Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding"

Transcriptie

1 Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding Het jaarplan 2013 geeft een vooruitblik op de te realiseren doelstellingen voor In het jaarplan geven we enerzijds onze focus als Florijn College op onze missie en kernwaarden weer in relatie tot voortgang en ontwikkeling. Anderzijds leggen we de verbinding met de strategische doelen en focuspunten van ons ROC, Onderwijs met passie 2. De focus op het verbeteren van de (basis)kwaliteit blijft ook in 2013 de hoogste prioriteit behouden. Met name borging van verbeteringen staat daarbij centraal. De ervaringen met meer praktijkgericht en loopbaangericht onderwijs in onze studentbedrijven zijn en blijven leidend in het aantrekkelijker vormgeven van opleidingen. Juist nu o.a. verscherpt toezicht, een verslechterde financiële positie, te verwachte demografische ontwikkelingen en de consequenties van Focus op Vakmanschap de neiging kunnen versterken om stil te staan, is het des te meer van belang kansen te zien en te benutten. Lisan van Beurden, directeur Florijn College December

2 Realisatie 2012 Een terugblik op gerealiseerde doelstellingen voor 2012 laat onder andere de volgende resultaten zien: Onderwijs: Elke opleiding heeft een verkort leertraject ingericht voor studenten die daarvoor in aanmerking komen (deel van de trajecten nog gericht op afstroom uit HBO en Havisten, deel van de trajecten voor alle studenten bereikbaar). In kader van voorlichting is er een aparte brochure verschenen. Tav talenonderwijs is digitale content en digitale didactiek ontwikkeld voor 2 opleidingsteams. 1 team heeft cursus Social Media gevolgd. Studentbedrijf FS&S is uitgebreid met 10 werkplekken. Behalve IGH is er een start gemaakt met het trainen van studenten commercieel en secretarieel. Procedure melding leerplicht is wederom aangescherpt, signaleringslijsten Presto (2 maal per week) helpen studieloopbaanbegeleiders om tijdig te kunnen reageren. Resultaten en analyse van Job-enquête en BPV onderzoek zijn ter beschikking gesteld aan de teams en worden gebruikt bij de zelfevaluatie in Yucan in kader van verbeterpunten. Gestart met bedrijfsgroep commercieel medewerker binnendienst Geevers (Groothandel). 85 % van de opleidingen gebruikt it s Learning als digitale leeromgeving. Medewerkers: Training signaleren en klassenmanagement (VIC via ROC Academie): gestart voor 10 medewerkers (rest volgt in 2013/2014). Digitale didactiek: voor 2 opleidingen producten ontwikkeld en in it s Learning geplaatst. 2 managementdagen rondom Swot analyse en consequenties beleid uitgevoerd. Managementteam heeft cursus financieel management (ROC Academie) gevolgd. Scholingstraject teamvoorzitters: 2x 2 daagse uitgevoerd en 1x ROC brede studiedag. Organisatie: Procedures bestrijding uitval (VSV) en melding geoptimaliseerd. Eerste verkenning consequenties FoV met teams uitgevoerd. Start gemaakt met invullen verbeterde versie Personeelscalculator. Start gemaakt met ontwikkelen team- Marap in relatie tot kwaliteitsverbetering. Inrichting draadloos gerealiseerd. Bij alle teams is Yucan in gebruik als zelfevaluatie-instrument inclusief verbeterplannen. Deelname pilots Taal en Rekenen bij alle opleidingen uitgevoerd. Procedures en faciliteiten zijn operationeel. 2

3 1. Strategie De noodzaak om ons opnieuw te bezinnen op strategie en koers voor 2013 en verder is, gezien (interne en externe) ontwikkelingen, nadrukkelijk aanwezig. Ontwikkelingen: Verscherpt toezicht met name gericht op borging. Consequenties financiële positie (FC en ROC breed). Consequenties operationaliseren RSA. Focus op Vakmanschap: met name intensivering, aanpassing bekostigingssystematiek, consequenties opleidingsaanbod in relatie tot macrodoelmatigheid. Duidelijkheid omtrent invoeringstraject en data van maatregelen laat, door politieke ontwikkelingen, nog op zich wachten. Intussen is op ROC niveau een Taskforce Focus op Vakmanschap ingericht om colleges bij de invoering te ondersteunen en samenhang te bewaken. Tenslotte zijn regionale en landelijke ontwikkelingen( technologie, arbeidsmarkt, demografie etc.) van belang en van invloed op het (verder) vormgeven van onze koers. Voor 2013 zien we prioritering verschuiven naar aandacht voor basiskwaliteit en borging. Dit zou ten koste kunnen gaan van het innovatief vermogen (focus op verbeteren in plaats van innoveren). Teams hebben in dit proces ondersteuning nodig bij het formuleren, uitvoeren, monitoren en evalueren van de verbeterpunten. Professionalisering zal enerzijds voor een deel gericht zijn op het verbeteren van kwaliteitsborging (werken volgens het Toezichtkader), anderzijds vraagt het voorkomen van uitval in dit kader aandacht (o.a. scholing signaleren en klassenmanagement ROC Academie). Versterken van activerende en digitale didactiek en begeleiding in relatie tot loopbaangericht leren en maatwerk zijn eveneens cruciaal (zie ook paragraaf 1.1b Professionaliteit). De kunst bestaat uit het grijpen van de kansen die zich in de geschetste ontwikkelingen voordoen. Het benutten van de mogelijkheden en verworvenheden die zich aandienen vanuit ervaringen met innovatieve trajecten (FS&S, Flash, bedrijfsgroepen commercieel medewerker) kunnen juist bijdragen aan het aantrekkelijker en, vanuit maatwerkperspectief, efficiënter inrichten van opleidingstrajecten. Het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt door 1 benoemt in de Gouden lijst van West-Brabant, met name commercieel medewerker groothandel en commercieel medewerker BVW als kansrijk. Uit onderzoek van Tempo-team blijkt een gunstig perspectief qua werkgelegenheid in Brabant voor financiële dienstverlening/administratief 2. De personele en organisatorische consequenties in relatie tot financieel gezond worden, zijn in en verder, niet gering: Minder formatie: afname tijdelijke schil en oplossen kwantitatieve en kwalitatieve fricties. Herinrichting onderwijsprogramma s ; w.o. team overstijgend werken voor programmaonderdelen, clustering van groepen, beperken aanbod onderdelen die geen verplichte relatie hebben met het kwalificatiedossier. Inzetbaarheid in relatie tot BAPO, seniorenregeling en levensloopregeling. 1 Uitvoeringsprogramma WestBrabant werkt en pakt door, rpa 2 Presentatie Tempo team op seminar BrIM Human Capital,

4 Nagenoeg geen uitstroom door verhoging pensioengerechtigde leeftijd. Efficiënter gebruik maken van digitale voorzieningen, verder doorvoeren bring your own device, flexibeler en beter gebruik maken van fysieke en virtuele onderwijsomgeving. Opleidingsaanbod in licht van doelmatigheid opnieuw bezien en aanpassen. Eventuele gevolgen van het RSA project zijn nog moeilijk in te schatten. Het proces naar ontzorgen vraagt immers ook een omslag in werken en denken van de gehele organisatie. De impact hiervan is nog moeilijk te overzien. 1.1 Focuspunten Onderwijs met Passie 2 a. Basiskwaliteit op orde (OMP2 focuspunt 0) Voldoen aan alle harde eisen die door ministerie worden gesteld. Helderheid over verwachtingen en verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd beperkt houden werklast vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (Florijn brede aanpak). Verhogen van resultaten en bewaken van kwaliteit en continuïteit (o.a. gewenste sturingsinformatie voor teams). Cyclisch werken verbeteren en aantal processen verbeteren/vereenvoudigen om basiskwaliteit beheersbaar te houden. b. Professionaliteit (OMP2 focuspunt 4) Medewerkers primair proces Als we kijken naar huidige en toekomstige rol van medewerkers primair proces, dan is voor de komende jaren professionalisering gericht op: Versterken resultaatgericht werken in teams Versterken kwaliteitsdenken in teams Partnership met bedrijfsleven (BPV, innovaties, opdrachten voor studentbedrijven, betrokken bij ontwikkeling/beoordeling en evaluaties van opleidingsprogramma s) Studieloopbaanbegeleiding Activerende didactiek en digitale didactiek in relatie tot maatwerk en flexibiliteit Leven lang leren als basishouding Activiteiten 2013 Florijn brede scholing VIC (klassenmanagement, coachen en signaleren) ; aanbod en inschrijving via ROC Academie Opschaling trainingsaanbod digitale didactiek ( deels it Workz, deels externe partner) Pedagogisch didactische teamaanpak leer,-en gedragsproblemen (3 teams) Studieloopbaanbegeleiding: Plan van aanpak + aanbod van training studieloopbaanbegeleiding (met name loopbaandialoog/trialoog en oplossingsgericht begeleiden) Verbeterplannen in Yucan en structuur in teams van monitoring. Ondersteuning team maraps per kwartaal Medewerkers secundaire proces (management en diensten) Nieuwe gesprekkencyclus: implementatie en training (management) Vervolg uitwerking meerjarenbeleid (management en betrokken diensten) Operationalisering personeelscalculator (directeur en projectleider kwaliteitsdenken) Vervolg monitoring en evaluatie focuspunten 2013 Kwaliteitsborging: werken met Maraps in teams. Volgen en evalueren van kwaliteitsdenken in teams 4

5 Professionalisering in relatie tot operationalisering RSA (o.a. P&O Profit) Ondersteuning inrichting personeelscalculator Uitwerking structuur monitoring deskundigheidsbevordering c. Doorlopende leerlijnen (OMP2 focuspunt 1) Ten aanzien van doorstroom en aansluiting binnen de beroepskolom is het zaak om niet te blijven hangen in algemeenheden rondom keuzeprocessen. Daadwerkelijke samenwerking op studieloopbaanbegeleiding tussen teams MBO en VMBO is daarbij punt van aandacht. Ook op het gebied van Taal en Rekenen wordt komend jaar de samenwerking in de aansluiting met het VMBO gezocht. Ten aanzien van het HBO geldt dat we huidige trajecten die lopen, voortzetten (bv. traject aansluiting AVANS Accountacy, Fontys Financieel management doorstroomprogramma studenten Financiële Dienstverlening, AVANS/Fontys HBO Recht met juridische opleidingen). Taal en Rekenen; opzet doorlopende leerlijn. Nulmeting alle opleidingen startniveau Taal en Rekenen: uitwisseling met VMBO. Voortzetting bezoeken rekendocenten VMBO in kader uitwisseling programmainhoud en ervaringen. Vervolg project Keuzeprocessen: studieloopbaanbegeleiding. d. Focus op Vakmanschap (OMP2 focuspunt 0) Activiteiten 2013: Eerste verkenning verkorting en intensivering uitgevoerd in 2012 (management, teamvoorzitters en teamleden). o Vervolgbijeenkomst gepland Engels al verplicht in alle niveau 4 opleidingen: geen actie. Centrale examinering Taal en Rekenen voor alle niveaus: a. Ontwikkeling Taal programma s met behulp van digitale didactiek Florijn breed (beperkte groep reeds gestart). b. Inrichting organisatie en planning op examinering en proefexaminering CITO. c. Samenwerking met VMBO opzetten voor doorlopende lijn Taal en Rekenen. Terugdringen VSV: a. Managementinformatie per team om te kunnen sturen op uitval. b. Signaleringslijsten Presto per week voor SLB ers om verzuim nog beter te monitoren. c. Training ROC Academie op signalering en klassenmanagement. d. 3 teams cursus Pedagogisch/didactische teamaanpak in relatie tot begeleiding leer,- en gedragsproblematiek. Nieuwe bekostigingssystematiek: geen actie tot nadere berichtgeving. 5

6 1.2 Focuspunten Florijn College e. Onderwijsinnovatie (OMP2 focuspunt ) Voortzetting en uitbreiding van het structureel maken van opdrachten/projecten uit bedrijfsleven in curriculum van de opleidingen. Transfer Flash concept naar bestaande opleidingen. Keuzemogelijkheden binnen en tussen opleidingen vergroten voor studenten. Aandacht voor (verdere) inrichting van laagdrempelige digitale omgeving waarbij we de ervaring met maatwerktrajecten voor bedrijven (Geevers en Blom) gaan benutten voor reguliere trajecten. f. Begeleiding (OMP2 focuspunt ) Ontwikkelen eenduidige en Florijn brede aanpak SLB. Professionalisering op dit gebied. 1.3 Verwachtingen In het kader van basiskwaliteit en borging is er behoefte aan het concreet benoemen van aantoonbare good-practices die we kunnen gebruiken om kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is er behoefte aan betrouwbare, tijdige en volledige informatie vanuit de centrale organisatie die daadwerkelijk ondersteunend is. Meer aandacht en tijd besteden aan implementatie en borging van de belangrijke beleidsdoelstellingen van ROCWB (prioriteren: wat we doen, doen we goed ). 6

7 2. Kwaliteitsdoelstellingen Op het gebied van basiskwaliteit richt het beleid binnen het Florijn College zich op actieve stappen in de richting van ondersteuning en bewustwording daar waar de basiskwaliteit (nog) niet op orde is. Concreet voor 2013: Het gehele proces rondom examinering en verantwoording hiervan (volgens inspectiekader) is opnieuw beschreven in een (digitaal) beschikbaar service document door examencommissie. Inzichtelijk maken van verwachtingen en verantwoordelijkheden a.d.h.v. toezichtkader van de inspectie en wettelijke vereisten van de accountant. Ontwikkelen van sturings- en beheerinformatie voor teams ( Team-Marap ). Waar nodig en mogelijk processen verbeteren en vereenvoudigen om basiskwaliteit beheersbaar te maken en houden. Cyclisch werken door implementatie van alle functionaliteiten in Yucan (zelfevaluatie, verbeteracties, teamjaarplan). Halfjaargesprekken met teams gericht op voortgang en resultaat. Verder vindt er kwaliteitsverbetering plaats in het kader van innovatie en onderwijsontwikkeling. Concreet voor 2013 betekent dit: Operationalisering van Florijn brede database in kader van verbetering matchingsproces en plaatsingsproces BPV. Versterken van de studieloopbaanbegeleiding. Verrijken opleidingsprogramma s (praktijkgerichter en meer keuzemogelijkheden). 7

8 3. Activiteitenplan Onze strategische agenda en onze kwaliteitsdoelstellingen (deels reeds vertaald naar activiteiten) leiden tot de volgende acties: Rijk onderwijs a. Praktijk in de school (verdere) integratie van praktijkopdrachten binnen opleidingsprogramma. Transfer concept van Flash naar opleiding Financiële Beroepen en Secretarieel (opnieuw inrichten opleidingsprogramma s, inrichten fysieke en virtuele/digitale leeromgeving, integreren Fast, werven praktijkopdrachten, organisatorische aanpassingen). b. Keuzemogelijkheden Open opdrachten en keuzeopdrachten binnen ieder vakgebied ontwikkelen. Digitale structuur ontwikkelen om keuzemogelijkheden en afwisselende werkvormen te ondersteunen. Uitwisseling van onderwijsproducten binnen en buiten de school. Professionaliseren op ontwikkelen en uitvoeren. Doelgericht studeren Versterken studieloopbaanbegeleiding Ontwikkelen gezamenlijke visie en uitgangspunten. Visie en uitgangspunten vertalen naar kader voor werkwijze. Professionaliseren in lijn met visie, uitgangspunten en kader voor studieloopbaanbegeleiding. Verhogen basiskwaliteit Inzichtelijk maken van verwachtingen en verantwoordelijkheden a.d.h.v. toezichtkader van de inspectie en wettelijke vereisten van de accountant. Ontwikkelen van sturings- en beheerinformatie voor teams ( TeamMarap ). Waar nodig en mogelijk processen verbeteren en vereenvoudigen om basiskwaliteit beheersbaar te maken en houden. Cyclisch werken door implementatie van alle functionaliteiten in Yucan (zelfevaluatie, verbeteracties, teamjaarplan). Halfjaargesprekken met teams gericht op voortgang en resultaat. Implementatie Taal en Rekenen Voortzetting lopend project. Implementatie Schoolmaatschappelijk werk Voortzetting lopend project. 8

9 4. Financiën De begroting voor 2013 laat een negatief resultaat zien van -/ ,-. Dit negatieve resultaat is de weerslag van de volgende ontwikkelingen (op hoofdlijnen): - Wegvallen subsidies (met name Stagebox en Innovatiebox). - Toename loonkosten. - Afname Schoolbijdragen. - Wegvallen VSV-prestatiegelden en toedeling wachtgelden. - Opheffen Flash als dislocatie. Als geoormerkte externe projecten blijven komend jaar staan: a. Schoolmaatschappelijk Werk b. Implementatie Taal en Rekenen Baten (Normatieve) rijksbijdrage OC&W Geoormerkte subsidie OC&W Overige subsidies OC&W Rijksbijdragen OC&W Gemeentelijke bijdragen Overige overheidsbijdragen Cursus-, les- en examengelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Som der baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Som de lasten Resultaat -/ / Taakstelling Raad van Bestuur Resultaat na belasting -/

10 Investeringsbegroting In 2013 wordt er rekening gehouden met de overplaatsing van digitale schoolborden en meubilair van locatie Oosterhout naar Breda. Dit vraagt om aanpassing van de inrichting van een aantal onderwijsruimtes in 2013 en Inventaris Meubilair onderwijs Overig meubilair Hard- en software Overig onderwijs inventaris Overig inventaris algemeen 0 0 Vervoermiddelen Totaal Investeringsvraag inventaris Huisvesting - verbouwingen Totaal Investeringsvraag

11 5. Personeel Personele ontwikkeling in cijfers Formatie 2012 (oktober 2012 en Marap Q3) Totaal 116,5 FTE Waarvan 74,5 % Direct personeel 25,4 % Indirect personeel En waarvan 85% Vast personeel 15% Tijdelijk personeel En waarvan 5,1 FTE Bapo op grond van de cao 1 FTE Extra seniorenverlof op grond van ROC-beleid 2,6 FTE Opname Levensloop (onbetaald verlof) Formatie 2013 Corresponderend met begroting Onverwachte uitstroom en gevolgen RSA zijn niet meegenomen. Totaal 109,4 FTE Verwachtingen op grond van vooraankondigingen Instroom: FTE 0,4167 zijnde FTE 1 met ingang van ; vacature Afdelingsmanager op grond van natuurlijk verloop Opname Levensloop: FTE 0,37 Uitstroom: FTE 2,0833 op grond van natuurlijk verloop / vervroegd pensioen 4 * FTE 1, in de loop van 2013 FTE 3,37 bij secundair proces op grond van niet continueren tijdelijke aanstellingen in de loop van Betreft totaal 10 personen, met n totaal aan tijdelijke aanstellingen van FTE 6,45 die in loop van 2013 expireren FTE 6,82 bij primair proces op grond van niet continueren tijdelijke aanstellingen in de loop van Betreft totaal 23 personen, met n totaal aan tijdelijke aanstellingen van FTE 13,9771 die in de loop van 2013 expireren. Formatie 2014 Nu reeds verwachte uitstroom op grond van natuurlijk verloop (nog niet omgerekend naar rato van het jaar 2014): FTE 0,5 pensioen FTE 1,15 op grond van FPU 11

12 HRM-beleid Ziekteverzuim Een analyse van de verzuimcijfers van de afgelopen drie jaar ( ) geeft de volgende opvallende ontwikkelingen te zien: 1. Met betrekking tot verzuimpercentage: per saldo een toename t.o.v. 2010, waarbij opvalt: Van ruim onder de ROC-norm (4%) in 2010 (2,97%) naar net onder de norm in 2011 (3,96%) en overschrijding van de norm einde schooljaar (5,28 %). Kort en middellang verzuim noemenswaardig gedaald, langdurig verzuim sterk gestegen (deels fysiek gerelateerd, deels combinatie werk/ mentaal/privé gerelateerd). Sterkste stijging bij indirect personeel. 2. Met betrekking tot frequentie: per saldo toename t.o.v. 2010, waarbij opvalt: Afnemend percentage nul verzuim, stijging van aantal medewerkers met 3x of vaker ziekmelding is toegenomen, aantal medewerkers met 1 of 2x melding is afgenomen. Na een lichte daling in 2011 is de verzuimfrequentie gestegen eind schooljaar Norm 1,3; FC van 1,56 naar 1,53 en 1,74. Het beleid rondom de verbeterde procedure ziek- en betermelden en het consequent voeren van frequentiegesprekken, heeft op individueel niveau deels tot positieve resultaten geleid. Door in 2012 op individueel medewerkersniveau het verzuimgedrag in beeld te brengen, wat mogelijke oorzaken zijn en wat er tot nu toe met betrekking tot betreffende medewerker is gedaan, is een basis gelegd om in 2013 gerichter en meer op maat aandacht te kunnen besteden aan verzuimgedrag (naast algemene maatregelen zoals bv frequentiegesprekken). Kwaliteitsverbetering Deskundigheidsbevordering: zie bladzijde b Professionaliteit. Gesprekkencyclus: blijvende aandacht voor consequent voeren f-gesprekken (met name OP). Nulmeting verricht in Deze vormt startpunt in 2013 en 2014 voor streven naar 100%. Implementatie ROC centraal ontwikkelde formats. Duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers; visie en plan van aanpak ontwikkelen in Bekwaamheidsdossier op orde (in verband met wettelijke verplichting). HRM in relatie tot organisatieontwikkelingen Personeelscalculator: inrichting is gestart. Procesbegeleiding realisatie RSA (personele consequenties, consequenties veranderende werkwijzen en structuren). Gevolgen inzetbaarheid in relatie tot negatieve begroting: terugloop formatief, mogelijke kwalitatieve fricties en consequenties inrichting onderwijs en organisatie. Ten aanzien van formatie OBP; Risico op frictie kwalitatief en kwantitatief bij met name dienst P&O, Financiën, Control en DA (in relatie tot voortgang RSA, vacaturestop, beëindiging tijdelijke contracten en geen vervanging). 12

Jaarplan 2014 Florijn College

Jaarplan 2014 Florijn College Jaarplan 2014 1 Jaarplan 2014 Florijn College 1. Toelichting jaarplan... 3 2. Ontwikkelingen... 4 2.1 Demografische en economische ontwikkelingen... 4 2.2 Wet en regelgeving en context onderwijsinstelling...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Naar optimale service en advies

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Naar optimale service en advies Dienst Financiële zaken Jaarverslag 2012 DIENST FINANCIËLE ZAKEN Naar optimale service en advies Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord diensthoofd 2. Verslag van de dienst 3. Realisatie activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Florijn College

Jaarplan 2015 Florijn College Jaarplan 2015 Jaarplan 2015 Florijn College 1. Toelichting Jaarplan...3 2. Ontwikkelingen...4 2.1 Demografische en economische ontwikkelingen...4 2.2 Wet en regelgeving en context onderwijsinstelling...5

Nadere informatie

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Meer dan alleen beheersing

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Meer dan alleen beheersing Dienst Financiële zaken Jaarverslag 2011 DIENST FINANCIËLE ZAKEN Meer dan alleen beheersing Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Voorwoord diensthoofd 2. Verslag van de dienst (incl. realisatie activiteiten

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Florijn College Jaarverslag 2011

Florijn College Jaarverslag 2011 Florijn College Jaarverslag 2011 Florijn College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Florijn College 1 van 10 Bijlage 1 Jaarverslag Florijn College 2011 Voorwoord De ontwikkeling die we afgelopen jaar doorgemaakt

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Bas Derks MBO City, 24 november 2016 Waar gaan we het over hebben? Terugblik: de basis op orde Maatregelen Wat moest er beter? Resultaten Vooruitblik: naar een hoger

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Dienst P&O ROC West-Brabant. April, 2012 Dienst P&O

Jaarverslag 2011. Dienst P&O ROC West-Brabant. April, 2012 Dienst P&O Dienst Personeel & Organisatie Dienst P&O ROC West-Brabant April, 2012 Dienst P&O Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Dienst P&O. Hierin kijken we terug op 2011, een enerverend jaar. In 2011

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Jaarverslag FC 2010 Pagina 1

Jaarverslag FC 2010 Pagina 1 Bijlage 1 Jaarverslag Instituten 1. Directieverslag 2010 kenmerkt zich door de wijze waarop we aan de slag zijn gegaan met resultaatgerichtheid en kwaliteitsdenken. Er is een start gemaakt met het vormgeven

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Jaarverslag Florijn College 2013...3. 1. Voorwoord...3. 2. Directieverslag...4 a. Strategie... 4 b. Realisatie van speerpunten 2013...

Jaarverslag Florijn College 2013...3. 1. Voorwoord...3. 2. Directieverslag...4 a. Strategie... 4 b. Realisatie van speerpunten 2013... Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag Florijn College 2013...3 1. oorwoord...3 2. Directieverslag...4 a. Strategie... 4 b. Realisatie van speerpunten 2013... 4 3. Prestaties 2013...6 a. Wettelijke

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Strategisch Beraad 4 november CvB 10 november 2014 Teammanagers 11 november 2014 RvT 15 december 2014 Plantafel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Florijn College JAARVERSLAG 2009

Florijn College JAARVERSLAG 2009 Florijn College JAARVERSLAG 2009 Bijlage 1 Jaarverslag Instituten 1. Directieverslag Het accent in 2009 heeft, nu alle teams behoorlijk op weg zijn bij het competentiegericht inrichten van hun opleidingsprogramma,

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie Onbeperkt leren NTI-Eega Businesscase en Discussie Voorstellen Drs. Erik Steenwelle MM Directeur NTI Zakelijk NTI Zakelijk 071-7501040 06-33324391 erik.steenwelle@nti.nl Programma Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Zij-instromers als directe link naar de beroepspraktijk

Zij-instromers als directe link naar de beroepspraktijk ZIJ-INSTROOM IN HET MBO: PDG-TRAJECTEN Vanuit de praktijk de klas in Auteurs Eva van der Boom, MOOZ Onderzoek februari 2017 Mbo-docent word je door een reguliere lerarenopleiding te volgen. Maar ook is

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden binnen een opleiding en zorg dragen voor de personele aansturing,

Nadere informatie

Jaarverslag Florijn College 2012

Jaarverslag Florijn College 2012 Jaarverslag Florijn College 2012 1. oorwoord In het jaar 2012 hebben we als Florijn College de balans opgemaakt. Hoe staan we er nu, na ons eerste vijfjarenperspectief, voor en waar willen we naar toe?

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL MBO college de Maasvallei ROC Nijmegen drs. Lei Ortmans CPT AGENDA Doelen en resultaten van het traject (wat?) Proces van het

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

Passend Onderwijs. ROC van Twente en. Deltion College

Passend Onderwijs. ROC van Twente en. Deltion College Passend Onderwijs ROC van Twente en Deltion College ROC van Twente 18.924 studenten, voltijd en deeltijd (bo + vavo) Ruim 300 opleidingen 13 MBO Colleges; 13 onderwijsdirecteuren Hoofdlocatie: De Gieterij,

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan Annette de Groot, directeur Utrechtzorg Erna Laclé, projectleider sectorplan IVVU, 8 september 2015 Missie Utrechtzorg Bijdragen

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Item RTL4 journaal 3 oktober 2015 over Deltion afstandsleren

Item RTL4 journaal 3 oktober 2015 over Deltion afstandsleren Voorstellen M. Kiewiet MLI, Deltion College, Opleiding Verzorgenden H. Otten MSc, Deltion College, Opleiding Bouw-Infra Dr. W. J. Trooster, Windesheim Lectoraat Onderwijsinnovatie & ICT Item RTL4 journaal

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015 Wim Maas Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Jouw partner in de school Inhoud workshop Binnen de scoop: Bekostigingssystematiek (was/wordt) Intensivering en

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route In, door en uitstroom in de Techniek Techniekpact 3 Actielijnen: Kiezen voor techniek Leren in de techniek

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Onderstaand de collectieve personele, huisvestings-, inventaris- en treasurydoelen en de hierin bereikte resultaten.

Onderstaand de collectieve personele, huisvestings-, inventaris- en treasurydoelen en de hierin bereikte resultaten. 0. Programma fake heading 8.1 Personeel Onderstaand de collectieve personele, huisvestings-, inventaris- en treasurydoelen en de hierin bereikte resultaten. Het beheersen van de personele lasten - een

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2006 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Formulier doelstellingengesprek

Formulier doelstellingengesprek Formulier doelstellingengesprek Functie : Docent Afdeling/sector : Havens Datum gesprek : 24 september 2012 Deze cyclus is breed opgezet vanuit de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd uit het sectorplan

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Dienstverlening Vakcollege Groep: stadiumprogramma s

Dienstverlening Vakcollege Groep: stadiumprogramma s Dienstverlening Vakcollege Groep: stadiumprogramma s 2015-2016 De dienstverlening van Vakcollege Groep hangt samen met het stadium waarin een Vakcollege zich bevindt. We onderscheiden vier stadia: Oriënteren

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Amsterdam com43 - Verkoopspecialist Juli 2012 Plaats: AMSTERDAM BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 126565 Onderzoek uitgevoerd in: april 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen Een structurele en instellingsbrede aanpak voor Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen INHOUD 1. Visie op 2. Het speelveld: factoren voor studiesucces 3. Observaties in de hogeschool 4. Uitgangspunten

Nadere informatie