Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren"

Transcriptie

1 Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren November 2015 Auteur: H. Kerkdijk MMO Transitie Wsw BWR gemeente Haren 1

2 Inhoud 1. Actuele situatie Liquidatie GR BWR Harense Wsw medewerkers Formeel werkgeverschap Iederz Formeel werkgeverschap BWR Materieel werkgeverschap BWR Advies Financiële doorrekening Bijlage 1. Gespreksverslag BWR 2. Gespreksverslag Iederz Transitie Wsw BWR gemeente Haren 2

3 1. Actuele situatie 1.1. Liquidatie GR BWR In 2014 is een besluit genomen over de liquidatie van de GR BWR. De GR houdt op te bestaan per 1 januari Deze ontwikkeling is ingezet vanwege het afsluiten van de SW voor nieuwe cliënten. De SW zal daardoor de komende jaren afnemen in omvang. Vanuit gemeente Haren is in 2014 de lijn gekozen om een eigen weg in te slaan. Met de liquidatie van de BWR kan deze organisatie niet meer optreden als werkgever voor de Harense SW medewerkers. Daarom zal de gemeente Haren met ingang van 1/1/2016 op moeten gaan treden als formeel werkgever van de WSW medewerkers Harense Wsw medewerkers Haren heeft 45 inwoners die een indicatie hebben voor de Wet sociale werkvoorziening (nu onderdeel van de Participatiewet) en tewerk zijn gesteld binnen de SW organisaties waar Haren mee samen werkt. Deze inwoners worden door BWR Hoogezand-Sappemeer en Iederz Groningen in verschillende werkvormen te werk gesteld. Overzicht Participatiewet Wsw medewerkers gemeente Haren en all-in salariskosten SW bedrijf Werkvorm Wswmedewerkers SE Totaal all-in salariskosten Gemiddelde all-in salariskosten/se BWR BWR Groen/Haren 9 8, BWR Groen/Hoogezand-Sappemeer 4 3, BWR Detachering groen 2 1, BWR Detachering elders 2 2, BWR Beschut 12 10, BWR Intern BWR 1 1, Totaal BWR 30 27,83 Iederz Iederz Detachering elders 6 3, Iederz Beschut 8 7, Iederz Begeleid werken 1 0, Totaal Iederz 15 12,46 Totaal Haren 45 40, Werkvorm Groen: BWR De werkvorm Groen wordt uitgevoerd door BWR (9 Wsw-medewerkers, 8,83 SE) die in opdracht van de gemeente Haren team Woonomgeving een pakket groenonderhoud uitvoeren voor per jaar. Daarnaast wordt binnen de werkvorm Detachering het beheer en onderhoud van de begraafplaats Oosterhaar uitgevoerd door BWR (2 Harense medewerkers (1,89 SE) en een (1SE) uit Hoogezand-Sappemeer). Hiermee is een werkpakket gemoeid van Door BWR wordt in opdracht van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een pakket groenonderhoud uitgevoerd waarin 4 Harense Wsw-medewerkers (3,5 SE) werkzaam zijn. In 2016 wordt gestreefd naar het concentreren binnen de gemeente Haren van alle Harense Wsw-medewerkers die werkzaam zijn in het Groen. Transitie Wsw BWR gemeente Haren 3

