Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW"

Transcriptie

1 Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid gebaseerd op omslagdenken Werknemer in opleiding is een opdracht van het ministerie van OCW aan KPC Groep met als doel samen met alle partijen de arbeidstoeleiding in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vorm te geven op een zodanige manier dat deze kwetsbare groep jongeren vanuit dit type onderwijs zich een plek kan verwerven op de arbeidsmarkt en deze op de lange duur ook kan behouden dan wel kan doorstromen naar vervolgonderwijs ter verbetering van hun (start)positie op de arbeidsmarkt. Werknemer in opleiding probeert dit onder andere te realiseren door: - scholen die participeren in ESF te ondersteunen in de uitvoering van hun projecten; - het bovenschoolse rendement van die scholen in beeld te brengen en te verspreiden, zodat het ESF-traject tot het reguliere onderwijsaanbod gaat behoren; - te adviseren aan de ministeries van OCW (met name de directies primair en voortgezet onderwijs), SZW en EZ over het eventueel structureel bekostigen van arbeidstoeleiding in het praktijkonderwijs en vso met de stimulerende en belemmerende factoren 1. Werknemer in opleiding werkt als een samenwerkingsverband tussen de Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs en de clusters 1, 2, 3 en 4 vso, uitgevoerd door KPC Groep. Het project sluit aan op de ontwikkelagenda s van de betrokken partijen. Inhoud A Opbouw projectorganisatie B Ondersteuning naar scholen toe 1 Scholing en professionalisering 2 Begeleiding en ondersteuning 3 Opzetten netwerken 4 Informatie 5 Onderzoek, monitoring en afstemming 6 Publiceren 7 Doorontwikkeling arbeidstoeleiding 1 Visie arbeidstoeleiding, Werknemer in opleiding, febru

2 A Projectorganisatie Werknemer in opleiding wordt vertegenwoordigd door medewerkers van de VLWVPrO, de vier clusterverenigingen van het vso en KPC Groep. Zij zetten zich gezamenlijk in om het thema Arbeidstoeleiding, arbeidsparticipatie, doorstroom vo en duurzaam maatschappelijk participeren in te bedden in scholen voor praktijkonderwijs en vso en de daaromheen participerende partijen. Bevorderen van duurzame arbeid en maatschappelijke participatie en integratie van leerlingen praktijkonderwijs en vso door het gezamenlijk initiëren van beleid en activiteiten naar het onderwijsveld en door het entameren van samenwerking in de driehoek onderwijs, arbeid en intermediaire organisaties, welke noodzakelijk is om dit doel te realiseren. Structurele landelijke verbinding en samenwerking tussen onderwijs, arbeid en intermediaire organisaties op landelijk en regionaal niveau, vertaald in activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling duurzame arbeidsparticipatie van Werknemer in opleiding. Wio heeft voor de uitvoering van de diensten en producten een compacte organisatie georganiseerd, bestaande uit een stuurgroep, een operationeel werkteam en een secretariaat om: - beleidsadviezen te formuleren in samenspraak met de VLWPrO en de voormalige WEC-Raad binnen de stuurgroep; - bijeenkomsten te verzorgen met het platform Arbeidsparticipatie (onderwijs, intermediaire organisaties en arbeid); - een relatie te onderhouden met intermediaire organisaties en arbeid; - activiteiten te organiseren, te communiceren, uit te voeren en te monitoren gericht op het scholenveld. Voor het realiseren van de doelstellingen binnen het project zijn een drietal randvoorwaarden opgezet: 1 Projectorganisatie bestaande uit: - stuurgroep (vertegenwoordigers vanuit landelijke partijen en projectleider vanuit werkteam); - werkteam (projectteam die verantwoordelijk is voor alle ondersteuning naar scholen toe); - deskundigenpool; - helpdesk; - secretariaat. 2 Overlegstructuur met ministerie van OCW en het Agentschap van SZW (ministerie van SZW) ten dienste van afstemming en organisatie betreffende de projectinhoud en de regelgeving. 3 Samenwerking met het Agentschap van SZW door Werknemer in opleiding als vertegenwoordiger van alle scholen praktijkonderwijs en vso met als doel ondersteuning van de inhoudelijke projectuitvoering, monitoren projectverloop en advisering met betrekking tot regelgeving, interpretatie en uitvoering door het scholenveld in relatie tot de inhoud. 2

3 B Ondersteuning naar scholen toe 1 Scholing en professionalisering Management, projectleiders en docenten ondersteunen bij de complexe organisatie en uitvoering van hun project, kennis en vaardigheden aanreiken ten dienste van de projectinhoud. Medewerkers van scholen kennis en vaardigheden bijbrengen om (ESF-)projecten uit te kunnen voeren en om de school als netwerkorganisatie te laten functioneren in de regio. Resultaat Kwalitatief geschoold personeel voor projectrealisatie en netwerkvorming. - Scholing personeel van de school door projectmatig te leren werken ten dienste van de uitvoering van ESF-projecten - Scholing op het thema Netwerken ; opzetten en onderhouden van netwerken. Cursus Netwerkopbouw, netwerkonderhoud en netwerkbenutting - Scholing op het gebied van regelgeving en sociale wetgeving - Scholing en informatie over projectaanvragen, mede in samenwerking met andere partijen zoals ministerie van SZW - Scholing en begeleiding naar specifieke groepen (bijvoorbeeld cluster 3 scholen) en individuele scholen - Professionalisering op de verschillende inhoudelijke thema s door het voorbereiden en uitvoeren van themabijeenkomsten - Uitwisselingsbijeenkomsten tussen scholen, leren met en van elkaar, ondersteund door inhoudelijke experts en deskundigen - Studiedagen rondom thema s zoals het maken van transitieplannen, verbinding tussen school en bedrijf, stagebegeleiding, arbeidstoeleiding en passend onderwijs - Professionalisering van docenten binnen praktijkonderwijs en vso op het gebied van arbeidstoeleiding 2 Begeleiding en ondersteuning Algemeen Ondersteuning bieden aan scholen voor de projectrealisatie. Docenten en projectleiders hebben de behoefte om ervaringen te delen over (ESF-)projecten en activiteiten rondom arbeidstoeleiding, willen van elkaar leren door het uitwisselen van kennis en ervaringen gericht op het met succes uitvoeren van de projecten. 3

4 Medewerkers van scholen de gelegenheid bieden om in direct contact kennis en ervaringen uit te wisselen met collega s en met deskundigen op afroep rondom thema s betreffende arbeidstoeleiding, doorstroom vo en maatschappelijke participatie. Kennisverspreiding rondom inhoudelijke ESF-thema s ter versterking van de projectuitvoering en -realisatie en arbeidsparticipatie in brede zin. - Themabijeenkomsten rondom de ESF-thema s Leerlingwerkplaatsen, Netwerkopbouw, Branchegerichte certificaten, Arbeidskundig onderzoek en Naschoolse begeleiding - Schoolbezoeken bij scholen die extra ondersteuning nodig hebben - Organiseren en uitvoeren bijeenkomsten tussen gevorderde ESF-scholen en startende ESF-scholen - Bieden van inhoudelijke ondersteuning door deskundigen - Organisatie en uitvoering van de helpdesk - Ondersteuning bieden aan het scholenveld door de website: - Organisatie en uitvoering van het jaarlijkse congres Werknemer in opleiding 3 Opzetten netwerken Gezien de wetgevingstrajecten en regelingen en het realiseren van duurzame arbeidsparticipatie geven scholen aan behoefte te hebben aan begeleiding en structurering inzake de samenwerking met betrokken partijen rondom de scholen gericht op het realiseren van duurzame arbeid. Ondersteunen van scholen bij het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van netwerken. Op deze wijze wordt ook de ketenbenadering versterkt. Deze netwerken worden op beleids-, strategisch en operationeel niveau gerealiseerd: landelijk, regionaal en lokaal. Duurzame netwerken op de onderscheiden niveaus. Partijen kennen elkaar, ondersteunen elkaar in het uitvoeren van hun opdracht en werken gezamenlijk aan het plaatsen van jongeren op de arbeidsmarkt. - Opzetten en uitzetten van netwerken door ketensamenwerking te realiseren op landelijk en regionaal niveau - Ontwikkelen van samenwerkingsmodellen en -contracten in de regio 4

5 4 Informatie Management en docenten van scholen voor praktijkonderwijs en vso willen snel en direct voorzien worden van actuele en praktische informatie en activiteiten die plaatsvinden rondom arbeidstoeleiding. Informeren en ondersteunen van scholen voor praktijkonderwijs en vso door: - digitaal aanbieden van alle publicaties, bruikbaar om arbeidstoeleiding vorm te geven in de eigen school; - informeren van alle activiteiten rondom arbeidstoeleiding praktijkonderwijs en vso zoals bijeenkomsten, trainingen, congressen en dergelijke; - informeren over de actuele ontwikkelingen rondom ESF-projecten waaronder regelgeving en nieuwsberichten; - informeren van actualiteiten arbeidstoeleiding en arbeidsparticipatie in brede zin die direct bruikbaar zijn binnen de eigen school om de implementatie en kwaliteit van arbeidstoeleiding te verbeteren. Alle scholen voor praktijkonderwijs en vso zijn voorzien van actuele informatie om arbeidstoeleiding en arbeidsparticipatie kwalitatief vorm te geven in de eigen school en te implementeren in de huidige werkwijze van de school. - Informeren van scholen via verschillende kanalen op het gebied van arbeidstoeleiding, ontwikkelingen, stand van zaken, onderzoeksmogelijkheden, onderzoeken, rapporten en notities - Kennis en ervaringen van scholen laten delen via de ingerichte website - Kennis en knowhow verspreiden naar verschillende betrokken partijen, ook buiten het project om - Opstellen en verspreiden van themaboeken en handreikingen ESF-thema s - Opstellen en uitgeven van tussen- en eindrapportages ESF-tranche - Aanbieden en uitvoeren digitale checklist Arbeidstoeleiding, waarmee scholen de eigen stand van zaken arbeidstoeleiding binnen de school in beeld kunnen brengen - Verzorgen van publicaties over stand van zaken binnen het ESF-project 5 Onderzoek, monitoring en doorontwikkeling Scholen willen op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en willen deze kunnen volgen door snelle overzichten van gepubliceerde onderzoeken. Daarnaast willen zij inzage in het lopende project. Daarvoor verlenen zij medewerking aan het monitoren van het project. Scholen zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het project en kunnen het project volgen doordat gegevens worden gepubliceerd. 5

6 Scholen zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het project. - Onderzoek verrichten naar uitkomsten van ontwikkelingen van de ESF-projecten - Monitoren van alle projectgegevens binnen het ESF-project - Onderzoeken van zogenaamde witte vlekken binnen het project, waardoor projectinterventies opgesteld kunnen worden voor het bijstellen van ESF -projecten - Doorontwikkelen van het thema Arbeidstoeleiding door publiceren van good-practices - Verspreiding van resultaten en uitwisseling van gegevens via website 6 Publiceren Management en docenten van de scholen hebben behoefte aan praktische informatie om arbeidstoeleiding in de school vorm te geven: wat doe ik, hoe doe ik dat, waarmee kan ik het doen, met wie doe ik het, hoe zorg ik voor kwaliteit en hoe pas ik het in binnen de huidige werkwijze van het onderwijsaanbod. Management, docenten en praktijkbegeleiders voorzien van actuele en praktische informatie om arbeidstoeleiding en arbeidsparticipatie in de eigen school en lessen vorm te geven. Alle scholen voor praktijkonderwijs en vso zijn voorzien van die informatie noodzakelijk om arbeidstoeleiding en arbeidsparticipatie kwalitatief vorm te geven in de eigen school en klas én in samenwerking binnen de regio. Opstellen en verspreiden van: - themarapportages; - handreikingen; - tussen- en eindevaluaties; - website; - checklist Arbeidstoeleiding; - handreiking netwerken; - handreiking voor de inhoudelijke aanpak voor arbeidstoeleiding; - good-practices; - publicaties van verschillende bijeenkomsten zoals workshops, themabijeenkomsten en het jaarlijkse congres. 6

Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie

Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Deze serie bevat de volgende rapportages: Thema 1 Arbeidskundig onderzoek Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Thema 3 Leerlingwerkplaatsen

Nadere informatie

Werk in zicht. Ondersteunende diensten en producten voor PrO en VSO

Werk in zicht. Ondersteunende diensten en producten voor PrO en VSO Werk in zicht Ondersteunende diensten en producten voor PrO en VSO s-hertogenbosch, KPC Groep 2007 Colofon Deze gids is tot stand gekomen in opdracht van Werknemer in Opleiding Samenstelling Maria Voets,

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

LVC3 LVC4 Nieuwsbulletin.

LVC3 LVC4 Nieuwsbulletin. LVC3 LVC4 Nieuwsbulletin. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbulletin 7 oktober 2010. PO-Raad, WEC-Raad, LV3 en LVC4 tekenen overeenkomst

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten - Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 2 april 2015

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten - Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 2 april 2015 > Retouradres De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten - Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK Bestuur, Democratie en Financiën - Project Decentralisaties www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Alliantie Banenoffensief Vluchtelingen: VluchtelingenWerk Nederland Stichting Emplooi Stichting voor vluchtelingen-studenten

Nadere informatie

PROJECTPLAN PROGRAMMA MOBILITEITSBEVORDERING

PROJECTPLAN PROGRAMMA MOBILITEITSBEVORDERING Arbeidsmarktplatform PO. Van en voor werkgevers en werknemers PROJECTPLAN PROGRAMMA MOBILITEITSBEVORDERING Mobiliteit: arbeidsmarkt- en HRM-instrument De mobiliteit van medewerkers in het primair onderwijs

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Kenniscentrum CrossOver www.kcco.nl mei 2009

Jaarverslag 2008 Stichting Kenniscentrum CrossOver www.kcco.nl mei 2009 Jaarverslag 2008 Stichting Kenniscentrum CrossOver www.kcco.nl mei 2009 Stichting Kenniscentrum CrossOver, Schouwstede 1A, 3431 JA Nieuwegein, Postadres: Postbus 210, 3430 AE Nieuwegein Tel. 030 603 54

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

Kennisdag Wajong 15 juni 2010

Kennisdag Wajong 15 juni 2010 Kennisdag Wajong 15 juni 2010 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Samenvattingen van de onderzoeken... 5 2.1 UMCG: Participatiemogelijkheden in werk van Wajonggerechtigden... 5 2.2 TNO: Routekaart naar werk...

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Activiteitenplan VE 2014 Steunpunt taal en rekenen ve. Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie

Activiteitenplan VE 2014 Steunpunt taal en rekenen ve. Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie Activiteitenplan VE 2014 Steunpunt taal en rekenen ve Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie 1 Activiteitenplan Steunpunt volwasseneneducatie 2014 INHOUD Pagina Titel 4 Inleiding 5 I Informatie

Nadere informatie

LOB De investering waard

LOB De investering waard LOB De investering waard Opbrengsten van drie jaar project Stimulering LOB project Stimulering LOB LOB is een krachtige manier om leerlingen meer zicht op zichzelf te laten krijgen en van daaruit een meer

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Playing for Success 15 23 jaar, een nieuwe uitdaging

Playing for Success 15 23 jaar, een nieuwe uitdaging Pieter Jansen en Irene de Kort, PfS Nederland Playing for Success 15 23 jaar, een nieuwe uitdaging Twee jaar na de start van het eerste leercentrum in Zwolle staat Playing for Success Nederland voor een

Nadere informatie

EXCELLENTIE DOOR PROFILERING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Een verkenning van de kwaliteitszorgsystemen bij profielorganisaties die zich richten op

EXCELLENTIE DOOR PROFILERING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Een verkenning van de kwaliteitszorgsystemen bij profielorganisaties die zich richten op EXCELLENTIE DOOR PROFILERING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Een verkenning van de kwaliteitszorgsystemen bij profielorganisaties die zich richten op talentontwikkeling en excellentie in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan 2013-2016

Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan 2013-2016 Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan 2013-2016 Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is een onafhankelijk Rotterdams advies- en kenniscentrum op het snijvlak van onderwijs

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 JAARPLAN 2014 KING Inhoud Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken... 7

Nadere informatie

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Opdrachtgevers: Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de provincie Gelderland Amersfoort, 3 februari 2011 Inhoud SAMENVATTING i 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak van

Nadere informatie

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014 Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de ALV december 2013 Inhoudsopgave Jaarplan 2014 VOORWOORD

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

1-4-2006 tot 31-3-2009

1-4-2006 tot 31-3-2009 Projectgegevens Titel project Rotterdams Rossen Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IAO5123 Thérèse Martens 1-4-2006 tot 31-3-2009 A. Uitgangspunten voor project Beschrijf

Nadere informatie

JAARPLAN 2014. Uitgave december 2013

JAARPLAN 2014. Uitgave december 2013 JAARPLAN Uitgave december 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 VISIE, MISSIE EN DOEL... 3 2.1 VISIE OP ONDERWIJS... 3 2.2 MISSIE M.B.T. DE LEERLING... 3 2.3 MISSIE M.B.T. DE OUDERS(S)/VERZORGER(S)...

Nadere informatie

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV 2012 2015, tussenstand februari 2014 Pagina 1 Een leeswijzer: Overzicht stand van

Nadere informatie