Griffier t.a.v. gemeenteraad Gemeente Nijmegen Postbus HG NIJMEGEN. Datum: Onderwerp: Oplegbrief begroting 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Griffier t.a.v. gemeenteraad Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN. Datum: 13-09-2013 Onderwerp: Oplegbrief begroting 2014"

Transcriptie

1 Griffier t.a.v. gemeenteraad Gemeente Nijmegen Postbus HG NIJMEGEN Datum: Onderwerp: Oplegbrief begroting 2014 Geachte college of raad, In de vergadering van ons Dagelijks Bestuur van 28 augustus jl. hebben wij de begroting 2014 en de meerjarenraming opgesteld. Middels deze brief bieden wij u deze begroting aan en leggen wij u deze brief voor ter ondersteuning van de opstelling van uw zienswijze op de begroting. Ons Algemeen Bestuur zal deze zienswijzen meewegen bij de besluitvorming op 27 november We realiseren ons dat door de latere aanlevering uw tijd om een zienswijze op te stellen is verkort. We verzoeken u desondanks te streven de zienswijzen voor 22 november naar ons Dagelijks Bestuur te sturen. Werkwijze vooraf aan besluitvorming Om meer inzicht te krijgen in de opbouw van de begroting, de autonome ontwikkelingen en specifieke beleidskeuzes die Breed voorstaat, hebben wij de directie van Breed een aantal vragen voorgelegd. Daarbij is gebruik gemaakt van de aannamen in de begroting 2013, de halfjaar rapportage 2013 en de jaarrekening De beantwoording van de vragen heeft in alle openheid en transparantie plaatsgevonden, waarvoor dank aan de directie. De begroting 2014 en de hierin opgenomen meerjarenraming is opgesteld in een periode waarin nog een aantal zaken onduidelijk zijn en besluitvorming nog moet plaatsvinden. Het gaat dan met name over de exacte uitwerking van de Participatiewet welke vanaf 1 januari 2015 van kracht zal worden en de verdere uitwerking en besluitvorming van het regionale werkbedrijf, middels het oprichten van een MGR, om binnen de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen invulling te geven aan de Participatiewet. Binnen deze context is er dan ook voor gekozen om de begroting 2014 en meerjarenraming uit te werken op basis van de huidige opdracht van Breed, een Wsw-bedrijf wat zich alleen richt op de doelgroep Wsw-geïndiceerde en gebaseerd is op de Wet sociale werkvoorziening. Voor het zomerreces hebben we de colleges van de deelnemende gemeenten laten weten dat de vaststelling van de begroting 2014 later dan gebruikelijk plaatsvindt als gevolg van de landelijke ontwikkelingen. Breed Boekweitweg 4 Tel (024) KvK AC Nijmegen Fax (024) Btw NL B.01 Postbus 6700, 6503 GE Nijmegen / Rabobank

2 Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2013 Ten opzichte van de begroting 2013 is een aantal aanpassingen gedaan in de begroting 2014 en de hierin opgenomen meerjarenraming. Een belangrijke aanpassing is de verbetering van het subsidieresultaat als gevolg van de vertraagde subsidiekortingen op de Wsw door het Rijk. Het bedrijfsresultaat is echter lager als gevolg van de aanhoudende economische recessie, het relatief hoge ziekteverzuim en het volume aan leegloop (SW-medewerkers zonder of onvoldoende werk). Bovenstaande geschetste twee ontwikkelingen hebben samengesteld een positief effect op de ontwikkeling van het exploitatieresultaat in vergelijking met de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming In de begroting 2014 zijn de volgende elementen en maatregelen om de verbetering van het exploitatieresultaat te realiseren geconcretiseerd: 1. De Wsw-subsidie is aangepast van als gevolg van het Sociaal Akkoord. Overzicht Wsw-subsidie per SW-medewerker (bedragen x 1) Jaar Begroting 2013 Begroting De salariskosten van de SW-medewerkers zijn niet geïndexeerd en blijven hiermee op het niveau van De verwachting is dat de gemiddelde salariskosten van de SW-medewerkers de komende jaren zullen dalen met jaarlijks -1,2%. Hieraan ten grondslag ligt een nullijn voor de CAO-wsw en een algemene daling van het loongebouw. 3. Stijging van de arbeidsproductiviteit per SW-medewerker met 20% gedurende de periode door daling van het ziekteverzuim en het volume aan leegloop. 4. Toename van de netto bedrijfsopbrengsten gedurende de periode , echter als gevolg van de voortdurende economische recessie verlaagd ten opzichte van de begroting Overzicht netto bedrijfsopbrengsten (bedragen x ) Jaar Begroting 2013 Begroting ,1 13, ,7 14, ,6 15, ,6 16,5 5. De maatregel, de realisering van doorstroom als gevolg van de beweging van binnen naar buiten is geconcretiseerd naar de diverse werkvormen. Overzicht werkvormen Werkvorm Medio 2013 Ultimo 2014 Begeleid werk 5% 5% Individuele detachering 22% 25% Groepsdetachering 8% 27% Werk op locatie 33% 22% Beschut 33% 22% 2

3 Onze bevindingen In de begroting 2014 zijn stevige ambities opgenomen. Alles zal erop gericht moeten zijn om de arbeidsproductiviteit van SW-medewerkers te verhogen. Dit kan door fors in te zetten op terugdringen van het ziekteverzuim, verlagen van leegloop (medewerkers met geen of onvoldoende werk) en de beweging van binnen naar buiten te realiseren. De ambitie en veronderstellingen leiden er toe dat het risicoprofiel van de meerjarenbegroting van Breed toeneemt. Onzekere factoren blijven er. Zo is de exacte uitwerking van de Participatiewet nog onduidelijk. We blijven er echter op gericht een Werkbedrijf te bouwen, bestaande uit activiteiten van Breed en afdelingen Werk van gemeentelijke sociale diensten in de regio. Op die manier willen we bereiken dat arbeidsproductiviteit van een bredere doelgroep door de reguliere markt wordt gefinancierd. Tevens zijn de aannamen van veronderstelde groei van de arbeidsproductiviteit onzeker, mede als gevolg van de beperkte economische groei. Rekening houdend met deze onzekerheden heeft de voorgelegde begroting 2014 een ambitieus karakter. De transitie van Breed waarmee we nu in een ver stadium zitten zal moeten leiden tot een organisatie die maximaal toegerust is om deze ambities te realiseren. Naast de potentie van het zittend personeel worden de te nemen maatregelen om de groei te realiseren beïnvloed door externe factoren, zoals de economische situatie, voldoende werkvoorraad en de financiële ruimte van deelnemende gemeenten om opdrachten te gunnen aan Breed. Dit laatste blijft van groot belang om de werkvoorraad bij Breed op peil te houden. Met vriendelijke groet, Turgay Tankir voorzitter Bestuur van Breed 3

4 Begroting

5 INHOUD Omschrijving pagina 1 Inleiding 3 2. Werkvormen 5 3 Programmabegroting 6 4 Toelichting programmabegroting 7 5 Bijdragen gemeenten 12 6 Meerjarenraming 14 7 Toelichting meerjarenraming 15 8 Verplichte paragrafen 19 2

6 1. INLEIDING Sinds voorjaar 2012, toen het vorige kabinet viel, is Breed voortdurend in een ongewisse dan wel onrustige toestand geweest. We waren destijds klaar om de reorganisatie uit te rollen, maar door het wegvallen van het herstructureringsfonds moest er een halfjaar stilstand geaccepteerd worden om alternatieve financiering via de gemeenteraden te bewerkstelligen. November 2012 konden we eindelijk uit gaan rollen wat al in november 2011 door het dagelijks bestuur als principebesluit genomen was, nl. Breed drastisch reorganiseren. De eerste vier maanden van dit jaar zijn volop alle elementen van de reorganisatie geëffectueerd en sinds mei bouwen we aan de nieuwe organisatie die naar verwachting rond 1 oktober 2013 moet staan. Pas dan kunnen we consistent gaan bouwen aan een nieuw Breed conform de in de strategie uitgezette koers. Alle aandacht zal vanaf nu, behalve op het bouwen van de nieuwe organisatie, gericht zijn op het verbeteren van het bedrijfsresultaat binnen de strategisch gekozen koers. Plannen zullen daartoe geïmplementeerd worden of ontwikkeld. Hierbij gaat het niet alleen om operationele en commerciële plannen maar ook beleid op het gebied van personeel en organisatie, financiën, informatievoorziening en facilitair. Een meer beleidsmatig getint stuk, gericht op het verbeteren van het bedrijfsresultaat, zal in november gepresenteerd worden aan het dagelijks bestuur. Dit past ook meer bij de beleidscyclus zoals Breed die intern hanteert. De voorliggende begroting is dus niet meer en niet minder dan een verdere extrapolatie van eerdere (strategische) plannen, met aanpassingen als gevolg van gewijzigde kabinetsplannen zoals het sociaal akkoord en de Participatiewet en de voortdurende economische recessie. De economische recessie heeft voor Breed in 2012 en 2013 geleid tot dalende bedrijfsopbrengsten. Er is sprake van dalende uurtarieven voor gedetacheerde swmedewerkers en een daling van het aantal uren dat sw-medewerkers gedetacheerd zijn bij werkgevers in de regio resulterend in toegenomen leegloop uren. Verder zijn er minder opdrachten en dus beschikbaar werk voor sw-medewerkers werkzaam in een beschutte of werk op locatie werkvorm. Dit heeft geleid tot toegenomen (prijs)concurrentie in de onderkant van de arbeidsmarkt van onder meer SW-bedrijven, sociale diensten, zorginstellingen, justitiële inrichtingen. Naast bovengenoemde zaken hebben wij helaas ook moeten constateren dat het ziekteverzuim in grote delen van Breed is toegenomen en wijkt dit af van de verwachte daling van het ziekteverzuim. In deze begroting en opgenomen meerjarenraming spreken wij dan ook een forse ambitie uit om het ziekteverzuim en leegloop te verlagen en hiermee de productiviteit per swmedewerkers te verhogen wat moet leiden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. Daarnaast blijven wij inzetten op kostenbesparingen welke mogelijk blijven op basis van de strategische koers gericht op arbeidsmiddeling en afname van de huidige leerwerkbedrijven en de hiermee samenhangende infrastructuur. Het sociaal akkoord en de invoering van de Participatiewet heeft ook als gevolg dat de kortingen op Wsw-subsidie, op basis van de destijds te verwachten Wet Werken naar Vermogen, vertraagd worden doorgevoerd. Dit heeft een positief effect op het subsidieresultaat in vergelijking met de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming. 3

7 Het bouwen van een nieuwe organisatie luidt een volkomen nieuw tijdperk voor Breed in en de eerste positieve energie is al zichtbaar. In het vertrouwen dat dit een gezond en stevig huis mag worden voor de toekomst. Namens het directieteam Henri Koerhuis 4

8 2. WERKVORMEN In 2017 willen we dat 85% van onze medewerkers buiten de muren van Breed werkt in de werkvormen begeleid werken (in dienst bij een opdrachtgever), individuele of groepsdetachering. Breed kent momenteel vijf werkvormen waarin de SW-medewerker werkzaam kan zijn: 1. Begeleid werken 2. Individuele detachering 3. Groepsdetachering 4. Werken op locatie 5. Beschut werken In de onderstaande grafiek staan onze doelstellingen voor de periode met betrekking tot de plaatsing van SW-medewerkers in de diverse werkvormen. Grafiek 1: Ontwikkeling plaatsing SW-medewerkers naar werkvorm In vergelijking met de begroting 2013 is de situatie eind 2017 ongewijzigd, 85% van onze medewerkers werkt dan buiten de muren van Breed (6% begeleid werken, 25% individuele detachering en 54% groepsdetachering). De verwachte transitie van de leerwerkbedrijven Groen, Post en Schoonmaak van de huidige werkvorm werken op locatie naar groepsdetachering zal later worden geëffectueerd dan verondersteld in de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming. De verwachting is dat deze transitie in de loop van 2014 zal worden voltooid. 5

9 3. PROGRAMMABEGROTING (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Prognose 2013 Begroting 2013 Rekening 2012 Subsidie Wsw (gemeente) Salarissen SW-medewerkers Overige kosten SW-medewerkers Subsidieresultaat (1) Netto omzet Materiaal verbruik/uitbesteed werk Toegevoegde waarde TW % 96% 92% 93% 87% Overige bedrijfsopbrengsten Netto bedrijfsopbrengsten Salarissen niet gesubsidieerde medewerkers Afschrijvingen vaste activa Huur/Lease Onderhoudskosten Energie Rente baten/lasten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat (2) Gemeentelijke bijdragen (3) Incidentele baten/lasten (4) Exploitatie resultaat (5) = Mutatie reserve (6) Resultaat na bestemming (7) = (aantallen in se/fte) SW-medewerkers incl. bw (se) Niet gesubsidieerde medewerkers (fte)

10 4. TOELICHTING PROGRAMMABEGROTING Subsidieresultaat Het subsidieresultaat bestaat uit de gemeentelijke salaris subsidie Wsw verminderd met de salariskosten SW-medewerkers en de overige kosten SW-medewerkers zoals reiskosten woon-werkverkeer, kosten opleiding en training, kosten voor bijzondere voorzieningen voor SW-medewerkers, kosten arbodienst, loonkostensubsidies voor medewerkers die geplaatst zijn in de regeling begeleid werken. Conclusie Een positieve ontwikkeling van het negatieve subsidieresultaat. Een minder negatief subsidieresultaat in vergelijking met de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming. Het subsidieresultaat heeft in 2014 een omvang van -3,6 miljoen en is daarmee lager en dus minder negatief dan de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming van -5,3 miljoen. Reden van deze daling is een hoger subsidiebedrag per se en gelijkblijvende salariskosten voor SW-medewerkers in vergelijking met de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming. Subsidie Wsw (gemeente) In het sociaal akkoord is overeengekomen dat de kortingen op de Wsw subsidie een jaar zal worden uitgesteld tot de invoering van de Participatiewet vanaf Het gehanteerde subsidiebedrag per se voor 2014 is (2013: ). De begrote aantallen SWmedewerkers inclusief begeleid werken medewerkers is se en daarmee in lijn met de huidige taakstelling 2013 van se. De definitieve taakstelling voor 2014 wordt door het ministerie van SZW in de loop van het 4 de kwartaal vastgesteld. De verwachting is dat in het najaar ook meer duidelijkheid zal ontstaan over de exacte uitwerking van de Participatiewet en de consequenties voor Breed. Salarissen SW-medewerkers De gemiddelde salariskosten voor SW-medewerkers in 2014 zijn naar verwachting per se (2013: ). De huidige CAO SW heeft een looptijd tot 1 januari In de begroting 2014 is vooralsnog rekening gehouden met een stijging van de salariskosten van +0,0% in 2014 ten opzichte van Daarnaast is rekening gehouden met een verdere daling van het loongebouw van -1,2% in De verwachting is dat de komende jaren relatief veel oudere SW-medewerkers zullen uitstromen met relatief hoge salariskosten. Daarnaast zullen de nieuw in te stromen SWmedewerkers in eerste instantie het minimumloon krijgen conform CAO Wsw. Beide geschetste ontwikkelingen hebben een drukkend effect op het SW loongebouw. Het loongebouw ontwikkeld zich hiermee conform begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming Overige kosten SW-medewerkers De overige kosten SW-medewerkers bestaan vooral uit reiskosten woon-werkverkeer (inclusief door Breed georganiseerd collectief vervoer), kosten opleiding en training, kosten voor bijzondere voorzieningen voor SW-medewerkers, kosten arbodienst, loonkostensubsidies voor medewerkers die geplaatst zijn in de regeling begeleid werken. De overige kosten SW-medewerkers hebben in 2014 een omvang van 3,0 miljoen en zijn daarmee gelijk aan de verwachtingen c.q. prognose voor Enerzijds zal de loonkostensubsidie in 2014 stijgen naar 0,9 miljoen (2013: 0,8 miljoen) als gevolg van de verwachte toename van het aantal begeleid werken medewerkers (+11%). Anderzijds is er rekening gehouden met een besparing op de reiskosten woon-werkverkeer, in het bijzonder 7

11 collectief vervoer. De verwachte omvang in 2014 van de reiskosten is 1,3 (2013: 1,4 miljoen). Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat bestaat uit de netto bedrijfsopbrengsten verminderd met de salariskosten medewerkers ambtelijk en verloning via Support gedetacheerde nietgesubsidieerde medewerkers (derde rechtspositie), afschrijvingskosten, huur/lease kosten, onderhoudskosten, energiekosten, rente baten/lasten en de overige bedrijfskosten. Conclusie Het bedrijfsresultaat blijft achter bij de verwachtingen. Het bedrijfsresultaat, met een omvang van 3,6 miljoen, laat een minder sterke groei zien in vergelijking met de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming van 5,3 miljoen. Deze neerwaartse bijstelling in vergelijking met de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming wordt veroorzaakt door lagere bedrijfsopbrengsten Detachering en het leerwerkbedrijf Productie en Logistiek. De bedrijfskosten dalen in 2014 conform verwachting als gevolg van de transitie van leerwerkbedrijven. Netto bedrijfsopbrengsten De netto bedrijfsopbrengsten in 2014 hebben een omvang van 13,5 miljoen. Hiermee zijn de bedrijfsopbrengsten substantieel lager ( -1,6 miljoen) in vergelijking met de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming van 15,1 miljoen. Ten opzicht van de begrote bedrijfsopbrengsten 2013 van 14,1 miljoen is de daling -0,6 miljoen. De bedrijfsopbrengsten staan onder druk, vooral bij Detachering en het leerwerkbedrijf Productie en Logistiek. De economische recessie heeft tot gevolg dat de gemiddelde uurtarieven Detachering dalen en lager zijn dan verwacht. Daarnaast is er ook sprake van een toenemende prijsconcurrentie in de onderkant van de arbeidsmarkt van onder meer SW-bedrijven, sociale diensten, zorginstellingen, justitiële inrichtingen. Ten derde is ook het gemiddeld aantal productieve uren dat in rekening kan worden gebracht bij klanten gedaald. Dit heeft enerzijds te maken met de economische recessie, het aantal contracturen dat gedetacheerde swmedewerkers werkzaam zijn bij klanten daalt. Anderzijds heeft het hoge ziekteverzuim een verlagend effect op het aantal uren dat bij klanten in rekening kan worden gebracht. Ook het leerwerkbedrijf Productie en Logistiek (= werkvorm beschut) heeft veel last van de economische tegenwind. Niet alleen de marge staat onder druk vanwege dalende prijzen maar ook het verminderde aanbod van passend werk in deze werksoort zorgt voor een daling van de bedrijfsopbrengsten. Daarnaast is een onderbezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief, op de commerciële activiteiten en bedrijfsbureau activiteiten van invloed op de bedrijfsopbrengsten. Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de netto bedrijfsopbrengsten per werkvorm. (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Prognose 2013 Begroting 2013 Rekening 2012 detachering (individueel) detachering (groep) werken op locatie beschut overig totaal

12 De verwachte transitie van de leerwerkbedrijven Groen, Post en Schoonmaak, welke naar verwachting in 2014 zijn beslag zal krijgen, zorgt voor een verschuiving van werken op locatie naar groepsdetachering. De daling van de beschut gegenereerde opbrengsten is gerelateerd aan de reeds vermelde ontwikkeling van het leerwerkbedrijf Productie en Logistiek. Salarissen niet gesubsidieerde medewerkers De salarissen niet gesubsidieerde medewerkers bestaan uit de salariskosten medewerkers ambtelijk, verloning via Support gedetacheerde niet-gesubsidieerde medewerkers (derde rechtspositie) en de kosten van inhuur personeel. De salarissen niet gesubsidieerde medewerkers zijn gebaseerd op de benodigde fte s en functies behorende bij Breed als arbeidsbemiddelingsbedrijf conform het nieuwe functiehuis. De salariskosten van medewerkers de niet geplaatst zijn in de nieuwe organisatie maken geen onderdeel uit van de programmarekening. Deze kosten komen ten laste van in 2012 gevormde reorganisatievoorziening. De totale salariskosten van 7,2 miljoen dalen licht in vergelijking met de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming van 7,3 miljoen en de begrote kosten 2013 van 7,4 miljoen. De formatie voor 2014 is 107 fte en is daarmee lager dan de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming van 111 fte. Afschrijvingen vaste activa De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de huidige materiële vaste activa en de verwachte investeringen in De afschrijvingskosten zijn begroot op 0,1 miljoen en nemen verder af in lijn met de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming. Deze daling is het gevolg van het afbouwen en beperken van investeringen in de diverse leerwerkbedrijven. Huur/Lease De huur/lease kosten bestaan uit huur/lease van bedrijfswagens, de huur/lease van gebouwen en de huur/lease van overige bedrijfsmiddelen. De huur/lease kosten met een begrote omvang van 0,2 miljoen nemen verder af in lijn met de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming. In vergelijking met de begrote huur/lease kosten 2013 van 0,5 miljoen is er sprake van een daling van -0,3 miljoen. Dit heeft enerzijds te maken met het beëindigen van huur van bedrijfspanden, zoals de Flexhal medio 2013, en anderzijds met de afname van bedrijfsactiviteiten gericht op aanneming van diensten zoals Groen, Post, Schoonmaak en Documentconversie. Onderhoudskosten De onderhoudskosten hebben betrekking op het in stand houden van de economische levensduur van materiële vaste activa. Daarnaast zijn de ICT-gerelateerde beheerskosten en onderhoudskosten ook onder deze post opgenomen. De verwachte onderhoudskosten zijn 0,7 miljoen voor 2014 en nemen af ten opzichte van de begrote onderhoudskosten 2013 van 0,9 miljoen met -0,2 miljoen, mede als gevolg van hetgeen vermeld bij het onderdeel huur/lease. 9

13 Energie De energiekosten bestaan uit de kosten voor gas, water, licht en brandstofkosten. De begrote energiekosten bedragen 0,3 miljoen en dalen in vergelijking met vorige jaren. Vooral de brandstofkosten dalen als gevolg van afname van het huidige wagenpark. Daarnaast heeft de afname van het aantal locaties een gunstig effect op de gaskosten. De afname van het wagenpark en het aantal locaties hangt samen met de verwachte afname van bedrijfsactiviteiten gericht op aanneming van diensten zoals Groen, Schoonmaak en Documentconversie. Rente baten/lasten Voor 2014 is de verwachting dat de rentekosten op langlopende leningen hoger zullen zijn dan de renteopbrengsten van de liquide middelen. Verwachting is dat de omvang van liquide middelen verder zal afnemen in Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten bestaan uit alle overige kosten zoals telefoon/datacommunicatie, advieskosten, indirecte productiekosten, verkoopkosten, reis- en verblijfskosten, belastingen en verzekeringen. Voor 2014 wordt verwacht dat de kosten verder dalen in lijn met de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming en een omvang hebben van 1,3 miljoen, waarmee deze -0,2 miljoen lager zijn dan de begrote overige bedrijfskosten Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een afname van de indirecte productiekosten en advieskosten. Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdragen omvat de in de gemeenschappelijke regeling, in het bestuur of anderszins tussen gemeenten specifiek overeengekomen bijdragen, behoudens de bijdrage in bestuurs- en beheerskosten dat onder de overige bedrijfsopbrengsten is verantwoord en de bijdrage in het kader van het transitieplan dat onder de incidentele baten is verantwoord. Voor een toelichting wordt verwezen naar onderdeel 5 Bijdragen gemeenten. Exploitatie resultaat Het exploitatie resultaat bestaat uit de som van subsidieresultaat, bedrijfsresultaat, gemeentelijke bijdragen en incidentele baten/lasten. Mutatie reserve De mutatie reserve kan enerzijds bestaan uit dotaties voor het vormen van een (bestemmings)reserve ten laste van een positief exploitatieresultaat van voorgaande jaren en anderzijds uit onttrekkingen ten gunste van het netto resultaat uit een al eerder gevormde (bestemming)sreserve. 10

14 Verloopoverzicht reserve (bedragen x 1.000) stand per dotaties 2013 onttrekking 2013 stand per dotaties 2014 onttrekking 2014 stand per Algemene reserve Bestemmingsreserve Totaal reserve Het begrote positieve exploitatieresultaat 2014, met een omvang van , kan bij besluitvorming door het algemeen bestuur ingezet worden voor verlaging van de gemeentelijke bijdragen en/of toevoeging aan de algemene reserve (verhoging weerstandsvermogen Breed). In bovenstaand verloopoverzicht is het begrote positieve exploitatieresultaat niet verwerkt als mogelijke dotatie. Resultaat na bestemming Het resultaat na bestemming bestaat uit de som van subsidieresultaat, bedrijfsresultaat, gemeentelijke bijdragen, incidentele baten/lasten en de mutatie bestemmingsreserve. 11

15 5. BIJDRAGEN GEMEENTEN Bijdrage in bestuur- en beheerskosten 2014 (bedragen x 1) Gemeente Inwoners (*) Bestuurs- en beheerskosten Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Nijmegen Ubbergen West Maas en Waal Wijchen Totaal (*) Gebaseerd op stand per 1/1/2013 (geschat), BRN 2014, conform artikel 10 lid 7 - financiële verordening WNO-bedrijven 14 maart 2003 Deze begrote bijdrage in bestuur- en beheerskosten is opgenomen onder de post 'Overige bedrijfsopbrengsten' in de programmabegroting. Bijdrage in het exploitatieresultaat 2014 (bedragen x 1) Gemeente Aantal SW-medewerkers (**) Bijdrage exploitatieresultaat Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen Nijmegen Ubbergen West Maas en Waal Wijchen Totaal (**) Gebaseerd op stand ultimo verslagjaar 2012, SISA indicator A, conform artikel 10 lid 4 - financiële verordening WNO-bedrijven 14 maart Deze bijdrage in het exploitatieresultaat is opgenomen onder de post 'Gemeentelijke bijdragen' in de programmabegroting. 12

16 Bijdrage in de reorganisatiekosten (bedragen x 1) Gemeente Aantal SW-mw Bijdrage reorganisatie (***) kosten Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen Nijmegen Ubbergen West Maas en Waal Wijchen Totaal (***) Gebaseerd op stand ultimo verslagjaar 2011, SISA indicator A, conform artikel 10 lid 4 - financiële verordening WNO-bedrijven 14 maart Deze bijdrage in de reorganisatiekosten wordt in mindering gebracht op de langlopende vordering op de deelnemende gemeenten en is daarmee geen onderdeel van de programmabegroting. De langlopende vordering op de deelnemende gemeenten heeft per 31 december 2012 een omvang van In vergelijking met de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming is de bijdrage gewijzigd van oorspronkelijk naar Voor een toelichting van deze wijziging wordt verwezen naar de jaarrekening Daarnaast is de fasering van de bijdrage licht gewijzigd. De bijdrage van 2012 is verschoven naar het jaar 2013, onder aftrek van het verschil tussen en , doordat de reorganisatie op een later moment is gestart dan verondersteld ten tijde van het opstellen van de begroting De bijdrage in de reorganisatie uitgaven worden in twee termijnen, januari en juli, in rekening gebracht bij de gemeenten. Dit is conform artikel 10 lid 3 - financiële verordening WNObedrijven 14 maart

17 6. MEERJARENRAMING (bedragen x 1.000) Prognose 2013 Begroting 2014 Raming 2015 Raming 2016 Raming 2017 Subsidie Wsw (gemeente) Salarissen SW-medewerkers Overige kosten SW-medewerkers Subsidieresultaat Netto omzet Materiaal verbruik/uitbesteed werk Toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Netto bedrijfsopbrengsten Salarissen niet gesubsidieerde mw Afschrijvingen vaste activa Huur/Lease Onderhoudskosten Energie Rente baten/lasten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen Incidentele baten/lasten Exploitatie resultaat Mutatie reserve Resultaat na bestemming (aantallen in se/fte) SW-medewerkers incl. bw (se) Niet gesubsidieerde mw. (fte)

18 7. TOELICHTING MEERJARENRAMING Uitgangspunten en veronderstellingen Onderstaand een opsomming van de belangrijkste uitgangspunten en aannames ten aanzien van de meerjarenraming Breed richt zich conform huidige situatie op SW-medewerkers. Eventuele bemiddelingsactiviteiten voor andere doelgroepen en mogelijke rol van Breed in een nieuw regionaal op te richten werkbedrijf maken geen onderdeel uit van deze meerjarenraming. Voor de ontwikkeling van de strategische prestatie indicatoren van de vijf werkvormen wordt verwezen naar onderdeel 2 Werkvormen. Strategische allianties gericht op transformatie van de leerwerkbedrijven Groen, Post en Schoonmaak wordt in 2014 gerealiseerd. Afname bedrijfskosten door transformatie, afbouw of beëindiging leerwerkbedrijven. De exacte uitwerking van de Participatiewet en het sociaal akkoord is nog niet beschikbaar. Kortingen op de Wsw-subsidie conform sociaal akkoord. o 2013: o 2014: o 2015: o 2016: o 2017: o 2018: o 2019: o 2020: Jaarlijkse indexatie van de Wsw-subsidie van 0,0%. Omvang Wsw taakstelling se voor de jaren 2014 tot en met Omvang van het aantal Wsw medewerkers is hiermee van een gelijke omvang als het huidige aantal SW medewerkers. Jaarlijkse stijging van de salarissen SW-medewerkers van 0,0%, daarnaast een daling van het loongebouw van jaarlijks -1,2%. Afgelopen jaren is de Cao Wsw jaarlijks geïndexeerd (hetzij een structurele loonsverhoging hetzij een eenmalige uitkering). Echter met invoering van de Participatiewet is duidelijk geworden dat er vanaf 2015 geen instroom meer zal zijn via de Wsw met een dienstverband Cao Wsw. Daarnaast geeft de recessie en overheidsbezuinigingen ook weinig aanleiding voor prijscompensatie. Toename groepsdetachering SW-medewerkers in de werksoort Groen en Schoonmaak van +30% gedurende de periode door regio gemeenten. Stijging productieve uren gedetacheerde SW-medewerkers van +20% gedurende de periode Deze productiviteitsstijging is het resultaat van een lager ziekteverzuim en het voorkomen van leegloop. Jaarlijkse stijging van de gemiddelde uurtarieven van de gedetacheerde SWmedewerkers van +1,5%. 15

19 (bedragen x ) Stijging toegevoegde waarde SW-medewerkers in de werkvorm beschut van +19% gedurende de periode Formatie en salarissen niet gesubsidieerde medewerkers is gebaseerd op de nieuwe organisatiestructuur en nieuw functiehuis. Gemiddelde formatie 107 fte. Jaarlijkse stijging van de salarissen niet gesubsidieerde medewerkers van 1,0%. Jaarlijkse bijdrage in bestuur en beheerskosten door de deelnemende gemeenten in de GR conform huidige situatie. Jaarlijkse bijdrage in het exploitatieresultaat door de deelnemende gemeenten in de GR conform reorganisatie besluit en de hierbij behorende meerjarenraming opgenomen in de begroting Geraamde positieve resultaten na bestemming, kan bij besluitvorming door het algemeen bestuur, ingezet worden voor verlaging van de gemeentelijke bijdragen en/of toevoeging aan de algemene reserve (verhoging weerstandsvermogen Breed). Jaarlijkse bijdrage in de reorganisatiekosten is geen onderdeel van de meerjarenraming. Voor een toelichting specificatie wordt verwezen naar onderdeel 5 Bijdragen gemeenten. Analyse In deze analyse wordt ingegaan op de verschillen tussen de begroting 2014 en de hierin opgenomen meerjarenraming de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming. In onderstaande grafiek wordt het verschil zichtbaar in de ontwikkeling van het subsidieresultaat en het bedrijfsresultaat. Grafiek 2: Ontwikkeling subsidieresultaat en bedrijfsresultaat over de jaren ,0 8,0 6,0 4,0 10,0-2,0-2,0-4,0-6,0-8, Subsidieresultaat (begr.2014) Subsidieresultaat (begr. 2013) Bedrijfsresultaat (begr. 2014) Bedrijfsresultaat (begr. 2013) 16

20 Het negatieve subsidieresultaat zal de komende jaren eerst licht afnemen en vervolgens in 2017 weer op het niveau uitkomen van Dit is een aanzienlijke verbetering in vergelijking met de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming als gevolg van een vertraagde invoering van de korting op de Wsw-subsidie zoals overeengekomen in het sociaal akkoord. Het SW loongebouw ontwikkelt zich in deze meerjarenraming conform de meerjarenraming uit de begroting Het bedrijfsresultaat zal de komende jaren fors toenemen. Het bedrijfsresultaat is echter structureel -1,0 tot -1,5 miljoen lager dan het bedrijfsresultaat wat werd verwacht in de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming. Dit is volledig te wijten aan de verlaging van de bedrijfsopbrengsten, de bedrijfskosten liggen op een lager niveau ten opzichte van de begroting 2013 en de hierin opgenomen meerjarenraming. De daling van de bedrijfsopbrengsten doet zich vooral voor bij detachering en het leerwerkbedrijf Productie en Logistiek. De gemiddelde uurtarieven detachering zijn vanaf 2012 tot en met begin 2013 fors gedaald (-8%). Hoewel er vanaf het 2 de kwartaal sprake is van een stabilisatie van de gemiddelde uurtarieven, en deze momenteel niet verder dalen, is het in het huidige economische klimaat, met een toenemende werkloosheid, niet te verwachten dat de gemiddelde uurtarieven zullen stijgen, behoudens een beperkte inflatiecorrectie. Daarnaast is ook het gemiddeld aantal uren (productiviteit) dat in rekening gebracht kan worden bij klanten gedaald. Dit heeft enerzijds te maken met de economische recessie, het aantal contracturen dat gedetacheerde sw-medewerkers werkzaam zijn bij klanten daalt en resulteert in leegloop. Anderzijds heeft het hoge ziekteverzuim een verlagend effect op het aantal uren dat bij klanten in rekening kan worden gebracht. De komende jaren zal veel aandacht besteedt worden aan het terugdringen van het ziekteverzuim en voorkomen van leegloop. Er is sprake van een stevige ambitie op dit terrein, een stijging van de productiviteit in de periode van +20%. Deze productiviteitsstijging moet gerealiseerd worden door een forse afname van het ziekteverzuim en afname van het aantal leegloop uren. Ook het leerwerkbedrijf Productie en Logistiek (= werkvorm beschut) heeft veel last van de economische tegenwind. Niet alleen de marge staat onder druk vanwege dalende prijzen maar ook het verminderde aanbod van passend werk in deze werksoort zorgt voor een daling van de bedrijfsopbrengsten per fte. Ook hier ligt een stevige ambitie om de productiviteit de komende jaren te verhogen met +19%. 17

21 (bedragen x ) In onderstaande grafiek wordt het verschil zichtbaar in de ontwikkeling van het exploitatie resultaat. Voor een betere vergelijkbaarheid en beter inzicht worden de incidentele baten/lasten en gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort, welke normaliter een onderdeel zijn van het exploitatie resultaat, buiten beschouwing gelaten. De ontwikkeling van het exploitatie resultaat (exclusief incidentele baten/lasten en gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort) laat een stijgende lijn zien zowel in de begroting 2014 als de begroting Deze stijging is het gevolg van een beter bedrijfsresultaat. Grafiek 3: Ontwikkeling exploitatie resultaat over de jaren ,0 2,0 1,0-2,0-1,0-3, Exploitatie resultaat (begr. 2014) Exploitatie resultaat (begr. 2013) 18

22 8. VERPLICHTE PARAGRAFEN Weerstandsvermogen Definitie Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid voor Breed om tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van Breed direct in gevaar komt of financiële noodmaatregelen noodzakelijk zijn. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit vanwege ingeschatte risico s. Weerstandscapaciteit Het geheel van middelen en mogelijkheden om niet begrote, onverwachte en substantiële kosten en/of uitgaven te kunnen dekken. Eind 2010 is de berekening van het benodigde weerstandsvermogen geactualiseerd. De contante waarde van het benodigde weerstandsvermogen komt in totaliteit uit op een bedrag van 7,8 mln. Deze berekening is echter gebaseerd op Breed als productie- en dienstverleningsbedrijf. De consequentie van de nieuwe koers gericht op arbeidsbemiddeling en de hiermee gepaard gaande transitieperiode is dat de uitgangspunten en kwantificering van de notitie weerstandsvermogen van ultimo 2010 niet actueel is. Onze inschatting is dat eind 2013 een nieuwe notitie weerstandsvermogen kan worden opgesteld welke recht doet aan de nieuwe koers van Breed gericht op arbeidsbemiddeling. Reserve positie (algemene reserve en bestemmingreserve) ultimo jaar: 2011: 3,7 miljoen 2012: 2,0 miljoen 2013: 1,3 miljoen (prognose) 2014: 1,0 miljoen (begroot) Risico s Een risico is de kans dat een onzekere of onverwachte gebeurtenis optreedt met een negatief gevolg dat het behalen van de doelstellingen van Breed in gevaar brengt (risico = kans x gevolg). Onderstaand een beschrijving van de belangrijkste risico s voor Breed. Politieke risico s Onduidelijkheid over uitwerking van de Participatiewet en de gevolgen voor Breed. Rol van Breed binnen het voornemen van de regio gemeenten om te komen tot een nieuw regionaal werkbedrijf. Ontwikkeling Wsw subsidie. Recent zijn in het sociaal akkoord, zaken gewijzigd ten opzichte van het regeerakkoord. Een van deze wijzigingen heeft betrekking op het minder snel doorvoeren van de kortingen op de Wsw-subsidie. In de meerjarenraming zijn wij uitgegaan van de uitkomsten van het sociaal akkoord. Het is op dit moment niet duidelijk in hoeverre nieuwe bezuinigingen in het licht van het verwachte overheidstekort tot aanvullende bezuinigingen leiden en in hoeverre deze ook de Sw-sector zullen raken. Indien de Wsw subsidie met per se afwijkt van de meerjarenraming dan heeft dit een jaarlijks effect van 1,9 miljoen, uitgaande van een taakstelling van se. 19

23 Stijging van de gemiddelde loonkosten SW-medewerkers is hoger dan geraamd. Externe factoren die hierop van invloed zijn: - ontwikkeling cao Wsw - ontwikkeling wettelijk minimumloon - ontwikkeling sociale lasten en pensioenpremies - ontwikkeling overige fiscaliteiten die van invloed zijn op salariskosten, bijv. Wet Uniformering Loonbegrip. In de meerjarenraming is jaarlijks rekening gehouden met een stijging van +0,0%. Indien de gemiddelde loonkosten jaarlijks stijgen met 1% dan heeft dit een negatief effect op het subsidieresultaat. Voor de periode is het een bedrag van -5,0 miljoen. Interne factoren die hierop van invloed zijn: - salariëring en omvang instroom van SW-medewerkers - salariëring en omvang uitstroom van SW-medewerkers In de meerjarenraming is jaarlijks rekening gehouden met een daling van -1,2% zijnde een jaarlijks bedrag van - 0,6 miljoen. Beheersmaatregel: periodieke analyse van het loongebouw, verwachte ontwikkeling van het loongebouw; consistent uitgevoerd beloningsbeleid. Lager aantal gedetacheerde SW-medewerkers (detachering en begeleid werken) dan geraamd. - vertraging verkoop, afbouw, ombouw leerwerkbedrijven - lagere groei groepsdetachering in de werksoort Groen en Schoonmaak bij de regio gemeenten - verminderde klantvraag vanwege tegenvallende economische omstandigheden Beheersmaatregel: projectmatige aanpak verkoop, afbouw en ombouw leerwerkbedrijven. Lager uurtarief gedetacheerde SW-medewerkers dan geraamd. In de meerjarenraming is het gemiddelde gewogen uurtarief 8,10 voor (groeps)detachering gedurende de periode Indien dit uurtarief met 10% zou afwijken dan heeft dit een gemiddelde jaarlijkse impact op de netto bedrijfsopbrengsten van -1,1 miljoen. Beheersmaatregel: consistent uitgevoerd prijsbeleid ten aanzien van individuele- en groepsdetachering. Lagere stijging productieve uren gedetacheerde SW-medewerkers en/of lagere stijging toegevoegde waarde SW-medewerkers in de werkvorm beschut dan geraamd. In de meerjarenraming is een stijging voorzien van het aantal productieve uren van +20% bij (groeps)detachering en een stijging van de toegevoegde waarde van 19% in de werkvorm beschut. Indien deze stijging niet gerealiseerd wordt dan heeft dit een gemiddelde jaarlijkse impact op de netto bedrijfsopbrengsten van -2,0 miljoen. Beheersmaatregel: verlaging ziekteverzuim, verlaging leegloop. Continuïteit (beleid) van bestuur en management welke bepalend is voor de voortzetting van de uitgezette koers en strategische richting. Beheersmaatregel: heldere en duidelijke communicatie, committent en besluitvorming tussen enerzijds bestuur en directie en anderzijds tussen bestuur en gemeenteraden ten aanzien van koers en strategie. 20

24 Onrust en onzekerheid bij het personeel Beheersmaatregel: consistente uitvoering van transitie communicatieplan, transparante interne en externe communicatie, betrokkenheid van ondernemingsraad en georganiseerd overleg. Overschrijding taakstellend reorganisatiebudget van 11,3 miljoen. Er ontstaan mogelijke risico s indien de veronderstellingen, welke ten grondslag liggen aan de berekening van de reorganisatievoorziening, niet worden gerealiseerd. Op dit moment wordt risico laag ingeschat. Beheersmaatregel: proactieve planning, periodieke voortgangsrapportage Beleid Het accent in het ontwikkelen van beleid met betrekking tot risico s en weerstandsvermogen ligt op het implementeren van risicomanagement bij Breed. Risicomanagement is het continue proces waarin wordt getracht de risico's, die het behalen van de organisatiedoelstellingen kunnen beïnvloeden, te identificeren, te rangschikken, te analyseren en te beheersen. Tevens zal met goed risicomanagement de bewustwording over risico s verder worden vergroot waardoor de beheersmaatregelen kunnen worden geoptimaliseerd en een eventueel beslag op de weerstandscapaciteit zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Onderhoud kapitaalgoederen Voor het groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening getroffen. De voorziening is bedoeld voor de gelijkmatige spreiding van de onderhoudskosten over een langere periode. Er is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld voor de activa waarvoor dit relevant is. Periodiek wordt het meerjarige onderhoudsplan geactualiseerd. Op basis van het meerjarige onderhoudsplan, wordt gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud. Het onderhoud van de automatisering is grotendeels uitbesteed. 21

25 Financiering Voor 2014 worden geen belangrijke wijzigingen verwacht welke van invloed zijn op de financiering. Op de reguliere langlopende leningen met een omvang van 1,7 miljoen zal in ,1 miljoen worden afgelost. Kasgeldlimiet: De kasgeldlimiet heeft als doel om de renterisico s van kort lenen te beperken, door de omvang van kasgeldleningen aan een limiet te koppelen. De limiet bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal. (bedragen x 1.000) (1) Vlottende korte schuld 0 (2) Vlottende middelen (3) Netto vlottende schuld - Overschot vlottende middelen (1-2) (4) Begrotingstotaal (5) Kasgeldpercentage 8,2% (6) Kasgeldlimiet (4x5) (7) Ruimte tot kasgeldlimiet (6-3) Renterisiconorm: De renterisiconorm beoogt de renterisico s van lang lenen te beperken. De renterisiconorm staat niet toe dat in een jaar meer dan 20% van de vaste schuld wordt afgelost. (bedragen x 1.000) (1a) Renteherziening op vaste schuld o/g 0 (1b) Renteherziening op vaste schuld u/g 0 (2) Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 0 (3a) Nieuw aangetrokken vaste schuld 0 (3b) Nieuw uitgezette lange leningen 0 (4) Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 0 (5) Betaalde aflossingen 91 (6) Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 0 (7) Renterisico op de vaste schuld (2+6) 0 (8) Stand vaste schuld per (9) Percentage 20% (10) Renterisiconorm (minimum 2.500) (11) Ruimte (10-7) Verbonden partijen 22

26 Op dit moment heeft Breed geen verbonden partijen. 23

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Ons kenmerk. Datum uw brief

Ons kenmerk. Datum uw brief Aan de colleges en de gemeenteraden van Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen Datum 7 juli 2016 Ons kenmerk Contactpersoon Onderwerp Opheffing/liquidatieplan Breed

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 250048 Datum: 26 mei 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 250047 Datum raadsvergadering: 11 juni 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Jaarrekening RWA 2014 Meerjarenbegroting

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Breed en gemeenteraden

Breed en gemeenteraden Breed en gemeenteraden Kwartaalrapportage Breed april 2013 tot en met juni 2013 In deze kwartaalrapportage informeren wij u opnieuw over: 1. Financiële informatie over de ontwikkeling van de reorganisatiekosten

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Breed

Advies. Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Breed Advies Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA April 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop

Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop Datum: 16 april Ons kenmerk: HF/140005/rm Betreft: Programbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 2018 Bijlage(n): 2 Geachte raad,

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Concept. Primaire Begroting 2015

Concept. Primaire Begroting 2015 Concept Primaire 2015 Versie dd 23 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 2.1 Programmabegroting 2015 3 2.2 Toelichting op de programmabegroting 2015 4 2.3 Gemeentelijke bijdrage 2015 5 2.4 Meerjarenraming

Nadere informatie

Met dit voorstel regelen wij de formele verstrekking van deze middelen aan Breed voor het jaar 2015.

Met dit voorstel regelen wij de formele verstrekking van deze middelen aan Breed voor het jaar 2015. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2015 Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen. Door de Participatiewet is er

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een doorrekening van het bedrijfsresultaat op basis van het rapport Optimaliseren Verdienvermogen Een financieel toekomstperspectief 2013-2018.

Nadere informatie

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Gemeen tewaterland Monnickendam, 31 maart 2015 Nummer: 205-92 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: drs. L. Bromet A. Vreugdenhil Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Nadere informatie

MGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging

MGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging MGR Regio Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging 2017-2022 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen... 4 2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4444249 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 september 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Een jaar van verandering JAARVERSLAG 2011

Een jaar van verandering JAARVERSLAG 2011 Een jaar van verandering JAARVERSLAG 2011 >Inhoud Voorwoord 5 Directieverslag 7 Personeel 11 Detacheringen 17 Leerwerkbedrijven 21 Financieel 27 Jaarrekening 35 Balans 36 Programmarekening 38 Grondslagen

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

ZIE JE NOU WEL. Jaarstukken 2014 DAT JE ANDEREN KUNT INSPIREREN! Nicole Janssen, gedetacheerd bij Cycloon Post. Jaarstukken 2014 1 Jaarstukken 2014 1

ZIE JE NOU WEL. Jaarstukken 2014 DAT JE ANDEREN KUNT INSPIREREN! Nicole Janssen, gedetacheerd bij Cycloon Post. Jaarstukken 2014 1 Jaarstukken 2014 1 ZIE JE NOU WEL Jaarstukken DAT JE ANDEREN KUNT INSPIREREN! Nicole Janssen, gedetacheerd bij Cycloon Post Jaarstukken 1 Jaarstukken 1 Jaarstukken 20 I4 Jaarverslag 3 Inhoud Jaarstukken - Voorwoord 10 -

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

MGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging

MGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging MGR Regio Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging 2017-2021 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen... 4 2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding Risicomanagement... 4 Doel risicomanagement Stappen risicomanagement Risicobeheersing Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

C o n c e p t. Beleidsbegroting Alescon 2017, inclusief meerjarenraming tot en met 2020

C o n c e p t. Beleidsbegroting Alescon 2017, inclusief meerjarenraming tot en met 2020 C o n c e p t Beleidsbegroting Alescon 2017, inclusief meerjarenraming tot en met 2020 Voorlopig vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 22 april 2016 Deze beleidsbegroting dient gelezen te worden als

Nadere informatie

t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^

t  ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^ R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

Breed en gemeenteraden

Breed en gemeenteraden Breed en gemeenteraden De afgelopen tijd hebben Breed en gemeenteraden op diverse manieren contact gehad. Maar één ding is duidelijk: gemeenteraden willen geïnformeerd worden over waar Breed mee bezig

Nadere informatie

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een doorrekening van het bedrijfsresultaat op basis van het rapport Optimaliseren Verdienvermogen Een financieel toekomstperspectief 2013-2018.

Nadere informatie

Bijlage 3: Op weg naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf

Bijlage 3: Op weg naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf Bijlage 3: Op weg naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf De actuele projecten en belangrijkste uitdagingen Kwartaalrapportage oktober tot en met december 2013 Vanaf oktober tot en met december is Breed vooral

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

AdVĨGS. Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling BREED. 3ļ' l ~^ vjmegen. Behoort bij het besluit. van dc raad van. de griffier,

AdVĨGS. Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling BREED. 3ļ' l ~^ vjmegen. Behoort bij het besluit. van dc raad van. de griffier, AdVĨGS Behoort bij het besluit van dc raad van i 3ļ' l ~^ Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling BREED de griffier, G E N I E NTS vjmegen Peggy van Gemert RA/AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Begroting 2017 NV Empatec

Begroting 2017 NV Empatec Begroting 2017 NV Empatec Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen NV Empatec en de Gemeenschappelijke 6 Regeling Fryslân-West DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Begroting 2017

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

J) 9 FEB College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

J) 9 FEB College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn DOOR WERK NAAR WERK J) 9 FEB. 2017 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 2040 7801 CA Emmen Tel. (0591) 636600 Fax (0591) 630663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad 2.1.6 Begroting Westrom 2018 en Jaarrekening Westrom 2016 1 Dossier 1637 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving Begroting

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016 EMCO^GROEP D O O R W E R K N A A R W E R K * 1 6. O 3 4-6 7 INK d.d. 8/2/216 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Taakstelling en wachtlijst 4 2.3 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.4 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Datum uw brief. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Datum uw brief. Geachte leden van de Raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 19 november 2008) Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Voorstel Uw zienswijze kenbaar te maken bij de beleidsbegroting 2014 en meerjarenraming van Novatec.

Voorstel Uw zienswijze kenbaar te maken bij de beleidsbegroting 2014 en meerjarenraming van Novatec. Aan de gemeenteraad Roden, 9 oktober 2013 GEMEENTE î N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.1/16102013 Documentor.: RV13.0700 Raaddd. imioļiĵ Beauc Onderwerp Beleidsbegroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 KADERBRIEF 4 2.1 Taakstelling GR-gemeenten en opdracht aan Caparis NV 4 2.2 Opdracht overige gemeenten aan Caparis NV 5 2.3 Bijdrage gemeenten

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Stichting IMpact de nieuwe ATB-organisatie

Stichting IMpact de nieuwe ATB-organisatie Stichting IMpact de nieuwe ATB-organisatie Meerjarenbegroting 2012-2016 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Meerjarenbegroting 2012-2016 5 1.1 Beknopte toelichting op de meerjarenbegroting 2012-2016 6 Bijlage

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF15.20034 Agendapunt Onderwerp Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015-1 en Begroting 2016 GR

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverantwoording 2015 en Primaire Begroting 2017 GR WAA

Onderwerp: Jaarverantwoording 2015 en Primaire Begroting 2017 GR WAA g emeente BERGEN Limburg Raadsinformatiebrief Onderwerp: Jaarverantwoording 2015 en Primaire Begroting 2017 GR WAA Informatie voor de raad, ter kennisgeving. Burgemeester en wethouders_van-bergërf, De

Nadere informatie

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging:

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging: TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart 2015 Toezegging: Nader antwoord op vraag over verborgen gebreken verkocht gebouw Novatec, met name of de beoordeling door de gemeentelijke jurist

Nadere informatie

Herziene begroting 2016

Herziene begroting 2016 Herziene begroting 2016 Bij het publiceren van de eerste versie van de begroting van Permar waren de rapporten Berenschot en Langedijk SWO nog niet gepubliceerd en was er nog geen sprake van het opheffen

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u in tweevoud de concept pro forma begroting 2015 van Op/maat.

Bijgaand ontvangt u in tweevoud de concept pro forma begroting 2015 van Op/maat. h APR, 2014 114.002144 op/ma*» Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland Postbus 21 1633ZG AVENHORN Bestuur Postbus 566 1620 AN Hoorn Dampten 26 Hoorn Telefoon (0229) 25

Nadere informatie