4 Werkvorm Detachering: De werkvorm Detachering wordt uitgevoerd door BWR (4 medewerkers waarvan 2 in het groen en 2 elders, 3,89 SE). Van deze bezetting zijn 2 medewerkers gedetacheerd bij de gemeente Haren team Woonomgeving voor beheer en onderhoud van de begraafplaats Oosterhaar. De daarmee gemoeide omzet is in beeld gebracht binnen de werkvorm Groen. Daarnaast is 1 medewerker gedetacheerd bij de gemeente Haren voor de uitvoering van administratieve werkzaamheden. Daarmee wordt een omzet gegenereerd van per jaar. Vooreerst wordt per 1/1/2016 gekozen voor het continueren van de uitvoering door BWR, voor zover de opdracht voor de detachering niet verstrekt is door de gemeente Haren. Werkvorm Beschut/Intern: De werkvorm Beschut en Intern wordt uitgevoerd door BWR (13 medewerkers 12 beschut en 1 intern, 11,61 SE). Binnen de werkvorm Beschut BWR zijn hiervan 4 medewerkers (3,67 SE) aangesteld in een tijdelijk contract. Vooreerst wordt per 1/1/2016 gekozen voor het continueren van de uitvoering door BWR en het omzetten van de tijdelijke contracten naar een vaste aanstelling. Hiermee wordt gehandeld in de lijn die door staatssecretaris Klijnsma en de brancheorganisatie Cedris voorstaat inzake het behoud van beschermde werkplekken. De gemeente neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Advies ten aanzien van Iederz en de tijdelijke krachten: Geadviseerd wordt om de 4 tijdelijke krachten (3,67 SE) met ingang van 1 januari 2016 een vast dienstverband aan te bieden Iederz Detachering: De werkvorm Detachering wordt uitgevoerd door Iederz (6 medewerkers, 3,84 SE). Vooreerst wordt per 1/1/2016 gekozen voor het continueren van de uitvoering door Iederz. Werkvorm Beschut: De werkvorm Beschut wordt uitgevoerd door Iederz (8 Wsw-medewerkers, 7,78 SE). Werkvorm Begeleid werken: De werkvorm Begeleid werken wordt uitgevoerd door Iederz (1 Wsw-medewerkers, 0,84 SE). 2. Formeel werkgeverschap Iederz Iederz regelt tot nu toe de rechtspositie van de eerder genoemde groep Wsw medewerkers en is premieplichtig naar de fiscus. De relatie met Iederz is in het verleden gegroeid. De 15 medewerkers bij Iederz komen uit de opheffing in het verleden van het provinciale SW-bedrijf, waarvoor Haren een garantstelling is overeengekomen met Iederz. Dit gaat om 4,5 SE. Alle andere medewerkers bij Iederz zijn ooit in Groningen aangesteld binnen de SW en daarna verhuisd naar Haren. Groningen ziet deze medewerkers feitelijk nog steeds als Groningse medewerkers en draagt ook de eventuele tekorten. Haren betaalt alleen, conform de afspraken die hierover landelijk gelden, een subsidiebedrag per SE door. De gemeente Groningen is en blijft zowel formeel als materieel werkgever van deze Transitie Wsw BWR gemeente Haren 4

5 medewerkers. Hierin verandert per 1 januari 2016 niets. Er hoeft geen nadere besluitvorming of afspraak met Iederz gemaakt te worden. Het vervolg van deze notitie richt zich dan ook op de medewerkers bij BWR. Advies ten aanzien van het formeel werkgeverschap Iederz: Continuering van het formeel en materieel werkgeverschap bij Iederz is na 1/1/2016 wenselijk. Het grootste deel van de Wsw medewerkers is werkzaam in groepsdetachering op langlopende contracten. Iederz is bereid de arbeidsovereenkomsten met de betreffende medewerkers te continueren. Daarom adviseren wij voor de Wsw medewerkers (Iederz) het volledige werkgeverschap voort te zetten bij Iederz. 3. Formeel werkgeverschap BWR BWR regelt tot nu toe de rechtspositie van de eerder genoemde groep Wsw medewerkers en is premieplichtig naar de fiscus. Doordat BWR als gemeenschappelijke regeling per 1/1/2016 wordt opgeheven, vervalt daarmee de mogelijkheid het formele werkgeverschap van de Wsw-medewerkers uit de gemeente Haren bij BWR te beleggen. Ook de gemeente Hoogezand-Sappemeer of BWRI, de rechtsopvolger van BWR, is niet bereid het formeel werkgeverschap voor zijn rekening te nemen. Daarom zal de gemeente Haren met ingang van 1/1/2016 als formeel werkgever voor de Harense Wsw-medewerkers (direct of indirect) op moeten gaat treden. Hierover is inhoudelijk gesproken met de directie van BWR. Een verslag van dit gesprek is als bijlage 1 bij deze rapportage gevoegd. Formeel werkgeverschap na 1/1/2016 Hiervoor zijn 3 opties beschikbaar, te weten: Als gemeente de Wsw medewerkers zelf in dienst nemen; De Wsw medewerkers in dienst laten treden van een nauw aan de gemeente gelieerde organisatie; Het dienstverband van de Wsw medewerkers continueren bij de huidige werkgever, voor zover dit haalbaar is. Optie 1 Als gemeente de Wsw medewerkers zelf in dienst nemen: Voordeel van het zelf in dienst nemen van de Wsw medewerkers in een afdeling of werkmaatschappij en op gaan treden als formeel werkgever is dat er een eenvoudige uitvoeringsstructuur ontstaat met korte lijnen tussen beleid en uitvoering. Daarnaast is deze optie snel te realiseren. Wsw-medewerkers hebben een eigen CAO en vallen dus niet onder de arbeidsvoorwaarden van de gemeente (CAR- UWO). Ten aanzien van de participatie zal door een deel van de medewerkers de status als medewerker van de gemeente hoger worden gewaardeerd dan de status als Wsw medewerker. Dit heeft een positieve invloed op mogelijkheden om mee te doen naar vermogen. Daar staat tegenover dat dit op de uitstroomprikkel een negatieve invloed heeft. Deze prikkel is toch al erg laag, door de gunstige CAO voorwaarden in de WSW. Wsw-medewerkers behoren tot de doelgroep van het gemeentelijk re-integratiebeleid. Het lijkt dan niet verstandig om hen tot collega s te maken van degenen die hen moeten re-integreren richting reguliere arbeid; Feitelijk verandert er in de werkplek en de werkverhoudingen van de mensen niet heel erg veel. Transitie Wsw BWR gemeente Haren 5

6 Optie 2 De Wsw medewerkers in dienst laten treden van een nauw aan de gemeente gelieerde organisatie: In deze optie wordt een nauw aan de gemeente gelieerde stichting opgericht als formele werkgever voor de Wsw medewerkers. Van overdracht van bevoegdheden voor de Wsw ers van de gemeente aan de Stichting kan echter geen sprake zijn. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomsten voor Wsw ers door de Stichting worden gesloten rechtens namens het college. Hierbij ontstaat het voordeel dat een Stichting als juridisch werkgever zich richting de medewerkers kan profileren als bedrijf gericht op ontwikkeling en doorstroming. Bovendien kan de gemeente, als gevolg van de statutaire bevoegdheden, toezicht op de Stichting uitoefenen als ware het een eigen dienst. Dit levert weer voordelen op bij het inlenen van personeel voor de uitvoering van onder meer het groenonderhoud en andere gemeentelijke Ten aanzien van het formeel werkgeverschap opdrachten, omdat daarvoor een onderhandse opdracht aan de Stichting kan worden verstrekt. Een aanbesteding is dan niet noodzakelijk Nadeel is dat er een entiteit ontstaat die 100% door de gemeente wordt aangestuurd maar ook losstaat van de gemeente. Hier moet ondersteuning en begeleiding vanuit de gemeentelijke organisatie aan gegeven worden. Gevolg daarvan is een extra belasting in capaciteit en kosten voor de gemeentelijke organisatie. Daarnaast zal voor het inrichten van de entiteit, nadat de gemeenteraad wensen en bedenkingen kenbaar heeft kunnen maken, toestemming verleend moeten worden door het college van Gedeputeerde Staten. Ingeschat wordt dat met het verkrijgen van deze toestemming enkele maanden gemoeid is. Optie 3 Het dienstverband van de Wsw medewerkers continueren bij de huidige werkgever, voor zover dit haalbaar is. De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft aangegeven niet langer een rol te willen spelen in het formeel werkgeverschap van de Harense SW-medewerkers. Advies ten aanzien van het formeel werkgeverschap BWR: Doordat BWR met ingang van 1/1/2016 opgeheven wordt is continuering van het formeel werkgeverschap bij BWR niet aan de orde. Overwogen zou kunnen worden de relatie met de rechtsopvolger van BWR (BWRI) te continueren op basis van een inkoop relatie. Echter is het grootste deel van de Wsw medewerkers werkzaam in opdrachten van de gemeente Haren. Daarom adviseren wij de Wsw medewerkers (BWR) met ingang van 1/1/2016 het formeel werkgeverschap van deze medewerkers onder te brengen bij de gemeente Haren (in een arbeidsovereenkomst volgens de cao Wsw). Hoewel een stichting voordelen biedt, is de afweging gemaakt dat de inspanning die verricht moeten worden om de stichting draaiend te houden niet opwegen tegen de voordelen. De mogelijkheden die de stichting biedt, kunnen ook zonder de stichting worden gerealiseerd. 4. Materieel werkgeverschap BWR De materiële werkgever is belast met de feitelijke (dagelijkse) aansturing op de werkvloer voor die werkzaamheden waarvoor de medewerker is aangesteld. Voor het materieel werkgeverschap na 1/1/2016 zijn 2 opties beschikbaar, te weten: Transitie Wsw BWR gemeente Haren 6

7 Optie A Het materieel werkgeverschap wordt met ingang van 1/1/2016 voor alle Wsw medewerkers ondergebracht bij BWR: Hierdoor wordt de huidige situatie gecontinueerd. Voordeel is dat daarmee de overgang voor de Wsw medewerkers in relatieve rust plaats kan vinden. Nadeel is dat voor het materieel werkgeverschap teruggegrepen moet worden op een relatief kostbare oplossing. Optie B Het materieel werkgeverschap wordt met ingang van 1/1/2016 voor Wsw medewerkers werkvorm groen ondergebracht bij de gemeente Haren team Woonomgeving en blijft voor de Wsw medewerkers werkvorm Beschut en werkvorm Detachering rusten bij BWR: Hierdoor wordt de huidige situatie deels gecontinueerd. Voordeel is dat daarmee de overgang voor de Wsw medewerkers in de zwakkere doelgroep Beschut en Detachering in relatieve rust plaats kan vinden. Het materieel werkgeverschap voor de Wsw medewerkers in de werkvorm Groen wordt ondergebracht bij het team Woonomgeving. De betrokken doelgroep zal hier maar zeer beperkt iets van merken, doordat de toekomstige situatie sterk vergelijkbaar is met de huidige situatie. Het nadeel dat voor het materieel werkgeverschap teruggegrepen moet worden op een relatief kostbare oplossing is in deze optie beperkt. De materiële werkgeverstaken rond P en O taken zoals salarisuitbetaling en ziekteregistratie en begeleiding wordt voor alle medewerkers ingekocht bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer/BWRI. De gemeente Haren heeft hiervoor nog de kennis, noch de capaciteit in huis. Met Bwri zijn afspraken gemaakt over de kosten van deze invulling van het materieel werkgeverschap welke in de financiële paragraaf van deze notitie zijn opgenomen. Dit geldt ook voor het overnemen van het materieel waarmee de medewerkers groen hun werkzaamheden in Haren verrichten. Advies ten aanzien van het materieel werkgeverschap: BWR: Wij adviseren het materieel werkgeverschap voor de Wsw medewerkers (BWR) werkvorm Groen en deels detachering voor zover deze medewerkers zijn gedetacheerd in de groenvoorziening - met ingang van 1/1/2016 onder te brengen bij de gemeente Haren team Woonomgeving en voor de overige gedetacheerde Wsw medewerkers en de werkvorm Beschut te continueren bij BWR. Daarnaast adviseren wij het materieel van de medewerkers groenvoorziening over te nemen van BWR. Transitie Wsw BWR gemeente Haren 7

8 5. Advies Mede op basis van de gepresenteerde analyse adviseren wij: Ten aanzien van de positie van de SW medewerkers werkzaam bij Iederz De huidige uitvoeringspraktijk ten aanzien van zowel het formele als materiële werkgeverschap tussen Haren en Iederz te continueren. Ten aanzien van het formeel werkgeverschap van de Wsw medewerkers van BWR: Het formeel werkgeverschap van de Wsw medewerkers met ingang van 1/1/2016 onder te brengen bij de gemeente Haren (in een arbeidsovereenkomst volgens de cao Wsw); Omzetten van alle 4 tijdelijke contracten van Wsw medewerkers (BWR) in een vaste aanstelling; Ten aanzien van het materieel werkgeverschap van de Wsw medewerkers BWR: Het materieel werkgeverschap voor de Wsw medewerkers werkvorm Groen en deels detachering met ingang van 1/1/2016 onder te brengen bij de gemeente Haren team Woonomgeving; Het materieel werkgeverschap van de Wsw medewerkers werkvorm Beschut te continueren bij BWR; Het materieel werkgeverschap voor de PSA/HRM/rechtspositie onder te brengen bij BWR. Daarnaast adviseren wij: De uitrol uit te voeren conform het bij dit voorstel gevoegde Implementatieplan Wswmedewerker gemeente Haren Bij de aanstelling van de Wsw medewerkers gebruik te gaan maken van de bij dit voorstel gevoegde arbeidsovereenkomst. In te stemmen met overname van materieel ten behoeve van de medewerkers groenvoorziening op basis van de met BWRI overeengekomen prijs. 6. Financiële doorrekening 2016 Op basis van het in hoofdstuk 5 geformuleerde advies worden in deze financiële doorrekening de consequenties van de gemaakte keuzes in beeld gebracht. Transitie Wsw BWR gemeente Haren 8

9 Exploitatie Gemeente/BWR Iederz 1 SE 38,40 25,94 12,46 2 Medewerkers Subsidieresultaat: 3 Salariskosten , , ,86 4 Begrote subsidie o.b.v. ingeschatte SE , , ,52 5 Tekort/overschot , , ,34 6 het financiële verschil komt ten laste van Iederz ,34 7 Tekort/overschot Iederz voor Haren 0,00 Bedrijfsresultaat: Opbrengsten 8 Groencontract Haren (afsprakenlijst BWR 13/4/2015) , ,00 9 Onderhoud begraafplaatsen , ,08 10 Detachering administratieve diensten gemeente , ,00 11 Totaal opbrengsten , ,08 Kosten derden 13 Kosten Garantiestelling Iederz , ,00 12 Kosten begeleiding Beschut BWR , ,00 Kosten PSA/HRM/rechtspositie medewerkers ex 14 BWR , ,00 15 Beschikbaar stelling werkleiding BWR Groen medewerkers PM PM 16 Uitvoering maaibestek Cymac , ,00 Overname materieel/keten/gereedschappen- 17 incidenteel Jaarlijkse kosten auto, materieel en overige voorzieningen , ,00 19 Totaal kosten derden , , ,00 20 Netto bedrijfsresultaat -643, , ,00 21 tekort subsidieresultaat , , , Structureel beschikbaar budget exploitatietekort Wsw , ,00 Subsidieresultaaat + Bedrijfsresultaat + Structureel budget , , ,00 Zie voor een toelichting op de volgende pagina Transitie Wsw BWR gemeente Haren 9

10 Toelichting op het financiële overzicht exploitatie Gaat om de omgerekende en opgetelde deeltijdfactor van de dienstverbanden 2. Het feitelijk aantal mensen dat in dienst is 3. Dit betreft de werkelijk verwachte salariskosten 4. Dit betreft de verwachte subsidie o.b.v. de werkelijk ingeschatte aantallen SE s en niet o.g.v. mei circulaire, die nog uitgaat van een hoger aantal SE s. Het meerdere moet terugbetaald worden. 5. Betreft het saldo tussen salariskosten en subsidie 6. Iederz neemt het tekort voor de medewerkers bij Iederz voor haar rekening, behoudens de garantstelling, zie punt Betreft bijdrage Haren aan saldo salariskosten en subsidie 8. De kosten die Haren in 2015 aan het groencontract met BWR heeft besteed 9. De kosten die Haren in 2015 aan het onderhoud begraafplaatsen heeft besteed 10. Kosten voor gedetacheerde kracht bij de gemeente Haren 11. Totaal van regel 8,9 en De garantstelling van Haren voor 4,5 SE uit de overname van het provinciaal SW bedrijf door Iederz in het verleden. 13. De kosten van de begeleiding van het beschut werken bij Iederz 14. Kosten van het materieel werkgeverschap door BWR 15. De werkleiding wordt zonder kosten beschikbaar gesteld door Hoogezand-Sappemeer, in ruil voor een gedetacheerde kracht uit Haren die in Hoogezand blijft werken. Deze afspraak geldt voor een periode van ongeveer 2 jaar, waarna de werkleider met pensioen gaat. De aansturing zal dan opnieuw moeten worden ingevuld. 16. Cymac blijft het maaiwerk in 2016 doen in Haren. 17. De gemeente neemt het bestaande materieel over van BWR. Deze kosten komen ten laste van Voor automaterieel en onvoorzien is een post opgenomen 19. Het totaal van de kosten van post 12 t/m Saldo kosten en opbrengsten bedrijfsresultaat 21. Saldo subsidieresultaat en bedrijfsresultaat 22. Betreft structureel in de begroting opgenomen bedrag i.v.m. tekorten BWR 23. Betreft het tekort na aftrek van de structurele inzet onder punt 22. Transitie Wsw BWR gemeente Haren 10

11 Bijlage 1 Gespreksverslag BWR In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van BWR. Dit om in beeld te brengen welke praktische stappen ondernomen moeten worden om de Wsw-medewerkers vanuit BWR al dan niet onder te brengen bij een (nieuwe) werkgever. Tijdens deze gesprekken werden de volgende mogelijkheden besproken: Tijdelijke contracten die aflopen per 3/2/2016: Deze tijdelijke contracten (4 medewerkers, 3,67 SE) kunnen worden omgezet in een vaste aanstelling. Deze formatie is beperkt afgedekt in de rijksbijdrage. Het materieel werkgeverschap wordt met ingang van 1/1/2016 voor alle Wsw medewerkers ondergebracht bij BWR Deze optie is voor BWR mogelijk. In deze optie brengt BWR voor 23 Wsw medewerkers een bedrag in in rekening van en voor 3 Wsw medewerkers een bedrag van per jaar. Het materieel werkgeverschap wordt met ingang van 1/1/2016 voor Wsw medewerkers werkvorm groen ondergebracht bij de gemeente Haren team Woonomgeving en blijft voor de Wsw medewerkers werkvorm Beschut en werkvorm Detachering rusten bij BWR: Deze optie is voor BWR mogelijk. In deze optie brengt BWR voor 7 medewerkers Beschut (6,00 SE) een bedrag per medewerker in rekening van per jaar en voor 3 medewerkers detachering (3 SE) een bedrag van per jaar. Daarnaast wordt voor de ondersteuning ten aanzien van PSA, HRM en de rechtspositie een bedrag van per medewerker per jaar in rekening gebracht (excl. de medewerkers Beschut). Het voor de uitvoering benodige materieel en de gereedschappen kunnen voor een bedrag van (excl. leaseauto) worden overgenomen van BWR. Transitie Wsw BWR gemeente Haren 11

12 Bijlage 2 Gespreksverslag Iederz In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Iederz. Dit om in beeld te brengen welke praktische stappen ondernomen moeten worden om de Wsw-medewerkers vanuit Iederz al dan niet onder te brengen bij een (nieuwe) werkgever. Tijdens deze gesprekken werd het volgende besproken: Het materieel werkgeverschap wordt met ingang van 1/1/2016 voor de bij Iederz geplaatste Wsw medewerkers voortgezet bij Iederz: Hierdoor wordt de huidige situatie gecontinueerd. Deze optie is voor Iederz wenselijk. Iederz ziet de Harense WSW medewerkers die door verhuizing uit Groningen Harens zijn geworden, nog steeds volledig als haar verantwoordelijkheid. Dit zal in de toekomst niet veranderen. In deze optie brengt Iederz op declaratiebasis aanvullende kosten in rekening voor 5 Wsw medewerkers ( per SE / 4,5 SE) in het kader van een in het verleden tussen de gemeenten Groningen en Haren afgesloten garantieovereenkomst in verband met het opheffen van het provinciale SW bedrijf. Daarnaast wordt de rijksbijdrage Wsw in 2016 door de gemeente Haren aan Iederz op declaratiebasis verstrekt volgens het Wsw principe woon/werkgemeente Wsw. Met ingang van 2017 wordt de rijksbijdrage door Min SZW rechtstreeks aan Iederz verstrekt. Transitie Wsw BWR gemeente Haren 12

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

B&W openbare besluitenlijst inclusief publiekssamenvatting vergadering dd. 10 november 2014 Besluit nummer Omschrijving Besluit Publiekssamenvatting

B&W openbare besluitenlijst inclusief publiekssamenvatting vergadering dd. 10 november 2014 Besluit nummer Omschrijving Besluit Publiekssamenvatting 9370 9371 9372 Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Financiële verordening gemeente Haren 2014 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haren 2015 raad voor te stellen: a. kennis te nemen van de bezuinigingsmogelijkheden

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken 23-2-2016 CONTEXT: Volume-ontwikkeling Doelstelling nieuw beschut Doelstelling: ook mensen met

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka.

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Voorgestelde beslissing :

Voorgestelde beslissing : Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 74 Onderwerp : Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling BWR Bijlage(n) : 1. Notitie Vorming

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Gemeen tewaterland Monnickendam, 31 maart 2015 Nummer: 205-92 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: drs. L. Bromet A. Vreugdenhil Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

openbaar Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS conform advies besloten.

openbaar Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS conform advies besloten. Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS Rapport aan B&W d.d. 14.10oktober 2015 secretaris V.Raats Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering Samenleving openbaar

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Notitie: Aandelenoverdracht WEZO NV aan de gemeente Zwolle

Notitie: Aandelenoverdracht WEZO NV aan de gemeente Zwolle Notitie: Aandelenoverdracht WEZO NV aan de gemeente Zwolle 1. Inleiding In 214 is besloten de gemeenschappelijke regeling GR-WEZO op te heffen (bestaande uit de gemeenten Zwolle, Hattem, Raalte, Zwartewaterland

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015

Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015 Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015 Inleiding Eind 2014, begin 2015 hebben de raden van Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle onder voorwaarden ingestemd

Nadere informatie

Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw

Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw 1. Wat moet er gebeuren? De liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw wordt uitgevoerd aan de hand van drie sporen: 1. De afbouw

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Begroting Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie. Versie: Definitief 2.0 ( )

Begroting Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie. Versie: Definitief 2.0 ( ) 2015 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie Versie: Definitief 2.0 (16-12-2014) INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestuur BWR...4 3. Bedrijf en management...5 4. Verbonden partijen...6

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

De voorziening beschut werk

De voorziening beschut werk De voorziening beschut werk Dilemma s en oplossingen Johan Kruithof - Wethouder gemeente Apeldoorn Marc Bevers sr. Beleidsmedewerker gemeente Tilburg Agenda Back to basic s: beschut, waar ging het ook

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskoers op hoofdlijnen Toekomst Permar WS

Onderwerp: Beleidskoers op hoofdlijnen Toekomst Permar WS Onderwerp: Beleidskoers op hoofdlijnen Toekomst Permar WS openbaar Rapport aan B&W d.d. 23 maart 2016 secretaris C.W. Kramer-Gaasbeek Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

Aandelenoverdracht WEZO NV aan de gemeente Zwolle en opheffen Gemeenschappelijke Regeling Wezo

Aandelenoverdracht WEZO NV aan de gemeente Zwolle en opheffen Gemeenschappelijke Regeling Wezo Notitie Aandelenoverdracht WEZO NV aan de gemeente Zwolle en opheffen Gemeenschappelijke Regeling Wezo 1. Inleiding Hattem heeft momenteel 44 fte (5 personen) die in het kader van de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november Inhoudsopgave 1. Beschut werken: waar hebben we het over 2. Beleidskeuzes 3. De financiële

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Haalbaarheidsplan Werkbedrijf Dalfsen

Haalbaarheidsplan Werkbedrijf Dalfsen Haalbaarheidsplan Werkbedrijf Dalfsen Inleiding Zoals het er nu naar uitziet treedt per 1 januari 2015 de (vernieuwde) Participatiewet in werking. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 5 Onderwerp: Opheffen Gemeenschappelijke Regeling WEZO Datum: 16 december 2014 Portefeuillehouder: dhr. R. van Leeuwen Decosnummer:

Nadere informatie

Trendrapport Impact daling Wsw-subsidie op financiën gemeenten

Trendrapport Impact daling Wsw-subsidie op financiën gemeenten Trendrapport Impact daling Wsw-subsidie op financiën gemeenten 26 januari 2015 Auteur: drs. G. Reezigt DE WSW SUBSIDIE: VAN MELKKOE TOT MOLENSTEEN Het is zover: de langverwachte Participatiewet is 1 januari

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008;

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; Raadsbesluit Concept Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; b e s l u i t : Gelet

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016

FINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016 FINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016 Raad van Advies Halfjaarrapportage exploitatie NV 2016 Overwegingen en advies Raad van Advies Niet corresponderende cijfers Er wordt geconstateerd dat cijfers niet altijd

Nadere informatie

Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen

Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen Informatiebijeenkomst 3 oktober 2014 Jaco van Velden, IROKO Inhoud 1. WOZL op dit moment 2. De Participatiewet 3. De opdracht 4. Scenario s voor Beschut Werken 5.

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 No. 11858-1 Emmeloord, 31 juli 2012. Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 Voorgenomen besluit De verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

GR WEZO. Nota Opheffing GR WEZO

GR WEZO. Nota Opheffing GR WEZO GR WEZO Nota Opheffing GR WEZO Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Voorgenomen besluit 3 1.2.1 Voorwaarde : arbeidsrelatie SW-medewerkers 3 1.2.2 Voorwaarde : Garantiestelling Financiering BNG 3

Nadere informatie

Met dit voorstel regelen wij de formele verstrekking van deze middelen aan Breed voor het jaar 2015.

Met dit voorstel regelen wij de formele verstrekking van deze middelen aan Breed voor het jaar 2015. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2015 Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen. Door de Participatiewet is er

Nadere informatie

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6 Raadsvergadering : 16 april 2012 Agendapunt : 6.d Registratienummer : 12.036 Portefeuillehouder(s) : F.M. Schoonderwoerd Opsteller : J. van Wijk E-mail : jvanwijk@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 3327

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode Nr. 2007-076 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode 2008-2012. Beslispunten: 1. Te besluiten de werking van het

Nadere informatie

7 e Tussenrapportage Transitie Hameland

7 e Tussenrapportage Transitie Hameland 7 e Tussenrapportage Transitie Hameland Hameland is in transitie en inmiddels ook in liquidatie. Medio maart 2017 heeft u de laatste stand van zaken kunnen lezen in de 6 e Tussenrapportage Transitie Hameland.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Datum uw brief. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Datum uw brief. Geachte leden van de Raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 19 november 2008) Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax

Nadere informatie

t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^

t  ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^ R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. AB-vergadering d.d. 29 mei 2015, agendapunt 5

ALGEMEEN BESTUUR. AB-vergadering d.d. 29 mei 2015, agendapunt 5 ALGEMEEN BESTUUR AB-vergadering d.d. 29 mei 2015, agendapunt 5 Aan: Leden van het Dagelijks Bestuur Van: J.J. van Loon Datum: 27 mei 2015 Kenmerk: Dir/JvL/EJ nr. 2015-049 Betreft: Begroting 2016 uitgangspunten

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Bestuurlijke structuur Wet Werken naar Vermogen en Wet sociale werkvoorziening

Bestuurlijke structuur Wet Werken naar Vermogen en Wet sociale werkvoorziening Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Bestuurlijke structuur Wet Werken naar Vermogen en Wet sociale werkvoorziening Datum: 7 mei 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Martin Heekelaar (adviseur Berenschot) Guido van den Boorn (directeur ad

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap?

8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap? Bij medisch specialisten in dienstverband leven veel vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van de ontwikkelde modellen. Onderstaand geven OMS en LAD antwoord op die vragen. 1. Hoe

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Fivelingo miv 01-07-2008 Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad

Nadere informatie

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. 19 maart 2015 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. Ingevolge de Participatiewet komen er geen nieuwe

Nadere informatie

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P.

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P. Onderwerp Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr. 2015-026 Corsa kenmerk 15.0006784 Portefeuillehouder wethouder P. Jorritsma Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel- 2014-34 nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie

Begroting 2017 NV Empatec

Begroting 2017 NV Empatec Begroting 2017 NV Empatec Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen NV Empatec en de Gemeenschappelijke 6 Regeling Fryslân-West DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Begroting 2017

Nadere informatie

FAQ Medisch Specialist 2015

FAQ Medisch Specialist 2015 FAQ Medisch Specialist 2015 Bij medisch specialisten in dienstverband leven tal van vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van ontwikkelde organisatiemodellen voor 2015. Dit document

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingswijziging 2013

Ontwerp Begrotingswijziging 2013 Ontwerp Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Postbus 528 3300 AM Dordrecht Kamerlingh Onnesweg 1 3316 GK Dordrecht Telefoon 078 6525911 Fax 078 6181800 Email: info@drechtwerk.nl Website:

Nadere informatie

Uw zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2011 van Novatec.

Uw zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2011 van Novatec. Raad d.d. s( VI G E M E E N T E NOORDENVELD Bedufc Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/25052011 t Roden, 20 mei 2011 Documentor.: RV11.0161 Onderwerp Gewijzigde begroting 2011 Novatec Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2017 staat voor BaanStede in het teken van de voorbereidingen voor de overdracht van haar medewerkers en activiteiten naar drie nieuwe uitvoeringsorganisatie: het participatiebedrijf

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Instructies voor bijzondere situaties 2017

Instructies voor bijzondere situaties 2017 Instructies voor bijzondere situaties 2017 In het algemeen zal een Sw-geïndiceerde vanaf 2017 aan het werk zijn in een dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst begeleid werken. Bij een overgang naar een

Nadere informatie

ons uitgangspunt is wat medewerkers wel kunnen en niet wat cliënten niet kunnen Divosa 15/5/2014

ons uitgangspunt is wat medewerkers wel kunnen en niet wat cliënten niet kunnen Divosa 15/5/2014 ons uitgangspunt is wat medewerkers wel kunnen en niet wat cliënten niet kunnen Divosa 15/5/2014 Aanleiding DinkellandWerkt! Werkwijze Praktijk Toekomst Afsluiting Indeling presentatie Aanleiding December

Nadere informatie

Concept 25-06-2012. Liquidatieplan gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ)

Concept 25-06-2012. Liquidatieplan gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ) Concept 25-06-2012 Liquidatieplan gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ) INHOUD 1. Aanleiding en juridische kaders...2 2. Activiteiten, planning en bevoegde bestuursorganen...3

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van het lid Lempens (SP) over problemen bij sociale werkvoorziening Drechtwerk (ingezonden 19 februari 2009)

Antwoorden op de vragen van het lid Lempens (SP) over problemen bij sociale werkvoorziening Drechtwerk (ingezonden 19 februari 2009) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 250048 Datum: 26 mei 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 250047 Datum raadsvergadering: 11 juni 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Jaarrekening RWA 2014 Meerjarenbegroting

Nadere informatie

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Wijziging wet sociale werkvoorziening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 bijlage(n) 3 datum 21 februari

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie