Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland"

Transcriptie

1 BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten tijdens de nulmeting in de eerste helft van De percentages onder het kopje EInd zijn de uitersten tijdens de eindmeting van het project in de lente van Met uitersten wordt bedoeld dat de percentages slaan op de uitkomst Erg mee eens (en dus niet: Beetje eens ). Pagina s 2 t/m 4: Subdoelen, resultaten en effecten Toelichting: Per beoogd resultaat is weergegeven in hoeverre dit is bereikt. Wanneer hierbij een staat, betekent dit dat het beoogde resultaat is bereikt. betekent niet bereikt en ~ betekent ongeveer. Wanneer bij een beoogd resultaat percentages staan (x% > y%), dan duidt dit op verbetering of verslechtering tussen de beleving bij de nulmeting in 2009 (x%) naar (>) de beleving bij de eindmeting in 2011 (y%). JS / Masterplan CGO Zuid-Holland, versie

2 Samenvatting effecten en resultaten Masterplan Nul - Eind Nul - Eind Effecten bij leerlingen Het Masterplan moet leiden tot: Toename van het aantal MBO-deelnemers (niveau 2 en 3) die vinden dat er meer sprake is van doorleren in de betekenis van goed aansluiten (in competenties, in werkwijzen, in begeleiden en in beoordelen). Grotere doorstroom van VMBO naar MBO-2 en MBO-3 (was bij de nulmeting 216 leerlingen MBO-BOL en 1302 leerlingen MBO-BBL en bij de eindmeting respectievelijk 432 en 1041). Meer tevredenheid van deelnemers over keuzemogelijkheden en individueel maatwerk in hun opleiding. Dit blijkt uit: meer VMBO-leerlingen die tevreden zijn over het zichzelf kunnen specialiseren; VMBO-docenten die rekening houden met wat leerlingen willen leren; VMBO-docenten die rekening houden met wat leerlingen al weten/ 12% - 10% Telling niet compleet; ROC Leiden ontbreekt 37% - 44% 22% - 25% 27% - 25% Meer bekwaamheid van VMBO- en MBO-docenten en praktijkopleiders in het begeleiden en beoordelen van de deelnemers in hun loopbaanontwikkeling = meer docenten voelen zich deskundig in het begeleiden van leerlingen; meer praktijk/werkplekbegeleiders voelen zich deskundig in het begeleiden van leerlingen; meer docenten voelen zich bekwaam in het beoordelen van de leerling; meer praktijk-/werkplekbegeleiders voelen zich bekwaam in het beoordelen van de leerling. Een stijging van de mate waarin bedrijven een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor adequaat en aantrekkelijk onderwijs ervaren. Een stijging van de mate waarin scholen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor adequaat en aantrekkelijk onderwijs ervaren. Een grotere tevredenheid van bedrijven en onderwijs over samenwerking: meer bedrijven voelen zich actief door de school betrokken bij de vormgeving en invulling van het onderwijs; meer scholen vinden dat bedrijven een actieve rol spelen bij de vormgeving en invulling van het onderwijs. Een grotere tevredenheid van bedrijven over de aansluiting tussen opleidingsinhoud en het werken in de praktijk = meer bedrijven vinden dat de school opleidingsvragen verwerkt in opleidingsprogramma s. Voor alle betrokkenen duidelijk herkenbare aanpak en werkwijzen voor loopbaanbegeleiding van de deelnemer en evalueren & beoordelen = meer medewerkers van bedrijven vinden dat hun taken bij begeleiden en beoordelen duidelijk zijn; meer medewerkers van scholen vinden dat hun taken bij begeleiden en beoordelen duidelijk zijn; meer bedrijven vinden dat ROC s op elkaar lijken bij beoordelen. Het door opleiders van VMBO en MBO en begeleiders uit bedrijven in teamverband werken aan de begeleiding en beoordeling van onderwijsdeelnemers = meer bedrijven vinden dat het begeleiden/beoordelen in het bedrijf en op school op elkaar zijn afgestemd; meer scholen vinden dat het begeleiden/beoordelen in het bedrijf en op school op elkaar zijn afgestemd; meer bedrijven voelen zich door de school actief betrokken bij begeleiden/beoordelen; meer scholen betrekken bedrijven actief bij begeleiden/ beoordelen. 16% - 25% 5% - 30% 16% - 29% 5% - 30% 21% - 46% 36% - 60% 16% - 32% kunnen; meer MBO-leerlingen die tevreden zijn over docenten die rekening houden met wat ze al weten/kunnen; het zelf kunnen bepalen van het tempo waarin ze op het ROC leren; MBO-lesstof die bekend is, mogen overslaan. Minder VMBO- en MBO-deelnemers die uitvallen in het laatste jaar van de opleiding (uitval VMBO ers bij nulmeting 1,5% en in ,4%; uitval MBO-BOL 23% > 10,6%; uitval MBO-BBL 18% > 9,1%). Een grotere tevredenheid van deelnemers over de opleiding en begeleiding in bedrijven = meer leerlingen dan bij de nulmeting zijn van mening dat ze in het bedrijf voldoende aandacht krijgen voor opdrachten; ze vinden dat het bedrijf naast techniek ook aandacht besteedt aan andere competenties; ze vinden dat ze in het bedrijf begeleiding krijgen waar ze veel van leren. 24% - 29% 23% - 30% 35% - 37% 15% - 14% 5% - 24% 0% - 33% 40% - 28% 27% - 46% 44% - 29% 52% - 46% 0% - 8% Effecten bedrijven - onderwijs Toename van het vakmanschap van deelnemers naar het oordeel van werkgevers bij de start van een werkrelatie = meer bedrijven vinden dat wanneer de leerling het diploma haalt, hij genoeg kennis en vaardigheden bezit voor het vak; meer bedrijven zijn van mening dat de leerling op school die competenties leert die in het bedrijf nodig zijn. 0% - 20% 0% - 22% 0% - 28% 14% - 29% 0% - 28% 36% - 60% JS / BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO ZH, versie

3 SUBDOELEN, RESULTATEN EN EFFECTEN LPI s en bedrijvenkringen Doelen Masterplan CGO Zuid-Holland Doel LPI s en Bedrijvenkringen = het realiseren van een structurele, actieve overlegvorm van bedrijven en onderwijs (VMBO s, ROC s) om daarmee te werken aan aantrekkelijk onderwijs dat aansluit bij leervragen van de onderwijsdeelnemers en bij regionale scholingsbehoeften. Doel Excellent Opleidingsbedrijf= een verbeterde kwaliteit van opleiding en begeleiding in leerbedrijven. Doel = het gezamenlijk ontwerpen, uitwerken en implementeren van pedagogisch-didactische werkwijze die: de deelnemer, zijn loopbaan en competentieontwikkeling centraal stelt; gericht is op doorstroom VMBO-MBO en op de doorstroom van MBO-niveau 2 naar niveau 3. Doel = het ontwerpen, uitwerken en implementeren in het MBO en in bedrijven van een totaal beoordelingssysteem, met daarin een belangrijke plaats voor de beoordeling van de competentieontwikkeling en een loopbaanperspectief vanuit de praktijk Doel = het realiseren van competentiegericht onderwijs in het VMBO door bedrijfssimulaties in te bedden in het VMBO-onderwijs en in de lesprogramma s Resultaten in de vorm van concrete producten Notitie LPI-structuur en bedrijvenkringen waarin rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven. Kwaliteitscriteria voor Excellente opleidingsbedrijven. Een uitgeteste werkwijze voor auditing van bedrijven en voor ondersteuning van bedrijven om te voldoen aan de kwaliteitscriteria Excellent Opleidingsbedrijf. Een evaluatieverslag van de bevindingen met Excellent Opleidingsbedrijf plus adviezen voor de branche voor al dan niet verdere uitrol en zo ja, op welke wijze. Een uitgeteste en beschreven werkwijze en instrumenten/formulieren om in het VMBO, MBO en in bedrijven te werken aan de warme overdracht en de loopbaan- en competentieontwikkeling van deelnemers. Een scholingsprogramma om docenten en praktijk-/werkplekbegeleiders te scholen in het begeleiden van leerlingen in hun loopbaan. Een evaluatieverslag van de pilots met de werkwijze en formulieren en van de effecten die gerealiseerd zijn plus adviezen voor de verdere inbedding van de werkwijze. Een uitgeteste en beschreven werkwijze en formulieren voor ontwikkelingsgericht en kwalificerend beoordelen in de opleidingen monteur elektrotechnische en werktuigkundige installaties niveau 2 en 3. Uitgewerkte toetsvormen (Proeven van Bekwaamheid) gekoppeld aan competenties, passend bij de wensen van bedrijven en die voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van de Inspectie. Een scholingsprogramma om docenten en praktijk-/werkplekbegeleiders te scholen in het beoordelen van leerlingen. Een evaluatieverslag van de pilots met de werkwijze en formulieren en van de effecten die gerealiseerd zijn plus adviezen voor de verdere inbedding van de werkwijze. Een stappenplan voor docenten en management van VMBO s en ROC s die competentiegericht onderwijs willen invoeren met behulp van bedrijfssimulaties. Een notitie met aanbevelingen voor bijstelling van het leerlingmateriaal van de Bedrijfssimulaties. JS / BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO ZH, versie

4 LPI s en bedrijvenkringen Resultaten in de vorm van waarneembare processen De betrokken VMBO s en ROC s, bedrijven en brancheorganisaties tonen in woord en daad support voor de structuur van LPI s en bedrijvenkringen. Dit blijkt uit: een toename van betrokkenheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van scholen (36% > 60%) en bedrijven (21% > 46%); een toename van actieve deelname aan een bedrijvenkring door scholen (was 21% > 50%) en bedrijven (40% > 59%). Versterking van de vijf LPI s rondom ROC s en VMBO s tot een besluitvormende overlegvorm, met vertegenwoordigers die aantoonbaar mandaat hebben van de achterban en waarin gedocumenteerde kwantitatieve en kwalitatieve afspraken over het onderwijs worden gemaakt. Er is hiervoor een werkwijze beschreven (Regioprofielen). Minimaal een daadwerkelijk functionerende bedrijvenkring rond elk LPI met een ROC en (minimaal een) VMBO waarin docenten en praktijkopleiders samen werken aan de concrete invulling en vormgeving van het onderwijs en de begeleiding van deelnemers (11 Bedrijvenkringen). Meer medewerkers van bedrijven (5% > 24%) en meer medewerkers van scholen (18% > 49%) vinden dat de school opleidingsvragen van bedrijven verwerkt in de inhoud. Meer medewerkers van bedrijven (0% > 28%) en van scholen (14% > 29%) vindt dat de manier van begeleiden tussen school en bedrijf op elkaar is afgestemd. Meer bedrijven (16% > 32%) voelen zich actief door de school betrokken bij de vormgeving en invulling van het onderwijs; meer scholen (23% > 30%) vinden dat bedrijven een actieve rol spelen bij de vormgeving en invulling van het onderwijs. Deelnemers ontwikkelen loopbaancompetenties (zie bij effecten). Opleiders (docenten VMBO s en ROC s en praktijkopleiders) werken aan de begeleiding van de deelnemer in zijn loopbaanontwikkeling. Dit blijkt uit: meer docenten stellen dat eigen school/ team concreet werkt aan de doorlopende leerlijn (31% >54%), het centraal stellen van de loopbaan van de leerling (52% >60%) en het centraal stellen van de competentieontwikkeling van de leerling (44% > 51%); meer bedrijven stellen dat ze concreet werken aan de competentieontwikkeling van de leerling (37% > 76%) en de loopbaanontwikkeling (79% > 82%); meer bedrijven (0% > 6%) zijn van mening dat ROC s op elkaar lijken bij begeleiden; meer docenten (16% > 25%) en bedrijven (5% > 30%) voelen zich deskundig in het begeleiden van leerlingen. Alle betrokkenen bij zowel ROC s als bedrijven kunnen aantonen dat zij beschikken over de juiste competenties voor hun rol bij evaluatie & beoordeling. Dit blijkt uit: minimaal 100 werkplek-/ praktijkbegeleiders en docenten hebben het scholingsprogramma van het Masterplan gevolgd (per 31 oktober 2011 hebben ruim 360 begeleiders en docenten de scholing gevolgd); meer praktijk-/werkplekbegeleiders (5% > 30%) en docenten (16% > 29%) voelen zich bekwaam in het beoordelen van de leerling. Realisatie van voorwaarden (heldere afspraken tussen onderwijsinstellingen en bedrijven over taakverdeling, inrichting praktijktoetsruimte, organisatie van werkzaamheden, inzet en scholing van assessoren. Dit blijkt uit: meer bedrijven (0% > 33%) en meer medewerkers van scholen (27% > 46%) zijn van mening dat er heldere afspraken over beoordelen zijn gemaakt: meer bedrijven (0% > 8%) zijn van mening dat ROC s op elkaar lijken bij beoordelen. Vijf van de deelnemende VMBO s realiseren elk de uitvoering van drie bedrijfssimulaties in de leerjaren 3 en 4. Zes van de deelnemende VMBO s realiseren minimaal een bedrijfssimulatie. Dit is gerealiseerd door 4 VMBOscholen. Er is een hechtere samenwerking tussen bedrijven, VMBO s en ROC s die eruit bestaat dat docenten en praktijkopleiders contacten onderhouden met elkaar, bedrijven ondersteunen het onderwijs met kennis en gastlessen en leerlingen en docenten bezoeken bedrijven. Minimaal acht VMBO-docenten zijn geschoold in het werken met bedrijfssimulaties en in competentiegericht onderwijs. Vier bedrijven per VMBO zijn actief betrokken bij het werken met bedrijfssimulaties. ~ JS / BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO ZH, versie

5 LPI s en bedrijvenkringen Resultaten in de vorm van effecten 25 bedrijven die hebben deelgenomen aan een audit Excellent Opleidingsbedrijf; minimaal 15 bedrijven voldoen aan de criteria Excellent Opleidingsbedrijf. Resultaat per : 17 bedrijven hebben het branchepredicaat behaald, 7 bedrijven zijn nog met het proces bezig en 1 bedrijf is te licht bevonden. Leerlingen merken effecten van samenwerking en afstemming tussen onderwijs en bedrijven. Dit blijkt uit: meer VMBO-leerlingen (27% > 30%) en MBO-leerlingen (28% > 19%) zijn van mening dat dat wat in de praktijk aan de orde komt, ook op school terugkomt; meer VMBO-leerlingen (6% > 10%) en MBOleerlingen (10% > 12%) zijn van mening dat de wijze van begeleiden op school en in het bedrijf op elkaar lijken. Toename van het aantal deelnemers dat meer inzicht in hun loopbaanmogelijkheden heeft. Dit blijkt uit: meer MBO-leerlingen dan bij de nulmeting die zich verantwoordelijk voelen voor hun loopbaan (57% > 41%); meer VMBO-leerlingen die tevreden zijn over: begeleiding op school die gericht is op de toekomst (14% > 20%); docenten die helpen met nadenken over de toekomst (26% > 25%); stagebedrijf dat helpt met nadenken over de toekomst (16% > 19%); meer VMBO-leerlingen die op school (43% > 34%) en in het bedrijf (39% > 36%) ontdekken waar ze goed in zijn; meer MBO-leerlingen die tevreden zijn over: docenten die helpen met nadenken over de toekomst (12% > 15%); bedrijven die helpen na te denken over de toekomst (22% > 19%); meer MBO-leerlingen die op school (20% > 24%) en in het bedrijf (47% > 36%) ontdekken waar ze goed in zijn. De tevredenheid van MBO-leerlingen over communicatie over de voortgang en de kansen op het behalen van een diploma stijgt ten opzichte van schooljaar 2007/2008. Dit blijkt uit: meer leerlingen (24% > 18%) die van mening zijn dat de school helder informeert over de manier van beoordelen; meer leerlingen die van mening zijn dat de docenten (46% > 33%) en bedrijven (45% > 32%) helpen om het diploma te halen. Het vertrouwen in de waarde van het diploma (civiel effect) stijgt bij de betrokken bedrijven ten opzichte van schooljaar Dit blijkt uit: meer bedrijven (0% > 20%) zijn van mening dat wanneer de leerling het diploma haalt, hij genoeg kennis en vaardigheden bezit voor het vak; meer bedrijven (0% > 22%) zijn van mening dat de leerling op school die competenties leert die in het bedrijf nodig zijn. Stijging van het aantal VMBO-leerlingen dat vindt dat het onderwijs een realistischer beroepsbeeld geeft en van het aantal leerlingen dat meer inzicht gekregen heeft in eigen talenten. Dit blijkt uit: meer leerlingen (12% = 12%) vinden dat docenten vertellen waar zij goed in zijn; meer leerlingen ontdekken op school (12% = 12%) en in het bedrijf (24% > 20%) waar ze goed in zijn; een groter aantal VMBO-leerlingen (43% > 35%) is van mening dat de school naast techniek ook aan andere competenties aandacht besteedt; een groter aantal leerlingen (37% > 44%) kan zich verdiepen/ specialiseren in de richting die zij willen. JS / BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO ZH, versie

Masterplan Zuid-Holland

Masterplan Zuid-Holland VMBO s - ROC s - bedrijven - technische installatiebranche Masterplan Zuid-Holland 2008-2011 Samen werken aan loopbaanleren Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland Projectplan t.b.v. HPBO-subsidieaanvraag

Nadere informatie

Startdatum: 01-08-2008 Geplande einddatum: 30-06-2011 Verlengd tot en met: 31-10-2011

Startdatum: 01-08-2008 Geplande einddatum: 30-06-2011 Verlengd tot en met: 31-10-2011 Masterplan Zuid-Holland 2008-2011 Eindrapportage HPBO Datum: 24-11-2011 HPBO gegevens Projectnummer: IA08215; Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland Projectduur: Drie jaar en vier maanden

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Overzicht uitwisselingen schooljaar

Overzicht uitwisselingen schooljaar Overzicht uitwisselingen schooljaar 2010-2011 In schooljaar 2010-2011 zijn er 39 uitwisselingen geweest. Iedere uitwisseling heeft een verbeteradvies voor het praktijkleren opgeleverd. 1/2/3 Docent vmbo

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen LOGO s is niet netjes weghalen is Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ----

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel.

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Startdocument Competentiegericht onderwijs RBPI Zuid-Holland

Startdocument Competentiegericht onderwijs RBPI Zuid-Holland Startdocument Competentiegericht onderwijs RBPI Zuid-Holland december 2007 Context Een van de hoofdtaken van het Regionaal Beleidsplatform Installatietechniek (RBPI) Zuid-Holland is zorgen voor goed gekwalificeerd

Nadere informatie

Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider

Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider Wie zijn wij? (2003) 10 VMBO (BB, KB,TL,GL:18 docenten) 2 MBO (Z en W) (niveau 2,3,4: 27 docenten) 1 HBO (School of Health en School of

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden

Competentiegericht opleiden Communicatie De groene standaard en Het Groene LAB Competentiegericht opleiden de nieuwe vorm van opleiden - De groene standaard - Het Groene LAB Competentiegericht opleiden 1 Competentiegericht opleiden:

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Zinvol LOB a. Grenservaring b. Reflectie c. Keuzevrijheid. Algemeen Verplicht? Plaats binnen LOB?

Sectorwerkstuk. Zinvol LOB a. Grenservaring b. Reflectie c. Keuzevrijheid. Algemeen Verplicht? Plaats binnen LOB? Sectorwerkstuk Algemeen Verplicht? Plaats binnen LOB? Doelen LOB a. Verkennen b. Oriënteren c. Verdiepen d. Knoop doorhakken Zinvol LOB a. Grenservaring b. Reflectie c. Keuzevrijheid Van globaal, virtueel

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo De inrichting van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn LOB VMBO-MBO Werknemers doen er goed aan

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan beïnvloedt. De

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

LOB in de aansluiting tussen vmbo en mbo. Peter den Boer Lector Keuzeprocessen ROC West-Brabant Zzp-er onderzoek en advies: Onderzoekend Leren

LOB in de aansluiting tussen vmbo en mbo. Peter den Boer Lector Keuzeprocessen ROC West-Brabant Zzp-er onderzoek en advies: Onderzoekend Leren LOB in de aansluiting tussen vmbo en mbo Peter den Boer Lector Keuzeprocessen ROC West-Brabant Zzp-er onderzoek en advies: Onderzoekend Leren Voorstellen Chocola (Prof. Bernard Nijstad RU Groningen, april

Nadere informatie

Scholingstraject "Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche"

Scholingstraject Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche Platform Technische Installatiebranche Onderwijs Gelderland en Overijssel Scholingstraject "Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche" 28november 2016 Robert-Jan de Vries Regiomanager

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Convenant. Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013

Convenant. Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013 Convenant Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013 Dit convenant beschrijft de samenwerking tussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging Toelichting Binnen de pedicurebranche is de afgelopen jaren hard gewerkt aan kwaliteit. Met eigen branchekwalificaties is in een systeem van gedegen

Nadere informatie

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend 2015-2016 2012-2013 Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa Opleidingen Purmerend 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ ------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs. Hierin werken de volgende

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

ROBO-toolkit. Praktische handreiking ter ondersteuning functioneren ROBO s

ROBO-toolkit. Praktische handreiking ter ondersteuning functioneren ROBO s ROBO-toolkit Praktische handreiking ter ondersteuning functioneren ROBO s NBOV-cluster onderwijs November 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Missie, visie en doelstellingen 4 Kerntaken en rolverdeling 5 Organisatorische

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming (BPV) een volwassen positie heeft in de opleiding: De BPV is het hart van

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Vastgesteld op 26-02-2010 De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER

MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER Pilot LOB in Groen VMBO en MBO, Citaverde College Opstellen actieplan Werving en selectie van deelnemers en begeleiders Matches maken Ouders Deelnemers VMBO (krijgt begeleiding)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Utrecht, april 2006 In opdracht van Adviesgroep vmbo Drs. Vincent van Grinsven Drs. J. Krom Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 fax:

Nadere informatie

rol van het doorstroomdossier en het nieuwe loopbaandossier VMBO

rol van het doorstroomdossier en het nieuwe loopbaandossier VMBO Recht op toelating MBO - aanmelden voor 1 april - rol van het doorstroomdossier en het nieuwe loopbaandossier VMBO Werkgroep loopbaandossier VMBO Hans Roorda, coördinator Taakgroep Aansluiting VO-MBO Daniël

Nadere informatie

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding Eamenprofiel mbo Entreeopleiding Sector: Entreeopleiding Vastgesteld door: bestuur SBB Vaststellingsdatum: 24 maart 2016 Eamenprofielnummer: EXPRO.18 Eamenprofiel Entreeopleiding, versie maart 2016 1 Inleiding

Nadere informatie

Pilots LOB in groen vmbo en mbo Stand van zaken februari 2013 Niek van den Berg, 25/2/2013

Pilots LOB in groen vmbo en mbo Stand van zaken februari 2013 Niek van den Berg, 25/2/2013 Pilots LOB in groen vmbo en mbo Stand van zaken februari 2013 Niek van den Berg, 25/2/2013 In het kader van het Masterplan Kwaliteit vmbo-groen van de AOC-raad zijn voor het schooljaar 2012-2013 middelen

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

Programma 2012-2013. 1. Wegwijs in het MBO (MBO-gids) Inclusief dvd s Nieuwe film over intakeprocedure. 2. Bekijkjetoekomstnu

Programma 2012-2013. 1. Wegwijs in het MBO (MBO-gids) Inclusief dvd s Nieuwe film over intakeprocedure. 2. Bekijkjetoekomstnu Programma 2012-2013 Coaching Monitoring Monitoring ontwikkeling ontwikkeling taal en taal rekenen en Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van Ondersteuning/scholing vmbo vmbo - - mbo taal en rekenen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau.

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau. PROJECT INTERNATIONALE COMPETENTIES Stappenplan Stappenplan implementatie op schoolniveau. Ronald Knust Graichen Stoas Vilentum Mei 2013 Inhoud 1. Introductie... 2 2. Toelichting... 3 3. Stappenplan...

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Welkom bij DUO Studiefinanciering MBO

Welkom bij DUO Studiefinanciering MBO Welkom bij DUO Studiefinanciering MBO Johannes Bos Servicekantoor Zwolle Studiefinanciering, wat is handig om te weten Studiefinanciering wat zijn de mogelijkheden? Studentenreisproduct Prestatiebeurs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

Regels en ruimte. Vertaalslag generiek deel B en specifiek deel C

Regels en ruimte. Vertaalslag generiek deel B en specifiek deel C Regels en ruimte Vertaalslag generiek deel B en specifiek deel C Steunpunt taal en rekenen 8 oktober 2012 Programma 1. Efficiëntie. 2. Voorgeschiedenis. 3. Zadkine breed taal-en-rekenbeleid. 4. Invoering

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs. Hierin werken de volgende

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Peter den Boer Lector keuzeprocessen ROC West Brabant Onderzoeksbureau Onderzoekend Leren Opzet verhaal Probleem en hoe komt dat? Welke oplossingen en wat weten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen Een structurele en instellingsbrede aanpak voor Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen INHOUD 1. Visie op 2. Het speelveld: factoren voor studiesucces 3. Observaties in de hogeschool 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond BBL 2-3

Welkom op de informatieavond BBL 2-3 Welkom op de informatieavond BBL 2-3 Even voorstellen M.F. Alberts Teamleider MBO Docent BBL-2 / 3 constructiewerker Doel en opzet van de avond Succes ervaringen delen. Welke informatie heeft u reeds gehad?

Nadere informatie

MAVO-BREED- PUBERBREIN LEERJAAR 3. Project Meubels van steigerplanken voor Hockeyclub Liberty CONTACTGEGEVENS PARTICIPANTEN:

MAVO-BREED- PUBERBREIN LEERJAAR 3. Project Meubels van steigerplanken voor Hockeyclub Liberty CONTACTGEGEVENS PARTICIPANTEN: PLANNING 2011-2012 MAVO-BREED- PUBERBREIN LEERJAAR 3 Project Meubels van steigerplanken voor Hockeyclub Liberty ONDERNEMEND ONDERWIJSKUNDIG /SAMENWERKINGSVERBAND : CONTACTGEGEVENS PARTICIPANTEN: F.M.G.

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling Observaties team/werkgroep in steekwoorden STARTNOTITIE LEERLIJN PROMOTIE Sterke punten Betrokkenheid, veel inzet, welwillendheid, improviserend vermogen, gretigheid,

Nadere informatie

Eindgesprek: in de vorm van een panelgesprek

Eindgesprek: in de vorm van een panelgesprek Eindgesprek: in de vorm van een panelgesprek Cohort 2012 en later Leertrajecten mbo Verpleging & Verzorging April 2013, herziene versie 2 febr 2014 1 Deel 1: Algemene Informatie Inleiding Het Eindgesprek

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE KRAAMTALENT GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE donderdag 7 juni 2012 - dia 2 KNELPUNTEN BEDRIJVEN ONDERTEKENING CONVENANT 27-01-2010 Verouderd personeelsbestand Afname animo bij jongeren voor de Kraamzorg Door

Nadere informatie

Keuzemodel varianten van programma's praktijknabije LOB. Voor tl en gl

Keuzemodel varianten van programma's praktijknabije LOB. Voor tl en gl Keuzemodel varianten van programma's praktijknabije LOB Voor tl en gl Augustus 2012 Keuzemodel varianten van programma's praktijknabije LOB voor tl en gl Het LOB-keuzemodel geeft een beknopt overzicht

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

mbo toegepaste biologie

mbo toegepaste biologie mbo toegepaste biologie 2015 2016 Groei terwijl je leert over alles wat leeft mbo toegepaste biologie Je eerste keuze voor je tweede natuur Ben jij nieuwsgierig naar alles wat leeft en groeit? Ben je gebiologeerd

Nadere informatie

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar.

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar. Naam training / opleiding Opleiding assistent conciërge/beheerder BB of BBL2 Opleidingsinstituut IBN Arbeidsintegratie Korte omschrijving De conciërge of beheerder is de spil waar alles om draait op een

Nadere informatie

WELKOM. over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2

WELKOM. over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2 WELKOM over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2 Programma Afsluiting Basisvorming Leerwegen en Afdelingen Leerwegondersteuning Portfolio Hoe komt het advies tot stand? PAUZE Wat kun je met een diploma

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs RCEC 19 nov. 08 Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs Helicon Opleidingen Helicon Opleidingen Agrarisch OpleidingsCentrum (AOC) 8 MBO scholen + 6.500 deelnemers 4 VMBO scholen Examensecretaris

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

technologieroute Hooghuis, Locatie Mondriaan College Oss

technologieroute Hooghuis, Locatie Mondriaan College Oss technologieroute Hooghuis, Locatie Mondriaan College Oss De technologieroute volgens Kotter Duurzame samenwerking in de regio door het binnen Toptechniek verder ontwikkelen en implementeren van doorlopende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Regio College te Zaandam Monteur sterkstroominstallaties (MSI) / Monteur elektrotechnische installaties (MEI) Maart 2013 Plaats: Zaandam BRIN: 25RA Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Autotechniek (Eerste autotechnicus) definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127768 H3478444/MB/25LF Onderzoek

Nadere informatie

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Samenwerking van vijf Gelderse ROC s Organisatiestructuur Overlegstructuur Prestatie indicatoren 1 oktober 2012 Organisatiestructuur RxH Functie: Stuurgroep/klankbord

Nadere informatie

Visie op examinering. Visie op examinering, 21 april

Visie op examinering. Visie op examinering, 21 april Visie op examinering De Bve Raad en de AOC Raad willen met deze notitie hun visie op examinering uitdragen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de beide organisaties in een open dialoog met relevante

Nadere informatie

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Carrosseriebouw en het vmbo Carrosseriebouw en het vmbo Waarom dit informatiepakket? Carrosseriebouwbedrijven zijn hard op zoek naar gemotiveerde leerlingen

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

2009-2010 PROGRAMMALIJN

2009-2010 PROGRAMMALIJN Programma 2009-2010 PROGRAMMALIJN 1 Doel: Preventie van voortijdig schoolverlaten door loopbaanoriëntatie. Bij deze programmalijn wordt uitgegaan van een trechtermodel: leerlingen vanaf leerjaar 2 VMBO

Nadere informatie

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers 245 Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers Datum van het interview : Vensterschool: Introductie: Het GION doet onderzoek naar de ontwikkeling van vier Vensterscholen: Vinkhuizen,

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie