Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden"

Transcriptie

1 Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

2 Marktanalyse regio Zuid-Hollandse eilanden Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zuid-Hollandse eilanden. In de marktanalyse vindt u informatie terug over demografische ontwikkelingen, zorgvraag, zorgaanbod, doelmatigheid van zorg en kwaliteit. Deze marktanalyse is geschreven met behulp van landelijke cijfers (o.a. CIZ), daarnaast zijn ook gegevens van CZ zorgkantoren gebruikt zoals wachtlijstinformatie en declaratiegegevens. Namens de makers wenst CZ zorgkantoren u veel leesplezier. Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om zorgaanbieders en zorginkopers een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoren geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 2

3 CZ zorgkantoren stelt de klantwens centraal: alles voor een beter welbevinden De klant: heeft zijn eigen zorgvraag en is daarmee uniek moet kunnen kiezen voor zorgaanbieder, leveringsvorm, locatie moet zorg in natura kunnen verzilveren, als hij eigenlijk geen PGB wenst Dit vraagt van het zorgkantoor: ondersteuning van de klant in de klantkeuze (als hij daarom vraagt) inkoop van (kwalitatief) goede en voldoende zorg inkoop van zorg bij nieuwe (PGB) zorgaanbieders Dit vraagt van de zorgaanbieder: weten wat de klantwens is en inzetten van passende zorg regelmatig toetsen of klant tevreden is en de zorg nog wel passend is ook zorg voor de klant die op de wachtlijst staat (goed dossierhouderschap) 3

4 Inhoudsopgave 1. Demografische ontwikkelingen 2. Marktaandeel 3. Zorgvraagontwikkeling 4. Toegankelijkheid 5. Zorgaanbodontwikkeling 6. Doelmatigheid 7. Kwaliteit 8. Hoe verder? 4

5 1. Als gevolg van demografische ontwikkelingen verwachten wij een toename van de zorgvraag Het is lastig om een voorspelling te doen over het gebruik van en de vraag naar gehandicaptenzorg in de toekomst. Om toch enig inzicht te geven, sommen we hier een aantal ontwikkelingen en bevindingen op*: Het aantal mensen met een (licht) verstandelijke beperking neemt al jaren toe. Hierbij zijn een aantal oorzaken te onderscheiden: 1. Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. 2. De maatschappij wordt steeds complexer. Hierdoor hebben (steeds) meer mensen met een (licht) verstandelijke beperking een zorgvraag. 3. Het aanbod van begeleidings- en behandelingstrajecten is gevarieerder geworden. Hierdoor wordt nu begeleiding/behandeling ingezet bij mensen bij wie de zorgvraag voorheen niet zichtbaar was. Gezien bovenstaande ontwikkelingen, en de verwachting dat dit de komende jaren verder doorzet, is het aannemelijk dat de zorgvraag en de zorgzwaarte verder gaat stijgen. Daarnaast is het aannemelijk dat als gevolg van vergrijzing het aantal cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) toeneemt. * Bron: SCP (214) Zorg beter begrepen 5

6 2. 12% van de totale financiële productie (CZ zorgkantoren) wordt geleverd in regio Zuid-Hollandse eilanden* Zuid-Limburg 17% Haaglanden 11% Zuid-Hollandse eilanden 12% Zuidoost-Brabant 26% Zeeland 12% West-Brabant 22% * Het marktaandeel op basis van financiële productie komt bijna geheel overeen met het marktaandeel op basis van cliëntenaandeel. 6

7 3. Zorgvraagontwikkeling 214 t/m 216 op basis van indicatieontwikkeling per zorgprofiel In dit hoofdstuk brengen we de indicatieontwikkeling per regio in beeld. Het betreffen gegevens over het totaal aantal geldige indicaties per zorgprofiel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen VG, LVG, en LG indicaties. De ZG-indicaties zijn beperkt en over de jaren heen vrij stabiel. Om deze reden worden ze niet meegenomen in deze marktanalyse. Bron: CIZ Peildata: juli 214, juli 215 en juli

8 Toename aantal indicaties van 215 op 216 minder sterk in regio Zuid-Hollandse eilanden dan in overige CZ zorgkantoorregio s VG VG 2VG 3VG 4VG 5VG 6VG 7VG 8VG 1VG 2VG 3VG 4VG 5VG 6VG 7VG 8VG CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 8

9 Beperkt aantal LVG indicaties in de regio Zuid-Hollandse eilanden LVG LVG 2LVG 3LVG 4LVG 5LVG 1SGLVG 2LVG 3LVG 4LVG 5LVG 1SGLVG CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 9

10 Aandeel LG indicaties relatief laag in regio Zuid- Hollandse eilanden LG LG 2LG 3LG 4LG 5LG 6LG 7LG 1LG 2LG 3LG 4LG 5LG 6LG 7LG CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 1

11 Binnen de zorgvraagontwikkeling zijn een aantal opvallende verschuivingen zichtbaar Het is opvallend dat het aantal VG indicaties van 215 op 216 sterker stijgt dan van 214 op 215. Afname VG 1 en 2 als gevolg van VWS-beleid afbouw lage ZZP s. Aantal LVG indicaties neemt verder af als gevolg van striktere indicatiestelling binnen de Wlz. Binnen de Wlz is de voorwaarde dat er blijvend 24-uurs toezicht nodig is. Bij de LVG-doelgroep wordt vaak nog gewerkt aan perspectief en meer zelfstandigheid. Hierdoor wordt een indicatie minder snel afgegeven. LVG-cliënten ouder dan 18 jaar met een tijdelijke zorgvraag voor verblijf, vallen nu onder de reikwijdte van de Wmo. Lichte toename aantal indicaties LG 4 t/m 7. Een mogelijke verklaring hiervoor is de verhoogde aandacht voor NAH. 11

12 4. Wachtlijsten en tijdigheidscores geven een beeld van de toegankelijkheid van Wlz-zorg Wachtlijstgegevens: Trendlijn met maandelijkse peildata over 216. In de eerste grafiek zijn de zeven ZZP s met de meeste wens wachtenden weergegeven. o Een cliënt is wens wachtend wanneer hij de geïndiceerde zorg alleen wil ontvangen van zijn voorkeuraanbieder en hier maximaal één jaar op kan wachten. In de tweede grafiek zijn de actief wachtenden weergegeven. Gezien het beperkt aantal actief wachtenden, is hierbij geen onderscheid tussen ZZP s gemaakt. De analyse heeft betrekking op cliënten zowel binnen als buiten de treeknorm. o Een cliënt is actief wachtend wanneer hij een dringende opnamewens heeft en meer dan 13 weken wachten op opname geen optie is; Gezien de cliëntsituatie moet opname zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Bron: iwlz (vergelijking tussen datum zorgtoewijzing en peildatum). Tijdigheid: De tijd tussen de afgifte van de indicatie en het moment dat deze Wlz-zorg daadwerkelijk ontvangen wordt. Er zijn landelijk streefnormen afgesproken voor de maximaal aanvaardbare wachttijd voor het leveren van niet spoedeisende zorg (treeknorm van tijdigheid van zorgverlening). o Voor verblijfszorg (met behandeling) geldt een treeknorm van 13 weken. o Voor zorg thuis is de treeknorm 6 weken. Deze analyse heeft betrekking op actief wachtende cliënten. * NB: Op grond van het amendement Bergkamp en Van Weyenberg krijgt de treeknorm in de toekomst voor alle vormen van langdurige zorg mogelijk een termijn van 13 weken, net zoals de termijn van overbruggingszorg. 12

13 25 Aantal wens wachtenden in regio Zuid-Hollandse eilanden beperkt, meeste wachtenden op VG 3, 4 en LVG 1 LVG 3 VG 3 VG 4 VG 5 VG 6 VG

14 In 216 zijn er gemiddeld 3 á 4 cliënten per maand actief wachtend in de regio Zuid-Hollandse eilanden

15 Tijdigheid regio Zuid-Hollandse eilanden in 216 enigszins verbeterd, analyse heeft echter betrekking op een beperkt aantal actief wachtende cliënten 1% % 4 8% 7% 6% 5% Buiten 13 weken Binnen 13 weken 4% 14 3% 2% 1% % Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 * Aantallen in staafdiagram = aantal cliënten 15

16 Het aantal wachtenden in de regio Zuid-Hollandse eilanden is beperkt Wachtlijsten zijn blijvend punt van aandacht. We zien de meeste (wens) wachtenden op VG 3. Dit is vergelijkbaar met vorige jaren. Tijdige zorglevering heeft een direct effect op de cliënt. Over 216 zien we een positieve ontwikkeling in tijdige zorglevering. In 217 zien we graag een behoud van deze lijn. Kanttekening hierbij is dat de analyse betrekking heeft op een beperkt aantal cliënten, het effect van het al dan niet tijdig in zorg nemen van een enkele cliënt kan dus een groot effect hebben op de totaalscore. 16

17 5. Het aantal cliënten per grondslag en leveringsvorm inclusief de concentratiegraad geven een beeld van het zorgaanbod in de regio De zorgaanbodgegevens zijn gebaseerd op de declaratiecijfers van zorgaanbieders in de CZ zorgkantoorregio s. Per grondslag is de ontwikkeling van het zorgaanbod in een aparte grafiek weergegeven. Gezien het beperkte aanbod in VPT, zijn hier de grondslagen niet apart weergegeven, maar bij elkaar opgeteld. De ontwikkeling in de verhouding tussen pgb en ZIN over 216 is weergegeven. Wij hebben de concentratiegraad van aanbieders in elke regio weergegeven. Hiermee maken we inzichtelijk in hoeverre het zorgaanbod verdeeld is over het aantal verschillende zorgaanbieders. Hiervoor hebben wij de Herfindahl- Hirschmann index gehanteerd. Met deze index kan inzicht worden gegeven in welke mate er sprake is van een goed gespreid scala aan zorgaanbieders. 17

18 Toename intramuraal zorgaanbod minder dan toename in indicatiestelling, zowel in regio Zuid-Hollandse eilanden als voor de overige CZ zorgkantoorregio s VG VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 18

19 Aandeel LG zorgaanbod relatief laag in regio Zuid- Hollandse eilanden LG LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 19

20 Relatief hoog VPT 2, 3, 6 en 8 aanbod, geen VPT 4, 5 en 7 aanbod VPT VPT2 VPT3 VPT4 VPT5 VPT6 VPT7 VPT8 VPT2 VPT3 VPT4 VPT5 VPT6 VPT7 VPT8 CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 2

21 Aanbod MPT is gemiddeld ten opzichte van de overige CZ zorgkantoorregio s MPT VG 2VG 3VG 4VG 5VG 6VG 7VG 8VG 1VG 2VG 3VG 4VG 5VG 6VG 7VG 8VG CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 21

22 Inzet pgb relatief hoog bij VG 6 en 7 in regio Zuid- Hollandse eilanden pgb VG 2VG 3VG 4VG 5VG 6VG 7VG 8VG 2VG 3VG 4VG 5VG 6VG 7VG 8VG CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 22

23 Verhouding tussen ZZP en pgb is gedurende 216 verschoven, aandeel pgb neemt toe in regio Zuid-Hollandse eilanden 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% zzp vpt pgb mpt 3% 2% 1% % jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

24 In de regio Zuid-Hollandse eilanden leveren meerdere zorgaanbieders ZZP s, VPT en MPT,7,6,58,52,5,44 Haaglanden,4,37,37 Zuid-Hollandse eilanden Zeeland,3,2,27,23,18,24,23,15,26,3,23,13,27,27,19 West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg,1, zzp vpt mpt 1 = 1 aanbieder levert alle zorg. zéér geconcentreerd = het zorgaanbod is versplinterd. zéér divers Dus: hogere index = hogere concentratie, lagere index = hogere diversiteit Op basis van marktaandeel per aanbieder. Marktaandeel = %omzet 24

25 Het zorgaanbod in de regio Zuid-Hollandse eilanden wijkt op sommige punten af van overige CZ zorgkantoorregio s Het is opvallend dat er geen LVG zorgaanbod is in de regio Zuid-Hollandse eilanden. Daarnaast is het aanbod LG laag. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat cliënten uit de regio Zuid-Hollandse eilanden uitwijken naar omliggende zorgkantoorregio s. Het zorgaanbod in de regio Zuid-Hollandse eilanden is niet sterk geconcentreerd, er zijn diverse zorgaanbieders actief in de verschillende leveringsvormen. Voor wat betreft het overige zorgaanbod zien we weinig opvallendheden in de regio Zuid-Hollandse eilanden. 25

26 6. De gemiddelde kosten per cliënt zegt iets over de doelmatigheid van de regio De kosten per cliënt per regio zijn weergegeven door de totale kosten te delen door het totaal aantal cliënten van de regio. Het percentage ZZP s inclusief behandeling voor VG is weergegeven. Deze gegevens worden vergeleken met het percentage ZZP s inclusief behandeling voor CZ totaal en landelijk. Er zijn drie sheets over Meerzorg opgenomen: o Eén sheet over het gemiddelde Meerzorgbedrag per etmaal per cliënt per regio. o Eén sheet over het aantal Meerzorgcliënten per regio. o Eén sheet over het percentage VG 7 cliënten met Meerzorg. Omdat het overgrote merendeel (8%) van de cliënten met Meerzorg binnen VG 7 valt, hebben we ons hier beperkt tot deze groep. 26

27 Kosten per cliënt* gemiddeld in regio Zuid-Hollandse eilanden tegenover de overige CZ zorgkantoorregio s Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg * Kosten per cliënt gebaseerd op het gemiddelde van alle leveringsvormen samen 27

28 Relatief weinig ZZP s inclusief behandeling voor VG 3 t/m 6 in regio Zuid-Hollandse eilanden 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Landelijk CZ zorgkantoorregio's Zuid-Hollandse eilanden 3% 2% 1% % 3VG 4VG 5VG 6VG 7VG 8VG 28

29 Relatief laag aantal Meerzorgcliënten in regio Zuid- Hollandse eilanden Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg 29

30 Relatief laag (gemiddeld) bedrag per etmaal voor Meerzorg in regio Zuid-Hollandse eilanden Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg 3

31 Aandeel VG 7 cliënten met Meerzorg neemt af in regio Zuid-Hollandse eilanden 25% 2% 15% 1% % % Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg 31

32 Regio Zuid-Hollandse eilanden is voor CZ zorgkantoren een redelijk doelmatige regio Want: De gemiddelde kosten per cliënt zijn exact gelijk aan het CZ-gemiddelde Relatief weinig ZZP s inclusief behandeling Bij Meerzorg zien we een relatief laag aantal cliënten, ook het gemiddelde bedrag per etmaal is laag 32

33 7. Per 217 is er een nieuw Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg In vorige marktanalyses van CZ zorgkantoren, lag de nadruk voor wat betreft kwaliteit, met name op de scores van pijler 1 en 2a van het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Vrijwel alle zorgaanbieders voldoen aan deze pijlers. Aanbieders in de gehandicaptenzorg werken per 217 met het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Gedurende 216 hebben 24 grote en kleine zorgaanbieders verspreid over heel Nederland het kwaliteitskader uitgeprobeerd in proeftuinen. Een aantal van deze zorgaanbieders zijn ook actief in de CZ zorgkantoorregio s. Iedere aanbieder heeft een kwaliteitsrapport opgesteld. De opbouw van de kwaliteitsrapporten verschillen van elkaar: zorgaanbieders hebben de mogelijkheid om hun eigen kleur te geven aan het rapport. Een vergelijking is daarmee lastig te maken. We zien wel een aantal elementen in de rapporten terug die enigszins overeen komen met elkaar. Dit leest u op de volgende pagina. 33

34 In de kwaliteitsrapporten vallen een aantal dingen op: De kwaliteitsrapportages zijn een combinatie van tellen en vertellen. Op welk onderdeel de meeste nadruk wordt gelegd, verschilt per zorgaanbieder. In de kwaliteitsrapporten reflecteren zorgaanbieders op het eigen handelen. Zij noemen verbeterpunten, maar de bijbehorende acties en wat het oplevert voor de cliënt worden niet altijd concreet geformuleerd. In een aantal kwaliteitsrapportages zien we de ontwikkelplannen terug als projectplan om de kwaliteit te verbeteren. Sommige aanbieders hebben een publieksvriendelijke versie gemaakt van de kwaliteitsrapportage. Dit vinden wij een mooie manier om de bevindingen te delen met cliënten en verwanten. In de kwaliteitsrapporten is niet overal duidelijk hoe de cliëntenraden bij de proeftuinen zijn betrokken, of zou de betrokkenheid van cliëntenraden beter kunnen. Teamreflectie kan op diverse manieren, via verschillende methodieken, worden opgezet. Er wordt nog niet overal gewerkt met (externe) visitatie. De reden hiervoor is niet precies duidelijk. Het kan te maken hebben met tijd, of het niet kunnen vinden van een geschikte samenwerkingspartner. Daarnaast zijn er ook (nog) geen concrete kaders over hoe de visitatie georganiseerd en ingevuld moet worden. 34

35 8. CZ zorgkantoren zet zich in voor kwaliteit, keuzevrijheid en doelmatigheid CZ zorgkantoren staat voor voldoende keuzevrijheid voor cliënten. Wij stimuleren dat cliënten kunnen kiezen voor VPT en MPT, ofwel leveringsvormen met meer eigen regie en zorg in een thuisomgeving. Wij blijven ons inzetten voor contractering van nieuwe zorgaanbieders om op deze manier de keuzevrijheid voor cliënten te vergroten. Wij blijven de wachtlijsten monitoren en proberen deze waar nodig op te lossen in samenspraak met de zorgaanbieder. Wij blijven de ontwikkeling van het nieuwe kwaliteitskader volgen en spreken met zorgaanbieders en cliëntenraden over de vorderingen. De inkoop van plaatsen inclusief en exclusief behandeling is niet gelijkmatig verdeeld over alle zorgaanbieders. Waar nodig ondernemen wij actie om deze verhouding meer in evenwicht te brengen. Wij zien toe op verdere afbouw van de lage ZZP s. 35

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 28-3-217 Marktanalyse regio West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio West-Brabant. In de marktanalyse

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant 28-3-217 Marktanalyse regio Zuidoost-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 28-3-217 Marktanalyse regio Zeeland Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zeeland. In de marktanalyse vindt

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 28-3-217 Marktanalyse regio Zuid-Limburg Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zuid-Limburg. In de marktanalyse

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 Zuidoost Brabant

Marktanalyse 2017 Zuidoost Brabant Marktanalyse 2017 Zuidoost Brabant 30-03-2017 Marktanalyse regio Zuidoost Brabant Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuidoost Brabant. In de marktanalyse

Nadere informatie

Marktanalyse Zuid Hollandse Eilanden

Marktanalyse Zuid Hollandse Eilanden Marktanalyse 2017 Zuid Hollandse Eilanden 30-03-2017 Marktanalyse regio Zuid Hollandse Eilanden Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuid Hollandse Eilanden.

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 Zeeland

Marktanalyse 2017 Zeeland Marktanalyse 2017 Zeeland 30-03-2017 Marktanalyse regio Zeeland Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zeeland. In de marktanalyse vindt u informatie terug

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 West Brabant

Marktanalyse 2017 West Brabant Marktanalyse 2017 West Brabant 30-03-2017 Marktanalyse regio West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio West-Brabant. In de marktanalyse vindt u informatie

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg

Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg 30-03-2017 Marktanalyse regio Zuid-Limburg Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuid-Limburg. In de marktanalyse vindt u informatie

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Haaglanden

Marktanalyse 2016 Haaglanden Marktanalyse 2016 Haaglanden 04-04-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Haaglanden.

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zuid-Limburg.

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zeeland

Marktanalyse 2016 Zeeland Marktanalyse 2016 Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zeeland. In deze

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 30-06-17 Doelstellingen van het experiment

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 22-05-17 Het experiment persoonsvolgende

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ 215 GZ 1.5 1 Marktanalyse Gehandicaptenzorg In dit document wordt de intramurale Gehandicaptenzorg (GZ) kwantitatief

Nadere informatie

Monitor transitie lage Zorgzwaartepakketten uit de Wlz in 2015

Monitor transitie lage Zorgzwaartepakketten uit de Wlz in 2015 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1 4. 35. 3. 25. 2.

Nadere informatie

Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden

Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden Versie: Definitief Versiedatum: 01-04-2015 1 Voorwoord Voor u ligt de marktanalyse 2015 van CZ zorgkantoren, afdeling Verpleging en

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem Zorgkantoor en cliëntenraden 2017 Groningen, Twente & Arnhem Programma Wet langdurige zorg en het zorgkantoor Presentatie ondersteuner cliëntenraden (alleen in regio Arnhem) Presentatie Onafhankelijk cliëntondersteuner

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief Marktanalyse 213 Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Versie: Definitief Versiedatum: 14 maart 213 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel marktanalyse... 3 1.2. Algemene informatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q3 t/m 2017 Q2 Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q3 t/m 2017 Q2 Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q3 t/m 2017 Q2 Indicatiestelling Wlz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf 15 juli Agenda Indicatiestelling subsidieregeling ELV Toetsing achteraf indicatiebesluiten ELV Resultaten toetsing Conclusies en blik

Nadere informatie

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018 Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018 1 Inhoud Demografische ontwikkelingen 3 Pagina In zorg en wachtlijsten totaalniveau 8 Verpleging en verzorging 13 Gehandicaptenzorg 19 NB. De GGZ wordt niet besproken vanwege

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Regioanalyse Verpleging & Verzorging Rotterdam

Regioanalyse Verpleging & Verzorging Rotterdam Regioanalyse Verpleging & Verzorging December 2017 Inleiding & leeswijzer Voor u ligt de regioanalyse van de regio Zilveren Kruis startte in 2016 met regioanalyses om meer inzage te krijgen in de regionale

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Regioanalyse Verpleging & Verzorging Zwolle

Regioanalyse Verpleging & Verzorging Zwolle Regioanalyse Verpleging & Verzorging December 2017 Inleiding & leeswijzer Voor u ligt de regioanalyse van de regio Zilveren Kruis startte in 2016 met regioanalyses om meer inzage te krijgen in de regionale

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Programma Inleiding Achtergrond Het toetsingskader Doelgroep Planning Toets op verantwoorde zorg Toets op doelmatige zorg Proces Uitleg rekenmodule

Nadere informatie

Marktanalyse Wlz. Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord

Marktanalyse Wlz. Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Marktanalyse 215-216 Wlz Zorgkantoren en Inhoud Inhoud... 2 1. Algemeen... 3 Demografie... 4 Epidemiologie... 6 Mantelzorg... 1 2. Sector Verpleging en Verzorging... 11 Verloop over de periode januari

Nadere informatie

CZ Zorgkantoor. Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken

CZ Zorgkantoor. Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken CZ Zorgkantoor Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken 06-10-17 Visie 2020 - Alles voor een beter welbevinden Jezelf zijn Welbevinden wordt bepaald vanuit

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Legenda en gegevenstabel:

Legenda en gegevenstabel: Bijgewerkt tot 1-4-215 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017 Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017 1 Inhoud Demografie 3 Pagina In zorg en wachtlijsten totaalniveau 7 Verpleging en verzorging 13 Gehandicaptenzorg 19 NB. De GGZ wordt niet in detail gesproken vanwege het

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 - Q3 Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 - Q3 Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 - Q3 Indicatiestelling Wlz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht hebben

Nadere informatie

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz

Nadere informatie

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor Daphne Schelling Beleidsmedewerker zorginkoop zorginhoudelijk Zorgkantoor

Nadere informatie

Marktanalyse Wlz

Marktanalyse Wlz Marktanalyse 2016-2017 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inhoud Inleiding... 4 1 Bevolking... 5 1.1 Demografie... 5 1.2 Epidemiologie... 9 1.2.1 Coronaire hartziekten...

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk MNAA/djon/Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk MNAA/djon/Regulering / Ministerie van VWS t.a.v. drs. M.J. Van Rijn, staatssecretaris postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2333 Vragen van de leden

Nadere informatie

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014 Wet Langdurige Zorg A.L.V. 27 oktober 2014 Aanleiding: Rapport van de WRR, waarin geadviseerd wordt tot modernisering van de AWBZ (wordt kamerbreed onderschreven. Kosten van de AWBZ stegen van 16 miljard

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz

Zorginkoop Wlz Zorginkoop Wlz 2018-2020 Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Bijeenkomst 7 juni 2017 Paul Kuyper Tessa Korver Programma 1. Budgettair kader 2. Landelijk inkoopkader 3. Regionaal

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Verpleging & Verzorging

Bijlage A Marktanalyse Verpleging & Verzorging Bijlage A Marktanalyse Verpleging & Verzorging Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ zorg 2015 Ven V 1 Marktanalyse Verpleging & Verzorging In dit document wordt ingegaan op de landelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Eerste kwartaal 2012 Voorwoord In april 2012 heeft het CIZ de eerste kwartaalmonitor uitgebracht van de pilot indicatiemelding voor 80-plus-cliënten voor intramurale zorg.

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg # wzgld Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis Wonen en zorg Inkoop Wlz 2017 Het Zorgkantoor Grootste zorgverzekeraar in regio beheert zorgkantoor 32 zorgkantoren Menzis in 3 regio s; Arnhem, Groningen

Nadere informatie

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz Onafhankelijke

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kleine (technische) aanpassingen Wijzigingen zonder impact iwlz Presentatie nieuwe Informatiemodellen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q2 t/m 2016 Q1 Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q2 t/m 2016 Q1 Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q2 t/m 2016 Q1 Indicatiestelling Wlz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht

Nadere informatie

Regioanalyse gehandicaptenzorg Zwolle

Regioanalyse gehandicaptenzorg Zwolle Regioanalyse gehandicaptenzorg Zwolle December 2017 Inleiding & leeswijzer Voor u ligt de regioanalyse van de regio Zwolle Zilveren Kruis heeft begin dit jaar kwantitatieve regioanalyses opgesteld om meer

Nadere informatie

Concept kwartaalrapportage CIZ 2015 Q3 t/m 2016 Q2 Indicatiestelling Wlz

Concept kwartaalrapportage CIZ 2015 Q3 t/m 2016 Q2 Indicatiestelling Wlz Concept kwartaalrapportage CIZ 2015 Q3 t/m 2016 Q2 Indicatiestelling Wlz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen

Nadere informatie

sector Geestelijke Gezondheidszorg voor goede zorg zorg je samen

sector Geestelijke Gezondheidszorg voor goede zorg zorg je samen Inkoopplan Wet Langdurige Zorg 2017 sector Geestelijke Gezondheidszorg voor goede zorg zorg je samen Inhoud Voorwoord 3 1 Zorgplicht 4 1.1 Algemene ontwikkeling van de Wlz zorgvraag in de GGZ 5 1.2 Toegankelijkheid

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q1 t/m 2016 Q4 Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q1 t/m 2016 Q4 Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q1 t/m 2016 Q4 Indicatiestelling Wlz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht

Nadere informatie

Regioanalyse gehandicaptenzorg Flevoland

Regioanalyse gehandicaptenzorg Flevoland Regioanalyse gehandicaptenzorg Flevoland December 2017 Inleiding & leeswijzer Voor u ligt de regioanalyse van de regio Flevoland Zilveren Kruis heeft begin dit jaar kwantitatieve regioanalyses opgesteld

Nadere informatie

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 2.1. Beeld van de regio algemeen... 4 2.2. Beeld van de regio Wlz... 6 2.2.1. Analyse zorgaanbod

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ Q1 Q2 Indicatiestelling Wlz CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun nieuwe taken op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren 1 REGIO FOTO GRONINGEN THEMA S ONTWIKKELPLANNEN 2016 AANTAL AANBIEDERS MET AFSPRAKEN 2016 WACHTLIJST FEB 2016 Thema Aantal aanbieders De basis versterken 26 Versterken

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie