FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL"

Transcriptie

1 09-10 FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL

2 Inhoud Toelichting bij het jaarplan 2010 pag. 3 Jaarplan 2010 pag Onderwijs pag Medewerkers pag Organisatie pag. 7 Realisatie jaarplan 2009 pag Onderwijs pag Medewerkers pag Organisatie pag. 10 Gefinancierde projecten in 2010 pag. 11 Stand van zaken voortgang strategische meerjarenplanning pag. 12 Speerpunten voor 2010 pag. 19 Het jaarplan is gemaakt door Lisan van Beurden Joris Peeters Afdelingsmanagers, Teams en Diensten Breda, februari 2010

3 In 2008 hebben we een Strategisch meerjarenplan uitgebracht waarin we een meerjarenperspectief voor onze organisatie hebben vastgelegd. Vanuit dit perspectief zijn we vervolgens per jaar doelstellingen en de realisatie daarvan gaan vormgeven in een jaarplan (en jaarverslag op ROC niveau). Het jaarplan 2010 geeft wederom een terugblik op in 2009 gerealiseerde doelstellingen en een vooruitblik op de te realiseren doelstellingen in is het jaar waarin we halverwege het in 2008 uitgezette meerjarenplan zijn. Basis voor dat plan was onze positionering als Florijn College. In 2010 stellen we die positionering opnieuw centraal in het licht van wat we al bereikt hebben en hoe we dit nog verder uit kunnen bouwen is het jaar waarin onze aandacht zich richt op Succesvol zijn, zelf aan het roer staan en daarmee proactief handelen zowel als student, als medewerker, als team en als organisatie. Toelichting bij het jaarplan 2010 De indeling van dit jaarplan 2010 verschilt op de volgende punten van het vorige jaarplan: consequentere indeling van de tekst in gebieden onderwijs, organisatie en medewerkers tekst wordt beperkt tot hoofdthema s die op onze agenda voor 2010 staan (zaken die structureel zijn gerealiseerd of structureel aandacht krijgen in de staande organisatie herhalen we niet) het schema stand van zaken voortgang strategische meerjarenplanning (blz.12) is bijgewerkt in verband met een nieuwe werkwijze voor projectverantwoording worden alleen gefinancierde projecten apart vermeld nieuwe speerpunten van teams naar aanleiding van de jaarlijkse zelfevaluatie zijn toegevoegd 3

4 1. Onderwijs Onze missie: Studenten opleiden tot succesvolle wereldburgers die een tastbare bijdrage leveren aan handel en zakelijke dienstverlening Jaarplan 2010 In de inleiding van dit jaarplan hebben we 2010 bestempeld als het jaar waarin we de focus opnieuw op onze missie en kernwaarden richten. Waar staan we wat dat betreft halverwege ons meerjarenplan ? We hebben de afgelopen jaren met elkaar veel bereikt als het bijvoorbeeld gaat om het invoeren van competentiegericht onderwijs en de daarbij behorende beoordelingsstructuur. Het beeld van hoe dat er voor onze organisatie in de basis uitziet, heeft vorm gekregen en de eerste bijstellingen en verbeteringen zijn gedaan. We hebben geïnvesteerd in het vastleggen en inrichten van de bij onze opleidingstrajecten behorende begeleidingsstructuur. We zijn erin geslaagd veel nieuwe en/of intensere verbindingen met bedrijfsleven instellingen en organisaties te leggen. Succesvol zijn betekent ook zelf aan het roer staan, invloed hebben op je eigen ontwikkeling en stappen die je daarin zet, ruimte voor flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid vanuit vertrouwen. Voor 2010 hebben we dit als volgt vertaald: 4

5 het bieden van handvatten aan studenten om regie op je eigen ontwikkeling te nemen door training in Succeskunst aan te bieden (eerste groep studenten start in januari 2010) Vitamine A voor elke student op het gebied van leertraject, loopbaan en waar nodig zorg. Implementatie Florijn-breed begeleidingsdossier opleidingstrajecten flexibeler maken (o.a. meerdere instroommomenten) opdrachten uit de (beroeps-) praktijk structureel onderdeel te maken van elk opleidingstraject (gebruikmakend van de voorbeelden en ervaringen uit onze studentbedrijven en deelname aan evenementen) interne aansluiting van onze eigen opleidingen vastleggen en actieve voorlichting naar studenten hierover vormgeven voorlichting aan toekomstige studenten vernieuwen studenten en bedrijfsleven een structurele rol te geven in het evalueren van opleidingsprogramma s en het vormgeven aan verbetering (horizontale verantwoording) Florijn-breed bestand voor en door studenten en bedrijven operationeel: matching en profilering van studenten en bedrijven, onderhouden door FS&S. Coaching op verbetering presentatievaardigheden voor doelgroep allochtone studenten i.s.m. allochtoon bemiddelings - en uitzendbureau BBL-traject i.s.m. UWV en brancheservicepunt met baangarantie bij aangesloten bedrijven operationeel 5

6 2. Medewerkers Jaarplan 2010 Uit de finishfoto: Bij medewerkers is reflectie als basishouding leidend voor het werk. Elkaar aanspreken op gemaakte afspraken is vanzelfsprekend. Competentieontwikkeling in het licht van de ontwikkeling van de organisatie staat bij elke medewerker op de agenda en leidt tot leervragen. Management ondersteunt en faciliteert actief ontwikkelings-beleid. Er is, in alle lagen van het management, zichtbaar sprake van wendbaar ( kameleontisch ) leiderschap. Teams en individuele medewerkers opereren professioneel en effectief: er is energie en gerichtheid op het bereiken van afgesproken prestaties, taakvolwassenheid en onderlinge betrokkenheid en loyaliteit. Medewerkers betrekken aantoonbaar stakeholders bij ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening. 6 Succesvol zijn als Florijn begint bij medewerkers die succes ervaren en proactief kunnen en durven zijn. verantwoordelijkheid (als individu en als team zelf aan het roer staan) en professionalisering (individuele medewerkers en teams zijn en voelen zich toegerust om succes te creëren). De focus in 2010 ligt op: Training in succeskunst voor aantal medewerkers, train de trainerprogramma s voor wie zich zelf hierin verder wil bekwamen Verdere professionalisering op gebied van begeleiding: intervisiemethodiek en training door externe professionals verantwoordelijkheid teams formaliseren en nieuwe functiebouwwerk implementeren Met behulp van doorontwikkeld formatieplanningsysteem taken en inzet bespreken en verdelen in alle teams Training voor front-office in klachtenbehandeling en klantgericht communiceren Voortzetting themagesprekken met medewerkers Per periode activiteit in kader van positionering (succes, trots en onderlinge verbondenheid)

7 3. Organisatie Uit de finishfoto: We sturen op geld ondersteund door een meerjaren formatie- en onderwijsplanning. Een managementinformatiesysteem voorziet de organisatie van informatie die de beleidsvorming en uitvoering ondersteunt. Kwaliteitszorg is operationeel in alle lagen van de organisatie. Taken, verantwoordelijkheden en procedures zijn transparant en gaan mee in de ontwikkeling van de organisatie. Gebouwen en middelen maken gestelde doelen mogelijk. Succesvol als organisatie betekent dat we een optimale afstemming en samenwerking bereiken tussen ons primair proces (onderwijs) en secundair proces (diensten). Voor 2010 hebben we de volgende focus: Structuur rondom permanente verbetering van examenkwaliteit geïmplementeerd Yucan geïmplementeerd ter ondersteuning van zelfevaluatie cyclus teams Formatieplanning-systeem voor teams operationeel Florijn-breed teams + operationeel planners Kwaliteitsdenken (vlindermodel) op team en diensten niveau verder vormgeven Nieuwe digitale systemen ondersteunen teams bij de onderwijsuitvoering en begeleiding (Edictis, It s Learning, Presto) Werkwijze, procedures en formulieren worden aangepast om beter aan te sluiten bij het onderwijs, veranderend toezicht en wetgeving 7

8 1. Onderwijs Realisatie jaarplan 2009 Nagenoeg alle opleidingstrajecten op elk niveau in zijn geheel competentiegericht. Bij 50% van de opleidingen zijn de eerste diploma s volgens de nieuwe kwalificatiestructuur uitgereikt. In nagenoeg alle opleidingen zijn proeven van bekwaamheid ontwikkeld en uitgevoerd. Wederom hebben 3 teams een certificeringtraject voor ontwikkelen en uitvoeren doorlopen. In samenwerking met medewerkers, studenten en management is de Begeleidingsnotitie Vitamine A tot stand gekomen en in de teams geïntroduceerd. Het begeleidingsdossier in Edictis is ingericht en getest. Er is een zorgteam benoemd en operationeel. Per team is er een trajectbegeleider zorg aangesteld en structureel overleg ingericht van deze begeleiders met het zorgteam. Procedures en afspraken rondom leerplicht en verzuim zijn Florijn breed ingevoerd. Een dagdeel per week houdt de leerplichtambtenaar spreekuur op het Florijn. Doorontwikkeling studentbedrijven: Fast heeft overeenkomsten gesloten met enkele grote klanten uit het verenigingsleven. Hierdoor is het aantal studenten dat binnen Fast werkzaam is, dan wel opdrachten mee uitvoert, wederom toegenomen. Bij FS&S zijn diverse groepen studenten getraind en een aantal opdrachten rondom dataverrijking en klantbenadering voor opdrachtgevers uitgevoerd. Bij Flash Oosterhout zijn de eerste diploma s uitgereikt. Naast nieuwe instroom is de opleiding Mediavormgeving van het Radius College met een groep gestart. Tevens is er een begin gemaakt met de start van het onderzoek naar het onderwijsconcept Flash. Florijn brede werkgroep voor internationalisering opgestart om afspraken en acties rondom dit thema uit te voeren rondom voorlichting naar studenten, structurele contacten met internationaal opererende bedrijven en bevordering belangstelling studenten voor internationale stages of projecten. Florijnkader rondom Taal vastgesteld. Aantal opleidingen proefgedraaid met Cito examens Taal en Rekenen. Kwaliteitszorg rondom primair proces: zelfevaluatie verbeterd qua inhoud (door medewerkers aangedragen verbeterpunten) tijdspad en inbedding in organisatie. Kwaliteitskader en verbeteringscyclus examinering ingericht. Convenant met Avans rondom doorstroom afgesloten. Studentendebat werken in de toekomst uitgevoerd. Niveau 2 opleidingen Detailhandel opnieuw ingericht (Florijn Breda en Flash Oosterhout gezamenlijk). Bedrijvenplatform Detailhandel uitgebreid en samenwerking uitvoering opleidingstrajecten met Brancheservicepunt gestart. 8

9 2. Medewerkers Professionalisering: drie groepen medewerkers getraind en gecertificeerd in de Succes methode, drie teams gecertificeerd voor proeven van bekwaamheid, studiedag rondom thema begeleiding Vitamine A uitgevoerd, zorgcoördinator scholingstraject gevolgd, coachingstrajecten aantal medewerkers uitgevoerd, management deelgenomen aan trainingen Covey, verandermanagement en cultuurverandering Deel personeelskamer ingericht als ontspanningsruimte Inhaaltraject functioneringsgesprekken uitgevoerd Structureel overleg Management Backoffice voortgezet: procedures rondom diplomering, uitschrijving en intake Florijn-breed verbeterd Taken en structuur examenbureau doorgelicht: aantal taken elders belegd in de organisatie. Taken Front-office in kader van dienstverlening aan studenten en klanten uitgebreid. Teammonitor uitgezet en uitgevoerd Medewerkersgesprek rondom veilig zijn en veilig voelen uitgevoerd Teamplanning systeem waarmee teams zelf werkzaamheden en taken kunnen verdelen in kader van plan van inzet verbeterd en uitgezet bij 5 teams. Met alle ondersteunende diensten samen ontwikkelingen in het primaire proces en de organisatie besproken en speerpunten in kader van afstemming diensten- primair proces geformuleerd. Informatiegids nieuwe medewerkers na evaluatie verbeterd. 9

10 Realisatie jaarplan Organisatie Aandachtspunten voor 2010 Weer aantal onderwijsruimtes aangekleed en ingericht in het kader van positionering Verbeterde versie van Presto ingevoerd Teamplanning systeem verbeterd Edictis ingevoerd; inschrijving en facturatie, prestatieregistratie (loopt nog) en begeleidingsdossier Informatie op cohort niveau van in- door- en uitstroom van studenten operationeel Taken en structuur examenbureau doorgelicht: aantal taken elders belegd in de organisatie. Taken Front-office in kader van dienstverlening aan studenten en klanten uitgebreid Niet alle doelstellingen die we hadden voor 2009 hebben we ook kunnen realiseren. Soms komt dat door interne oorzaken, soms door externe of door een combinatie van beide. We noemen als doelstellingen die nog aandacht behoeven in 2010: het actief betrekken van studenten en bedrijven bij evaluatie en bijstelling operationaliseren van een toegankelijk bestand van bedrijven voor bedrijven en studenten (digitaal) gebruik van in- door- en uitstroom informatie over cohorten in teams verdere implementatie van Vitamine A met betrekking tot deskundigheid medewerkers, begeleidingsdossier en interne processen en procedures alumnibeleid: onderzoek alumni wordt opgepakt door centrale organisatie onderzoek naar concept Flash: gestart met vertraging door externe oorzaak

11 1. Innovatiebox 3. HPBO Keuzeprocessen 5. Schoolmaatschappelijk werk Gefinancierde projecten 2010 Een aantal projecten uit 2009 loopt door in De gelden die hiervoor zijn gereserveerd, blijven beschikbaar. a. Succesvol: invulling positionering en missie, teamontwikkeling en deskundigheidsbevordering b. Internationale stages en projecten c. Invoeren nieuwe begeleidingsstructuur d. Ontwikkelen examens en ontwikkelingsgericht beoordelen e. Onderzoek naar nieuwe leertrajecten 2. Stagebox De stagebox-gelden worden ingezet voor samenwerkingsprojecten tussen scholen en bedrijven. a. Doorontwikkelen studentbedrijven Het HPBO-projecten Keuzeprocessen richt zich op het verbeteren van de aansluiting tussen VMBO en MBO. Het project Keuzeprocessen richt zich op de manier waarop studenten kiezen voor studie en beroep. Voor het Florijn College herkennen we de projecten: a. Multi-Cultureel Empowerment b. Transfercoach 4. HPBO Integrale loopbaangerichte leeromgeving Het HPBO-project Integrale loopbaangerichte leeromgeving financiert projecten waarbij een ervaringsgerichte en loopbaangerichte leeromgeving centraal staat. a. Flash Om het schoolmaatschappelijk werk sterker en structureel te verbinden aan scholen is er een subsidie beschikbaar gesteld om SMW in de school te kunnen financieren. a. Schoolmaatschappelijk werk 6. Prestatiegelden VSV Scholen worden per student beloond voor het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Cijfers van schooljaar worden gebruikt als nulmeting. a. Aanval op de uitval 7. Taal en Rekenen Voor de implementatie van de referentieniveaus van de commissie Meijerink wordt er komende jaren geld ter beschikking gesteld. a. Implementatie Nederlandse taal b. Implementatie Rekenen 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Speerpunten 2010

18 Bij intake gedragsproblemen studenten vaststellen (kwaliteitsaspect 1 en 5) Team Juridisch Wie is eigenaar van dit speerpunt? Karin Kort en Bert-Jan Schotel Start- en einddatum april 2010 / juli 2010 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? Eventuele gedragsproblemen van studenten in een vroeg stadium vaststellen. Zodat we studenten een beter passende opleiding kunnen bieden als we de kans op slagen bij de opleiding Juridisch te klein achten of om studenten vanaf het begin van de opleiding te juiste zorg te kunnen bieden. Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Als we eventuele gedragsproblemen goed in beeld hebben en daar de juiste actie op kunnen zetten. Waarom willen we dit bereiken? Om uitval te voorkomen Wat is de noodzaak? Dit schooljaar is er nogal wat uitval van studenten die de nodige persoonlijke problemen hebben en/of gedragsproblemen. Hoe gaan we dit bereiken? Nog meer doorvragen bij intake, gedrags- danwel persoonlijke problemen goed in kaart brengen. Wat is de aanpak? Zie boven Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Han Keurentjes en Wil de Hond Meer rekening houden met niveau studenten (kwaliteitsaspect 1 en 5) Team Juridisch Wie is eigenaar van dit speerpunt? Karin Kort en Bert-Jan Schotel Start- en einddatum maart 2010 / september 2010 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? Naar aanleiding van taal- en rekentest nagaan wat het niveau van de student is en daar bij indeling van klassen cq indelen voor onderwijsprogramma rekening mee houden. Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Als we beter inspelen op niveauverschillen en wat zwakkere studenten meer tijd / aandacht kunnen besteden aan onder andere taal en rekenen. Waarom willen we dit bereiken? Nu te grote niveauverschillen in een klas, te weinig uitdaging voor betere studenten. Wat is de noodzaak? Zie boven Hoe gaan we dit bereiken? Studenten bij intake taal- en rekentest laten doen Wat is de aanpak? Test afnemen, nakijken, bespreken met docenten taal en rekenen en studenten indelen op grond van deze test. Welke stappen gaan we doorlopen? Zie bij aanpak Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Han Keurentjes, Wil de Hond, Karin Kort 18

19 Evalueren en studenten hierbij betrekken (kwaliteitsaspect 1 en 4) Team Juridisch Wie is eigenaar van dit speerpunt? Karin Kort en Bert-Jan Schotel Start- en einddatum april 2010 / juli 2010 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? 70% van de studenten is tevreden zijn over de variatie in werkvormen, over de inhoud van de opleiding, over de begeleiding Indien nodig worden er inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Als het grootste deel van de studenten (min. 90%) hun mening heeft gegeven en als de mening van de studenten zo nodig heeft geleid tot verbeteringen in het programma van de opleiding. Waarom willen we dit bereiken? Continue evaluatie en bijstelling van het onderwijsprogramma om kwaliteit (te blijven) leveren. Wat is de noodzaak? Kwaliteit leveren. Hoe gaan we dit bereiken? Enquête voorleggen aan studenten Juridisch + studenten die vertrekken ook bevragen naar de redenen van vertrek. Wat is de aanpak? Enquête maken / afnemen via Its learning / verwerken in rapport / bespreken in team / verbeteringen doorvoeren Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Karin Kort / Bert-Jan Schotel / Paul Bles + It s learning Verbetering eerste ervaringen competentieleren Team Marketing Communicatie Wie is eigenaar van dit speerpunt? Ad van Kollenburg Start- en einddatum september 2010 / juli 2011 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? Verbetering eerste ervaringen competentieleren. Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Als het onderwijsprogramma beter aansluit bij onze doelgroep. Waarom willen we dit bereiken? Om onze richting beter te profileren. Wat is de noodzaak? Nieuw onderwijs. Hoe gaan we dit bereiken? Evalueren resultaten en overleg met bedrijfsleven. Wat is de aanpak? Lessentabel aanpakken. Welke stappen gaan we doorlopen? Overleg met bedrijfsleven, aanpassen lesseninhoud en -tabel. Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Bedrijfsleven + team Opmerkingen Dit is weliswaar een continu proces maar is vooral na een eerste ervaring bittere noodzaak. 19

20 Flexibilisering van de onderwijstrajecten Team Internationale handel en groothandel Wie is eigenaar van dit speerpunt? Erik Lockefeer Start- en einddatum augustus 2010 / augustus 2013 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? Eind schooljaar is It s Learning ingericht en qua content beperkt operationeel Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Eind 2013 moet een student in staat zijn om in eigen tempo een onderwijstraject te kiezen dat aansluit bij zijn ambitieniveau en zijn leerstijl Waarom willen we dit bereiken? a. tempodifferentiatie: studenten de mogelijkheid bieden om meer in eigen tempo het onderwijsprogramma behorende bij de gekozen opleiding te doorlopen b. niveaudifferentiatie: studenten de mogelijkheid bieden om te differentiëren in het eindniveau van hun opleiding uitgaande van de minimale eisen voor diplomering c. leerstijldifferentiatie: studenten de mogelijkheid bieden om bepaalde vaardigheden, werkprocessen, competenties te verwerven via een traject dat aansluit op hun leerstijl Wat is de noodzaak? Het vergroten van de intrinsieke motivatie door studenten kansen te bieden om meer verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen voor hun eigen (school)carrière. Inventarisatie van de mogelijkheden Onderzoek naar inpassing in het onderwijs Experimenten uitvoeren Implementeren en uitbouwen Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Ontwikkeltijd voor de noodzakelijker producten Ondersteuning bij de inrichting van It s Learning Ondersteuning mbt scholing van de docenten bij het gebruik van It s Learning Versterking van de leeromgeving in 070 in combinatie met andere lokalen Informatievoorziening naar studenten toe verbeteren Transparantie van de opleiding voor docenten vergroten Team Internationale handel en groothandel Wie is eigenaar van dit speerpunt? Frans de Nood Start- en einddatum augustus 2010 / augustus Studenten moeten aan het begin van het studiejaar de beschikking hebben up-to-date lesstofplanning OER 2. Docenten moeten op de hoogte zijn van werkprocessen, taken en verantwoordelijkheden Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? 1. De studenten weten: wanneer welke lesstof wordt aangeboden en hoe/wanneer deze lesstof wordt getoetst/geëxamineerd studenten weten aan welke eisen ze moeten voldoen om te kunnen worden gediplomeerd 2. De docenten weten: hoe er gewerkt wordt en wat er van wie wordt verwacht waar men ingeval van twijfel of als nieuwkomer snel eenduidige en betrouwbare informatie kan vinden Waarom willen we dit bereiken? Het aantal vragen betreffende lesstof, examens, beoordeling is te groot. Duidelijkheid verschaffen in de gemaakte afspraken zodat het aantal misverstanden beperkt blijft. Opleiding beschrijven in een handboek voor docenten (trajectbegeleiding, examens, FS&S, werken met projecten, BPV, werving, uitschrijving, intake en inschrijving, organigram). Up-to-date Lesplanning en OER Begrijpelijk ontwikkelingsgericht rapport Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Ontwikkeltijd voor de noodzakelijke producten 20 Opmerkingen De transparantie naar de ouders moet een logisch uitvloeisel zijn van de transparantie voor de studenten. Wens: toegang ouders via internet tot informatie en studieresultaten.

21 Intensivering van de betrokkenheid van het bedrijfsleven met onderwijs Team Internationale handel en groothandel Wie is eigenaar van dit speerpunt? Paul Adank Start- en einddatum augustus 2010 / augustus 2011 Een werkrelatie creëren met het bedrijfsleven Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? In 2010 is een actieve werkgroep operationeel met als doel het bedrijfsleven expliciet te betrekken bij ons onderwijs. Dit zal betrekking hebben op vorm en inhoud van de BPV vorm en inhoud van de Proeve van Bekwaamheid vorm en inhoud van de projecten mede in het licht van FS&S als bedrijfsbureau Waarom willen we dit bereiken? Onderwijsinhoud up-to-date houden De beeldvorming van de opleiding verder versterken Selecteren van bedrijven Benaderen van bedrijven Samenstellen platform Jaaragenda met themabijeenkomsten opstellen Uitnodigen Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Ontwikkeltijd voor de noodzakelijke producten. Onderwijstraject flexibiliseren Team Detailhandel verkoper (D-klas en R1) Wie is eigenaar van dit speerpunt? Lenny de Kock Start- en einddatum augustus 2010 / augustus 2013 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? Eind schooljaar is It s Learning ingericht en qua content beperkt operationeel Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Eind 2013 moet een student in staat zijn om in eigen tempo een onderwijstraject te kiezen dat aansluit bij zijn ambitieniveau en zijn leerstijl Waarom willen we dit bereiken? a. tempodifferentiatie: studenten de mogelijkheid bieden om meer in eigen tempo het onderwijsprogramma behorende bij de gekozen opleiding te doorlopen b. niveaudifferentiatie: studenten de mogelijkheid bieden om te differentiëren in het eindniveau van hun opleiding uitgaande van de minimale eisen voor diplomering c. leerstijldifferentiatie: studenten de mogelijkheid bieden om bepaalde vaardigheden, werkprocessen, competenties te verwerven via een traject dat aansluit op hun leerstijl Wat is de noodzaak? Het vergroten van de intrinsieke motivatie door studenten kansen te bieden om meer verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen voor hun eigen (school)carrière. Inventarisatie van de mogelijkheden Onderzoek naar inpassing in het onderwijs Experimenten uitvoeren Implementeren en uitbouwen Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Ontwikkeltijd voor de noodzakelijker producten Ondersteuning bij de inrichting van It s Learning Ondersteuning mbt scholing van de docenten bij het gebruik van It s Learning Versterking van de leeromgeving in 016/017 Opmerkingen Dit speerpunt is een volgende fase in de uitbouw van het huidige onderwijsconcept. 21

22 Onderwijs als gespreksonderwerp op de kaart zetten Team Detailhandel verkoper (R-klas) Wie is eigenaar van dit speerpunt? Joost Kolen Start- en einddatum augustus 2010 / augustus 2013 Wat zijn de tastbare resultaten/doelen? Attractiever onderwijs in de R1 aanbieden als onderdeel van het traject verkoopspecialist, ondernemer manager detailhandel Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? Betrokken docenten van R1 en opleidingspecialisten van R1 en R2/R3 actief betrokken zijn bij het benen op tafel overleg. Waarom willen we dit bereiken? Verhoging van de intrinsieke motivatie van de studenten van de R1 klassen en daarmee verhoging van de belevingswaarde van de opleiding, wat een bijdrage moet leveren tot het terugdringen van de uitval. Wat is de noodzaak? Uitgaande van de eigen jaarlijkse studentenquête wordt het onderwijs in leerjaar R1 door de studenten ervaren als niet-attractief. Vorm bedenken. Globaal plan van aanpak maken Try-out Stimuleren aanwezigheid team 2 N.v.t. Informatievoorziening naar studenten toe verbeteren Transparantie van de opleidingen voor docenten vergroten Team Detailhandel verkoper (D-klas en R1-klas) Wie is eigenaar van dit speerpunt? Joost Kolen en Lenny de Kock Start- en einddatum augustus 2010 / augustus Studenten moeten aan het begin van het studiejaar de beschikking hebben up-to-date lesstofplanning OER 2. Docenten moeten op de hoogte zijn van werkprocessen, taken en verantwoordelijkheden Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? 1. De studenten weten: wanneer welke lesstof wordt aangeboden en hoe/wanneer deze lesstof wordt getoetst/geëxamineerd studenten weten aan welke eisen ze moeten voldoen om te kunnen worden gediplomeerd 2. De docenten weten: hoe er gewerkt wordt en wat er van wie wordt verwacht waar men ingeval van twijfel of als nieuwkomer snel eenduidige en betrouwbare informatie kan vinden Waarom willen we dit bereiken? Het aantal vragen betreffende lesstof, examens, beoordeling is te groot Docenten wijken te vaak af van afgesproken procedures en of werkwijzen en zijn te vaak niet/onvoldoende op de hoogte van wat er van hen in een bepaalde rol verwacht wordt. Opleiding beschrijven in een handboek voor docenten (trajectbegeleiding, examens, werken met projecten, BPV, werving, uitschrijving, intake en inschrijving, organigram, introductie). Up-to-date lesplanning en OER Begrijpelijk ontwikkelingsgericht rapport Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Ontwikkeltijd voor de noodzakelijke producten 22 Opmerkingen De transparantie naar de ouders moet een logisch uitvloeisel zijn van de transparantie voor de studenten. Wens: toegang ouders via internet tot informatie en studieresultaten.

23 Onderwijs moet gevarieerder en uitdagender Team Detailhandel niveau 3/4 Wie is eigenaar van dit speerpunt? Hans Michielsen Start- en einddatum februari 2010 / februari 2014 Wat zijn de tasbare resultaten/doelen? Attractiever onderwijs in de R2/R3 aanbieden als onderdeel van het traject verkoopspecialist en ondernemer manager detailhandel. Eind schooljaar bieden we minmaal 3 onderwerpen uit het curriculum op een significant andere wijze aan. Uitgangspunt hierbij is dat de betrokkenheid van de studenten en daarmee de motivatie als meetcriterium gelden voor attractief en uitdagend onderwijs. Bij het zoeken naar attractiever onderwijs zijn we zowel intern als extern georiënteerd: Intern: bedenken /realiseren van nieuwe onderwijs/leeractiviteiten bv voor Nederlands, MVT, Buco, ondernemingsplan/ondernemersvaardigheden. Extern : opbouwen van een structurele samenwerking met het bedrijfsleven om specifieke aspecten uit het opleidingstraject in de vorm van praktijkopdrachten te laten uitvoeren zoals: marktonderzoek, routing, mystery shopping-onderzoek. Het brancheservicepunt waarin we als Detailhandelsonderwijs participeren kan hierbij een rol spelen. Waarom willen we dit bereiken? Verhoging van de intrinsieke motivatie van de studenten van de R2 en R3 klassen en daarmee verhoging van de belevingswaarde van de opleiding, wat een bijdrage moet leveren tot het terugdringen van de uitval. Wat is de noodzaak? Uitgaande van de eigen jaarlijkse leerlingenquête wordt het onderwijs in de R2/R3 klassen ervaren als saai / niet-attractief. Inventarisatie huidige activiteiten en externe oriëntatie Uitbouwen bestaande activiteiten en uitwerken nieuwe onderwerpen Zoeken naar externe partners Uitwerken en implementeren nieuwe externe opdrachten Ontwikkeltijd Mogelijkheden om contacten met het bedrijfsleven op te bouwen Informatievoorziening naar studenten toe verbeteren Transparantie van de opleidingen voor docenten vergroten Team Detailhandel niveau 3/4 Wie is eigenaar van dit speerpunt? Jolanda Smout en Angelique Schouten Start- en einddatum augustus 2010 / augustus Studenten moeten aan het begin van het studiejaar de beschikking hebben up-to-date lesstofplanning OER 2. Docenten moeten op de hoogte zijn van werkprocessen, taken en verantwoordelijkheden Wanneer is het speerpunt succesvol aangepakt? 1. De studenten weten: wanneer welke lesstof wordt aangeboden en hoe/wanneer deze lesstof wordt getoetst/geëxamineerd studenten weten aan welke eisen ze moeten voldoen om te kunnen worden gediplomeerd 2. De docenten weten: hoe er gewerkt wordt en wat er van wie wordt verwacht waar men ingeval van twijfel of als nieuwkomer snel eenduidige en betrouwbare informatie kan vinden Waarom willen we dit bereiken? Het aantal vragen betreffende lesstof, examens, beoordeling is te groot. Docenten wijken te vaak af van afgesproken procedures en of werkwijzen en zijn te vaak niet/onvoldoende op de hoogte van wat er van hen in een bepaalde rol verwacht wordt. Opleiding beschrijven in een handboek voor docenten (trajectbegeleiding, examens, werken met projecten, BPV, werving, uitschrijving, intake en inschrijving, organigram introductie). Up-to-date Lesplanning en OER Begrijpelijk ontwikkelingsgericht rapport Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Ontwikkeltijd voor de noodzakelijke producten Opmerkingen De transparantie naar de ouders moet een logisch uitvloeisel zijn van de transparantie voor de studenten. Wens: toegang ouders via internet tot informatie en studieresultaten. 23

Florijn College JAARVERSLAG 2009

Florijn College JAARVERSLAG 2009 Florijn College JAARVERSLAG 2009 Bijlage 1 Jaarverslag Instituten 1. Directieverslag Het accent in 2009 heeft, nu alle teams behoorlijk op weg zijn bij het competentiegericht inrichten van hun opleidingsprogramma,

Nadere informatie

Bijlage 1 Jaarverslag Instituten. 1. Directieverslag

Bijlage 1 Jaarverslag Instituten. 1. Directieverslag Florijn College JAARVERSLAG 2008 Bijlage 1 Jaarverslag Instituten 1. Directieverslag In 2008 hebben we als Florijn College een strategisch meerjarenplan vormgegeven. Onze doelstelling was het schetsen

Nadere informatie

Jaarverslag FC 2010 Pagina 1

Jaarverslag FC 2010 Pagina 1 Bijlage 1 Jaarverslag Instituten 1. Directieverslag 2010 kenmerkt zich door de wijze waarop we aan de slag zijn gegaan met resultaatgerichtheid en kwaliteitsdenken. Er is een start gemaakt met het vormgeven

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Vastgesteld op 31 maart 2017 door de examencommissie van het Florijn College Jaarplan 2017 Examencommissie Florijn College 1 1. Taak en doelen examencommissie

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

09-10 FLORIJN COLLEGE THINK GLOBAL ACT LOCAL

09-10 FLORIJN COLLEGE THINK GLOBAL ACT LOCAL FLORIJNCOLLEGE Implementatie van Groei van Mate van externe Mate waarin medewer- Mate van merk-waardig Bedrijfsvoering Top primair proces innovaties ondernemingszin oriëntatie kers en deelnemers zich gedrag

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

09-10 JAARPLAN 2009 THINK GLOBAL ACT LOCAL FLORIJNCOLLEGE. Jaarplan 2009 v2.indd 1 04-12-2008 10:01:51

09-10 JAARPLAN 2009 THINK GLOBAL ACT LOCAL FLORIJNCOLLEGE. Jaarplan 2009 v2.indd 1 04-12-2008 10:01:51 09-10 FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2009 THINK GLOBAL ACT LOCAL Jaarplan 2009 v2.indd 1 04-12-2008 10:01:51 Inhoud Het jaarplan is gemaakt door Lisan van Beurden Ton Flink Joris Peeters Diny Norbart Anton Ram

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden Gebruik model bij Politieacademie Kees van Wijngaarden Inhoud Vertrekpunt Gewenste situatie Business strategie op basis OW logistiek model Onderwijsplanning 2014 Vertrekpunt Situatieschets na het vertrek

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL MBO college de Maasvallei ROC Nijmegen drs. Lei Ortmans CPT AGENDA Doelen en resultaten van het traject (wat?) Proces van het

Nadere informatie

Formulier doelstellingengesprek

Formulier doelstellingengesprek Formulier doelstellingengesprek Functie : Docent Afdeling/sector : Havens Datum gesprek : 24 september 2012 Deze cyclus is breed opgezet vanuit de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd uit het sectorplan

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders

Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders Koning Willem 1 College Professionalisering op het gebied van loopbaanbegeleiding Maart 2014 1 Inleiding/Voorwoord Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) is een

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

[1] Beroepsonderwijs voor Handel en Zakelijke dienstverlening. Strategisch meerjarenplan 2008-2012. www.florijn.nl. versie november 2007

[1] Beroepsonderwijs voor Handel en Zakelijke dienstverlening. Strategisch meerjarenplan 2008-2012. www.florijn.nl. versie november 2007 [1] Beroepsonderwijs voor Handel en Zakelijke dienstverlening Strategisch meerjarenplan 2008-2012 versie november 2007 www.florijn.nl Jaarplan 2008 versie 2.indd 1 30-11-2007 11:20:49 Jaarplan 2008 versie

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

ontwikkeling en implementatie PRAKTIJKGESTUURD LEREN

ontwikkeling en implementatie PRAKTIJKGESTUURD LEREN ontwikkeling en implementatie PRAKTIJKGESTUURD LEREN DELTION COLLEGE 2006-2008 (Innovatieplatform, 20 november 2006) INHOUD Wat is er aan de hand? Wat staat Deltion te doen? Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Colofon: De tekst in deze handreiking is gebaseerd op de Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad van de Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs RCEC 19 nov. 08 Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs Helicon Opleidingen Helicon Opleidingen Agrarisch OpleidingsCentrum (AOC) 8 MBO scholen + 6.500 deelnemers 4 VMBO scholen Examensecretaris

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S)

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Roland Baks Harm Deiman 2 oktober 2015 1 Agenda Even voorstellen Vaststellen vragen - accenten presentatie Toelichting Discussie

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau.

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau. PROJECT INTERNATIONALE COMPETENTIES Stappenplan Stappenplan implementatie op schoolniveau. Ronald Knust Graichen Stoas Vilentum Mei 2013 Inhoud 1. Introductie... 2 2. Toelichting... 3 3. Stappenplan...

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Checklist voor de opzet van een ontwikkelings- en begeleidingslijn De grote vraag is hoe het vmbo en mbo het beste

Nadere informatie

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED en met de Associate degree Hans Daale - Leido opzet Invoering van de associate degree als opleiding Flexibilisering, verticaal en horizontaal, van de beroepskolom

Nadere informatie

ROUTEPLANNER 2016 & RICHTING 2017

ROUTEPLANNER 2016 & RICHTING 2017 MEER INFORMATIE OVER EIGENHEID SAMEN GASTVRIJ CO-CREATIE LEREND VERBETEREN VERWANT 8+ CLIËNT & NETWERK 2020 PARTICIPATIE MAATSCHAPPIJ MEDEWERKER TOP 20 ZUIDWESTER 8+ MEDEWERKER ORGANISATIE MAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Opleidingsinitiatief Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Aanleiding Demografische ontwikkelingen Leeftijdsklasse 1950 2008 Tot 20 jaar 37% 24% 20-40 jaar 29% 26% 40-65 jaar 25% 35%

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs HBO SIGRA MBO Inleiding TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Voor u ligt het Jaarplan

Nadere informatie

LOB beleidsontwikkelingen. Thea van den Boom Directie mbo, OCW 17 maart 2017

LOB beleidsontwikkelingen. Thea van den Boom Directie mbo, OCW 17 maart 2017 LOB beleidsontwikkelingen Thea van den Boom Directie mbo, OCW 17 maart 2017 LOB staat op de agenda! En ontwikkelt zich in de hele onderwijsketen positief. Er moet (blijvend) aandacht zijn voor verbetering.

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Het vmbo en het hbo zijn volop in ontwikkeling. Veranderingen in zowel het vmbo als het hbo hebben effect op het mbo. Met de invoering van de

Nadere informatie

Florijn College Jaarverslag 2011

Florijn College Jaarverslag 2011 Florijn College Jaarverslag 2011 Florijn College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Florijn College 1 van 10 Bijlage 1 Jaarverslag Florijn College 2011 Voorwoord De ontwikkeling die we afgelopen jaar doorgemaakt

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Visie op LOB van het Summa College

Visie op LOB van het Summa College Visie op LOB van het Summa College Datum: 21 mei 2013 Auteur(s): Linda van Steenhoven (manager onderwijs) en Claudine Hogenboom (Dienst O&S) Versie: 1.0 (definitief) Visie op LOB van het Summa College

Nadere informatie

Diagnose: EVC als strategische keuze

Diagnose: EVC als strategische keuze Activiteit 1 De organisatie heeft inzicht in de belangrijkste kansen en bedreigingen voor EVC (korte en lange termijn). 2 De klanten en doelgroepen voor EVC zijn vastgesteld. 3 Ambities rond kwantiteit

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Profielschets Directeur Techniekcollege

Profielschets Directeur Techniekcollege Profielschets Directeur Techniekcollege september 2017 1. Techniekcollege ROC Arcus College en ROC Leeuwenborgh hebben hun technische opleidingen gebundeld in een samenwerking onder de naam Techniekcollege.

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium Piramide werkt op het Podium 1. De school De Piramide is een (V)SO school in cluster 3 ziekte en of lichamelijke beperking in de leeftijd van 3 t/m 20 jaar. De school is gevestigd in Den Haag Zuidwest

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou?

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? De reis van ROC Eindhoven om te komen tot permanent verbeteren op basis van integraal Performance Management (ipm) Anouk Vromans November 2011 De aanleiding Tegenstrijdige

Nadere informatie

Begeleidingsstructuur Graafschap College Voorlopersaanpak Achterhoek

Begeleidingsstructuur Graafschap College Voorlopersaanpak Achterhoek Begeleidingsstructuur Graafschap College Voorlopersaanpak Achterhoek Jolien Tragter en Inge Zondergeld Waar gaan we het over hebben? Beleid en structuur Studentbegeleiding Voorlopersaanpak Achterhoek VRAGEN?

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Deskundigheidsbevordering Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Deskundigheidsbevordering 3 1.1 Meerdaagse opleidingen 3 1.1.1 Opleiding voor (nieuwe) IKZ-coördinatoren

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS.

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. Chenta biedt begeleiding op persoonlijk-, team- en organisatieniveau: - Persoonlijk functioneren in de rol van teamleider - Ontwikkelen van kennis

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Kapper Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276481 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 13

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 3 2. Looptijd en evaluatie 3 3. Motto 3 4. Visie 3 5. Missie 3 6. Doelstellingen 4 6.1 strategie

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

RONDE 1: Het VO en het MBO

RONDE 1: Het VO en het MBO Verslag 2 e thematische bijeenkomst VSV café d.d. 4 juni 2013 Opbrengst van 2 ronden van gesprekken tussen medewerkers in het onderwijs in het kader van VSV 2012-2015. Het VSV Cafe was geopend van 14.00

Nadere informatie