Startdatum: Geplande einddatum: Verlengd tot en met:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startdatum: 01-08-2008 Geplande einddatum: 30-06-2011 Verlengd tot en met: 31-10-2011"

Transcriptie

1 Masterplan Zuid-Holland Eindrapportage HPBO Datum: HPBO gegevens Projectnummer: IA08215; Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland Projectduur: Drie jaar en vier maanden Startdatum: Geplande einddatum: Verlengd tot en met: Eindrapportage opgesteld door: projectmanager Joke Steenbruggen (Batouwe Arnhem) Bij de totstandkoming van deze eindrapportage zijn betrokken: de projectleiders namens de werkgroepen en pilots: Tom Bui (Kenteq), Jolanda Buwalda (ROC Zadkine), Martin van Gent (Da Vinci College), Hubert Heuzen (ROC Leiden), Fred van Kesteren (Kenteq), Hans van der Meer (Comenius College); het DB/de stuurgroep: Anke Beishuizen (OTIB-RBPI), Paul Ewalds (Uneto-VNI), Gert- Jan van Herwijnen (Kenteq), Ruud Hoogenboom (ROC Leiden), Pem Kubbe (voorzitter RBPI, werkgevers), Jan Leeuwestein (Lésec, werkgevers), Gerard Meyer (ROC Albeda), Marleen Michielsen (ROC Da Vinci), Peter Smulders (OTIB), Adrie Stuij (Bakker Sliedrecht, werkgevers), Gert-Jan van der Valk (ROC Zadkine, penvoerder), Wilma Verhoeks (ROC Mondriaan), Hans Verschraagen (ID College), Luc van der Veen (Kenteq); vertegenwoordiging van VMBO s: Leo Dane (CS De Hoven, het Gilde), Dick Maliepaard (Penta College), Leen Prins (Het Schoonhovens College), Andrea van Rooijen (IJsselcollege), Hans van der Zwan (Penta College), Frits Boonstra (ISW Hoge Woerd); Begeleider projectonderzoek: N. van den Berg (lector beroepsonderwijs ROC Zadkine) Projectonderzoekers: Haas & Lescaut Procesmanager HPBO: Lex Sanou Bijlagen: Samenvatting effecten en resultaten van het Masterplan, Onderzoeksrapport Haas & Lescaut: Monitoring Masterplan CGO ZH, eindmeting, september 2011, Aanvulling op eindmeting, (= rapportage van de groepsgesprekken in september), Eindmeting, leerlingtellingen, september 2011 De Evaluatieverslagen van de laatste ronde pilots, juni 2011 Vier boekjes met alle Masterplanformulieren voor de opleidingen Monteur Elektrotechnische Installaties en Werktuigkundige Installaties op de niveaus 2 en 3 Kwaliteitscriteria Excellent Opleidingsbedrijf, (= branchepredicaat) Bedrijfssimulaties in het vmbo; handreikingen Overeenkomst bedrijfsleven - onderwijs JS / Eindrapportage HPBO,

2 1. Zichtbare resultaten en meetbare effecten Hoofddoelstelling van het Masterplan Het Masterplan heeft als hoofddoel een doorlopende leerlijn waarin de leerling met zijn loopbaan en competentieontwikkeling centraal staat. Om dit hoofddoel te realiseren werd vooraf verondersteld dat er gewerkt moest worden aan een aantal randvoorwaarden. Projectdoel Randvoorwaarden Doorlopende leerlijn Deelnemer + competentieontwikkeling centraal Bedrijvenkringen / Kwaliteit leerbedrijven Loopbaangerichte leerweg Evalueren & Beoordelen CGO-verleiding in het vmbo Bij de concretisering van de randvoorwaarden diende expliciet aandacht uit te gaan naar eenduidige en herkenbare werkwijzen en instrumenten/formulieren voor het begeleiden en beoordelen van leerlingen. Het hoofddoel en de randvoorwaarden van het projectplan zijn indertijd (medio 2008) uitgewerkt naar te realiseren (meetbare) effecten en resultaten in de vorm van waarneembare processen en tastbare producten. In de bijlage Effecten en Resultaten van het Masterplan zijn deze opgenomen. De effecten en resultaten zijn gedurende de projectperiode drie maal op twee manieren gemeten en geëvalueerd: 1.1 De meting naar kwantitatieve en kwalitatieve effecten door Onderzoekbureau Haas & Lescaut De projectuitvoerders zelf (de projectmanager en -leiders met ondersteuning van Niek van den Berg, lector beroepsonderwijs bij ROC Zadkine) hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de onderzoekinstrumenten die ingezet zijn. De meting is uitgevoerd aan het einde van de schooljaren 2008/2009, 2009/2010 en 2010/2011. De doelgroep van de meting bestond uit: leerlingen van de deelnemende vmbo-scholen en ROC s 1 ; docenten, opleidingsmanagers, teammanagers en directieleden van de deelnemende scholen; directeuren/managers/eigenaren van de deelnemende bedrijven; praktijkbegeleiders/coördinatoren van deze bedrijven. 1 Dit zijn de elf vmbo-scholen en vijf ROC s die vanaf de start hebben meegedaan aan het Masterplan; ROC Da Vinci College is met ingang van het schooljaar 2010/2011 participant geworden. Op de vmbo-scholen betrof het de leerlingen van leerjaar 3 en 4 (installatietechniek, elektrotechniek, instalektro, metalektro, techniekbreed), op de ROC s de BOL- en BBL-leerlingen van de opleidingen Monteur Elektrotechnische Installaties en Werktuigkundige Installaties niveau 2 en 3. JS / Eindrapportage HPBO,

3 De resultaten van de metingen zijn elk jaar besproken met de stuurgroep, projectleiders, opleidingsmanagers, docenten en werkgevers/praktijkopleiders. Na de laatste meting zijn er bovendien negen groepsgesprekken met leerlingen gevoerd. De reden hiervan was dat de positieve trend in de effecten bij bedrijven en onderwijs niet werd teruggezien bij leerlingen 2. Gezien de kwalitatieve informatie die de groepsgesprekken hebben opgeleverd, had achteraf bezien deze activiteit elk jaar moeten plaatshebben. Resultaten van de metingen en de besprekingen hiervan zijn elk jaar gebruikt voor bijstelling en aanscherping van werkwijzen en instrumenten. 1.2 Uitvoering en evaluatie van pilots In het Masterplan hebben de projectpartners nieuwe werkwijzen en instrumenten ontwikkeld voor de hiervoor genoemde randvoorwaarden (= de periode najaar 2008 tot eind 2009). Deze werkwijzen en instrumenten zijn vervolgens in drie rondes van pilots uitgetest (januari - juni 2010, augustus februari 2011, februari - juni 2011). Elke ronde pilots is gestructureerd geëvalueerd door de projectuitvoerders zelf met behulp van een vooraf opgesteld evaluatie-instrument met criteria. De evaluatie gebeurde deels schriftelijk door praktijk-/werkplekbegeleiders, docenten/opleidingsmanagers en adviseurs van Kenteq die betrokken waren bij de uitvoering van pilots, deels door het afnemen en vastleggen van interviews. Resultaten van deze evaluaties zijn eveneens besproken met diverse geledingen. De uitkomsten zijn telkens gebruikt voor bijstelling en aanscherping van werkwijzen en instrumenten. Bereikte effecten en resultaten De verschillende metingen zijn vastgelegd in uitgebreide rapportages. In de bijlage Effecten en Resultaten van het Masterplan is per beoogd effect en resultaat detaillistisch opgenomen in hoeverre ze bereikt zijn 3. De Masterplanpartners vinden dat op alle vier de hoofdterreinen gedegen resultaten zijn bereikt. Het project heeft geleid tot positieve (meetbare en waarneembare) effecten in de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven en in de samenwerking van scholen onderling, alsmede tot concrete werkwijzen en diverse producten die breed worden ingevoerd. De bereikte resultaten op de vier hoofdterreinen/randvoorwaarden hebben zoals vooraf verondersteld c.q. gehoopt een zij het nog bescheiden positief effect op de doorlopende leerlijn waarin de leerling met zijn loopbaan en competentieontwikkeling centraal staat. Resultaat: Bedrijvenkringen / Kwaliteit leerbedrijven Er zijn elf (in plaats van de vijf geplande) Bedrijvenkringen opgericht rondom de vijf Lokale Platforms Installatietechniek (LPI s). In de Bedrijvenkringen zijn naast vertegenwoordigers van VMBO s, ROC s en Kenteq ruim 70 bedrijven actief. 2 Mogelijke verklaringen voor de tegenvallende reacties van de leerlingen waren: een projectexterne oorzaak, gelegen in de economische neergang waardoor leerlingen met een recessiebril naar het onderwijs kijken; een toegenomen bewustzijn van leerlingen over hoe het onderwijs eruit zou kunnen zien; de projectambities waren wellicht te hoog gesteld; de condities waaronder de leerlingen de vragenlijsten hadden ingevuld; in vergelijking met de vorige jaren bestond er minder bereidheid op de scholen om aan het onderzoek mee te werken waardoor aan het einde leerlingen onder druk zijn gezet om alsnog vragenlijsten in te vullen. 3 Aan de Eindrapportage worden voorts toegevoegd: het Onderzoeksrapport van Haas & Lescaut van de laatste meting (september 2011) + de Aanvulling (= rapportage van de groepsgesprekken; oktober 2011); de Evaluatieverslagen van de laatste ronde pilots (juni 2011). JS / Eindrapportage HPBO,

4 Er is een werkwijze ontwikkeld (= het ontwikkelen van Regioprofielen) waarmee bedrijven en onderwijs concreet werken aan het afstemmen van opleidingsvraag en - inhoud. Dit heeft geleid tot vier Regioprofielen voor de opleidingen Monteur Elektrotechnische Installaties en Werktuigkundige Installaties op de niveaus 2 en 3 4. Het concept van Regioprofielen loopt vooruit op de ontwikkelingen van het Ministerie van OCW om weer kennis en vaardigheden toe te voegen aan Kwalificatiedossiers. Er is een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het bevorderen Excellente Opleidingsbedrijven van de kwaliteit van opleiden in per bedrijven te weten Excellent Aartman van Giessen Elektrotechniek, Noordwijkerhout Opleidingsbedrijf. Zeventien bedrijven (in plaats van de geplande vijftien) voldoen aan de Burgers Ergon Installatietechniek, Leiden Bakker Sliedrecht Burgers Ergon Installatietechniek, Rotterdam criteria van Excellent Opleidingsbedrijf; zeven bedrijven zit- Croon Elektrotechniek, Rotterdam Hogendoorn Installatiebedrijf, Reeuwijk ten nog in het proces van verbeteractiviteiten waarmee ze ook Imtech Buidling Services, Capelle aan den IJssel HVL bv, Dordrecht aan de criteria kunnen voldoen. Imtech Building Services, Den Haag De criteria sluiten aan bij werkwijzen van het Masterplan en InstallatieWerk Zuid-Holland Putman bv, Noordwijk Steegman Installatietechniek, Den Haag spelen in op landelijke afspraken Tempus bv, Rotterdam uit het BPV-protocol. De werkgeversorganisatie Uneto-VNI rolt Van der Pol Elektrotechniek, Montfoort Trijselaar Vermeer, Numansdorp het concept Excellent Opleidingsbedrijf vanaf 1 november Volt Elektro Groep, Leerdam Verkerk Groep, Zwijndrecht 2011 landelijk uit. Uit het projectonderzoek blijkt dat meer dan voorheen onderwijs en bedrijfsleven zich gemeenschappelijk verantwoordelijk voelen voor het onderwijs. Ze ondernemen meer activiteiten samen ook scholen onderling en stemmen meer af. Bedrijven vinden dat er meer rekening wordt gehouden met hun opleidingsvragen. Resultaten Masterplan: samenwerking bedrijven - onderwijs Een stijging van de mate waarin bedrijven een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor adequaat en aantrekkelijk onderwijs ervaren. Een stijging van de mate waarin scholen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor adequaat en aantrekkelijk onderwijs ervaren. Een grotere tevredenheid van bedrijven en onderwijs over samenwerking: meer bedrijven voelen zich actief door de school betrokken bij de vormgeving en invulling van het onderwijs; meer scholen vinden dat bedrijven een actieve rol spelen bij de vormgeving en invulling van het onderwijs. Een grotere tevredenheid van bedrijven over de aansluiting tussen opleidingsinhoud en het werken in de praktijk = meer bedrijven vinden dat de school opleidingsvragen verwerkt in opleidingsprogramma s. Nul - Eind 21% - 46% 36% - 60% 16% - 32% 23% - 30% 5% - 24% Overigens is dergelijk overleg tussen partijen en binnen scholen en bedrijven zelf (interne communicatie) veel frequenter nodig geweest en van belang gebleken dan vooraf was voorzien. 4 De Regioprofielen zijn gebaseerd op eerdere voorbeelden uit het CGO-project Gelderland- Overijssel. In een Regioprofiel leggen onderwijs en bedrijfsleven vast wat een opleiding inhoudt qua praktische vaardigheden, kennis en inzicht en niet-technische competenties. JS / Eindrapportage HPBO,

5 Leerlingen zien/ervaren een kleine verbetering in de afstemming tussen bedrijf en school in begeleiden en beoordelen. Tegelijkertijd vinden ze het logisch dat hier verschillen tussen zitten ( een bedrijf is nu eenmaal anders dan school ). Leerlingen zijn verder van mening dat school en bedrijf inhoudelijk onderwerpen beter op elkaar moeten afstemmen; de activiteiten die bedrijven en scholen daarin ondernemen hebben nog te weinig effect voor de leerlingen. In het vervolg (zie onderdeel 6) pakken bedrijvenkringen dit op. Leerlingen ervaren de begeleiding/opleiding in de praktijk in het algemeen als positief vanwege de grotere zelfstandigheid en de vak- en praktijkkennis van begeleiders. Minder tevreden zijn zij wanneer ze het gevoel hebben te worden beschouwd als goedkope arbeidskracht. Resultaat: Loopbaangerichte leerweg Er is een nieuwe werkwijze ingevoerd om in het vmbo en mbo te werken aan de loopbaan- en competentieontwikkeling van leerlingen (zie voor het vmbo: CGO-verleiding in het vmbo ). De werkwijze bestaat uit de overgang (= Warme overdracht) van de leerling van vmbo naar mbo, het Startgesprek aan het begin van de opleiding of stage, Driehoeksgesprekken elke drie tot zes maanden met aandacht voor het Ontwikkelingsgericht beoordelen van leerlingen. De werkwijze is voor de vier mbo-opleidingen uitgewerkt in concrete handleidingen en formulieren voor leerlingen, praktijk-/werkplekbegeleiders en docenten 5. Alle zes de ROC s in Zuid-Holland werken hiermee met ingang van het schooljaar 2011/2012 voor de vier eerder genoemde opleidingen. Er is m.a.w. sprake van een eenduidige aanpak en herkenbare formulieren. Er zijn plannen de werkwijze uit te breiden naar alle andere opleidingen voor de technische installatiebranche (zie onderdeel 6). Om de aansluiting tussen BBL/BOL-opleidingen op verschillende niveaus te borgen is al een begin gemaakt met de opleidingen Elektrotechnische Industriële Producten en Systemen (niveaus 2 en 3) en de opleiding Middenkader Engineering (niveau 4). De Masterplanwerkwijze en producten voldoen aan afspraken uit het BPV-protocol. VMBO leerjaar 3 en 4 MBO-niveau 2 MBO-vervolg Mate van zelfstandigheid >>> Bedrijf Mate van zelfstandigheid >>> VMBO ROC Leerling Bedrijfssimulaties Ontwikkelingsgerichte fase Kwalificerende fase 5 De Boekjes met uitgewerkte werkwijzen en formulieren worden als bijlage aan de rapportage toegevoegd. JS / Eindrapportage HPBO,

6 Kenteq heeft in Zuid-Holland tijdens het project in plaats van de geprognosticeerde 100) ruim 360 docenten en werkplek-/ praktijkbegeleiders geschoold in de Masterplanwerkwijze en producten. Het onderzoek laat zien dat docenten en werkplek-/ praktijkbegeleiders duidelijker weten wat hun taak is in het begeleiden van leerlingen, vinden dat ze meer activiteiten ondernemen om de leerling te begeleiden in zijn loopbaan en competentieontwikkeling en voelen zich daartoe bekwamer. Voorts hebben docenten en werkplek-/ praktijkbegeleiders meer vertrouwen gekregen in elkaars deskundigheid. De kwantitatieve meting naar effecten bij leerlingen liet nauwelijks verandering of verbetering zien in de aandacht voor de doorlopende leerlijn en loopbaanbegeleiding. Uit de groepsgesprekken met de leerlingen kwam een genuanceerder beeld naar voren. Leerlingen ervaren juist wel de doorlopende leerlijn in het mbo. Het mbo doet een groter beroep op hun zelfstandigheid, biedt meer keuzemogelijkheden in inhoud en tempo en beoordeelt strenger. Leerlingen ervaren dit als prettig omdat zij daarmee worden voorbereid op een werkend bestaan. De cijfers laten verder zien dat de uitval op de ROC s met de helft is afgenomen. Hierbij is de opmerking op z n plaats dat dit niet louter de verdienste van het Masterplan zal zijn. De uitval is het VMBO is nauwelijks veranderd. Resultaten Masterplan: uitval in laatste jaar VMBO en MBO Een projectdoel was: minder VMBO- en MBO-deelnemers die uitvallen in het laatste jaar van de opleiding. Resultaat: de uitval van VMBO ers was bij de nulmeting 1,5% en 2,4% in De uitval van MBO-BOL ers daalde van 23% bij de nulmeting naar 10,6% in 2011; de uitval van MBO-BBL ging van 18% bij de nulmeting naar 9,1% in De groepsgesprekken tonen aan dat leerlingen een doorlopende leerlijn ervaren in vakken die in het mbo aan de orde komen. Leerlingen stellen het op prijs dat onderwijsinhoud wordt herhaald en vervolgens in de vorm van verdieping en verbreding terugkomt. Leerlingen merken nog te weinig van de activiteiten die scholen en bedrijven ondernemen in loopbaanbegeleiding. Voor leerlingen is het (lang) niet altijd duidelijk dat gesprekken daarover gaan en/of wie hen daarin begeleidt. Een belangrijke verbetering is te bereiken door hierin explicieter te zijn en de loopbaanbegeleiding in een duidelijke structuur aan te bieden. De verbeterde werkwijze en formulieren van het Masterplan dragen naar verwachting hieraan komend schooljaar bij. Resultaat: Evalueren & Beoordelen Er is een nieuwe werkwijze voor het beoordelen van de leerling in diens loopbaan- en competentieontwikkeling binnen het mbo (= de kwalificerende beoordeling van het beroepsgerichte deel). De werkwijze is voor de vier opleidingen uitgewerkt in concrete handleidingen, formulieren voor leerlingen, praktijk-/werkplekbegeleiders en docenten en voorbeeld-examenopdrachten. Alle zes de ROC s in Zuid-Holland werken hiermee met ingang van het schooljaar 2011/2012. Er is een begin gemaakt met het uitbreiden van de werkwijze naar andere opleiding zoals de opleiding Elektrotechnische Industriële Producten en Systemen (EIPS) en Middenkader Engineering MKE). De Masterplanwerkwijze en producten sluiten aan bij het Sectoraal examenprofiel. Kenteq heeft, zoals hiervoor genoemd, een groot aantal docenten en praktijkbegeleiders geschoold. De borging van de kwaliteit van beoordelaars blijft overigens een belangrijk aandachtspunt. JS / Eindrapportage HPBO,

7 Bedrijven hebben ten opzichte van de nulmeting meer vertrouwen gekregen in de kwaliteit van diploma s (al moet dit nog beter) en voelen zich duidelijk meer betrokken bij de beoordeling van leerlingen. Docenten en praktijkbegeleiders voelen zich bekwamer in hun rol van beoordelaar. Resultaten Masterplan: vakmanschap leerlingen, aldus bedrijven Toename van het vakmanschap van deelnemers naar het oordeel van werkgevers bij de start van een werkrelatie = meer bedrijven vinden dat wanneer de leerling het diploma haalt, hij genoeg kennis en vaardigheden bezit voor het vak; meer bedrijven zijn van mening dat de leerling op school die competenties leert die in het bedrijf nodig zijn Nul - Eind 0% - 20% 0% - 22% Ook voor leerlingen is er meer duidelijkheid in de wijze van beoordelen en zij ervaren meer hulp/ondersteuning bij het behalen van hun diploma. Resultaat: CGO-verleiding in het vmbo Op acht vmbo-scholen is het werken met Bedrijfssimulaties als didactische vorm voor competentiegericht onderwijs daadwerkelijk ingevoerd. Daarnaast is een VMBO tijdens de projectperiode met de voorbereidingen begonnen. Het didactische materiaal bestaat uit 25 lesmappen, ontwikkeld door het opleidings- en ontwikkelingsfonds OTIB. Op basis van de ervaringen is een handreiking samengesteld dóór vmboscholen vóór vmbo-scholen voor het implementeren van Bedrijfssimulaties. Zowel docenten als leerlingen zijn enthousiast over het werken met Bedrijfssimulaties. De leerlingen zijn van mening dat ze hierdoor meer en sneller leren en sneller aansluiting krijgen met de praktijk. De aandacht voor niet-technische competenties ervaren zij als positief. Resultaten Masterplan: bedrijfssimulaties op vmbo-scholen Carmelcollege De Meander Comenius College CS de Hoven - Het Gilde IJsselcollege ISW Naaldwijk Penta College CSG Schoonhovens College Teylingen College Willem de Zwijger College Badkamer, belinstallatie Zonwering, bedrijfshal, inbraakbeveiliging, slaapkamer, kantoor, keuken, badkamer, bel, buitenlicht, disco Gevelkraan, buitenverlichting, belinstallatie, toiletrenovatie, deurbel, keuken Bedrijfshal, keuken, slaapkamer naar studeerkamer, domotica, zonwering Slaapkamer, keuken, badkamer, cv-installatie (radiator + cv-ketel) Domotica, keuken Kantoor, netwerk Belinstallatie, domotica, zonwering (voorbereiding) Inbraakbeveiliging, keuken, tuinverlichting Fioretti College Stanislascollege SCE JS / Eindrapportage HPBO,

8 2. Realisatie vernieuwingen in relatie tot het projectplan De Masterplanpartners hebben de voorgenomen vernieuwingen grotendeels gerealiseerd. Daar waar resultaten/effecten na de derde meting in juni 2011 tegenvielen, zijn verbeteringen in werkwijzen en/of producten doorgevoerd ten behoeve van implementatie in 2011/2012. De beoogde vernieuwingen en de realisatie hiervan zijn hierna toegelicht. Innovatie: CGO in het vmbo als start van de loopbaan Het projectplan beoogde competentiegericht onderwijs in het derde en vierde opleidingsjaar van het vmbo in te voeren met inzet van Bedrijfssimulaties. Middels Bedrijfssimulaties zou een begin te maken zijn met de competentieontwikkeling van de leerling. Binnen het vervolgonderwijs in het mbo zou de leerling de competenties weer terug moeten zien komen op een ander niveau. De invoering van Bedrijfssimulaties in het vmbo is - op bescheiden schaal gelukt op acht van de elf VMBO s. Daar waar dit gerealiseerd is zijn zowel docenten als leerlingen hier goed over te spreken. Leerlingen ervaren, zoals drie jaar geleden bedacht, dat Bedrijfssimulaties gaan over contextrijke opdrachten waarin ze onder meer sociaal-communicatieve competenties leren 6. De inhoudelijke afstemming met het mbo is van de grond gekomen doch nog niet overal structureel. Een aantal VMBO s heeft een overlegvorm met een ROC waarin ze afspraken over de programma-inhoud maken; alle ROC s uit Zuid- Holland zijn hierbij betrokken. Tussen een aantal vmbo-scholen en alle ROC s in Zuid- Holland is sprake van Warme overdracht, waarbij gekeken wordt wat de leerling aan kennis, vaardigheden en niet- technische competenties meebrengt en wat dit vervolgens betekent voor het vervolgonderwijs. Innovatie: Begeleiding leerling in loopbaan en competenties Er is een concrete werkwijze ontwikkeld voor begeleiding van leerlingen waarbij diens loopbaan en competentieontwikkeling centraal staan. De begeleidingsaanpak begint met het Startgesprek, overgenomen van het project CGO Gelderland - Overijssel. In het Startgesprek bespreekt de driehoek van leerling, school en bedrijf welke kennis, vaardigheden en niet-technische competenties een leerling al in huis heeft en waar hij de komende opleidingsperiode aan gaat werken. Het Startgesprek biedt hiervoor concretere handvatten dan het persoonlijke opleidingsplan waarmee eerder is geëxperimenteerd in het Masterplan. Omdat de inhoud van het formulier Startgesprek gebaseerd is op het Regioprofiel kan er meteen rekening worden gehouden met de context waarin een leerling werkt en met specifieke scholingsonderdelen voor de regio. Elke drie tot zes maanden bespreken de drie partijen vervolgens de voortgang van de ontwikkeling van de leerling (qua kennis, vaardigheden en niet-technische competenties) aan de hand van eenduidige instrumenten/formulieren. Aansluitend maken betrokkenen een planning voor de vervolgperiode. Het Startgesprek kan zodoende bijdragen aan een doorlopende lijn in begeleiding en in inhoud; de projectpartners testen in een vervolgproject uit of dit de gewenste effecten heeft. Alle partners van het Masterplan achten het belang van een Startgesprek zodanig groot dat dit een van de criteria is geworden voor Excellent Opleidingsbedrijf. Overigens is bij onderdeel 1 al opgemerkt dat leerlingen zeker een doorlopende leerlijn ervaren binnen de lijn vmbo-mbo, doch dit kan beter/gestructureerder. 6 Zie de onderzoeks- en evaluatieverslagen voor uitgebreidere ervaringen. JS / Eindrapportage HPBO,

9 Een van de aspecten waar de projectpartners trots op zijn, is dat ze erin geslaagd zijn een totaalconcept te ontwikkelen voor een doorlopende begeleiding met een herkenbare aanpak en formulieren die alle zes de ROC s in Zuid-Holland gebruiken (digitalisering van de formulieren is nog een wens). De verwachting is dat dit voor leerlingen de gewenste structurele inbedding bevordert. Voor het bedrijfsleven draagt het totaalconcept en de brede invoering bij aan meer transparantie en grotere betrokkenheid. Innovatie: Examinering passend bij de leerling Als derde vernieuwingsaspect beoogde het Masterplan een beoordelingssystematiek te ontwikkelen die aansloot bij de begeleiding van de leerling in diens loopbaan en competenties. Bij de hiervoor beschreven begeleidingssystematiek is eveneens een beoordelingsystematiek ontwikkeld. Een van de vernieuwende elementen hierin is de zogenoemde half open Proeve van Bekwaamheid (PvB). In deze beoordelingssystematiek zijn de criteria waarop leerlingen worden beoordeeld, voor iedereen identiek doch de concrete praktijk-/ examenopdrachten zijn per leerlingsituatie in te vullen (= authentieke context). De PvB wordt uitgevoerd gedurende een kwalificerende periode, waarvan de omvang in de driehoek van leerling, bedrijf en school wordt bepaald. Het werken met een half open PvB en een kwalificerende periode draagt eraan bij dat het afnemen van de proeve in de reële beroepspraktijk realistischer wordt. Bedrijven hebben een grote rol in het mee opstellen van examenopdrachten en in de beoordeling. Ook voor het Kwalificerend beoordelen geldt dat er een eenduidige en herkenbare aanpak en formulieren zijn ontwikkeld die alle zes de Zuid-Hollandse ROC s gebruiken. Innovatie: Samenwerking in LPI s en Bedrijvenkringen Het Masterplan ging er drie jaar geleden vanuit dat de onderwijsvernieuwing een nauwere samenwerking tussen vmbo-scholen, ROC s en bedrijven behelsde. Dit is ook gebleken en van de grond gekomen. Rondom LPI s zijn verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan. Er zijn elf Bedrijvenkringen actief van vertegenwoordigers van bedrijven, scholen en Kenteq die zich specifiek bezighouden met het ontwikkelen van Regioprofielen (zie bij onderdeel 1). In een Regioprofiel maken partijen afspraken over de inhoud van opleidingen (= kwalitatieve opleidingsvraag). Bedrijvenkringen hebben nu een taak in het onderhoud van de profielen. Een andere vorm van samenwerking is het zogenoemde Afstemmingsoverleg pilots geworden. Ook dit is een vorm van een Bedrijvenkring rondom de LPI s/roc s, waarin scholen, bedrijven en Kenteq zijn vertegenwoordigd. De vertegenwoordigers waren actief betrokken bij de uitvoering van pilots. In het Afstemmingsoverleg bespraken zij de voortgang, evalueerden ze nieuwe werkwijzen en producten en maakten ze afspraken voor vervolgstappen. Het Afstemmingsoverleg heeft nu een taak in de brede implementatie. Er zijn zes van dergelijke samenwerkingsverbanden actief in Zuid-Holland. Een derde vorm van samenwerking is Samen werken aan Samenwerken. Deze activiteit is in het bijzonder gericht op vmbo- en mbo-docenten met als doel elkaar beter te leren kennen en met elkaar afspraken te maken over de doorlopende leerlijn van leerlingen. Deze vorm van samenwerking is nog niet zover dat er sprake is van samenwerkende teams rondom de begeleiding van een leerling, wat oorspronkelijk de bedoeling was. JS / Eindrapportage HPBO,

10 Innovatie: Kwaliteit leerbedrijven Het vernieuwingsaspect Kwaliteit van leerbedrijven zou volgens het projectplan moeten zorgen voor verankering van nieuwe werkwijzen van het Masterplan. Conform het plan hebben bedrijven, scholen en brancheorganisaties een aantal kwaliteitscriteria ontwikkeld.7 voor het opleiden en begeleiden van leerlingen en werknemers door leerbedrijven. De criteria behelzen diverse aspecten uit het Masterplan zoals het Startgesprek, het begeleiden van leerlingen in hun loopbaan met Driehoeksgesprekken, een nadrukkelijke rol voor bedrijven bij beoordelen en een actieve rol van bedrijven in de samenwerking met vmbo-scholen en ROC s. De criteria zijn aanvullend op de wettelijke voorwaarden voor erkenning als leerbedrijf. Goed presterende bedrijven worden beloond c.q. onderscheiden als Excellent Opleidingsbedrijf. Naast de criteria is er een werkwijze ontwikkeld en uitgetest om bedrijven te auditen op de criteria. Kenteq heeft hierbij de rol van auditorganisatie vervuld. De werkgeversorganisatie Uneto-VNI ziet Excellent Opleidingsbedrijf als instrument om te werken aan de kwaliteit van opleiden en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te borgen. Uneto-VNI rolt Excellent Opleidingsbedrijf landelijk uit. Vanuit de metaal- en bouwbranche bestaat belangstelling om hiermee aan de slag te gaan. Innovatie: Masterplan als merknaam De vernieuwingsparagraaf uit het indertijd ingediende projectplan begon met de zinsnede Medio 2011 is het Masterplan (Competentiegericht onderwijs Zuid-Holland) een begrip voor het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs voor de technische installatiebranche. Verderop werd gesproken over het Masterplan als merknaam voor beroepsonderwijs dat aansluit bij regionale scholingsbehoefte. Het is mooi om in het najaar van 2011 te kunnen concluderen dat de partners hierin geslaagd zijn. Het Masterplan CGO Zuid-Holland is een landelijk begrip geworden in elk geval in de technische installatiebranche voor regionale samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en Kenteq met ondersteuning van de werkgeversorganisatie Uneto-VNI en het opleidings- en ontwikkelingsfonds OTIB. De naam staat voor: herkenbare en eenduidige werkwijzen en instrumenten voor het begeleiden en beoordelen van leerlingen, afstemming van opleidingsvraag en -inhoud, gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking van scholen en bedrijven. Het Masterplan heeft in diverse regio s navolging gekregen. 3. Belemmerende en bevorderende factoren Belemmerende factoren/knelpunten Het actief betrekken en betrokken houden van (een aantal) vmbo-scholen. Redenen hiervoor waren onder andere: externe ontwikkelingen waar vmbo-scholen tijdens de projectperiode mee te maken kregen (VM-2, Vakcollege, vmbo-fusies), het in de beginfase onvoldoende bereiken van commitment bij vmbo-directies en het in de beginfase onvoldoende duidelijk maken dat het werken met Bedrijfssimulaties investeringen vergt (in tijd en geld). 7 De Kwaliteitscriteria Excellent Opleidingsbedrijf worden als bijlage toegevoegd. JS / Eindrapportage HPBO,

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 451 Koers BVE Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

B E G E L E I D E N V A N L E R E N I N D E P R A K T I J K

B E G E L E I D E N V A N L E R E N I N D E P R A K T I J K B E G E L E I D E N V A N L E R E N I N D E P R A K T I J K Verslag van een kwalitatief onderzoek onder bedrijven en branches in opdracht van de Onderwijsraad B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL)

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Een nieuw ontwerp voor techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL s-hertogenbosch, maart 2003 José van den Berg, Frouwke Ebbens, Joke Huisman en Annemieke Kikstra Met

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014)

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Sardes Karin Hoogeveen Sandra Beekhoven Oberon Marleen Kieft Afke Donker Michiel van der Grinten

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid Ondernemers, Onderwijs en Overheid Plan van Aanpak Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College.

Nadere informatie

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013)

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audits ITTL 1.0 18-11-13 Proces in Beeld 2 /

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 Deel 1: hoger onderwijs op de hogescholen 2. De kwaliteitsagenda van de hogescholen p. 6 3.

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk Eindrapportage December 2012 Onderzoeksteam Krista Visscher, Maaike de Groot, Sabine van Eck (Capgemini Consulting) Nicolette van Gestel, Irmgard Borghouts (Universiteit

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk Tussenrapportage juni 2012 Onderzoeksteam Krista Visscher, Maaike de Groot, Sabine van Eck (Capgemini Consulting) Nicolette van Gestel, Irmgard Borghouts (Universiteit

Nadere informatie