Rijkswaterstaat satie oplossingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat satie oplossingen"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Stroomlijn in planning satie oplossingen

2 RWS Directie Noord-Brabant Bibliotheek&Documentatie tel.: / Naam J retourdatum j y i Postbus MJ 's-hertogenbosch

3 Voorwoord Beste collega's, Om te beginnen een gelukkig 2000 toegewenst. Naast vele andere belangrijke zaken is het jaar 2000 ook het jaar van ons PPI-Project. Het vorig jaar is op 3 november de probleeminventarisatie geweest en op 15 december zijn een aantal oplossingsrichtingen bedacht. Deze oplossingsrichtingen zijn in deze nota samengevat. Iedereen hartelijk bedankt voor alle bijdragen en belangstelling. Het is als een steen in een vijver; de PPI "wave" wordt steeds groter. We zoeken naar een "set van afspraken" op planningsgebied. Deze zullen mede helpen voor een goede inzet van financien en mensen. Op 19 januari gaan we ten behoeve van de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen plannen van aanpak maken. Daarbij zal zeker de naar voren gekomen opmerking van "een projectmanager" worden meegenomen: "Laten we niet vergeten dat er veel dingen goed gaan. We kunnen creatief en flexibel op veranderingen ingaan, laten we dat vasthouden. Dus niet alles in detail gaan regelen." In de loop van januari gaan we de plannen van aanpak met de stuurgroep en onze opdrachtgever Petra Delsing bespreken. Doel is dan de items te kiezen die verder uitgewerkt worden en ge'implementeerd. Spannend! Er is dan weer een mijlpaal bereikt. Tot slot iedereen bedankt die tot nu toe aan het project heeft meegewerkt. De projectgroep PPI, Herman de Bokx Projectleider. 2

4 Hoofdstuk 1 PPI: wat is dat? Project Planningen Infrastructuur (PPI) is een project om de werkwijze rond planningen van MIT-projecten van Verkeer en Waterstaat te verbeteren. PPI is een initiatief van het hoofdkantoor (HKU) en past in de algemene inspanning rond de verbetering van de kwaliteit van de werkprocessen van RWS. Aanleiding: PLONZ PPI is ontstaan naar aanleiding van het Project PlanningsONZekerheden (PLONZ). Met medewerking van projectleiders van de regionale directies en medewerkers van de beleidsafdelingen van het Ministerie is een inventarisatie gemaakt van oorzaken van vertraging in infrastructuurprojecten. Het betrof projecten in de diverse stadia van het planproces van verkenning tot en met realisatie. Uit het onderzoek bleek onder meer dat een belangrijke oorzaak voor vertraging ligt in het feit dat de wijze van plannen bij iedere directie weer anders is. Het thema planningsonzekerheden was de rode draad tijdens de derde projectleidersdag die op 21 januari 1999 in Rotterdam werd gehouden. Na veelzijdige belichting van het thema gaven de projectleiders aan dat ze behoefte hebben aan een uniform systeem om te plannen. Dit in aanvulling op de standaard methodiek van ramen (PRI). Doelstellingen: standaard werkwijze De doelstelling van PPI is om te komen tot een set van afspraken over plannen van natte en droge (MIT) infrastructuurprojecten van Rijkswaterstaat en de implementatie daarvan in de organisatie. Aanpak: voor en met de regionale directies PPI is een project voor en met de regionale directies, omdat zij de deskundigheid in huis hebben en omdat zij de gebruikers worden van de set van afspraken. Daarnaast zijn DGP, DGG, het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat en specialistische diensten bij het project betrokken. Uit vertegenwoordigers van al deze diensten is een Gebruikersgroep samengesteld, die als actief klankbord de projectgroep zal ondersteunen. Ook zijn de leden van de gebruikersgroep gevraagd om de boodschap van PPI in hun dienst uit te dragen. Daarnaast kent PPI een Stuurgroep, samengesteld uit leden van POW en POWA, die op directieniveau bekendheid kan geven aan de ontwikkeling van een standaard werkwijze voor planningen. Planning: herf s12000 geimplementeerd Uitgangspunt is interactieve planvorming. De projectgroep heeft de periode van 1 maart tot 1 oktober 1999 gebruikt voor de voorbereiding van het project. Hiertoe hoorde onder andere de gesprekken met de directieteams van de regionale directies. Per 1 oktober is de realisatiefase ingegaan. De projectgroep praat in drie overlegsessies met de gebruikersgroep. De eerste sessie, gehouden op 3 november jl was gericht op de probleeminventarisatie. In de tweede sessie, op 15 december 1999, werden oplossingsrichtingen aangegeven. In de derde sessie op 19 januari 2000 worden enige plannen van aanpak opgesteld, die op 27 januari aanstaande aan de stuurgroep voor advies zullen worden voorgelegd. Uit deze oplossingsrichtingen kiest de opdrachtgever, met advies van een stuurgroep een oplossing die de projectgroep vervolgens uitwerkt. De projectgroep doet bij deze 3

5 uitwerking een beroep op enige deskundigen van de regionale directies. Tenslotte presenteert de projectgroep de werkwijze aan de gebruikersgroep, stuurgroep en de opdrachtgever. Deze fase loopt tot 31 maart Hierna denkt de projectorganisatie nog tot 1 oktober nodig te hebben om de werkwijze te implementeren bij de regionale directies, de specialistische diensten en de diensten in Den Haag. Na de implementatie is ondersteuning mogelijk door bijvoorbeeld Steunpunt Opdrachtgeverschap. Projectteam PPI Herman de Bokx (RD Noord-Brabant) - projectleider Ton Rodewijk (Bouwdienst) - plv. projectleider Paulijn de Bruijne (Adviesunit Resultaatgericht Beleid) - procesbegeleiding Jan de Krijger (Bouwdienst RSO) - projectgroeplid Helene Moors (RD Noord-Brabant) - projectgroeplid Saskia Flesch (Bouwdienst) - communicatie Sharon Sibbald (Bouwdienst) - projectsecretariaat 4

6 Hoofdstuk 2 3 november 1999: kick-off en probleeminventarisatie Wat hebben we tot nog toe gedaan? 3 november 1999: kick-off sessie en probleeminventarisatie Op 3 november kwam de gebruikersgroep van PPI voor het eerst bij elkaar. De bijeenkomst stond in het teken van een gezamenlijke probleemverkenning. Centrale vraag was: Waar loopje inje werk tegenaan bij het opstellen en communiceren van planningen? Dit resulteerde in zes probleemdusters: - Rwaliteit middelen - Rwaliteit mensen - Bedrijfscultuur - Planningssystematiek - Externe invloeden - Risicomanagement Deze thema's vormden het uitgangspunt voor de volgende bijeenkomst in december. Ze staan beschreven in het boekje 'Probleeminventarisatie' van PPI op 3 november december 1999: inventarisatie van oplossingsrichtingen 15 december was de tweede bijeenkomst van de PPI gebruikersgroep. Zo'n 25 vertegenwoordigers uit de regionale directies, specialistische diensten, hoofdkantoor RWS en de bestuurskern, kwamen, ondanks het slechte weer en de griepgolf, naar de RWS Regionale Directie Noord-Brabant. De deelnemers hebben in 4 subgroepen elk een aantal van de zes thema's behandeld. De centrale vraag was: Welke gesignaleerde problemen kunje binnen PPI oplossen en hoe zouje dat kunnen doen. De deelnemers gaven aan welke problemen zij graag prioriteit zouden geven, en bedachten vervolgens oplossingen. Ook gaven enkele aan mee te willen werken aan de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen. Tijdens de borrel presenteerden de facilitatoren de resultaten terug: een aantal ideeen voor de oplossing van planningsproblemen, rijp en groen door elkaar. Een samenvattend overzicht van de resultaten staat in het volgende hoofdstuk. een uitgebreid verslag is verkrijgbaar bij het projectteam PPI. 5

7 Hoofdstuk 3 Welke oplossingen zijn er bedacht? Uit de sessies komt een aantal algemene noties, te weten:. Een planning aanpassen is op zich geen probleem, maar communiceer er onderbouwd over.. Cultuurverandering is erg lastig op te pakken. Instrumenten uit andere oplossingsvelden moeten dit helpen ondersteunen, bijvoorbeeld door: blauwdruk matrixorganisatie generieke planningsstructuur afstemming met bestaande systemen Voorwaarden hier voor zijn: - Cultuurverandering moet belang hebben (voor het gezicht van RWS), anders lukt het toch niet. - Druk op alle niveaus is nodig om een cultuurverandering te bewerkstelligen. Hieronder volgen, per thema. de oplossingen die zijn aangedragen. Thema 1 en 2: KWALITEIT MIDDELENKANT Problemen: Uitgangspunten zijn onduidelijk en niet expliciet. Normen en kengetallen ontbreken Oplossingen: Kwaliteitseisen voor planningen opstellen, o.a. referentieplanning + scenario's maken bronvermelding (kengetallen, scenario's) uitgangspunten + scope van planning in begin vastleggen Duidelijke afspraken over omgang met planning: planning periodiek actualiseren, gekoppeld aan herziening ramingen (bij mijlpalen) + scope +risico's toetsing voor planningen; toetsingsnormen Referentie, normen en kengetallen opstellen centrale ondersteuning en kenniscentrum voor planning instellen inventarisatie en actualisatie van bestaande kennis met betrekking tot kengetallen, onzekerheden, procedures, checklists Thema 3 en 4: KWALITEIT MENSKANT EN BEDRIJFSCULTUUR Problemen: Deskundigheden projectleiders en planners niet altijd voldoende Bedrijfscultuur barriere voor goed projectmanagement Projectorganisatie versus lijnorganisatie geeft problemen Opdrachten zijn soms niet helder Geen afrekencultuur 6

8 Oplossingen Verbeter de kennis en kunde van projectteams opleiding/trainees/kennisuitwisseling ondersteuning projectleiders multidiciplinariteit projectteams Zakelijker werkwijze bevorderen en verbeteren van projectmatig werken, o.a. afspraken contractueel vastleggen afwijkingen communiceerbaar maken job rotation IBO doorzetten duidelijke producten definieren mijlpalen hard maken afwijkingen verantwoorden planning vast onderdeel van overleg Verbeteren routing van de planning generieke planningsstructuur generieke planningsrouting communicatie tussen opdrachtgever, projectleider en deelprojectleiders over risico's en consequenties voor de planning regio aanspreekpunten in Den Haag handhaven getallen van planning/raming terugzien in het MIT Inrichten van de organisatie ten dienste van projecten blauwdruk matrixorganisatie opzetten met duidelijke verdeling van taken en bevoegdheden tussen lijn- en projectorganisatie; structuur helder maken een blauwdruk maken van een grote projectorganisatie en proefprojecten bedrijfsplan opstellen voor de totale directie (relatie leggen tussen projectplannen en bedrijfsplan). maak helder wie de prioriteit bepaalt Thema 5: PLANNINGSSYSTEMATIEK Problemen: Ontbreken van een uniforme planningsstructuur en eenduidige terminologie Teveel diverse softwaresystemen Toegankelijkheid van kennis en ervaring mbtplannen Planningssystetnen zijn niet op elkaar afgestemd Oplossingen: Opzetten uniforme planningsstructuur en terminologie, o.a. handboek pakket van aanbevelingen definieer de procedures en de planningselementen zet de hoofdstructuur van de planning op maak afspraken over acceptabele marges maak een definitie van 'onvoorzien' (ipv 'p.m.') en hoe men dit kan beheren 7

9 Bevorder kennisvergroting, kennisverspreiding en kennisuitwisseling kennis in de organisatie centraliseren; kennis inkopen bevorder dossiervorming opleiding Maak gebruik van de beschikbare afstemming tussen planningssystemen, FAIS, UVS en andere programma's neem het project als uitgangspunt; maak de systemen ondergeschikt aan het project leg verbanden op bepaalde niveaus tussen het tijdsysteem en het geldsysteem zoek een optimum tussen planning en kasreeks zorg voor een eenduidige presentatie van de gegevens Thema 6: EXTERNE INVLOEDEN Problemen: Besluitvorming is lastig te plannen en het effect voorje planning is onduidelijk Doorlooptijd van een beslissing is onduidelijk Er is onzekerheid over besluitvormingstraject en weinig interactie en begrip tussen de beleidsniveaus Oplossingen: Communicatie met de Bestruurskern maakt externe invloeden beter "in schatbaar" en dus "inplanbaar" leer elkaars rollen en opvattingen kennen (door Deltagame en jobrotation) spreek elkaar aan op afspraken betere overdracht bij wisseling contactpersonen maak anderen deel van jouw problemen maak minimum en maximum varianten; middenplanning job rotation Communicatie naar derden verbeteren. maak planningen bespreekbaar met derden (net als PRI) Maak vaagheden duidelijk door o.a.: MITinbeton in planning meest sobere variant vasthouden. Duidelijk zijn over consequenties van 'franje' voor planning. niet te optimistisch plannen: rekening houden met de waan van de dag realistische (geen politieke) planning eisen Deel kennis en kunde door o.a.: maak gebruik van de sterke kwaliteiten van personeel inrichten en up to date houden van gegevens database organiseer projectleidersdagen met workshop: lessons learned in projecten overdragen 8

10 Thema 7: RISICOMANAGEMENT Probleem: Onvoldoende risicomanagement Oplossingen: Zorgen dat men gebruik maakt van wat er allemaal is op terrein van risicomanagement. Wat kan de projectleider doen: risicomanagement integreren in projectmanagement regelmatig risico's actualiseren. natte-vinger schattingen omzetten in cijfers voor de planningen. in kaart brengen wat de veroorzakers zijn van de risico's qua kosten en tijd. risicoanalyse op globale (complete) planning met deskundigen Hoe kunnen we dit implementeren. coaching, intervisie, meerwaarde laten zien, publiciteit, projectleider op aanspreken. cursus risicomanagement planningen voor projectleiders. opdrachtgever laten sturen op aantoonbare risicobeheersing. pilots risicomanagement bij planningen bij de directies 9

11 Hoofdstuk4 Hoe gaan we verder? Bij het doornemen van de aangedragen oplossingen, blijkt al snel dat gelijksoortige oplossingsrichtingen bij meerdere thema's voorkomen. Daarnaast is in de werkgroepen d.m.v. stikkeren aangegeven welke oplossingsrichtingen prioriteit verdienen. In grote lijnen zijn er 3 oplossingstrends uit te halen: 1. uit te werken onderdelen uit de aanbevelingen, instrumenten en hulpmiddelen. kwaliteitseisen aan planningen. referenties, normen en kengetallen. standaardisatie van routing en procedures. daarin speciale aandacht voor de in- en externe communicatie 2. opleiding, educatie en vorming, kennisuitwisseling. bevorderen van zakelijke en professionele werkwijze. bevorderen van projectmatig werken. bevorder risicomanagement in projecten 3. organisatie beter toesnijden op projectmatig werken. matrixorganisatie. projectondersteuning. afstemmen van softwaresystemen Kennisuitwisseling Op 19 januari staat de derde bijeenkomst van de gebruikersgroep gepland. De bedoeling is dat dan kleine groepen zich gaat buigen over de voorgestelde oplossingsrichtingen en globale 'plannetjes van aanpak' opstellen. Op basis van deze plannen van aanpak beslissen de opdrachtgever en stuurgroep welke oplossingsrichtingen definitief binnen PPI zullen worden uitgewerkt. Voor de bijeenkomst hebben we de globale oplossingstrends geconcretiseerd: Kennismanagement denk aan: - kennis over procedures, kengetallen, normen, lopende projecten, methoden en ervaring projectbureaus - mogelijke middelen: database van projecten op intranet, overzicht van standaard procedures, themadagen etc. Ontwikkelen referentiegetallen denk aan: - normen, besluitvorming - mogelijke middelen: databases, referentieplanning Kwaliteitseisen aan planningen denk aan: - planningssytematiek, terminologie, scopes, uitgangspunten, terugkoppeling, - mogelijke middelen: checklist, generieke planningsstructuur 10

12 Opleiden projectleiders en planners denk aan: - verbeteren vaardigheden, ondersteuning van projectleiders en planners - mogelijke middelen: Traineship, coaching, opleiding etc. Betere communicatie tussen bsk-hk-regio-externen denk aan: - routing, afspraken, procedures, elkaar leren kennen - mogelijke middelen: regio-aanspreekpunten, aandacht voor communiceerbaarheid planning met niet-deskundigen 11

13 Hoofdstuk 5 Meer weten over PPI? Mailkrant voor geinteresseerden Er is een mailkrant in het leven geroepen, waarin de state of the art van het project staat. Deze mailkrant verschijnt in principe iedere maand, maar alleen als er voldoende interessante ontwikkelingen zijn te melden. Je kunt je op de mailkrant abonneren door een mailtje te sturen aan Daarnaast komt er een site op Internet. Tenslotte is er algemene informatie over het project in de vorm van een flyer. Verdere vragen? Mocht je meer willen weten over PPI, dan kun je contact opnemen met: Herman de Bokx (projectleider) tel Ton Rodewijk (plv. Projectleider) tel Al eerder verscheen het boekje: Stroomlijn in planning, Project Planningen Infrastructuur, probleeminventarisatie. Dit is op te vragen bij het projectteam PPI. Colofon Dit boekje is uitgebracht door het projectteam PPI, op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst van de gebruikersgroep op 15 december Vormgeving: Ton Looman (Bouwdienst Utrecht) Illustraties: Femke van Heerikhuizen (Beeldleveranciers Amsterdam) januari

14 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat PPI: Stroomlijn in planning Project Planningen Infrastructuur (PPI) is een project om de werkwijze rond planningen van MIT-projecten van Rijkswaterstaat te verbeteren. PPI is een initiatief van het hoofdkantoor (HWU) en is een van de thema's binnen het project kostenbeheersing van HK en BSK. Aanleiding: PLONZ PPI is ontstaan naar aanleiding van het Project PLanningsONZekerheden (PLONZ). Met medewerking van projectleiders van de regionale directies en medewerkers van de beleidsafdelingen van het Ministerie is een inventarisatie gemaakt van oorzaken van vertraging in infrastructuurprojecten. Het betrof projecten in de diverse stadia van het planproces van verkenning tot realisatie. Uit het onderzoek bleek onder meer dat een belangrijke oorzaak voor vertraging ligt in het feit dat de wijze van plannen bij iedere directie weer anders is. Het thema planningsonzekerheden was de rode draad tijdens de derde projectleidersdag die op 21 januari 1999 in Rotterdam werd gehouden. Na veelzijdige belichting van het thema gaven de projectleiders aan dat ze behoefte hebben aan een uniform systeem om te plannen. Dat is een aanvulling op de standaard methodiek van ramen (PRI). Doelstelling: standaard werkwijze De doelstelling van PPI is om te komen tot een set van afspraken over plannen van natte en droge (MIT) infrastructuurprojecten van Rijkswaterstaat en de implementatie daarvan in de organisatie. in deskundigen en lijnfunctionarissen van regionale directies, maar ook van de diensten in Den Haag participeren. De eerste sessie is gehouden op 3 november 1999 en was gericht op de probleeminventarisatie. In de tweede sessie, op 15 december 1999, zijn oplossingsrichtingen aangegeven. In de derde sessie werken we globale plannen van aanpak uit voor de mogelijke oplossingsrichtingen. Uit deze oplossingsrichtingen kiest de opdrachtgever, met advies van de stuurgroep een oplossing die de projectgroep vervolgens uitwerkt. De projectgroep doet bij deze uitwerking een beroep op deskundigen van de regionale directies. Tenslotte presenteert de projectgroep de werkwijze aan de gebruikersgroep, stuurgroep en de opdrachtgever. Als de opdrachtgever de werkwijze heeft goedgekeurd volgt de implementatie van het systeem in de organisatie. Na de implementatie is ondersteuning mogelijk door bijvoorbeeld Steunpunt Opdrachtgeverschap. Informatie: Mailkrant voor gei'nteresseerden Er is een mailkrant in het leven geroepen, waarin de stand van zaken van het project staat. Deze mailkrant verschijnt iedere maand, maar alleen als er voldoende interessante ontwikkelingen zijn te melden. Je kunt je op de mailkrant abonneren door een mailtje te sturen aan Daarnaast komt er spoedig een site op Intranet. De deelnemers aan de gebruikersgroep hebben een belangrijke taak in de communicatie naar de Regionale Directies. Zij zijn gevraagd om de boodschap van PPI in hun dienst uit te dragen. Aanpak: voor en met de regionale directies Planning: herfst 2000 ge'implementeerd PPI is een project voor en met de regionale directies, omdat zij de deskundigheid in huis hebben en omdat zij de gebruikers worden van de werkwijze. DGP, DGG, het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat en specialistische diensten zijn bij het project betrokken in een gebruikersgroep. Daarnaast is er een stuurgroep, samengesteld uit leden van P O W en POWA, die op directieniveau bekendheid kan geven aan de ontwikkeling van een standaard werkwijze voor planningen. De projectgroep is begonnen met een globale aanpak op papier te zetten. Deze eerste aanzet was onderwerp van gesprek bij een ronde langs de regionale directies. Hun kommentaar en opmerkingen zijn inmiddels verwerkt in een projectplan. De projectgroep heeft de periode van 1 maart tot 1 oktober 1999 gebruikt voor de voorbereiding van het project. Hiertoe hoorde onder andere de gesprekken met de dt's van de regionale directies. Per 1 oktober is de realisatiefase ingegaan, met als eerste stap de inventarisatie van de probleemstelling. Deze fase loopt tot 31 maart Hierna denkt de projectorganisatie nog tot 1 oktober nodig te hebben om de werkwijze te implementeren bij de regionale directies en de diensten in den Haag. Uitgangspunt is interactieve planvorming. De projectgroep praat in drie overlegsessies met de gebruikersgroep, waar- Verdere vragen? Mocht je meer willen weten over PPI, dan kun je kontakt opnemen met de projectleider Herman de Bokx (tel ) of met plaatsvervangend projectleider Ton Rodewijk ( ).

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Stroomlijn in planning. Project Planningen Infrastructuur. In opdracht van: Rijkswaterstaat Hoofdkantoor. Door Projectgroep PPI

Stroomlijn in planning. Project Planningen Infrastructuur. In opdracht van: Rijkswaterstaat Hoofdkantoor. Door Projectgroep PPI Stroomlijn in planning Project Planningen Infrastructuur In opdracht van: Rijkswaterstaat Hoofdkantoor Door Projectgroep PPI mei 2001 1 VOORWOORD...3 MANAGEMENTSAMENVATTING...4 1. INLEIDING...6 1.1 PROBLEEMSTELLING

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Zeetoegang IJmond. Rijkswaterstaat Noord-Holland. Beter Benutten Brabant. Programmateam Beter Benutten Brabant. Oktober 2012 - heden

Zeetoegang IJmond. Rijkswaterstaat Noord-Holland. Beter Benutten Brabant. Programmateam Beter Benutten Brabant. Oktober 2012 - heden Zeetoegang IJmond Vormgeving en aansturing van risicomanagement ter voorbereiding op aanbesteding en realisatie van nieuwe zeesluis bij IJmuiden in een DBFM-contract, met toepassing van parallelle procedures

Nadere informatie

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005 Handreiking D&C Contracten 26 September 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT NR Z4Z).5...qo& RWS bibliotheek locatie Utrecht Postbus 20.000 3502

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie Prince 2 / Principal Toolbox implementatie bij Defensie Theo Akkermans Hoofd Expertisecentrum Projectmanagement 1 Inleiding Inleiding Introductie Prince2 bij Defensie Ondersteuning Prince2 Principal Toolbox

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

III I 111 1 li Dili 1 \ till iiiiiiiii HI

III I 111 1 li Dili 1 \ till iiiiiiiii HI Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl III I 111 1 li Dili 1 \ till iiiiiiiii HI * 1 3. 5 2 1 7 8 3 *, Aan de raad van

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Handleiding VeiligPlus-aanpak voor projectleiders

Handleiding VeiligPlus-aanpak voor projectleiders Handleiding VeiligPlus-aanpak voor projectleiders Stap 3: Realiseren Stap 3 is de echte (teamaanpak van de) dialoog. Het draait hier om communicatie over veiligheid en deelnemen aan de nieuwe aanpak. Resultaat

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Aanpak. eelstroom innovatie en versoberen. Project Zeepoort Umond. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Aanpak. eelstroom innovatie en versoberen. Project Zeepoort Umond. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Ministerie van Verkeer en Waterstaat eelstroom innovatie en versoberen Aanpak Project Zeepoort Umond Projectnaam: project Zeepoort Umond PBMS 3030 3030-99.033 definitief 2 dinsdag M. Frijters, R. de Roos, B. van den Bunt. # B.P. Nieswaag

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen aankondiging 10:15 Case study: Stakeholders Kick-off meeting, minder gedoe

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 Inhoud Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 1 Wat is een project? 15 Niet iedere klus is een project 16 Misverstanden rond projectmatig werken 18 Wanneer pak je iets projectmatig

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Ten geleide 9 1 Inleiding 11 2 De risicoanalyse 25 3 Uitvoeren van de risicoanalyse 65 4 Risicomanagement 77 5 Uitvoeren van risicomanagement 85 6 Implementatie van risicomanagement

Nadere informatie

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012 PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' * 16 ME ontv.: Routing I 01 V\^ a.d. Bijl.: Luttenbergstraat Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN

SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN Waarom Projectmatig Werken SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN Planmatig denken en handelen vormen de basis voor het werken in projectverband en zorgen voor een betere beheersbaarheid van projecten binnen de

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD EPD Epic (Inbare) Baten met het nieuwe EPD Agenda 1. De baten in de business Case 2. Voorbereiding realisatie gedurende implementatie Epic Business Case Epic MCL Opdracht: werk een business case integraal

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN VKK Gelderland Uitgangspunten dorpsplan volgens VKK Methodiek Succesfactoren en Struikelblokken VKK GELDERLAND Overkoepelende organisatie voor dorpsbelangenorganisaties

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Onderzoek naar ervaringen met ingekochte examens in het mbo

Onderzoek naar ervaringen met ingekochte examens in het mbo Onderzoek naar ervaringen met ingekochte examens in het mbo Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Wat zijn de ervaringen van mbo-scholen en examenleveranciers met ingekochte beroepsgerichte examens

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

nummer 5 / 7 september 2012

nummer 5 / 7 september 2012 nummer 5 / 7 september 2012 AERIUS nieuwsbrief Deze nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken van het AERIUS project en is bedoeld voor iedereen die direct of zijdelings betrokken is bij de ontwikkeling

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Deze interne handleiding sluit aan bij de opleiding projectmatig werken in lokale overheden.

Deze interne handleiding sluit aan bij de opleiding projectmatig werken in lokale overheden. Handleiding Projectmatig werken Uit het Meerjarenplan: Toelichting bij doelstelling C-12: Er is een planmatige, doelgerichte en gecontroleerde interne organisatie. Bovendien zullen de diensten aangemoedigd

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak Mei 2004 Afdeling ABJ 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Probleemstelling 3 2.1. Huidige situatie 2.2. Probleemstelling 3. Doelstelling 4 3.1. Hoofddoelstelling 3.2. Uitwerking

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen Doelstellingen uit plan van aanpak (plan van aanpak d.d.11 maart 2002): Het creëren van (keuze)mogelijkheden om het inzicht te vergroten in

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652 V&VN Congres 26 mei 2016 Anita Olsthoorn 0612508652 Projectmanagement of toch niet? Inhoud 1. Probleem, opdrachtformulering en Governance 2. Verschil in proces of project 3. Fasen in projectmanagement

Nadere informatie

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector.

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. IATI PROGRAMMA IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. Het is een internationaal initiatief waarbij donororganisaties, overheden

Nadere informatie

Projectmatig Creëren 2.0. Samenvatting

Projectmatig Creëren 2.0. Samenvatting Projectmatig Creëren 2.0 Samenvatting Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Inhoudsopgave Projectmatig Creëren 2.0... 1 Samenvatting... 1

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Het projectplan en het SMART evaluatie model

Het projectplan en het SMART evaluatie model Het projectplan en het SMART evaluatie model Inleiding Elk umc heeft een viertal projectplannen opgesteld binnen de programmathema s om aan het einde van het e-health programma de beoogde deliverables

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Marktonderzoek Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Versie 1.0, 4 mei Kenmerk. 0014 1 Gezamenlijke backoffice informatievoorziening Binnen het programma 'Gezamenlijke backoffice informatievoorziening'

Nadere informatie

Op weg naar professioneel projectmanagement

Op weg naar professioneel projectmanagement Seminar Professionalisering Projectmanagement 23 januari 2003, hotel Mövenpick te Voorburg Op weg naar professioneel projectmanagement Henk Schenk www.sharedvalues.nl Lijn van de presentatie: Toegevoegde

Nadere informatie

Naar de TOP. Topklinische Zorg

Naar de TOP. Topklinische Zorg Naar de TOP Topklinische Zorg Routemap voor TOPGGz TOPklinische Zorg 6 kritische punten Richten, inrichten verrichten Kennis delen(lessons learned) fundamenteel onderzoek O & I toegepast onderzoek O &

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010 Sturen of Avonturen Nieuwegein 30 November 2010 1 Agenda Inleiding Projectbesturing Workshop Sturen of Avonturen BREAK Conclusies Workshop De workshop in de praktijk Afronding BORREL 2 Productvernieuwing

Nadere informatie

Workforce planning leidinggevenden

Workforce planning leidinggevenden Workforce planning leidinggevenden Filip Demeyere Opleidingsconsulent nieuwe leidinggevenden Dienst: Staf P&O HR Challenges in non-profit, Brussel 18 april 2013 Structuur van de presentatie 1. UZ Gent:

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

Betrouwbaar verder. naar een integrale sturing op planning. 14 april 2009 1.0

Betrouwbaar verder. naar een integrale sturing op planning. 14 april 2009 1.0 Betrouwbaar verder naar een integrale sturing op planning 14 april 2009 1.0 Betrouwbaar verder naar een integrale sturing op planning 14 april 2009 1.0 Auteur: drs. Peter van Berkel ing. Kees van Leeuwen

Nadere informatie

Oplossingsvrij specificeren

Oplossingsvrij specificeren Oplossingsvrij specificeren ir. J.P. Eelants, projectmanager Infrabouwproces CROW Samenvatting De methodiek van oplossingsvrij specificeren richt zich niet alleen op het formuleren van functionele eisen.

Nadere informatie

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel Kenmerk PS/2003/789 Vervolg Quick Scan jeugdzorg Overijssel: plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel en plan van aanpak BMC voor opstellen

Nadere informatie

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Projectmanagement BROK cursus Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Dezelfde tekening?! Hoe de klant het vertelde Hoe de manager het begreep Hoe de opdrachtgever het voor zich zag Hoe de leider het plan maakte

Nadere informatie

Risicomanagement. Praktijkervaringen aan de hand van de grote infrastructuurprojecten in Nederland

Risicomanagement. Praktijkervaringen aan de hand van de grote infrastructuurprojecten in Nederland Risicomanagement Praktijkervaringen aan de hand van de grote infrastructuurprojecten in Nederland Betaald Rijden Betuweroute Hogesnelheidslijn Zuid Maaswerken Westerscheldetunnel Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Organisatievisie Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Doel en inhoud DOEL: bepaling van de richting INHOUD: 1. Aanleiding 2. Consequenties voor de organisatie 3. De organisatie visie I. Arbeidscapaciteit

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

OVERGANG NAAR EEN APF

OVERGANG NAAR EEN APF OVERGANG NAAR EEN APF Vandena van der Meer- Montae Marga Schaap - Stap 13 september 2017 Agenda Inleiding (Vandena van der Meer) Overgang naar een Algemeen Pensioenfonds (Marga Schaap) Lessons learned

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Instructie docent Er is een aantal dia s met animaties. Als je die niet wilt gebruiken vanwege afdrukken van hand-outs, kun

Nadere informatie

Projectmanagement 2.0

Projectmanagement 2.0 Projectmanagement 2.0 Inleiding In ieder bedrijf waar in projecten wordt gewerkt liggen scopechanges op de loer. Zo ook bij het CrossOverteam Projectmanagement 2.0. De eerste dag van het project is gelijk

Nadere informatie

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Kennismarkt Omgevingswet 11 oktober 2016 Ron Visscher De vier verbeterdoelen Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering

Nadere informatie

Triadekaart GGZ Haagstreek

Triadekaart GGZ Haagstreek Projectplan tot invoering Auteur(s) Frans J. Dieleman Functie(s) Stafadviseur Kwaliteit Versie 12 mei 2010 Status definitief Inhoudsopgave 1. Kaders van het project 3 2. Achtergrond en aanleiding 3 3.

Nadere informatie

Les 4. Les 5. De projectmanager. Les 6

Les 4. Les 5. De projectmanager. Les 6 Projectmanagement Inhoudsopgave Les 1 Projectmanagement en structuurverandering 1.1 Inleiding 1.2 Begripsbepalingen 1.3 Structuurverandering 1.4 De betekenis van projectwerk - voor- en nadelen 1.5 Samenvatting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

===========================================================================

=========================================================================== Bijlage: behorende bij de nieuwe Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hilversum 2011-2015 Betreft: Overzicht op welke wijze de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Hilversum (18-08-2009) in

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1.

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1. a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005 PM.05.011 Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer Jaarrapportage 2005 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IP.05.011 Transitie naar een Integraal

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven.

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven. ` Projectopdracht Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties Opgesteld door: M. van de Ven. Ambtelijk opdrachtgever: T. Weekers. Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

A&K analyse maatschappelijk vitale processen RWS. Een praktische aanpak

A&K analyse maatschappelijk vitale processen RWS. Een praktische aanpak A&K analyse maatschappelijk vitale processen RWS Een praktische aanpak Presentatie PI BNG, 20 maart 2002 20 maart 2002 1 Inhoud presentatie V&W en positionering Beleid informatiebeveiliging V&W Maatschappelijk

Nadere informatie

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer.

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Periodiek 1) inventariseren en analyseren van de incidentele en structurele risico s en het daarop afstemmen van het gemeentelijk en regionaal risicobeheer,

Nadere informatie