Jaarverslag FC 2010 Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag FC 2010 Pagina 1"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Jaarverslag Instituten 1. Directieverslag 2010 kenmerkt zich door de wijze waarop we aan de slag zijn gegaan met resultaatgerichtheid en kwaliteitsdenken. Er is een start gemaakt met het vormgeven aan meer maatwerk enerzijds (bijvoorbeeld meerdere instroommomenten voor BBL opleidingen, maatwerktrajecten voor havisten, uitbreiding mogelijkheden voor interne doorstroom en opstroom in beeld te brengen) en aantrekkelijker maken van opleidingsprogramma s anderzijds (bijvoorbeeld structureel aanbod empowermenttrainingen, verdere inbedding van studentbedrijven Fast, Flash en FS&S in opleidingstrajecten en het benutten van allerlei mogelijkheden voor studenten om te leren aan de hand van echte opdrachten uit het bedrijfsleven, tegemoet komen aan de toenemende vraag naar internationale stages en activiteiten). Onze begeleidingsstructuur (Vitamine A) is geïmplementeerd, ons intern zorgteam operationeel (inclusief ondersteuning van een Schoolmaatschappelijk Werker) en het ZorgAdviesTeam (extern i.s.m. Prinsentuin College en Cingel College) staat in de steigers. In het kader van ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams hebben we opnieuw keuzes gemaakt waar het de teamsamenstelling en indeling betreft. De omvang van de teams in relatie tot de verantwoordelijkheid voor een bepaalde groep studenten is beter in balans. Het benoemen van teamvoorzitters, het Florijnbreed afstemmen en concretiseren van hun taken en het Florijnbreed werken met ons eigen teamplanningsysteem voor invulling van het plan van inzet heeft belangrijke leermomenten opgeleverd voor onze ontwikkelingsgang naar resultaatverantwoordelijke teams. Het handhaven van de zelfevaluatiecyclus voor teams en ondersteunende diensten in relatie tot het jaarplan dragen bij aan het vormgeven aan kwaliteitsdenken op het niveau van teams en ondersteunende diensten. In 2010 is de waarnemend directeur na een formele procedure benoemd tot directeur en is er een nieuwe afdelingsmanager benoemd. 2. Jaarverslag MBO 2.1 Wettelijke vereisten Het Florijn College maakt gebruik van wettelijke documenten, procedures en regelingen zoals die centraal voor het ROC zijn ontwikkeld en getoetst aan de wettelijke vereisten. Interne controles van Onderwijs en Examenregelingen, begeleide onderwijstijd, OOK en POK zijn uitgevoerd door de Stafmedewerker Audit & Control. Tekortkomingen die zijn geconstateerd, zijn waar mogelijk gerepareerd. Structureel intern overleg tussen management en backoffice heeft de aandacht voor het uitvoeren en verbeteren van procedures vergroot. Zie overleg BO : verslagen. Interne audits, georganiseerd door ROC Audit & Control Centraal, op examinering en op het totale onderwijsproces zijn met een voldoende beoordeeld. Verbeterpunten zijn opgepakt en worden structureel gevolgd door examencommissie, projectleider kwaliteit en management. De inspectie heeft een Stelselonderzoek uitgevoerd op het Florijn College. Vanwege een heronderzoek naar de opbrengsten is er nog geen definitief rapport beschikbaar. Jaarverslag FC 2010 Pagina 1

2 2.2 Opbrengst In 2010 is wederom een aantal activiteiten ondernomen om uitval te beïnvloeden. We noemen hier met name: - Verdere deskundigheidsbevordering van medewerkers in Lessen in Succeskunst. - Team voor niveau 2 BA/Sec gepositioneerd. Eigen teamkamer gekoppeld aan eigen kantoorruimte studenten. - Flexibele instroom trajecten BBL Detailhandel gestart. - Intern Zorgteam aangevuld met ondersteuning School Maatschappelijk Werk. - De behoefte aan meerdere instroommomenten blijkt in praktijk vooral te ontstaan vanuit interne doorstroom. Teams onderzoeken hoe de aansluiting tussen de economische opleidingen verbeterd kan worden, om interne doorstroom te bevorderen en het aantal voortijdig schoolverlaters verder terug te brengen. 2.3 Programma - Doorontwikkeling studentbedrijven: Bij Fast is de organisatie, werkwijze en structuur van werkzaamheden voor stichtingen en verenigingen opnieuw vorm gegeven. Werkprocessen zijn beschreven. Er is een start gemaakt met de structurele inbedding van werkzaamheden voor Fast in het curriculum van BA. De HBO stagiaires hebben meer verantwoordelijkheid gekregen in de dagelijkse bedrijfsvoering van Fast. Toezicht op het leerproces van studenten is in het docententeam belegd. - Flash: de eerste resultaten van het onderzoek naar het onderwijsconcept zijn bekend. Onderzoeksresultaten over leereffecten van het werken met praktijkopdrachten bij Flash in Oosterhout tonen aan dat studenten beter leren en positief zijn over school en opleiding. Met name ondernemendheid en zelfstandigheid bij het kiezen en uitvoeren van leeractiviteiten scoren positief als het over competenties gaat. - FS &S traint structureel diverse groepen studenten IGH/GH aan de hand van een volle orderportefeuille. Een professioneel CRM systeem is hiervoor ingericht en operationeel. Het heeft positieve feedback vanuit de bedrijven voor de toegenomen commerciële vaardigheden van studenten opgeleverd. - De implementatie van de referentieniveaus voor Nederlands en Rekenen wordt aangegrepen om meer maatwerk mogelijk te maken. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe methodes die aansluiten op het niveau en de leervragen van de student. - De ambitie uit het strategisch meerjarenplan om in 2010 het curriculum van alle opleidingen volledig competentiegericht vorm te geven, is gehaald. Talen, rekenen en burgerschap zijn structureel ingebed in de opleidingen. - In het kader van EQF zijn we als Florijn College lid geworden van het netwerk Recomfor (Europees netwerk KC Handel). - Er zijn verkennende gesprekken gevoerd in het kader van projecten in samenwerking met LogiXperience. Jaarverslag FC 2010 Pagina 2

3 2.4 Leerproces - Het bedrijfsleven raakt meer betrokken bij de inrichting van het onderwijs en de examinering. Met succes worden proeven van bekwaamheid afgenomen bij de bedrijven. Bij enkele opleidingen zijn bedrijven structureel betrokken bij het afnemen van Proeven van Bekwaamheid op school. - Daarnaast zijn er een aantal structurele contacten opgezet met grote (internationale) bedrijven in de regio (oa Amgen,Rüttchen,GGN, Cendris). - Er is een onderzoek gepleegd en er zijn oriënterende gesprekken gevoerd voor een systeem voor matching van studenten en stagebedrijven operationeel. De implementatie van een systeem zal plaatsvinden in In samenwerking met een extern bureau worden allochtone studenten bemiddeld en volgen een sollicitatietraining. - De samenwerking met het UWV en het branche servicepunt heeft geleid tot een nieuw en succesvol BBL-traject met meer instroommomenten (3 tot 4 per jaar). - Het aantal internationale stages neemt toe. Een leuke voorlichting en uitwisseling van ervaringen door studenten zorgen voor meer animo voor buitenlandstages. De versterking van de relaties met bedrijven en instanties in Spanje (ism steunpunt Barcelona) en Engeland maakt uitbreiding van het aantal stageplaatsen mogelijk. 2.5 Trajectbegeleiding - De procedure rondom uitstroom en het daarbij behorende nieuwe uitstroomformulier is Florijn-breed verbeterd en uitgeprobeerd. - De zorgcoördinator is gestart met de opleiding tot zorgcoördinator. - Vanaf augustus is een School Maatschappelijk Werker voor anderhalve dag per week in dienst. - Gezamenlijk met het Prinsentuin College en Cingel College is een startnotitie gemaakt voor inhoud en werkwijze van het (extern)zorg Adviesteam. Er is contact gelegd met de gemeente Breda om het CJG de coördinatie van de hulpvragen voor de derde lijn te organiseren. - Er is een zorgteam benoemd en operationeel. Per team is er een trajectbegeleider zorg aangesteld en structureel overleg ingericht van deze begeleiders met het zorgteam. Procedures en afspraken rondom leerplicht en verzuim zijn Florijn breed ingevoerd. Een dagdeel per week houdt de leerplichtambtenaar spreekuur op het Florijn. - De website is vernieuwd en biedt meer informatie over onze opleidingen. In het kader van de voorlichting aan nieuwe studenten zijn filmpjes gemaakt die vanuit onze missie zijn vormgegeven. De huisstijl is verder doorgevoerd in de brochures en de website. - De registratie van Schoolmaatschappelijk werk in het Edictis begeleidingsdossier is volledig geïmplementeerd waardoor de informatieoverdracht verbeterd is. 2.6 Omgang en veiligheid - Uit onderzoek naar schoolervaringen van de Universiteit van Amsterdam en uit panelgesprekken met studenten, blijkt dat studenten het Florijn College sociaal, emotioneel en fysiek als veilig ervaren. - Uit de Job monitor blijkt de score voor veiligheid in en om het schoolgebouw ruim voldoende te scoren bij studenten. Ook het gevoel dat de school er voldoende aan doet, haalt deze score. De sfeer wordt met een voldoende beoordeeld. Jaarverslag FC 2010 Pagina 3

4 - In 2010 zijn er met medewerkers themagesprekken gevoerd over veiligheid. Naar aanleiding van die bijeenkomsten is het camerasysteem vernieuwd en heeft de arbocommissie een aantal suggesties opgepakt. 2.7 Systematische kwaliteitszorg - Systeem planning inzet opnieuw verbeterd (met het oog op beoogde flexibiliteit F5/F6) en in alle teams gebruikt bij planning inzet en verdeling taken. - De rol van de examencommissie spitst zich in toenemende mate toe op kwaliteitsverbetering en -bewaking. De evaluatiecyclus is afgestemd op vernieuwde vormen van examinering. Er is een vaststellingscommissie opgericht om examenproducten aan de hand van het toezichtkader van de inspectie vast te stellen. Het handboek Examinering wordt vanuit het toezichtskader van de inspectie helemaal opnieuw vormgegeven (klaar in april 2011). - Yucan is experimenteel gebruikt als zelfevaluatie-instrument voor een interne brede audit en voor een aantal teams om de jaarlijkse zelfevaluatie in uit te voeren. De manier waarop we Yucan in de toekomst kunnen gebruiken, is afhankelijk van ontwikkelingen die door de centrale dienst Audit & Control worden aangestuurd. - De implementatie van Edictis verloopt moeizaam en is afhankelijk van een aantal externe factoren. De modules voor prestatieregistratie en begeleiding zijn deels geïmplementeerd. Verantwoording van schoolmaatschappelijk werk is met het Edictis begeleidingsdossier volledig geautomatiseerd en operationeel. - Het gebruik van It s Learning als volgsysteem voor het opleidingstraject is bij een aantal teams ingebed in het onderwijs. - Er is een nieuw uitstroomformulier ontwikkeld dat een goede externe verantwoording van onze uitstroom mogelijk maakt en dat goed aansluit bij de inrichting van Edictis. - De afstemming tussen administratieve processen en onderwijs is geregeld in een overlegstructuur. - Het (doorontwikkelde) cohortonderzoek geeft informatie weer over de gediplomeerde en ongediplomeerde uitstroom van studenten op teamniveau. - Er is een structureel aanbod van stageplaatsen aan studenten van Fontys en Avans. - De opkomst op de terugkomdag voor onze alumni die bij Avans studeren, was teleurstellend. Informatie uit het alumni-onderzoek van ROCWB wordt gebruikt om nieuwe initiatieven te starten. 2.8 Examinering - De examencommissie heeft voor alle standaarden van de inspectie rondom competentiegerichte examens verbeteracties geformuleerd en uitgezet in de tijd. - Vanuit haar verantwoordelijkheid voor examenprocessen voert de examencommissie evaluaties en controles uit op alle standaarden van de inspectie. Dit heeft onder andere geleid tot het besluit om het handboek examinering in zijn geheel te herschrijven. Hiermee is een start gemaakt door een nieuwe indeling te kiezen (indeling volgens de standaarden van de inspectie), en het geheel toegankelijker en leesbaarder te maken. Procedures zijn allemaal herzien en geüpdate. Voorjaar 2011 is het nieuwe handboek klaar en wordt het in een digitale structuur aangeboden. - De interne audits voor Juridische opleidingen en Administratief Medewerker hebben een voldoende opgeleverd. Secretariële opleiding BBL (eindtermgericht) leverde een onvoldoende op op 1 deelkwalificatie. Besloten is om deze niet meer aan te bieden. Jaarverslag FC 2010 Pagina 4

5 2.9 Personeel - Op het gebied van deskundigheidsbevordering is er veel geïnvesteerd in het opleiden van trainers voor de Lessen in Succeskunst. - Voor het vernieuwde taal- en rekenonderwijs heeft een deel van de docenten inmiddels scholing gehad op nieuwe onderwijsmethodes en didactiek. - Op het gebied van (zorg)begeleiding draagt de nieuwe begeleidingsstructuur ( Vitamine A ) bij aan de ontwikkeling en kennis van onderwijsmedewerkers. Ieder team beschikt over een trajectbegeleider zorg. Het intern zorgteam is operationeel. - Het formatieplanningssysteem is doorontwikkeld en wordt in alle teams gebruikt voor planning van inzet en taken. - Medewerkers van de front-office zijn getraind op het gebied van klachtenbehandeling en klantgericht communiceren. In het kader van teamvorming werken de medewerkers, net als bij de onderwijsteams, met een jaarlijkse cyclus van zelfevaluatie en verbeterplannen. - De themagesprekken over teamontwikkeling naar resultaat verantwoordelijke teams heeft geleid tot een kader waarin de resultaatgebieden zijn uitgewerkt. - In het kader van het aansturen en ondersteunen van teamontwikkeling heeft het management een aantal bijeenkomsten en een studiedag gehouden. - In het kader van onderzoeken hebben we deelgenomen aan een onderzoek van de Universiteit van Twente naar het leren van docenten. - De teammonitor (van bureau Kock, Tilburg) is voor een tweede keer uitgevoerd en besproken in het kader van ontwikkeling. - In de dagelijkse praktijk is de positionering van het Florijn College steeds meer zichtbaar en voelbaar. Aanvullende activiteiten zijn in dat kader gericht op het delen in elkaars successen en onderlinge verbondenheid stimuleren. - Wederom hebben 2 medewerkers deelgenomen aan een uitwisselingsprogramma met de USA. - In 2010 was er een gemiddelde personeelsinzet van 111 fte (135 personeelseden). De hoeveelheid direct personeel 76% (84 fte) en indirect personeel 24% (27 fte). Van de 111 fte aan personeel is 86% vast (95,5 fte) en 14% tijdelijk (15,5 fte) aangesteld. - In 2010 zijn 3 medewerkers met pensioen gegaan, 3 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de seniorenregeling (uitstroombevorderende maatregel) in combinatie met FPU, 1 medewerker heeft gebruik gemaakt van de levensloopregeling voorafgaand aan pensionering. In 2010 zijn er 19 nieuwe medewerkers ingestroomd, enerzijds voor vervanging in reguliere functies, anderzijds voor vervanging wegens ziekte. - Eén medewerker volgt een docentenopleiding in kader van de de lerarenbeurs. Intern het ROC West-Brabant wordt de PDA-opleiding gevolgd door 2 medewerkers. Het Florijn College biedt aan studenten van de lerarenopleiding Fontys stagemogelijkheden van 1 e t/m 4 e jaars studenten, hiervan hebben 3 studenten een LIO-aanstelling. Het studentenbedrijf FAST biedt structureel stagemogelijkheden aan studenten van AVANS. - Het voortschrijdend verzuimpercentage over 2010 is 2,97% (norm 4%). De voortschrijdende verzuimfrequentie is 1,56 (norm 1,3). Het percentage nulverzuim over 2010 is 39,24% (norm 45%). In 2009 zijn we gestart met het houden van verzuimgesprekken en aanpassing van de verzuimprocedure (ook ziekmelding bij de leidinggevende). Dit heeft geleid tot een lager verzuimpercentage (2009: 4,09%) en een lagere meldingsfrequentie (2009: 1,69). Het percentage nulverzuim is niet verbeterd t.o.v Bijstelling van het verzuimbeleid is opnieuw speerpunt. Na analyse van de cijfers wordt het beleid opnieuw bijgesteld. Jaarverslag FC 2010 Pagina 5

6 3. Verantwoording Over FES, innovatiebox en stagebox moet apart verantwoording worden afgelegd. In het balansdossier is al een verantwoording opgenomen van de totale bedragen. Zie bijlage bij jaarverslag. 4. Rendement Kijkend naar diplomaresultaat en jaarresultaat maken we de volgende analyse: - De opleidingen van het Florijn College voldoen aan de normen van de inspectie. - Het succes van interne doorstroom naar hogere niveaus ( stapeling ) heeft een negatieve invloed op de diplomaresultaten voor niveau 3. Uit nader onderzoek kan dit effect worden aangetoond. Een gecombineerd diplomaresultaat van niveau 3 en 4 bevestigd het beeld dat het onderwijs en de opbrengsten van voldoende kwaliteit zijn. - De aansluiting tussen eigen cijfers en die van de inspectie is moeilijk te vinden. Belangrijke oorzaken zijn van administratieve aard: mutaties vanwege diplomering op uitstroomcrebo in plaats van nul-crebo, diplomering op verwante opleidingen met een ander crebo-nummer en de gestapelde opleidingsstructuur. De berekening van de inspectie komt niet overeen met de werkelijkheid en is aanleiding voor een aanvullend vergelijkend onderzoek van cijfers op detailniveau. Jaarverslag FC 2010 Pagina 6

FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL

FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL 09-10 FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL Inhoud Toelichting bij het jaarplan 2010 pag. 3 Jaarplan 2010 pag. 4 1. Onderwijs pag. 4 2. Medewerkers pag. 6 3. Organisatie pag. 7 Realisatie

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding

Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding Het jaarplan 2013 geeft een vooruitblik op de te realiseren doelstellingen voor 2013. In het jaarplan geven we enerzijds onze focus als Florijn College op onze missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012 Vitalis College Jaarverslag 2012 Vastgesteld MT 26 maart 2013 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 1.1 Highlights 2012... 4 2. Directieverslag... 5 2.1 Strategische positionering...

Nadere informatie

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten.

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten. Cingel College Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 CINGEL COLLEGE 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12

met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12 Zoomvliet College Jaarverslag 2012 met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2012

Nadere informatie

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013 Cingel College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Voorwoord pag 3

Inhoudsopgave: 1. Voorwoord pag 3 Zoomvliet College Jaarverslag Jaarverslag 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord pag 3 2. Directieverslag pag 3 2a Strategie en realisatie speerpunten pag 3 2b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Kellebeek College Datum: 8 april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 2. Directieverslag 4 2.a Strategie 4 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scalda

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scalda STAAT VAN DE INSTELLING MBO Scalda Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 25PV Onderzoeksnummer : 273977 Datum onderzoek : 10-28 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 68 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012 Dienst Audit & Control Jaarverslag 2012 DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012 Etten-Leur, maart 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van het diensthoofd 3 2. Verslag van de dienst 4 a. Strategie 4 b. Realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Menso Alting Plaats : Groningen BRIN nummer : 14NZ Onderzoeksnummer : 151332 Datum onderzoek : 8 februari 2013 Datum vaststelling : 26 april 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen

Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen 2 Inhoudsopgave inleiding 5 1. resultatenbox 6 verklaring van het bevoegd gezag 6 verslag raad van toezicht 8 paspoort 10 2. leerwinsten

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH)

Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH) Verslag van werkzaamheden en managementrapportage kwaliteitsbeleid Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH) Inleiding. Rescue Nederland Groep streeft naar kwaliteitsbewustwording

Nadere informatie

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA)

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) AUDITRAPPORT KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) MBO College Almere ROC van Flevoland Opdrachtgever Team Opleidingsmanager Ine Komen, directeur Onderwijs Kunst & Cultuur: Artiest (Drama) - Crebonr 90032 -

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS STUDIEJAAR 2012/2013 Inhoud Inleiding... 4 Kenmerken... 5 1 Algemene informatie... 7 1.1 Ontstaan en groei van de Schoevers Groep...

Nadere informatie

STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND

STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND gegevens 2003 gecontroleerd: ok STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND Jaarverslag 2009 Versie 1.0 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Bestuursverslag Voorwoord van het College van Bestuur 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie