Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t."

Transcriptie

1 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 Portefeuillehouder P. Depla Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 september 2009 Samenvatting Per 1 januari 2008 ontvangen wij jaarlijks van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rijksbijdrage van ongeveer 28 miljoen euro voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Dit bedrag en andere bedragen met betrekking tot de Wsw hebben we nog niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Er dient daarom een begrotingswijziging plaats te vinden (BW-00839) waarbij we de rijksbijdrage, de bonus begeleid werken en de kosten voor de Wsw-raad opnemen in de meerjarenbegroting. Het advies is in te stemmen met de begrotingswijziging. Voorstel om te besluiten 1) De te ontvangen Wsw-subsidie (met ingang van 2010 structureel ,-) te boeken ten gunste van programma Werk en Inkomen, deelproduct Wsw (60103). 2) De toe te kennen Wsw-subsidie aan de werkvoorzieningschappen (met ingang van 2010 structureel ) te boeken ten laste van programma Werk en Inkomen, deelproduct Wsw (60103). 3) De te ontvangen bonus begeleid werken ( in 2009 en structureel voor 2010 en verder) te boeken ten gunste van programma Werk en Inkomen, deelproduct Wsw (60103). 4) De te betalen bonus begeleid werken aan de werkvoorzieningschappen ( in 2009 en structureel voor 2010 en verder) te boeken ten laste van programma Werk en Inkomen, deelproduct Wsw (60103). 5) De ontvangsten en uitgaven van de regiogemeenten voor de Wsw-raad (met ingang van 2010 structureel ) te boeken ten gunste/laste van programma Werk en Inkomen, deelproduct Wsw, specificatie Wsw-raad, (60103.S0333). 6) De begrotingswijziging BW vast te stellen ten behoeve van het opnemen van de rijksbijdrage, de bonus BW en de kosten voor de Wsw-raad in de meerjarenbegroting. Rvs Wsw-financiën opnemen in begroting

2 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Vanaf die datum ontvangen wij jaarlijks van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een subsidie van ongeveer 28 miljoen euro in verband met de uitvoering van de Wsw. Tot op heden hebben wij voor iedere ontvangen subsidie een aparte begrotingswijziging gemaakt. Hierdoor zijn de kosten en uitgaven voor de Wsw op langere termijn niet opgenomen in de gemeentelijke begroting. Omdat het een substantieel deel van het totale gemeentelijke budget betreft, vinden wij dit onwenselijk. Via dit raadsvoorstel willen wij daarom meerdere opbrengsten en kosten voor de Wsw op laten nemen in de meerjarenbegroting. Het betreft de jaarlijkse rijksbijdrage, de bonus Begeleid Werken (BW) en de kosten voor de Wsw-raad. 1.1 Wettelijk- of beleidskader Jaarlijkse rijksbijdrage Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. Nijmegen en acht regiogemeenten hebben de uitvoering van de Wsw geregeld binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o. (Breed). In de huidige GR zijn alle bevoegdheden overgedragen aan Breed. In de huidige wet zijn een tweetal bevoegdheden uitgezonderd van deze overdracht. Het betreft financiën en verantwoordingsaspecten. Vanaf 1 januari 2008 ontvangen wij daarom jaarlijks de rijksbijdrage vanuit het ministerie. Deze beschikken wij via een subsidie aan Breed. Tevens werken dertien Nijmegenaren bij een ander werkvoorzieningschap dan Breed, namelijk bij Presikhaaf, Intos en Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Deze schappen verlenen wij eveneens jaarlijks een subsidie om de verplichtingen uit de Wsw voor deze Nijmegenaren uit te voeren. Bonus BW Per 1 januari 2008 voorziet de Wsw in een stimuleringsuitkering, de zogenaamde "bonus BW". Voor 2009 is dit bedrag berekend aan de hand van het aantal BW-plekken welke een schap in 2008 heeft gerealiseerd. Begeleid werken houdt in dat een Wsw-er rechtstreeks in dienst is bij een externe werkgever en begeleid wordt door een werkvoorzieningschap. De bonus moet ingezet worden voor de Wsw. Wsw-raad De Wsw verplicht gemeenten een Wsw-raad in te stellen. Zoals in het raadsvoorstel "vaststelling zienswijze verordening cliëntparticipatie" (95/2008) vermeld, kozen we voor een regionale Wsw-raad. Op 12 mei jl. stelden wij het visiedocument "De toekomst van de Wsw: Stap voor stap" vast. De raad gaf 10 juni jl. haar zienswijze. Uit dit visiedocument blijkt dat Breed de uitvoerende instantie voor de Wsw zal blijven en dat de Wsw-raad (voorlopig) in de huidige vorm blijft bestaan. Wij wilden eerst het visiedocument vaststellen, voordat wij de kosten met betrekking tot de Wsw in de begroting opnamen.

3 1.2 Relatie met programma De Wsw valt onder het programma Werk en Inkomen. 2 Doelstelling Doel van dit raadsvoorstel is een begrotingswijziging vast te stellen in verband met het opnemen van de rijksbijdrage, de bonus BW en de kosten voor de Wsw-raad in de meerjarenbegroting. 3 Argumenten Het vaststellen van een begrotingswijziging is een bevoegdheid van de raad. 4 Risico s 1) Het rijk kan de rijksbijdrage voor de Wsw naar beneden toe bijstellen. Er zijn echter nog geen plannen in deze richting bekend. 2) Het aantal Wsw-ers kan veranderen. Het ministerie garandeert een taakstelling (zie onder 5, Financiën) die minimaal gelijk is aan de taakstelling in het voorgaande jaar, minus het natuurlijk verloop (op basis van landelijke cijfers). Dit kan leiden tot een wijziging in de rijksbijdrage. 3) De bonus BW bedraagt maximaal 3.000,- per BW-plek. Het ministerie stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar op macroniveau. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal Wsw-ers dat landelijk in aanmerking komt voor deze bonus. Hierdoor kan de bonus lager uitvallen dan 3.000,- per BW-plek, indien er landelijk meer mensen begeleid gaan werken. 4) Op grond van stap 2 uit het visiedocument, waar de raad tijdens de burgerronde van 10 juni jl. zijn zienswijze op gaf, is het mogelijk dat een of meerdere gemeenten een eigen Wsw-raad willen oprichten, indien zij taken in eigen beheer uit gaan voeren. Alle risico's zijn te ondervangen door de begroting bij te stellen. Zowel de ontvangen rijksbijdrage als de bonus BW subsidiëren we volledig aan de betreffende werkvoorzieningschappen. Indien wij minder subsidie ontvangen van het ministerie, dan subsidiëren we ook minder aan de betreffende schappen. 5 Financiën Rijksbijdrage Jaarlijks bekijkt het ministerie hoeveel Wsw-geïndiceerden er in het afgelopen jaar waren en welk deel hiervan in de gemeente Nijmegen woonde. Op die manier stelt het ministerie de "taakstelling" vast. Met taakstelling bedoelt het ministerie het aantal Wsw-geïndiceerden dat aan een baan geholpen moet worden en waarvoor het ministerie financiën verstrekt. Indien we minder realiseren dan de taakstelling, dienen we geld terug te betalen aan het ministerie. Meer realiseren is voor eigen rekening van de gemeente. In 2009 bedroeg onze taakstelling voltijdbanen. In 2008 bedroeg dit Dat is in beide jaren ongeveer 73% van het totaal aantal Wsw-ers in Nijmegen. Het overig deel van de Wsw-geïndiceerden komt op de wachtlijst en voor hen wordt geen rijksbijdrage ontvangen. Het werkvoorzieningschap Breed voorziet in 2009 in voltijdbanen voor de gemeente Nijmegen. Het resterende deel van de taakstelling vullen we in bij Intos, werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en Presikhaaf. In haar begroting geeft Breed aan dat zij verwacht dat het aantal Wsw-banen in 2010 minder dan 1% zal dalen.

4 De rijksbijdrage 2009 bedraagt 1.057,59 (voltijds Wsw-banen) x ,99 = ,-. Het voorstel is met ingang van ,- (afronding naar beneden) structureel in de begroting op te nemen, programma Werk in Inkomen, product Werk, deelproduct Wsw (60103.D.43103). Dit bedrag ontvangen we dus van het ministerie van SZW en subsidiëren we volledig aan de werkvoorzieningschappen. (Beslispunt 1 en 2) Bonus BW Het ministerie kent de bonus BW toe op basis van het gerealiseerde aantal BW-plekken van het voorgaand jaar. In 2008 bedroeg de bonus voor het aantal mensen dat in 2007 begeleid is gaan werken ,- (48,04 mensen x 3.000,-). Het betrof enkel mensen die begeleid worden door Breed. De andere werkvoorzieningschappen begeleiden geen Nijmegenaren die begeleid werken. Breed gaf aan dat in ,84 mensen begeleid zijn gaan werken. Indien de bonus 3.000,- per jaar blijft, dan ontvangen we eind ,- van het ministerie voor het aantal gerealiseerde BW-plekken in Voor 2009 nemen we daarom een bedrag van ,- op in de begroting. De directeur van Breed gaf aan dat het aantal BW-plaatsingen in 2009 iets terug is gelopen. Dit is volgens Breed veroorzaakt doordat zij First-in-First-out (Fifo) diende te plaatsen vanaf de wachtlijst. Hierdoor moesten mensen die begeleid konden werken, langer wachten. In het visiedocument "De toekomst van de Wsw: Stap voor stap" stelden wij daarom voor om een verordening wachtlijstbeheer te maken, waarbij we twee wachtlijsten gaan hanteren. Een voor mensen met een advies BW en een voor mensen zonder advies BW. Op deze wijze willen we het aantal plaatsingen BW stimuleren. We plannen om deze verordening per 1 januari 2010 vast te laten stellen door het bestuur van Breed. Dit betaalt zich pas uit over de bonus die we in 2011 ontvangen. Het voorstel is structureel ,- op te nemen voor de bonus BW in de begroting, programma Werk in Inkomen, product Werk, deelproduct Wsw (60103.D.43103). Dit bedrag ontvangen we dus van het ministerie en subsidiëren we volledig aan Breed. Bij de bepaling van dit bedrag hebben we rekening gehouden met het mindere aantal plaatsingen BW per jaar, en de mogelijkheid dat minder dan 3.000,- per BW-plek betaald kan worden. Indien blijkt dat door de verordening beduidend meer mensen begeleid gaan werken, dan kunnen we de begroting hierop aanpassen. (Beslispunt 3 en 4) Wsw-raad Met de Wsw-raad zijn de navolgende kosten gemoeid: 1. Kosten ambtelijke ondersteuning: ,- 2. Vacatiegelden conform regeling commissieleden gemeente Nijmegen 6.334,- 3. Deskundigheidsbevordering/literatuur: 1.750,- 4. Communicatie richting achterban: 2.000,- 5. Uitje: 450,- Totaal ,- De kosten van de Wsw-raad delen we met alle betrokken regiogemeenten. Voor de kostenverdeling sluiten we aan bij de gebruikelijke verdeling van andere indirecte overstijgende kosten binnen de GR (onder andere bestuurs- en beheerskosten Breed), namelijk op basis van het aantal inwoners per gemeente.

5 De bijdrage in de kosten van de Wsw-raad per gemeente bedraagt voor 2010: Gemeente Aantal inwoners % van totaal aantal Bijdrage inwoners Beuningen % 1.667,- Druten % 1.190,- Groesbeek % 1.249,- Heumen % 1.095,- Millingen a/d Rijn % 387,- Nijmegen % ,- Ubbergen % 614,- West Maas en Waal % 1.206,- Wijchen % 2.611,- Totaal % ,- Bron: Begroting Breed 2010 Hiervan is 51% voor rekening van de gemeente Nijmegen, 49% hiervan factureren we jaarlijks aan de regiogemeenten. De bijdrage voor de Wsw-raad nemen we op in de kosten en indexeren we jaarlijks conform de gemeentelijke percentages. Het voorstel is met ingang van 2010 structureel ,- in de begroting op te nemen als kosten en ,- in de begroting op te nemen als opbrengsten die vervolgens bestemd zijn voor de dekking van kosten Wsw-raad (Beslispunt 5). De kosten voor de gemeente Nijmegen ( ,-) worden betaald uit programma Werk en Inkomen, product Werk, deelproduct Wsw (60103.D.43062). Hiervoor zijn reeds voldoende middelen in de begroting aanwezig. Onderstaand een overzicht van de bedoelde mutaties: en verder Boeking Rijkssubsidie WSW baten D lasten D WSW Bonus baten D lasten D WSW Raad baten S lasten S Technische wijziging: Kosten Nijmegen Deze mutaties leiden tot een begrotingswijziging. (Beslispunt 6) 6 Communicatie Het opnemen van de jaarlijkse rijksbijdrage en de bonus BW in onze begroting behoeft geen communicatie. Wij communiceerden reeds met de onafhankelijk voorzitter van de Wsw-raad over de begroting voor de Wsw-raad. Hij gaf aan zich in de begroting te kunnen vinden.

6 7 Uitvoering en evaluatie In oktober/november ontvangen we de beschikking van het ministerie over de bonus BW 2008/2009. Deze zullen wij volledig aan Breed beschikken, zoals afgesproken tijdens de behandeling in de burgerronde van het raadsvoorstel 43/2009 over de bonus BW 2007/2008. We verplichten Breed dit geld te gebruiken ter bekostiging van extra formatieplaatsen. Per 1 juli 2010 is de verordening Cliëntparticipatie twee jaar van kracht. De verordening zal dan geëvalueerd worden. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa Bijlage(n): -

7

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 3e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Neerijnen. Najaarsnota 2013. Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën. Datum : 02 oktober 2013. Versie : 1.

Gemeente Neerijnen. Najaarsnota 2013. Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën. Datum : 02 oktober 2013. Versie : 1. 2013 Gemeente Neerijnen Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën Datum : 02 oktober 2013 Versie : 1.02 Document : 2425_1.ODT Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ontwikkelingen algemeen...4

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland Begroting 2012 WNK Bedrijven Alkmaar 1 Colofon: Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning Print: Afdeling

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 12-11-2013 Registratienummer Naam raadslid Fractie Portefeuillehouder(s) Rs13.00766 Beryl Dreijer Beryl Dreijer F.M. Weerwind Onderwerp: Declaraties,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie