FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL"

Transcriptie

1 09-10 FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL

2 Inhoud Toelichting bij het jaarplan 2010 pag. 3 Jaarplan 2010 pag Onderwijs pag Medewerkers pag Organisatie pag. 7 Realisatie jaarplan 2009 pag Onderwijs pag Medewerkers pag Organisatie pag. 10 Gefinancierde projecten in 2010 pag. 11 Stand van zaken voortgang strategische meerjarenplanning pag. 12 Speerpunten voor 2010 pag. 19 Het jaarplan is gemaakt door Lisan van Beurden Joris Peeters Afdelingsmanagers, Teams en Diensten Breda, februari 2010

3 In 2008 hebben we een Strategisch meerjarenplan uitgebracht waarin we een meerjarenperspectief voor onze organisatie hebben vastgelegd. Vanuit dit perspectief zijn we vervolgens per jaar doelstellingen en de realisatie daarvan gaan vormgeven in een jaarplan (en jaarverslag op ROC niveau). Het jaarplan 2010 geeft wederom een terugblik op in 2009 gerealiseerde doelstellingen en een vooruitblik op de te realiseren doelstellingen in is het jaar waarin we halverwege het in 2008 uitgezette meerjarenplan zijn. Basis voor dat plan was onze positionering als Florijn College. In 2010 stellen we die positionering opnieuw centraal in het licht van wat we al bereikt hebben en hoe we dit nog verder uit kunnen bouwen is het jaar waarin onze aandacht zich richt op Succesvol zijn, zelf aan het roer staan en daarmee proactief handelen zowel als student, als medewerker, als team en als organisatie. Toelichting bij het jaarplan 2010 De indeling van dit jaarplan 2010 verschilt op de volgende punten van het vorige jaarplan: consequentere indeling van de tekst in gebieden onderwijs, organisatie en medewerkers tekst wordt beperkt tot hoofdthema s die op onze agenda voor 2010 staan (zaken die structureel zijn gerealiseerd of structureel aandacht krijgen in de staande organisatie herhalen we niet) het schema stand van zaken voortgang strategische meerjarenplanning (blz.12) is bijgewerkt in verband met een nieuwe werkwijze voor projectverantwoording worden alleen gefinancierde projecten apart vermeld nieuwe speerpunten van teams naar aanleiding van de jaarlijkse zelfevaluatie zijn toegevoegd 3

4 1. Onderwijs Onze missie: Studenten opleiden tot succesvolle wereldburgers die een tastbare bijdrage leveren aan handel en zakelijke dienstverlening Jaarplan 2010 In de inleiding van dit jaarplan hebben we 2010 bestempeld als het jaar waarin we de focus opnieuw op onze missie en kernwaarden richten. Waar staan we wat dat betreft halverwege ons meerjarenplan ? We hebben de afgelopen jaren met elkaar veel bereikt als het bijvoorbeeld gaat om het invoeren van competentiegericht onderwijs en de daarbij behorende beoordelingsstructuur. Het beeld van hoe dat er voor onze organisatie in de basis uitziet, heeft vorm gekregen en de eerste bijstellingen en verbeteringen zijn gedaan. We hebben geïnvesteerd in het vastleggen en inrichten van de bij onze opleidingstrajecten behorende begeleidingsstructuur. We zijn erin geslaagd veel nieuwe en/of intensere verbindingen met bedrijfsleven instellingen en organisaties te leggen. Succesvol zijn betekent ook zelf aan het roer staan, invloed hebben op je eigen ontwikkeling en stappen die je daarin zet, ruimte voor flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid vanuit vertrouwen. Voor 2010 hebben we dit als volgt vertaald: 4

5 het bieden van handvatten aan studenten om regie op je eigen ontwikkeling te nemen door training in Succeskunst aan te bieden (eerste groep studenten start in januari 2010) Vitamine A voor elke student op het gebied van leertraject, loopbaan en waar nodig zorg. Implementatie Florijn-breed begeleidingsdossier opleidingstrajecten flexibeler maken (o.a. meerdere instroommomenten) opdrachten uit de (beroeps-) praktijk structureel onderdeel te maken van elk opleidingstraject (gebruikmakend van de voorbeelden en ervaringen uit onze studentbedrijven en deelname aan evenementen) interne aansluiting van onze eigen opleidingen vastleggen en actieve voorlichting naar studenten hierover vormgeven voorlichting aan toekomstige studenten vernieuwen studenten en bedrijfsleven een structurele rol te geven in het evalueren van opleidingsprogramma s en het vormgeven aan verbetering (horizontale verantwoording) Florijn-breed bestand voor en door studenten en bedrijven operationeel: matching en profilering van studenten en bedrijven, onderhouden door FS&S. Coaching op verbetering presentatievaardigheden voor doelgroep allochtone studenten i.s.m. allochtoon bemiddelings - en uitzendbureau BBL-traject i.s.m. UWV en brancheservicepunt met baangarantie bij aangesloten bedrijven operationeel 5

6 2. Medewerkers Jaarplan 2010 Uit de finishfoto: Bij medewerkers is reflectie als basishouding leidend voor het werk. Elkaar aanspreken op gemaakte afspraken is vanzelfsprekend. Competentieontwikkeling in het licht van de ontwikkeling van de organisatie staat bij elke medewerker op de agenda en leidt tot leervragen. Management ondersteunt en faciliteert actief ontwikkelings-beleid. Er is, in alle lagen van het management, zichtbaar sprake van wendbaar ( kameleontisch ) leiderschap. Teams en individuele medewerkers opereren professioneel en effectief: er is energie en gerichtheid op het bereiken van afgesproken prestaties, taakvolwassenheid en onderlinge betrokkenheid en loyaliteit. Medewerkers betrekken aantoonbaar stakeholders bij ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening. 6 Succesvol zijn als Florijn begint bij medewerkers die succes ervaren en proactief kunnen en durven zijn. verantwoordelijkheid (als individu en als team zelf aan het roer staan) en professionalisering (individuele medewerkers en teams zijn en voelen zich toegerust om succes te creëren). De focus in 2010 ligt op: Training in succeskunst voor aantal medewerkers, train de trainerprogramma s voor wie zich zelf hierin verder wil bekwamen Verdere professionalisering op gebied van begeleiding: intervisiemethodiek en training door externe professionals verantwoordelijkheid teams formaliseren en nieuwe functiebouwwerk implementeren Met behulp van doorontwikkeld formatieplanningsysteem taken en inzet bespreken en verdelen in alle teams Training voor front-office in klachtenbehandeling en klantgericht communiceren Voortzetting themagesprekken met medewerkers Per periode activiteit in kader van positionering (succes, trots en onderlinge verbondenheid)

7 3. Organisatie Uit de finishfoto: We sturen op geld ondersteund door een meerjaren formatie- en onderwijsplanning. Een managementinformatiesysteem voorziet de organisatie van informatie die de beleidsvorming en uitvoering ondersteunt. Kwaliteitszorg is operationeel in alle lagen van de organisatie. Taken, verantwoordelijkheden en procedures zijn transparant en gaan mee in de ontwikkeling van de organisatie. Gebouwen en middelen maken gestelde doelen mogelijk. Succesvol als organisatie betekent dat we een optimale afstemming en samenwerking bereiken tussen ons primair proces (onderwijs) en secundair proces (diensten). Voor 2010 hebben we de volgende focus: Structuur rondom permanente verbetering van examenkwaliteit geïmplementeerd Yucan geïmplementeerd ter ondersteuning van zelfevaluatie cyclus teams Formatieplanning-systeem voor teams operationeel Florijn-breed teams + operationeel planners Kwaliteitsdenken (vlindermodel) op team en diensten niveau verder vormgeven Nieuwe digitale systemen ondersteunen teams bij de onderwijsuitvoering en begeleiding (Edictis, It s Learning, Presto) Werkwijze, procedures en formulieren worden aangepast om beter aan te sluiten bij het onderwijs, veranderend toezicht en wetgeving 7

8 1. Onderwijs Realisatie jaarplan 2009 Nagenoeg alle opleidingstrajecten op elk niveau in zijn geheel competentiegericht. Bij 50% van de opleidingen zijn de eerste diploma s volgens de nieuwe kwalificatiestructuur uitgereikt. In nagenoeg alle opleidingen zijn proeven van bekwaamheid ontwikkeld en uitgevoerd. Wederom hebben 3 teams een certificeringtraject voor ontwikkelen en uitvoeren doorlopen. In samenwerking met medewerkers, studenten en management is de Begeleidingsnotitie Vitamine A tot stand gekomen en in de teams geïntroduceerd. Het begeleidingsdossier in Edictis is ingericht en getest. Er is een zorgteam benoemd en operationeel. Per team is er een trajectbegeleider zorg aangesteld en structureel overleg ingericht van deze begeleiders met het zorgteam. Procedures en afspraken rondom leerplicht en verzuim zijn Florijn breed ingevoerd. Een dagdeel per week houdt de leerplichtambtenaar spreekuur op het Florijn. Doorontwikkeling studentbedrijven: Fast heeft overeenkomsten gesloten met enkele grote klanten uit het verenigingsleven. Hierdoor is het aantal studenten dat binnen Fast werkzaam is, dan wel opdrachten mee uitvoert, wederom toegenomen. Bij FS&S zijn diverse groepen studenten getraind en een aantal opdrachten rondom dataverrijking en klantbenadering voor opdrachtgevers uitgevoerd. Bij Flash Oosterhout zijn de eerste diploma s uitgereikt. Naast nieuwe instroom is de opleiding Mediavormgeving van het Radius College met een groep gestart. Tevens is er een begin gemaakt met de start van het onderzoek naar het onderwijsconcept Flash. Florijn brede werkgroep voor internationalisering opgestart om afspraken en acties rondom dit thema uit te voeren rondom voorlichting naar studenten, structurele contacten met internationaal opererende bedrijven en bevordering belangstelling studenten voor internationale stages of projecten. Florijnkader rondom Taal vastgesteld. Aantal opleidingen proefgedraaid met Cito examens Taal en Rekenen. Kwaliteitszorg rondom primair proces: zelfevaluatie verbeterd qua inhoud (door medewerkers aangedragen verbeterpunten) tijdspad en inbedding in organisatie. Kwaliteitskader en verbeteringscyclus examinering ingericht. Convenant met Avans rondom doorstroom afgesloten. Studentendebat werken in de toekomst uitgevoerd. Niveau 2 opleidingen Detailhandel opnieuw ingericht (Florijn Breda en Flash Oosterhout gezamenlijk). Bedrijvenplatform Detailhandel uitgebreid en samenwerking uitvoering opleidingstrajecten met Brancheservicepunt gestart. 8

9 2. Medewerkers Professionalisering: drie groepen medewerkers getraind en gecertificeerd in de Succes methode, drie teams gecertificeerd voor proeven van bekwaamheid, studiedag rondom thema begeleiding Vitamine A uitgevoerd, zorgcoördinator scholingstraject gevolgd, coachingstrajecten aantal medewerkers uitgevoerd, management deelgenomen aan trainingen Covey, verandermanagement en cultuurverandering Deel personeelskamer ingericht als ontspanningsruimte Inhaaltraject functioneringsgesprekken uitgevoerd Structureel overleg Management Backoffice voortgezet: procedures rondom diplomering, uitschrijving en intake Florijn-breed verbeterd Taken en structuur examenbureau doorgelicht: aantal taken elders belegd in de organisatie. Taken Front-office in kader van dienstverlening aan studenten en klanten uitgebreid. Teammonitor uitgezet en uitgevoerd Medewerkersgesprek rondom veilig zijn en veilig voelen uitgevoerd Teamplanning systeem waarmee teams zelf werkzaamheden en taken kunnen verdelen in kader van plan van inzet verbeterd en uitgezet bij 5 teams. Met alle ondersteunende diensten samen ontwikkelingen in het primaire proces en de organisatie besproken en speerpunten in kader van afstemming diensten- primair proces geformuleerd. Informatiegids nieuwe medewerkers na evaluatie verbeterd. 9

10 Realisatie jaarplan Organisatie Aandachtspunten voor 2010 Weer aantal onderwijsruimtes aangekleed en ingericht in het kader van positionering Verbeterde versie van Presto ingevoerd Teamplanning systeem verbeterd Edictis ingevoerd; inschrijving en facturatie, prestatieregistratie (loopt nog) en begeleidingsdossier Informatie op cohort niveau van in- door- en uitstroom van studenten operationeel Taken en structuur examenbureau doorgelicht: aantal taken elders belegd in de organisatie. Taken Front-office in kader van dienstverlening aan studenten en klanten uitgebreid Niet alle doelstellingen die we hadden voor 2009 hebben we ook kunnen realiseren. Soms komt dat door interne oorzaken, soms door externe of door een combinatie van beide. We noemen als doelstellingen die nog aandacht behoeven in 2010: het actief betrekken van studenten en bedrijven bij evaluatie en bijstelling operationaliseren van een toegankelijk bestand van bedrijven voor bedrijven en studenten (digitaal) gebruik van in- door- en uitstroom informatie over cohorten in teams verdere implementatie van Vitamine A met betrekking tot deskundigheid medewerkers, begeleidingsdossier en interne processen en procedures alumnibeleid: onderzoek alumni wordt opgepakt door centrale organisatie onderzoek naar concept Flash: gestart met vertraging door externe oorzaak

11 1. Innovatiebox 3. HPBO Keuzeprocessen 5. Schoolmaatschappelijk werk Gefinancierde projecten 2010 Een aantal projecten uit 2009 loopt door in De gelden die hiervoor zijn gereserveerd, blijven beschikbaar. a. Succesvol: invulling positionering en missie, teamontwikkeling en deskundigheidsbevordering b. Internationale stages en projecten c. Invoeren nieuwe begeleidingsstructuur d. Ontwikkelen examens en ontwikkelingsgericht beoordelen e. Onderzoek naar nieuwe leertrajecten 2. Stagebox De stagebox-gelden worden ingezet voor samenwerkingsprojecten tussen scholen en bedrijven. a. Doorontwikkelen studentbedrijven Het HPBO-projecten Keuzeprocessen richt zich op het verbeteren van de aansluiting tussen VMBO en MBO. Het project Keuzeprocessen richt zich op de manier waarop studenten kiezen voor studie en beroep. Voor het Florijn College herkennen we de projecten: a. Multi-Cultureel Empowerment b. Transfercoach 4. HPBO Integrale loopbaangerichte leeromgeving Het HPBO-project Integrale loopbaangerichte leeromgeving financiert projecten waarbij een ervaringsgerichte en loopbaangerichte leeromgeving centraal staat. a. Flash Om het schoolmaatschappelijk werk sterker en structureel te verbinden aan scholen is er een subsidie beschikbaar gesteld om SMW in de school te kunnen financieren. a. Schoolmaatschappelijk werk 6. Prestatiegelden VSV Scholen worden per student beloond voor het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Cijfers van schooljaar worden gebruikt als nulmeting. a. Aanval op de uitval 7. Taal en Rekenen Voor de implementatie van de referentieniveaus van de commissie Meijerink wordt er komende jaren geld ter beschikking gesteld. a. Implementatie Nederlandse taal b. Implementatie Rekenen 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Speerpunten 2010

18 Bij intake gedragsproblemen studenten vaststellen (kwaliteitsaspect 1 en 5) Team Juridisch Wie is eigenaar van dit speerpunt? Karin Kort en Bert-Jan Schotel Start- en einddatum april 2010 / juli 2010 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? Eventuele gedragsproblemen van studenten in een vroeg stadium vaststellen. Zodat we studenten een beter passende opleiding kunnen bieden als we de kans op slagen bij de opleiding Juridisch te klein achten of om studenten vanaf het begin van de opleiding te juiste zorg te kunnen bieden. Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Als we eventuele gedragsproblemen goed in beeld hebben en daar de juiste actie op kunnen zetten. Waarom willen we dit bereiken? Om uitval te voorkomen Wat is de noodzaak? Dit schooljaar is er nogal wat uitval van studenten die de nodige persoonlijke problemen hebben en/of gedragsproblemen. Hoe gaan we dit bereiken? Nog meer doorvragen bij intake, gedrags- danwel persoonlijke problemen goed in kaart brengen. Wat is de aanpak? Zie boven Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Han Keurentjes en Wil de Hond Meer rekening houden met niveau studenten (kwaliteitsaspect 1 en 5) Team Juridisch Wie is eigenaar van dit speerpunt? Karin Kort en Bert-Jan Schotel Start- en einddatum maart 2010 / september 2010 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? Naar aanleiding van taal- en rekentest nagaan wat het niveau van de student is en daar bij indeling van klassen cq indelen voor onderwijsprogramma rekening mee houden. Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Als we beter inspelen op niveauverschillen en wat zwakkere studenten meer tijd / aandacht kunnen besteden aan onder andere taal en rekenen. Waarom willen we dit bereiken? Nu te grote niveauverschillen in een klas, te weinig uitdaging voor betere studenten. Wat is de noodzaak? Zie boven Hoe gaan we dit bereiken? Studenten bij intake taal- en rekentest laten doen Wat is de aanpak? Test afnemen, nakijken, bespreken met docenten taal en rekenen en studenten indelen op grond van deze test. Welke stappen gaan we doorlopen? Zie bij aanpak Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Han Keurentjes, Wil de Hond, Karin Kort 18

19 Evalueren en studenten hierbij betrekken (kwaliteitsaspect 1 en 4) Team Juridisch Wie is eigenaar van dit speerpunt? Karin Kort en Bert-Jan Schotel Start- en einddatum april 2010 / juli 2010 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? 70% van de studenten is tevreden zijn over de variatie in werkvormen, over de inhoud van de opleiding, over de begeleiding Indien nodig worden er inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Als het grootste deel van de studenten (min. 90%) hun mening heeft gegeven en als de mening van de studenten zo nodig heeft geleid tot verbeteringen in het programma van de opleiding. Waarom willen we dit bereiken? Continue evaluatie en bijstelling van het onderwijsprogramma om kwaliteit (te blijven) leveren. Wat is de noodzaak? Kwaliteit leveren. Hoe gaan we dit bereiken? Enquête voorleggen aan studenten Juridisch + studenten die vertrekken ook bevragen naar de redenen van vertrek. Wat is de aanpak? Enquête maken / afnemen via Its learning / verwerken in rapport / bespreken in team / verbeteringen doorvoeren Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Karin Kort / Bert-Jan Schotel / Paul Bles + It s learning Verbetering eerste ervaringen competentieleren Team Marketing Communicatie Wie is eigenaar van dit speerpunt? Ad van Kollenburg Start- en einddatum september 2010 / juli 2011 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? Verbetering eerste ervaringen competentieleren. Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Als het onderwijsprogramma beter aansluit bij onze doelgroep. Waarom willen we dit bereiken? Om onze richting beter te profileren. Wat is de noodzaak? Nieuw onderwijs. Hoe gaan we dit bereiken? Evalueren resultaten en overleg met bedrijfsleven. Wat is de aanpak? Lessentabel aanpakken. Welke stappen gaan we doorlopen? Overleg met bedrijfsleven, aanpassen lesseninhoud en -tabel. Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Bedrijfsleven + team Opmerkingen Dit is weliswaar een continu proces maar is vooral na een eerste ervaring bittere noodzaak. 19

20 Flexibilisering van de onderwijstrajecten Team Internationale handel en groothandel Wie is eigenaar van dit speerpunt? Erik Lockefeer Start- en einddatum augustus 2010 / augustus 2013 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? Eind schooljaar is It s Learning ingericht en qua content beperkt operationeel Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Eind 2013 moet een student in staat zijn om in eigen tempo een onderwijstraject te kiezen dat aansluit bij zijn ambitieniveau en zijn leerstijl Waarom willen we dit bereiken? a. tempodifferentiatie: studenten de mogelijkheid bieden om meer in eigen tempo het onderwijsprogramma behorende bij de gekozen opleiding te doorlopen b. niveaudifferentiatie: studenten de mogelijkheid bieden om te differentiëren in het eindniveau van hun opleiding uitgaande van de minimale eisen voor diplomering c. leerstijldifferentiatie: studenten de mogelijkheid bieden om bepaalde vaardigheden, werkprocessen, competenties te verwerven via een traject dat aansluit op hun leerstijl Wat is de noodzaak? Het vergroten van de intrinsieke motivatie door studenten kansen te bieden om meer verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen voor hun eigen (school)carrière. Inventarisatie van de mogelijkheden Onderzoek naar inpassing in het onderwijs Experimenten uitvoeren Implementeren en uitbouwen Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Ontwikkeltijd voor de noodzakelijker producten Ondersteuning bij de inrichting van It s Learning Ondersteuning mbt scholing van de docenten bij het gebruik van It s Learning Versterking van de leeromgeving in 070 in combinatie met andere lokalen Informatievoorziening naar studenten toe verbeteren Transparantie van de opleiding voor docenten vergroten Team Internationale handel en groothandel Wie is eigenaar van dit speerpunt? Frans de Nood Start- en einddatum augustus 2010 / augustus Studenten moeten aan het begin van het studiejaar de beschikking hebben up-to-date lesstofplanning OER 2. Docenten moeten op de hoogte zijn van werkprocessen, taken en verantwoordelijkheden Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? 1. De studenten weten: wanneer welke lesstof wordt aangeboden en hoe/wanneer deze lesstof wordt getoetst/geëxamineerd studenten weten aan welke eisen ze moeten voldoen om te kunnen worden gediplomeerd 2. De docenten weten: hoe er gewerkt wordt en wat er van wie wordt verwacht waar men ingeval van twijfel of als nieuwkomer snel eenduidige en betrouwbare informatie kan vinden Waarom willen we dit bereiken? Het aantal vragen betreffende lesstof, examens, beoordeling is te groot. Duidelijkheid verschaffen in de gemaakte afspraken zodat het aantal misverstanden beperkt blijft. Opleiding beschrijven in een handboek voor docenten (trajectbegeleiding, examens, FS&S, werken met projecten, BPV, werving, uitschrijving, intake en inschrijving, organigram). Up-to-date Lesplanning en OER Begrijpelijk ontwikkelingsgericht rapport Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Ontwikkeltijd voor de noodzakelijke producten 20 Opmerkingen De transparantie naar de ouders moet een logisch uitvloeisel zijn van de transparantie voor de studenten. Wens: toegang ouders via internet tot informatie en studieresultaten.

21 Intensivering van de betrokkenheid van het bedrijfsleven met onderwijs Team Internationale handel en groothandel Wie is eigenaar van dit speerpunt? Paul Adank Start- en einddatum augustus 2010 / augustus 2011 Een werkrelatie creëren met het bedrijfsleven Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? In 2010 is een actieve werkgroep operationeel met als doel het bedrijfsleven expliciet te betrekken bij ons onderwijs. Dit zal betrekking hebben op vorm en inhoud van de BPV vorm en inhoud van de Proeve van Bekwaamheid vorm en inhoud van de projecten mede in het licht van FS&S als bedrijfsbureau Waarom willen we dit bereiken? Onderwijsinhoud up-to-date houden De beeldvorming van de opleiding verder versterken Selecteren van bedrijven Benaderen van bedrijven Samenstellen platform Jaaragenda met themabijeenkomsten opstellen Uitnodigen Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Ontwikkeltijd voor de noodzakelijke producten. Onderwijstraject flexibiliseren Team Detailhandel verkoper (D-klas en R1) Wie is eigenaar van dit speerpunt? Lenny de Kock Start- en einddatum augustus 2010 / augustus 2013 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? Eind schooljaar is It s Learning ingericht en qua content beperkt operationeel Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Eind 2013 moet een student in staat zijn om in eigen tempo een onderwijstraject te kiezen dat aansluit bij zijn ambitieniveau en zijn leerstijl Waarom willen we dit bereiken? a. tempodifferentiatie: studenten de mogelijkheid bieden om meer in eigen tempo het onderwijsprogramma behorende bij de gekozen opleiding te doorlopen b. niveaudifferentiatie: studenten de mogelijkheid bieden om te differentiëren in het eindniveau van hun opleiding uitgaande van de minimale eisen voor diplomering c. leerstijldifferentiatie: studenten de mogelijkheid bieden om bepaalde vaardigheden, werkprocessen, competenties te verwerven via een traject dat aansluit op hun leerstijl Wat is de noodzaak? Het vergroten van de intrinsieke motivatie door studenten kansen te bieden om meer verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen voor hun eigen (school)carrière. Inventarisatie van de mogelijkheden Onderzoek naar inpassing in het onderwijs Experimenten uitvoeren Implementeren en uitbouwen Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Ontwikkeltijd voor de noodzakelijker producten Ondersteuning bij de inrichting van It s Learning Ondersteuning mbt scholing van de docenten bij het gebruik van It s Learning Versterking van de leeromgeving in 016/017 Opmerkingen Dit speerpunt is een volgende fase in de uitbouw van het huidige onderwijsconcept. 21

22 Onderwijs als gespreksonderwerp op de kaart zetten Team Detailhandel verkoper (R-klas) Wie is eigenaar van dit speerpunt? Joost Kolen Start- en einddatum augustus 2010 / augustus 2013 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? Attractiever onderwijs in de R1 aanbieden als onderdeel van het traject verkoopspecialist, ondernemer manager detailhandel Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Betrokken docenten van R1 en opleidingspecialisten van R1 en R2/R3 actief betrokken zijn bij het benen op tafel overleg. Waarom willen we dit bereiken? Verhoging van de intrinsieke motivatie van de studenten van de R1 klassen en daarmee verhoging van de belevingswaarde van de opleiding, wat een bijdrage moet leveren tot het terugdringen van de uitval. Wat is de noodzaak? Uitgaande van de eigen jaarlijkse studentenquête wordt het onderwijs in leerjaar R1 door de studenten ervaren als niet-attractief. Vorm bedenken. Globaal plan van aanpak maken Try-out Stimuleren aanwezigheid team 2 N.v.t. Informatievoorziening naar studenten toe verbeteren Transparantie van de opleidingen voor docenten vergroten Team Detailhandel verkoper (D-klas en R1-klas) Wie is eigenaar van dit speerpunt? Joost Kolen en Lenny de Kock Start- en einddatum augustus 2010 / augustus Studenten moeten aan het begin van het studiejaar de beschikking hebben up-to-date lesstofplanning OER 2. Docenten moeten op de hoogte zijn van werkprocessen, taken en verantwoordelijkheden Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? 1. De studenten weten: wanneer welke lesstof wordt aangeboden en hoe/wanneer deze lesstof wordt getoetst/geëxamineerd studenten weten aan welke eisen ze moeten voldoen om te kunnen worden gediplomeerd 2. De docenten weten: hoe er gewerkt wordt en wat er van wie wordt verwacht waar men ingeval van twijfel of als nieuwkomer snel eenduidige en betrouwbare informatie kan vinden Waarom willen we dit bereiken? Het aantal vragen betreffende lesstof, examens, beoordeling is te groot Docenten wijken te vaak af van afgesproken procedures en of werkwijzen en zijn te vaak niet/onvoldoende op de hoogte van wat er van hen in een bepaalde rol verwacht wordt. Opleiding beschrijven in een handboek voor docenten (trajectbegeleiding, examens, werken met projecten, BPV, werving, uitschrijving, intake en inschrijving, organigram, introductie). Up-to-date lesplanning en OER Begrijpelijk ontwikkelingsgericht rapport Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Ontwikkeltijd voor de noodzakelijke producten 22 Opmerkingen De transparantie naar de ouders moet een logisch uitvloeisel zijn van de transparantie voor de studenten. Wens: toegang ouders via internet tot informatie en studieresultaten.

23 Onderwijs moet gevarieerder en uitdagender Team Detailhandel niveau 3/4 Wie is eigenaar van dit speerpunt? Hans Michielsen Start- en einddatum februari 2010 / februari 2014 Wat zijn de tasbare resultaten/doelen? Attractiever onderwijs in de R2/R3 aanbieden als onderdeel van het traject verkoopspecialist en ondernemer manager detailhandel. Eind schooljaar bieden we minmaal 3 onderwerpen uit het curriculum op een significant andere wijze aan. Uitgangspunt hierbij is dat de betrokkenheid van de studenten en daarmee de motivatie als meetcriterium gelden voor attractief en uitdagend onderwijs. Bij het zoeken naar attractiever onderwijs zijn we zowel intern als extern georiënteerd: Intern: bedenken /realiseren van nieuwe onderwijs/leeractiviteiten bv voor Nederlands, MVT, Buco, ondernemingsplan/ondernemersvaardigheden. Extern : opbouwen van een structurele samenwerking met het bedrijfsleven om specifieke aspecten uit het opleidingstraject in de vorm van praktijkopdrachten te laten uitvoeren zoals: marktonderzoek, routing, mystery shopping-onderzoek. Het brancheservicepunt waarin we als Detailhandelsonderwijs participeren kan hierbij een rol spelen. Waarom willen we dit bereiken? Verhoging van de intrinsieke motivatie van de studenten van de R2 en R3 klassen en daarmee verhoging van de belevingswaarde van de opleiding, wat een bijdrage moet leveren tot het terugdringen van de uitval. Wat is de noodzaak? Uitgaande van de eigen jaarlijkse leerlingenquête wordt het onderwijs in de R2/R3 klassen ervaren als saai / niet-attractief. Inventarisatie huidige activiteiten en externe oriëntatie Uitbouwen bestaande activiteiten en uitwerken nieuwe onderwerpen Zoeken naar externe partners Uitwerken en implementeren nieuwe externe opdrachten Ontwikkeltijd Mogelijkheden om contacten met het bedrijfsleven op te bouwen Informatievoorziening naar studenten toe verbeteren Transparantie van de opleidingen voor docenten vergroten Team Detailhandel niveau 3/4 Wie is eigenaar van dit speerpunt? Jolanda Smout en Angelique Schouten Start- en einddatum augustus 2010 / augustus Studenten moeten aan het begin van het studiejaar de beschikking hebben up-to-date lesstofplanning OER 2. Docenten moeten op de hoogte zijn van werkprocessen, taken en verantwoordelijkheden Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? 1. De studenten weten: wanneer welke lesstof wordt aangeboden en hoe/wanneer deze lesstof wordt getoetst/geëxamineerd studenten weten aan welke eisen ze moeten voldoen om te kunnen worden gediplomeerd 2. De docenten weten: hoe er gewerkt wordt en wat er van wie wordt verwacht waar men ingeval van twijfel of als nieuwkomer snel eenduidige en betrouwbare informatie kan vinden Waarom willen we dit bereiken? Het aantal vragen betreffende lesstof, examens, beoordeling is te groot. Docenten wijken te vaak af van afgesproken procedures en of werkwijzen en zijn te vaak niet/onvoldoende op de hoogte van wat er van hen in een bepaalde rol verwacht wordt. Opleiding beschrijven in een handboek voor docenten (trajectbegeleiding, examens, werken met projecten, BPV, werving, uitschrijving, intake en inschrijving, organigram introductie). Up-to-date Lesplanning en OER Begrijpelijk ontwikkelingsgericht rapport Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Ontwikkeltijd voor de noodzakelijke producten Opmerkingen De transparantie naar de ouders moet een logisch uitvloeisel zijn van de transparantie voor de studenten. Wens: toegang ouders via internet tot informatie en studieresultaten. 23

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012 Vitalis College Jaarverslag 2012 Vastgesteld MT 26 maart 2013 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 1.1 Highlights 2012... 4 2. Directieverslag... 5 2.1 Strategische positionering...

Nadere informatie

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Kellebeek College Datum: 8 april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 2. Directieverslag 4 2.a Strategie 4 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het

Nadere informatie

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013 Cingel College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding

Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding Het jaarplan 2013 geeft een vooruitblik op de te realiseren doelstellingen voor 2013. In het jaarplan geven we enerzijds onze focus als Florijn College op onze missie

Nadere informatie

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten.

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten. Cingel College Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 CINGEL COLLEGE 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA)

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) AUDITRAPPORT KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) MBO College Almere ROC van Flevoland Opdrachtgever Team Opleidingsmanager Ine Komen, directeur Onderwijs Kunst & Cultuur: Artiest (Drama) - Crebonr 90032 -

Nadere informatie

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave 0. Kadernotitie 2014-2015 1. Inleiding 2. Werken aan opbrengsten 2.1. Cognitieve leeropbrengsten 2.1.1. Verbetering opbrengsten bij alle vakken vmbo 2.1.2.

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland

Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland Versie: 1.3 Auteurs: ROCvA Steunpunt Studie en Handicap: D. Verbeek ROCvA Loopbaan Expertise Centra: P. Ronday Datum: 20-12-12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie