Plan van aanpak invoering Vennootschapsbelasting (Vpb) voor gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak invoering Vennootschapsbelasting (Vpb) voor gemeenten"

Transcriptie

1 Plan van aanpak invoering Vennootschapsbelasting (Vpb) voor gemeenten 1. Inleiding Eind december 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. In het eerste kwartaal van 2015 zal naar verwachting de Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel. Het achterliggende doel van het wetsvoorstel is, mede onder druk van de Europese Commissie, het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Het wetsvoorstel introduceert per 1 januari 2016 een belastingplicht voor overheidsondernemingen. Vennootschapsbelasting (Vpb) is voor gemeenten een geheel nieuwe tak van sport. De Vpb is complex. Voor alle activiteiten van de gemeente zal bepaald moeten worden of deze activiteiten al dan niet Vpb-plichtig zijn. Voor de Vpb-plichtige activiteiten zal vervolgens een (sub)administratie ingericht moeten worden met per 1 januari 2016 een openingsbalans, teneinde te komen tot juiste aangiftes Vpb vanaf 1 januari Het spreekt voor zich dat opleiding voor een aantal medewerkers in onze organisatie noodzakelijk is. Het doel van het project is het inrichten van de interne organisatie die belast is met de implementatie van de Vpb voor de gemeente Waalwijk en het beschikbaar hebben van de openingsbalans per 1 januari In dit stappenplan wordt eerst gestart met het schetsen van de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Vervolgens worden de projectopodracht, de projectorganisatie, de kosten, de op te leveren producten en de planning beschreven. 2.Enkele vakinhoudelijke aspecten 2.1.Doelstelling van de wetswijziging De doelstelling van de wet is drieledig: 1. het opheffen van concurrentieverstoring tussen overheidsondernemingen en marktpartijen; 2. het creëren van een gelijk speelveld tussen markt en overheid; en 3. het voldoen aan EU-regels voor het verlenen van staatssteun. Hoewel nog de nodige onduidelijkheden bestaan over de reikwijdte van de Vpb-plicht is wel duidelijk dat het rijk kiest voor de zogeheten directe ondernemersvariant. Dit heeft tot gevolg dat het overheidslichaam, de gemeente in ons geval, rechtstreeks onder de belastingplicht komt te vallen met uitzondering van de overheidstaken. Er hoeft naar alle waarschijnlijkheid geen afsplitsing van organisatieonderdelen plaats te vinden, maar de belastingheffing zal direct bij het overheidslichaam plaats gaan vinden. 2.2.In beginsel Vpb-plichtig met vrijstellingen De strekking van de wet is dat de overheidsonderneming in beginsel Vpb-plichtig wordt. Een overheidslichaam kan meerdere ondernemingen hebben. Dit wordt getoetst aan de hand van het materiele ondernemingsbegrip: Is er sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; Is er deelname aan het economisch verkeer; is er sprake van een winstoogmerk of verwachting; en is er sprake concurrentie met de markt. * * PvA invoering vennootschapsbelastingd

2 Met dit als uitgangspunt zal er eerst een overzicht gemaakt worden, waarin activiteiten zijn opgenomen die in beginsel kwalificeren als Vpb-plichtig. Daarna zullen de mogelijke vrijstellingen ( voor interne activiteiten, voor overheidstaken, voor samenwerkingsverbanden en voor specifieke taken) in kaart gebracht worden. Ook zal er nog getoetst worden in hoeverre er nog sprake kan zijn van administratieve vrijstellingen. Dit betreft situaties waarbij; de publiekrechtelijke rechtspersoon voor minimaal 90% vrijgestelde activiteiten verricht en de met de niet vrijgestelde activiteiten behaalde fiscale jaarwinst niet meer dan bedraagt. Tot slot kan het overheidslichaam nog op verzoek vrijstelling (een voor een minimale periode van 5 jaar) krijgen voor vrijgestelde activiteiten terwijl de overige activiteiten dan belast zijn (de zgn partiële vrijstelling op verzoek). Veel is overigens nog ongewis wat een goed uitgelijnd proces naar de invoering toe moeilijk maakt. Zo zal er op dit moment nog op landelijk niveau een antwoord moeten worden geformuleerd op inhoudelijke vragen zoals: wat is de exacte reikwijdte van de heffing? moeten relevante activiteiten afzonderlijk worden bezien of mogen deze tezamen worden bezien; wat gebeurt er met de eventuele opbrengst. Zien de gemeente dit geld nog terug via bv. het gemeentefonds of gaat dit de schatkist in? 2.3.Inventarisatie/bepaling relevante activiteiten De reikwijdte van de wetgeving is nog niet omlijnd maar in op te leveren handreikingen van het Ministerie van FinanciënVNG/IPO en RBD zullen kaders worden geschetst over die mogelijke reikwijdte van de belastingplicht. De inventarisatie vormt feitelijk de eerste stap in het invoeringstraject en daarmee van dit plan van aanpak. Vanuit de inventarisatie zullen de aandachtsgebieden worden geïdentificeerd waar in het vervolg van de invoering van de Vpb-plicht aandacht aan moet worden geschonken. 2.4.Fiscale verslagleggingsvereisten Voor de bepaling van de fiscale winst gelden andere verslagleggingsvoorschriften dan voor de commerciële. Dit leidt er toe dat er vanaf 2016 feitelijk 2 jaarrekeningen opgesteld moeten worden: een reguliere en een fiscale voor de bepaling van de Vpb. Ook wijken de fiscale verslagleggingsvereisten op fundamentele punten af van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Voor de opstelling van een fiscale jaarrekening is het dus essentieel dat kennis van deze fiscale verslagleggingsvoorschriften wordt vergaard. Bij het opbouwen van het kennisniveau van de medewerkers (opleiding en cursussen) zal een uiteenzetting van de belangrijkste verslagleggingsvoorschriften een belangrijk thema zijn. Bij de opstelling van een fiscale jaarrekening doet zich nog de vraag voor of dit vanuit het financiële systeem moet worden georganiseerd (intra-comptabel) of misschien is het praktischer om dit juist buiten het financiële systeem om (extra-comptabel) te doen. Deze vraag vormt een belangrijk aandachtspunt bij de implementatie. Pinkroccade beziet momenteel de (on)mogelijkheden binnen CiVision Middelen. PvA invoering vennootschapsbelastingd

3 2.5Fiscale openingsbalans Nadat duidelijk is vanuit de inventarisatiefase welke activiteiten onder de belastingheffing zullen komen te vallen, zal bepaald moeten worden wat van de bijbehorende activa en passiva de beginwaarde op 1 januari 2016 wordt. Deze eenmalige activiteit, is de opstelling van een fiscale openingsbalans. Waarom belangrijk? De openingsbalans is het moment waarop de eerste fiscale waardering plaatsvindt en daarmee ook het fiscale verloop gedurende de levensduur van de activa en de schulden. De openingsbalans bepaalt dan ook in belangrijke mate de (jaarlijkse) winst en daarmee dus ook de hoogte van de eventueel af te dragen vennootschapsbelasting. Met de bepaling van de waardering in de openingsbalans is dan ook gedeeltelijk sturing te geven aan de uiteindelijke Vpb-last. Ingeschat wordt dat deze fase vrij intensief zal zijn en verhoudingsgewijs veel tijd zal kosten. Intensief omdat voor een goede waardering van de activa en passiva onderzoek plaats zal moeten vinden, een waarde moet worden bepaald en onderbouwd. Aangezien dit waarderingsvraagstuk specifieke kennis vereist en gezien het belang is het wenselijk hiervoor te zijner tijd fiscale expertise in te huren. Vervolgens zal over de voorgestane waardering in overleg getreden moeten worden met enerzijds de accountant (PWC) en anderzijds de Belastingdienst. Instemming voordat de belastingplicht per 1 januari 2016 ingaat is wenselijk aangezien dan helderheid wordt verkregen over de uitgangspositie en discussies in de toekomst worden vermeden. Het lijkt niet overdreven te stellen dat hier sprake is van tegengestelde belangen. 3.Uitwerking van het Plan van Aanpak (PvA) In de vorige paragraaf is aangegeven wat het doel van de wet is. Om dit te kunnen realiseren zal onze gemeente de wijzigingen van de Wet VPB 1969 moeten vertalen in plaatselijk beleid en bijbehorend praktisch handelen. Hiervoor zal een aantal zaken geregeld moeten worden. In dit plan van aanpak zal dit (wat, hoe, wie en wanneer) worden uiteengezet. Concreet betekent dit het doorlopen van de volgende vier fasen: 1 inventariseren: verkrijgen van kennis en inzicht in Vpb-plichtige activiteiten; 2 optimaliseren: verkrijgen van inzicht in de optimalisatie van de Vpb-positie; 3 implementeren: de inrichting van de organisatie conform de Vpb-plicht; 4 aangifte: de Vpb-aangifte(n) en de controle op de aanvaardbaarheid ervan. 3.1 Fase 1 Inventariseren Om de Vpb-plicht juist in te voeren, is allereerst een volledige inventarisatie van alle (mogelijk) Vpbplichtige activiteiten nodig om de impact van de Vpb-plicht op de organisatie te bepalen. Pas daarna kunnen onderbouwde keuzes gemaakt worden met betrekking tot de organisatorische en bestuurlijke inrichting van de organisatie. In de eerste fase bereiken we het volgende. Kennisopbouw algemeen Doelstelling is dat de medewerkers in staat zijn de problematiek die de invoering van de Vpb-plicht met zich meebrengt te begrijpen en herkennen. Zodoende worden zij gesprekspartners binnen de gemeentelijke organisatie en wordt de basis gelegd om de Vpb-inventarisatie te maken. De volgende onderwerpen worden tijdens een cursus behandeld: - de Vpb-plicht in algemene zin en waarom deze wordt geïntroduceerd; - onderwerpen met betrekking tot de Vpb-wetgeving zoals fiscale winst, materiële onderneming, toepassing van vrijstellingen, openingsbalans et cetera; - de relatie tussen de Vpb-plicht en gemeente specifieke wetgeving (bijvoorbeeld het BBV); - de wijze van kostentoerekening Vpb en in hoeverre deze verschilt met het BBV; - de BBV-bepalingen in relatie tot de Vpb-plicht overheidsbedrijven; PvA invoering vennootschapsbelastingd

4 - de basis van taxplanning, waarmee de gemeente de Vpb-afdracht kan minimaliseren en structureren. Inventarisatie Vpb-plichtige activiteiten Op basis van de dump van de financiële administratie en additionele gegevens zoals een overzicht verbonden partijen en een overzicht van het vastgoed van de gemeente, leren en bepalen we welke activiteiten zeker, mogelijk en vooral niet Vpb-plichtig zijn. Het is essentieel dat inzicht verkregen wordt in: - de activiteiten die vrijgesteld zijn van de Vpb-plicht; - de activiteiten die mogelijk wel Vpb-plichtig zijn; - de activiteiten die de gemeente in dit stadium al aanduidt als vrijgesteld, inclusief de onderbouwing hiervan. Op deze manier kan later bij de Belastingdienst aangetoond worden waarom bepaalde activiteiten niet Vpb-plichtig zijn; Aan de hand van deze inventarisatie wordt het inventarisatiedocument Vpb opgesteld. Dit vormt de basis voor het later vast te stellen grondslagendocument Vpb, waarin het gehele Vpb-regime is vastgelegd en gemotiveerd. Bepaling latente Vpb-plicht Aan de hand van de inventarisatie wordt het maximale latente Vpb-risico bepaald. Dit zodat op bestuursniveau het belang van de Vpb-plicht wordt geduid en hoe de gemeenten door middel van taxplanning de mogelijke Vpb-afdracht optimaliseert. Resultaat Na de inventarisatie Vpb wordt beschikt over: - de noodzakelijke kennis met betrekking tot de Vpb-plicht; - een inventarisatiedocument Vpb waarmee het maximale latente vpb-risico in kaart is gebracht; - de basis waarmee de taxplanning uitgevoerd kan worden. Tijdpad en haalbaarheid De inventarisatie Vpb start medio april en kent een maximale doorlooptijd van 8 weken. Capaciteit en middelen De inventarisatie Vpb bedraagt 5 plenaire dagen. Waarbij 2 dagen gewijd worden aan de kennisopbouw (theorie) en 3 dagen gewijd worden aan de feitelijke inventarisatie en de opstelling van het inventarisatiedocument Vpb. Deze fase wordt begeleid door het extern bureau (hoogstwaarschijnlijk Step in Control) en kost 5.900,--. Voor de interne organisatie is het volgende capaciteitsbeslag vereist: Opleiding 2 dgx 8x 15 mw (financieel adviseurs,fin.medewerkers, mw.concernstaf, planeconomen) 240 uren. Inventarisatie bijwonen sessies, voorbereiding en uitwerking 200 uren (leden 2 tot 3 leden projectgroep en ad hoc planeconomen). Totaal benodigde uren inventarisatie 440 uren. 3.2.Fase 2 Optimaliseren Na de inventarisatie van de Vpb-plichtige activiteiten wordt gestart met de optimalisatie. In deze fase worden alle keuzes die op bestuurlijk en organisatorisch vlak gemaakt moeten worden voorbereid en voorgelegd. Pas nadat de bestuurlijke keuzes zijn gemaakt, kan gestart worden met het implementeren van de Vpb-plicht. Kennisopbouw taxplanning Het is noodzakelijk dat inzicht wordt gekregen in de wijze waarop met taxplanning wordt omgegaan. Hierbij spelen begrippen zoals carry back en carry forward, directe en indirecte overheidsbedrijven en fiscale eenheden in relatie tot de Vpb-wetgeving een belangrijke rol. Een goed begrip van taxplanning is essentieel, zodat medewerkers leren begrijpen op basis waarvan de te maken bestuurlijke keuzes worden voorbereid en waarom. Doelstelling van taxplanning is de Vpb-plicht dusdanig in te richten dat de uiteindelijke Vpb-afdracht wordt geoptimaliseerd. Inrichtingsvoorstel PvA invoering vennootschapsbelastingd

5 Het inrichtingsvoorstel wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college en kan verstrekkende bestuurlijke en organisatorische gevolgen hebben. Het voorstel bevat namelijk adviezen over mogelijke keuzes tussen directe overheidsbedrijven en op te richten indirecte overheidsbedrijven. In fase 2 wordt het spanningsveld tussen de organisatorische en politiek/bestuurlijke belangen tastbaar. Het is namelijk voor te stellen dat de oprichting van een indirect overheidsbedrijf Vpbtechnisch en organisatorisch het meest voordelig is, maar dat dit politiek gezien niet wenselijk wordt geacht. Enkel een goed begrip van taxplanning maakt dat de projectgroep het college juist kan uitleggen waarom een bepaalde keuze de voorkeur geniet en wat de impact van de keuze op de organisatie dan wel bestuurlijk is. Wanneer bijvoorbeeld voor een indirect overheidsbedrijf wordt gekozen, wordt de Vpb-plicht als het ware verlegt naar de nieuw op te richten juridische entiteit. Dit betekent dat de organisatorische impact beperkt wordt, omdat er geen extra comptabele administratie gevoerd hoeft te worden binnen de gemeente. De bestuurlijke invloed op een indirect overheidsbedrijf is echter meer beperkt dan die op een direct overheidsbedrijf. Hierdoor kan het zijn dat de bestuurlijk/politieke belangen haaks staan op de meest optimale keuze vanuit Vpb-technische invalshoek. Resultaat Na de taxplanning beschikt de gemeente over een inrichtingsvoorstel. Dit geeft voor de Vpb-plichtige activiteiten aan wat voor de gemeenten de meest gunstige inrichting is om de uiteindelijke Vpbafdracht te optimaliseren. Tijdpad en haalbaarheid De taxplanning Vpb start na afronding van de inventarisatiefase (medio juni/juli 2015). Capaciteit en middelen De projectgroep is nauw betrokken bij de taxplanning om enerzijds eventuele ontbrekende gegevens aan te leveren en om anderzijds de benodigde kennis en kunde op te doen om het fenomeen taxplanning en de daaruit volgende keuzes te begrijpen. Het is niet mogelijk een vast tijdsbestek te bepalen voor de taxplanning, omdat nog geen inzicht bestaat wat er aan vraagstukken komt uit de inventarisatiefase. Vanuit de ervaring is ondersteuning door een externe instantie (wellicht Step in Control) noodzakelijk. Hoeveel en welke kosten dit met zich mee brengt is nu nog niet te bepalen. Globaal aantal uren voor deze fase is 400 uren door met name de leden van de projectgroep en op ad hoc basis planeconomen (40 uren) en financieel adviseurs (60 uren). Het aantal benodigde uren is sterk afhankelijk van hetgeen uit de inventarisatie naar voren komt. 3.3.Fase 3 Implementeren Na vaststelling van het inrichtingsvoorstel worden alle gemaakte keuzes vertaald naar een definitief grondslagendocument Vpb. Dit grondslagendocument is essentieel voor de huidige en toekomstige verantwoording van de inrichting van de Vpb richting de Belastingdienst. In het grondslagendocument is immers het gehele Vpb-regime van de gemeente vastgelegd en gemotiveerd. Daarnaast fungeert het grondslagendocument Vpb ook als: - kennisdocument voor de gemeente; - leidraad voor het implementatieplan Vpb van de gemeente; - toetsingskader voor de fiscale audit op de Vpb-geldstroom; - basisdocument/grondslag voor de uiteindelijke Vpb-aangifte. Bij de implementatie van de gemaakte keuzes uit het inrichtingsvoorstel wordt een aantal activiteiten gelijktijdig opgestart. Dit zijn: - vermogensetikettering Vpb; - het opstellen van de fiscale openingsbalans per Vpb-plichtige activiteit. Dit gebeurt vanaf dit moment omdat de gehele vermogensetikettering en alle mutaties uit 2015 meegenomen moeten worden in de openingsbalans. De fiscale openingsbalans dient klaar te zijn op het moment van aangifte (in 2017 of later bij uitstel op de aangifte); - het (her)inrichten van de (financiële) administraties van de directe overheidsbedrijven; PvA invoering vennootschapsbelastingd

6 - het oprichten van (eventuele) indirecte overheidsbedrijven. Voor de implementatiefase dient de projectgroep een apart plan van aanpak voor de implementatie van de Vpb-plicht op te stellen. Het is pas mogelijk om dat in dit stadium te doen, omdat dan pas het definitieve grondslagendocument Vpb (en daarmee alle Vpb-technische keuzes) definitief zijn gemaakt. Kennisopbouw In deze fase is het essentieel dat de projectgroep Vpb voor de organisatie kan functioneren als vraagbaak. Dit omdat zij moeten kunnen uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Hoe deze keuzes vertaald worden naar de organisatorische inrichting van de gemeente en op welke wijze deze keuzes de reguliere bedrijfsvoering beïnvloeden. Resultaat Het resultaat van deze fase is een compleet plan van aanpak voor en de realisatie van de Vpb-plicht voor overheidsbedrijven. Inclusief een inschatting van de tijd die de organisatie moet besteden aan de invoering van de Vpb-plicht. Tijdpad en haalbaarheid De implementatie fase Vpb start vanaf het moment dat het grondslagendocument Vpb definitief is vastgesteld. (vanaf september/oktober 2015) Capaciteit en middelen De benodigde capaciteit en middelen in deze fase hangen sterk af van de capaciteit en kunde van de werkgroep met betrekking tot: - de organisatorische inrichting; - de inrichting van de financiële administraties voor de directe overheidsbedrijven; - de oprichting en inrichting van de indirecte overheidsbedrijven. Globaal zijn voor deze fase circa 500 uren benodigd. Het gros van deze uren zal voor de leden van de projectgroep. Het accent komt hier te liggen op waarderingsvraagstukken, opstellen openingsbalans en inrichten administratie. Een deel van de uren zal komen te liggen bij de overige financieel adviseurs (60 uren) en planeconomen (40 uren) 3.4. Fase 4 Aangifte Nadat de implementatie heeft plaatsgevonden en de fiscale openingsbalansen zijn opgesteld, is het mogelijk de Vpb-aangifte te doen. Hierbij geldt, net als bij alle overige fiscale geldstromen, dat de gemeente moet aantonen dat zij een aanvaardbare fiscale aangifte indient. Daarom zal zij naast het doen van de aangifte ook een controle (audit) op de vpb-geldstroom moeten worden ingericht. Dit zodat zij aan de Belastingdienst kan motiveren hoe zij de Vpb-aangifte doet en controleert, om aan tonen dat deze vrij is van materiële fouten. Deze fase is pas begin 2017 (bij de eerste aangifte) aan de orde en valt daarom ook buiten deze projectopdracht. 4.Projectorganisatie Binnen de projectaanpak is een belangrijke rol weggelegd voor de projectgroep invoering Vpb. De projectgroep krijgt als taak de implementatie gedurende de komende 12 maanden te begeleiden. De hoofdelementen van de taak van de projectgroep zijn: proces begeleiding; zorg voor de kennisopbouw; voorbereiding van een ambtelijke structuur (capaciteit, inbedding etc) ; voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming; en begeleiden van de inschakeling van externe expertise. Bij dit proces zijn nogal wat actoren direct of indirect betrokken. Voor een optimale inzet wordt daarom gekozen voor een projectgroep. Aangezien meerdere medewerkers direct of indirect te PvA invoering vennootschapsbelastingd

7 maken krijgen met (de gevolgen van) de invoering van de Vpb zullen afhankelijk van het moment en noodzaak medewerkers uit de organisatie ingeschakeld worden. Opdrachtgever is Eric de Laat (concerncontroller) Naam Expertise uren Eric van Loon (voorzitter) Projectleiding, bestuurlijk 250 Arjan Pruijsen Inhoudelijk, fiscaal, kostentoerekening 450 Alex de Wijs Algemeen beleid, deelnemingen, wet Markt en Overheid 150 Bauke Moorees Financieel adviseur, grondexploitatie 150 Eline van Bloois Inrichting administratie 70 Rian van Logten (ad hoc) Interne controle 30 Financieel adviseurs (ad hoc) Uitwerking specifieke vraagstukken pm Naast bovengenoemde opsomming dient rekening gehouden te worden met extra inzet van met name de planeconomen (Henk Gillis en Harrie Verhoeven en de (overige) financieel adviseurs. De omvang hiervan valt op dit moment niet te becijferen. 5. Kosten: Benodigde formatie en kennis project invoering Vpb Binnen de organisatie (en dan met name de financiële adviesfunctie) zal tijd ingeruimd moeten worden voor het verkrijgen van basiskennis m.b.t. Vpb, waarderingsvraagstukken en het opstellen van fiscale jaarstukken (o.a. de openingsbalans). De periode tot 1 jan 2016 vergt globaal een tijdsbeslag van uur, verdeeld over disciplines zoals in bovenstaande tabel aangegeven uren voor met name de inzet van de overige financieel adviseurs en de planeconomen. In het plan van aanpak is de benodigde inzet per fase aangegeven. Regie in gemeentelijke handen Er is gekozen voor een aanpak waarbij de regie in gemeentelijke handen blijft. Het is belangrijk dat er kennis opgebouwd wordt voor de toekomst. Voor verdieping van de kennis op korte termijn zal ad hoc externe kennis worden ingehuurd. Wij denken hierbij aan: het verzorgen van een scholingstraject in huis, samen met (aanvullende) externe cursusdagen ; het ad hoc inhuren van externe deskundigheid om te dienen als klankbord en voor kwaliteitstoetsing (second opinion); en het uitbesteding van het opstellen van de fiscale openingsbalans Voor de invoering van de Vpb dient daarom met de volgende kosten rekening te worden gehouden: - Compensatie uren coördinator (Arjan Pruijsen) en incidenteel de overige leden van de project- /werkgroepen 500 uren x 60,-- = ,-- PvA invoering vennootschapsbelastingd

8 - Externe ondersteuning voor inventarisatie en specifiek advies ,--. - Aanpassing financieel systeem, inclusief ondersteuning Pink 5.000,--. - De totale kosten van invoering worden begroot op , interne uren. Voor de invoering van de Vpb zijn geen middelen voorhanden en wordt door het Rijk ook niet gecompenseerd. Voorgesteld wordt om deze (extra) kostenpost via een advies voor te leggen aan het college en de kosten als incidenteel nadeel op te nemen in het Voorjaarsbericht. 6. Planning: Opleidingstraject leden projectgroep en werkgroepen- april 2015 Inventarisatie gereed (zowel intern als verbonden partijen) juni 2015 Impactanalyse voor bestuur september 2015 Advies structurele inbedding in de organisatie voor DT/MO november 2015 Opzet openingsbalans per deelactiviteit december 2015 Aanpassing financieel systeem/inrichting Vpb-administratie november/december 2015 Openingsbalans per deelactiviteit gereed maart 2016 Vooroverleg rijksbelastingdienst in kader Horizontaal Toezicht juni 2016 Inrichting tax control framework- juni 2016 Eerste aangifte Vpb februari Toekomstige formatie en organisatorische inbedding Ook zal vanaf 1 januari 2016 structureel een aantal uren nodig zijn voor de going-concern activiteiten. Naast administratieve werkzaamheden zoals het verzorgen van de aangiften en het opstellen van de fiscale jaarrekening zal er ook sprake zijn van een fiscale beleidsmatige component. Tot deze beleidsmatige component kunnen (zonder uitputtend te zijn) zaken gerekend worden zoals: Het volgen van trends /ontwikkelingen, het interpreteren van wet- en regelgeving, jurisprudentie ; Voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van Vpb ontwikkelingen (bv. in geval van herstructurering van activiteiten) Adviseren over Vpb-vraagstukken (o.a vrijstellingsverzoeken, verliesverrekeningen) Zorgen voor de communicatie met de belastingdienst Het actueel houden van het overzicht van VPB-plichtige activiteiten; en Het formuleren en bewaken van het VPB-(meerjaren)beleidsplan Het tijdsbeslag wordt geschat op globaal 420 uur op jaarbasis (0,3 fte is ca.10 uur per week). Het ligt voor de hand, dat de werkzaamheden in de toekomst ingebed worden binnen team Financiën. Aangezien momenteel geen formatieve ruimte beschikbaar is (er ligt zelfs nog een taakstelling) zal uitbreiding van de formatie noodzakelijk zijn. Een definitief advies hierover zal medio november 2015 aan DT/MO en college voorgelegd worden. Op korte termijn (tot 1 januari 2016) zullen de Vpb-werkzaamheden onder gebracht kunnen worden in de projectorganisatie zoals hierboven is beschreven. 8. Overige opmerkingen - Op rijksniveau is een werkgroep opgericht van BZK, IPO, VNG en RBD. Deze werkgroep zal medio april/mei komen met diverse handreikingen voor de praktijk en zal ondersteuning bieden bij het uitwisselen van zogenaamde best practices. - Bij de rijksbelastingdienst (RBD) worden twee inspecties (te weten Amsterdam en Rotterdam) belast met de uitvoering van de Vpb voor lagere overheden. PvA invoering vennootschapsbelastingd

9 - Voor zowel de invoering van de Vpb als de door de gemeenten in de toekomst te betalen Vpb vindt van rijkswege (vooralsnog) géén financiële compensatie plaats. - De gemeente kan volstaan met één belastingaangifte voor alle VPb-plichtige activiteiten. 9. Advies: 1. Het door het DTMO vastgestelde Plan van aanpak Invoering vennootschapsbelasting voor gemeenten voor kennisgeving aan te nemen.. 2. Kennis te nemen van de projectstructuur en in te stemmen met de extra (eenmalige) kosten van ,-- en dit op te nemen in het Voorjaarsbericht PvA invoering vennootschapsbelastingd

De Gemeenteraad van Albrandswaard

De Gemeenteraad van Albrandswaard Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Informatie invoering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Wat komt er op ons af? Joop Kluft, PriceWaterhouseCoopers Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team 24 november 2014 VNG-congres Gemeentefinanciën Wat

Nadere informatie

1.2 Organisatorische inbedding invoering vennootschapsbelasting

1.2 Organisatorische inbedding invoering vennootschapsbelasting 1 1. Inleiding 1.1 Historische inleiding De afgelopen jaren is verschillende keren verzocht om modernisering van de belastingplicht van overheidsbedrijven voor de vennootschapsbelasting. De achtergrond

Nadere informatie

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek Invoering Vpb 2016 - Aanleiding Europese Commissie onderzoek - Huidige wetgeving 1956 overheidsonderneming vrij - Nieuwe wetgeving Belastingplichtig tenzij Voldoende rek gemeenten! Invoering Vpb Stand

Nadere informatie

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Wethouder Herbert Raat Uw contact www.amstelveen.nl Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Aan de leden van de raad Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Gevolgen invoeren wet Vennootschapsbelasting (Vpb) Datum Afdeling 6 juni 2016 GF&C Naam en telefoon Portefeuillehouder Esther Erens / Mieke Lammers Frank den Brok Waarover wil je informeren?

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Wat gaan we doen? Het wetsvoorstel: korte schets van het wetsvoorstel Samenwerking

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Vennootschapsbelasting Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Doel van deze presentatie Vervolg op presentatie van 21 oktober 2015 Als inleiding nogmaals inhoudelijk op hoofdlijnen informeren

Nadere informatie

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven Naarscongres VvG

Nadere informatie

Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1 juni 2015 1. Inleidend kader Afgelopen 26 mei 2015 is het wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 Marcel Wiebes Huidig stelsel Ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen (bepaalde activiteiten van o.a. Gemeente en Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Cees Smulders en Anja van Pelt 15 sept 2015 1 Agenda Wet vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Huidige stand van zaken Route voorwaarts

Nadere informatie

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 Vennootschapsbelasting voor overheden Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 VPB Wat is vennootschapsbelasting? VPB is een rijksbelasting op het inkomen van rechtspersonen (bij bedrijven veelal winst

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Advies: Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. van Zeldert Tel nr: 8378 Nummer: 16A.00633 Datum: 30 juni 2016 Team: Financiën Tekenstukken: Ja Bijlagen: Afschrift aan: V. Griessler,

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? Nieuw vennootschapsbelastingkader voor overheidsondernemingen: Voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen 2 Huidige vennootschapsbelastingpositie

Nadere informatie

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven n Vpb-plicht voor overheidsbedrijven Onderwerpen Doel van de wetswijziging Inhoud Wet op de vennootschapsbelasting Waarover wordt vpb betaald? Financiële regelgeving gemeenten Praktijkvoorbeelden Aanpak

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting en de lokale overheid

Vennootschapsbelasting en de lokale overheid Fiscaal Recht: Internationaal Belasting Recht Vennootschapsbelasting en de lokale overheid Tot 2015 waren publiekrechtelijke overheidslichamen en privaatrechtelijke lichamen die in het bezit zijn van overheidslichamen

Nadere informatie

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen De staatssecretaris van Financiën heeft recent de memorie van antwoord uitgebracht ter zake van

Nadere informatie

Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen

Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen Samenstellers: Drs. Joost Parren Dhr. Bob van Leeuwen Datum: 30-12-2015 Versie: 3 Copyright Step in Control B.V., 2015 Op de inhoud van dit document rust

Nadere informatie

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting VNG-congres gemeentefinanciën 2015 Freek Verbakel John Piepers 30 november 2015 Programma Opening Waar staan we? Producten SVLO Verschillen BBV-fiscaal (openingsbalans)

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! In april 2014 is er een conceptwetsvoorstel gepubliceerd inzake de vennootschapsbelastingplicht (hierna: vpb-plicht) voor

Nadere informatie

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) Willen. Editie 1:

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) Willen. Editie 1: Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) Editie 1: Willen Auteurs : Hans Westra en Freek Verbakel/Werkgroep implementatie Versie: 1.0 Datum: 9 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen gepresenteerd.

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015

Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015 Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015 Sessie Integrale bedrijfsvoering Victor van den Hazelkamp 28 mei 2015 Agenda 13:00 13:50 Invoering Vennootschapsbelasting 13:50 14:20 Reporting tool CiVision Innen

Nadere informatie

ECFE/U Lbr. 14/071

ECFE/U Lbr. 14/071 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniginç van Neder landwiswtrtēüïïtetr informatiecentrum tel. uw kenmerk bljlage(n) (070) 373 8393 3 betreft ons kenmerk datum vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Vpb-plicht overheidsondernemingen

Vpb-plicht overheidsondernemingen Vpb-plicht overheidsondernemingen Een update 13 januari 2015 PwC 1/13/2015 1 Agenda Even terug Wat gebeurt er nu en wat kunnen we nog verwachten? Hoe kunt u zich (verder) voorbereiden? Vragen? PwC 1/13/2015

Nadere informatie

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting. Willen en kunnen. Editie 2: Werkgroep implementatie SVLO

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting. Willen en kunnen. Editie 2: Werkgroep implementatie SVLO Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting Editie 2: Willen en kunnen Werkgroep implementatie SVLO Auteurs : Hans Westra, Freek Verbakel en John Piepers Versie: 2.0 Datum: 5

Nadere informatie

Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting

Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting 21 oktober 2015 mr. J.C.M. (Jeroen) Cremers, partner BDO mr. G. (Geert) Witlox, manager BDO Inhoud 1. De Wet Modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 1 VPB staat voor de deur 2 Inhoud presentatie 1. Stand wetgevingsproces 2. Doel en hoofdregel wetsvoorstel 3. Het fiscaal ondernemingsbegrip 4.

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Henk Mijnster, Adviseur AO/IC gemeente Venray versie 2 Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus 2015 Oplegnotitie Aanleiding De VNG heeft in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen een

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Fiscale gevolgen herziening woningwet Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Combinatie Inleiding Als gevolg van de (flink) herziene woningwet moeten woningcorporaties

Nadere informatie

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt Van: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) [mailto:rvanvugt@deloitte.nl] Verzonden: zaterdag 25 juli 2015 11:24 Aan: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) Onderwerp: Wetsvoorstel Vpb voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

Samenwerking en de Wet Vpb

Samenwerking en de Wet Vpb Samenwerking en de Wet Vpb Voorlichtingsbijeenkomsten grondbedrijven Albert Bandsma Renate Vreeker Wat komt aan de orde Samenwerkingsvormen; Vier in de praktijk bij grondbedrijven voorkomende samenwerkingsvormen;

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen NVRD Themadag Actualiteit in bedrijfsvoering Mr. drs. R.P. (Reinder) Wiersma Mr. G.J. (Ruud) de Jong, 18 februari 2016 Onderwerpen Hoofdlijn wettelijke

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 03-03-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Planschade overeenkomst Schoolstraat 2 in Waspik

COLLEGEBESLUITEN D.D. 03-03-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Planschade overeenkomst Schoolstraat 2 in Waspik A01 Planschade overeenkomst Schoolstraat 2 in Waspik In 2011 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een appartementengebouw aan de Schoolstraat 2 in Waspik. Medio 2012 heeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Vpb-plicht overheidsondernemingen i.r.t. afvalinzameling Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Feiten Ondernemers klaagden bij de EU over oneerlijke concurrentie Met name

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

7?2;/ rrl y. raadsmededeling. ""- Directie. 4lB

7?2;/ rrl y. raadsmededeling. - Directie. 4lB GEMEENTE OIO TE:T T rrl y raadsmededeling zaaklonderwe* Z-tg-o75r5 / Invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht Overheidsondernemingen portefeuillehoua"" M.A. den Boer ""- Directie opgestelddoor

Nadere informatie

Waardering van gemeentelijk Vastgoed

Waardering van gemeentelijk Vastgoed Waardering van gemeentelijk Vastgoed Dordrecht, 5 juni 2015 Sake van den Berg MSc MRICS RTsv RMT (RICS Registered Valuer) Wouter van den Wildenberg MSc 1 Inhoud Impressie voor gemeentelijk vastgoed actuele

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 18 mei 2015 Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1. Inleiding Eind 2014 is het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen door de Tweede

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen

Belastingplicht overheidsondernemingen Belastingplicht overheidsondernemingen Gered door de vrijstellingen? Marcel Buur marcel.buur@loyensloeff.com Vrijstellingen - inleiding Van vrijgesteld, tenzij naar belastingplichtig, tenzij Tenzij vormgegeven

Nadere informatie

Notitie Ondersteuning overheidsondernemingen Publicatie 4 december 2015

Notitie Ondersteuning overheidsondernemingen Publicatie 4 december 2015 Inleiding De Belastingdienst en overheidsondernemingen hebben een gezamenlijk belang om het proces rond de implementatie van de Wet modernisering Vpbplicht overheidsondernemingen (hierna: de wet) zo effectief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 873 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Het advies

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting voor overheden. Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG

Vennootschapsbelasting voor overheden. Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG Vennootschapsbelasting voor overheden Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG Wat gaan wij doen? Stand van zaken Vpb en SVLO Bespreking van de SVLO-producten Aanpak

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 1 Wetsvoorstel krijgt vorm 2 Inhoud presentatie Wetsvoorstel uitgangspunten o Onderneming o Direct/indirect o Het fiscaal ondernemer begrip Duurzame

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

AANGEPAST EXEMPLAAR. Raadsvoorstel Bestuur en Middelen A 15 onderwerp. BTW-compensatiefonds. 1. Aanleiding en achtergrond

AANGEPAST EXEMPLAAR. Raadsvoorstel Bestuur en Middelen A 15 onderwerp. BTW-compensatiefonds. 1. Aanleiding en achtergrond AANGEPAST EXEMPLAAR Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2002 118 Bestuur en Middelen A 15 onderwerp BTW-compensatiefonds Aan de raad 1. Aanleiding en achtergrond Met de invoering

Nadere informatie

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 12G / Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink. Beleidskader verbonden partijen 2013.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 12G / Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink. Beleidskader verbonden partijen 2013. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G200177 466748 / 466748 Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Beleidskader verbonden partijen

Nadere informatie

Rapportage Wet Markt en Overheid Ridderkerk

Rapportage Wet Markt en Overheid Ridderkerk Rapportage Wet Markt en Overheid Ridderkerk Ontvanger : Gemeente Ridderkerk Organisatie : Step in Control B.V. Samenstellers : Dhr. Björn van Eijk : Dhr. Joost Parren : Dhr. Bob van Leeuwen : Projectgroep

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \ ... -. 'O' G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 12INT01364 Onderwerp Boekenonderzoek belastingdienst 2008-2011 Samenvatting voorstel Medio 2011 heeft door de Belastingdienst een boekenonderzoek plaatsgevonden

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven 17 september 2014 Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven 1. Inleiding Op 16 september jl. is het Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Algemeen en Dagelijks Bestuur Modernisering Wsw 2008 Inleiding Per l januari 2008 wordt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Om deze modernisering

Nadere informatie

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties Continuering van de Avelingen Personeelsdetacheringen BV en het oprichten van een nieuwe BV en andere fiscale aspecten bij de gemeenschappelijke regeling Avres. Inleiding Met ingang van 1 januari 2016

Nadere informatie

Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden Partijen.

Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden Partijen. Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 6 oktober 2015 Opsteller Cor Tiemersma / Jaap Tanis Registratie GF15.20087 Agendapunt 23 Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dit betekent dat

Nadere informatie

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb vbbv Actualiteiten BBV Aandachtspunten jaarrekening 2016 Vraagstukken gemeenten (grondexploitatie, rente, overhead) Stellingen Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb Actualiteiten BBV vbbv Jaarrekening

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang op grond van de Wet markt en overheid

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang op grond van de Wet markt en overheid Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Mr. C.W.M. van Alphen 3553 Kees.van.Alphen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 2322 3 juli 2014 Onderwerp: Aanwijzing economische

Nadere informatie

Vpb voor overheids bedrijven. Presentatie gemeenteraad

Vpb voor overheids bedrijven. Presentatie gemeenteraad Vpb voor overheids bedrijven Presentatie gemeenteraad 6-12-2016 Vpb voor overheidsondernemingen 2016 is het eerste belastingjaar Vennootschapsbelasting = winstbelasting Vpb-Wetgeving uit 1969; Overheden

Nadere informatie

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden In het kader van decentralisaties zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw,

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw, Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8393 betreft wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014

Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 Zaaknummer: 00384933 Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 Collegevoorstel Inleiding Op 1 januari 2015 gaat de regie van de jeugdzorg over naar de gemeenten

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Datum 18 december 2014 Betreft Toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 26 maart 2015 Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1. Inleiding Eind 2014 is het voorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ( Wet Vpb

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/5989

Raadsvoorstel 2005/5989 Raadsvoorstel 2005/5989 Onderwerp Aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet Steller ing. B. van der Kwast Collegevergadering 22 maart 2005/5989

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid Zaaknummer: 00383503 : aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid Collegevoorstel Feitelijke informatie Op 1 juli 2014 moet de gemeente voldoen aan de Wet markt en overheid. Deze wet is

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Fiscaal statuut Inhoud Inleiding Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Bedrijfsvisie Fiscale visie Fiscaal beleid

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3189 Vragen van de leden

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g)

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) aan de leden van het Algemeen Bestuur van Jacco Post opsteller Babette Behrens-Benne telefoon 088 022 50 00 datum 11 maart 2015 kenmerk INT1599.001/ 1026 onderwerp

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 16 oktober 2012 Inlichtingen Miranda Koster (023 567

Nadere informatie

: Raadsinformatiebrief Invoering vennootschapsbelasting bij gemeente Bergeijk

: Raadsinformatiebrief Invoering vennootschapsbelasting bij gemeente Bergeijk Uw kenmerk : Aan de leden van de raad Ons kenmerk : Datum : 9 mei 2016 Behandeld door : mevr. S. van Avendonk - de Kort Afdeling : Bedrijfsvoering en Publiekszaken Onderwerp : Raadsinformatiebrief Invoering

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING. Vergadering van 20 september 2016

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING. Vergadering van 20 september 2016 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 20 september 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00720 Onderwerp Raadsmededeling over: Aanvullende informatie behorende bij het raadsvoorstel "wijzigingen vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Interactief bestuurlijk project voorbereiding en implementatie WMO

Interactief bestuurlijk project voorbereiding en implementatie WMO Interactief bestuurlijk project voorbereiding en implementatie WMO A. Aanleiding en context Naar aanleiding van de informatienotitie WMO die op 28 september 2004 aan uw college is voorgelegd heeft u de

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren binnen de gemeente Spijkenisse hebben.

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren binnen de gemeente Spijkenisse hebben. 7 Taken en verantwoordelijkheden In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren binnen de gemeente Spijkenisse hebben. 7.1 Gemeenteraad De Gemeenteraad

Nadere informatie