Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer"

Transcriptie

1 Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer Delfíni en Probit brengen sociale veiligheid in kaart 29 juni 2009, Matti Baggerman, Delfíni en Bert Anvelink, Probit Op landelijk niveau wordt de sociale veiligheid in het openbaar vervoer gemeten in de OV Klantenbarometer. In dit onderzoek is sociale veiligheid een van de onderzoeksitems. Daarnaast doen OV bedrijven ook zelf onderzoek naar de sociale veiligheid. Ook hier gebeurt dat bijna altijd in combinatie met andere thema s. Op sommige plekken in Nederland echter is sociale veiligheid een dermate belangrijk issue dat er behoefte is aan diepgaand onderzoek. Onderzoeks- en adviesbureau Delfíni en onderzoeksbureau Probit hebben samen een instrument ontwikkeld voor het monitoren van sociale veiligheid in het openbaar vervoer. De uitkomsten zijn bij uitstek geschikt voor partijen die werk willen maken van een sociaal veiliger openbaar vervoer. In dit artikel leest u meer over de monitoring van sociale veiligheid en de toepassing ervan. Sociale veiligheid in het openbaar vervoer De publieke ruimte in en om het openbaar vervoer is bij uitstek een plek waar zich sociale onveiligheid kan voordoen. Zowel in trein, metro of bus als op de stations en in de stationsomgeving komen zeer uiteenlopende groepen mensen elkaar tegen: ouderen, jongeren, mensen die op weg zijn naar school of werk, toeristen en recreanten. De sociale samenstelling is zeer divers en de sociale samenhang is wisselend, van een klein regionaal busstation waar men elkaar makkelijker (her)kent tot een groot centraal anoniem station. Daarnaast heeft de inrichting van de ruimte vaak een sterk functioneel karakter. Deze combinatie van uiteenlopende groepen mensen, een anonieme en functionele omgeving staat vaak garant voor overlast, verloedering en criminaliteit ofwel een sociale onveilige situatie. Busstation Wageningen SOCIALE VEILIGHEID: EEN OVERZICHT 1

2 Sociale veiligheid: objectief en subjectief Sociale veiligheid bestaat uit twee belangrijke componenten: 1. de objectieve veiligheid. Deze heeft betrekking op het feitelijke aantal incidenten dat plaatsvindt in een trein of bus, in een stationsgebied of bij een bushalte en de werkelijke (statistische) kans die reizigers lopen om daarvan slachtoffer te worden. Deze objectieve veiligheid kunnen we onderverdelen in persoonsgerelateerde criminaliteit en overlast. Persoonsgerelateerde criminaliteit is criminaliteit waarvan wij persoonlijk schade ondervinden of die onze integriteit aantast. Met overlast wordt bedoeld overlast van rondhangende groepen jongeren, geluidsoverlast, onbeleefdheden, wildplassen, rondslingerend vuil, bedreigingen en scheldpartijen; 2. de subjectieve veiligheid. Deze heeft betrekking op de veiligheidsbeleving ofwel de kans die wij menen te hebben om slachtoffer te worden van een incident. Bij subjectieve veiligheid gaat het dus om onze zorg om misdaad en wangedrag. Dit is een lastig begrip omdat die zorg om misdaad en wangedrag beïnvloedt wordt door allerlei persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden. Hierover handelt de volgende paragraaf. Waarom voelen mensen zich onveilig? Of we ons wel of niet onveilig voelen, wordt bepaald door individuele, situationele en sociaalculturele factoren. Binnen de individuele context is het onze persoonlijkheid (de geneigdheid om angstig te reageren), onze kwetsbaarheid (bepaald door onder andere geslacht, leeftijd en sociaaleconomische omstandigheden), onze individuele leefstijl, routineactiviteiten en slachtofferervaringen, zowel direct als indirect, die maakt of wij ons wel of niet veilig voelen. Binnen de situationele context oftewel de directe omgeving, wordt onze zorg om misdaad en wangedrag bepaalt door factoren die te maken hebben met de inrichting van de publieke ruimte (reinheid, verlichting, sfeer en uitstraling), de sociale samenstelling, de sociale cohesie en overlast (de aanwezigheid van enge personen bijvoorbeeld), verloedering en criminaliteit. Binnen de sociaal-culturele context tenslotte, zijn het de ontwikkelingen in de media, de individualisering en de internationalisering die van invloed zijn op onze veiligheidsbeleving. Of wij ons al dan niet veilig voelen hangt dus samen met een veelheid aan factoren waarvan de objectieve veiligheid ofwel de feitelijke criminaliteit en overlast er slechts één is. Duidelijk is dat het niet altijd de situatie is die ons bedreigt, maar in veel gevallen onze interpretatie van de situatie. Station Wehl MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 2

3 Sociale veiligheid hoe meet je dat? Willen we de sociale veiligheid goed in kaart brengen dan is het belangrijk dat we zowel de objectieve als subjectieve veiligheid meten. In het openbaar vervoer worden beide op de volgende wijze in kaart gebracht: - het aantal incidenten wordt geregistreerd door de openbaar vervoerder zelf, regiopolitie en spoorwegpolitie; - het gevoel van veiligheid wordt gemeten in de landelijke OV Klantenbarometer en soms ook door de openbaar vervoerders zelf middels een klanttevredenheidsonderzoek of klantenpanel. In deze onderzoeken is sociale veiligheid een van de onderzoeksitems en nooit het hoofdthema. De uitkomsten van deze onderzoeken geven doorgaans een redelijk beeld van de sociale veiligheid per concessiegebied en OV autoriteit. Op sommige plekken in Nederland echter is er behoefte aan specifiek inzicht in de sociale veiligheid. Dat is meestal het geval bij een lokaal of regionaal veiligheidsarrangement of als er sprake is van veel incidenten. Bij een lokaal of regionaal veiligheidsarrangement spreken partijen meestal gemeenten, politie, openbaar vervoerder en OV gerelateerde bedrijven - af om het aantal incidenten te verminderen en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Monitoring van het aantal incidenten en het veiligheidsgevoel is dan niet voldoende. Partijen willen ook een antwoord op de vraag op welke manier de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Dat is alleen mogelijk als partijen een helder beeld hebben van de sociale veiligheidssituatie. Om dit beeld te verkrijgen heeft Delfíni samen met Probit een onderzoeksaanpak ontwikkeld. De uitkomsten dienen ter onderbouwing van een effectief pakket van maatregelen ter verbetering van de sociale veiligheid in een bepaald afgebakend OV gebied. De onderzoeksaanpak bestaat uit de volgende set van instrumenten: - incidentenmeting; - reizigers- en omwonendenonderzoek; - schouw; - klantenpanel. De instrumenten kunnen al naargelang de lokale situatie en de behoefte gezamenlijk of op onderdelen worden toegepast. Wat de verschillende instrumenten precies inhouden, komt hierna aan de orde. Incidentenmeting In 2004 heeft Delfíni samen met de regiopolitie Zuid-Holland Zuid een format ontwikkeld op basis van de landelijke A. B. C incidentenmethodiek. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: - overtredingen Strafrecht en APV (A-incidenten); - overtredingen Wet Personenvervoer (B-incidenten); - overtredingen Besluit Personenvervoer en Huisregels (C-incidenten). Voor het handhaven van A-incidenten zijn politiebevoegdheden vereist. B- en C-incidenten worden gehandhaafd door de Openbaar Vervoerder. Op het moment dat B- en C-incidenten ontaarden in geweld, komt de politie in actie. MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 3

4 De data worden als volgt aangeleverd: - A-incidenten: regiopolitie en Klpd, dienst spoorwegpolitie. Het betreft de incidenten in het voertuig, op de perrons en in de stationsomgeving; - B-incidenten: de vervoerder. Het betreft incidenten die plaatsvinden in het voertuig; - C-incidenten: regiopolitie en vervoerder. Deze incidenten vinden plaats in het voertuig. In de loop der jaren is de oorspronkelijke format aangevuld met gegevens van ProRail en NS Poort. ProRail levert data aan van incidenten langs het spoor die betrekking hebben op personen langs het spoor, vandalisme en soms ook bijna aanrijdingen langs het spoor. NS Poort levert data aan van incidenten op de perrons die betrekking hebben op vandalisme, glas(schade) en graffiti. De data van NS Poort en ProRail worden als C-incidenten in de format verwerkt. Het kwetsbare punt bij deze vorm van registreren is de gebiedsafbakening, de registratietrouw van partijen en de aangiftebereidheid van burgers, de openbaar vervoerder en de OV gerelateerde bedrijven (NS Poort en ProRail). Ook valt er niet te ontkomen aan een zekere mate van overlap. Sommige incidenten zijn dubbel geregistreerd, bijvoorbeeld bij het Klpd en de regiopolitie of bij de openbaar vervoerder en het Klpd of de regiopolitie. In ieder geval dient men bij welke vorm van incidentenregistratie te accepteren dat de werkelijkheid slechts bij benadering in kaart kan worden gebracht. Zolang men maar op dezelfde consequente wijze registreert, zijn trends zichtbaar. Zo wordt duidelijk op welke plaatsen en welke tijdstippen van het jaar vooral sprake is van bijvoorbeeld jeugdoverlast, fietsdiefstallen, auto-inbraken en vandalisme. En kan men ook signaleren of er een daling of stijging plaatsvindt van aantal en soorten incidenten. De format is in 2004 als eerste toegepast op de MerwedeLingelijn, de treindienst tussen Dordrecht en Geldermalsen. De format is later overgenomen op de treindienst tussen Gouda en Alphen aan den Rijn, de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, de Valleilijn (Wageningen-Amersfoort) en de Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen). Omdat de format op meerdere regionale spoorlijnen in Nederland wordt toegepast, ligt een onderlinge vergelijking voor de hand. Dit is echter maar tot op zekere hoogte mogelijk omdat regionale spoorlijn erg kunnen verschillen in aantal en karakter van de stations. Station Ede-Centrum MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 4

5 Reizigers- en omwonendenonderzoek Sociale veiligheid heeft niet alleen betrekking op het aantal incidenten maar ook op de veiligheidsbeleving. Een goed methode om dit laatste in kaart te brengen is het reizigersonderzoek. In het landelijke reizigersonderzoek, de OV Klantenbarometer, wordt de beleving gemeten aan de hand van een rapportcijfer voor de veiligheid algemeen, de veiligheid in het voertuig en de veiligheid bij de instaphalte. Bij een cijfer 6 of lager wordt gevraagd naar de reden. Daarbij kan de respondent kiezen uit meerdere opties: te druk, te rustig, vandalisme, agressie, rondhangende personen, slechte verlichting en gebrek aan toezicht. Sociale veiligheid is overigens een van de items die in de OV Klantenbarometer aan de orde komen. Om op lokaal niveau dieper in te kunnen zoemen op sociale veiligheid als een op zichzelf staand onderwerp, hebben Delfíni en Probit samen een vragenlijst ontwikkeld. Deze is bedoeld voor reizigers. Ook is er een vragenlijst voor omwonenden van stations. De vragen gaan in op de achtergronden van de onveiligheidsgevoelens en mogelijke overlast. Aan de orde komen: - gevoel van veiligheid, uit te drukken in een rapportcijfer; - locatie van gevoel van onveiligheid; - ervaren overlast: vandalisme, wildplassen, rondhangende personen, zwerfafval, geluidsoverlast etc. - mate van verloedering: graffiti, vandalisme, overtreding huisregels en ander normoverschrijdend gedrag; - beleving van de fysieke ruimte: reinheid, verlichting, donkere plekken, sfeer, uitstraling; - sociale samenhang: toezicht, te druk, te rustig; - slachtofferschap en of men wel of niet ooggetuige is geweest van een incident; - individuele kenmerken zoals leeftijd en geslacht. Aan de hand van stellingen kunnen de respondenten verder aangeven wat hun oordeel is over de netheid, comfort, toegankelijkheid, overzichtelijkheid en veiligheid van het voertuig, de halteplaats of station. Tot slot wordt hen gevraagd welke maatregelen moeten worde genomen om de veiligheidsgevoelens te verbeteren. Het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden op de MerwedeLingelijn (Dordrecht-Geldermalsen), de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, de Valleilijn (Wageningen-Amersfoort) en de Stedendriehoek (Apeldoorn, Zutphen, Deventer). Schouw en klantenpanel Behalve de incidentenmeting en vragenlijst, organiseert Delfíni een schouw en voert Probit klantenpanels uit. Tijdens de schouw brengt Delfíni samen met de veiligheidspartners een bezoek aan een OV gebied, bijvoorbeeld een bushalte, station of tracé. Deelnemers zijn gemeenten, politie en OV (gerelateerde) bedrijven aangevuld met omwonenden, vertegenwoordigers van een nabijgelegen school of bedrijventerrein partijen. De schouw vindt plaats aan de hand van een schouwformulier. Op dit formulier geven de deelnemers een oordeel over het beheer, de inrichting, het toezicht en de handhaving in het voertuig, het station en de halteplaats. MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 5

6 Het klantenpanel richt zich op reizigers en soms ook omwonenden of andere betrokkenen en gaat dieper in op de achtergronden van de onveiligheidsgevoelens, mijdingsgedrag en verbeterpunten. Schouw station Arnhem-Velperpoort Toepassing De incidentenmeting helpt partijen bij het nemen van maatregelen op het gebied van handhaving en toezicht. Wanneer en waar is extra inzet nodig en welke incidenten zijn vooral aan de orde? Het reizigers- en omwonendenonderzoek laat zien wat absolute prioriteiten zijn en wat men moet doen om het veiligheidsgevoel te verbeteren. De schouw geeft inzicht in de beeldkwaliteit en maakt duidelijk wat er schort aan het beheer en de inrichting van stations, halteplaats en voertuig. In een klantenpanel kan men toetsen of de strategie en de maatregelen die partijen voorstaan ter verbetering van de sociale veiligheid er daadwerkelijk toe doen. Incidentenmeting, reizigers- en omwonendenonderzoek, schouw en eventueel een klantenpanel gezamenlijk geven gemeente, politie en OV bedrijven voldoende informatie om een goede strategie uit te kunnen zetten en (gezamenlijk) beslissingen en maatregelen te kunnen nemen op de langere termijn. Dat dit zo werkt bewijst de praktijk. Op basis van de uitkomsten van incidentenmeting, schouw en reizigersonderzoek ligt er nu een meerjarenprogramma voor de spoorlijn Arnhem- Winterswijk en is er een actieplan in voorbereiding voor de Valleilijn. MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 6

7 Delfíni en Probit Delfíni is marktleider op het gebied van sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Delfíni helpt OV autoriteiten, OV bedrijven en gemeenten bij het verbeteren van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer en de directe omgeving daarvan zoals stationsgebieden en halteplaatsen. Het bureau heeft veel ervaring met het realiseren van lokale en regionale veiligheidsarrangementen en de implementatie daarvan. Vast onderdeel is de monitoring van sociale veiligheid. ProBit is marktleider op het gebied van monitoring in het openbaar vervoer. Probit evalueert Gratis Openbaar Vervoer projecten, voert marketingcampagnes en houdt mobiliteitsonderzoeken. Het bureau vertaalt de resultaten naar heldere adviezen en adviseert OV autoriteiten en OV bedrijven bij het nemen van (strategische) beslissingen. Verder beschikt Probit over een eigen veldwerkafdeling. Delfíni en Probit hebben samen in 2008 en 2009 de sociale veiligheid op de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, de Stedendriehoek en de Valleilijn in kaart gebracht. Dat deden zij aan de hand van een incidentenmeting, een schouw en een reizigers- en omwonenden onderzoek. Opdrachtgevers zijn respectievelijk het Platform Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk, de provincie Gelderland en het Platform Sociale Veiligheid Valleilijn. MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 7

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Licht & sociale veiligheid

Licht & sociale veiligheid Licht & sociale veiligheid DOOR JOREN VAN DIJK OMGEVINGSPSYCHOLOOG.NL 22 juni 2015 Doelen workshop Kennis ophalen Welke rol heeft sociale veiligheid in het lichtproces? Hoe kunnen we jullie helpen? Kennis

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING SOCIALE VEILIGHEID IN OPENBAAR VERVOERSGEBIEDEN In en rondom het openbaar vervoer hebben reizigers en personeel te maken met ernstige

Nadere informatie

Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk

Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk Bijlagen 1 Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem Nijmegen Gemeenten Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Montferland, Doetinchem, Oude IJsselstreek,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Platform Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk

Jaarverslag 2009 Platform Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk Jaarverslag 2009 Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk Auteur: Matti Baggerman, Leonie Broere Groenestraat 294 A 0.10 6531 JC Nijmegen Tel: +31 (0) 24 35 72 514 Fax: +31 (0)24 35 72 513 E:

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk 1

Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk 1 Spoorlijn Arnhem-Winterswijk Uitvoeringsprogramma 2009-2011 Het Platform Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk is een samenwerkingsverband tussen Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen,

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Convenant sociale veiligheid. Arriva Personenvervoer Nederland

Convenant sociale veiligheid. Arriva Personenvervoer Nederland Convenant sociale veiligheid Arriva Personenvervoer Nederland Partijen Arriva Personenvervoer Nederland BV, vertegenwoordigd in de persoon van: Dhr. A.B. Hettinga, voorzitter Raad van Bestuur Vakbonden,

Nadere informatie

Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek

Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek scholierenlijnen Veolia Transport en de provincie Gelderland verbeteren sfeer op buslijn 85 28 mei 2010, ir. Matti Baggerman, bureau Delfíni en Anja Maas,

Nadere informatie

Editie 1 13 september 2010. Voor u ligt de geheel vernieuwde. reizigersnieuwsbrief van de Valleilijn. Na de start van de Valleilijn in 2006 zijn

Editie 1 13 september 2010. Voor u ligt de geheel vernieuwde. reizigersnieuwsbrief van de Valleilijn. Na de start van de Valleilijn in 2006 zijn Editie 1 13 september 2010 Voor u ligt de geheel vernieuwde reizigersnieuwsbrief van de Valleilijn. Na de start van de Valleilijn in 2006 zijn er een aantal nieuwsbrieven uitgekomen. We zijn nu een paar

Nadere informatie

Editie 2 mei/juni 2011. De Valleilijntrein is dit jaar door reizigers. als beste regionale spoorlijn beoordeeld!

Editie 2 mei/juni 2011. De Valleilijntrein is dit jaar door reizigers. als beste regionale spoorlijn beoordeeld! Editie 2 mei/juni 2011 De Valleilijntrein is dit jaar door reizigers als beste regionale spoorlijn beoordeeld! Daar zijn we behoorlijk trots op, want we zijn voortdurend bezig om de Valleilijn nóg beter

Nadere informatie

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2014 In opdracht van de Dienst Stadstoezicht (DST) en de Bestuursdienst (OOV) Projectnummer 14189 Nienke Laan Jolijn Broekhuizen Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds

Nadere informatie

interne Nieuwsbrief SYNTUS VERLIEST CONCESSIE AAN ARRIVA Jaargang 3 Nummer 1 19 januari 2010

interne Nieuwsbrief SYNTUS VERLIEST CONCESSIE AAN ARRIVA Jaargang 3 Nummer 1 19 januari 2010 interne Nieuwsbrief Jaargang 3 Nummer 1 19 januari 2010 SYNTUS VERLIEST CONCESSIE AAN ARRIVA De medewerkers van Syntus kregen vlak voor Kerst een zware klap te verduren: het bericht dat de concessie voor

Nadere informatie

Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015

Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015 Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015 Opgesteld: 21-06-2011 Managementrapportage Sociale veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect van het busvervoer.

Nadere informatie

20 april 2015. Onderzoek: agressie in het OV

20 april 2015. Onderzoek: agressie in het OV 20 april 2015 Onderzoek: agressie in het OV Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Sociaal veilig parkeren in beeld. Handreiking voor het realiseren van sociaal veilige en prettige P+R terreinen

Sociaal veilig parkeren in beeld. Handreiking voor het realiseren van sociaal veilige en prettige P+R terreinen Sociaal veilig parkeren in beeld Handreiking voor het realiseren van sociaal veilige en prettige P+R terreinen Mei 2010 Sociaal veilig parkeren in beeld Handreiking voor het realiseren van sociaal veilige

Nadere informatie

Datum: 17 september 2012. Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden

Datum: 17 september 2012. Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden θ Datum: 17 september 2012 Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden Inhoudsopgave 1 Partijen 3 2 Algemeen 4 3 Probleemstelling 4 4 Doelstelling 4 5 Gebiedsafbakening 4 6 Overwegingen 5 7 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Project Sluisjesdijk. Een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving

Project Sluisjesdijk. Een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving Project Sluisjesdijk Een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving Focus Rotterdam Focus Waalhaven Focus Sluisjesdijk Onderzoeksteam Lisanne Koning Fysieke omgeving Annabel Keesmaat Zichtbare beveiliging

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsarrangement Op en rondom het station Alphen aan den Rijn

Lokaal Veiligheidsarrangement Op en rondom het station Alphen aan den Rijn Lokaal Veiligheidsarrangement Op en rondom het Alphen aan den Rijn, 12 maart 2008 Gemeente Alphen aan den Rijn Politie Hollands Midden Korps Landelijke Politiediensten/ Dienst Spoorwegpolitie Openbaar

Nadere informatie

Stationsproject Station 2020 Hasselt

Stationsproject Station 2020 Hasselt Stationsproject Station 2020 Hasselt Lokale politie HAZODI Federale politie Hasselt Provincie Limburg Stad Hasselt Corporate Security Service van de NMBS-Holding De Lijn 1 Voorwoord De lokale politie HAZODI

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

In de zomer 1 + 1 GRATIS reizen met de Valleilijn trein

In de zomer 1 + 1 GRATIS reizen met de Valleilijn trein Volop vernieuwingen Valleilijn stations en treinen Nieuws n o 6 In de zomer 1 + 1 GRATIS reizen met de Valleilijn trein juli 2013 Valleilijn Veluwelijn Valleilijn Veluwelijn In de maanden juli en augustus

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) 2005-2009

Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) 2005-2009 Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) 2005-2009 Provincie Noord-Holland 28 september 2004 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding... 8 1.1 Algemeen... 8 1.2 Belang van sociale veiligheid...

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014 28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer 29628 Politie Nr. 59 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2014 Naar

Nadere informatie

Veolia 2010. Stand van zaken OV en blik in de toekomst.

Veolia 2010. Stand van zaken OV en blik in de toekomst. Veolia 2010 Stand van zaken OV en blik in de toekomst. 1 Onderwerpen Reizigers aantallen Veolia Transport Rail in 2010 Winter 2010/2011 Avantis Sociale veiligheid OV chipkaart Keten / aansluiting 2 Kleine

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014

Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014 Beleidskader sociale veiligheid openbaar vervoer 2011-2014 Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014 Behorende bij de concessies openbaar vervoer van de Stadsregio Amsterdam Versie: definitief 25 oktober

Nadere informatie

Geopend: station Hoevelaken

Geopend: station Hoevelaken Nieuw busstation Wageningen - Gele NS trein verdwijnt Nieuws n o 5 maart 2013 Valleilijn Veluwelijn Valleilijn Veluwelijn Valleilijn Veluwelijn Geopend: station Hoevelaken Op 9 december 2012 is station

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Lokaal Veiligheids Arrangement Openbaar Vervoer. Gemeente Almere 2009-2013

Lokaal Veiligheids Arrangement Openbaar Vervoer. Gemeente Almere 2009-2013 Lokaal Veiligheids Arrangement Openbaar Vervoer Gemeente Almere 2009-2013 Gemeente Almere 23 november 2009 Inhoudsopgave 1 Partijen 3 2 Overwegingen 3 3 Probleemstelling 4 4 Gebiedsafbakening 4 5 Doelstellingen

Nadere informatie

Trein stopt 4 keer per uur op station Hoevelaken

Trein stopt 4 keer per uur op station Hoevelaken Veel veranderingen Valleilijn trein en bus Nieuws n o 7 december 2013 Trein stopt 4 keer per uur op station Hoevelaken Valleilijn Veluwelijn Valleilijn Veluwelijn Valleilijn Veluwelijn Op 15 december 2013

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam Evaluatie Cameratoezicht Roterdam SAMENVATTING EN CONCLUSIES In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht in het Saftlevenkwartier

Nadere informatie

Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014

Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014 Inhoud A Algemeen

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Figuur 1: Geregistreerde criminaliteit versus onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt in Rotterdam

Figuur 1: Geregistreerde criminaliteit versus onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt in Rotterdam Veiligheid en veiligheidsbeleving in Rotterdam: analyse van gegevens uit het Wijkprofiel Erik Snel, Margrietha t Hart en Geoffrey Oliviera (Afdeling Sociologie, EUR) 1. Inleiding De gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid

Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid 27 28 29 21 211 Diefstal/inbraak woning 52 4 41 25 35 Voertuigcriminaliteit 57 58 72 55 52 Diefstal brom-, snorfietsen, fietsen 61 2 47 32 34 Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Veolia Transport Reizigerspanel. Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011

Veolia Transport Reizigerspanel. Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011 Veolia Transport Reizigerspanel Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011 In 2011 heeft Veolia Transport Limburg een aantal klanttevredenheidsonderzoeken en discussieavonden georganiseerd. Bij deze

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 642 Sociale veiligheid openbaar vervoer Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1999

Nadere informatie

EXTRA OGEN EN OREN VOOR EEN VEILIGER GEVOEL

EXTRA OGEN EN OREN VOOR EEN VEILIGER GEVOEL Hoofdstuk: Samenvatting EXTRA OGEN EN OREN VOOR EEN VEILIGER GEVOEL Een onderzoek naar het effect van de inzet van City Stewards op het veiligheidsgevoel van burgers en stakeholders in de gemeente Barendrecht.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering.

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering. aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Zaanstad postbus 2000 1500 GA ZAANDAM datum : 21 juni 2011 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2011/3478/bm-rar bijlage(n) : 1 onderwerp : reactie inrichting

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 Colofon April 2014 Uitgave van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam en politie Rotterdam, in opdracht van Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

WijkWijzer Deel 1: de problemen

WijkWijzer Deel 1: de problemen WijkWijzer Deel 1: de problemen Ondiep, Utrecht overlast dronken mensen overlast door drugsgebruik overlast jongeren vernieling openbare werken rommel op straat overlast van omwonenden auto-inbraak fietsendiefstal

Nadere informatie

Gewijzigde dienstregeling

Gewijzigde dienstregeling van 25 juli 22 augustus 2010 Gewijzigde dienstregeling rond Arnhem omreizen of bus in plaats van trein! Zwolle Deventer Amersfoort Apeldoorn Zutphen Schiphol Ö Rotterdam Centraal Den Haag Centraal Utrecht

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2014 Gegevens 2013 Publicatienummer: 1740 Datum: Mei 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Directie

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Zaaknummer : 36525 Onderwerp : Evaluatie/Voortzetting project: Service- en Preventieteam Valleilijn

Gemeente Ede. Memo. Zaaknummer : 36525 Onderwerp : Evaluatie/Voortzetting project: Service- en Preventieteam Valleilijn Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 29 september 2015 Opgesteld door : André Steentjes (Hoofd Werk & Participatie), Jaco van Putten (Account- en Projectmanager

Nadere informatie

Gewijzigde dienstregeling

Gewijzigde dienstregeling zaterdag 17 zondag 25 oktober 2009 Gewijzigde dienstregeling Rond Deventer omreizen of bus in plaats van trein in de herfstvakantie Groningen Leeuwarden Zwolle Wierden Almelo Wijhe Rijssen Olst Hengelo

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Dijkgraaf Datum 15 september 2014 fc WATERS; NO. I N ( Ä Betreft monitor Openbaar Bestuur 2014

Nadere informatie

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden.

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

OV-Klantenbarometer 2014

OV-Klantenbarometer 2014 OVKlantenbarometer 0 Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer Landelijke cijfers Naamloos 090 060 : :7 CROWKpVV In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW een KpVVMeerjarenprogramma

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Kwaliteit & Beheer. Dinsdag 19 juni 2012 Laurens van Remortele. NoordVeluwe. Stedendriehoek. De Vallei Achterhoek. Stadsregio.

Kwaliteit & Beheer. Dinsdag 19 juni 2012 Laurens van Remortele. NoordVeluwe. Stedendriehoek. De Vallei Achterhoek. Stadsregio. Kwaliteit & Beheer NoordVeluwe Stedendriehoek De Vallei Achterhoek Stadsregio Rivierenland Arnhem-Nijmegen Dinsdag 19 juni 2012 Laurens van Remortele Inhoud - Uitgangspunten Regiotaxi Gelderland - Waarom

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

door Lynsey Dubbeld De auteur is werkzaam als trendanalist bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

door Lynsey Dubbeld De auteur is werkzaam als trendanalist bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 40 secondant #6 december 2008 Jongerenoverlast in Nederlandse gemeenten Van vernieling tot vuurwerk Baldadige hangjeugd die op platgetrapte voetbalveldjes aan bier lurkt, het hufterproof straatmeubilair

Nadere informatie

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen 5 maart 2009 Criminaliteit in ziekenhuizen Inhoud Voorstelling van de studie 1. Context en doelstellingen 2. Methodologie 2.1. bevragingstechniek 2.2. beschrijving van de doelgroep 2.3. steekproef 2.4.

Nadere informatie

Evaluatie cameratoezicht Ede 2011. Ede-Centrum, Veldhuizen A, Soembaplein

Evaluatie cameratoezicht Ede 2011. Ede-Centrum, Veldhuizen A, Soembaplein Evaluatie cameratoezicht Ede 2011 Ede-Centrum, Veldhuizen A, Soembaplein 2 Strategie & Onderzoek, augustus 2011 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Probleemstelling... 5 1.3 Opzet en

Nadere informatie

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant.

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant. Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein Integraal kijken naar behoeften van de klant Joke van Veen De opdracht van NS - maximale reizigersgroei en klanttevredenheid

Nadere informatie

STIB Afdeling Security. Stations en burgers: tussen normen en gebruiksvriendelijkheid. Afspraak van de Vooruitgang 2012

STIB Afdeling Security. Stations en burgers: tussen normen en gebruiksvriendelijkheid. Afspraak van de Vooruitgang 2012 STIB Afdeling Security Stations en burgers: tussen normen en gebruiksvriendelijkheid. Afspraak van de Vooruitgang 2012 Inleiding Doelstellingen van de presentatie: De "partnerschapsaspecten" met de omgeving

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald.

Nadere informatie