Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer"

Transcriptie

1 Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer Delfíni en Probit brengen sociale veiligheid in kaart 29 juni 2009, Matti Baggerman, Delfíni en Bert Anvelink, Probit Op landelijk niveau wordt de sociale veiligheid in het openbaar vervoer gemeten in de OV Klantenbarometer. In dit onderzoek is sociale veiligheid een van de onderzoeksitems. Daarnaast doen OV bedrijven ook zelf onderzoek naar de sociale veiligheid. Ook hier gebeurt dat bijna altijd in combinatie met andere thema s. Op sommige plekken in Nederland echter is sociale veiligheid een dermate belangrijk issue dat er behoefte is aan diepgaand onderzoek. Onderzoeks- en adviesbureau Delfíni en onderzoeksbureau Probit hebben samen een instrument ontwikkeld voor het monitoren van sociale veiligheid in het openbaar vervoer. De uitkomsten zijn bij uitstek geschikt voor partijen die werk willen maken van een sociaal veiliger openbaar vervoer. In dit artikel leest u meer over de monitoring van sociale veiligheid en de toepassing ervan. Sociale veiligheid in het openbaar vervoer De publieke ruimte in en om het openbaar vervoer is bij uitstek een plek waar zich sociale onveiligheid kan voordoen. Zowel in trein, metro of bus als op de stations en in de stationsomgeving komen zeer uiteenlopende groepen mensen elkaar tegen: ouderen, jongeren, mensen die op weg zijn naar school of werk, toeristen en recreanten. De sociale samenstelling is zeer divers en de sociale samenhang is wisselend, van een klein regionaal busstation waar men elkaar makkelijker (her)kent tot een groot centraal anoniem station. Daarnaast heeft de inrichting van de ruimte vaak een sterk functioneel karakter. Deze combinatie van uiteenlopende groepen mensen, een anonieme en functionele omgeving staat vaak garant voor overlast, verloedering en criminaliteit ofwel een sociale onveilige situatie. Busstation Wageningen SOCIALE VEILIGHEID: EEN OVERZICHT 1

2 Sociale veiligheid: objectief en subjectief Sociale veiligheid bestaat uit twee belangrijke componenten: 1. de objectieve veiligheid. Deze heeft betrekking op het feitelijke aantal incidenten dat plaatsvindt in een trein of bus, in een stationsgebied of bij een bushalte en de werkelijke (statistische) kans die reizigers lopen om daarvan slachtoffer te worden. Deze objectieve veiligheid kunnen we onderverdelen in persoonsgerelateerde criminaliteit en overlast. Persoonsgerelateerde criminaliteit is criminaliteit waarvan wij persoonlijk schade ondervinden of die onze integriteit aantast. Met overlast wordt bedoeld overlast van rondhangende groepen jongeren, geluidsoverlast, onbeleefdheden, wildplassen, rondslingerend vuil, bedreigingen en scheldpartijen; 2. de subjectieve veiligheid. Deze heeft betrekking op de veiligheidsbeleving ofwel de kans die wij menen te hebben om slachtoffer te worden van een incident. Bij subjectieve veiligheid gaat het dus om onze zorg om misdaad en wangedrag. Dit is een lastig begrip omdat die zorg om misdaad en wangedrag beïnvloedt wordt door allerlei persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden. Hierover handelt de volgende paragraaf. Waarom voelen mensen zich onveilig? Of we ons wel of niet onveilig voelen, wordt bepaald door individuele, situationele en sociaalculturele factoren. Binnen de individuele context is het onze persoonlijkheid (de geneigdheid om angstig te reageren), onze kwetsbaarheid (bepaald door onder andere geslacht, leeftijd en sociaaleconomische omstandigheden), onze individuele leefstijl, routineactiviteiten en slachtofferervaringen, zowel direct als indirect, die maakt of wij ons wel of niet veilig voelen. Binnen de situationele context oftewel de directe omgeving, wordt onze zorg om misdaad en wangedrag bepaalt door factoren die te maken hebben met de inrichting van de publieke ruimte (reinheid, verlichting, sfeer en uitstraling), de sociale samenstelling, de sociale cohesie en overlast (de aanwezigheid van enge personen bijvoorbeeld), verloedering en criminaliteit. Binnen de sociaal-culturele context tenslotte, zijn het de ontwikkelingen in de media, de individualisering en de internationalisering die van invloed zijn op onze veiligheidsbeleving. Of wij ons al dan niet veilig voelen hangt dus samen met een veelheid aan factoren waarvan de objectieve veiligheid ofwel de feitelijke criminaliteit en overlast er slechts één is. Duidelijk is dat het niet altijd de situatie is die ons bedreigt, maar in veel gevallen onze interpretatie van de situatie. Station Wehl MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 2

3 Sociale veiligheid hoe meet je dat? Willen we de sociale veiligheid goed in kaart brengen dan is het belangrijk dat we zowel de objectieve als subjectieve veiligheid meten. In het openbaar vervoer worden beide op de volgende wijze in kaart gebracht: - het aantal incidenten wordt geregistreerd door de openbaar vervoerder zelf, regiopolitie en spoorwegpolitie; - het gevoel van veiligheid wordt gemeten in de landelijke OV Klantenbarometer en soms ook door de openbaar vervoerders zelf middels een klanttevredenheidsonderzoek of klantenpanel. In deze onderzoeken is sociale veiligheid een van de onderzoeksitems en nooit het hoofdthema. De uitkomsten van deze onderzoeken geven doorgaans een redelijk beeld van de sociale veiligheid per concessiegebied en OV autoriteit. Op sommige plekken in Nederland echter is er behoefte aan specifiek inzicht in de sociale veiligheid. Dat is meestal het geval bij een lokaal of regionaal veiligheidsarrangement of als er sprake is van veel incidenten. Bij een lokaal of regionaal veiligheidsarrangement spreken partijen meestal gemeenten, politie, openbaar vervoerder en OV gerelateerde bedrijven - af om het aantal incidenten te verminderen en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Monitoring van het aantal incidenten en het veiligheidsgevoel is dan niet voldoende. Partijen willen ook een antwoord op de vraag op welke manier de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Dat is alleen mogelijk als partijen een helder beeld hebben van de sociale veiligheidssituatie. Om dit beeld te verkrijgen heeft Delfíni samen met Probit een onderzoeksaanpak ontwikkeld. De uitkomsten dienen ter onderbouwing van een effectief pakket van maatregelen ter verbetering van de sociale veiligheid in een bepaald afgebakend OV gebied. De onderzoeksaanpak bestaat uit de volgende set van instrumenten: - incidentenmeting; - reizigers- en omwonendenonderzoek; - schouw; - klantenpanel. De instrumenten kunnen al naargelang de lokale situatie en de behoefte gezamenlijk of op onderdelen worden toegepast. Wat de verschillende instrumenten precies inhouden, komt hierna aan de orde. Incidentenmeting In 2004 heeft Delfíni samen met de regiopolitie Zuid-Holland Zuid een format ontwikkeld op basis van de landelijke A. B. C incidentenmethodiek. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: - overtredingen Strafrecht en APV (A-incidenten); - overtredingen Wet Personenvervoer (B-incidenten); - overtredingen Besluit Personenvervoer en Huisregels (C-incidenten). Voor het handhaven van A-incidenten zijn politiebevoegdheden vereist. B- en C-incidenten worden gehandhaafd door de Openbaar Vervoerder. Op het moment dat B- en C-incidenten ontaarden in geweld, komt de politie in actie. MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 3

4 De data worden als volgt aangeleverd: - A-incidenten: regiopolitie en Klpd, dienst spoorwegpolitie. Het betreft de incidenten in het voertuig, op de perrons en in de stationsomgeving; - B-incidenten: de vervoerder. Het betreft incidenten die plaatsvinden in het voertuig; - C-incidenten: regiopolitie en vervoerder. Deze incidenten vinden plaats in het voertuig. In de loop der jaren is de oorspronkelijke format aangevuld met gegevens van ProRail en NS Poort. ProRail levert data aan van incidenten langs het spoor die betrekking hebben op personen langs het spoor, vandalisme en soms ook bijna aanrijdingen langs het spoor. NS Poort levert data aan van incidenten op de perrons die betrekking hebben op vandalisme, glas(schade) en graffiti. De data van NS Poort en ProRail worden als C-incidenten in de format verwerkt. Het kwetsbare punt bij deze vorm van registreren is de gebiedsafbakening, de registratietrouw van partijen en de aangiftebereidheid van burgers, de openbaar vervoerder en de OV gerelateerde bedrijven (NS Poort en ProRail). Ook valt er niet te ontkomen aan een zekere mate van overlap. Sommige incidenten zijn dubbel geregistreerd, bijvoorbeeld bij het Klpd en de regiopolitie of bij de openbaar vervoerder en het Klpd of de regiopolitie. In ieder geval dient men bij welke vorm van incidentenregistratie te accepteren dat de werkelijkheid slechts bij benadering in kaart kan worden gebracht. Zolang men maar op dezelfde consequente wijze registreert, zijn trends zichtbaar. Zo wordt duidelijk op welke plaatsen en welke tijdstippen van het jaar vooral sprake is van bijvoorbeeld jeugdoverlast, fietsdiefstallen, auto-inbraken en vandalisme. En kan men ook signaleren of er een daling of stijging plaatsvindt van aantal en soorten incidenten. De format is in 2004 als eerste toegepast op de MerwedeLingelijn, de treindienst tussen Dordrecht en Geldermalsen. De format is later overgenomen op de treindienst tussen Gouda en Alphen aan den Rijn, de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, de Valleilijn (Wageningen-Amersfoort) en de Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen). Omdat de format op meerdere regionale spoorlijnen in Nederland wordt toegepast, ligt een onderlinge vergelijking voor de hand. Dit is echter maar tot op zekere hoogte mogelijk omdat regionale spoorlijn erg kunnen verschillen in aantal en karakter van de stations. Station Ede-Centrum MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 4

5 Reizigers- en omwonendenonderzoek Sociale veiligheid heeft niet alleen betrekking op het aantal incidenten maar ook op de veiligheidsbeleving. Een goed methode om dit laatste in kaart te brengen is het reizigersonderzoek. In het landelijke reizigersonderzoek, de OV Klantenbarometer, wordt de beleving gemeten aan de hand van een rapportcijfer voor de veiligheid algemeen, de veiligheid in het voertuig en de veiligheid bij de instaphalte. Bij een cijfer 6 of lager wordt gevraagd naar de reden. Daarbij kan de respondent kiezen uit meerdere opties: te druk, te rustig, vandalisme, agressie, rondhangende personen, slechte verlichting en gebrek aan toezicht. Sociale veiligheid is overigens een van de items die in de OV Klantenbarometer aan de orde komen. Om op lokaal niveau dieper in te kunnen zoemen op sociale veiligheid als een op zichzelf staand onderwerp, hebben Delfíni en Probit samen een vragenlijst ontwikkeld. Deze is bedoeld voor reizigers. Ook is er een vragenlijst voor omwonenden van stations. De vragen gaan in op de achtergronden van de onveiligheidsgevoelens en mogelijke overlast. Aan de orde komen: - gevoel van veiligheid, uit te drukken in een rapportcijfer; - locatie van gevoel van onveiligheid; - ervaren overlast: vandalisme, wildplassen, rondhangende personen, zwerfafval, geluidsoverlast etc. - mate van verloedering: graffiti, vandalisme, overtreding huisregels en ander normoverschrijdend gedrag; - beleving van de fysieke ruimte: reinheid, verlichting, donkere plekken, sfeer, uitstraling; - sociale samenhang: toezicht, te druk, te rustig; - slachtofferschap en of men wel of niet ooggetuige is geweest van een incident; - individuele kenmerken zoals leeftijd en geslacht. Aan de hand van stellingen kunnen de respondenten verder aangeven wat hun oordeel is over de netheid, comfort, toegankelijkheid, overzichtelijkheid en veiligheid van het voertuig, de halteplaats of station. Tot slot wordt hen gevraagd welke maatregelen moeten worde genomen om de veiligheidsgevoelens te verbeteren. Het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden op de MerwedeLingelijn (Dordrecht-Geldermalsen), de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, de Valleilijn (Wageningen-Amersfoort) en de Stedendriehoek (Apeldoorn, Zutphen, Deventer). Schouw en klantenpanel Behalve de incidentenmeting en vragenlijst, organiseert Delfíni een schouw en voert Probit klantenpanels uit. Tijdens de schouw brengt Delfíni samen met de veiligheidspartners een bezoek aan een OV gebied, bijvoorbeeld een bushalte, station of tracé. Deelnemers zijn gemeenten, politie en OV (gerelateerde) bedrijven aangevuld met omwonenden, vertegenwoordigers van een nabijgelegen school of bedrijventerrein partijen. De schouw vindt plaats aan de hand van een schouwformulier. Op dit formulier geven de deelnemers een oordeel over het beheer, de inrichting, het toezicht en de handhaving in het voertuig, het station en de halteplaats. MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 5

6 Het klantenpanel richt zich op reizigers en soms ook omwonenden of andere betrokkenen en gaat dieper in op de achtergronden van de onveiligheidsgevoelens, mijdingsgedrag en verbeterpunten. Schouw station Arnhem-Velperpoort Toepassing De incidentenmeting helpt partijen bij het nemen van maatregelen op het gebied van handhaving en toezicht. Wanneer en waar is extra inzet nodig en welke incidenten zijn vooral aan de orde? Het reizigers- en omwonendenonderzoek laat zien wat absolute prioriteiten zijn en wat men moet doen om het veiligheidsgevoel te verbeteren. De schouw geeft inzicht in de beeldkwaliteit en maakt duidelijk wat er schort aan het beheer en de inrichting van stations, halteplaats en voertuig. In een klantenpanel kan men toetsen of de strategie en de maatregelen die partijen voorstaan ter verbetering van de sociale veiligheid er daadwerkelijk toe doen. Incidentenmeting, reizigers- en omwonendenonderzoek, schouw en eventueel een klantenpanel gezamenlijk geven gemeente, politie en OV bedrijven voldoende informatie om een goede strategie uit te kunnen zetten en (gezamenlijk) beslissingen en maatregelen te kunnen nemen op de langere termijn. Dat dit zo werkt bewijst de praktijk. Op basis van de uitkomsten van incidentenmeting, schouw en reizigersonderzoek ligt er nu een meerjarenprogramma voor de spoorlijn Arnhem- Winterswijk en is er een actieplan in voorbereiding voor de Valleilijn. MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 6

7 Delfíni en Probit Delfíni is marktleider op het gebied van sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Delfíni helpt OV autoriteiten, OV bedrijven en gemeenten bij het verbeteren van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer en de directe omgeving daarvan zoals stationsgebieden en halteplaatsen. Het bureau heeft veel ervaring met het realiseren van lokale en regionale veiligheidsarrangementen en de implementatie daarvan. Vast onderdeel is de monitoring van sociale veiligheid. ProBit is marktleider op het gebied van monitoring in het openbaar vervoer. Probit evalueert Gratis Openbaar Vervoer projecten, voert marketingcampagnes en houdt mobiliteitsonderzoeken. Het bureau vertaalt de resultaten naar heldere adviezen en adviseert OV autoriteiten en OV bedrijven bij het nemen van (strategische) beslissingen. Verder beschikt Probit over een eigen veldwerkafdeling. Delfíni en Probit hebben samen in 2008 en 2009 de sociale veiligheid op de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, de Stedendriehoek en de Valleilijn in kaart gebracht. Dat deden zij aan de hand van een incidentenmeting, een schouw en een reizigers- en omwonenden onderzoek. Opdrachtgevers zijn respectievelijk het Platform Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk, de provincie Gelderland en het Platform Sociale Veiligheid Valleilijn. MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 7

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014

Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014 Beleidskader sociale veiligheid openbaar vervoer 2011-2014 Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014 Behorende bij de concessies openbaar vervoer van de Stadsregio Amsterdam Versie: definitief 25 oktober

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven 2 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Deelgemeente

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid, afdeling BOB Voorwoord De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 2 Visie, missie, doelstellingen en ketenaanpak blz. 4 Hoofdstuk 3 uitgangspunten van beleid,

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010 Gemeente Echt-Susteren, 30 juni 2008 Vastgesteld college van B&W: 15 juli 2008 Vastgesteld gemeenteraad: 25 september 2008 Portefeuillehouder: dhr. D.A.M. Akkermans

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Samen werken aan een veilig Woudenberg Ambtelijke opdrachtnemer: Bestuurlijke opdrachtgever: Kimm Hendriks, Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014

Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014 Inhoud A Algemeen

Nadere informatie

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Voorwoord Veiligheid is een van de eerste behoeften van de mens. De taak van de overheid om voor veiligheid in onze omgeving te zorgen, is dan ook van alle tijden. Opvattingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse blz. 5 2.1. Inleiding blz. 5 2.2. Algemeen

Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse blz. 5 2.1. Inleiding blz. 5 2.2. Algemeen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding blz. 2 1.1 Inleiding blz. 2 1.2 Veiligheidspartners blz. 2 1.3 Regie blz. 2 1.4 Integraal Veiligheidsbeleid blz. 2 1.5 Huidig beleid blz. 3 1.6 Werkwijze blz. 3 1.7

Nadere informatie

Hoe veilig voelt Veenendaal?

Hoe veilig voelt Veenendaal? Hoe veilig voelt Veenendaal? Een quickscan van de veiligheidsbeleving van inwoners van Veenendaal. Uitgevoerd op verzoek van het gemeentebestuur van Veenendaal. Amsterdam, oktober 2013 Marnix Eysink Smeets

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid December 2012 Voorwoord Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Leusden 2011-2015 Inhoudsopgave IVP 1 Inleiding 2 Organisatie en strategische partners 3 Analyse veiligheidsbeeld gemeente Leusden 2006-2010 4 Prioriteiten en Ambities

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Tweestromenland

Veiligheidsbeeld Tweestromenland 2013 sbeeld Tweestromenland Werkgroep integraal veiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. De veiligheidsvelden... 4 Veilige woon- en leef omgeving... 4 Bedrijvigheid en veiligheid... 4 Jeugd en

Nadere informatie

Nee, ik voel me nooit onveilig

Nee, ik voel me nooit onveilig Nee, ik voel me nooit onveilig Determinanten van sociale veiligheidsgevoelens Henk Elffers en Wiebe de Jong Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Cameratoezicht in Almere

Cameratoezicht in Almere Onderzoek & Statistiek September 2011 Welke invloed heeft het cameratoezicht op de veiligheid en leefbaarheid in het stadscentrum? Cameratoezicht in Almere Hoe is de veiligheidsbeleving van bewoners, ondernemers

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden College Onderwerp: V200801244 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Advies veiligheidsprioriteiten gemeente Eindhoven. Voor het beleidskader Integrale Veiligheid 2014-2017. Paul van Egmond Sander Flight RAPPORT

Advies veiligheidsprioriteiten gemeente Eindhoven. Voor het beleidskader Integrale Veiligheid 2014-2017. Paul van Egmond Sander Flight RAPPORT Advies veiligheidsprioriteiten gemeente Eindhoven Voor het beleidskader Integrale Veiligheid 2014-2017 Paul van Egmond Sander Flight RAPPORT Advies veiligheidsprioriteiten gemeente Eindhoven Voor het beleidskader

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

Venlo duurzaam veilig 2011-2014

Venlo duurzaam veilig 2011-2014 Evaluatie integraal veiligheidsbeleid Venlo duurzaam veilig 2011-2014 zaak_id bericht_nummer bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling team MOVZV steller PJE Jochijms / MJM van Hal / MA

Nadere informatie