CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak"

Transcriptie

1 CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak Mei 2004 Afdeling ABJ 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Probleemstelling Huidige situatie 2.2. Probleemstelling 3. Doelstelling Hoofddoelstelling 3.2. Uitwerking hoofddoelstelling Juridisch Controlling Inkoop Contractmanagement Contractbeheer 4. Aanpak Organisatie en planning 4.2. Resultaat 2

3 1. INLEIDING De Provincie gaat veel contracten aan met derden waaruit rechten en plichten voortvloeien. Denk bijvoorbeeld aan de levering van kantoorartikelen, de levering en het onderhoud van kopieerapparaten en servers, de aanleg van wegen, fietspaden en andere infrastructurele werken en het saneren van gronden. In al deze situaties worden afspraken gemaakt over de te leveren prestaties. Aan al deze afspraken zijn tal van risico's (financieel en juridisch) en consequenties verbonden. Het hele proces van contracteren valt globaal uiteen in twee fasen, namelijk de pre-contractuele fase en de contractuele fase. Deze twee fasen brengen elk in meer of mindere mate risico's met zich mee. In de pre-contractuele fase gaat het om het selecteren van de wederpartij, het onderhandelen en het maken en vastleggen van afspraken. In deze fase is het van belang dat men zich realiseert hoe en wanneer men de provincie vertegenwoordigt en bindt en wie bevoegd is een contract te tekenen. Verder is van belang dat men weet hoe contracten worden opgesteld. Bij het voorbereiden van contracten is het ook van belang om na te gaan of er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze dienen vroegtijdig kenbaar te worden gemaakt aan de wederpartij. In de contractuele fase is het belangrijk dat men weet welke afspraken er lopen en welke verplichtingen de provincie in het contract is aangegaan. Tevens is het belangrijk dat contracten tijdig worden beëindigd of zonodig worden verlengd. Er zijn verschillende soorten contracten te onderscheiden. In onderhavig plan van aanpak onderscheiden we inkoopcontracten en andere contracten. Bij inkoopcontracten gaat het kort gezegd om contracten die iets regelen over de levering van goederen en diensten. Onder andere contracten verstaan we bijvoorbeeld convenanten, bestuursovereenkomsten, intentieovereenkomsten en andere contracten niet zijnde inkoopcontracten. De vraag dient zich aan of de contracten die de provincie sluit centraal zouden moeten worden beheerd, om zo een beter inzicht te verkrijgen en te behouden. In het Plan van Aanpak voor het project Juridische Controlling is reeds het voornemen geuit om centrale bestanden aan te leggen o.a. van overeenkomsten en convenanten. In het afdelingsplan van de afdeling ABJ, blz. 6, is dit voornemen overgenomen. In maart 2004 is in een Mededeling van GS aan de staten (nr ,ABJ) inzake de verbetering van de juridische kwaliteitszorg van het provinciaal bestuur, aangegeven dat wordt nagedacht over een vorm van contractmanagement. Onderhavig plan van aanpak voorziet in dit voornemen. In het volgende hoofdstuk zal de probleemstelling worden gedefinieerd. Vervolgens komen de doelstellingen aan de orde. Tot slot zal in worden gegaan op de aanpak voor dit project en eindproducten van het project. 2. PROBLEEMSTELLING 2.1.Huidige situatie De onderhandelingen met de wederpartij en het opstellen van een contract worden in principe uitgevoerd door de functionele afdeling. De verantwoordelijkheid voor het op te stellen contract ligt ook bij de functionele afdeling. Bij de afdelingen bestaat er vaak onzekerheid over het opstellen van een contract. Ook komt het voor dat er geen jurist op de afdeling is. Voor wat betreft inkoopcontracten geldt ditzelfde. Er is bovendien geen centrale of gecoördineerde inkoop. Elke functionele afdeling is in de huidige situatie verantwoordelijk voor de eigen inkoop. 3

4 De afdeling ABJ wordt over het algemeen maar heel beperkt bij het hele proces van contracteren betrokken, namelijk om een opgesteld contract te checken op algemene juridische zaken. In de fase van onderhandelen wordt de afdeling over het algemeen niet betrokken (een uitzondering hierop zijn omvangrijke projecten) en na de ondertekening van een contract verliest ABJ het zicht op de (uitvoering van) contracten. Het beheer en de uitvoering van de contracten ligt bij de verschillende afdelingen. Het is dus aan elke afdeling om te zorgen dat zij het overzicht behouden over alle contracten die zij hebben gesloten. Hieraan is de consequentie verbonden dat elke afdeling er zijn eigen systeem op nahoudt of sterker nog helemaal geen systeem hanteert. Bovendien is het zo dat als de betrokken ambtenaar, die precies van de hoed en de rand weet, om welke reden dan ook (voor langere tijd) niet aanwezig is, iemand anders zijn systeem (vaak zit de kennis in het hoofd van de ambtenaar) niet kan raadplegen. Kortom, er ontbreekt een uniform beheerssysteem die toegankelijk is voor alle medewerkers. Naast het ontbreken van een beheerssysteem voor lopende contracten zijn er nog een aantal zaken die aandacht verdienen en die in de praktijk voor verbetering vatbaar zijn, voor onduidelijkheid zorgen of niet bekend zijn. Te denken valt dan aan de vaardigheden die nodig zijn om goed te onderhandelen, het al dan niet toepassen van de voorhangprocedure bij de staten (artikel 167, lid 4 Provinciewet), het correct ondertekenen van een contract en het gebruik van algemene voorwaarden (welke voorwaarden moeten worden gebruikt, hoe moet je ze gebruiken en zijn ze goedgekeurd door GS). Tot slot zou het opstellen van een checklist voor contracten een goede aanvulling zijn Probleemstelling Gelet op hetgeen is uiteengezet in paragraaf 2.1. kan de probleemstelling als volgt worden omschreven: Door de huidige gang van zaken, kort gezegd het ontbreken van een beheerssysteem voor lopende contracten ontbreekt het inzicht in rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze lopende contracten. Tevens ontbreken beleidsregels rond het gehele proces van contracteren. Het ontbreken van een beheerssysteem voor contracten brengt niet alleen financiële risico's met zich mee, maar ook juridische. Te denken valt aan het niet of niet tijdig opzeggen of verlengen van contracten, het verzuimen van de nakoming van prestaties, het niet of niet juist leveren van prestaties van de wederpartij, kortom het niet bekend zijn met de inhoud van een contract. Verder zorgt een goed beheerssysteem voor toegankelijkheid voor alle medewerkers, zodat de inhoudelijke kennis van een contract niet afhankelijk is van een specifieke medewerker. Het ontbreken van beleidsregels en het feit dat er onduidelijkheden en onvoldoende kennis bestaat rond het gehele proces van contracteren, brengt tevens risico s voor de provincie mee. Immers een goed contract begint met het voeren van goede onderhandelingen en kennis met betrekking tot de interne procedureregels bij de provincie. 3. DOELSTELLING 3.1. Hoofddoelstelling De hoofddoelstelling voor dit project kan als volgt worden omschreven. Hoofddoelstelling: Het verbeteren en bewaken van het gehele proces van contracten voorbereiden, afsluiten en beheren. 4

5 3.2. Uitwerking doelstelling Hieronder wordt een uitwerking gegeven van de hiervoor omschreven hoofddoelstelling. Er zullen een aantal zaken aan bod komen die bijdragen om de hoofddoelstelling te bereiken. Allereerst zal echter aandacht worden besteed aan het lopende project Juridische Controlling en het inkoopbeleid Juridische Controlling Binnen het kader contractmanagement wordt tevens een link gelegd met het reeds lopende project Juridische Controlling. Binnen laatstgenoemde project vinden een aantal acties plaats die direct in verband staan met het onderwerp contractmanagement. Zo zullen een aantal juridische producten, waaronder overeenkomsten, aan een risicoanalyse worden onderworpen. Verder is in het project Juridische Controlling het voornemen geuit om een checklist op te stellen aan de hand waarvan overeenkomsten kunnen worden opgesteld. Deze checklist zal in het kader van onderhavig project worden opgesteld Inkoop Ook zal in dit kader een link worden gelegd met het inkoopbeleid. Vanuit de afdeling FZ vindt momenteel een oriëntatie plaats over de inrichting van een inkoopbureau. Het is de bedoeling dat de inkoop gecoördineerd met één functionele afdeling of een groep van functionele afdelingen zal plaatsvinden. De inkoop is daarmee niet meer alleen een verantwoordelijkheid van de functionele afdelingen, maar tevens van het in te richten inkoopbureau. Het gaat hier om het gehele proces van inkoop. Onderhandelingen maken hier tevens deel van uit. De uitvoering van onderhavig project Contractmanagement zal de oriëntatie van de afdeling FZ met betrekking tot de inkoop niet doorkruisen. Alle hieronder genoemde doelstellingen in het kader van contractmanagement zijn weliswaar ook van toepassing op inkoopcontracten, echter hierbij moet worden bedacht dat de verantwoordelijkheden bij verandering van het inkoopbeleid anders komen te liggen dan in de huidige situatie. Indien er wordt gekozen voor gecoördineerde inkoop, zal een gedeelde verantwoordelijkheid van een functionele afdeling en het inkoopbureau ontstaan voor de kwaliteit van de contracten en van de onderhandelingen. Voor de vraag of de functionele afdeling of het inkoopbureau uiteindelijk gebruik gaat maken van bijvoorbeeld het eindproduct "verbeteren van onderhandelingsvaardigheden", is dus de uitkomst van de oriëntatie op het inkoopbeleid van belang. Raakvlakken van onderhavig project met een gecoördineerde inkoop zijn, zoals hiervoor al is aangegeven met name de selectie voor een beheerssysteem, het verbeteren van onderhandelingsvaardigheden en het opstellen van contracten. De afdeling FZ zal bij de uitvoering van deze onderwerpen worden betrokken Contractmanagement Het onderwerp contractbeheer kan als een op zichzelf staand onderwerp worden benaderd, maar binnen dit project wordt ervoor gekozen om contractbeheer onderdeel uit te laten maken van een breder kader, namelijk contractmanagement (niet te verwarren met het management contract van GS met de DWK). Hieronder kan worden verstaan: "het verbeteren en bewaken van het gehele proces van contracten voorbereiden, afsluiten en beheren". Binnen dit thema contractmanagement zullen een aantal onderwerpen worden uitgewerkt die bij kunnen dragen aan het bereiken van de hoofddoelstelling. Het betreft onderwerpen die de gehele cyclus van het proces van contracteren bestrijken. Gedacht kan worden aan de volgende zaken: het creëren van een grotere mate van bewustzijn bij vertegenwoordiging van de Provincie, aandacht voor onderhandelingsvaardigheden, het vergroten van kennis over het opstellen en beoordelen van contracten. Dit laatste wordt vormgegeven door het opstellen van een checklist voor contracten. Ook zal er aandacht zijn voor de juiste ondertekening van contracten. Verder zal er onderzocht worden of 5

6 het wenselijk is om (uniforme) algemene voorwaarden op te stellen. Tevens zullen er beleidsregels worden opgesteld omtrent het gebruik van de voorhangprocedure bij de staten (artikel 167 lid 4 Provinciewet). Om van alle lopende contracten een goed beeld te houden, zal er een beheerssysteem voor contracten komen (zie ) Centraal Contractbeheer Zoals hiervoor aangegeven is een onderdeel van contractmanagement een beheerssysteem voor contracten, het zogenaamde centraal contractbeheer. Hieronder verstaan wij: "het op centraal niveau registreren van alle lopende contracten en het controleren op de uitvoering van gesloten overeenkomsten" Dit beheer kan geheel centraal, op 1 plek plaatsvinden, maar het is ook denkbaar dat het beheer op elke afdeling plaatsvindt. Voorgesteld wordt om te kiezen voor het laatste, een beheerssysteem op elke afdeling. De verantwoordelijkheid voor het beheer ligt hiermee bij de functionele afdelingen. Het is evenwel ook wenselijk dat het systeem centraal kan worden geraadpleegd, zodat elke medewerker kan zien welke contracten er op de verschillende afdelingen lopen. Dit systeem zorgt ervoor dat alle lopende contracten op een snelle en efficiënte manier raadpleegbaar zijn. De volgende criteria zullen worden toegepast op de vraag welke contracten onderdeel zouden moeten uitmaken van dit beheerssysteem: - contracten met een looptijd van ten minste 1 jaar; - contracten die een stilzwijgende verlenging bevatten; - vertegenwoordigd geldelijke belang van het contract ten minste ; - convenanten en bestuursovereenkomsten. Subsidieovereenkomsten en budgetcontracten zullen in eerste instantie niet meegenomen worden in dit project. Mogelijk dat deze overeenkomsten betrokken kunnen worden bij het project van de werkgroep Professionalisering subsidierelaties. ABJ neemt met dit project niet de verantwoordelijkheid van de afdelingen over. De functionele afdeling (1 e lijnszorg) blijft, binnen het principe van integraal management, verantwoordelijk voor het contract en tevens voor het beheer van de contracten. De afdeling ABJ wil met dit project en de producten die hieruit voortkomen de afdelingen faciliteren. De afdeling ICT heeft in haar masterplan RIO het project Selectie en implementatie contractmanagement (project 32) opgenomen. Het aldaar genoemde project is gekoppeld aan de mogelijke inrichting van een systeem van gecoördineerde inkoop. Voor een contractbeheerssysteem voor dit doel is een bedrag van ,- gereserveerd. Voorgesteld wordt op een koppeling te maken met onderhavig project, als het aankomt op de pakketselectie en de implementatie van het gekozen pakket. Binnen het RIO zal hiervoor afzonderlijk een Plan van Aanpak worden opgesteld en een projectgroep worden ingericht. 4. AANPAK 4.1. Organisatie en planning De afdeling ABJ zal dit project trekken. De Overleggroep Juridische zaken is een belangrijk klankbord richting alle afdelingen. Uiteindelijk zal een rol voor elke afdeling worden weggelegd, als het aankomt op de implementatie en werking van het beheerssysteem. Verder zal een projectgroep worden ingesteld, bestaande uit ongeveer vier leden. Het gaat dan in ieder geval om Peter Millenaar (afdeling ICT), met name om pakketselectie en implementatie te begeleiden, Rob Lamers (MB), Marian Renkema (afdeling ABJ) en Janetta Wiersma (projectleider, afdeling ABJ). 6

7 Onderhavig plan van aanpak is in de Juridische Overleggroep (09-02) behandeld en is op 12 mei 2004 door het MT goedgekeurd. Het plan zal aan GS worden voorgelegd en de staten zullen hierover worden geïnformeerd. Vervolgens kan een aanvang worden gemaakt met de keuze voor een beheerssysteem en het vervaardigen van de eindproducten. De implementatie van het beheerssysteem en de werking daarvan zullen medio 2005 worden afgerond. De werking van het beheerssysteem is vervolgens een doorlopend proces Resultaat Het project Contractmanagement moet uiteindelijk uitmonden in een aantal concrete producten. Hieronder volgt een overzicht van de eindproducten. - ideeën over het verbeteren van de onderhandelingen die er namens de provincie worden gevoerd. Gedacht kan worden aan deelname aan een cursus onderhandelingsvaardigheden; - (uniforme) algemene voorwaarde n; - beleidsregels ten aanzien van de voorhangprocedure bij de staten; - instructies m.b.t. de besluitvorming en de ondertekening van contracten; - een checklist voor het opstellen van contracten; - een beheerssysteem, waarin alle contracten die binnen de gestelde criteria in paragraaf vallen, worden opgenomen. 7

Contractbeheer en contractmanagement

Contractbeheer en contractmanagement Contractbeheer en contractmanagement 1 Publicatie NPPP, juni 2004 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Snel aan de slag met contractbeheer en contractmanagement 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Het contracteerproces 4

Nadere informatie

Contractbeheer en contractmanagement

Contractbeheer en contractmanagement Contractbeheer en contractmanagement 1 Publicatie NPPP, juni 2004 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Snel aan de slag met contractbeheer en contractmanagement 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Het contracteerproces 4

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Mei 2011 Definitief 1 1. Inleiding...3 2. Inkoopbeleid en Inkoopproces...4 2.1. Inleiding...4 2.2. Inkoop versus

Nadere informatie

Contractmanagement. Februari 2010 Covalis BV. Voorwoord

Contractmanagement. Februari 2010 Covalis BV. Voorwoord Voorwoord Contractmanagement Voor u ligt de tweede druk van het boekje contractmanagement. Uit de ervaringen die Covalis bij organisaties heeft opgedaan is gebleken dat het managen van contracten steeds

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008

Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008 Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008 Een beheercode voor een goede bedrijfsvoering binnen de rijksoverheid gericht op een doelmatig en rechtmatig contractprocesbeheer Ministerie van Financiën,

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie WBP Zelfevaluatie Disclaimer Dit product WBP Zelfevaluatie is met de grootste zorg ontwikkeld door het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Doelmatig en duurzaam Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2010 en 27 september 2012 Strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie