Regionale marktanalyse Wlz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale marktanalyse Wlz"

Transcriptie

1 Regionale marktanalyse Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord

2 Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord ten behoeve van de zorginkoop voor het jaar Zorg en Zekerheid heeft als Wlz-Uitvoerder zorgplicht voor haar Wlz-klanten. Dit vult zij onder andere in door het inkopen van voldoende, kwalitatief goede en doelmatige, zorg die aansluit bij de wens van de klant. Het doel van deze marktanalyse is het optimaliseren van de beschikbare aangeboden zorg voor de Wlz-klanten in de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord. Hiertoe is gekeken naar onder andere de demografie, de zorgvraag en aanbod en de toegankelijkheid van de zorg. Voortvloeiend uit deze regionale marktanalyse voert het zorgkantoor verdiepende analyses uit welke worden besproken met zorgaanbieders. 1

3 Inhoud Demografische ontwikkeling Indicaties en zorgconsumptie Verpleging en verzorging Gehandicaptenzorg Geestelijke gezondheidszorg

4 Bevolkingsprognose Totaal aantal inwoners Amstelland en de Meerlanden (aantallen x 1000) Amstelland en de Meerlanden Totaal aantal inwoners Nederland (aantallen x 1000) Nederland Bron: CBS/PBL, gegevens bewerkt door het zorgkantoor, aantallen afgerond op 100-tallen Totaal aantal inwoners Zuid-Holland Noord (aantallen x 1000) Zuid-Holland Noord Het Zorgkantoor is onderdeel van

5 Bevolkingsprognose 80+ ers* 5 Totaal aantal 80+ ers Amstelland en de Meerlanden (aantallen x 1000) Amstelland en de Meerlanden *Bron: CBS/PBL, gegevens bewerkt door Zorgkantoor, aantallen afgerond op 100-tallen Totaal aantal 80+ ers Zuid-Holland Noord (aantallen x 1000) Zuid-Holland Noord Percentage 80+ ers ten opzichte van de totale bevolking per gemeente, op 1 januari *Bron:CBS/PBL, gegevens bewerkt door Zorgkantoor, aantallen afgerond op 100-tallen.

6 Conclusie demografische ontwikkeling De bevolking in regio Amstelland en de Meerlanden en Zuid- Holland Noord, ontwikkelt zicht qua aantallen gelijk aan het landelijke beeld. Tot 2040 groeit het aantal inwoners. Het aantal 80+ ers neemt toe. Het aandeel 80+ ers ten opzichte van de totale bevolking verschilt echter per gemeente.

7 Indicaties per naar sector* Absoluut aantal indicaties verpleging en verzorging geestelijke gezondheidszorg gehandicaptenzorg Amstelland en de Meerlanden Zuid-Holland Noord Nederland Procentuele verdeling verpleging en verzorging geestelijke gezondheidszorg gehandicaptenzorg Amstelland en de Meerlanden 66% 33% 2% Zuid-Holland Noord 53% 45% 3% Nederland 58% 38% 3% *Cijfers zijn gebaseerd op het aantal geldige CIZ-indicaties op peildatum , afgerond op 10-tallen. De verdeling van het aantal indicaties per sector verschilt per regio. In Amstelland en de Meerlanden is de sector verpleging en verzorging relatief groter dan in Nederland. In Zuid-Holland Noord is juist sprake van een relatief grotere GZ-sector dan in Nederland.

8 Procentuele verdeling zorgconsumptie ( ) over sectoren AW Zorg in Natura verpleging en verzorging geestelijke gezondheidszorg gehandicaptenzorg Amstelland en de Meerlanden 58% 35% 1% 6% Zuid-Holland Noord 43% 49% 3% 5% PGB Het budgettair kader Wlz 2016 is verdeeld in Zorg in Natura en PGB. Op basis van declaratie cijfers (AW319) is voor Zorg in Natura een onderverdeling gemaakt van zorgprestaties naar sector. Voor PGB is deze onderverdeling naar sector niet gemaakt. In Amstelland en de Meerlanden wordt relatief meer budget besteed aan verpleging en verzorging, waar in Zuid-Holland Noord relatief meer besteed wordt aan de gehandicaptenzorg. Deze verdeling ligt in lijn met de verdeling van het aantal indicaties per sector.

9 Zorgconsumptie naar leveringsvorm Zorg in Natura PGB Intramuraal (incl. Meerzorg) VPT Extramuraal Meerzorg Amstelland en de Meerlanden 85% 1% 7% 1% 6% Zuid-Holland Noord 88% 1% 4% 2% 5% Het budgettair kader Wlz 2016 is verdeeld in Zorg in Natura en PGB. Op basis van declaratie cijfers (AW319) is voor Zorg in Natura een onderverdeling gemaakt van zorgprestaties naar leveringsvorm. In beide regio s wordt relatief het meeste budget besteed aan intramurale zorg. In Zuid-Holland Noord wordt relatief minder budget besteed aan extramurale zorg, dan in Amstelland en de Meerlanden. Voor het zorgkantoor is het relevant te bepalen wat de reden is voor de regionale verschillen. Daarnaast is het relevant te bepalen hoe beide regio s zich verhouden tot de landelijke verdeling.

10 Conclusie indicaties en zorgconsumptie Beide regio s verschillen van elkaar qua verdeling van geldige indicaties. In Amstelland en de Meerlanden zijn verhoudingsgewijs meer VV-indicaties, waar in Zuid-Holland Noord meer geldige GZ-indicaties zijn. De zorg in natura zorgconsumptie over de sectoren lijkt verhoudingsgewijs in lijn met de verdeling van het aantal indicaties. Binnen sectoren met verhoudingsgewijs de meeste indicaties (VV in Amstelland en de Meerlanden, GZ in Zuid-Holland Noord) wordt het grootste aandeel van het budgettair kader besteed. Het zorgkantoor doet nadere analyses om te corrigeren voor zorgzwaarte van de indicaties, een eventuele correctie voor zorgzwaarte kan deze verdeling veranderen. In Zuid-Holland Noord wordt procentueel gezien meer budget besteed aan intramurale zorg en meerzorg dan in Amstelland en de Meerlanden. In Amstelland en de Meerlanden wordt verhoudingsgewijs meer budget besteed aan extramurale zorg. Ter verdieping van voornoemde gegevens en conclusies zal het zorgkantoor nadere analyses doen en deze bespreken met de zorgaanbieders.

11 Intramuraal in zorg sector verpleging en verzorging Het aantal intramuraal verblijvende klanten neemt af. Tussen januari 2015 (ingang van de Wlz) en januari 2017 geldt in Amstelland en de Meerlanden een reductie van 11%, in Zuid-Holland Noord een reductie van 4%. Waar deze afname in Amstelland en de Meerlanden zichtbaar is voor zowel de hoge als de lage zorgzwaartepakketten, is in Zuid-Holland Noord alleen een afname zichtbaar op de lage zorgzwaartepakketten. In Zuid-Holland Noord is een toename van het aantal hoge intramurale plaatsen. Daarnaast valt op dat in 2016 op jaarbasis in Amstelland en de Meerlanden 4% meer unieke klanten intramuraal gemeld stonden dan in 2015 (hoge ZZP s), waar in Zuid-Holland Noord een percentage van 2% geldt. Dit doet vermoeden dat de doorloopsnelheid toeneemt.

12 Modulaire zorg sector verpleging en verzorging Het aantal klanten met een modulair pakket thuis(extramurale zorg) neemt af. Vanaf 2016 is het niet meer mogelijk een laag zorgzwaartepakket te verzilveren middels een modulair pakket thuis. Voor de sector verpleging en verzorging geldt daarnaast dat een afname zichtbaar is in het aantal klanten dat hoge zorgzwaartepakketten verzilverd middels een modulair pakket thuis.

13 Wachtlijsten sector verpleging en verzorging Het aantal klanten dat wacht op een intramurale plaats bij een voorkeurszorgaanbieder (wens-wachtenden) is tussen de ingang van de Wlz ( ) en in de regio Amstelland en de Meerlanden afgenomen met 16%. In regio Zuid-Holland Noord is in diezelfde periode sprake van een toename van 9%, maar met ingang van 2017 lijkt het aantal wenswachtenden af te nemen.

14 Wachtlijsten sector verpleging en verzorging Het aantal klanten dat wacht op een intramurale plaats ongeacht bij welke zorgaanbieder (actiefwachtenden) is tussen de ingang van de Wlz ( ) en in beide regio s afgenomen. Het aantal treeknormoverschrijdingen betreft op en minder dan 10 klanten, en wordt in verband met herleidbaarheid niet vermeld.

15 Wachtlijsten sector verpleging en verzorging in relatie tot in zorg populatie De wachtlijst per sector moet in relatie tot de populatie in zorg bekeken worden. Op deze manier kan een inschatting gemaakt worden van de grootte van de wachtlijsten. De populatie wens wachtenden in de regio Amstelland en de Meerlanden is groter ten opzichte van de in zorg zijnde populatie dan in Zuid-Holland Noord. Hierbij geldt binnen de regio Amstelland en de Meerlanden een afname van 3% tussen ingang van de Wlz ( ) en , waar in Zuid-Holland Noord sprake is van een kleine toename van minder dan 1%.

16 Verdeling in zorg sector verpleging en verzorging Regio Amstelland en de Meerlanden Regio Zuid-Holland Noord ZZP Toename /reductie ZZP 0 VV01 VV02 VV03 VV04 VV05 VV06 VV07 VV08 VV09b VV ZZP Toename /reductie ZZP 0 VV01 VV02 VV03 VV04 VV05 VV06 VV07 VV08 VV09b VV In beide regio s is, absoluut gezien, de toename van het aantal klanten in zorg met een ZZP VV05 het grootst.

17 Wens-wachtend (hoog ZZP) i.c.m. andere zorg Aantal klanten wens wachtend Sector Regio Wens wachtenden Wachttijd >13 weken Geen zorg Transferzorg Overbruggingszorg VV AM % 20% 3% 77% VV ZHN % 18% 5% 77% Aantal klanten wens wachtend Sector Regio Wens wachtenden Wachttijd >13 weken Geen zorg Transferzorg Overbruggingszorg VV AM % 32% 9% 59% VV ZHN % 19% 14% 67% Voor beide regio s geldt dat het aantal klanten dat langer dan 13 weken wacht op een intramurale plek bij voorkeurszorgaanbieder afneemt. Een hoger percentage klanten ontvangt in 2017 intramurale transfer zorg op een andere locatie dan de voorkeurslocatie dan in Het aantal klanten dat extramurale overbruggingszorg dan wel geen zorg ontvangt terwijl zij wachten, is in 2017 lager dan in 2015.

18 Conclusie sector verpleging en verzorging Het totaal aantal VV-klanten neemt af, het aantal 80+ ers neemt toe. Of het aantal VV-klanten op termijn toeneemt is afhankelijk van o.a. indicatiebeleid van het CIZ. Wel is duidelijk sprake van zorgverzwaring, met name het aantal klanten met een VV05 indicatie neemt toe. Het aantal actief wachtenden is beperkt, klanten kunnen snel intramuraal geplaatst worden. De (wens)-wachtlijsten nemen af. Het percentage van klanten dat langer dan 13 weken moeten wachten voor een intramurale plaatsing bij zorgaanbieder van voorkeur is in 2017 afgenomen ten opzichte van 2015.

19 Intramuraal in zorg sector gehandicaptenzorg Het aantal intramuraal verblijvende klanten neemt licht toe. Tussen januari 2015 (ingang van de Wlz) en januari 2017 geldt in beide regio s een toename van 1%. Daarnaast is sprake van zorgverzwaring, het aantal klanten dat intramuraal verblijft met een laag zorgzwaartepakket neemt af, waar het aantal klanten dat verblijft met een hoog zorgzwaartepakket toeneemt. Ook valt op dat in 2016 op jaarbasis in beide regio s 2% meer unieke klanten intramuraal gemeld stonden dan in 2015 (hoge ZZP s), dit doet vermoeden dat de doorloopsnelheid toeneemt, immers meer klanten kunnen bediend worden met een beperkte toename in plaatsen.

20 Modulaire zorg sector gehandicaptenzorg Het aantal klanten met een modulair pakket thuis (extramurale zorg) neemt toe. Vanaf 2016 is het niet meer mogelijk een laag zorgzwaartepakket te verzilveren middels een modulair pakket thuis. Met ingang van is een forse toename van het aantal klanten dat modulaire zorg ontvangt zichtbaar. Mogelijke verklaringen hiervoor betreffen de omzetting van Wlz-indiceerbaren naar een geïndiceerd zorgprofiel per , of de toewijzing van BG-Groep naast het geïndiceerde zorgprofiel. Het zorgkantoor voert nadere analyses uit om deze toename te verklaren.

21 Wachtlijsten sector gehandicaptenzorg Het aantal klanten dat wacht op een intramurale plaats bij een voorkeurszorgaanbieder (wens-wachtenden) is tussen de ingang van de Wlz ( ) en voor de regio Amstelland en de Meerlanden toegenomen met 67%. Voor regio Zuid-Holland Noord is in diezelfde periode een toename zichtbaar geweest, maar neemt de wachtlijst eind 2016 af naar de beginwaarde van 2015.

22 Wachtlijsten sector gehandicapten zorg Het aantal klanten dat wacht op een intramurale plaats ongeacht bij welke zorgaanbieder (actiefwachtenden) is beperkt in omvang. Het aantal treeknormoverschrijdingen betreft op en minder dan 10 klanten, en wordt in verband met herleidbaarheid niet vermeld.

23 Wachtlijsten sector gehandicaptenzorg in relatie tot in zorg populatie De wachtlijst per sector moet in relatie tot de populatie in zorg bekeken worden. Op deze manier kan een inschatting gemaakt worden van de grootte van de wachtlijsten. De populatie wens wachtenden in de regio Amstelland en de Meerlanden is groter ten opzichte van de in zorg zijnde populatie dan in Zuid-Holland Noord. Vergeleken met de sector verpleging en verzorging zijn de wachtlijsten in de GZ-sector beperkter dan in de VV-sector.

24 Verdeling in zorg sector gehandicaptenzorg-vg Regio Amstelland en de Meerlanden ZZP Toename/ reductie VG01 VG02 VG03 VG04 VG05 VG06 VG07 VG08 LVG01 LVG02 LVG03 LVG04 LVG05 SGLVG Regio Zuid-Holland Noord ZZP Toename/ reductie VG01 VG02 VG03 VG04 VG05 VG06 VG07 VG08 LVG01 LVG02 LVG03 LVG04 LVG05 SGLVG In beide regio s is de absolute toename van het aantal klanten met een ZZP VG09 en VG03 het grootst.

25 Verdeling in zorg sector gehandicaptenzorg-lg Regio Amstelland en de Meerlanden ZZP Toename /reductie LG01 LG02 LG03 LG04 LG05 LG06 LG Regio Zuid-Holland Noord ZZP Toename /reductie LG01 LG02 LG03 LG04 LG05 LG06 LG In beide regio s neemt het totaal aantal klanten met een LG indicatie af in de periode tot

26 Wens-wachtend (hoog ZZP) i.c.m. andere zorg Aantal klanten wens wachtend Sector Regio Wens wachtenden Wachttijd >13 weken Geen zorg Transferzorg Overbruggingszorg VV AM 45 71% 51% 0% 49% VV ZHN % 43% 1% 56% Aantal klanten wens wachtend Sector Regio Wens wachtenden Wachttijd >13 weken Geen zorg Transferzorg Overbruggingszorg VV AM 75 15% 49% 1% 49% VV ZHN % 47% 1% 52% Voor de regio Amstelland en de Meerlanden geldt dat het aantal wens-wachtende klanten toeneemt tussen en , maar dat het aantal klanten dat langer dan 13 weken wacht op een intramurale plaats bij voorkeurszorgaanbieder afneemt. Voor Zuid-Holland Noord geldt dat het aantal wachtende klanten ongeveer gelijk blijft, maar dat het percentage van de klanten dat langer dan 13 weken wacht toeneemt. Het zorgkantoor doet daarom nadere inhoudelijke analyses naar de wachtlijsten.

27 Conclusie sector gehandicaptenzorg Het totaal aantal GZ-klanten neemt toe. Het aantal actief wachtenden is beperkt, klanten kunnen snel intramuraal geplaatst worden. De (wens)wachtlijsten nemen toe in Amstelland en de Meerlanden. Voor de wenswachtenden geldt in Zuid-Holland Noord dat het percentage klanten dat langer dan 13 weken wacht op een plaats bij een voorkeurszorgaanbieder toe is genomen op t.o.v Het zorgkantoor doet nadere inhoudelijke analyses naar deze wachtlijsten.

28 Intramuraal in zorg sector GGZ Het aantal intramuraal verblijvende klanten neemt af. Tussen de januari 2015(ingang van de Wlz) en januari 2017 konden geen nieuwe klanten instromen in de Wlz. In 2017 is nieuwe instroom van GGZ klanten mogelijk, in regio Zuid-Holland Noord is in 2017 sprake van nieuwe instroom. Hoe groot deze instroom zal zijn is op dit moment niet in te schatten.

29 Conclusie sector geestelijke gezondheidszorg Het totaal aantal GGZ-klanten neemt af, nieuwe instroom was tot niet mogelijk. Monitoring van instroom nieuwe klanten is noodzakelijk.

30 Tot slot Het zorgkantoor ziet sinds de ingang van de Wlz veranderingen in het zorglandschap. De wijzigingen die de overgang van de AWBZ naar de Wlz met zich meebrachten moeten nog uitkristalliseren. Zo zijn bijvoorbeeld nog niet alle klanten met een laag zorgzwaartepakket uitgestroomd, de gevolgen van nieuwe GGZ-klanten vanaf zijn nog niet inzichtelijk, etc. Op deze veranderingen spelen zorgaanbieders verschillend in. De toekomstige zorgvraag laat zich moeilijk voorspellen, de wens van de klant kan veranderen en de inkoop van zorg is afhankelijk van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is daarom dat het zorgkantoor verdiepende regionale analyses doet, en deze bespreekt met zorgaanbieders.

Marktanalyse Wlz. Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord

Marktanalyse Wlz. Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Marktanalyse 215-216 Wlz Zorgkantoren en Inhoud Inhoud... 2 1. Algemeen... 3 Demografie... 4 Epidemiologie... 6 Mantelzorg... 1 2. Sector Verpleging en Verzorging... 11 Verloop over de periode januari

Nadere informatie

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018 Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018 1 Inhoud Demografische ontwikkelingen 3 Pagina In zorg en wachtlijsten totaalniveau 8 Verpleging en verzorging 13 Gehandicaptenzorg 19 NB. De GGZ wordt niet besproken vanwege

Nadere informatie

Marktanalyse Wlz

Marktanalyse Wlz Marktanalyse 2016-2017 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inhoud Inleiding... 4 1 Bevolking... 5 1.1 Demografie... 5 1.2 Epidemiologie... 9 1.2.1 Coronaire hartziekten...

Nadere informatie

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017 Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017 1 Inhoud Demografie 3 Pagina In zorg en wachtlijsten totaalniveau 7 Verpleging en verzorging 13 Gehandicaptenzorg 19 NB. De GGZ wordt niet in detail gesproken vanwege het

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 28-3-217 Marktanalyse regio Zeeland Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zeeland. In de marktanalyse vindt

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 28-3-217 Marktanalyse regio West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio West-Brabant. In de marktanalyse

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 28-3-217 Marktanalyse regio Zuid-Hollandse eilanden Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 28-3-217 Marktanalyse regio Zuid-Limburg Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zuid-Limburg. In de marktanalyse

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant 28-3-217 Marktanalyse regio Zuidoost-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zuid-Limburg.

Nadere informatie

Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg. Inhoudsopgave:

Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg. Inhoudsopgave: Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg Inhoudsopgave: 1. Actief wachtenden, langer dan de treeknormen zonder overbruggingszorg (stand 01-11-2015)...2 2. Actief wachtenden, langer dan de treeknormen

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zeeland

Marktanalyse 2016 Zeeland Marktanalyse 2016 Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zeeland. In deze

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Haaglanden

Marktanalyse 2016 Haaglanden Marktanalyse 2016 Haaglanden 04-04-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Haaglanden.

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg

Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg 30-03-2017 Marktanalyse regio Zuid-Limburg Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuid-Limburg. In de marktanalyse vindt u informatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ 215 GZ 1.5 1 Marktanalyse Gehandicaptenzorg In dit document wordt de intramurale Gehandicaptenzorg (GZ) kwantitatief

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 30-06-17 Doelstellingen van het experiment

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Programma Inleiding Achtergrond Het toetsingskader Doelgroep Planning Toets op verantwoorde zorg Toets op doelmatige zorg Proces Uitleg rekenmodule

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 22-05-17 Het experiment persoonsvolgende

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Eerste kwartaal 2012 Voorwoord In april 2012 heeft het CIZ de eerste kwartaalmonitor uitgebracht van de pilot indicatiemelding voor 80-plus-cliënten voor intramurale zorg.

Nadere informatie

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Inkoop 2014 presentatie 6 Juni 2013 Agenda: Opening en inleiding Marktanalyse 2014 Inkoop 2014 algemeen Inkoop zorg met verblijf Financieel Mogelijkheid tot het stellen van

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 Zuidoost Brabant

Marktanalyse 2017 Zuidoost Brabant Marktanalyse 2017 Zuidoost Brabant 30-03-2017 Marktanalyse regio Zuidoost Brabant Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuidoost Brabant. In de marktanalyse

Nadere informatie

Legenda en gegevenstabel:

Legenda en gegevenstabel: Bijgewerkt tot 1-4-215 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 Zeeland

Marktanalyse 2017 Zeeland Marktanalyse 2017 Zeeland 30-03-2017 Marktanalyse regio Zeeland Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zeeland. In de marktanalyse vindt u informatie terug

Nadere informatie

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 2.1. Beeld van de regio algemeen... 4 2.2. Beeld van de regio Wlz... 6 2.2.1. Analyse zorgaanbod

Nadere informatie

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem Zorgkantoor en cliëntenraden 2017 Groningen, Twente & Arnhem Programma Wet langdurige zorg en het zorgkantoor Presentatie ondersteuner cliëntenraden (alleen in regio Arnhem) Presentatie Onafhankelijk cliëntondersteuner

Nadere informatie

Wonen-zorg in regio Rivierenland

Wonen-zorg in regio Rivierenland Wonen-zorg in regio Rivierenland Voor: Platform Zelfredzaam Rivierenland Monitor Wonen-Zorg 2016 Provincie Gelderland www.ruimtevoorzorg.nl Henk Nouws, 27-03-2016 Doelen Hoe ontwikkelen vraag en aanbod

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg

Zorginkoop langdurige zorg Quickscan Zorginkoop langdurige zorg 2014-2016 mei 2016 1 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Wat laat de quickscan zien? 11 1.2 Gebruikte gegevens 12 1.3 Volume en prijseffect

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Tweede kwartaal 2013 Inhoud 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 2.1 Achtergrond: de invoering van indicatiemelding voor ZZP s 80+... 5 2.2 Doel van de kwartaalmonitor...

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 2 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 West Brabant

Marktanalyse 2017 West Brabant Marktanalyse 2017 West Brabant 30-03-2017 Marktanalyse regio West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio West-Brabant. In de marktanalyse vindt u informatie

Nadere informatie

Monitor transitie lage Zorgzwaartepakketten uit de Wlz in 2015

Monitor transitie lage Zorgzwaartepakketten uit de Wlz in 2015 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1 4. 35. 3. 25. 2.

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 -

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - 1 Inleiding In dit controleplan is op basis van de Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerder (hierna de Regeling) uitgewerkt op welke wijze CZ zorgkantoren

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief Marktanalyse 213 Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Versie: Definitief Versiedatum: 14 maart 213 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel marktanalyse... 3 1.2. Algemene informatie

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Marktanalyse Zuid Hollandse Eilanden

Marktanalyse Zuid Hollandse Eilanden Marktanalyse 2017 Zuid Hollandse Eilanden 30-03-2017 Marktanalyse regio Zuid Hollandse Eilanden Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuid Hollandse Eilanden.

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz

Zorginkoop Wlz Zorginkoop Wlz 2018-2020 Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Bijeenkomst 7 juni 2017 Paul Kuyper Tessa Korver Programma 1. Budgettair kader 2. Landelijk inkoopkader 3. Regionaal

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop WLZ 2017 Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop landelijk Agenda VWS WLZ pakket Inhoud Inkoopkader langdurige zorg Uitgangspunten Persoonsvolgende inkoop Inkoop landelijk Drie niveaus kwaliteitsverbeteringen

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk MNAA/djon/Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk MNAA/djon/Regulering / Ministerie van VWS t.a.v. drs. M.J. Van Rijn, staatssecretaris postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

1. Overgangsrecht per wet

1. Overgangsrecht per wet Bijlage: In deze bijlage worden achtereenvolgens beschreven: 1. Het overgangsrecht per wet 2. Het financieel kader en veronderstellingen hierbij 3. Het actieplan voorkom onnodige ontslagen 1. Overgangsrecht

Nadere informatie

Regioanalyse Verpleging & Verzorging Rotterdam

Regioanalyse Verpleging & Verzorging Rotterdam Regioanalyse Verpleging & Verzorging December 2017 Inleiding & leeswijzer Voor u ligt de regioanalyse van de regio Zilveren Kruis startte in 2016 met regioanalyses om meer inzage te krijgen in de regionale

Nadere informatie

PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6. Steekproef

PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6. Steekproef PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6 Steekproef Doelgroep: Nederlanders met een indicatie voor intramurale zorg (zelf of via naaste) Verwachte omvang steekproef:

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Regioanalyse Verpleging & Verzorging Zwolle

Regioanalyse Verpleging & Verzorging Zwolle Regioanalyse Verpleging & Verzorging December 2017 Inleiding & leeswijzer Voor u ligt de regioanalyse van de regio Zilveren Kruis startte in 2016 met regioanalyses om meer inzage te krijgen in de regionale

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Inhoud Cijfers en statistieken over de regio ZHN Demografie Begeleiding Dagbesteding Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/16/19c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014 Notitie Versie 11 maart 2014 Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting Inleiding Op 10 maart 2014 is het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Midden-Holland

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Midden-Holland Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Midden-Holland 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Marktanalyse... 5 2.1. Beeld van de regio algemeen... 5 2.2. Beeld van de regio Wlz... 6 2.2.1. Analyse Zorgvraag en Zorgaanbod

Nadere informatie