Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer"

Transcriptie

1 Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer Delfíni en Probit brengen sociale veiligheid in kaart 29 juni 2009, Matti Baggerman, Delfíni en Bert Anvelink, Probit Op landelijk niveau wordt de sociale veiligheid in het openbaar vervoer gemeten in de OV Klantenbarometer. In dit onderzoek is sociale veiligheid een van de onderzoeksitems. Daarnaast doen OV bedrijven ook zelf onderzoek naar de sociale veiligheid. Ook hier gebeurt dat bijna altijd in combinatie met andere thema s. Op sommige plekken in Nederland echter is sociale veiligheid een dermate belangrijk issue dat er behoefte is aan diepgaand onderzoek. Onderzoeks- en adviesbureau Delfíni en onderzoeksbureau Probit hebben samen een instrument ontwikkeld voor het monitoren van sociale veiligheid in het openbaar vervoer. De uitkomsten zijn bij uitstek geschikt voor partijen die werk willen maken van een sociaal veiliger openbaar vervoer. In dit artikel leest u meer over de monitoring van sociale veiligheid en de toepassing ervan. Sociale veiligheid in het openbaar vervoer De publieke ruimte in en om het openbaar vervoer is bij uitstek een plek waar zich sociale onveiligheid kan voordoen. Zowel in trein, metro of bus als op de stations en in de stationsomgeving komen zeer uiteenlopende groepen mensen elkaar tegen: ouderen, jongeren, mensen die op weg zijn naar school of werk, toeristen en recreanten. De sociale samenstelling is zeer divers en de sociale samenhang is wisselend, van een klein regionaal busstation waar men elkaar makkelijker (her)kent tot een groot centraal anoniem station. Daarnaast heeft de inrichting van de ruimte vaak een sterk functioneel karakter. Deze combinatie van uiteenlopende groepen mensen, een anonieme en functionele omgeving staat vaak garant voor overlast, verloedering en criminaliteit ofwel een sociale onveilige situatie. Busstation Wageningen SOCIALE VEILIGHEID: EEN OVERZICHT 1

2 Sociale veiligheid: objectief en subjectief Sociale veiligheid bestaat uit twee belangrijke componenten: 1. de objectieve veiligheid. Deze heeft betrekking op het feitelijke aantal incidenten dat plaatsvindt in een trein of bus, in een stationsgebied of bij een bushalte en de werkelijke (statistische) kans die reizigers lopen om daarvan slachtoffer te worden. Deze objectieve veiligheid kunnen we onderverdelen in persoonsgerelateerde criminaliteit en overlast. Persoonsgerelateerde criminaliteit is criminaliteit waarvan wij persoonlijk schade ondervinden of die onze integriteit aantast. Met overlast wordt bedoeld overlast van rondhangende groepen jongeren, geluidsoverlast, onbeleefdheden, wildplassen, rondslingerend vuil, bedreigingen en scheldpartijen; 2. de subjectieve veiligheid. Deze heeft betrekking op de veiligheidsbeleving ofwel de kans die wij menen te hebben om slachtoffer te worden van een incident. Bij subjectieve veiligheid gaat het dus om onze zorg om misdaad en wangedrag. Dit is een lastig begrip omdat die zorg om misdaad en wangedrag beïnvloedt wordt door allerlei persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden. Hierover handelt de volgende paragraaf. Waarom voelen mensen zich onveilig? Of we ons wel of niet onveilig voelen, wordt bepaald door individuele, situationele en sociaalculturele factoren. Binnen de individuele context is het onze persoonlijkheid (de geneigdheid om angstig te reageren), onze kwetsbaarheid (bepaald door onder andere geslacht, leeftijd en sociaaleconomische omstandigheden), onze individuele leefstijl, routineactiviteiten en slachtofferervaringen, zowel direct als indirect, die maakt of wij ons wel of niet veilig voelen. Binnen de situationele context oftewel de directe omgeving, wordt onze zorg om misdaad en wangedrag bepaalt door factoren die te maken hebben met de inrichting van de publieke ruimte (reinheid, verlichting, sfeer en uitstraling), de sociale samenstelling, de sociale cohesie en overlast (de aanwezigheid van enge personen bijvoorbeeld), verloedering en criminaliteit. Binnen de sociaal-culturele context tenslotte, zijn het de ontwikkelingen in de media, de individualisering en de internationalisering die van invloed zijn op onze veiligheidsbeleving. Of wij ons al dan niet veilig voelen hangt dus samen met een veelheid aan factoren waarvan de objectieve veiligheid ofwel de feitelijke criminaliteit en overlast er slechts één is. Duidelijk is dat het niet altijd de situatie is die ons bedreigt, maar in veel gevallen onze interpretatie van de situatie. Station Wehl MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 2

3 Sociale veiligheid hoe meet je dat? Willen we de sociale veiligheid goed in kaart brengen dan is het belangrijk dat we zowel de objectieve als subjectieve veiligheid meten. In het openbaar vervoer worden beide op de volgende wijze in kaart gebracht: - het aantal incidenten wordt geregistreerd door de openbaar vervoerder zelf, regiopolitie en spoorwegpolitie; - het gevoel van veiligheid wordt gemeten in de landelijke OV Klantenbarometer en soms ook door de openbaar vervoerders zelf middels een klanttevredenheidsonderzoek of klantenpanel. In deze onderzoeken is sociale veiligheid een van de onderzoeksitems en nooit het hoofdthema. De uitkomsten van deze onderzoeken geven doorgaans een redelijk beeld van de sociale veiligheid per concessiegebied en OV autoriteit. Op sommige plekken in Nederland echter is er behoefte aan specifiek inzicht in de sociale veiligheid. Dat is meestal het geval bij een lokaal of regionaal veiligheidsarrangement of als er sprake is van veel incidenten. Bij een lokaal of regionaal veiligheidsarrangement spreken partijen meestal gemeenten, politie, openbaar vervoerder en OV gerelateerde bedrijven - af om het aantal incidenten te verminderen en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Monitoring van het aantal incidenten en het veiligheidsgevoel is dan niet voldoende. Partijen willen ook een antwoord op de vraag op welke manier de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Dat is alleen mogelijk als partijen een helder beeld hebben van de sociale veiligheidssituatie. Om dit beeld te verkrijgen heeft Delfíni samen met Probit een onderzoeksaanpak ontwikkeld. De uitkomsten dienen ter onderbouwing van een effectief pakket van maatregelen ter verbetering van de sociale veiligheid in een bepaald afgebakend OV gebied. De onderzoeksaanpak bestaat uit de volgende set van instrumenten: - incidentenmeting; - reizigers- en omwonendenonderzoek; - schouw; - klantenpanel. De instrumenten kunnen al naargelang de lokale situatie en de behoefte gezamenlijk of op onderdelen worden toegepast. Wat de verschillende instrumenten precies inhouden, komt hierna aan de orde. Incidentenmeting In 2004 heeft Delfíni samen met de regiopolitie Zuid-Holland Zuid een format ontwikkeld op basis van de landelijke A. B. C incidentenmethodiek. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: - overtredingen Strafrecht en APV (A-incidenten); - overtredingen Wet Personenvervoer (B-incidenten); - overtredingen Besluit Personenvervoer en Huisregels (C-incidenten). Voor het handhaven van A-incidenten zijn politiebevoegdheden vereist. B- en C-incidenten worden gehandhaafd door de Openbaar Vervoerder. Op het moment dat B- en C-incidenten ontaarden in geweld, komt de politie in actie. MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 3

4 De data worden als volgt aangeleverd: - A-incidenten: regiopolitie en Klpd, dienst spoorwegpolitie. Het betreft de incidenten in het voertuig, op de perrons en in de stationsomgeving; - B-incidenten: de vervoerder. Het betreft incidenten die plaatsvinden in het voertuig; - C-incidenten: regiopolitie en vervoerder. Deze incidenten vinden plaats in het voertuig. In de loop der jaren is de oorspronkelijke format aangevuld met gegevens van ProRail en NS Poort. ProRail levert data aan van incidenten langs het spoor die betrekking hebben op personen langs het spoor, vandalisme en soms ook bijna aanrijdingen langs het spoor. NS Poort levert data aan van incidenten op de perrons die betrekking hebben op vandalisme, glas(schade) en graffiti. De data van NS Poort en ProRail worden als C-incidenten in de format verwerkt. Het kwetsbare punt bij deze vorm van registreren is de gebiedsafbakening, de registratietrouw van partijen en de aangiftebereidheid van burgers, de openbaar vervoerder en de OV gerelateerde bedrijven (NS Poort en ProRail). Ook valt er niet te ontkomen aan een zekere mate van overlap. Sommige incidenten zijn dubbel geregistreerd, bijvoorbeeld bij het Klpd en de regiopolitie of bij de openbaar vervoerder en het Klpd of de regiopolitie. In ieder geval dient men bij welke vorm van incidentenregistratie te accepteren dat de werkelijkheid slechts bij benadering in kaart kan worden gebracht. Zolang men maar op dezelfde consequente wijze registreert, zijn trends zichtbaar. Zo wordt duidelijk op welke plaatsen en welke tijdstippen van het jaar vooral sprake is van bijvoorbeeld jeugdoverlast, fietsdiefstallen, auto-inbraken en vandalisme. En kan men ook signaleren of er een daling of stijging plaatsvindt van aantal en soorten incidenten. De format is in 2004 als eerste toegepast op de MerwedeLingelijn, de treindienst tussen Dordrecht en Geldermalsen. De format is later overgenomen op de treindienst tussen Gouda en Alphen aan den Rijn, de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, de Valleilijn (Wageningen-Amersfoort) en de Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen). Omdat de format op meerdere regionale spoorlijnen in Nederland wordt toegepast, ligt een onderlinge vergelijking voor de hand. Dit is echter maar tot op zekere hoogte mogelijk omdat regionale spoorlijn erg kunnen verschillen in aantal en karakter van de stations. Station Ede-Centrum MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 4

5 Reizigers- en omwonendenonderzoek Sociale veiligheid heeft niet alleen betrekking op het aantal incidenten maar ook op de veiligheidsbeleving. Een goed methode om dit laatste in kaart te brengen is het reizigersonderzoek. In het landelijke reizigersonderzoek, de OV Klantenbarometer, wordt de beleving gemeten aan de hand van een rapportcijfer voor de veiligheid algemeen, de veiligheid in het voertuig en de veiligheid bij de instaphalte. Bij een cijfer 6 of lager wordt gevraagd naar de reden. Daarbij kan de respondent kiezen uit meerdere opties: te druk, te rustig, vandalisme, agressie, rondhangende personen, slechte verlichting en gebrek aan toezicht. Sociale veiligheid is overigens een van de items die in de OV Klantenbarometer aan de orde komen. Om op lokaal niveau dieper in te kunnen zoemen op sociale veiligheid als een op zichzelf staand onderwerp, hebben Delfíni en Probit samen een vragenlijst ontwikkeld. Deze is bedoeld voor reizigers. Ook is er een vragenlijst voor omwonenden van stations. De vragen gaan in op de achtergronden van de onveiligheidsgevoelens en mogelijke overlast. Aan de orde komen: - gevoel van veiligheid, uit te drukken in een rapportcijfer; - locatie van gevoel van onveiligheid; - ervaren overlast: vandalisme, wildplassen, rondhangende personen, zwerfafval, geluidsoverlast etc. - mate van verloedering: graffiti, vandalisme, overtreding huisregels en ander normoverschrijdend gedrag; - beleving van de fysieke ruimte: reinheid, verlichting, donkere plekken, sfeer, uitstraling; - sociale samenhang: toezicht, te druk, te rustig; - slachtofferschap en of men wel of niet ooggetuige is geweest van een incident; - individuele kenmerken zoals leeftijd en geslacht. Aan de hand van stellingen kunnen de respondenten verder aangeven wat hun oordeel is over de netheid, comfort, toegankelijkheid, overzichtelijkheid en veiligheid van het voertuig, de halteplaats of station. Tot slot wordt hen gevraagd welke maatregelen moeten worde genomen om de veiligheidsgevoelens te verbeteren. Het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden op de MerwedeLingelijn (Dordrecht-Geldermalsen), de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, de Valleilijn (Wageningen-Amersfoort) en de Stedendriehoek (Apeldoorn, Zutphen, Deventer). Schouw en klantenpanel Behalve de incidentenmeting en vragenlijst, organiseert Delfíni een schouw en voert Probit klantenpanels uit. Tijdens de schouw brengt Delfíni samen met de veiligheidspartners een bezoek aan een OV gebied, bijvoorbeeld een bushalte, station of tracé. Deelnemers zijn gemeenten, politie en OV (gerelateerde) bedrijven aangevuld met omwonenden, vertegenwoordigers van een nabijgelegen school of bedrijventerrein partijen. De schouw vindt plaats aan de hand van een schouwformulier. Op dit formulier geven de deelnemers een oordeel over het beheer, de inrichting, het toezicht en de handhaving in het voertuig, het station en de halteplaats. MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 5

6 Het klantenpanel richt zich op reizigers en soms ook omwonenden of andere betrokkenen en gaat dieper in op de achtergronden van de onveiligheidsgevoelens, mijdingsgedrag en verbeterpunten. Schouw station Arnhem-Velperpoort Toepassing De incidentenmeting helpt partijen bij het nemen van maatregelen op het gebied van handhaving en toezicht. Wanneer en waar is extra inzet nodig en welke incidenten zijn vooral aan de orde? Het reizigers- en omwonendenonderzoek laat zien wat absolute prioriteiten zijn en wat men moet doen om het veiligheidsgevoel te verbeteren. De schouw geeft inzicht in de beeldkwaliteit en maakt duidelijk wat er schort aan het beheer en de inrichting van stations, halteplaats en voertuig. In een klantenpanel kan men toetsen of de strategie en de maatregelen die partijen voorstaan ter verbetering van de sociale veiligheid er daadwerkelijk toe doen. Incidentenmeting, reizigers- en omwonendenonderzoek, schouw en eventueel een klantenpanel gezamenlijk geven gemeente, politie en OV bedrijven voldoende informatie om een goede strategie uit te kunnen zetten en (gezamenlijk) beslissingen en maatregelen te kunnen nemen op de langere termijn. Dat dit zo werkt bewijst de praktijk. Op basis van de uitkomsten van incidentenmeting, schouw en reizigersonderzoek ligt er nu een meerjarenprogramma voor de spoorlijn Arnhem- Winterswijk en is er een actieplan in voorbereiding voor de Valleilijn. MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 6

7 Delfíni en Probit Delfíni is marktleider op het gebied van sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Delfíni helpt OV autoriteiten, OV bedrijven en gemeenten bij het verbeteren van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer en de directe omgeving daarvan zoals stationsgebieden en halteplaatsen. Het bureau heeft veel ervaring met het realiseren van lokale en regionale veiligheidsarrangementen en de implementatie daarvan. Vast onderdeel is de monitoring van sociale veiligheid. ProBit is marktleider op het gebied van monitoring in het openbaar vervoer. Probit evalueert Gratis Openbaar Vervoer projecten, voert marketingcampagnes en houdt mobiliteitsonderzoeken. Het bureau vertaalt de resultaten naar heldere adviezen en adviseert OV autoriteiten en OV bedrijven bij het nemen van (strategische) beslissingen. Verder beschikt Probit over een eigen veldwerkafdeling. Delfíni en Probit hebben samen in 2008 en 2009 de sociale veiligheid op de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, de Stedendriehoek en de Valleilijn in kaart gebracht. Dat deden zij aan de hand van een incidentenmeting, een schouw en een reizigers- en omwonenden onderzoek. Opdrachtgevers zijn respectievelijk het Platform Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk, de provincie Gelderland en het Platform Sociale Veiligheid Valleilijn. MONITORING SOCIALE VEILIGHEID 7

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Licht & sociale veiligheid

Licht & sociale veiligheid Licht & sociale veiligheid DOOR JOREN VAN DIJK OMGEVINGSPSYCHOLOOG.NL 22 juni 2015 Doelen workshop Kennis ophalen Welke rol heeft sociale veiligheid in het lichtproces? Hoe kunnen we jullie helpen? Kennis

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

12 mei De Veiligheidsbarometer 2011 OV gebruikers

12 mei De Veiligheidsbarometer 2011 OV gebruikers 12 mei 2011 De Veiligheidsbarometer 2011 OV gebruikers Insert picture in this frame Insert picture in this frame Onderzoeksopzet In mei 2011 hebben we een online onderzoek uitgevoerd onder regelmatige

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING SOCIALE VEILIGHEID IN OPENBAAR VERVOERSGEBIEDEN In en rondom het openbaar vervoer hebben reizigers en personeel te maken met ernstige

Nadere informatie

Veiligheid in het Openbaar Vervoer

Veiligheid in het Openbaar Vervoer Veiligheid in het Openbaar Vervoer Een overzicht van de stand van zaken in 2005 Project: 5197 In opdracht van dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Bestuursdienst directie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk

Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk Bijlagen 1 Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem Nijmegen Gemeenten Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Montferland, Doetinchem, Oude IJsselstreek,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer Provincie Zuid-Holland

Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer Provincie Zuid-Holland Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2016-2019 Provincie Zuid-Holland Inhoudsopgave _Toc433201777 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Implementatie van het

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER. UITVOERINGSPROGRAMMA 2010 tot en met 2014 PROVINCIE ZUID HOLLAND

SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER. UITVOERINGSPROGRAMMA 2010 tot en met 2014 PROVINCIE ZUID HOLLAND SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER UITVOERINGSPROGRAMMA 2010 tot en met 2014 PROVINCIE ZUID HOLLAND Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Van 22 t/m 28 augustus rijden er geen treinen tussen Doetinchem en Zevenaar. Syntus zet bussen in. Dienstregeling

Van 22 t/m 28 augustus rijden er geen treinen tussen Doetinchem en Zevenaar. Syntus zet bussen in. Dienstregeling Van 22 t/m 28 augustus rijden er geen treinen tussen Doetinchem en Zevenaar. Syntus zet bussen in Dienstregeling In verband met de spoorvernieuwingen op het traject Arnhem - Winterswijk, rijden van zaterdag

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Platform Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk

Jaarverslag 2009 Platform Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk Jaarverslag 2009 Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk Auteur: Matti Baggerman, Leonie Broere Groenestraat 294 A 0.10 6531 JC Nijmegen Tel: +31 (0) 24 35 72 514 Fax: +31 (0)24 35 72 513 E:

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

De regeling is een onderdeel van de uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland.

De regeling is een onderdeel van de uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland. Evaluatierapportage uitvoeringsregeling BDU, sociale veiligheid, paragraaf 9 1. Algemeen 1.1 Korte toelichting subsidieregeling De subsidieregeling beoogt een bijdrage te leveren aan het sociaal veiliger

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk 1

Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk 1 Spoorlijn Arnhem-Winterswijk Uitvoeringsprogramma 2009-2011 Het Platform Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk is een samenwerkingsverband tussen Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen,

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Sociale Veiligheid van de ov-reiziger

Sociale Veiligheid van de ov-reiziger Sociale Veiligheid van de ov-reiziger Reizigersmonitor 2007 2 Colofon Uitgave Kennisplatform Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam KpVV Het Kennisplatform Verkeer

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis Sociale veiligheid De zorg voor een prettige en veilige reis Inleiding Elke dag spant NS zich in om het reizen met de trein en het verblijf op het station voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te

Nadere informatie

Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek

Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek scholierenlijnen Veolia Transport en de provincie Gelderland verbeteren sfeer op buslijn 85 28 mei 2010, ir. Matti Baggerman, bureau Delfíni en Anja Maas,

Nadere informatie

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2014 In opdracht van de Dienst Stadstoezicht (DST) en de Bestuursdienst (OOV) Projectnummer 14189 Nienke Laan Jolijn Broekhuizen Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds

Nadere informatie

Hoe maak je van een station een leukere plek? Handreiking ter verbetering van de fysieke inrichting van stationsgebieden.

Hoe maak je van een station een leukere plek? Handreiking ter verbetering van de fysieke inrichting van stationsgebieden. Handreiking ter verbetering van de fysieke inrichting van stationsgebieden Hoe maak je van een station een leukere plek? Juni 2008 A1 Parkeertaken bij gemeenten 2 Parkeertaken bij gemeenten Handreiking

Nadere informatie

Convenant sociale veiligheid. Arriva Personenvervoer Nederland

Convenant sociale veiligheid. Arriva Personenvervoer Nederland Convenant sociale veiligheid Arriva Personenvervoer Nederland Partijen Arriva Personenvervoer Nederland BV, vertegenwoordigd in de persoon van: Dhr. A.B. Hettinga, voorzitter Raad van Bestuur Vakbonden,

Nadere informatie

OV-Klantenbarometer 2013

OV-Klantenbarometer 2013 OV-Klantenbarometer 2013 Sociale veiligheid in het openbaar vervoer Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer maart 2014 Rapportage OV-Klantenbarometer 2013 Sociale veiligheid in het

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

20 april 2015. Onderzoek: agressie in het OV

20 april 2015. Onderzoek: agressie in het OV 20 april 2015 Onderzoek: agressie in het OV Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2012

Uitvoeringsprogramma 2012 Uitvoeringsprogramma 2012 Platform sociale veiligheid Maaslijn Platform sociale veiligheid Maaslijn 17-10-2011 www.demaaslijn.nl Opgesteld door Matti Baggerman, bureau Delfíni 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Datum: 17 september 2012. Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden

Datum: 17 september 2012. Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden θ Datum: 17 september 2012 Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden Inhoudsopgave 1 Partijen 3 2 Algemeen 4 3 Probleemstelling 4 4 Doelstelling 4 5 Gebiedsafbakening 4 6 Overwegingen 5 7 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Editie 2 mei/juni 2011. De Valleilijntrein is dit jaar door reizigers. als beste regionale spoorlijn beoordeeld!

Editie 2 mei/juni 2011. De Valleilijntrein is dit jaar door reizigers. als beste regionale spoorlijn beoordeeld! Editie 2 mei/juni 2011 De Valleilijntrein is dit jaar door reizigers als beste regionale spoorlijn beoordeeld! Daar zijn we behoorlijk trots op, want we zijn voortdurend bezig om de Valleilijn nóg beter

Nadere informatie

Editie 1 13 september 2010. Voor u ligt de geheel vernieuwde. reizigersnieuwsbrief van de Valleilijn. Na de start van de Valleilijn in 2006 zijn

Editie 1 13 september 2010. Voor u ligt de geheel vernieuwde. reizigersnieuwsbrief van de Valleilijn. Na de start van de Valleilijn in 2006 zijn Editie 1 13 september 2010 Voor u ligt de geheel vernieuwde reizigersnieuwsbrief van de Valleilijn. Na de start van de Valleilijn in 2006 zijn er een aantal nieuwsbrieven uitgekomen. We zijn nu een paar

Nadere informatie

Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015

Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015 Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015 Opgesteld: 21-06-2011 Managementrapportage Sociale veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect van het busvervoer.

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

VOERTUIGEISEN Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

VOERTUIGEISEN Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Monitoring = samenwerking Samenvatting Monitoring in het openbaar vervoer is op dit moment met name gericht op het controleren van de vervoerder en het signaleren van ontwikkelingen. De huidige wijze van

Nadere informatie

Vragenblok sociale veiligheid openbaar vervoer

Vragenblok sociale veiligheid openbaar vervoer Vragenblok sociale veiligheid openbaar vervoer een vragenset voor de Amsterdamse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Amsterdam, 31 augustus 2003 Carolien van den Handel Paul van Soomeren Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer Sociale veiligheid in het openbaar vervoer Een vergelijking tussen de NS en het stads- en streekvervoer Guy Hermans en Matthijs de Gier augustus 2009 Bijdrage Colloquium Oog voor de reiziger Sociale veiligheid

Nadere informatie

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER PARTIJEN: 1. De Stadsregio Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017

nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN De Lijn - Geweldplegingen tegen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Kwaliteits- verslag Datum: 28 april 2017

Kwaliteits- verslag Datum: 28 april 2017 Kwaliteitsverslag Datum: 28 april 2017 1. Inleiding Dagelijks spannen wij ons in om onze reizigers veilig en comfortabel naar hun plaats van bestemming te vervoeren. We proberen het elke dag een beetje

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

interne Nieuwsbrief SYNTUS VERLIEST CONCESSIE AAN ARRIVA Jaargang 3 Nummer 1 19 januari 2010

interne Nieuwsbrief SYNTUS VERLIEST CONCESSIE AAN ARRIVA Jaargang 3 Nummer 1 19 januari 2010 interne Nieuwsbrief Jaargang 3 Nummer 1 19 januari 2010 SYNTUS VERLIEST CONCESSIE AAN ARRIVA De medewerkers van Syntus kregen vlak voor Kerst een zware klap te verduren: het bericht dat de concessie voor

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

VERVOLG AANVALSPLAN SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER

VERVOLG AANVALSPLAN SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER VERVOLG AANVALSPLAN SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 1. Inleiding Het oorspronkelijke Aanvalsplan sociale veiligheid openbaar vervoer van 2002 is samen met alle betrokken partijen uitgevoerd en succesvol

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 7 november Inleiding.

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 7 november Inleiding. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2012 Publicatiedatum 14 november 2012 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer A.H. van Drooge van 18 juli 2012 inzake veiligheid in

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Elimineren of investeren?

Elimineren of investeren? Elimineren of investeren? een pleidooi voor meer comfort, uitstraling en vitaliteit in de openbare ruimte 10 juni 2009, Matti Baggerman en Jan-Derk van t Rot, Delfíni Iedereen kent ze wel: lege, kale plekken

Nadere informatie

In de zomer 1 + 1 GRATIS reizen met de Valleilijn trein

In de zomer 1 + 1 GRATIS reizen met de Valleilijn trein Volop vernieuwingen Valleilijn stations en treinen Nieuws n o 6 In de zomer 1 + 1 GRATIS reizen met de Valleilijn trein juli 2013 Valleilijn Veluwelijn Valleilijn Veluwelijn In de maanden juli en augustus

Nadere informatie

Onderweg naar een veiliger openbaar vervoer Onderzoek naar de sociale veiligheid van reizigers in het openbaar vervoer

Onderweg naar een veiliger openbaar vervoer Onderzoek naar de sociale veiligheid van reizigers in het openbaar vervoer Onderweg naar een veiliger openbaar vervoer 01 03 Onderzoek naar de sociale veiligheid van reizigers in het openbaar vervoer Onderweg naar een veiliger openbaar vervoer 04-2- Colofon Uitgeven door Minsterie

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Niet-reizigers over. en metro in Rotterdam

Niet-reizigers over. en metro in Rotterdam Niet-reizigers over veiligheid in e tram en metro in Rotterdam Een onderzoek uitgevoerd in het kader van de effectmeting 'personeelsprojecten sociale veiligheid RET' Amsterdam, februari 1995 Van Dijk,

Nadere informatie

Evaluatie sociale veiligheid OV Eindrapport

Evaluatie sociale veiligheid OV Eindrapport Eindrapport Eindrapport in opdracht van: Provincie Zuid-Holland datum: 11 juni 2015 rapportnummer: 5275-R-E auteur(s): O. Cazemier, L. van Alphen Hooikade 13 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan 6 Postbus

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsarrangement Op en rondom het station Alphen aan den Rijn

Lokaal Veiligheidsarrangement Op en rondom het station Alphen aan den Rijn Lokaal Veiligheidsarrangement Op en rondom het Alphen aan den Rijn, 12 maart 2008 Gemeente Alphen aan den Rijn Politie Hollands Midden Korps Landelijke Politiediensten/ Dienst Spoorwegpolitie Openbaar

Nadere informatie

Project Sluisjesdijk. Een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving

Project Sluisjesdijk. Een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving Project Sluisjesdijk Een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving Focus Rotterdam Focus Waalhaven Focus Sluisjesdijk Onderzoeksteam Lisanne Koning Fysieke omgeving Annabel Keesmaat Zichtbare beveiliging

Nadere informatie

Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) 2005-2009

Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) 2005-2009 Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) 2005-2009 Provincie Noord-Holland 28 september 2004 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding... 8 1.1 Algemeen... 8 1.2 Belang van sociale veiligheid...

Nadere informatie

Sociaal veilig parkeren in beeld. Handreiking voor het realiseren van sociaal veilige en prettige P+R terreinen

Sociaal veilig parkeren in beeld. Handreiking voor het realiseren van sociaal veilige en prettige P+R terreinen Sociaal veilig parkeren in beeld Handreiking voor het realiseren van sociaal veilige en prettige P+R terreinen Mei 2010 Sociaal veilig parkeren in beeld Handreiking voor het realiseren van sociaal veilige

Nadere informatie

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2016 1 In opdracht van: De gemeente Amsterdam, rve Handhaving en Toezicht en de Bestuursdienst (OOV) Projectnummer: 16210 Nina Holaind Josca Boers Jeroen Slot

Nadere informatie

Iepenbier ferfier yn Fryslân

Iepenbier ferfier yn Fryslân Healsjiersifers Iepenbier ferfier yn Fryslân Sifers earste healjier 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 3 Actueel 4 Samenvatting 5 Toelichting cijfers 6 Cijfers 1 e helft 2012 7 gebruik ov 8 punctualiteit

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Reizen op de MerwedeLingelijn 2014

Reizen op de MerwedeLingelijn 2014 Reizen op de MerwedeLingelijn 2014 Ervaren veiligheid en overlast en klanttevredenheid In het voorjaar van 2014 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden in opdracht van het Platform Sociale Veiligheid onderzocht

Nadere informatie

STATEN. Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T Provinciale Staten

STATEN. Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T Provinciale Staten STATEN Lid Gedeputeerde Staten I.G.M. de Bondt Contact 070 441 71 12 igm.de.bondt@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Provinciale Staten Datum

Nadere informatie

Stationsproject Station 2020 Hasselt

Stationsproject Station 2020 Hasselt Stationsproject Station 2020 Hasselt Lokale politie HAZODI Federale politie Hasselt Provincie Limburg Stad Hasselt Corporate Security Service van de NMBS-Holding De Lijn 1 Voorwoord De lokale politie HAZODI

Nadere informatie

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Justitie de antwoorden op de vragen van het lid Gerkens over de BOA-bevoegdheid bij de NS.

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Justitie de antwoorden op de vragen van het lid Gerkens over de BOA-bevoegdheid bij de NS. abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 2 mei 2006 Ons kenmerk DGP/MDV/U.06.01045 Onderwerp Antwoorden op kamervragen boetebeleid

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

OV-Klantenbarometer 2013

OV-Klantenbarometer 2013 OV-Klantenbarometer 2013 Stadsgewest Haaglanden Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer maart 2014 Rapportage OV-Klantenbarometer 2013 Stadsgewest Haaglanden Opdrachtgever Kennisplatform

Nadere informatie

GOEDE REIS! speciale editie. Check onze nieuwe dienstregeling, dan bent u altijd op tijd

GOEDE REIS! speciale editie. Check onze nieuwe dienstregeling, dan bent u altijd op tijd GOEDE REIS! speciale editie Check onze nieuwe dienstregeling, dan bent u altijd op tijd 04 08 INHOUD Deal? Bus 20,- p/m Klaar met je studie? Arriva Dalvrij Deal! Trein & Bus 45,- p/m Na je studie gewoon

Nadere informatie

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2009 Projectnummer 9258 In opdracht van DIVV en de Bestuursdienst Nienke Laan MSc. drs. Josca Boers Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Schouwrapport 2012 en verbeterplan 2013 stationsgebied Cuijk Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Hillenaar Datum college : 26 februari 2013 Openbaar : Ja Afdeling

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

De sociale veiligheid van het personeel in het openbaar vervoer 2003 rapportage

De sociale veiligheid van het personeel in het openbaar vervoer 2003 rapportage De sociale veiligheid van het personeel in het openbaar vervoer rapportage De sociale veiligheid van het personeel in het openbaar vervoer rapportage Rapportnummer: titel: samenstelling: productie: uitgebracht

Nadere informatie

De Verbinding. Menselijk toezicht op de Valleilijn, een win-winsituatie voor alle betrokkenen

De Verbinding. Menselijk toezicht op de Valleilijn, een win-winsituatie voor alle betrokkenen De Verbinding Menselijk toezicht op de Valleilijn, een win-winsituatie voor alle betrokkenen De Verbinding Waarom De Verbinding? De toezichthouders zijn de verbindende schakel tussen de vele betrokkenen

Nadere informatie

Sociale veiligheid van personeel in het stads- en streekvervoer

Sociale veiligheid van personeel in het stads- en streekvervoer Sociale veiligheid van personeel in het stads- en streekvervoer Mei 2013 Sociale veiligheid van personeel in het stads- en streekvervoer Personeelsmonitor Mei 2013 A1 Sociale veiligheid van personeel

Nadere informatie

Onderweg naar een veiliger openbaar vervoer 2004

Onderweg naar een veiliger openbaar vervoer 2004 Onderweg naar een veiliger openbaar vervoer 2004 Onderzoek naar de sociale veiligheid van reizigers in het openbaar Vervoer Juni 2005 Dr. H. Ferwerda Drs. G. Verhagen Drs. E. de Bie In opdracht van Ministerie

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs. Naam:...

Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs. Naam:... Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs Naam:... Toelichting op de vragenlijst voor het personeel Doel van deze vragenlijst

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D1 (PA 8 juni 2011) Veiligheid. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D1 (PA 8 juni 2011) Veiligheid. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D1 (PA 8 juni 2011) Veiligheid Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie