Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding"

Transcriptie

1 Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding Het jaarplan 2013 geeft een vooruitblik op de te realiseren doelstellingen voor In het jaarplan geven we enerzijds onze focus als Florijn College op onze missie en kernwaarden weer in relatie tot voortgang en ontwikkeling. Anderzijds leggen we de verbinding met de strategische doelen en focuspunten van ons ROC, Onderwijs met passie 2. De focus op het verbeteren van de (basis)kwaliteit blijft ook in 2013 de hoogste prioriteit behouden. Met name borging van verbeteringen staat daarbij centraal. De ervaringen met meer praktijkgericht en loopbaangericht onderwijs in onze studentbedrijven zijn en blijven leidend in het aantrekkelijker vormgeven van opleidingen. Juist nu o.a. verscherpt toezicht, een verslechterde financiële positie, te verwachte demografische ontwikkelingen en de consequenties van Focus op Vakmanschap de neiging kunnen versterken om stil te staan, is het des te meer van belang kansen te zien en te benutten. Lisan van Beurden, directeur Florijn College December

2 Realisatie 2012 Een terugblik op gerealiseerde doelstellingen voor 2012 laat onder andere de volgende resultaten zien: Onderwijs: Elke opleiding heeft een verkort leertraject ingericht voor studenten die daarvoor in aanmerking komen (deel van de trajecten nog gericht op afstroom uit HBO en Havisten, deel van de trajecten voor alle studenten bereikbaar). In kader van voorlichting is er een aparte brochure verschenen. Tav talenonderwijs is digitale content en digitale didactiek ontwikkeld voor 2 opleidingsteams. 1 team heeft cursus Social Media gevolgd. Studentbedrijf FS&S is uitgebreid met 10 werkplekken. Behalve IGH is er een start gemaakt met het trainen van studenten commercieel en secretarieel. Procedure melding leerplicht is wederom aangescherpt, signaleringslijsten Presto (2 maal per week) helpen studieloopbaanbegeleiders om tijdig te kunnen reageren. Resultaten en analyse van Job-enquête en BPV onderzoek zijn ter beschikking gesteld aan de teams en worden gebruikt bij de zelfevaluatie in Yucan in kader van verbeterpunten. Gestart met bedrijfsgroep commercieel medewerker binnendienst Geevers (Groothandel). 85 % van de opleidingen gebruikt it s Learning als digitale leeromgeving. Medewerkers: Training signaleren en klassenmanagement (VIC via ROC Academie): gestart voor 10 medewerkers (rest volgt in 2013/2014). Digitale didactiek: voor 2 opleidingen producten ontwikkeld en in it s Learning geplaatst. 2 managementdagen rondom Swot analyse en consequenties beleid uitgevoerd. Managementteam heeft cursus financieel management (ROC Academie) gevolgd. Scholingstraject teamvoorzitters: 2x 2 daagse uitgevoerd en 1x ROC brede studiedag. Organisatie: Procedures bestrijding uitval (VSV) en melding geoptimaliseerd. Eerste verkenning consequenties FoV met teams uitgevoerd. Start gemaakt met invullen verbeterde versie Personeelscalculator. Start gemaakt met ontwikkelen team- Marap in relatie tot kwaliteitsverbetering. Inrichting draadloos gerealiseerd. Bij alle teams is Yucan in gebruik als zelfevaluatie-instrument inclusief verbeterplannen. Deelname pilots Taal en Rekenen bij alle opleidingen uitgevoerd. Procedures en faciliteiten zijn operationeel. 2

3 1. Strategie De noodzaak om ons opnieuw te bezinnen op strategie en koers voor 2013 en verder is, gezien (interne en externe) ontwikkelingen, nadrukkelijk aanwezig. Ontwikkelingen: Verscherpt toezicht met name gericht op borging. Consequenties financiële positie (FC en ROC breed). Consequenties operationaliseren RSA. Focus op Vakmanschap: met name intensivering, aanpassing bekostigingssystematiek, consequenties opleidingsaanbod in relatie tot macrodoelmatigheid. Duidelijkheid omtrent invoeringstraject en data van maatregelen laat, door politieke ontwikkelingen, nog op zich wachten. Intussen is op ROC niveau een Taskforce Focus op Vakmanschap ingericht om colleges bij de invoering te ondersteunen en samenhang te bewaken. Tenslotte zijn regionale en landelijke ontwikkelingen( technologie, arbeidsmarkt, demografie etc.) van belang en van invloed op het (verder) vormgeven van onze koers. Voor 2013 zien we prioritering verschuiven naar aandacht voor basiskwaliteit en borging. Dit zou ten koste kunnen gaan van het innovatief vermogen (focus op verbeteren in plaats van innoveren). Teams hebben in dit proces ondersteuning nodig bij het formuleren, uitvoeren, monitoren en evalueren van de verbeterpunten. Professionalisering zal enerzijds voor een deel gericht zijn op het verbeteren van kwaliteitsborging (werken volgens het Toezichtkader), anderzijds vraagt het voorkomen van uitval in dit kader aandacht (o.a. scholing signaleren en klassenmanagement ROC Academie). Versterken van activerende en digitale didactiek en begeleiding in relatie tot loopbaangericht leren en maatwerk zijn eveneens cruciaal (zie ook paragraaf 1.1b Professionaliteit). De kunst bestaat uit het grijpen van de kansen die zich in de geschetste ontwikkelingen voordoen. Het benutten van de mogelijkheden en verworvenheden die zich aandienen vanuit ervaringen met innovatieve trajecten (FS&S, Flash, bedrijfsgroepen commercieel medewerker) kunnen juist bijdragen aan het aantrekkelijker en, vanuit maatwerkperspectief, efficiënter inrichten van opleidingstrajecten. Het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt door 1 benoemt in de Gouden lijst van West-Brabant, met name commercieel medewerker groothandel en commercieel medewerker BVW als kansrijk. Uit onderzoek van Tempo-team blijkt een gunstig perspectief qua werkgelegenheid in Brabant voor financiële dienstverlening/administratief 2. De personele en organisatorische consequenties in relatie tot financieel gezond worden, zijn in en verder, niet gering: Minder formatie: afname tijdelijke schil en oplossen kwantitatieve en kwalitatieve fricties. Herinrichting onderwijsprogramma s ; w.o. team overstijgend werken voor programmaonderdelen, clustering van groepen, beperken aanbod onderdelen die geen verplichte relatie hebben met het kwalificatiedossier. Inzetbaarheid in relatie tot BAPO, seniorenregeling en levensloopregeling. 1 Uitvoeringsprogramma WestBrabant werkt en pakt door, rpa 2 Presentatie Tempo team op seminar BrIM Human Capital,

4 Nagenoeg geen uitstroom door verhoging pensioengerechtigde leeftijd. Efficiënter gebruik maken van digitale voorzieningen, verder doorvoeren bring your own device, flexibeler en beter gebruik maken van fysieke en virtuele onderwijsomgeving. Opleidingsaanbod in licht van doelmatigheid opnieuw bezien en aanpassen. Eventuele gevolgen van het RSA project zijn nog moeilijk in te schatten. Het proces naar ontzorgen vraagt immers ook een omslag in werken en denken van de gehele organisatie. De impact hiervan is nog moeilijk te overzien. 1.1 Focuspunten Onderwijs met Passie 2 a. Basiskwaliteit op orde (OMP2 focuspunt 0) Voldoen aan alle harde eisen die door ministerie worden gesteld. Helderheid over verwachtingen en verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd beperkt houden werklast vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (Florijn brede aanpak). Verhogen van resultaten en bewaken van kwaliteit en continuïteit (o.a. gewenste sturingsinformatie voor teams). Cyclisch werken verbeteren en aantal processen verbeteren/vereenvoudigen om basiskwaliteit beheersbaar te houden. b. Professionaliteit (OMP2 focuspunt 4) Medewerkers primair proces Als we kijken naar huidige en toekomstige rol van medewerkers primair proces, dan is voor de komende jaren professionalisering gericht op: Versterken resultaatgericht werken in teams Versterken kwaliteitsdenken in teams Partnership met bedrijfsleven (BPV, innovaties, opdrachten voor studentbedrijven, betrokken bij ontwikkeling/beoordeling en evaluaties van opleidingsprogramma s) Studieloopbaanbegeleiding Activerende didactiek en digitale didactiek in relatie tot maatwerk en flexibiliteit Leven lang leren als basishouding Activiteiten 2013 Florijn brede scholing VIC (klassenmanagement, coachen en signaleren) ; aanbod en inschrijving via ROC Academie Opschaling trainingsaanbod digitale didactiek ( deels it Workz, deels externe partner) Pedagogisch didactische teamaanpak leer,-en gedragsproblemen (3 teams) Studieloopbaanbegeleiding: Plan van aanpak + aanbod van training studieloopbaanbegeleiding (met name loopbaandialoog/trialoog en oplossingsgericht begeleiden) Verbeterplannen in Yucan en structuur in teams van monitoring. Ondersteuning team maraps per kwartaal Medewerkers secundaire proces (management en diensten) Nieuwe gesprekkencyclus: implementatie en training (management) Vervolg uitwerking meerjarenbeleid (management en betrokken diensten) Operationalisering personeelscalculator (directeur en projectleider kwaliteitsdenken) Vervolg monitoring en evaluatie focuspunten 2013 Kwaliteitsborging: werken met Maraps in teams. Volgen en evalueren van kwaliteitsdenken in teams 4

5 Professionalisering in relatie tot operationalisering RSA (o.a. P&O Profit) Ondersteuning inrichting personeelscalculator Uitwerking structuur monitoring deskundigheidsbevordering c. Doorlopende leerlijnen (OMP2 focuspunt 1) Ten aanzien van doorstroom en aansluiting binnen de beroepskolom is het zaak om niet te blijven hangen in algemeenheden rondom keuzeprocessen. Daadwerkelijke samenwerking op studieloopbaanbegeleiding tussen teams MBO en VMBO is daarbij punt van aandacht. Ook op het gebied van Taal en Rekenen wordt komend jaar de samenwerking in de aansluiting met het VMBO gezocht. Ten aanzien van het HBO geldt dat we huidige trajecten die lopen, voortzetten (bv. traject aansluiting AVANS Accountacy, Fontys Financieel management doorstroomprogramma studenten Financiële Dienstverlening, AVANS/Fontys HBO Recht met juridische opleidingen). Taal en Rekenen; opzet doorlopende leerlijn. Nulmeting alle opleidingen startniveau Taal en Rekenen: uitwisseling met VMBO. Voortzetting bezoeken rekendocenten VMBO in kader uitwisseling programmainhoud en ervaringen. Vervolg project Keuzeprocessen: studieloopbaanbegeleiding. d. Focus op Vakmanschap (OMP2 focuspunt 0) Activiteiten 2013: Eerste verkenning verkorting en intensivering uitgevoerd in 2012 (management, teamvoorzitters en teamleden). o Vervolgbijeenkomst gepland Engels al verplicht in alle niveau 4 opleidingen: geen actie. Centrale examinering Taal en Rekenen voor alle niveaus: a. Ontwikkeling Taal programma s met behulp van digitale didactiek Florijn breed (beperkte groep reeds gestart). b. Inrichting organisatie en planning op examinering en proefexaminering CITO. c. Samenwerking met VMBO opzetten voor doorlopende lijn Taal en Rekenen. Terugdringen VSV: a. Managementinformatie per team om te kunnen sturen op uitval. b. Signaleringslijsten Presto per week voor SLB ers om verzuim nog beter te monitoren. c. Training ROC Academie op signalering en klassenmanagement. d. 3 teams cursus Pedagogisch/didactische teamaanpak in relatie tot begeleiding leer,- en gedragsproblematiek. Nieuwe bekostigingssystematiek: geen actie tot nadere berichtgeving. 5

6 1.2 Focuspunten Florijn College e. Onderwijsinnovatie (OMP2 focuspunt ) Voortzetting en uitbreiding van het structureel maken van opdrachten/projecten uit bedrijfsleven in curriculum van de opleidingen. Transfer Flash concept naar bestaande opleidingen. Keuzemogelijkheden binnen en tussen opleidingen vergroten voor studenten. Aandacht voor (verdere) inrichting van laagdrempelige digitale omgeving waarbij we de ervaring met maatwerktrajecten voor bedrijven (Geevers en Blom) gaan benutten voor reguliere trajecten. f. Begeleiding (OMP2 focuspunt ) Ontwikkelen eenduidige en Florijn brede aanpak SLB. Professionalisering op dit gebied. 1.3 Verwachtingen In het kader van basiskwaliteit en borging is er behoefte aan het concreet benoemen van aantoonbare good-practices die we kunnen gebruiken om kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is er behoefte aan betrouwbare, tijdige en volledige informatie vanuit de centrale organisatie die daadwerkelijk ondersteunend is. Meer aandacht en tijd besteden aan implementatie en borging van de belangrijke beleidsdoelstellingen van ROCWB (prioriteren: wat we doen, doen we goed ). 6

7 2. Kwaliteitsdoelstellingen Op het gebied van basiskwaliteit richt het beleid binnen het Florijn College zich op actieve stappen in de richting van ondersteuning en bewustwording daar waar de basiskwaliteit (nog) niet op orde is. Concreet voor 2013: Het gehele proces rondom examinering en verantwoording hiervan (volgens inspectiekader) is opnieuw beschreven in een (digitaal) beschikbaar service document door examencommissie. Inzichtelijk maken van verwachtingen en verantwoordelijkheden a.d.h.v. toezichtkader van de inspectie en wettelijke vereisten van de accountant. Ontwikkelen van sturings- en beheerinformatie voor teams ( Team-Marap ). Waar nodig en mogelijk processen verbeteren en vereenvoudigen om basiskwaliteit beheersbaar te maken en houden. Cyclisch werken door implementatie van alle functionaliteiten in Yucan (zelfevaluatie, verbeteracties, teamjaarplan). Halfjaargesprekken met teams gericht op voortgang en resultaat. Verder vindt er kwaliteitsverbetering plaats in het kader van innovatie en onderwijsontwikkeling. Concreet voor 2013 betekent dit: Operationalisering van Florijn brede database in kader van verbetering matchingsproces en plaatsingsproces BPV. Versterken van de studieloopbaanbegeleiding. Verrijken opleidingsprogramma s (praktijkgerichter en meer keuzemogelijkheden). 7

8 3. Activiteitenplan Onze strategische agenda en onze kwaliteitsdoelstellingen (deels reeds vertaald naar activiteiten) leiden tot de volgende acties: Rijk onderwijs a. Praktijk in de school (verdere) integratie van praktijkopdrachten binnen opleidingsprogramma. Transfer concept van Flash naar opleiding Financiële Beroepen en Secretarieel (opnieuw inrichten opleidingsprogramma s, inrichten fysieke en virtuele/digitale leeromgeving, integreren Fast, werven praktijkopdrachten, organisatorische aanpassingen). b. Keuzemogelijkheden Open opdrachten en keuzeopdrachten binnen ieder vakgebied ontwikkelen. Digitale structuur ontwikkelen om keuzemogelijkheden en afwisselende werkvormen te ondersteunen. Uitwisseling van onderwijsproducten binnen en buiten de school. Professionaliseren op ontwikkelen en uitvoeren. Doelgericht studeren Versterken studieloopbaanbegeleiding Ontwikkelen gezamenlijke visie en uitgangspunten. Visie en uitgangspunten vertalen naar kader voor werkwijze. Professionaliseren in lijn met visie, uitgangspunten en kader voor studieloopbaanbegeleiding. Verhogen basiskwaliteit Inzichtelijk maken van verwachtingen en verantwoordelijkheden a.d.h.v. toezichtkader van de inspectie en wettelijke vereisten van de accountant. Ontwikkelen van sturings- en beheerinformatie voor teams ( TeamMarap ). Waar nodig en mogelijk processen verbeteren en vereenvoudigen om basiskwaliteit beheersbaar te maken en houden. Cyclisch werken door implementatie van alle functionaliteiten in Yucan (zelfevaluatie, verbeteracties, teamjaarplan). Halfjaargesprekken met teams gericht op voortgang en resultaat. Implementatie Taal en Rekenen Voortzetting lopend project. Implementatie Schoolmaatschappelijk werk Voortzetting lopend project. 8

9 4. Financiën De begroting voor 2013 laat een negatief resultaat zien van -/ ,-. Dit negatieve resultaat is de weerslag van de volgende ontwikkelingen (op hoofdlijnen): - Wegvallen subsidies (met name Stagebox en Innovatiebox). - Toename loonkosten. - Afname Schoolbijdragen. - Wegvallen VSV-prestatiegelden en toedeling wachtgelden. - Opheffen Flash als dislocatie. Als geoormerkte externe projecten blijven komend jaar staan: a. Schoolmaatschappelijk Werk b. Implementatie Taal en Rekenen Baten (Normatieve) rijksbijdrage OC&W Geoormerkte subsidie OC&W Overige subsidies OC&W Rijksbijdragen OC&W Gemeentelijke bijdragen Overige overheidsbijdragen Cursus-, les- en examengelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Som der baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Som de lasten Resultaat -/ / Taakstelling Raad van Bestuur Resultaat na belasting -/

10 Investeringsbegroting In 2013 wordt er rekening gehouden met de overplaatsing van digitale schoolborden en meubilair van locatie Oosterhout naar Breda. Dit vraagt om aanpassing van de inrichting van een aantal onderwijsruimtes in 2013 en Inventaris Meubilair onderwijs Overig meubilair Hard- en software Overig onderwijs inventaris Overig inventaris algemeen 0 0 Vervoermiddelen Totaal Investeringsvraag inventaris Huisvesting - verbouwingen Totaal Investeringsvraag

11 5. Personeel Personele ontwikkeling in cijfers Formatie 2012 (oktober 2012 en Marap Q3) Totaal 116,5 FTE Waarvan 74,5 % Direct personeel 25,4 % Indirect personeel En waarvan 85% Vast personeel 15% Tijdelijk personeel En waarvan 5,1 FTE Bapo op grond van de cao 1 FTE Extra seniorenverlof op grond van ROC-beleid 2,6 FTE Opname Levensloop (onbetaald verlof) Formatie 2013 Corresponderend met begroting Onverwachte uitstroom en gevolgen RSA zijn niet meegenomen. Totaal 109,4 FTE Verwachtingen op grond van vooraankondigingen Instroom: FTE 0,4167 zijnde FTE 1 met ingang van ; vacature Afdelingsmanager op grond van natuurlijk verloop Opname Levensloop: FTE 0,37 Uitstroom: FTE 2,0833 op grond van natuurlijk verloop / vervroegd pensioen 4 * FTE 1, in de loop van 2013 FTE 3,37 bij secundair proces op grond van niet continueren tijdelijke aanstellingen in de loop van Betreft totaal 10 personen, met n totaal aan tijdelijke aanstellingen van FTE 6,45 die in loop van 2013 expireren FTE 6,82 bij primair proces op grond van niet continueren tijdelijke aanstellingen in de loop van Betreft totaal 23 personen, met n totaal aan tijdelijke aanstellingen van FTE 13,9771 die in de loop van 2013 expireren. Formatie 2014 Nu reeds verwachte uitstroom op grond van natuurlijk verloop (nog niet omgerekend naar rato van het jaar 2014): FTE 0,5 pensioen FTE 1,15 op grond van FPU 11

12 HRM-beleid Ziekteverzuim Een analyse van de verzuimcijfers van de afgelopen drie jaar ( ) geeft de volgende opvallende ontwikkelingen te zien: 1. Met betrekking tot verzuimpercentage: per saldo een toename t.o.v. 2010, waarbij opvalt: Van ruim onder de ROC-norm (4%) in 2010 (2,97%) naar net onder de norm in 2011 (3,96%) en overschrijding van de norm einde schooljaar (5,28 %). Kort en middellang verzuim noemenswaardig gedaald, langdurig verzuim sterk gestegen (deels fysiek gerelateerd, deels combinatie werk/ mentaal/privé gerelateerd). Sterkste stijging bij indirect personeel. 2. Met betrekking tot frequentie: per saldo toename t.o.v. 2010, waarbij opvalt: Afnemend percentage nul verzuim, stijging van aantal medewerkers met 3x of vaker ziekmelding is toegenomen, aantal medewerkers met 1 of 2x melding is afgenomen. Na een lichte daling in 2011 is de verzuimfrequentie gestegen eind schooljaar Norm 1,3; FC van 1,56 naar 1,53 en 1,74. Het beleid rondom de verbeterde procedure ziek- en betermelden en het consequent voeren van frequentiegesprekken, heeft op individueel niveau deels tot positieve resultaten geleid. Door in 2012 op individueel medewerkersniveau het verzuimgedrag in beeld te brengen, wat mogelijke oorzaken zijn en wat er tot nu toe met betrekking tot betreffende medewerker is gedaan, is een basis gelegd om in 2013 gerichter en meer op maat aandacht te kunnen besteden aan verzuimgedrag (naast algemene maatregelen zoals bv frequentiegesprekken). Kwaliteitsverbetering Deskundigheidsbevordering: zie bladzijde b Professionaliteit. Gesprekkencyclus: blijvende aandacht voor consequent voeren f-gesprekken (met name OP). Nulmeting verricht in Deze vormt startpunt in 2013 en 2014 voor streven naar 100%. Implementatie ROC centraal ontwikkelde formats. Duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers; visie en plan van aanpak ontwikkelen in Bekwaamheidsdossier op orde (in verband met wettelijke verplichting). HRM in relatie tot organisatieontwikkelingen Personeelscalculator: inrichting is gestart. Procesbegeleiding realisatie RSA (personele consequenties, consequenties veranderende werkwijzen en structuren). Gevolgen inzetbaarheid in relatie tot negatieve begroting: terugloop formatief, mogelijke kwalitatieve fricties en consequenties inrichting onderwijs en organisatie. Ten aanzien van formatie OBP; Risico op frictie kwalitatief en kwantitatief bij met name dienst P&O, Financiën, Control en DA (in relatie tot voortgang RSA, vacaturestop, beëindiging tijdelijke contracten en geen vervanging). 12

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 GENERIEK IS DIVERS Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 O N D E R Z O E K S R A P P O R T A G E WÂTTE ZIJLSTRA HENDRIK ASPER AHLAM AMRANI

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie