Plan van aanpak invoering Vennootschapsbelasting (Vpb) voor gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak invoering Vennootschapsbelasting (Vpb) voor gemeenten"

Transcriptie

1 Plan van aanpak invoering Vennootschapsbelasting (Vpb) voor gemeenten 1. Inleiding Eind december 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. In het eerste kwartaal van 2015 zal naar verwachting de Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel. Het achterliggende doel van het wetsvoorstel is, mede onder druk van de Europese Commissie, het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Het wetsvoorstel introduceert per 1 januari 2016 een belastingplicht voor overheidsondernemingen. Vennootschapsbelasting (Vpb) is voor gemeenten een geheel nieuwe tak van sport. De Vpb is complex. Voor alle activiteiten van de gemeente zal bepaald moeten worden of deze activiteiten al dan niet Vpb-plichtig zijn. Voor de Vpb-plichtige activiteiten zal vervolgens een (sub)administratie ingericht moeten worden met per 1 januari 2016 een openingsbalans, teneinde te komen tot juiste aangiftes Vpb vanaf 1 januari Het spreekt voor zich dat opleiding voor een aantal medewerkers in onze organisatie noodzakelijk is. Het doel van het project is het inrichten van de interne organisatie die belast is met de implementatie van de Vpb voor de gemeente Waalwijk en het beschikbaar hebben van de openingsbalans per 1 januari In dit stappenplan wordt eerst gestart met het schetsen van de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Vervolgens worden de projectopodracht, de projectorganisatie, de kosten, de op te leveren producten en de planning beschreven. 2.Enkele vakinhoudelijke aspecten 2.1.Doelstelling van de wetswijziging De doelstelling van de wet is drieledig: 1. het opheffen van concurrentieverstoring tussen overheidsondernemingen en marktpartijen; 2. het creëren van een gelijk speelveld tussen markt en overheid; en 3. het voldoen aan EU-regels voor het verlenen van staatssteun. Hoewel nog de nodige onduidelijkheden bestaan over de reikwijdte van de Vpb-plicht is wel duidelijk dat het rijk kiest voor de zogeheten directe ondernemersvariant. Dit heeft tot gevolg dat het overheidslichaam, de gemeente in ons geval, rechtstreeks onder de belastingplicht komt te vallen met uitzondering van de overheidstaken. Er hoeft naar alle waarschijnlijkheid geen afsplitsing van organisatieonderdelen plaats te vinden, maar de belastingheffing zal direct bij het overheidslichaam plaats gaan vinden. 2.2.In beginsel Vpb-plichtig met vrijstellingen De strekking van de wet is dat de overheidsonderneming in beginsel Vpb-plichtig wordt. Een overheidslichaam kan meerdere ondernemingen hebben. Dit wordt getoetst aan de hand van het materiele ondernemingsbegrip: Is er sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; Is er deelname aan het economisch verkeer; is er sprake van een winstoogmerk of verwachting; en is er sprake concurrentie met de markt. * * PvA invoering vennootschapsbelastingd

2 Met dit als uitgangspunt zal er eerst een overzicht gemaakt worden, waarin activiteiten zijn opgenomen die in beginsel kwalificeren als Vpb-plichtig. Daarna zullen de mogelijke vrijstellingen ( voor interne activiteiten, voor overheidstaken, voor samenwerkingsverbanden en voor specifieke taken) in kaart gebracht worden. Ook zal er nog getoetst worden in hoeverre er nog sprake kan zijn van administratieve vrijstellingen. Dit betreft situaties waarbij; de publiekrechtelijke rechtspersoon voor minimaal 90% vrijgestelde activiteiten verricht en de met de niet vrijgestelde activiteiten behaalde fiscale jaarwinst niet meer dan bedraagt. Tot slot kan het overheidslichaam nog op verzoek vrijstelling (een voor een minimale periode van 5 jaar) krijgen voor vrijgestelde activiteiten terwijl de overige activiteiten dan belast zijn (de zgn partiële vrijstelling op verzoek). Veel is overigens nog ongewis wat een goed uitgelijnd proces naar de invoering toe moeilijk maakt. Zo zal er op dit moment nog op landelijk niveau een antwoord moeten worden geformuleerd op inhoudelijke vragen zoals: wat is de exacte reikwijdte van de heffing? moeten relevante activiteiten afzonderlijk worden bezien of mogen deze tezamen worden bezien; wat gebeurt er met de eventuele opbrengst. Zien de gemeente dit geld nog terug via bv. het gemeentefonds of gaat dit de schatkist in? 2.3.Inventarisatie/bepaling relevante activiteiten De reikwijdte van de wetgeving is nog niet omlijnd maar in op te leveren handreikingen van het Ministerie van FinanciënVNG/IPO en RBD zullen kaders worden geschetst over die mogelijke reikwijdte van de belastingplicht. De inventarisatie vormt feitelijk de eerste stap in het invoeringstraject en daarmee van dit plan van aanpak. Vanuit de inventarisatie zullen de aandachtsgebieden worden geïdentificeerd waar in het vervolg van de invoering van de Vpb-plicht aandacht aan moet worden geschonken. 2.4.Fiscale verslagleggingsvereisten Voor de bepaling van de fiscale winst gelden andere verslagleggingsvoorschriften dan voor de commerciële. Dit leidt er toe dat er vanaf 2016 feitelijk 2 jaarrekeningen opgesteld moeten worden: een reguliere en een fiscale voor de bepaling van de Vpb. Ook wijken de fiscale verslagleggingsvereisten op fundamentele punten af van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Voor de opstelling van een fiscale jaarrekening is het dus essentieel dat kennis van deze fiscale verslagleggingsvoorschriften wordt vergaard. Bij het opbouwen van het kennisniveau van de medewerkers (opleiding en cursussen) zal een uiteenzetting van de belangrijkste verslagleggingsvoorschriften een belangrijk thema zijn. Bij de opstelling van een fiscale jaarrekening doet zich nog de vraag voor of dit vanuit het financiële systeem moet worden georganiseerd (intra-comptabel) of misschien is het praktischer om dit juist buiten het financiële systeem om (extra-comptabel) te doen. Deze vraag vormt een belangrijk aandachtspunt bij de implementatie. Pinkroccade beziet momenteel de (on)mogelijkheden binnen CiVision Middelen. PvA invoering vennootschapsbelastingd

3 2.5Fiscale openingsbalans Nadat duidelijk is vanuit de inventarisatiefase welke activiteiten onder de belastingheffing zullen komen te vallen, zal bepaald moeten worden wat van de bijbehorende activa en passiva de beginwaarde op 1 januari 2016 wordt. Deze eenmalige activiteit, is de opstelling van een fiscale openingsbalans. Waarom belangrijk? De openingsbalans is het moment waarop de eerste fiscale waardering plaatsvindt en daarmee ook het fiscale verloop gedurende de levensduur van de activa en de schulden. De openingsbalans bepaalt dan ook in belangrijke mate de (jaarlijkse) winst en daarmee dus ook de hoogte van de eventueel af te dragen vennootschapsbelasting. Met de bepaling van de waardering in de openingsbalans is dan ook gedeeltelijk sturing te geven aan de uiteindelijke Vpb-last. Ingeschat wordt dat deze fase vrij intensief zal zijn en verhoudingsgewijs veel tijd zal kosten. Intensief omdat voor een goede waardering van de activa en passiva onderzoek plaats zal moeten vinden, een waarde moet worden bepaald en onderbouwd. Aangezien dit waarderingsvraagstuk specifieke kennis vereist en gezien het belang is het wenselijk hiervoor te zijner tijd fiscale expertise in te huren. Vervolgens zal over de voorgestane waardering in overleg getreden moeten worden met enerzijds de accountant (PWC) en anderzijds de Belastingdienst. Instemming voordat de belastingplicht per 1 januari 2016 ingaat is wenselijk aangezien dan helderheid wordt verkregen over de uitgangspositie en discussies in de toekomst worden vermeden. Het lijkt niet overdreven te stellen dat hier sprake is van tegengestelde belangen. 3.Uitwerking van het Plan van Aanpak (PvA) In de vorige paragraaf is aangegeven wat het doel van de wet is. Om dit te kunnen realiseren zal onze gemeente de wijzigingen van de Wet VPB 1969 moeten vertalen in plaatselijk beleid en bijbehorend praktisch handelen. Hiervoor zal een aantal zaken geregeld moeten worden. In dit plan van aanpak zal dit (wat, hoe, wie en wanneer) worden uiteengezet. Concreet betekent dit het doorlopen van de volgende vier fasen: 1 inventariseren: verkrijgen van kennis en inzicht in Vpb-plichtige activiteiten; 2 optimaliseren: verkrijgen van inzicht in de optimalisatie van de Vpb-positie; 3 implementeren: de inrichting van de organisatie conform de Vpb-plicht; 4 aangifte: de Vpb-aangifte(n) en de controle op de aanvaardbaarheid ervan. 3.1 Fase 1 Inventariseren Om de Vpb-plicht juist in te voeren, is allereerst een volledige inventarisatie van alle (mogelijk) Vpbplichtige activiteiten nodig om de impact van de Vpb-plicht op de organisatie te bepalen. Pas daarna kunnen onderbouwde keuzes gemaakt worden met betrekking tot de organisatorische en bestuurlijke inrichting van de organisatie. In de eerste fase bereiken we het volgende. Kennisopbouw algemeen Doelstelling is dat de medewerkers in staat zijn de problematiek die de invoering van de Vpb-plicht met zich meebrengt te begrijpen en herkennen. Zodoende worden zij gesprekspartners binnen de gemeentelijke organisatie en wordt de basis gelegd om de Vpb-inventarisatie te maken. De volgende onderwerpen worden tijdens een cursus behandeld: - de Vpb-plicht in algemene zin en waarom deze wordt geïntroduceerd; - onderwerpen met betrekking tot de Vpb-wetgeving zoals fiscale winst, materiële onderneming, toepassing van vrijstellingen, openingsbalans et cetera; - de relatie tussen de Vpb-plicht en gemeente specifieke wetgeving (bijvoorbeeld het BBV); - de wijze van kostentoerekening Vpb en in hoeverre deze verschilt met het BBV; - de BBV-bepalingen in relatie tot de Vpb-plicht overheidsbedrijven; PvA invoering vennootschapsbelastingd

4 - de basis van taxplanning, waarmee de gemeente de Vpb-afdracht kan minimaliseren en structureren. Inventarisatie Vpb-plichtige activiteiten Op basis van de dump van de financiële administratie en additionele gegevens zoals een overzicht verbonden partijen en een overzicht van het vastgoed van de gemeente, leren en bepalen we welke activiteiten zeker, mogelijk en vooral niet Vpb-plichtig zijn. Het is essentieel dat inzicht verkregen wordt in: - de activiteiten die vrijgesteld zijn van de Vpb-plicht; - de activiteiten die mogelijk wel Vpb-plichtig zijn; - de activiteiten die de gemeente in dit stadium al aanduidt als vrijgesteld, inclusief de onderbouwing hiervan. Op deze manier kan later bij de Belastingdienst aangetoond worden waarom bepaalde activiteiten niet Vpb-plichtig zijn; Aan de hand van deze inventarisatie wordt het inventarisatiedocument Vpb opgesteld. Dit vormt de basis voor het later vast te stellen grondslagendocument Vpb, waarin het gehele Vpb-regime is vastgelegd en gemotiveerd. Bepaling latente Vpb-plicht Aan de hand van de inventarisatie wordt het maximale latente Vpb-risico bepaald. Dit zodat op bestuursniveau het belang van de Vpb-plicht wordt geduid en hoe de gemeenten door middel van taxplanning de mogelijke Vpb-afdracht optimaliseert. Resultaat Na de inventarisatie Vpb wordt beschikt over: - de noodzakelijke kennis met betrekking tot de Vpb-plicht; - een inventarisatiedocument Vpb waarmee het maximale latente vpb-risico in kaart is gebracht; - de basis waarmee de taxplanning uitgevoerd kan worden. Tijdpad en haalbaarheid De inventarisatie Vpb start medio april en kent een maximale doorlooptijd van 8 weken. Capaciteit en middelen De inventarisatie Vpb bedraagt 5 plenaire dagen. Waarbij 2 dagen gewijd worden aan de kennisopbouw (theorie) en 3 dagen gewijd worden aan de feitelijke inventarisatie en de opstelling van het inventarisatiedocument Vpb. Deze fase wordt begeleid door het extern bureau (hoogstwaarschijnlijk Step in Control) en kost 5.900,--. Voor de interne organisatie is het volgende capaciteitsbeslag vereist: Opleiding 2 dgx 8x 15 mw (financieel adviseurs,fin.medewerkers, mw.concernstaf, planeconomen) 240 uren. Inventarisatie bijwonen sessies, voorbereiding en uitwerking 200 uren (leden 2 tot 3 leden projectgroep en ad hoc planeconomen). Totaal benodigde uren inventarisatie 440 uren. 3.2.Fase 2 Optimaliseren Na de inventarisatie van de Vpb-plichtige activiteiten wordt gestart met de optimalisatie. In deze fase worden alle keuzes die op bestuurlijk en organisatorisch vlak gemaakt moeten worden voorbereid en voorgelegd. Pas nadat de bestuurlijke keuzes zijn gemaakt, kan gestart worden met het implementeren van de Vpb-plicht. Kennisopbouw taxplanning Het is noodzakelijk dat inzicht wordt gekregen in de wijze waarop met taxplanning wordt omgegaan. Hierbij spelen begrippen zoals carry back en carry forward, directe en indirecte overheidsbedrijven en fiscale eenheden in relatie tot de Vpb-wetgeving een belangrijke rol. Een goed begrip van taxplanning is essentieel, zodat medewerkers leren begrijpen op basis waarvan de te maken bestuurlijke keuzes worden voorbereid en waarom. Doelstelling van taxplanning is de Vpb-plicht dusdanig in te richten dat de uiteindelijke Vpb-afdracht wordt geoptimaliseerd. Inrichtingsvoorstel PvA invoering vennootschapsbelastingd

5 Het inrichtingsvoorstel wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college en kan verstrekkende bestuurlijke en organisatorische gevolgen hebben. Het voorstel bevat namelijk adviezen over mogelijke keuzes tussen directe overheidsbedrijven en op te richten indirecte overheidsbedrijven. In fase 2 wordt het spanningsveld tussen de organisatorische en politiek/bestuurlijke belangen tastbaar. Het is namelijk voor te stellen dat de oprichting van een indirect overheidsbedrijf Vpbtechnisch en organisatorisch het meest voordelig is, maar dat dit politiek gezien niet wenselijk wordt geacht. Enkel een goed begrip van taxplanning maakt dat de projectgroep het college juist kan uitleggen waarom een bepaalde keuze de voorkeur geniet en wat de impact van de keuze op de organisatie dan wel bestuurlijk is. Wanneer bijvoorbeeld voor een indirect overheidsbedrijf wordt gekozen, wordt de Vpb-plicht als het ware verlegt naar de nieuw op te richten juridische entiteit. Dit betekent dat de organisatorische impact beperkt wordt, omdat er geen extra comptabele administratie gevoerd hoeft te worden binnen de gemeente. De bestuurlijke invloed op een indirect overheidsbedrijf is echter meer beperkt dan die op een direct overheidsbedrijf. Hierdoor kan het zijn dat de bestuurlijk/politieke belangen haaks staan op de meest optimale keuze vanuit Vpb-technische invalshoek. Resultaat Na de taxplanning beschikt de gemeente over een inrichtingsvoorstel. Dit geeft voor de Vpb-plichtige activiteiten aan wat voor de gemeenten de meest gunstige inrichting is om de uiteindelijke Vpbafdracht te optimaliseren. Tijdpad en haalbaarheid De taxplanning Vpb start na afronding van de inventarisatiefase (medio juni/juli 2015). Capaciteit en middelen De projectgroep is nauw betrokken bij de taxplanning om enerzijds eventuele ontbrekende gegevens aan te leveren en om anderzijds de benodigde kennis en kunde op te doen om het fenomeen taxplanning en de daaruit volgende keuzes te begrijpen. Het is niet mogelijk een vast tijdsbestek te bepalen voor de taxplanning, omdat nog geen inzicht bestaat wat er aan vraagstukken komt uit de inventarisatiefase. Vanuit de ervaring is ondersteuning door een externe instantie (wellicht Step in Control) noodzakelijk. Hoeveel en welke kosten dit met zich mee brengt is nu nog niet te bepalen. Globaal aantal uren voor deze fase is 400 uren door met name de leden van de projectgroep en op ad hoc basis planeconomen (40 uren) en financieel adviseurs (60 uren). Het aantal benodigde uren is sterk afhankelijk van hetgeen uit de inventarisatie naar voren komt. 3.3.Fase 3 Implementeren Na vaststelling van het inrichtingsvoorstel worden alle gemaakte keuzes vertaald naar een definitief grondslagendocument Vpb. Dit grondslagendocument is essentieel voor de huidige en toekomstige verantwoording van de inrichting van de Vpb richting de Belastingdienst. In het grondslagendocument is immers het gehele Vpb-regime van de gemeente vastgelegd en gemotiveerd. Daarnaast fungeert het grondslagendocument Vpb ook als: - kennisdocument voor de gemeente; - leidraad voor het implementatieplan Vpb van de gemeente; - toetsingskader voor de fiscale audit op de Vpb-geldstroom; - basisdocument/grondslag voor de uiteindelijke Vpb-aangifte. Bij de implementatie van de gemaakte keuzes uit het inrichtingsvoorstel wordt een aantal activiteiten gelijktijdig opgestart. Dit zijn: - vermogensetikettering Vpb; - het opstellen van de fiscale openingsbalans per Vpb-plichtige activiteit. Dit gebeurt vanaf dit moment omdat de gehele vermogensetikettering en alle mutaties uit 2015 meegenomen moeten worden in de openingsbalans. De fiscale openingsbalans dient klaar te zijn op het moment van aangifte (in 2017 of later bij uitstel op de aangifte); - het (her)inrichten van de (financiële) administraties van de directe overheidsbedrijven; PvA invoering vennootschapsbelastingd

6 - het oprichten van (eventuele) indirecte overheidsbedrijven. Voor de implementatiefase dient de projectgroep een apart plan van aanpak voor de implementatie van de Vpb-plicht op te stellen. Het is pas mogelijk om dat in dit stadium te doen, omdat dan pas het definitieve grondslagendocument Vpb (en daarmee alle Vpb-technische keuzes) definitief zijn gemaakt. Kennisopbouw In deze fase is het essentieel dat de projectgroep Vpb voor de organisatie kan functioneren als vraagbaak. Dit omdat zij moeten kunnen uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Hoe deze keuzes vertaald worden naar de organisatorische inrichting van de gemeente en op welke wijze deze keuzes de reguliere bedrijfsvoering beïnvloeden. Resultaat Het resultaat van deze fase is een compleet plan van aanpak voor en de realisatie van de Vpb-plicht voor overheidsbedrijven. Inclusief een inschatting van de tijd die de organisatie moet besteden aan de invoering van de Vpb-plicht. Tijdpad en haalbaarheid De implementatie fase Vpb start vanaf het moment dat het grondslagendocument Vpb definitief is vastgesteld. (vanaf september/oktober 2015) Capaciteit en middelen De benodigde capaciteit en middelen in deze fase hangen sterk af van de capaciteit en kunde van de werkgroep met betrekking tot: - de organisatorische inrichting; - de inrichting van de financiële administraties voor de directe overheidsbedrijven; - de oprichting en inrichting van de indirecte overheidsbedrijven. Globaal zijn voor deze fase circa 500 uren benodigd. Het gros van deze uren zal voor de leden van de projectgroep. Het accent komt hier te liggen op waarderingsvraagstukken, opstellen openingsbalans en inrichten administratie. Een deel van de uren zal komen te liggen bij de overige financieel adviseurs (60 uren) en planeconomen (40 uren) 3.4. Fase 4 Aangifte Nadat de implementatie heeft plaatsgevonden en de fiscale openingsbalansen zijn opgesteld, is het mogelijk de Vpb-aangifte te doen. Hierbij geldt, net als bij alle overige fiscale geldstromen, dat de gemeente moet aantonen dat zij een aanvaardbare fiscale aangifte indient. Daarom zal zij naast het doen van de aangifte ook een controle (audit) op de vpb-geldstroom moeten worden ingericht. Dit zodat zij aan de Belastingdienst kan motiveren hoe zij de Vpb-aangifte doet en controleert, om aan tonen dat deze vrij is van materiële fouten. Deze fase is pas begin 2017 (bij de eerste aangifte) aan de orde en valt daarom ook buiten deze projectopdracht. 4.Projectorganisatie Binnen de projectaanpak is een belangrijke rol weggelegd voor de projectgroep invoering Vpb. De projectgroep krijgt als taak de implementatie gedurende de komende 12 maanden te begeleiden. De hoofdelementen van de taak van de projectgroep zijn: proces begeleiding; zorg voor de kennisopbouw; voorbereiding van een ambtelijke structuur (capaciteit, inbedding etc) ; voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming; en begeleiden van de inschakeling van externe expertise. Bij dit proces zijn nogal wat actoren direct of indirect betrokken. Voor een optimale inzet wordt daarom gekozen voor een projectgroep. Aangezien meerdere medewerkers direct of indirect te PvA invoering vennootschapsbelastingd

7 maken krijgen met (de gevolgen van) de invoering van de Vpb zullen afhankelijk van het moment en noodzaak medewerkers uit de organisatie ingeschakeld worden. Opdrachtgever is Eric de Laat (concerncontroller) Naam Expertise uren Eric van Loon (voorzitter) Projectleiding, bestuurlijk 250 Arjan Pruijsen Inhoudelijk, fiscaal, kostentoerekening 450 Alex de Wijs Algemeen beleid, deelnemingen, wet Markt en Overheid 150 Bauke Moorees Financieel adviseur, grondexploitatie 150 Eline van Bloois Inrichting administratie 70 Rian van Logten (ad hoc) Interne controle 30 Financieel adviseurs (ad hoc) Uitwerking specifieke vraagstukken pm Naast bovengenoemde opsomming dient rekening gehouden te worden met extra inzet van met name de planeconomen (Henk Gillis en Harrie Verhoeven en de (overige) financieel adviseurs. De omvang hiervan valt op dit moment niet te becijferen. 5. Kosten: Benodigde formatie en kennis project invoering Vpb Binnen de organisatie (en dan met name de financiële adviesfunctie) zal tijd ingeruimd moeten worden voor het verkrijgen van basiskennis m.b.t. Vpb, waarderingsvraagstukken en het opstellen van fiscale jaarstukken (o.a. de openingsbalans). De periode tot 1 jan 2016 vergt globaal een tijdsbeslag van uur, verdeeld over disciplines zoals in bovenstaande tabel aangegeven uren voor met name de inzet van de overige financieel adviseurs en de planeconomen. In het plan van aanpak is de benodigde inzet per fase aangegeven. Regie in gemeentelijke handen Er is gekozen voor een aanpak waarbij de regie in gemeentelijke handen blijft. Het is belangrijk dat er kennis opgebouwd wordt voor de toekomst. Voor verdieping van de kennis op korte termijn zal ad hoc externe kennis worden ingehuurd. Wij denken hierbij aan: het verzorgen van een scholingstraject in huis, samen met (aanvullende) externe cursusdagen ; het ad hoc inhuren van externe deskundigheid om te dienen als klankbord en voor kwaliteitstoetsing (second opinion); en het uitbesteding van het opstellen van de fiscale openingsbalans Voor de invoering van de Vpb dient daarom met de volgende kosten rekening te worden gehouden: - Compensatie uren coördinator (Arjan Pruijsen) en incidenteel de overige leden van de project- /werkgroepen 500 uren x 60,-- = ,-- PvA invoering vennootschapsbelastingd

8 - Externe ondersteuning voor inventarisatie en specifiek advies ,--. - Aanpassing financieel systeem, inclusief ondersteuning Pink 5.000,--. - De totale kosten van invoering worden begroot op , interne uren. Voor de invoering van de Vpb zijn geen middelen voorhanden en wordt door het Rijk ook niet gecompenseerd. Voorgesteld wordt om deze (extra) kostenpost via een advies voor te leggen aan het college en de kosten als incidenteel nadeel op te nemen in het Voorjaarsbericht. 6. Planning: Opleidingstraject leden projectgroep en werkgroepen- april 2015 Inventarisatie gereed (zowel intern als verbonden partijen) juni 2015 Impactanalyse voor bestuur september 2015 Advies structurele inbedding in de organisatie voor DT/MO november 2015 Opzet openingsbalans per deelactiviteit december 2015 Aanpassing financieel systeem/inrichting Vpb-administratie november/december 2015 Openingsbalans per deelactiviteit gereed maart 2016 Vooroverleg rijksbelastingdienst in kader Horizontaal Toezicht juni 2016 Inrichting tax control framework- juni 2016 Eerste aangifte Vpb februari Toekomstige formatie en organisatorische inbedding Ook zal vanaf 1 januari 2016 structureel een aantal uren nodig zijn voor de going-concern activiteiten. Naast administratieve werkzaamheden zoals het verzorgen van de aangiften en het opstellen van de fiscale jaarrekening zal er ook sprake zijn van een fiscale beleidsmatige component. Tot deze beleidsmatige component kunnen (zonder uitputtend te zijn) zaken gerekend worden zoals: Het volgen van trends /ontwikkelingen, het interpreteren van wet- en regelgeving, jurisprudentie ; Voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van Vpb ontwikkelingen (bv. in geval van herstructurering van activiteiten) Adviseren over Vpb-vraagstukken (o.a vrijstellingsverzoeken, verliesverrekeningen) Zorgen voor de communicatie met de belastingdienst Het actueel houden van het overzicht van VPB-plichtige activiteiten; en Het formuleren en bewaken van het VPB-(meerjaren)beleidsplan Het tijdsbeslag wordt geschat op globaal 420 uur op jaarbasis (0,3 fte is ca.10 uur per week). Het ligt voor de hand, dat de werkzaamheden in de toekomst ingebed worden binnen team Financiën. Aangezien momenteel geen formatieve ruimte beschikbaar is (er ligt zelfs nog een taakstelling) zal uitbreiding van de formatie noodzakelijk zijn. Een definitief advies hierover zal medio november 2015 aan DT/MO en college voorgelegd worden. Op korte termijn (tot 1 januari 2016) zullen de Vpb-werkzaamheden onder gebracht kunnen worden in de projectorganisatie zoals hierboven is beschreven. 8. Overige opmerkingen - Op rijksniveau is een werkgroep opgericht van BZK, IPO, VNG en RBD. Deze werkgroep zal medio april/mei komen met diverse handreikingen voor de praktijk en zal ondersteuning bieden bij het uitwisselen van zogenaamde best practices. - Bij de rijksbelastingdienst (RBD) worden twee inspecties (te weten Amsterdam en Rotterdam) belast met de uitvoering van de Vpb voor lagere overheden. PvA invoering vennootschapsbelastingd

9 - Voor zowel de invoering van de Vpb als de door de gemeenten in de toekomst te betalen Vpb vindt van rijkswege (vooralsnog) géén financiële compensatie plaats. - De gemeente kan volstaan met één belastingaangifte voor alle VPb-plichtige activiteiten. 9. Advies: 1. Het door het DTMO vastgestelde Plan van aanpak Invoering vennootschapsbelasting voor gemeenten voor kennisgeving aan te nemen.. 2. Kennis te nemen van de projectstructuur en in te stemmen met de extra (eenmalige) kosten van ,-- en dit op te nemen in het Voorjaarsbericht PvA invoering vennootschapsbelastingd

1.2 Organisatorische inbedding invoering vennootschapsbelasting

1.2 Organisatorische inbedding invoering vennootschapsbelasting 1 1. Inleiding 1.1 Historische inleiding De afgelopen jaren is verschillende keren verzocht om modernisering van de belastingplicht van overheidsbedrijven voor de vennootschapsbelasting. De achtergrond

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Wat komt er op ons af? Joop Kluft, PriceWaterhouseCoopers Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team 24 november 2014 VNG-congres Gemeentefinanciën Wat

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Wat gaan we doen? Het wetsvoorstel: korte schets van het wetsvoorstel Samenwerking

Nadere informatie

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 Marcel Wiebes Huidig stelsel Ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen (bepaalde activiteiten van o.a. Gemeente en Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven Naarscongres VvG

Nadere informatie

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven n Vpb-plicht voor overheidsbedrijven Onderwerpen Doel van de wetswijziging Inhoud Wet op de vennootschapsbelasting Waarover wordt vpb betaald? Financiële regelgeving gemeenten Praktijkvoorbeelden Aanpak

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! In april 2014 is er een conceptwetsvoorstel gepubliceerd inzake de vennootschapsbelastingplicht (hierna: vpb-plicht) voor

Nadere informatie

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen De staatssecretaris van Financiën heeft recent de memorie van antwoord uitgebracht ter zake van

Nadere informatie

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting VNG-congres gemeentefinanciën 2015 Freek Verbakel John Piepers 30 november 2015 Programma Opening Waar staan we? Producten SVLO Verschillen BBV-fiscaal (openingsbalans)

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen gepresenteerd.

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Henk Mijnster, Adviseur AO/IC gemeente Venray versie 2 Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015

Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015 Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015 Sessie Integrale bedrijfsvoering Victor van den Hazelkamp 28 mei 2015 Agenda 13:00 13:50 Invoering Vennootschapsbelasting 13:50 14:20 Reporting tool CiVision Innen

Nadere informatie

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) Willen. Editie 1:

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) Willen. Editie 1: Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) Editie 1: Willen Auteurs : Hans Westra en Freek Verbakel/Werkgroep implementatie Versie: 1.0 Datum: 9 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting. Willen en kunnen. Editie 2: Werkgroep implementatie SVLO

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting. Willen en kunnen. Editie 2: Werkgroep implementatie SVLO Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting Editie 2: Willen en kunnen Werkgroep implementatie SVLO Auteurs : Hans Westra, Freek Verbakel en John Piepers Versie: 2.0 Datum: 5

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 03-03-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Planschade overeenkomst Schoolstraat 2 in Waspik

COLLEGEBESLUITEN D.D. 03-03-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Planschade overeenkomst Schoolstraat 2 in Waspik A01 Planschade overeenkomst Schoolstraat 2 in Waspik In 2011 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een appartementengebouw aan de Schoolstraat 2 in Waspik. Medio 2012 heeft

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 1 VPB staat voor de deur 2 Inhoud presentatie 1. Stand wetgevingsproces 2. Doel en hoofdregel wetsvoorstel 3. Het fiscaal ondernemingsbegrip 4.

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Notitie Ondersteuning overheidsondernemingen Publicatie 4 december 2015

Notitie Ondersteuning overheidsondernemingen Publicatie 4 december 2015 Inleiding De Belastingdienst en overheidsondernemingen hebben een gezamenlijk belang om het proces rond de implementatie van de Wet modernisering Vpbplicht overheidsondernemingen (hierna: de wet) zo effectief

Nadere informatie

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Vpb-plicht overheidsondernemingen i.r.t. afvalinzameling Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Feiten Ondernemers klaagden bij de EU over oneerlijke concurrentie Met name

Nadere informatie

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 18 mei 2015 Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1. Inleiding Eind 2014 is het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen door de Tweede

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen

Belastingplicht overheidsondernemingen Belastingplicht overheidsondernemingen Gered door de vrijstellingen? Marcel Buur marcel.buur@loyensloeff.com Vrijstellingen - inleiding Van vrijgesteld, tenzij naar belastingplichtig, tenzij Tenzij vormgegeven

Nadere informatie

Waardering van gemeentelijk Vastgoed

Waardering van gemeentelijk Vastgoed Waardering van gemeentelijk Vastgoed Dordrecht, 5 juni 2015 Sake van den Berg MSc MRICS RTsv RMT (RICS Registered Valuer) Wouter van den Wildenberg MSc 1 Inhoud Impressie voor gemeentelijk vastgoed actuele

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven 17 september 2014 Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven 1. Inleiding Op 16 september jl. is het Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties Continuering van de Avelingen Personeelsdetacheringen BV en het oprichten van een nieuwe BV en andere fiscale aspecten bij de gemeenschappelijke regeling Avres. Inleiding Met ingang van 1 januari 2016

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dit betekent dat

Nadere informatie

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw,

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw, Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8393 betreft wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren binnen de gemeente Spijkenisse hebben.

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren binnen de gemeente Spijkenisse hebben. 7 Taken en verantwoordelijkheden In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren binnen de gemeente Spijkenisse hebben. 7.1 Gemeenteraad De Gemeenteraad

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3189 Vragen van de leden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Fiscaal statuut Inhoud Inleiding Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Bedrijfsvisie Fiscale visie Fiscaal beleid

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 16 april 2015

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 16 april 2015 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 16 april 2015 Voorzitter: Griffier: de heer R. van Dongen mevrouw J. Louer Commissieleden: de heer R. van Bavel

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 26 maart 2015 Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1. Inleiding Eind 2014 is het voorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ( Wet Vpb

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

OVERHEAD TE BELANGRIJK OM OVER HET HOOFD TE ZIEN

OVERHEAD TE BELANGRIJK OM OVER HET HOOFD TE ZIEN OVERHEAD TE BELANGRIJK OM OVER HET HOOFD TE ZIEN VERNIEUWING BBV -AANLEDING Na 10 jaar BBV: begroting en jaarstukken nog teveel voor financieel specialisten Wens versterking rol gemeenteraad kaderstelling

Nadere informatie

Schema Afbakening Publicatie 2 juni 2015. Oplegnotitie

Schema Afbakening Publicatie 2 juni 2015. Oplegnotitie Oplegnotitie Inleiding SVLO (het samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de koepels VNG, IPO en UvW) streeft ernaar zo veel mogelijk te faciliteren dat overheidsondernemingen zelfstandig bepalen

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 18 mei 2015 Drs. G.J.W. de Ruiter 154.6

Datum Behandeld door Ons kenmerk 18 mei 2015 Drs. G.J.W. de Ruiter 154.6 Deloitte Belastingadviseurs B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9914 www.deloitte.nl Beconnummer 303045 RAD Hoeksche Waard t.a.v.

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht.

Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) W06.14.0252/III Datum 12 september 2014

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Nummer 6891 1

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie management consultants De Innovatiebox partners in innovatie VOORWOORD Beste lezer, Met enige trots presenteer ik u de samenwerking tussen De Breed & Partners en de internationaal gerespecteerde fiscalisten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 16 oktober 2012 Inlichtingen Miranda Koster (023 567

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Nummer Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 DCMR Milieudienst Rijnmond 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86..

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86.. Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 2012/14233 B&W d.d. START 4 september 2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Vernieuwing Besluit Begroten en Verantwoorden, implicaties voor concerncontrol

Vernieuwing Besluit Begroten en Verantwoorden, implicaties voor concerncontrol Vernieuwing Besluit Begroten en Verantwoorden, implicaties voor concerncontrol Hier komt tekst Frank Halsema Hier CFO komt / Concerncontroller ook tekst 22 maart 2016 Aanleiding vernieuwing BBV (1) 2004:

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Adviezen Vernieuwing BBV

Adviezen Vernieuwing BBV Adviezen Vernieuwing BBV Tussenstand werkgroepen Sabine Galjé (BZK): vicevoorzitter stuurgroep Melchior Kerklaan (VNG): (co)secretaris stuurgroep Rapport gepubliceerd in mei 2014 Aangeboden aan VNG Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding Vervolgstappen

Raadsvoorstel Inleiding Vervolgstappen Raadsvoorstel Inleiding Rijkswaterstaat (RWS) heeft de opdracht van het Ministerie gekregen om de Bergsche Maasveren af te stoten. Het betreft de overname van 3 veerboten en een reserveveer. De veren worden

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2016 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl

Nadere informatie

Nummer: Ontvangstdatum: locktobea aoĩq

Nummer: Ontvangstdatum: locktobea aoĩq Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Vereniging van Nederlandse Gemeenten t.a.v. mevr. A. Jorritsma-Lebbink Postbus 30435 2500 GK 'S-GRAVENHAGE 8 OKT 20K Nummer: Ontvangstdatum:

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Historie Oneerlijke concurrentie? Onder omstandigheden concurreert de overheid met marktpartijen

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 213 Belastingheffing overheidsbedrijven Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving Zoals het er nu naar uit ziet worden als gevolg van de drie grote decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 nieuwe taken

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Provincie Noord-Hollan

Provincie Noord-Hollan Noord-Hollan GESCAND OP 2 4 APR. 2015 Gemeente Wormerland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Aan de raden van de Noord-Hollandse gemeenten. Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon E.L. Hordijk SVT/IBT Doorkiesnummer

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Gemeente Nijmegen Opgesteld door: DWS, P110, Diana van Eldik Datum: 13 januari 2011 Uiterste datum van actualisatie: 13 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Inleiding De Rabobank geeft hierna een toelichting op het fiscale beleid en het country-by-country-overzicht in de jaarrekening 2014 (Toelichting 5: Bedrijfssegmenten).

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen Startnotitie Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie