. De meeste zorg wordt binnen een instelling (ZIN) ingezet Indien blijkt dat er vanuit cliëntbehoefte een ander zorgaanbod wordt verlangd, nemen wij dit mee in de zorginkoop. Door middel van voortzetting van de proeftuinen Meerzorg willen wij de inzet van deze zorg verbeteren. 4. CZ zorgkantoor wil de verschillen tussen de regio s m.b.t. doelmatigheid verminderen wanneer daar aanleiding toe is De gemiddelde kosten zijn lager dan CZ totaal maar er zijn wel verschillen binnen de regio; tussen de zorgaanbieders. Daarnaast wordt er relatief veel Meerzorg ingezet voor een gemiddeld hogere toeslag. De doelmatigheid kan omhoog gaan door verschuivingen binnen het aanbod tussen zorg in een instelling en zorg thuis te realiseren. Landelijk wordt onderzocht wat de beste invulling van behandeling in de Wlz zou kunnen zijn. Dit zal op termijn consequenties hebben voor zorginkoop. 5. CZ zorgkantoor gaat meer aandacht besteden aan de relatie tussen de cliënt-professional en de samenwerking over domeinen heen De voorwaarden voor basiskwaliteit hebben wij vastgelegd in de overeenkomst en in het landelijke kwaliteitskader. De scores op het landelijk kwaliteitskader voor pijler 1 en 2a zijn vrijwel 100%. Wij willen de focus in 2016 verder leggen op de relatie cliënt-professional en volgen we de ontwikkelingen binnen de proeftuin kwaliteit op de voet. Daarnaast zijn de ontwikkelplannen een belangrijke manier om op aanbiedersniveau de kwaliteit te verbeteren. 45

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 28-3-217 Marktanalyse regio West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio West-Brabant. In de marktanalyse

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 28-3-217 Marktanalyse regio Zuid-Hollandse eilanden Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 28-3-217 Marktanalyse regio Zuid-Limburg Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zuid-Limburg. In de marktanalyse

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 28-3-217 Marktanalyse regio Zeeland Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zeeland. In de marktanalyse vindt

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant 28-3-217 Marktanalyse regio Zuidoost-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 Zeeland

Marktanalyse 2017 Zeeland Marktanalyse 2017 Zeeland 30-03-2017 Marktanalyse regio Zeeland Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zeeland. In de marktanalyse vindt u informatie terug

Nadere informatie

Marktanalyse Zuid Hollandse Eilanden

Marktanalyse Zuid Hollandse Eilanden Marktanalyse 2017 Zuid Hollandse Eilanden 30-03-2017 Marktanalyse regio Zuid Hollandse Eilanden Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuid Hollandse Eilanden.

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zuid-Limburg.

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 West Brabant

Marktanalyse 2017 West Brabant Marktanalyse 2017 West Brabant 30-03-2017 Marktanalyse regio West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio West-Brabant. In de marktanalyse vindt u informatie

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zeeland

Marktanalyse 2016 Zeeland Marktanalyse 2016 Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zeeland. In deze

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Haaglanden

Marktanalyse 2016 Haaglanden Marktanalyse 2016 Haaglanden 04-04-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Haaglanden.

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg

Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg 30-03-2017 Marktanalyse regio Zuid-Limburg Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuid-Limburg. In de marktanalyse vindt u informatie

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 Zuidoost Brabant

Marktanalyse 2017 Zuidoost Brabant Marktanalyse 2017 Zuidoost Brabant 30-03-2017 Marktanalyse regio Zuidoost Brabant Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuidoost Brabant. In de marktanalyse

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ 215 GZ 1.5 1 Marktanalyse Gehandicaptenzorg In dit document wordt de intramurale Gehandicaptenzorg (GZ) kwantitatief

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 22-05-17 Het experiment persoonsvolgende

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 30-06-17 Doelstellingen van het experiment

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop WLZ 2017 Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop landelijk Agenda VWS WLZ pakket Inhoud Inkoopkader langdurige zorg Uitgangspunten Persoonsvolgende inkoop Inkoop landelijk Drie niveaus kwaliteitsverbeteringen

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018 Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018 1 Inhoud Demografische ontwikkelingen 3 Pagina In zorg en wachtlijsten totaalniveau 8 Verpleging en verzorging 13 Gehandicaptenzorg 19 NB. De GGZ wordt niet besproken vanwege

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief Marktanalyse 213 Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Versie: Definitief Versiedatum: 14 maart 213 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel marktanalyse... 3 1.2. Algemene informatie

Nadere informatie

Marktanalyse Wlz. Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord

Marktanalyse Wlz. Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Marktanalyse 215-216 Wlz Zorgkantoren en Inhoud Inhoud... 2 1. Algemeen... 3 Demografie... 4 Epidemiologie... 6 Mantelzorg... 1 2. Sector Verpleging en Verzorging... 11 Verloop over de periode januari

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Monitor transitie lage Zorgzwaartepakketten uit de Wlz in 2015

Monitor transitie lage Zorgzwaartepakketten uit de Wlz in 2015 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1 4. 35. 3. 25. 2.

Nadere informatie

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017 Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017 1 Inhoud Demografie 3 Pagina In zorg en wachtlijsten totaalniveau 7 Verpleging en verzorging 13 Gehandicaptenzorg 19 NB. De GGZ wordt niet in detail gesproken vanwege het

Nadere informatie

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren 1 REGIO FOTO GRONINGEN THEMA S ONTWIKKELPLANNEN 2016 AANTAL AANBIEDERS MET AFSPRAKEN 2016 WACHTLIJST FEB 2016 Thema Aantal aanbieders De basis versterken 26 Versterken

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem Zorgkantoor en cliëntenraden 2017 Groningen, Twente & Arnhem Programma Wet langdurige zorg en het zorgkantoor Presentatie ondersteuner cliëntenraden (alleen in regio Arnhem) Presentatie Onafhankelijk cliëntondersteuner

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden

Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden Versie: Definitief Versiedatum: 01-04-2015 1 Voorwoord Voor u ligt de marktanalyse 2015 van CZ zorgkantoren, afdeling Verpleging en

Nadere informatie

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor Daphne Schelling Beleidsmedewerker zorginkoop zorginhoudelijk Zorgkantoor

Nadere informatie

Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg. Inhoudsopgave:

Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg. Inhoudsopgave: Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg Inhoudsopgave: 1. Actief wachtenden, langer dan de treeknormen zonder overbruggingszorg (stand 01-11-2015)...2 2. Actief wachtenden, langer dan de treeknormen

Nadere informatie

CZ Zorgkantoor. Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken

CZ Zorgkantoor. Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken CZ Zorgkantoor Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken 06-10-17 Visie 2020 - Alles voor een beter welbevinden Jezelf zijn Welbevinden wordt bepaald vanuit

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg # wzgld Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis Wonen en zorg Inkoop Wlz 2017 Het Zorgkantoor Grootste zorgverzekeraar in regio beheert zorgkantoor 32 zorgkantoren Menzis in 3 regio s; Arnhem, Groningen

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 3 juli 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2016

Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Het zorginkoopbeleid Wlz 2016 is op 1 juni 2015 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader ontwikkeld dat als basis

Nadere informatie

sector Geestelijke Gezondheidszorg voor goede zorg zorg je samen

sector Geestelijke Gezondheidszorg voor goede zorg zorg je samen Inkoopplan Wet Langdurige Zorg 2017 sector Geestelijke Gezondheidszorg voor goede zorg zorg je samen Inhoud Voorwoord 3 1 Zorgplicht 4 1.1 Algemene ontwikkeling van de Wlz zorgvraag in de GGZ 5 1.2 Toegankelijkheid

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Legenda en gegevenstabel:

Legenda en gegevenstabel: Bijgewerkt tot 1-4-215 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1

Nadere informatie

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wlz zorgcontractering 2017: Samenspraak over zorg 19 mei 2016. Welkom!

Informatiebijeenkomst Wlz zorgcontractering 2017: Samenspraak over zorg 19 mei 2016. Welkom! Informatiebijeenkomst Wlz zorgcontractering 2017: Samenspraak over zorg 19 mei 2016 Welkom! Programma 13.30 uur Opening en welkom door de voorzitter, (Harrie Sitvast, ActiZ) 13.40 uur Actuele stand van

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Programma Inleiding Achtergrond Het toetsingskader Doelgroep Planning Toets op verantwoorde zorg Toets op doelmatige zorg Proces Uitleg rekenmodule

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

sector Gehandicaptenzorg voor goede zorg zorg je samen

sector Gehandicaptenzorg voor goede zorg zorg je samen Inkoopplan Wet Langdurige Zorg 2017 sector Gehandicaptenzorg voor goede zorg zorg je samen Inhoud Voorwoord 3 1 Zorgplicht 4 1.1 Algemene ontwikkeling van de Wlz zorgvraag 5 1.2 Toekomstige zorgvraag 6

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Marktanalyse Wlz

Marktanalyse Wlz Marktanalyse 2016-2017 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inhoud Inleiding... 4 1 Bevolking... 5 1.1 Demografie... 5 1.2 Epidemiologie... 9 1.2.1 Coronaire hartziekten...

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Verpleging & Verzorging

Bijlage A Marktanalyse Verpleging & Verzorging Bijlage A Marktanalyse Verpleging & Verzorging Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ zorg 2015 Ven V 1 Marktanalyse Verpleging & Verzorging In dit document wordt ingegaan op de landelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kleine (technische) aanpassingen Wijzigingen zonder impact iwlz Presentatie nieuwe Informatiemodellen

Nadere informatie

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017 Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017 Periode 3 Mei 2017 Inleiding Leeswijzer Zilveren Kruis kiest voor een nieuwe opzet voor de zorgkostenraming 2017 Dit doen we om zorgaanbieders beter inzage te geven

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 2.1. Beeld van de regio algemeen... 4 2.2. Beeld van de regio Wlz... 6 2.2.1. Analyse zorgaanbod

Nadere informatie

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014 Notitie Versie 11 maart 2014 Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting Inleiding Op 10 maart 2014 is het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Inkoop 2015 Langdurige Zorg 28 mei 2014 Programma 14.00 uur vooruitblik 2015 uitgangspunten Inkoopbeleid 14.45 uur korte pauze 14.55 uur uniform landelijk beleid inkoopsystematiek

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Geestelijke gezondheidszorg Programma Welkom Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg Presentatie zorginkoopbeleid Wlz GGz 2016 Vragen Brunch 10.00

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie