BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015"

Transcriptie

1 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen. CA Reikwijdte Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als omschreven in de Wlz. Deze beleidsregel is tevens van toepassing op een natuurlijk persoon, indien en voor zover deze persoon één of meer van de navolgende vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel b, Wlz. 2. Doel van de beleidsregel Het doel van deze beleidsregel is om de regionale verdeling van de contracteerruimte vast te stellen waarbinnen de Wlz-uitvoerders voor het jaar 2015 zorg kunnen contracteren. De totale maximale contracteerruimte 2015 wordt bepaald aan de hand van de Kaderbrief en de uiteindelijke Aanwijzing van de Staatssecretaris van VWS. Daarnaast geeft de beleidsregel aan op welke wijze de verwerking van de gemaakte productieafspraken in de budgetronde en herschikkingsronde in de budgetten van zorgaanbieders plaatsvindt. 3. Begripsbepalingen 3.1 Contracteerruimte Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders voor de zorginkoop in Dit kader bestaat uit niet-geoormerkte middelen (artikel 5). 3.2 Groeiruimte Financiële middelen die worden toegevoegd aan de contracteerruimte van het jaar 2015 en die bestemd zijn voor groei van de zorgvraag in het jaar Herverdelingsmiddelen Het onderdeel van de vrij beschikbare ruimte dat vooralsnog niet wordt toegevoegd aan de contracteerruimte van het jaar Mede op basis van het NZa-advies Budgettaire kader 2015 dat in mei 2015 wordt uitgebracht, zal de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beslissen of en hoe de herverdelingsmiddelen aan de contracteerruimte 2015 van de Wlz-uitvoerders worden toegevoegd.

2 Voor een aantal begrippen die in deze beleidsregel voorkomen en die niet hierboven worden vermeld, wordt verwezen naar de Beleidsregel definities Wlz. 4. Vaststelling van het budgettair kaderen verdeling van de contracteerruimte 2 van 13 De Staatssecretaris van VWS stelt het macrobedrag, voor de contracteerruimte voor zorg in natura (zin) en voor het persoonsgebonden budget (pgb) voor de zorginkoop 2015 vast onder voorbehoud van politieke besluitvorming in het najaar van De bedragen zijn voorlopige bedragen. De NZa verdeelt het macrobedrag voor zorg in natura over de contracteerruimten 2015 van de Wlzuitvoerders. Hoe de verdeling voor het persoonsgebonden budget plaatsvindt wordt in deze beleidsregel opgenomen na ontvangst van de definitieve Aanwijzing Budgettaire kader Wlz De contracteerruimte wordt verdeeld op basis van de procedure die is beschreven in artikel 5 van deze beleidsregel. Deze procedure is ontleend aan de door de Staatssecretaris vastgestelde brief Voorlopige budgettaire kader Wlz 2015', ingevolge artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, van 27 juni 2014 (kenmerk LZ). In het najaar van 2014, na Prinsjesdag 2014, zal de NZa op basis van de definitieve Aanwijzing Budgettaire kader Wlz 2015 de definitieve beschikbare reguliere contracteerruimten 2015 van de Wlz-uitvoerders en de verdeling van de maximaal beschikbare middelen voor het persoonsgebonden budget opnemen in de Beleidsregel budgettaire kader Wlz Verdeling contracteerruimte 2015 Het budgettaire kader voor de Wlz voor het jaar 2015 omvat miljoen. Dit bedrag is als volgt verdeeld: a. De contracteerruimte voor zin betreft miljoen; b. Het maximumbudget voor pgb s betreft 900 miljoen. Het beschikbare kader voor de Wlz 2015 is gebaseerd op de contracteerruimte 2014 en de maximaal beschikbare middelen voor het persoonsgebonden budget Daarnaast is 5 miljoen specifiek geoormerkt voor innovatie. Na ontvangst van de definitieve Aanwijzing Budgettaire kader Wlz 2015 van de Staatssecretaris van VWS wordt in deze beleidsregel invulling gegeven aan hetgeen van toepassing is voor het persoonsgebonden budget. Het gaat dan onder andere om de wijze van verdeling van het persoonsgebonden budget over de Wlz-uitvoerders en het schuiven van de middelen tussen de contracteerruimte voor zorg in natura en het persoonsgebonden budget. De contracteerruimte Wlz is als volgt opgebouwd: 5.1 Startpunt voor het bepalen van de contracteerruimte voor het jaar 2015 is de contracteerruimte voor het jaar De contracteerruimte 2015 per regio van de Wlz-uitvoerder wordt berekend door de productieafspraken 2013 (prijspeil 2014) als uitgangspunt te nemen. Alleen de prestaties waarvoor onder de Wlz een aanspraak bestaat worden in deze berekening meegenomen.

3 Een exacte beschrijving hiervan is te vinden in het overzicht dat per 1 juni bij VWS beschikbaar is op de website: Hierin is per prestatie het aandeel opgenomen dat tot de aanspraak Wlz behoort. Bij de berekening voor de verdeling van de contracteerruimte over de regio s worden deze percentages aangehouden, tenzij blijkt dat deze percentages scheef over de regio s zijn verdeeld en er een betere verdeelsystematiek beschikbaar is. 3 van Intramurale zorg De som van de vastgestelde productieafspraken met betrekking tot de intramurale zorg ultimo 2013 die onder de aanspraak van de Wlz vallen: - De ZZP s en VPT s verpleging en verzorging; - De ZZP s en VPT s gehandicaptenzorg voor mensen van 18 jaar en ouder behoudens kinderen jonger dan 18 jaar met zeer zware zorg; - De ZZP s langdurige geestelijke gezondheidszorg met behandeling voor mensen van 18 jaar en ouder, nadat er sprake is geweest van 3 jaar verblijf onder de Zvw; - Dagbesteding en vervoer voor intramurale cliënten gehandicaptenzorg, die voor hun begeleiding of behandeling naar een andere instelling gaan; - De bij voornoemde ZZP s behorende normatieve huisvestingscomponent; - De meerzorgregeling voor de gehandicaptenzorg; - De overige basisprestaties en toeslagen op de ZZP s; - De intramurale zorg geleverd onder het regime van het experiment regelarm; - Innovatie. 5.2 Het overeenkomstig artikel 5.1 berekende bedrag wordt vervolgens met de volgende middelen verlaagd (artikel tot en met 5.2.3) en verhoogd (artikelen tot en met 5.2.7): /- 510 miljoen vanwege het extramuraliseren van de zorg voor nieuwe cliënten in de lage ZZP s (VV1 tot en met VV3; VG1 en VG2) /- 40 miljoen korting op alle maximum tarieven van de zorgzwaartepakketten (ZZP s en bijhorende basisprestaties) als gevolg van een oploop in de taakstelling /- 30 miljoen verlaging omdat een efficiëntere inkoop van zorg mogelijk is /+ 670 miljoen in verband met het overgangsrecht voor intramuraal geïndiceerde cliënten die in 2014 extramurale zorg in natura ontvangen /+ 240 miljoen bestemd voor groei in de contracteerruimte ( 140 miljoen groeiruimte miljoen herverdelingsmiddelen) /+ 115 miljoen als extra manoeuvreerruimte in verband met het beleid om mensen langer thuis te laten wonen. Hiervan is 65 miljoen incidenteel beschikbaar /+ 600 miljoen voor de overgangsregeling normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC).

4 De verlaging onder artikel wordt gerealiseerd doordat nieuwe cliënten geen indicatie voor VV1 tot en met VV3 en VG 1 en VG2 krijgen. Deze maatregel heeft geen effect voor bestaande cliënten met een indicatie voor een genoemd zorgzwaartepakket. De definitieve verlaging per regio wordt bepaald naar rato van de som van de bijhorende productieafspraken ultimo 2012 waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte afbouw. 4 van 13 De verlaging onder artikel wordt gerealiseerd door de regionale contracteerruimten te verlagen op basis van de productieafspraken ultimo 2013 horende bij de ZZP s en bijhorende basisprestaties voor zover hier in 2015 nog aanspraak op bestaat. De verlaging onder artikel wordt gerealiseerd op basis van het aandeel van de Wlz-uitvoerders in de totale contracteerruimte. De verhoging onder artikel wordt gerealiseerd op basis van het aandeel van de Wlz-uitvoerders in de extramurale zorg in De verhoging onder artikel is bestemd voor demografische ontwikkelingen van de contracteerruimte in Hiervan wordt 140 miljoen verdeeld op basis van de gegevens over de aanspraken op zorg over 2013 en 2014 die de NZa heeft ontvangen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De groeiruimte is bestemd voor de bekostiging van de totale groei van de zorgvraag binnen de contracteerruimte. De herverdelingsmiddelen 2015 bedragen 100 miljoen. De NZa zal de Staatssecretaris van VWS in mei 2015 adviseren over onder andere de inzet en verdeling van deze middelen. De verhoging onder artikel wordt gerealiseerd door de verlaging zoals vermeld onder artikel aan te passen naar -/- 395 miljoen. Hierdoor kan de afbouw van capaciteit gedurende het jaar geleidelijk verlopen. De verhoging onder artikel wordt gerealiseerd door de regionale contracteerruimten te verhogen op basis van de productieafspraken 2013 (prijspeil 2014), voor zover hier in 2015 nog aanspraak op bestaat. Hierbij wordt rekening gehouden met de effecten van het beleid om mensen langer thuis te laten wonen. Voor de NHC s wordt de toename van 30% naar 50% meegenomen op basis van de desbetreffende productieafspraken, voor de NIC s is dit 50%. 6. Geoormerkte middelen Op grond van de brief Voorlopige budgettaire kader Wlz 2015' van 27 juni 2014 (kenmerk LZ) en de brief Aanvulling voorlopig budgettaire kader Wlz 2015 van 11 juli 2014 (kenmerk LZ) zijn naast de contracteerruimte als bedoeld in artikel 5 van deze beleidsregel, geoormerkte middelen voor innovatie beschikbaar. 6.1 Contracteerruimte Innovatie Voor de bekostiging van innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties is landelijk 5 miljoen beschikbaar (zie Beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties).

5 7. Overheveling tussen Wlz-uitvoerders binnen de contracteerruimte 7.1 Mogelijkheid tot overhevelen Per budgetronde, als bedoeld in artikel 7 van deze beleidsregel, kunnen Wlz-uitvoerders een gedeelte van de hen ter beschikking gestelde contracteerruimte, overhevelen naar een andere regio. Wlz-uitvoerders kunnen vóór 1 november 2015 een verzoek tot overhevelen indienen bij de NZa. Vanaf 1 november 2015 is er geen mogelijkheid meer om middelen over te hevelen. 5 van 13 De geoormerkte middelen zoals vermeld in artikel 6.1 kunnen niet worden overgeheveld tussen zorgkantoren. 7.2 Incidenteel versus structureel De overheveling is incidenteel voor 2015 tenzij anders overeengekomen tussen de Wlz-uitvoerders en tijdig gecommuniceerd aan de NZa. 8. Overheveling tussen AWBZ en Zvw (in de GGZ-sector) 8.1 Mogelijkheid tot overhevelen Het is mogelijk om middelen over te hevelen van de AWBZ naar de Zvw en andersom. De voorwaarden hiervoor worden opgenomen in de Beleidsregel overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw. Anders dan voorgaande jaren stelt het Ministerie van VWS het budgettaire kader vast. Dit betekent dat de overhevelingen pas doorwerken in de regionale contracteerruimte als het kader daadwerkelijk verhoogd/ verlaagd is. 9. Algemene verwerking aanvragen Uiterste indieningstermijn Niet geoormerkte middelen Het formulier waarin de productieafspraken 2015 tussen zorgaanbieder en Wlz-uitvoerder zijn vastgelegd (budgetformulier), moet vóór 8 november 2014 (budgetronde) bij de NZa worden ingediend. Het formulier waarin de aangepaste productieafspraken 2015 tussen zorgaanbieder en Wlz-uitvoerder zijn vastgelegd (herschikkingsformulier) moet vóór 1 november 2015 (herschikkingsronde) bij de NZa worden ingediend Geoormerkte middelen Aanvragen bedoeld voor de geoormerkte contracteerruimte Innovatie (artikel 6.1) kunnen tot en met 31 december 2015 bij de NZa worden ingediend. 9.2 Gevolgen overschrijding uiterste indieningstermijn Algemeen Als een zorgaanbieder en/of de Wlz-uitvoerder een aanvraag (de productieafspraken) indien(t)(en) voor een budgetronde terwijl voor dezelfde budgetronde al een aanvraag is ingediend, zal de NZa de betrokken zorgaanbieder en de Wlz-uitvoerder verzoeken om aan te geven welke aanvraag zij door de NZa afgehandeld wenst te zien en welke aanvra(a)g(en) zij derhalve intrek(t)(ken). Wanneer partijen niet per ommegaande schriftelijk op dit verzoek van de NZa reageren, zal de NZa de laatst ingediende aanvraag in behandeling nemen mits deze

6 aanvraag binnen de gestelde indieningtermijn is ingediend bij de NZa. Dit geldt uitsluitend voor tweezijdig ondertekende aanvragen Niet geoormerkte middelen Productieafspraken 2015 die bij de NZa zijn ingediend middels het budgetformulier, en ontvangen zijn na de uiterste indieningsdatum van 7 november 2014 worden beschouwd als aanvullende productieafspraken en worden als zodanig afgehandeld. Aanvullende productieafspraken 2015 kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor beschikbaar gestelde herschikkingsformulier van 13 Aanvullende productieafspraken 2015 die bij de NZa zijn ingediend na de uiterste indieningsdatum van 31 oktober 2015 kunnen niet meer leiden tot een mutatie van de aanvaardbare kosten Deze aanvullende productieafspraken worden zonder inhoudelijk oordeel afgewezen, omdat zij in strijd zijn met het hiervoor gestelde Geoormerkte middelen Voor de geoormerkte middelen genoemd in artikel 6.1 geldt ook dat bij overschrijding van de specifieke indieningstermijnen die zijn genoemd in artikel de ingediende aanvraag zonder inhoudelijk oordeel wordt afgewezen. 9.3 Eenzijdige verzoeken Niet geoormerkte middelen Als partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen over de hoogte van de productie en/of de hoogte van de prijzen dan kunnen Wlz-uitvoerder en/of zorgaanbieder een eenzijdig verzoek indienen. Per budgetronde kan een zorgaanbieder of een Wlz-uitvoerder geen eenzijdig verzoek indienen als er in diezelfde budgetronde ook een tweezijdig verzoek met betrekking tot dezelfde prestaties of prijzen is ingediend. Als desondanks in één budgetronde naast een tweezijdig verzoek ook een eenzijdig verzoek door een zorgaanbieder of Wlzuitvoerder wordt ingediend, wordt het eenzijdige verzoek niet door de NZa in behandeling genomen Geoormerkte middelen Een eenzijdig verzoek voor innovatie als genoemd in artikel 6.1 wordt niet in behandeling genomen. 10. Beslismodel 10.1 Vaststelling aantallen en prijzen In de artikelen en wordt aangegeven van welke productieafspraak (aantal en prijs) de NZa uitgaat voor de toetsing van de productieafspraken aan de beschikbare contracteerruimte exclusief geoormerkte middelen. In artikel wordt aangegeven van welke omzet (o) de NZa uitgaat bij de toetsing van ZZP-meerzorg. Tevens wordt aangegeven (zie artikel 9.2) van welk tarief, aantal en/of omzet de NZa uitgaat voor de vaststelling van de tarieven.

7 Vaststelling aantal (q) Als de door de zorgaanbieder en de Wlz-uitvoerder per prestatie aangevraagde q aan elkaar gelijk zijn, gaat de NZa per prestatie uit van de door de zorgaanbieder en de Wlz-uitvoerder aangevraagde q. Als de door de zorgaanbieder per prestatie aangevraagde q hoger is dan de door de Wlz-uitvoerder aangevraagde q, gaat de NZa per prestatie uit van de door de Wlz-uitvoerder aangevraagde q. Als de door de Wlz-uitvoerder per prestatie aangevraagde q hoger is dan de door de zorgaanbieder aangevraagde q, gaat de NZa per prestatie uit van de door de zorgaanbieder aangevraagde q. Als één of beide partijen geen q aanvraagt, gaat de NZa uit van het feit dat de q nul is. 7 van Vaststelling tarief (p) - Als de door de zorgaanbieder en de Wlz-uitvoerder aangevraagde p aan elkaar gelijk zijn en niet hoger is dan het voor de prestatie in de beleidsregel gestelde maximumbedrag, gaat de NZa uit van de door de zorgaanbieder en de Wlz-uitvoerder aangevraagde p. - Als de door de zorgaanbieder en de Wlz-uitvoerder aangevraagde p niet aan elkaar gelijk zijn of één van de partijen geen p aanvraagt, gaat de NZa uit van de voor de prestatie hoogste aangevraagde prijs door of de zorgaanbieder of de Wlz-uitvoerder Vaststelling omzet (o) ZZP-meerzorg 1 - Als de door de zorgaanbieder en de Wlz-uitvoerder aangevraagde omzet (o) aan elkaar gelijk zijn, gaat de NZa uit van de door de zorgaanbieder en de Wlz-uitvoerder aangevraagde o. - Als de door de zorgaanbieder en de Wlz-uitvoerder aangevraagde o niet aan elkaar gelijk zijn gaat de NZa uit van de laagste o. - Als één of beide partijen geen o aanvraagt, gaat de NZa uit van het feit dat de o nul is Aanpassing eerder vastgesteld tarief (p), aantal (q) of omzet (o) Wanneer in de eerste budgetronde met betrekking tot 2015, onder toepassing van de artikelen tot en met van deze beleidsregel, een afspraak met betrekking tot een bepaalde q, p of een bepaalde o is vastgesteld door de NZa, zal de NZa de vastgestelde q, p of o in de volgende budgetronde alleen aanpassen als daartoe een nieuw tweezijdig verzoek wordt ingediend. Eenzijdige verzoeken ter aanpassing van een in de eerste budgetronde 2015 vastgestelde q, p of o worden zonder inhoudelijk oordeel afgewezen. 11. Overschrijding contracteerruimte 11.1 Overschrijding van de contracteerruimte Het totale bedrag van de aanvragen mag de contracteerruimte of het maximum van de geoormerkte middelen niet overschrijden. Als het totale bedrag van de aanvragen binnen de regio van een Wlz-uitvoerder de beschikbare contracteerruimte of het maximum van de geoormerkte middelen overschrijdt, gelden de bepalingen zoals opgenomen in de artikelen 10.2 en Zie de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg.

8 11.2 Aanvragen ingediend vóór 8 november 2014 (budgetronde) Algemeen De overschrijding van de contracteerruimte van de regio van een Wlzuitvoerder wordt bij de zorgaanbieders in de desbetreffende regio gecorrigeerd. De correctie wordt berekend naar rato van het aandeel van de aanvraag per zorgaanbieder op het totaal van de ingediende aanvragen. 8 van 13 Artikel 11.2 als hierboven beschreven is niet van toepassing op de geoormerkte middelen Innovatie (artikel 6.1). De NZa toetst bij een aanvraag van deze middelen het totaalbedrag op basis van de productieafspraak aan het landelijk beschikbare bedrag. Deze toetsing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen én na de beoordeling van de aanvraag (zie Beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties). Indien het totaal van deze geoormerkte middelen bereikt is dan worden nieuwe- en aangepaste aanvragen niet meer in behandeling genomen Aanvragen ingediend op of na 8 november 2014 en vóór 1 november 2015 (herschikkingsronde) Algemeen Als het totale bedrag van de vóór 1 november 2015 ingediende aanvragen leidt tot een overschrijding van de beschikbare contracteerruimte, zal deze overschrijding bij de zorgaanbieders die verzoeken om verhoging van de eerder vastgestelde aanvraag worden gecorrigeerd. Deze correctie zal plaatsvinden naar rato van het aandeel van de aanvragen van deze zorgaanbieders op de totale toename. Als de overschrijding wordt veroorzaakt door één of meer zorgaanbieders, dan wordt de gehele correctie verwerkt op de aanvragen van deze zorgaanbieder(s). Artikel 11.3 als hierboven beschreven is niet van toepassing op de geoormerkte middelen Innovatie (artikel 6.1). De NZa toetst bij een aanvraag van deze middelen het totaalbedrag op basis van de productieafspraak aan het landelijk beschikbare bedrag. Deze toetsing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen én na beoordeling van de aanvraag (zie Beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties). Indien het totaal van deze geoormerkte middelen bereikt is dan worden nieuwe- en aangepaste aanvragen niet meer in behandeling genomen ZZP-meerzorg Bij de ZZP-meerzorg is aanvullend van toepassing dat de toename van de omzet ZZP-meerzorg als gevolg van een verhuizing van een cliënt waarvoor reeds meerzorg is gedeclareerd door de zorgaanbieder waar de cliënt verbleef voor de verhuizing, buiten beschouwing wordt gelaten bij de correctie indien een overheveling van omzet heeft plaatsgevonden van oude zorgaanbieder naar de nieuwe zorgaanbieder.

9 12. Individueel aangepaste hulpmiddelen Op grond van de brief Voorlopige budgettaire kader Wlz 2015 is naast het Wlz-kader als bedoeld in artikel 5 van deze beleidsregel, een ruimte voor de individueel aangepaste hulpmiddelen beschikbaar. De bekostiging van deze middelen verloopt via het boven budgettair kader. 9 van Individueel aangepaste rolstoelen en overige hulpmiddelen Voor het bekostigen van individueel aangepaste rolstoelen en overige hulpmiddelen is in 2015 landelijk een bedrag van 120 miljoen beschikbaar. Het gestelde in de artikelen 5 tot en met 10 van deze beleidsregel is niet van toepassing op de contracteerruimte individueel aangepaste rolstoelen en overige hulpmiddelen. 13. Beëindiging oude beleidsregel De Beleidsregel contracteerruimte 2014, met kenmerk CA , die een geldigheidsduur heeft tot en met 31 december 2014, vervalt op laatstgenoemde datum van rechtswege. 14. Overgangsbepaling De Beleidsregel contracteerruimte 2014, met kenmerk CA , blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold. 15. Inwerkingtreding en citeerregel Deze Beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014 en vervalt met ingang van 1 januari Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli 2014, treedt de beleidsregel in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel budgettaire kader Wlz Voorbehoud De Beleidsregel Budgettaire kader Wlz 2015 wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van politieke besluitvorming inzake het wetsvoorstel houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg), alsmede de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg per 1 januari 2015, en van de definitieve vaststelling van een aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingevolge artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake het budgettaire kader Wlz 2015.

10 Op het moment van vaststelling van deze Beleidsregel Budgettaire kader Wlz 2015 is wetsvoorstel aanhangig bij de Tweede Kamer. In het voorjaar van heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer op grond van artikel 8 Wet marktordening gezondheidszorg geïnformeerd over de voorgenomen aanwijzing betreffende het budgettaire kader Wlz De beleidsregel budgettaire kader Wlz 2015 is opgesteld op basis van voornoemd voorstel van wet en voorhangbrief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 10 van 13 Indien de Wet langdurige zorg niet per 1 januari 2015 in werking is getreden en/of een definitieve aanwijzing als bedoeld in de eerste zin van dit artikel niet voor 1 januari 2015 is gegeven, zal de NZa een gewijzigde beleidsregel vaststellen. Dit betekent dat indien de NZa geen Beleidsregel heeft vastgesteld die de voorliggende vervangt, de voorliggende Beleidsregel Budgettaire kader Wlz 2015 onverkort van toepassing is. 2 Brief van 27 juni 2014 met kenmerk LZ en de brief van 11 juli 2014 met kenmerk LZ

11 TOELICHTING Algemeen De NZa stelt de beschikbare regionale bedragen (contracteerruimte) voor de zorginkoop 2015 vast onder voorbehoud van politieke besluitvorming in het najaar van De bedragen zijn voorlopige bedragen. 11 van 13 De contracteerruimte wordt verdeeld op basis van de procedure die is beschreven in artikel 5 van deze beleidsregel. Deze procedure is ontleend aan de door de Staatssecretaris vastgestelde brief Voorlopige budgettaire kader Wlz 2015', ingevolge artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, van 27 juni 2014 (kenmerk LZ). In het najaar van 2014, na Prinsjesdag 2014, zal de NZa op basis van de definitieve Aanwijzing Budgettaire kader Wlz 2015 het definitieve beschikbare budgettaire kader 2015 opnemen in de Beleidsregel contracteerruimte Dan wordt in deze beleidsregel ook invulling gegeven aan hetgeen van toepassing is voor het persoonsgebonden budget. Het gaat dan onder andere om de wijze van verdeling van het persoonsgebonden budget over de Wlz-uitvoerders en het schuiven van de middelen tussen de contracteerruimte voor zorg in natura en het persoonsgebonden budget. Artikelsgewijs 5. Verdeling contracteerruimte De contracteerruimte 2015 per regio van de Wlz-uitvoerder wordt berekend door de productieafspraken 2013 (prijspeil 2014) als uitgangspunt te nemen. Alleen de prestaties waarvoor onder de Wlz een aanspraak bestaat worden in deze berekening meegenomen. Een exacte beschrijving hiervan is te vinden in het overzicht dat per 1 juni bij VWS beschikbaar is op de website: Hierin is per prestatie het aandeel opgenomen dat tot de aanspraak Wlz behoort. Bij de berekening voor de verdeling van de contracteerruimte over de regio s worden deze percentages aangehouden, tenzij blijkt dat deze percentages scheef over de regio s zijn verdeeld. De verdeling van de groeiruimte 2014 loopt door in 2015 waarbij rekening is gehouden met de aanspraken die onderdeel uitmaken van de Wlz. Voor de langdurige geestelijke gezondheidszorg met behandeling voor mensen van 18 jaar en ouder is onderzocht dat in 2015 landelijk gezien 89,5% van de cliënten die op dit moment een AWBZ-indicatie hebben, ook een Wlz aanspraak houden. In 2017 is dit 58%. Zorgkantoren hebben aangegeven dat dit percentage scheef over de regio s is verdeeld. In de ene regio is dit percentage hoger en in de andere regio is dit percentage lager. Met de Wlz- uitvoerders wordt nagegaan welke prestaties een substantieel aandeel in de regionale contracteerruimte hebben en scheef verdeeld zijn. Voor deze prestaties wordt bekeken of een andere verdeelsystematiek gehanteerd kan worden.

12 5.2.1 De contracteerruimte wordt verminderd met 510 miljoen vanwege het extramuraliseren van de zorg voor nieuwe cliënten in de lage ZZP s (VV1 tot en met VV3; VG1 en VG2). De verlaging wordt gerealiseerd doordat cliënten die voorheen een indicatie voor VV1 tot en met VV3 of VG1 of VG2 zouden ontvangen, niet meer voor Wlz-zorg in aanmerking komen. Deze maatregel heeft dus geen effect voor bestaande cliënten met een indicatie voor een genoemd zorgzwaartepakket. 12 van 13 De definitieve verlaging per regio wordt bepaald naar rato van de som van de productieafspraken intramurale zorg ultimo 2012 van de betreffende Wlz-regio s waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte afbouw De contracteerruimte wordt verminderd met 40 miljoen door een korting op alle maximum tarieven van de zorgzwaartepakketten (ZZP s en bijhorende basisprestaties) als gevolg van een oploop in de taakstelling De contracteerruimte wordt verlaagd met 30 miljoen omdat de zorginkoop efficiënter kan plaatsvinden. Deze verlaging wordt verdeeld over de regio s van de Wlz-uitvoerders op basis van het aandeel van de Wlz-uitvoerders in de totale contracteerruimte Onderdeel van de contracteerruimte 2015 zijn ook de cliënten die vallen onder het overgangsrecht. Dit overgangsrecht is van toepassing op intramuraal geïndiceerde cliënten die in 2014 extramurale zorg in natura ontvingen. Voor deze cliënten is in 2015 een bedrag van 670 miljoen beschikbaar. Deze middelen worden regionaal verdeeld op basis van het aandeel extramurale productieafspraken 2013 per Wlzuitvoerder ten opzichte van het landelijke totaal Voor de groei is 240 miljoen beschikbaar. Van dit bedrag is 140 miljoen bedoeld als groeiruimte en 100 miljoen voor herverdelingsmiddelen. De toegang tot de Wlz verloopt veelal via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of de cliënt recht heeft op Wlz-zorg. Als dat het geval is, stelt het CIZ het indicatiebesluit vast. Voor cliënten die zorg met verblijf nodig hebben, wordt een samenhangend pakket aan zorg vastgesteld in de vorm van een zorgprofiel. Deze CIZ-gegevens voorspellen de groei van de zorgvraag. De groeiruimte wordt op basis van de CIZ-gegevens verdeeld over de regio s. Hierbij wordt enerzijds gekeken naar de indicatieontwikkeling in 2013 en Daarnaast wordt gekeken naar het uitstaand recht in De herverdelingsmiddelen bedragen voor het jaar miljoen. De NZa adviseert de Staatssecretaris van VWS in mei 2015 over de mogelijke inzet van de herverdelingsmiddelen voor het jaar Als extra manoeuvreerruimte in verband met het langer thuis wonen is 115 miljoen extra beschikbaar. De effecten van het langer thuis wonen zijn gebaseerd op ramingen van de afbouw en de vraag gedurende een heel jaar. Om passende productieafspraken te maken, waarbij rekening gehouden wordt met de geleidelijke daling van het aantal mensen dat met een lage ZZP intramuraal verblijft, is een extra bedrag van 115 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is 65 miljoen incidenteel toegevoegd. Deze middelen worden ingezet om de korting van 510 miljoen te verminderen.

13 5.2.7 In 2015 valt, op grond van de overgangsregeling normatieve huisvestingscomponent, 50% van de NHC-bedragen per ZZP onder de contracteerruimte. Deze middelen worden verdeeld over de regionale contracteerruimte van de Wlz-uitvoerders op basis van de productieafspraken 2013, voor zover deze nog onder de aanspraken van de Wlz vallen. Deze 50% van de kapitaallasten zijn in 2015 onderdeel van de zorginkoop van de Wlz-uitvoerder. De nog na te calculeren kapitaallasten blijven in 2015 buiten de contracteerruimte. Daarnaast is 50% van het genormeerde bedrag aan inventariskosten (NIC s) in 2015 onder de contracteerruimte opgenomen. 13 van Algemene verwerking aanvragen 2015 Ten opzichte van voorgaande jaren wordt de uiterste indieningsdatum voor de productieafspraken 2015 tussen zorgaanbieder en Wlzuitvoerder éénmalig verschoven van 31 oktober 2014 naar 7 november Beslismodel Het beslismodel is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Als de door de zorgaanbieder en de Wlz-uitvoerder aangevraagde p niet aan elkaar gelijk zijn of één van de partijen geen p aanvraagt, gaat de NZa uit van de voor de prestatie hoogste aangevraagde prijs door of de zorgaanbieder of de Wlz-uitvoerder. In het verleden werd hierbij uitgegaan van de maximum beleidsregelwaarde. 12. Individueel aangepaste hulpmiddelen De NZa monitort de kostenontwikkeling en rapporteert de Staatssecretaris van VWS in ieder geval indien het bedrag van 120 miljoen in zicht komt (zgn. piepgrens).

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. de heer M.A.R. Datum 27 juni 2014 Betreft Voorlopige bugettaire kader Wlz 2015. Geachte heer R.,

Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. de heer M.A.R. Datum 27 juni 2014 Betreft Voorlopige bugettaire kader Wlz 2015. Geachte heer R., > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. de heer M.A.R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Bijlage 15 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Langdurige Zorg Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 104 Langdurige zorg C BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Bijlage 3 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

In de bijlage bij deze brief treft u een afschrift aan van mijn brief aan de NZa over de actualisering van het budgettaire kader Wlz 2015.

In de bijlage bij deze brief treft u een afschrift aan van mijn brief aan de NZa over de actualisering van het budgettaire kader Wlz 2015. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11

Nadere informatie

als omschreven in artikel 34 van het Besluit Zorgaanspraken

als omschreven in artikel 34 van het Besluit Zorgaanspraken BELEIDSREGEL Tijdelijke regeling ADL-assistentie Ingevolge artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Minister van VWS met brieven van 25 oktober 2011, kenmerk MC-U-3088155 en

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2016 : 0161964/0224061 Ingevolge de artikelen 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 088 770 87 70 VragenCare@nza.nl Care/Wlz/15/07c 0132784/0188277

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 088 770 87 70 VragenCare@nza.nl Care/Wlz/15/07c 0132784/0188277 Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5119

BELEIDSREGEL BR/CU-5119 BELEIDSREGEL Eenmalige verrekening overgangsregeling kapitaallasten kind en jeugd Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijlage 26 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c REGELING Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie.

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/17c BELEIDSREGEL NACALCULATIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave REGELING Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Deze beleidsregel is daarnaast van toepassing op zorg die wordt geleverd. door bestaande zorgaanbieders als bedoeld in artikel 3.

Deze beleidsregel is daarnaast van toepassing op zorg die wordt geleverd. door bestaande zorgaanbieders als bedoeld in artikel 3. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/12/07c BELEIDSREGEL Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale hielprikscreening

Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale hielprikscreening BELEIDSREGEL Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale hielprikscreening Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. Bijlage 24 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Declaratievoorschriften AWBZ-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ BELEIDSREGEL Extramurale curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden BELEIDSREGEL Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw BELEIDSREGEL BR/CU-5035 Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel aanvaardbare kosten 2002'.

e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel aanvaardbare kosten 2002'. Bijlage 1 bij circulaire II/501/01/9c Aanvaardbare kosten 2002 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 16 (instellingen

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

c. De Beleidsregel kosten MRSA met nummer CA-300 eindigt op 31 december 2009.

c. De Beleidsregel kosten MRSA met nummer CA-300 eindigt op 31 december 2009. Bijlage 13 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c BELEIDSREGEL Kosten MRSA 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S

BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en inventaris nieuwe zorgaanbieders

Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en inventaris nieuwe zorgaanbieders Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/11/14c BELEIDSREGEL Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent () en inventaris nieuwe zorgaanbieders Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7111. Ketenzorg dementie Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-7111. Ketenzorg dementie Zvw BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CI-1058a

BELEIDSREGEL CI-1058a BELEIDSREGEL CI-1058a Overige producten geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Zorgaanbiedersbijeenkomst 2014

Zorgaanbiedersbijeenkomst 2014 Zorgaanbiedersbijeenkomst 2014 RR Programma 1. Nacalculatie ronde 2013 2. Wet langdurige zorg 3. Beleidsregels Care 4. Pauze 5. Bespreken budgetformulier 2015 in toegang.nza.nl 2 Nacalculatie 2013 RResultaten

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Alleen de hoofdzaken

Alleen de hoofdzaken Alleen de hoofdzaken Bekostiging in de care (middagprogramma) Klaas Meersma 11 januari 2011 Wat komt aan de orde? Wijziging in de WMG Wijziging in Besluit zorgaanspraken, Zorgindicatiebesluit en de beleidsregels

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2009 GHZ

TOELICHTING BUDGET 2009 GHZ TOELICHTING BUDGET 2009 GHZ Algemeen De werkbladen zijn met een wachtwoord beveiligd. Indien u een onjuistheid ontdekt, verzoeken wij u dit via e-mail aan de NZa door te geven (care@nza.nl). Alle in te

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272 Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Onderzoeksrapport Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Op 19 juni 2006 uitgebracht aan het hoofd van de afdeling Geschillen van het College voor zorgverzekeringen Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7039

BELEIDSREGEL BR/CU-7039 BELEIDSREGEL LOGOPEDIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650)

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37370 29 december 2014 Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2014,

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden zorgaanbiederbijeenkomsten september 2014

Vragen en antwoorden zorgaanbiederbijeenkomsten september 2014 Vragen en antwoorden zorgaanbiederbijeenkomsten september 2014 Aan Zorgaanbieders langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

Beschikbaarheidsbijdrage continuïteit van zorg

Beschikbaarheidsbijdrage continuïteit van zorg BELEIDSREGEL Beschikbaarheidsbijdrage continuïteit van zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 3 juli 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

De NHC-tarieven zijn gebaseerd op de definitieve index 2014. Het bedrag voor inventaris bevat de voorlopige gezondheidszorgindex 2014.

De NHC-tarieven zijn gebaseerd op de definitieve index 2014. Het bedrag voor inventaris bevat de voorlopige gezondheidszorgindex 2014. Bijlage 21 bij circulaire CARE/AWBZ/13/5c BELEIDSREGEL Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent () en inventaris nieuwe zorgaanbieders Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c,

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-353 eindigt op 31 december 2009.

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-353 eindigt op 31 december 2009. BELEIDSREGEL Extramurale zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die wordt geleverd door

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/04c REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Nota. 1. Inleiding. Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014

Nota. 1. Inleiding. Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014 Nota Financiële kengetallen Careinstellingen en zorgzwaarte 2012 Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014 1. Inleiding Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS verzocht om,

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten

Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten BELEIDSREGEL Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2051

BELEIDSREGEL BR/CU-2051 BELEIDSREGEL Instandhoudingsinvesteringen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42811 27 november 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2015, kenmerk 871714-144258-MEVA,

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695 Aan het bestuur van: GGZ Nederland (GGZN); Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) Gevangeniswezen (GW) Directie Forensische Zorg (DForZo), Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) Newtonlaan 1-41

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU - 7020

BELEIDSREGEL BR/CU - 7020 BELEIDSREGEL BR/CU - 7020 VERLOSKUNDE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care Aan alle zorgaanbieders die GRZ leveren en de zorgkantoren/zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 0900 770 70 70 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7043

BELEIDSREGEL BR/CU-7043 BELEIDSREGEL BR/CU-7043 Centrale posten ambulancevervoer Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie