Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs"

Transcriptie

1 Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar , januari Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling minor IBO, verzamelformulier Formulier C. Beoordeling Werkplekleren Formulier D. Beoordeling Kenniskring Deze formulieren zijn als bijlagen bijgevoegd. Er is ook een beoordelingsformulier B voor de oriëntatiemodule. Dit formulier wordt dit jaar niet gebruikt, immers deze module is feitelijk al afgewerkt. De resultaten van de oriëntatiemodule worden vermeld op formulier A voor de Eindbeoordeling Doelen van de minor Het centrale doel van de minor Innovatief Beroepsonderwijs is dat studenten competenties ontwikkelen aangaande het eigene en de innovaties in vmbo en mbo. Dit centrale doel is verder uitgewerkt in drie subdoelen. De student is in staat om: 1. vanuit de eigen professie goed georganiseerde en toegankelijke kennis op te bouwen aan de hand van recente (sociaalwetenschappelijke) inzichten over en good practices uit het beroepsonderwijs; 2. een functionele bijdrage te leveren aan innovatieve leerarrangementen in het beroepsonderwijs. De student heeft daarbij oog voor de verschillende vragen van leerlingen of deelnemers en werkt mee aan de onderwijsontwikkeling op een school; 3. zelfstandig en in samenwerking met anderen onderzoek te doen voor het beroepsonderwijs en zo samen antwoorden te zoeken op vragen en knelpunten die daar liggen. Onderwijsprogramma en beoordeling In de minor zijn drie hoofdactiviteiten te onderscheiden die afzonderlijk worden beoordeeld. Elke hoofdactiviteit kent weer verschillende deelactiviteiten. Elke deelactiviteit kent een eigen beoordeling, die betrokken wordt bij het bepalen van het eindoordeel van de hoofdactiviteit. Uit de 3 beoordelingen van de hoofdactiviteiten ontstaat een eindoordeel voor de minor als geheel. Hieronder staat aangegeven hoe de beoordeling van de hoofdactiviteiten tot stand komt en welke beoordelingen van deelactiviteiten daarin worden betrokken. I. De oriëntatiemodule Code beoordelingsonderdeel beoordeling beoordelaar I-1 Kennistoets * Cijfer op tienpuntsschaal centraal I-2 PAP, onderdelen A, B en C Niet ingeleverd /aanvulling tutor oriëntatiefase nodig /voldoende I-3 Presentatie van een verkennend onderzoek Goed /voldoende/onvoldoende tutor oriëntatiefase groepsbeoordeling Eindoordeel oriëntatiemodule Goed /voldoende/onvoldoende tutor oriëntatiefase De oriëntatiemodule wordt goed beoordeeld als de kennistoets 7,5 of hoger is én de overige onderdelen minimaal voldoende zijn. De oriëntatiemodule wordt voldoende beoordeeld als de kennistoets minimaal 5,5 is én de overige onderdelen minimaal voldoende. * Voorwaarde voor deelname aan de kennistoets is een actieve deelname aan de werkcolleges van de oriëntatiemodule; dit ter beoordeling door de tutor oriëntatiefase.. Beoordeling minor Innovatief beroepsonderwijs 1

2 II. Het werkplekleren Code beoordelingsonderdeel beoordeling beoordelaar II-1 PAP, compleet Goed /voldoende /onvoldoende tutor kenniskring II-2 Functioneren in de ontwikkelgroep Goed/ voldoende /onvoldoende SPD op de school en bijdragen aan de uitvoering van innovatieve leerarrangementen II-3 Het onderwijskundige product voor Goed /voldoende /onvoldoende SPD de school Eindoordeel werkplekleren Goed /voldoende /onvoldoende tutor kenniskring Het werkplekleren wordt goed beoordeeld als geen onderdeel onvoldoende is en minimaal 2 van de 3 onderdelen met goed worden beoordeeld Het werkplekleren wordt voldoende beoordeeld als alle 3 onderdelen met minimaal voldoende zijn beoordeeld. De onderdelen II-2 en II-3 hebben beiden betrekking op het functioneren op de school en op het product dat uiteindelijk gerealiseerd is. Deze twee onderdelen zijn niet altijd goed van elkaar te onderscheiden. In dat geval zullen de beoordelingen van de twee onderdelen hetzelfde zijn. Aanbevolen wordt voor deze onderdelen een groepsbeoordeling met alle betrokkenen binnen de school. Het is mogelijk dat vanwege organisatie en werkwijze een dergelijke beoordeling niet past. Dan wordt de beoordeling gegeven door de directe begeleider binnen de school, de spd of projectleider. Een extra aanbeveling is de beoordelingen II-2 en II-3 zo mogelijk te koppelen aan een presentatie van de student van zijn werk en producten op de school. III. De kenniskring Code beoordelingsonderdeel beoordeling beoordelaar III-1 Functioneren in de thematische Goed /voldoende /onvoldoende kenniskring kenniskring III-2 Praktijkonderzoek Goed /voldoende /onvoldoende tutor III-3 Presentatie van het Goed /voldoende /onvoldoende kenniskring onderwijskundig product, het onderzoek en de leerresultaten III-4 Reflectieverslag Goed /voldoende /onvoldoende tutor Eindoordeel kenniskring Goed /voldoende /onvoldoende tutor Het onderdeel kenniskring wordt goed beoordeeld als geen onderdeel onvoldoende is en minimaal III-1 en III-2 met goed worden beoordeeld. Het onderdeel kenniskring wordt voldoende beoordeeld als alle 4 onderdelen met minimaal voldoende zijn beoordeeld. De presentatie bedoeld onder het onderdeel III-3 kent een grote overlap met een presentatie van de student op de school, zoals bedoeld onder II-2 en II-3. Als de praktijk het toelaat en wanneer het organisatorisch haalbaar is, worden de presentaties gecombineerd tot één presentatie op de school. Aan de hand van die ene presentatie kunnen de (groeps)beoordelingen tot stand komen. Beoordeling minor Innovatief beroepsonderwijs 2

3 Minordossier De student legt een minordossier aan van zijn werkzaamheden: - het cijfer voor de kennistoets - de ingevulde beoordelingsformulieren voor het werkplekleren en de kenniskring - het complete PAP - producten voor het ontwikkelproject met een beoordeling daarvan - verslag van het werken in de ontwikkelgroep met een beoordeling daarvan - het onderzoeksverslag en andere producten voor de kenniskring - reflectief verslag van het werken in de kenniskring - het formulier Eindbeoordeling minor Innovatief Beroepsonderwijs - alle andere, relevante producten die de student in overleg met zijn begeleiders gerealiseerd heeft Dit minordossier wordt in een eindgesprek ter beoordeling voorgelegd aan de tutor. Wanneer het dossier compleet en naar behoren is, geeft de tutor een eindbeoordeling voor de minor. Toelichting op de beoordelingsformulieren Voor elk van de drie activiteiten van de minor is een beoordelingsformulier opgesteld. Daarnaast is er een samenvattend beoordelingsformulier voor de eindbeoordeling. Voor elk van de minoractiviteiten zijn prestatie-indicatoren genoemd die kunnen helpen bij het formuleren van een eindoordeel. Deze lijsten van indicatoren zijn nadrukkelijk niet bedoeld als afvinklijsten. De beoordelaars kunnen er indicatoren aan toevoegen of voor in de plaats zetten wanneer deze beter passen. Eindoordeel minor Innovatief Beroepsonderwijs Het eindoordeel van de minor Innovatief Beroepsonderwijs is Goed/ Voldoende/ Onvoldoende. Het resultaat is voldoende als alle drie hoofdactiviteiten minimaal voldoende worden beoordeeld. Het resultaat is goed als minimaal 2 onderdelen met goed beoordeeld zijn en als géén onderdeel met onvoldoende beoordeeld is. Op basis van deze beoordeling ontvangt de student een verklaring dat hij de minor succesvol doorlopen heeft. Uit de Fontys gids major-minor van juni 2006: Studenten nemen uit de minor bewijsmateriaal mee en beslissen wat zij daarvan opnemen in hun portfolio voor het bachelor-assessment. De minor kan bijvoorbeeld meegeven: toetsresultaten, beoordelings- of feedbackformulieren, en een algemeen bewijs van succesvol doorlopen hebben van de minor. De assessoren van de bachelor stellen vast welk materiaal meeweegt als overtuigend bewijs van competentieverwerving. Is een competentieniveau aangetoond, dan kennen de assessoren daarvoor studiepunten toe. Beoordeling minor Innovatief beroepsonderwijs 3

4 Formulier A - Eindbeoordeling Beoordeling Minor Innovatief Beroepsonderwijs Eindbeoordeling Student: Studentnummer: Studievak: Studiejaar: Aanvang en afsluiting van de minor: Begeleidende docent, tutor: Eindbeoordeling = (G = goed, V = voldoende, N = nog niet voldoende) De minor Innovatief beroepsonderwijs Het centrale doel van de minor Innovatief Beroepsonderwijs is dat studenten competenties ontwikkelen aangaande de kenmerken en de innovaties in vmbo en mbo. Dit centrale doel is verder uitgewerkt in drie subdoelen. De student is in staat om: 1. vanuit de eigen professie goed georganiseerde en toegankelijke kennis op te bouwen aan de hand van recente (sociaalwetenschappelijke) inzichten over en good practices uit het beroepsonderwijs; 2. een functionele bijdrage te leveren aan innovatieve leerarrangementen in het beroepsonderwijs. De student heeft daarbij oog voor de verschillende vragen van leerlingen of deelnemers en werkt mee aan de onderwijsontwikkeling op een school; 3. zelfstandig en in samenwerking met anderen onderzoek te doen voor het beroepsonderwijs en zo samen antwoorden te zoeken op vragen en knelpunten die daar liggen. De student heeft daarvoor deelgenomen aan de volgende onderwijsactiviteiten: I. Oriëntatiemodule: verwerven van kennis over het beroepsonderwijs en over innovaties in het beroepsonderwijs; II. Werkplekleren: leveren van een functionele bijdrage aan innovatieve leerarrangementen in het beroepsonderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de leerling in het beroepsonderwijs. III. Kenniskring: zelfstandig en in samenwerking met anderen kennis verwerven over een of meer thema s van innovatief beroepsonderwijs door praktijkgericht onderzoek. In deze activiteiten hebben zes thema s centraal gestaan: A. Competentiegericht leren en competentiegerichte leeromgevingen; B. Competentiegericht toetsen en beoordelen in het (v)mbo; C. De pedagogische opdracht van het (v)mbo; D. Leerlingen met speciale (hulp)vragen in het (v)mbo; E. De loopbaan centraal; F. Schoolontwikkeling in de lerende school. Beoordeling minor Innovatief beroepsonderwijs 4

5 I De oriëntatiemodule 1. Kennistoets (cijfer) 2. PAP- onderdelen A, B en C 3. Presentatie van een verkennend onderzoek II Het werkplekleren 1. PAP - compleet 2. Functioneren in de ontwikkelgroep (project) op de school 3. Het onderwijskundige product voor de school III 4. Actieve bijdrage en deelname aan innovatieve leerarrangementen in het beroepsonderwijs De kenniskring 1. Functioneren in de thematische kenniskring 2. Praktijkonderzoek 3. Presentatie van het onderwijskundig product, het onderzoek en de leerresultaten 4. Reflectieverslag Eindoordeel positieve punten aanbevelingen opmerkingen Datum: handtekening Student: handtekening Tutor: Beoordeling minor Innovatief beroepsonderwijs 5

6 Formulier C - Werkplekleren Beoordeling Minor Innovatief Beroepsonderwijs Deel II, Het werkplekleren Student: Studentnummer: Studievak: Studiejaar: Stageschool: Adres van de school: Postcode / plaats: Stageperiode: Naam SchoolPracticumDocent: OpleidingsDocent: FontysContactDocent: II-1 Persoonlijk ontwikkelplan PAP, werkplan voor het werkplekleren II-2 Functioneren in het ontwikkelproject op de school II-3 Realisering van een onderwijskundig product voor de school opmerkingen: Eindgesprek, datum: handtekening Student: handtekening Schoolpracticumdocent / Opleidingsdocent: Bewaar dit document zeer zorgvuldig! Let op! De student bewaart deze evaluatie zorgvuldig en voegt dit toe aan het minordossier. Dit document dient volledig te zijn ingevuld en als minimaal eindoordeel een voldoende te bevatten. Beoordeling minor Innovatief beroepsonderwijs 6

7 II-1 Persoonlijk ontwikkelplan PAP, werkplan voor het werkplekleren De aanbevelingen of aanvullende opdrachten uit de oriëntatiemodule zijn voldoende verwerkt Het PAP is compleet: A t/m E opmerkingen II-2 Functioneren in het ontwikkelproject op de school De student heeft de werkplek en taakstelling binnen de school verkend en onderkend; heeft gefunctioneerd binnen de taakstelling, stelde realistische doelen en duidelijke grenzen; stemt het eigen handelen af op de mogelijkheden van de werkplek; functioneert als volwaardig lid van (project)team; stelt zich dienstbaar op ten opzichte van het team; vraagt hulp van en biedt hulp aan collega s; is betrokken bij overleg tussen teamleden en andere betrokkenen; herkent teamrollen bij innovatieprocessen van zichzelf en anderen en kan deze (oplossingsgericht) beschrijven; De student geeft kansen en knelpunten aan m.b.t. het product en anticipeert hierop in zijn werkzaamheden... Wanneer de student een actieve bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van innovatieve leerarrangementen in het beroepsonderwijs, komen de volgende prestatie-indicatoren aan de orde De student werkt aan verbetering van leef- en werkklimaat in onderwijsleersituaties; zorgt voor variatie, heldere opbouw, ondersteuning en evaluatie van het leerproces; hanteert een voor leerlingen bruikbare vormen van time- en taakmanagement; richt de leeromgeving in op een veilige, doelmatige manier en stemt activiteiten en leeromgeving op elkaar af; stimuleert leerlingen/deelnemers in onderwijssituaties tot gewenst gedrag zodat er een op samenwerking gerichte sfeer ontstaat stimuleert leerlingen/deelnemers in onderwijsleersituaties tot gewenst gedrag. Beoordeling minor Innovatief beroepsonderwijs 7

8 II-3 Realisering van een onderwijskundig product voor de school De student heeft het product gerealiseerd waar de school/het team om heeft gevraagd; het product heeft een heldere opbouw, er is een product met een kop en een staart; het product is direct bruikbaar voor leerlingen/deelnemers en is voldoende op leerlingen (juiste doelgroep) gericht; de leerwerkruimte wordt ingericht op een veilige en doelmatige wijze en de activiteiten zijn afgestemd op de leeromgeving; het product stimuleert leerlingen/deelnemers in onderwijsleersituaties tot gewenst gedrag. Beoordeling minor Innovatief beroepsonderwijs 8

9 Formulier D - Kenniskring Beoordeling Minor Innovatief Beroepsonderwijs Deel III, de kenniskring Student: Studentnummer: Studievak: Studiejaar: Thema kenniskring: Tutor (begeleider kenniskring): eventueel subthema: III-1 Functioneren in de thematische kenniskring III-2 Praktijkonderzoek III-3 Presentatie van het onderwijskundig product, het onderzoek en de leerresultaten III-4 Reflectieverslag Opmerkingen Eindoordeel kenniskring datum: handtekening Student: handtekening Tutor: Bewaar dit document zeer zorgvuldig! Let op! De student bewaart deze evaluatie zorgvuldig en voegt dit toe aan het minordossier. Dit document dient volledig te zijn ingevuld en als minimaal eindoordeel een voldoende te bevatten. Beoordeling minor Innovatief beroepsonderwijs 9

10 III-1 Functioneren in de thematische kenniskring Aanbevolen wordt een groepsbeoordeling (peer assessment) in de kenniskring De student kan de huidige problematiek in het beroepsonderwijs m.b.t. het thema herkennen en beschrijven; geeft kansen en knelpunten aan m.b.t. het thema en draagt bij aan relevante keuzen; brengt eigen vragen en knelpunten vanuit de school/het project in bij de kenniskring; draagt bij aan discussies en heeft inbreng ook als het gaat om vragen en knelpunten van anderen; laat zien dat er sprake is van verdieping en kennisvermeerdering m.b.t. het thema; De student heeft actief deelgenomen aan tenminste 80% van de bijeenkomsten. III-2 Praktijkonderzoek De student heeft bij het opzetten gebruik gemaakt van het 10-stappenplan (of andere relevante faseringen en/of hulpmiddelen). Het onderzoek heeft een relatie met het thema van de kenniskring; het onderzoek heeft een relatie met de andere activiteiten van de student op de school (het onderwijskundig product); het onderzoek wordt door de school als relevant beoordeeld; het onderzoek wordt door de kenniskring als relevant beoordeeld; het onderzoek kent een duidelijke vraagstelling; er is een theoretische achtergrond bij het onderzoek beschreven. De onderzoeksinstrumenten zijn afgestemd op de beantwoording van de onderzoeksvraag; de onderzoeksinstrumenten zijn afgestemd op de praktische mogelijkheden; de onderzoeksmethode is weloverwogen gezien vraagstelling en mogelijkheden; Het onderzoek is organisatorisch en technisch goed uitgevoerd. Er is een logboek bijgehouden met relevante gegevens.. Beoordeling minor Innovatief beroepsonderwijs 10

11 III-3 Presentatie van het onderwijskundig product, onderzoek en leerresultaten Aanbevolen wordt een groepsbeoordeling (peer assessment) in de kenniskring De presentatie brengt relevante kennis in, beschrijft en bevat een inhoudelijke relatie met het gekozen thema; geeft een uiteenzetting van de ontwikkelvraag van de school/instelling; geeft een uiteenzetting van het onderwijskundige product hetgeen hij ontwikkeld heeft; geeft een uiteenzetting van het onderzoek en de conclusies; geeft een uiteenzetting op de werkwijze die hij gekozen heeft; Er is voldoende aandacht voor vorm, opzet en uitvoering van de presentatie III-4 Reflectieverslag Het verslag bevat een volledig uitgewerkte PAP en dat is in de verdere uitwerking van het verslag gebruikt; er is gebruik gemaakt van het zelfevaluatie instrument (zevi) uit het PAP; In het verslag zijn de leervragen en leerdoelen beantwoord en verantwoord, mogelijk na bijstelling. Het verslag geeft inzicht in de verrichte onderwijsactiviteiten. Er wordt in het verslag een relatie gelegd leggen tussen de onderwijsactiviteiten en het project waaraan je gewerkt is en het inhoudelijk thema van de kenniskring. Het verslag geeft een reflectie op de 3 richtinggevende doelen (zelfevaluatie). Beoordeling minor Innovatief beroepsonderwijs 11

Minor Innovatief Beroepsonderwijs voor deeltijdopleidingen in het studiejaar 2007/2008 Piet Noordzij, projectleider minor Innovatief Beroepsonderwijs

Minor Innovatief Beroepsonderwijs voor deeltijdopleidingen in het studiejaar 2007/2008 Piet Noordzij, projectleider minor Innovatief Beroepsonderwijs Minor Innovatief Beroepsonderwijs voor deeltijdopleidingen in het studiejaar 2007/2008 Piet Noordzij, projectleider minor Innovatief Beroepsonderwijs 18 januari 2008, p.noordzij@fontys.nl In het beroepsonderwijs

Nadere informatie

ASSESSMENT STARTBEKWAAM MINOR 2 HJK of HOK Beoordelingsformulier Criteriumgericht interview en reflectie

ASSESSMENT STARTBEKWAAM MINOR 2 HJK of HOK Beoordelingsformulier Criteriumgericht interview en reflectie ASSESSMENT STARTBEKWAAM MINOR 2 HJK of HOK Beoordelingsformulier Criteriumgericht interview en reflectie Naam student: Klas: Fase: startbekwaam NHL emailadres: 1 e kans / herkansing / algehele herkansing

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal Gegevens Student: Naam student: Ruby van Veldhoven Studentnummer: 2179768 E-mailadres: r.vanveldhoven@student.fontys.nl Studiejaar+

Nadere informatie

Bijlage 3 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG

Bijlage 3 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Bijlage 3 SFORMULIER EINDPRODUCT PDG Naam deelnemer: Gabriëlle Copini Beoordelaar: Ella ten Barge ROC/AOC: Friesland College Paraaf beoordelaar: Eindproduct (aankruisen) in beeld/lesgeven op pad/ecursie

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER : Alle DOSSIERCREBO : Alle KWALIFICATIE : Alle KWALIFICATIECREBO : Alle NIVEAU : Alle COHORT : Vanaf 2015

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODCUCT PDG

Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODCUCT PDG Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODCUCT PDG Naam deelnemer: Gabriëlle Copini Beoordelaar: Ella ten Barge ROC/AOC: Friesland College Eindproduct (aankruisen) X in beeld/lesgeven op pad/ecursie aan

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden van studenten tot professionals.

Nadere informatie

Portfolio. Pro-U assessment centrum. Eigendom van:

Portfolio. Pro-U assessment centrum. Eigendom van: Pro-U assessment centrum Eigendom van: Blad 1 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Mobiel nummer Onderwijsinstelling E-mailadres Docentbegeleider Geboortedatum

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) SAXION Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Studie en Werk 1B Deeltijd

Beoordelingsformulier Studie en Werk 1B Deeltijd Beoordelingsformulier Studie en Werk 1B Deeltijd Bij Studie en Werk 1B-Deeltij word je beoordeeld op je leerproces én functioneren als (aankomend_ docent op je leerwerkplek. De beoordeling wordt onderbouwd

Nadere informatie

Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N

Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N Voor docenten in het reformatorisch voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs naam: school: cursusjaren: Portfolio

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie nov. 2009 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal Gegevens Student: Naam student: Liesbeth Goderie Studentnummer: 2372762 E-mailadres: liesbeth@gastyling.nl Studiejaar+ Klas: Docent

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Alle competenties moeten met voldoende zijn beoordeeld

Alle competenties moeten met voldoende zijn beoordeeld BEOORDELINGSFORMULIER / Artistieke Praktijk II jaar 4 Blad 1 Toetscode: Datum: Handtekening student: Beoordelaar 1: Handtekening beoordelaar 1: Beoordelaar 2: Handtekening beoordelaar 2: Extern deskundige:

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING DEELTIJD

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING DEELTIJD EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING DEELTIJD Gegevens Student: Naam student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 E-mailadres: mariska_gerritsen@hotmail.com Studiejaar+ Klas: 2013 Deeltijd

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Instructie student. Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl

Instructie student. Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl Instructie student Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER DOSSIERCREBO KWALIFICATIE NIVEAU COHORT KERNTAAK VERSIE : 1v1 Augustus 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stappenplan 4 3. Instructie

Nadere informatie

Beoordeling en evaluatie

Beoordeling en evaluatie Beoordelingsformulier Beoordeling en evaluatie Student: Studentnummer: Opleiding en crebonr.: Niveau en leerweg: BPV bedrijf: Praktijkopleider: BPV-periode van/tot: SLBer Schoolperiode van/tot: Datum:

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Fontys Hogeschool voor de Kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING hoofdfase Naam student: Valerie Maas Studentnummer: 1880 Jaar: VT Naam stageschool: Het College Naam SPD: Robert Tobben

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept.

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept. BPV werkboek Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: 25262 Naam student: BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3 1.1 Begin en

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Werkplekleren Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Doel van deze brochure U bent benaderd door een student van Aeres Hogeschool Wageningen met de vraag

Nadere informatie

PWS - Fase 1 - Plan van aanpak Behaald 0 van de 25 punten

PWS - Fase 1 - Plan van aanpak Behaald 0 van de 25 punten PWS - Fase 1 - Plan van aanpak Behaald 0 van de 25 punten Beoordeling Te behalen Behaald 1. Past het onderwerp/ontwerp bij het vak/de vakken? 1 Herkenbaarheid van het vak of de vakken. Past het onderwerp

Nadere informatie

Faculteit Geesteswetenschappen BASISGEGEVENS STAGE. onvoldoende voldoende. goed. goed. Eindoordeel (cijfer): Toelichting: ONDERTEKENING STAGEDOCENT

Faculteit Geesteswetenschappen BASISGEGEVENS STAGE. onvoldoende voldoende. goed. goed. Eindoordeel (cijfer): Toelichting: ONDERTEKENING STAGEDOCENT Faculteit Geesteswetenschappen FEEDBACK & BEOORDELINGSFORMULIER ONDERWIJSSTAGES (BA & MA) De beoordeling van de onderwijsstages op Bachelor 3 en masterniveau bestaat uit twee onderdelen: het functioneren

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG

Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Naam deelnemer: Gabriëlle Copini Beoordelaar: Gerwin Haveman ROC/AOC: Friesland College Paraaf beoordelaar: Eindproduct (aankruisen) in beeld/lesgeven x

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

Scoreformulier Pro-U assessments Lijst met beoordelingen op SBL competenties en indicatoren

Scoreformulier Pro-U assessments Lijst met beoordelingen op SBL competenties en indicatoren Scoreformulier Pro-U assessments Lijst met beoordelingen op SBL competenties en indicatoren Let op: momenteel wordt gewerkt aan een instrument dat beoordeelt aan de hand van de nieuwe bekwaamheidseisen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

Samen beoordelen van deeltijdstudenten Bijlage 9

Samen beoordelen van deeltijdstudenten Bijlage 9 Samen beoordelen van deeltijdstudenten Bijlage 9 Kenniscentrum Talentontwikkeling Handleiding Stage Deeltijdopleiding Jaar 1 1 Pabo Hogeschool Rotterdam September 2017 Inleiding In het eerste jaar van

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Werkplekleren Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Doel van deze brochure U bent benaderd door een student van Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd 2016-2017 Inleiding: Bij Studie en Werk 1B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek. De beoordeling

Nadere informatie

Handboek beoordelen. cps. Unit Techniek en Innovatie ROC Utrecht Januari 2004. CPS_binnenwerk 29-04-2004 14:10 Pagina 1

Handboek beoordelen. cps. Unit Techniek en Innovatie ROC Utrecht Januari 2004. CPS_binnenwerk 29-04-2004 14:10 Pagina 1 CPS_binnenwerk 29-04-2004 14:10 Pagina 1 Handboek beoordelen Unit Techniek en Innovatie ROC Utrecht Januari 2004 Deze map kwam tot stand vanuit een denktankproject uit 2003 met als titel: Didactisch Doorlopende

Nadere informatie

Getting Started. Competentie gericht opleiden in de BIG opleidingen

Getting Started. Competentie gericht opleiden in de BIG opleidingen Getting Started Competentie gericht opleiden in de BIG opleidingen De BIG-opleidingen worden competentiegericht vormgegeven. Met het competentiegericht opleiden hebben de opleidingen een duidelijker inhoudelijk

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie januari 2016

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie januari 2016 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie januari 2016 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

HOGESCHOOL WINDESHEIM

HOGESCHOOL WINDESHEIM HOGESCHOOL WINDESHEIM Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het

Nadere informatie

Kris Verbeeck (KPC Groep) en Liesbeth Baartman (TU Eindhoven) Waarom samenhangend toetsbeleid?

Kris Verbeeck (KPC Groep) en Liesbeth Baartman (TU Eindhoven) Waarom samenhangend toetsbeleid? Opbrengstgericht werken: samenhangend beleid bij toetsen en volgen van de ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs Kris Verbeeck (KPC Groep) en Liesbeth Baartman (TU

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling . Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding Instructie beoordeling: Het beroepshoudingformulier wordt voor de BOL leerlingen tijdens de schoolperiode door de SLBer beoordeeld

Nadere informatie

Handboek. beroepsgericht leren. Een handreiking voor het ontwerpen en ontwikkelen van beroepsopleidingen

Handboek. beroepsgericht leren. Een handreiking voor het ontwerpen en ontwikkelen van beroepsopleidingen Handboek beroepsgericht leren Een handreiking voor het ontwerpen en ontwikkelen van beroepsopleidingen Colofon Handboek beroepsgericht leren Een handreiking voor het ontwerpen en ontwikkelen van beroepsopleidingen

Nadere informatie

ZUYD HOGESCHOOL

ZUYD HOGESCHOOL ZUYD HOGESCHOOL 2018-2019 Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Keuzedeel Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Keuzedeel Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Examen voor de beoordelaar ID-code versie datum contact K0211 1.0 12 juli 2017 Jan Groothuis Examen Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1

Nadere informatie

Bijlage 3 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG

Bijlage 3 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Bijlage 3 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Naam deelnemer: Gabriëlle Copini Beoordelaar: Gerwin Haveman ROC/AOC: Friesland College Paraaf beoordelaar: Eindproduct (aankruisen) in beeld/lesgeven op

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Afdruk Voorbeeld Enquête. Enquête Groep Referentie Unit/Locatie Aantal vragen 30 WPL '13-'14 Voorbeeld Instelling (HAN Instituut voor Leraar en School) 1. In welke variant volg je je opleiding?

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LC

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LC Bekwaamheidseisen of competenties docenten LC Bekwaamheidseisen docenten LC vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 1 2006 2007 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO1 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen Cluster Filosofie. Bachelor scriptiereglement voor de opleiding: Wijsbegeerte

Faculteit der Geesteswetenschappen Cluster Filosofie. Bachelor scriptiereglement voor de opleiding: Wijsbegeerte Faculteit der Geesteswetenschappen Cluster Filosofie Bachelor scriptiereglement voor de opleiding: Wijsbegeerte Vastgesteld door de Examencommissie CoH, clustercommissie Filosofie op 1-2-2019 Scriptiereglement

Nadere informatie

Kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek Bijlage 3 Feedbackformulier voor de PRAKTIJK BEGELEIDER N3 Pedagogiek voltijd (2016-2017) Toelichting: Kennismakingsgesprek Bij de kennismaking is het belangrijk om vast te stellen dat de stagplek een

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Portfoliohandleiding Tweedegraads lerarenopleidingen

Portfoliohandleiding Tweedegraads lerarenopleidingen Portfoliohandleiding Tweedegraads lerarenopleidingen 2017-2018 Jacqueline Kösters, Klaas van der Laan augustus 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 De inhoud en opbouw van het portfolio...3 2.1 De profielpagina...3

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling Observaties team/werkgroep in steekwoorden STARTNOTITIE LEERLIJN PROMOTIE Sterke punten Betrokkenheid, veel inzet, welwillendheid, improviserend vermogen, gretigheid,

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Titel Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak Geschikt voor de volgende vakken Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid Digibordgebruik

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

LANGE KLINISCHE BEOORDELING

LANGE KLINISCHE BEOORDELING HANDLEIDING LANGE KLINISCHE BEOORDELING Inleiding Tijdens de stages/leerwerkperiodes organiseer je twee Lange Klinische Beoordelingen: een halverwege de stage/leerwerkperiode en een aan het einde van de

Nadere informatie

Aantekenformulier van het assessment PDG

Aantekenformulier van het assessment PDG Aantekenformulier van het assessment PDG Kandidaat: Assessor: Datum: Een startbekwaam docent voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leraren in het tweedegraadsgebied (zie competentie 1 t/m 7 op de volgende

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren COMPETENTIE: Competenties vertellen wat iemand allemaal moet kunnen om een beroep of een functie goed te kunnen uitoefenen. Het competentieprofiel van de mentor

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat orthopedagogie Module Gesuperviseerde praktijk Code M2 Lestijden 60 Studiepunten nvt Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014

Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014 Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014 Je komt als student op onze school. Hoe gaat dat in zijn werk bij ons? Wat kun je verwachten, hoe is de begeleiding, hoe vind je de weg? Onderstaand

Nadere informatie

Competentie Werkplan Resultaat Tijd

Competentie Werkplan Resultaat Tijd CONCEPT STAGE WERKPLAN Student: Sofie van Gils Studentnummer: 249676@student.fontys.nl Jaar: 2VT Stageschool: (Nog niet zeker) CKE Eindhoven Stagebegeleider: (Nog niet zeker) Frits Achten B Niveau 2 B3

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Procedure certificering tandprothetici

Procedure certificering tandprothetici Procedure certificering tandprothetici Augustus 2018 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Introductie individuele certificering Tandprothetiek... 3 2. Proces certificering NLQF-niveau 6 (hbo bachelor)... 4 Start proces

Nadere informatie

Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal)

Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal) Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal) Inleiding Gedurende de studie zijn er een aantal momenten waarin je moet aantonen in hoeverre je de competenties voor het beroep van leraar beheerst.

Nadere informatie