bouwen jaarstukken 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bouwen jaarstukken 2013"

Transcriptie

1 bouwen jaarstukken 2013

2 Inhoud Jaarverslag - Voorwoord: Bouwen aan een sterk en sociaal Breed 5 - Inleiding: De bouwplannen 9 - De fundering 15 - Steen voor steen 25 - Financieel (inclusief paragrafen) 45 Jaarrekening 63 - Balans 64 - Programmarekening 66 - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 67 - Toelichting op de balans 71 - Niet uit de balans blijkende verplichtingen 75 - Toelichting op de programmarekening 76 - Normenkader en controletoleranties SISA Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 87 - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 88 Samenstelling bestuur 91 Jaarverslag

3 Voorwoord: Bouwen aan een sterk en sociaal Breed

4 Bouwen aan een sterk en sociaal Breed Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw hebben we in ons land een systeem opgebouwd van samenhangende wetten en maatregelen op het gebied van sociale zekerheid en re-integratie. Met het verstrijken van de tijd hebben we allerlei veranderingen aangebracht om dit systeem aan te passen aan politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Bouwtekeningen Het bouwwerk voldoet daardoor niet meer aan de eisen van deze tijd. Verschillende kabinetten hebben sinds 2012 wetsvoorstellen gedaan om het gebouw van de sociale zekerheid grondig te verbouwen. Over deze voorstellen is fel gedebatteerd tussen vertegenwoordigers van de verschillende politieke stromingen. De opeenvolgende kabinetten hebben daarbij veel van hun oorspronkelijke voorstellen moeten terugnemen of wijzigen. Veel bouwtekeningen belandden in de prullenbak. Bij reguliere werkgever Ondanks alle verschillen van inzicht is er in de wetsvoorstellen een duidelijke, breed gedragen lijn terug te vinden. Vertegenwoordigers van alle politieke stromingen vinden elkaar in het begrip participatie. Ze zijn het met elkaar eens dat zoveel mogelijk mensen bij een reguliere werkgever zouden moeten werken. Ook mensen met een beperking zouden, als ze daartoe in staat zijn, zoveel mogelijk moeten kunnen werken in een gewone werkomgeving. Participatie Een andere duidelijke lijn in de wetsvoorstellen is de bezuiniging op de kosten van de uitvoering. Participatie heeft positieve effecten op de begroting van Breed. Als meer mensen bij een reguliere werkgever werken, hebben we minder gebouwen en machines nodig. De besparingen zetten we om in kansen voor arbeidsontwikkeling. We investeren in capaciteit om onze mensen goed te begeleiden op de werkvloer! In de steigers Het afgelopen jaar hebben we het nieuwe Breed in de steigers gezet. De eerste maanden van het jaar 2013 hebben we hard gewerkt aan de personele invulling. Nieuwe functies waren beschreven, de juiste mensen werden voor die functies aangenomen. De laatste maanden van het jaar hebben we gewerkt aan de omslag van productie naar arbeidsbemiddeling. Eindelijk kunnen we werk maken van alle voornemens die we al sinds 2012 koesteren. We hebben daarbij al de nodige successen behaald. Het afbouwen van de eigen leerwerkbedrijven en de detachering van de medewerkers leidt tot een stijging van het aantal mensen dat werkt bij reguliere werkgevers. Werk in uitvoering Het nieuwe Breed krijgt langzaam vorm. We realiseren ons dat het hier gaat om werk in uitvoering. Dat tijdens de bouw het licht moet blijven branden. Dat dingen soms anders of langzamer gaan dan we vooraf hadden gepland. We zijn er echter van overtuigd dat we op weg zijn naar een modern Breed, dat is toegerust voor de uitdagingen van deze tijd en de toekomst! Turgay Tankir Bestuursvoorzitter Breed 6 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

5 Inleiding: De bouwplannen

6 De bouwplannen Het thema van het jaarverslag 2013 is bouwen. We hebben het afgelopen jaar vooral gebouwd aan de nieuwe organisatie. De bouwplannen waren er al. We moesten acht activiteiten ombouwen naar één kernactiviteit: arbeidsbemiddeling. Daar wil Breed goed in worden en haar toekomst op bouwen. Ingrijpende reorganisatie Om dat te realiseren hebben we in 2013 ingrijpend gereorganiseerd. Er kwam een compleet nieuw functiegebouw met 31 nieuwe functies. 240 medewerkers moesten solliciteren op de nieuwe functies en uiteindelijk gingen 84 mee naar de nieuwe organisatie. Gelukkig was er een goed sociaal plan tot stand gekomen, in overleg met het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad, voor de medewerkers die geen plek kregen in de nieuwe organisatie. Lastige periode Voor de geplaatste medewerkers begon toen de opdracht om een nieuw Breed te bouwen. Tot en met het voorjaar was dit lastig want ze moesten tegelijk ook afscheid nemen van oude collega s. Na de zomer konden we vele nieuwe collega s verwelkomen en kon het echte bouwen gaan beginnen. Rond het einde van het jaar waren de meeste vacatures ingevuld, waardoor 2014 begint met een volledige organisatie die haar strategische doelen en missie probeert te realiseren. Winkel blijft open Tijdens de bouw van de nieuwe organisatie moest de winkel wel open blijven. Alle medewerkers hebben hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Het is ons gelukt om alle gedetacheerden te blijven begeleiden en zelfs nieuwe detacheringen te realiseren. Diverse opleidingen werden gestart en goed afgerond, het ziekteverzuim kreeg extra aandacht en we maakten betere afspraken met opdrachtgevers voor het werk op locatie. We hebben met de hele organisatie ook nog het 40-jaar bestaan van Breed op verschillende manieren gevierd en in kleiner comité het vijfjarig bestaan van de Algemene Fiets Afhandelcentrale (AFAC). Voor de SW-medewerkers was 2013 een onrustig jaar met veel wisselingen in hun leidinggevenden en veranderingen op de werkplek. In de loop van 2013 kwam er steeds meer structuur en duidelijkheid voor iedereen en aan het einde van het jaar kwamen de eerste positieve geluiden over de nieuwe werkwijze en begeleiding. Toekomst In 2017 willen we dat 85% van onze medewerkers aan de slag is bij een reguliere werkgever. Wij gaan bedrijven op een verrassende wijze verrijken met onze medewerkers. Het jaar 2014 ligt voor ons en het bouwen kan verder gaan op de ingeslagen weg, met als nieuwe uitdaging een toekomstig samengaan met afdelingen Werk & Inkomen van onze betrokken gemeenten. Dankwoord Wij zijn veel partijen erkentelijk voor hun bijdragen aan dit transformatieproces. Allereerst de negen gemeenten die het vertrouwen en (financiële) middelen hebben gegeven om dit mogelijk te maken. De OR en het GO voor de voortreffelijke wijze van samenwerking. Het Algemeen en Dagelijks Bestuur voor de moed om beslissingen te nemen van deze omvang. De Wsw-raad vanwege haar kritische maar ook stimulerende rol. Het geduld en uithoudingsvermogen van SW-medewerkers om zolang de onzekerheid rond hun werk en leidinggevende te kunnen volhouden. De medewerkers die geen plek hebben gekregen in de nieuwe organisatie maar zich daar nog wel voor in hebben gezet. En niet in de laatste plaats de nieuwe indirecte medewerkers die flink moeten aanpoten om de bouw van het nieuwe Breed te realiseren. De directie 26 maart Jaarverslag 2013 Jaarverslag

7 We gaan ervoor zorgen dat onze medewerkers op de goede plek terechtkomen Hans is voorzitter van de Ondernemingsraad en al sinds 1992 werkzaam bij Breed. In 2014 gaan we ervoor zorgen dat onze Breed-medewerkers op de goede plek terechtkomen. Onze consulenten moeten op pad om werk voor iedereen te zoeken. Eerlijk gezegd maken we ons best wel zorgen over de uitwerking naar de toekomst toe. Waar ik aan bouw? Aan een organisatie die zo goed mogelijk is voorbereid op het nieuwe werkbedrijf. Hans Crezee OR-voorzitter 12 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

8 De fundering

9 De fundering Voordat we echt konden beginnen met de bouw van de nieuwe organisatie moesten we zorgen voor een stevige fundering. De nieuwe organisatiestructuur en de nieuwe functieprofielen waren in 2012 beschreven en in 2013 moest dit worden ingevuld. Soorten functies Binnen Breed maken we onderscheid tussen directe en indirecte functies. Directe functies zijn alle functies die bekleed worden door SW-medewerkers. Indirecte functies zijn ondersteunend daaraan. Denk hierbij aan facilitair medewerkers, consulenten, werkcoaches, P&O-adviseurs, managers, etc. Verhouding directe en indirecte medewerkers per in aantallen medewerkers 124 Indirecte functionarissen kunnen zowel ambtelijk medewerkers als SW-medewerkers zijn. De groep ambtelijk kunnen we nog onderverdelen in medewerkers die vallen onder de CAO CAR/UWO en medewerkers die vallen onder CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening, ook wel derde rechtspositie genoemd (zij worden gedetacheerd bij Breed via Support BV). Wanneer we in dit jaarverslag over ambtelijk medewerkers spreken, zijn dat zowel medewerkers die onder de CAO CAR/UWO vallen als onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Aantal indirecte medewerkers bij Breed onderverdeeld naar CAO per Afronden reorganisatieproces In oktober 2012 startte het reorganisatieproces van Breed waarbij alle indirecte medewerkers deelnamen aan de herplaatsingsprocedure. In maart 2013 werd deze procedure afgerond. Op basis van de adviezen van de herplaatsingscommissie heeft de directie vervolgens een besluit genomen over het wel of niet plaatsen van de medewerkers in de nieuwe organisatie. In april informeerden de directieleden alle medewerkers persoonlijk over de inhoud van dit besluit. Dit besluit kende drie varianten: Plaatsing: de medewerker werd geplaatst in een functie waar hij/zij op had gesolliciteerd. Proefplaatsing: de medewerker werd geplaatst in een functie waar hij/zij op had gesolliciteerd, onder voorbehoud van een ontwikkeltraject van maximaal 6 maanden dat succesvol moest worden afgesloten. Niet geplaatst: de medewerker werd niet geplaatst in een functie binnen de organisatie. Aantal medewerkers die zijn geplaatst, een proefplaatsing hebben gekregen en niet geplaatst zijn verdeeld naar ambtelijke en SW-medewerkers. Ambtelijk SW Totaal Plaatsing Proefplaatsing Niet geplaatst Proefplaatsingen In 2013 startten bijna alle proefplaatsingen en werden de meeste ook afgerond met een positief resultaat. Zowel de medewerkers als de leidinggevenden hebben veel energie gestoken in de ontwikkeling en het behalen van de doelstellingen. Aantal medewerkers die een proefplaatsing succesvol hebben afgerond, niet succesvol hebben afgerond, zich teruggetrokken hebben / ziek zijn en waarvan de proefplaatsing nog loopt verdeeld naar ambtelijke en SW-medewerkers Ambtelijk SW Totaal Proefplaatsing afgerond met plaatsing Proefplaatsing niet succesvol afgerond Teruggetrokken/ziek Aantal medewerkers (totaal 2322 ) Direct Indirect Aantal medewerkers (totaal 124) CAR/UWO (ambtenaren) Welzijn (derde rechtspositie) SW Proefplaatsing nog lopend d.d Jaarverslag 2013 Jaarverslag

10 De fundering Niet geplaatste medewerkers Veel ambtelijk medewerkers die niet werden geplaatst, kwamen in het Van Werk naar Werk (VWNW)-traject zoals beschreven is in het Sociaal Plan. Daarnaast hebben vooral medewerkers die wat ouder zijn of medewerkers die voor zichzelf zijn begonnen, gebruik gemaakt van vertrekregelingen. 630 Verdeling van het aantal ambtelijke medewerkers die niet zijn geplaatst Ambtelijk Aantal VWNW-trajecten 20 Uitstroom met vertrekregeling 18 directe SW-medewerkers (totaal 2198) Nog lopende outplacement Man Vrouw 17 Uitstroom door langdurig ziekte en overlijden 3 De SW-medewerkers die niet geplaatst waren in de nieuwe organisatie, bleven in dienst van Breed en werden directe medewerkers. Zij kregen een consulent als leidinggevende die hen begeleidt naar ander werk. Zij volgden bijna allemaal sollicitatietrainingen en de workshop Werk aan werk. In 2013 zijn 30 van hen gedetacheerd. De overige medewerkers hebben tijdelijk een nieuwe werkplek bij een van de leerwerkbedrijven van Breed of werken aan een intern project bij Breed. Alle medewerkers die nog geen plek bij een opdrachtgever hebben gevonden, zijn met hun consulent actief op zoek. Samenstelling indirecte medewerkers Verdeling van het aantal indirecte medewerkers naar geslacht per Aantal indirecte medewerkers (totaal 124) Man Vrouw Verdeling van het aantal indirecte medewerkers in leeftijdscategorieën per Leeftijdscategorie Aantal Totaal aantal 124 Bezwaarprocedures In totaal hebben 14 medewerkers bezwaren ingediend tegen het besluit van de directie over de plaatsing. Daarvan zijn twee gegrond verklaard en 12 ongegrond. Van de twee gegronde bezwaren, is in één geval het advies van de commissie opgevolgd en in het andere geval niet. Deze is eind 2013 nog in procedure bij de bestuursrechter. Van de ongegrond verklaarde bezwaren, zijn twee medewerkers naar de bestuursrechter gestapt. In 2014 verklaarde de bestuursrechter de bezwaren ook ongegrond. Iedere medewerker een consulent Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe organisatie is dat elke SW-medewerker een consulent heeft. De consulenten zijn de direct leidinggevenden van de medewerkers en daarmee verantwoordelijk voor begeleiding, bemiddeling, scholing en doorgroei. Ze worden bijgestaan door de werkcoaches die dagelijks op de werkvloer begeleiding bieden aan SW-medewerkers die in een groep werken (zowel binnen als buiten Breed). De werkcoaches kennen de mensen en nemen de eerste taken op qua verzuim, coaching, opleiding en oriëntatie op een externe werkplek. Bezetting afdeling Bemiddeling & Begeleiding Vanaf juni tot en met december 2013 waren we bezig met de bezetting van de belangrijkste afdeling Bemiddeling & Begeleiding. Eind 2013 was de afdeling bijna compleet met 26 consulenten en 22 werkcoaches. Zij worden aangestuurd door vijf managers detachering. Twee komen uit de oude organisatie waarvan één direct begon en de ander per 1 januari 2014 is gestart. Drie managers zijn van buiten de organisatie aangetrokken en in september en oktober 2013 begonnen. De functies van werkcoach hebben we volledig in kunnen vullen met medewerkers van de oude organisatie. De groep consulenten is aangevuld met 15 nieuwe medewerkers. Het bouwen aan deze afdeling was een hectische periode waarbij we werkten aan de bezetting van de afdeling, de rollen, de processen en de samenwerking. Consulenten en werkcoaches De afdeling Bemiddeling & Begeleiding deelden we in naar de zeven werksoorten. Consulenten en werkcoaches gingen als teams in units van die werksoorten werken. De eerste prioriteit was ervoor zorgen dat alle individuele gedetacheerden een consulent kregen. Daarna hebben we ervoor gezorgd dat de medewerkers die in groepen op locatie bij de opdrachtgever werken een consulent kregen. Eind 2013 maakten ook bijna alle medewerkers die nog binnen de muren van Breed werken kennis met hun consulent. In januari en februari 2014 zijn de laatste vijf consulenten gestart en is de bezetting op volledige sterkte gekomen. 18 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

11 Onze mensen bieden meerwaarde op de arbeidsmarkt Maureen, één van de vijf managers detachering van de nieuwe afdeling Bemiddeling & Begeleiding, geeft leiding aan consulenten en werkcoaches: De omslag van productiegericht bedrijf naar arbeidsbemiddelaar is in volle gang. Alles is nu gericht op de bemiddeling en begeleiding naar werk bij reguliere organisaties. Wij geloven in de mogelijkheden van onze medewerkers en weten dat ze een meerwaarde bieden op de arbeidsmarkt. De consulenten en werkcoaches brengen enerzijds de krachten van medewerkers goed in kaart en spelen anderzijds in op de behoefte van de werkgever. We creëren bijvoorbeeld nieuw werk of richten productieprocessen anders in. Zo krijgt onze opdrachtgever het meeste rendement en kunnen onze mensen naar buiten. Maureen Reyers Manager detachering 20 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

12 De fundering Bijna alle werkcoaches waren al op 1 juni gestart in hun nieuwe rol bij de groepsdetacheringen en bij de interne leerwerkbedrijven. Dit was lastig aangezien de rest van de afdeling nog niet compleet was en ze tegelijkertijd nog zaken moesten afronden op hun oude werkplek. Deze nieuwe functie was daarom voor velen een intensieve omschakeling. Na de zomerperiode kwam er voor de werkcoaches meer structuur en duidelijkheid en is gestart met gerichte opleiding en begeleiding. Toen de afdeling meer vorm kreeg, kwam de samenwerking tussen consulenten en werkcoaches ook op gang. ontzettend hard gewerkt om onduidelijkheden en onrust het hoofd te bieden door goed samen te werken. In korte tijd werden nieuwe werkafspraken gemaakt, afdelingen gevormd en processen op orde gebracht. De nieuwe organisatie kon nu echt vorm gaan krijgen. De nieuwe organisatie Tijdens de reorganisatie zijn veel vacatures ontstaan. In april 2013 startte Breed de werving en selectie van de nieuwe medewerkers. In 2013 kwamen in totaal 44 nieuwe medewerkers werken bij Breed, gedetacheerd via Support. Daarnaast zijn er nog acht interim-medewerkers aangetrokken omdat een aantal activiteiten nog doorliepen en de verantwoordelijke collega s al vertrokken waren (naar een nieuwe functie of vanwege ontslag). Tot het najaar 2013 waren er dus veel wisselingen en verschuivingen qua personeel. Medewerkers kregen nieuwe functies, verlieten de organisatie en moesten nieuwe collega s inwerken. De consequentie was dat die periode niet alleen voor de indirecte medewerkers, maar vooral ook voor de SW-medewerkers heel onrustig was. Ze kregen te maken met nieuwe leidinggevenden en nieuwe gezichten op allerlei plekken. In het najaar was het grootste gedeelte van de nieuwe organisatie op orde. We kwamen op sterkte en het nieuwe elan werd duidelijk voelbaar in de organisatie. De medewerkers hebben 22 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

13 Steen voor steen

14 Steen voor steen Terwijl de fundering gelegd werd, begonnen we cement te maken, de stenen te bakken en langzaamaan steen voor steen te bouwen. Onze SW-medewerkers kennen Ondanks alle enorme veranderingen, ging het begeleiden en bemiddelen van medewerkers gewoon door. De belangrijkste winst is dat eind 2013 (bijna) alle SW-medewerkers een consulent hadden en dat er direct is gestart met het bouwen van relaties. Dé basis voor elkaar leren kennen, zicht krijgen op de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen. Dit vormt de onmisbare basis voor succesvolle arbeidsbemiddeling. Verdeling van het aantal directe SW-medewerkers in leeftijdscategorieën per Leeftijdscategorie Aantal Totaal aantal 2198 Nieuwe SW-medewerkers Voor 2013 was de taakstelling voor Breed met ruim 46 se (standaardeenheden*) verhoogd. Dit aantal had met name betrekking op de gemeente Nijmegen maar ook op Groesbeek en Wijchen. In totaal staan er eind 2013 nog 252 personen op de wachtlijst waarvan 19% langer dan 1 jaar. Aantal SW-medewerkers in dienst en uit dienst in 2013 en De meeste nieuwe medewerkers (74%) zijn begonnen in de werksoort Productie & Logistiek. 24% is meteen gedetacheerd en 2% is gestart in de werksoorten Groen en Administratie. In juni, juli en augustus is een groep van bijna 40 medewerkers in dienst gekomen met een achtergrond in de WIW of ID. Deze regelingen worden afgebouwd en een deel van de mensen had een SWindicatie aangevraagd en gekregen. Deze medewerkers komen allemaal uit de gemeente Nijmegen en werkten al bij een opdrachtgever buiten Breed. Zij blijven zoveel mogelijk op dezelfde werkplek actief. De ruimte in de taakstelling van 2013 was niet helemaal toereikend om de hele groep over te laten gaan. In 2014 zal dit proces worden vervolgd. Samenstelling directe SW-medewerkers Verdeling van het aantal directe SW-medewerkers naar geslacht per Aantal directe SW-medewerkers (totaal 2198) Man Vrouw Bemiddelingsadvies In de nieuwe organisatie is het leren kennen van de medewerkers een samenwerkingsresultaat tussen de werkcoaches en de consulenten. De werkcoaches 59 zorgen voor input en de consulent brengt de kennis in kaart met het bemiddelingsadvies. In dit bemiddelingsadvies staat de informatie over de medewerker. Het document is de informatiebron voor de consulent en de inhoudelijke basis om tot optimale arbeidsbemiddeling te komen. Aantal indirecte medewerkers (totaal 124) 65 Man Vrouw In dienst Uit dienst Aangezien we nog niet de volledige bezetting hadden van consulenten hebben we in het eerste halfjaar tijdelijk drie consulenten ingehuurd. Zij hielden zich bezig met de intakegesprekken en de begeleiding van de nieuwe medewerkers gedurende de eerste drie maanden van het dienstverband. * De eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats van 36 uur voor een werknemer die op grond van de indicatie of herindicatie, bedoeld in artikel 11 van de wet, op grond van artikel 6, eerste lid, van het Besluit indicatie sociale werkvoorziening is ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie matig. In 2013 hebben we ook 200 SW-indicaties ingetrokken. Voornamelijk omdat mensen op de wachtlijst niet konden werken of zelf niet bij Breed wilden werken. Daarnaast hebben we ook indicaties tijdelijk of definitief ingetrokken van medewerkers van wie na drie maanden bleek dat ze niet in staat waren om arbeid te verrichten. Functionerings- en beoordelingssystematiek In juli begonnen de beleidsadviseurs van de afdeling P&O met het ontwikkelen van een cyclus van een functionerings- en beoordelingssystematiek voor indirecte medewerkers. Dit is essentieel om te borgen dat we de nieuwe koers en bijbehorende doelstellingen volgen en monitoren. De ontwikkeling is in nauwe samenwerking gegaan met het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad. In oktober 2013 keurde de directie en de medezeggenschap deze nieuwe systematiek goed. 26 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

15 Er is niks mooiers dan met onze mensen te werken Freek is als werkcoach verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de medewerkers op de werkvloer. Breed bouwt aan heel ambitieuze plannen. De ambities zijn goed, maar of het bedrijfsleven meewerkt... Gelukkig hebben we ook veel succesverhalen. Zo heb ik onlangs dertig man stage laten lopen bij Look-o-Look. In eerste instantie wilde niemand. Maar na de stage is de helft gebleven. Ze roepen nog steeds dat ze dit veel eerder hadden moeten doen, zo enthousiast zijn ze. Er is dan ook niks mooiers dan met onze mensen te werken. Je ziet ze groeien. Freek Stevens Werkcoach 28 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

16 2012 Steen voor steen De naam van deze systematiek is de PCB-cyclus. Dat staat voor Plannen - Coachen - Beoordelen. Eind 2013 en begin 2014 zijn alle indirecte medewerkers getraind in deze systematiek, en in januari en februari 2014 zijn we voor het eerst de planningsgesprekken gaan voeren. Ziekteverzuim Het verzuim is al lange tijd te hoog bij Breed. Toen de nieuwe organisatie een feit was, hebben we in oktober 2013 het Arboon-stage regietheater georganiseerd als kick-off voor de verzuimaanpak. Hiermee werd direct duidelijk waarom verzuim alle prioriteit moet krijgen en welke visie Breed daarin heeft. Vervolgens zijn de indirecte medewerkers gestart met een training over preventie en verzuim. Deze bestaat enerzijds uit wet- en regelgeving en anderzijds vooral uit gesprekstechnieken en soorten gesprekken die je hierover met medewerkers kunt voeren. De samenwerking met onze arbodienst is goed en wordt met deze aanpak steeds beter. Het laatste kwartaal van 2013 liet een daling van het verzuim zien van 3,7%. Het is nog te vroeg om hier conclusies uit te trekken, maar de aanpak en training lijken effect te sorteren. Gemiddeld verzuim in %, 2012 versus 2013, onderverdeeld in ambtelijk en SW. 17 % SW - medewerkers % SW - medewerkers ,3 % Ambtelijk medewerkers ,6 % Ambtelijk medewerkers 2013* *In het ziekteverzuimpercentage van de ambtelijk medewerkers hebben we de medewerkers die niet geplaatst zijn in de nieuwe organisatie niet meegerekend. Wanneer we dit wel doen, is het ziekteverzuim ambtelijke medewerkers in ,4%. Trainen en opleiden In november zijn we gestart met een trainings programma voor diverse functionarissen van de nieuwe organisatie, waarbij de prioriteit lag bij de consulenten en werkcoaches. Zij zijn gestart met trainingen over verzuim, veiligheid en de PCB-cyclus. Alle consulenten hebben daarnaast een tweedaagse commerciële training gevolgd. In totaal hebben 97 SW-medewerkers in 2013 een mbo-opleiding gevolgd en uiteindelijk hebben 66 mensen hun diploma gehaald. In april 2014 zullen waarschijnlijk nog eens 7 medewerkers hun diploma halen. De mboopleidingen variëren van begeleiden op de werkvloer, loopbaanvaardigheden en fietsreparatie. Naast de opleidingen zijn er 188 SW-medewerkers getraind voor onder andere sociale vaardigheden, Microsoft Office, Nederlands, VCA en heftruckchauffeur. Operational excellence Alle consulenten moeten gaan werken volgens herkenbare uitvoeringsprincipes. Deze staan beschreven in MatchMaker. In dit programma zijn de werkwijze en werkprocessen op de deelonderwerpen instroom, acquisitie, matchen en relatiebeheer uitgewerkt. Alle medewerkers van de afdeling Bemiddeling & Begeleiding kregen in september 2013 een introductie van MatchMaker. Dit is een belangrijke stap om te komen tot het realiseren van operational excellence. De verdere uitwerking en implementatie van de deelprocessen op dagelijks operationeel niveau zal in 2014 gebeuren. Stabiele en langdurige opdrachten We hebben in 2013 nieuwe afspraken gemaakt met de opdrachtgevers waar onze medewerkers op locatie werken. Opdrachtgevers maakten bij voorkeur gebruik van onze medewerkers om pieken en gaten in de personeelsbehoefte op te vullen. Dit zorgde te vaak voor een instabiele werkomgeving en onrust bij onze medewerkers. We wilden daarom stabiele en langdurige plaatsingen tegen betere prijzen. We hebben afspraken gemaakt met opdrachtgevers dat ze de constante personeelsbehoefte door Breed invullen en de flexibele behoefte door een andere partij. Dit leverde zichtbaar resultaat op. Er wordt veel minder geschoven met medewerkers. Dat is goed voor hen en levert ook voor de begeleiding en planning een aanzienlijke daling van de werkzaamheden op. Tegelijk heeft dit in eerste instantie geleid tot een daling van het aantal medewerkers die op locatie bij een opdrachtgever werken. Inmiddels is hier weer een voorzichtige groei zichtbaar. 30 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

17 Het was eerst wel even wennen Mark Vloet, teamleider bij logistiek dienstverlener Van Uden, werkt al jaren met Breed-medewerkers. Het begon ooit met een man of twee, maar nu hebben we er af en toe wel veertig aan het werk. Natuurlijk was het eerst wel even wennen, maar nu kan ik altijd op ze bouwen. Ook als ik een paar uur van de vloer af ben. In het begin was het meer gebruik maken van, terwijl het nu echt samenwerken met is geworden. Mark Vloet Teamleider Van Uden Nederasselt 32 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

18 Steen voor steen Werkvormen Groepsdetacheringen Werk op locatie Marktbenadering In 2017 willen we dat 85% van onze medewerkers buiten de muren van Breed werkt in de werkvormen begeleid werken (in dienst bij een opdrachtgever), individuele detachering of groepsdetachering. In 2013 hebben we hierin 10% groei bewerkstelligd. Begeleid werken 105 externe organisaties hebben SW-medewerkers van Breed in dienst (begeleid werken). Dit aantal is met vier mensen gestegen ten opzichte van We weten dat hier nog kansen liggen voor volgend jaar. Aantallen medewerkers en percentage per werkvorm, vergeleken met het percentage in de totale SW-sector Werkvorm Aantal personen % We zoeken constant naar groepsdetacheringen in de markt. In 2013 zijn we met twee groepsdetacheringen in het Groen gestart, namelijk bij Dar en de gemeente Wijchen. Het aantal medewerkers in groepsdetacheringen zal begin 2014 flink stijgen aangezien we dan voor de meeste leerwerkbedrijven een samenwerkingspartner hebben gevonden. Individuele detacheringen Het aantal individuele detacheringen is in 2013 gestegen met 80 medewerkers. Aantal personen % % SW-sector 2012 Begeleid werk 101 4% 105 5% 6% Individuele detachering % % 16% Groepsdetachering 54 2% 183 8% 11% Werk op locatie % % 25% Beschutte omgeving % % 42% Totaal aantal personen % % 100% Naast de groepsdetacheringen waar de opdrachtgever de medewerkers inhuurt voor een uurtarief, kennen we ook het zogenaamde werk op locatie. In deze situaties werken onze medewerkers al buiten de muren van Breed, maar nog niet op de manier die Breed uiteindelijk voor ogen heeft. In 2013 werkten we op locatie bij Scholten Awater, Micromedia, Van Uden Haaften, Van Uden Nederasselt, Chain en Total Pack. Ook de medewerkers die bij het leerwerkbedrijf Groen en Schoonmaak werken, vallen onder de werkvorm werk op locatie. Helaas stopte in 2013 het werk bij Nacco. We hebben met opdrachtgevers waar we op locatie werken, duidelijke afspraken gemaakt over de minimale termijn waarvoor ze onze medewerkers inzetten. Dit gebeurt niet meer ad hoc. Dit doen we als voorbereiding op groepsdetachering en het zorgt voor meer stabiliteit in de projecten en creëert rust voor de medewerkers. De consulent heeft in de nieuwe organisatie vraag en aanbod in één hand en is gespecialiseerd in één werksoort. De consulent kent de medewerkers en de potentiële klanten van deze werksoort zodat hij/zij de markt gericht en effectief kan benaderen. De consulenten hebben vanaf 2013 individuele doelstellingen voor het realiseren van nieuwe individuele detacheringen. Naast de salesacties die een consulent zelf organiseert, hebben we in het voorjaar een vergeet me niet actie gehouden. Alle consulenten gingen bij prospects op bezoek met een vergeet-me-nietje. Prospects zijn relaties die eerder met Breed hebben samengewerkt maar dat momenteel niet meer doen. In de tweede helft van 2013 zijn er drie commercieel managers aangesteld. Zij hebben als doelstelling groepsdetacheringen te realiseren en ze hebben een begin gemaakt met bruggen bouwen naar de markt. De commercieel managers en de manager Marketing & Allianties zijn aanwezig in de verschillende relevante netwerken waaronder de OSRN en IKN. In september 2013 hebben we een themabijeenkomst georganiseerd voor de leden van IKN bij Look-O-Look. Het thema was de verbinding van maatschappelijk verantwoord ondernemen met economisch rendement. Reshoring, social return on investment en functiecreatie waren belangrijke onderwerpen die aan bod kwamen. 34 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

19 Ik zit in de snoep van Look-o-Look Ria werkt bij Breed, op de afdeling Verpakken Voedingswaren. Maar zoals ze het zelf omschrijft, klinkt het een stuk leuker: Ik zit in de snoep van Look-o-Look. Vroeger was ik gedetacheerd bij andere bedrijven. Dat was een heel mooie tijd. Ik vertel daar ook graag over op de afdeling, want er zitten mensen bij mij aan de band die nog 20 tot 25 jaar mogen werken. Ik probeer ze wel een beetje moed in te praten. Met goede begeleiding kunnen zij misschien ook ooit naar buiten. Daar bouwt Breed nou aan. Ria Lagé Medewerker Verpakken Voedingswaarden 36 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

20 Steen voor steen Leerwerkbedrijf Productie & Logistiek In 2013 hebben we hard gewerkt aan de verbouwing van ons leerwerkbedrijf Productie & Logistiek. Het aantal medewerkers dat bij Productie & Logistiek aan de slag is, zal ieder jaar minder worden. Maar in eerste instantie nog niet. Daarom hebben we het oude leerwerkbedrijf aangepast aan de huidige tijd. Voor medewerkers die werknemersvaardigheden moeten leren, is het de springplank geworden naar een plek bij een opdrachtgever. Begin 2013 vielen op een aantal sleutelposities van het leerwerkbedrijf Productie & Logistiek gaten. De functies van het leerwerkbedrijf zijn geen onderdeel van de nieuwe organisatie. Daarom hebben we tijdelijk medewerkers aangetrokken die zo lang als nodig de productie van de afdelingen aansturen, voor voldoende werk zorgen en de planning regelen. Op 1 juli 2013 verhuisde de Flex-afdeling van de Tarweweg naar de hoofdlocatie op de Boekweitweg. Dit ging gepaard met een interne verhuizing van het totale leerwerkbedrijf. Het leerwerkbedrijf delen we in in vier logische onderdelen, namelijk: Licht industrieel In- en ompakken Verpakken voedingswaren Flexafdeling Het eindresultaat is een grote opruiming. Alle afdelingen zitten onder één dak en we werken met een gestandaardiseerd werkproces en centrale planning. In het derde kwartaal is de rust teruggekeerd in het leerwerkbedrijf. Alle posten zijn bezet en verbetering van de werkprocessen leidt tot rust. Ook de werkhoeveelheid is beter. In de tweede helft van 2013 hebben we bijna constant voor iedereen werk. Wel ontbreekt het nog aan voldoende variatie in het werk. Om in de toekomst met voedingsmiddelen te kunnen blijven werken, zijn we in 2013 gestart met het verkrijgen van de vereiste voedselveiligheidscertificering. De productieruimte is uitgebreid met onder andere een hygiënesluis en medewerkers dragen witte jassen en haarnetjes. Op zoek naar samenwerkingspartners Voor de leerwerkbedrijven Schoonmaak, Groen, Documentconversie en Post hebben we in 2013 actief naar overname- en/of samenwerkingspartners gezocht. De bedoeling is dat deze partners de bedrijfsvoering van onze leerwerkbedrijven overnemen en Breed-medewerkers (in een groep) inhuren om het werk uit te voeren. Deze verandering betekent een toename van de groepsdetacheringen. Een belangrijk criterium voor het vinden van de juiste partners is ervaring met de aansturing en begeleiding van onze medewerkers en het aantal medewerkers dat ze willen inhuren. Daarnaast speelt een duurzame inzet van onze medewerkers een grote rol bij de keuze. We hadden verwacht de samenwerkingsverbanden in 2013 op te kunnen starten. Voor het leerwerkbedrijf Groen is dit gedeeltelijk gelukt. Voor de andere leerwerkbedrijven bleek dit niet haalbaar door uiteenlopende redenen. We zijn wel ver gekomen met de onderhandelingen en verwachten in het eerste kwartaal van 2014 bijna alle leerwerkbedrijven definitief om te kunnen bouwen naar groepsdetacheringen. Groen In 2013 hebben we voor het eerst een aantal bestekken niet meer zelf vanuit ons leerwerkbedrijf uitgevoerd. De gemeente Nijmegen heeft de keuze gemaakt om de bestekken aan Dar te gunnen. In een pilotconstructie is Dar de aannemer geworden en huurt Dar 45 Breed-medewerkers in om een deel van het groenonderhoud uit te voeren. De gemeente Wijchen heeft het groenbeheer in eigen hand genomen en huurt zelf Breed-medewerkers in om het werk uit te voeren. De eerste ervaringen zijn positief en de resultaten goed. Wij komen op deze manier in onze rol van bemiddelaar. Wij selecteren, plaatsen, begeleiden en scholen de medewerkers, terwijl de aansturing op werkinhoudelijk vlak bij de opdrachtgevers ligt. Daarnaast is het verzuim van de medewerkers in deze pilots gedaald en de productiviteit gestegen. De inzet van Breed was om alle gemeentelijke groencontracten in één van deze varianten onder te kunnen brengen voor eind Dat hebben we niet kunnen realiseren, aangezien een aantal gemeenten de voorkeur heeft om het groenonderhoud door een commerciële partij uit te laten voeren. Via social return in de aanbesteding van de gemeenten zullen deze partijen Breed-medewerkers in gaan huren. Voor de commerciële groencontracten hebben we eind 2013 een goede partner gevonden en afspraken gemaakt voor overname en het inhuren van medewerkers. In 2014 worden deze afspraken omgezet in een contract en gaan we over tot de uitvoering. Post Voor het leerwerkbedrijf Post hadden we eind 2013 keuze uit twee partijen die de bedrijfsvoering over wilden nemen. Begin 2014 hebben we een keuze gemaakt voor de partij die de werkzaamheden zoveel als mogelijk in stand houdt en vertrouwen heeft in uitbreiding naar de toekomst. Begin 2014 nemen zij de bedrijfsvoering over en huren ze een grote groep Breed-medewerkers in. Uiteraard worden de medewerkers hierin goed begeleid door hun werkcoach en consulent. 38 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

21 Steen voor steen Documentconversie Schoonmaak In 2013 is het ons niet gelukt om een overnamepartner te vinden voor het leerwerkbedrijf Documentconversie. Gezien de kosten, risico s en niet-structurele opbrengsten wilden we dit leerwerkbedrijf daarom afbouwen. Mede door het advies van de OR zijn we eind 2013 nogmaals met een marktpartij gaan onderhandelen. Uiteindelijk hebben we begin 2014 met hen een effectief afbouwscenario afgesproken, waarbij deze partij de bedrijfsvoering overneemt met een groeimodel voor de inzet van Breed-medewerkers. Breed gaat een aantal grote opdrachten voor deze marktpartij proberen te acquireren, waarmee we bijdragen aan het aantal gedetacheerde medewerkers. Voor de overname van het leerwerkbedrijf Schoonmaak is Breed afhankelijk van de gemeenten en de wetgeving rondom aanbestedingen. In 2013 hebben we daarom vooral met de gemeenten contact gehad over hoe we de ombouw van het leerwerkbedrijf het beste kunnen realiseren. Afgesproken is dat de gemeenten hun gemeentelijke schoonmaakcontracten in 2014 aanbesteden aan een marktpartij. Deze partij zal dan de medewerkers van Breed inhuren. Vanuit de markt is er overigens veel belangstelling om met Breed-medewerkers te werken. Aantal medewerkers per leerwerkbedrijf per en Leerwerkbedrijf Aantal personen ultimo Aantal personen ultimo Groen Productie & Logistiek 1 (Werk op locatie) Productie & Logistiek 2 (Look-O-Look in Andelst) Productie & Logistiek Post Schoonmaak Documentconversie AFAC Kulturhus Jaarverslag 2013 Jaarverslag

22 De hoofdbeheerders wilden mij niet kwijt Willy is een levende legende: hij is al 35 jaar gedetacheerd bij gemeente Nijmegen als beheerder, schoonmaker en manusje-van-alles bij de Jan Massinkhal. Na een loopbaan van 40 jaar gaat Willy deze december met pensioen. Ik mocht vorig jaar al met pensioen, maar de hoofdbeheerders wilden mij eigenlijk niet kwijt, omdat ik een harde werker ben. Toen heb ik gezegd: ik werk tot mijn 65e en dan vind ik het mooi geweest. Er lopen daar zat jonge gasten rond die aan hun toekomst willen bouwen. Willy Huijding Individueel gedetacheerde medewerker 42 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

23 Financieel

24 Financieel (bedragen x 1000) Toelichting kengetallen Hieronder vindt u een toelichting op de realisatiecijfers van 2013 in vergelijking met voorgaand jaar, Voor een vergelijking van deze realisatiecijfers 2013 met de begroting van 2013 verwijzen wij u naar de Toelichting op de programmarekening op pagina 66. Rekening 2013 Rekening 2012 Verschil Subsidieresultaat (1) Bedrijfsresultaat (2) Gemeentelijke bijdragen (3) Incidentele baten/lasten (4) Resultaat voor bestemming uit gewone bedrijfsuitoefening (5) = Incidentele baten/lasten reorganisatie (6) Resultaat voor bestemming (7)= Mutatie reserve (8) Resultaat na bestemming (9) = (aantallen in se/fte) SW-medewerkers incl. (se) Niet gesubsidieerde medewerkers (fte) Algemeen Het resultaat na bestemming heeft een omvang van +2,3 miljoen en bestaat uit een positief resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van +0,7 miljoen en een incidentele reorganisatie bate van +1,6 miljoen. Deze incidentele bate van 1,6 miljoen is onderdeel van kengetallen overzicht regel (6) Incidentele baten/ lasten reorganisatie, zie ook toelichting onderdeel reorganisatie. Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van +0,7 miljoen is ten opzichte van 2012 verbeterd met +2,3 miljoen. Deze verbetering kan worden opgesplitst in onderstaande onderdelen: Een nadeliger subsidieresultaat van -1,0 miljoen. Een positiever bedrijfsresultaat van +1,5 miljoen. Een gemeentelijke bijdrage van +1,8 miljoen. Reorganisatie Op basis van het in oktober 2012 door het algemeen bestuur genomen reorganisatiebesluit, hebben de reorganisatie en de hiermee samenhangende personele consequenties, grotendeels in 2013 hun beslag gekregen. Eind 2012 is een reorganisatievoorziening gevormd van 11,3 miljoen. De reorganisatiekosten hebben in 2013 een omvang van 3,7 miljoen. Op basis van de situatie eind 2013 zijn de nog te verwachten reorganisatiekosten 1,6 miljoen lager in vergelijking met de nog resterende reorganisatievoorziening. Dit heeft geleid tot een incidentele reorganisatiebaat in 2013 van 1,6 miljoen. De reorganisatievoorziening heeft eind 2013 een omvang van 6,0 miljoen. In 2013 hebben de gemeenten in totaal 4,5 miljoen extra subsidie verstrekt aan Breed. Conform het bestuursbesluit is deze 4,5 miljoen verantwoord in de programmarekening 2013 en vervolgens via een vermogensmutatie in mindering gebracht op de langlopende vordering. Specificatie van overzicht kengetallen regel (6) Incidentele baten/ lasten reorganisatie met een omvang van 6,1 miljoen: Incidentele reorganisatie baat van 1,6 miljoen. Extra subsidie van 4,5 miljoen. Subsidieresultaat: Het subsidieresultaat bestaat uit de gemeentelijke salarissubsidie Wsw, verminderd met de salariskosten SW-medewerkers en de overige kosten SW-medewerkers, zoals reiskosten woon-werkverkeer, netto kosten opleiding en training, kosten voor bijzondere voorzieningen voor SW-medewerkers, kosten arbodienst, loonkostensubsidies voor medewerkers die geplaatst zijn in de regeling begeleid werken. Het subsidieresultaat 2013 is met -1,0 miljoen verslechterd ten opzichte van Dit is als volgt te specificeren: Een toename van de subsidie Wsw van +1,8 miljoen. Een toename van de salarissen SW-medewerkers van -2,4 miljoen. Een toename van de overige kosten SW-medewerkers van -0,4 miljoen. Bovenstaande effecten zijn vooral beïnvloed door een stijging van de SW-formatie (verhoogde SW-taakstelling) ten opzichte van 2012 van 52 se (+2,7%). Daarnaast is de stijging van de gemiddelde salariskosten in 2013 van +2,3% ten opzichte van 2012 maar gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de subsidie Wsw met +1,0%. 46 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

25 Financieel Bedrijfsresultaat: Het bedrijfsresultaat bestaat uit de netto bedrijfsopbrengsten verminderd met de salarissen niet gesubsidieerde medewerkers, afschrijvingskosten, huur/lease kosten, onderhoudskosten, energiekosten, rente baten/lasten en de overige bedrijfskosten. Het bedrijfsresultaat is in 2013 met +1,5 miljoen verbeterd in vergelijking met Dit valt uiteen in: Een afname van de netto bedrijfsopbrengsten van -1,1 miljoen. Een afname van de bedrijfskosten van +2,6 miljoen. Een deel van bovenstaande effecten hangt samen met de transitie van een productie- en dienstverleningsbedrijf naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf en brengt deze verandering in de opbrengsten- en kostenstructuur tot stand. Onderstaand geven we meer in detail aan wat de ontwikkelingen en effecten zijn geweest op de netto bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten. Netto bedrijfsopbrengsten De netto bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2012 met -1,2 miljoen (-9%) afgenomen. Dit wordt in onderstaande tabel uiteengezet: (bedragen x 1.000) Rekening 2013 Rekening 2012 Verschil Arbeidsbemiddeling 6,2 4,8 1,4 Leerwerkbedrijven 6,4 9,2-2,8 Overig 0,3 0,1 0,2 In de verschuiving van de bedrijfsopbrengsten is de in 2013 gestarte transitie naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf al terug te zien. In 2013 is in de werkvorm groepsdetacheringen een omzet gerealiseerd van 1,3 miljoen ten opzichte van 0,1 miljoen in Vooral de groei van groepsdetacheringen in de werksoort Groen en in mindere mate de werksoort Productie & Logistiek hebben voor de verschuiving van de omzet van de leerwerkbedrijven naar arbeidsbemiddeling gezorgd. De omzet van de werkvorm individuele detachering is in 2013 met +0,1 miljoen toegenomen ten opzichte van 2012 en heeft in 2013 een omvang van 4,9 miljoen. Zowel het aantal individueel gedetacheerde SW-medewerkers (+18%) als het aantal productieve uren per SW-medewerker (+6%) is in 2013 toegenomen. Hiertegenover staat een daling van het gemiddelde uurtarief van -5% ten opzichte van 2012, mede als gevolg van de lastige marktsituatie, economische recessie en krimp van de werkgelegenheid enerzijds en toegenomen prijsdruk van andere partijen, die gericht zijn op de onderkant van de arbeidsmarkt, anderzijds. Bij de leerwerkbedrijven, werkvormen werk op locatie en beschut, is sprake van een afname van de bedrijfsopbrengsten van -2,8 miljoen in vergelijking met Voor een deel is dit het gevolg van de transitie van leerwerkbedrijven naar arbeidsbemiddeling (zie toelichting groepsdetacheringen). Daarnaast is dit het gevolg van afnemende bedrijfsopbrengsten in vooral de werksoort Productie & Logistiek, zowel de werkvorm werk op locatie als de werkvorm beschut, met een totale afname van de bedrijfsopbrengsten van -1,0 miljoen. Gedurende 2013 hebben we ervoor gekozen om het hebben van voldoende werk voor onze SW-medewerkers leidend te laten zijn bij de acquisitie van werk en/of klanten. Dit heeft naast de effecten van de reorganisatie en de slechte economische marktomstandigheden een negatief effect gehad op prijzen en marges en daarmee op de omvang van de bedrijfsopbrengsten. De overige bedrijfsopbrengsten zijn in vergelijking met 2012 met ruim +0,2 miljoen toegenomen. Dit is veroorzaakt door een uitgekeerde bonus begeleid werken door de rijksoverheid. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn ten opzichte van 2012 met -2,6 miljoen (-21%) afgenomen. De salariskosten van niet-gesubsidieerde medewerkers (ambtelijk medewerkers, medewerkers ingehuurd via Support en tijdelijk ingehuurde medewerkers), hebben in 2013 een omvang van 6,6 miljoen en zijn daarmee -1,3 miljoen lager in vergelijking met Vanaf april 2013 is Breed gestart met de personele invulling van de nieuwe organisatie. Hierdoor zijn de kosten van medewerkers die niet geplaatst zijn in een van de functies van de nieuwe organisatie, ten laste van de reorganisatievoorziening gebracht. In de loop van 2013 zijn veel van de vacante vacatures ingevuld. In de tussentijd zijn de vacatures daar waar nodig opgevuld door tijdelijke inhuur van medewerkers. Deze afwijking is incidenteel en niet structureel van aard. De veelal productie- en dienstverleninggerelateerde kosten, zoals afschrijvingskosten, huur- leasekosten, onderhoudskosten en energiekosten, zijn -0,6 miljoen lager dan in In 2013 is de voorziening groot onderhoud geactualiseerd op basis van de verwachte transformatie van de leerwerkbedrijven. Dit heeft voor 2013 geresulteerd in een vrijval van de voorziening groot onderhoud van -0,4 miljoen. De overige bedrijfskosten laten in 2013 een daling zien van -0,7 miljoen in vergelijking met Dit is vooral het gevolg van minder aanschaf van productie- en dienstverlening gerelateerde middelen, lagere advieskosten en een vrijval van gereserveerde archiveringsuitgaven. Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdrage omvat de in de gemeenschappelijke regeling, in het bestuur of anderszins tussen gemeenten specifiek overeengekomen bijdragen, behalve de bijdrage in bestuurs- en beheerskosten dat onder de overige bedrijfsopbrengsten is verantwoord. De afgelopen jaren is er geen gemeentelijke bijdrage geweest ter dekking van de negatieve resultaten voor bestemming. De negatieve resultaten voor bestemming van de afgelopen jaren zijn in mindering 48 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

26 Financieel gebracht op de algemene reserves van Breed. De ontvangen gemeentelijke bijdrage in 2013 van +1,8 miljoen is conform de begroting Incidentele baten/lasten reorganisatie De incidentele baten reorganisatie in 2013 van +6,1 miljoen bestaat uit verwachte lagere kosten van 1,6 miljoen en 4,5 miljoen extra verstrekte subsidie door de gemeenten. Mutaties reserves Verstrekte extra subsidie van 4,5 miljoen door de gemeenten. Conform het bestuursbesluit is deze 4,5 miljoen verantwoord in de programmarekening 2013 (incidentele baten reorganisatie) en vervolgens via een vermogensmutatie (mutaties reserves) in mindering gebracht op de langlopende vordering. TAAKSTELLING EN WACHTLIJST Het aantal standaardeenheden (se) dat gemeenten kunnen plaatsen, de zogenaamde taakstelling, is het afgelopen jaar met bijna +46 se toegenomen in vergelijking met Deze stijging van de taakstelling wordt met name veroorzaakt door gemeente Nijmegen (+45 se), gemeente Groesbeek (+6 se) en gemeente Wijchen (+7 se). De overige deelnemende gemeenten hebben bijna allemaal te maken gehad met een gelijkblijvende of licht verlaagde taakstelling. De (indirect) aan Breed toegewezen taakstelling van de negen deelnemende gemeenten voor 2013 was se. De gerealiseerde formatie in 2013 is +9 se hoger dan de taakstelling. Deze overrealisatie komt voornamelijk door een overrealisatie bij de gemeente Nijmegen van +6 se welke met name is veroorzaakt door de instroom van voormalig WIW/ID ers met een SW-indicatie medio De gemeente Nijmegen heeft deze overrealisatie gecompenseerd door een extra subsidietoekenning in De tabel op pagina 51 geeft een overzicht van de taakstelling en van de over- en onderrealisatie per gemeente (laatste kolom) in Deze realisatie is in de tabel onderverdeeld in realisatie door Breed (realisatie Breed) en door andere SW-bedrijven (realisatie extern). Overzicht taakstelling en realisatie per gemeente 2013 Gemeente taakstelling na uitruil* realisatie Breed realisatie extern realisatie gemeente over/onder realisatie Beuningen 130,02 128,55 1,42 129,97-0,05 Druten 108,59 104,91 3,00 107,91-0,68 Groesbeek 148,11 146,16 2,25 148,41 0,30 Heumen 62,18 60,15 2,21 62,36 0,18 Millingen aan de Rijn 31,01 32,20 0,00 32,20 1,19 Nijmegen 1.143, ,36 17, ,50 5,81 Ubbergen 30,81 30,99 0,00 30,99 0,18 West Maas en Waal 69,54 67,91 2,63 70,54 1,00 Wijchen 241,81 238,95 3,50 242,45 0,64 Totaal aangesloten gemeenten 1.965, ,19 32, ,33 8,57 *Als een gemeente verwacht dat zij zelf de taakstelling niet volledig zal gebruiken, bestaat de mogelijkheid om een deel van de taakstelling aan een andere gemeente over te dragen. Dit noemen we uitruil. 50 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

G A JAARVERSL Lef met LANDER

G A JAARVERSL Lef met LANDER J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Lef met LANDER Inhoudsopgave JAARVERSLAG* Met vertrouwen de toekomst in 5 Missie en beleid 6 Inhoudsopgave JAARREKENING Inleiding 23 1. Rechtmatigheid 24 De buitenwereld

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Hierbij doen wij u het ontwerpjaarverslag en -jaarrekening over het jaar 2011 toekomen.

Hierbij doen wij u het ontwerpjaarverslag en -jaarrekening over het jaar 2011 toekomen. Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 BaanStede Postbus 404 1440 AK Purmerend T (0299) 469 369 F (0299)469 169 E lnfo@baanstede.nl I www.baanstede.nl Gemeente Waterland

Nadere informatie

Concept BEGROTING. Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen. Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn. (d.d. 26 augustus 2013)

Concept BEGROTING. Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen. Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn. (d.d. 26 augustus 2013) Concept BEGROTING 2014 (d.d. 26 augustus 2013) Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn 2 Inhoudsopgave Koers 2014: Ability gaat voor de kansen 4 Inleiding..

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers Inhoud 1 Algemeen 3 Missie en Visie Organigram Kerncijfers 2 Verslagen 9 Verslag Algemeen Bestuur Verslag Raad van Commissarissen Verslag Directie Verslag Ondernemingsraad > 3 Jaarcijfers 29 Geconsolideerde

Nadere informatie

Omslag naar een Nieuw Perspectief. jaarverslag 2010

Omslag naar een Nieuw Perspectief. jaarverslag 2010 Omslag naar een Nieuw Perspectief jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Van de Raad van Commissarissen 3 Het jaar 2010: een omslagjaar 4 Goed werkgeverschap 8 Dienstverlener Inclusief Gresbo: alle zeilen bijzetten

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2012 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 3. Personeel & Organisatie 9 3.1.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken.

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken. Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 7 Externe werkplekken 8 Diensten 9 Beschutte werkplekken 10 Arbeidsintegratie

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22 Jaarverslag 2012 Inhoud VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 4 1.2 SAMENWERKING IN DE REGIO 4 1.3 INSTROOM 4 1.4 BRANCHECODE 5 1.5 EXPLOITATIERESULTAAT 5 2. PERSONEEL EN TRAJECTBEHEER

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie Opdrachtgever RWI Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers Opdrachtnemer SEOR / E. Dijkgraaf, J. Gravesteijn, E. Mendys... [et al.] Onderzoek Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers: hoe en

Nadere informatie

Businesscases functiecreatie

Businesscases functiecreatie Businesscases functiecreatie Businesscase 1: NXP en Breed Businesscase 2: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht en UW Businesscase 3: VDL Parree en de Atlant Groep Businesscase 4: Vebego

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie