Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden"

Transcriptie

1 Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Algemeen en Dagelijks Bestuur Modernisering Wsw 2008 Inleiding Per l januari 2008 wordt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Om deze modernisering van de Wsw op een goede manier te kunnen invoeren is door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk een regiegroep ingesteld. Deze regiegroep Drechtwerk heeft de opdracht gekregen de maatregelen die noodzakelijk zijn in het kader van de wetswijziging voor te bereiden en te implementeren. In de regiegroep hebben betrokken gemeenten, de uitvoeringsorganisatie Drechtwerk en de Sociale Dienst Drechtsteden zitting. In dit document wordt uiteengezet wat de inhoud van de wetswijziging is, wat dit betekent voor de gemeentelijke verantwoordelijkheid en welke voorstellen de regiegroep doet om te komen tot een zorgvuldige invoering van de wijzigingen binnen de betrokken gemeenten. 1. Wat verandert er? De modernisering van de Wsw is voor gemeenten een impuls om de regieverantwoordelijkheid concreet vorm en inhoud te geven. Dat betekent dat gemeenten per l januari 2008 een aantal praktische zaken moeten invullen. De modernisering vormt daarnaast ook het aanknopingspunt voor een strategische discussie over de toekomst van de sociale werkvoorziening. In de plannen van het kabinet staan de volgende doelstellingen centraal: meer mensen met een Wsw-indicatie aan het werk in een reguliere werkomgeving, buiten de beschutte werkomgeving van de sw-organisatie; behoud van de Wsw voor de doelgroep en meer rechten voor Wsw-geïndiceerden. Om dit te bereiken voorziet de modernisering in de volgende maatregelen: meer sturing en regie door gemeenten; vereenvoudiging van de uitvoering; andere wijze van financiering (lumpsumbudget direct naar gemeenten); meer rechten voor Wsw-geïndiceerden (Persoonsgebonden budget en cliëntenparticipatie); maatregelen om werkgevers te stimuleren Wsw-geïndiceerden in dienst te nemen. De voorgenomen verandering in de financiering leidt ertoe dat er voortaan een post op de gemeentebegroting komt, die er nu niet is. De huidige budgetten gaan op dit moment rechtstreeks naar de uitvoeringsorganisatie Drechtwerk. De beoogde andere wijze van financiering vormt met andere ontwikkelingen (arbeidsmarktbeleid, Wmo, marktontwikkelingen, ontwikkelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt) aanleiding een Regiegroep Drechtwerk Pagina l 3 oktober 2007

2 gemeentelijke visie te formuleren op de sociale werkvoorziening en aanpalende doelgroepen. Bij visievorming gaat het primair om de beleidsvraag wat de gemeente wil bereiken voor haar burgers met een Wsw-indicatie. Met de modernisering van de Wsw ligt de bal bij de gemeenten. Zij zijn immers verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de resultaten die worden bereikt. Wat is in essentie de wettelijke opdracht aan gemeenten? De sociale werkvoorziening is een voorziening voor mensen die vanwege een arbeidshandicap niet in staat zijn om zelfstandig regulier werk te verrichten. De modernisering verandert niets aan de essentie van die doelstelling, maar verlegt een aantal accenten. In het wetvoorstel wordt de opdracht van de Wsw - het aanbieden van een passende arbeidsplek - als volgt geformuleerd: "Het college draagt er zorg voor dat aan zoveel mogelijk ingezetenen die geïndiceerd zijn, een dienstbetrekking wordt aangeboden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden" De dienstbetrekkingen zijn er ook op gericht de arbeidsvaardigheden te ontwikkelen. Art. 3 van de (huidige) wet zegt hierover het volgende: "De arbeid, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gericht op het behouden dan wel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de werknemer, mede met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden ". De wettelijke opdracht is duidelijk: het bieden van een passende arbeidsplek en een ontwikkelperspectief, indien mogelijk buiten de beschutte omgeving van de sw-organisatie. Om deze doelen beter te realiseren zijn de moderniseringsvoorstellen er op gericht de regieverantwoordelijkheid van gemeenten te versterken. Regiegroep Drechtwerk Pagina 2 3 oktober 2007

3 2. Wat betekent dat voor de taken van de gemeenten? De sociale opgave De sociale opgave betreft de kerndoelstelling van de Wsw: zorgen voor positieverbetering en arbeidsontwikkeling van mensen met een arbeidshandicap door het aanbieden van passende arbeid. De kernvraag daarbij is wat gemeenten de sw-doelgroep willen bieden en op welke wijze de wettelijke doelstelling kan worden ingericht. Wat moet/kan worden bereikt? De regie- of sturingsopgave De regie- of sturingsopgave is een middel om de sociale opgave te realiseren, te volgen en te beïnvloeden. Er kunnen daarbij drie niveaus van regie worden onderscheiden: beleidsregie, uitvoeringsregie en operationele sturing op individueel niveau. Regie op beleid is gericht op de realisatie van de beleidsdoelen in de Wsw. De financiële opgave Bij de financiële opgave gaat het om het zodanig inzetten van het lumpsumbudget dat het de effectiviteit en de efficiëntie van de sociale werkvoorziening verhoogt. Ook speelt bij de financiële opgave de vraag hoe door inzet van het budget en door andere maatregelen het financiële risico voor gemeenten beter beheersbaar kan worden. Deze opgaven worden door de regiegroep Drechtwerk in twee fasen opgepakt. De eerste fase wordt ingegeven door de praktische aanpassing aan de wetgeving per l januari In dit document wordt aangegeven hoe we zorg dragen dat gemeenten per l januari kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving. In de tweede fase zal de visievorming worden opgepakt. De regiegroep Drechtwerk zal voor 31 maart 2008 apart voorstellen doen voor de discussie over de toekomst van de Wsw. Hierbij worden de ontwikkeling rond arbeidsmarktbeleid, Wmo, marktontwikkelingen, ontwikkelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt betrokken en komt de rol van de keten (UWV, CWI, sociale dienst) aan bod. In de begeleidende oplegbrief wordt de richting van de voorstellen geschetst. Regiegroep Drechtwerk Pagina 3 3 oktober 2007

4 3. Hoe pakken we dat samen op? Modernisering l januari 2008 Inleiding Vanuit de regiegroep Drechtwerk wordt een aantal voorstellen gedaan zodat de betrokken gemeenten per l januari 2008 klaar zijn om de eerder genoemde opgaven op een goede manier in te vullen. Het gaat hierbij om: Het versterken van de gemeentelijke aansturing en regie; Wijziging van de gemeenschappelijke regeling; Een handreiking voor verordeningen; De financiële verantwoording; De relatie tussen regiegroep, regiebureau en regiecommissie. Versterken gemeentelijke aansturing en regie Het Radar-rapport Modernisering van de Wsw voor de in Drechtwerk samenwerkende gemeenten en de opmerkingen hierop vanuit de diverse gemeenten zijn de uitgangspunten voor de regiegroep. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk heeft besloten tot het inrichten van een regiebureau om de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de Wsw invulling te kunnen geven. De modernisering van de Wsw geeft gemeenten meer bevoegdheden en verantwoordelijkheid. Gemeenten ontvangen per l januari 2008 zelf het budget voor de in hun gemeente woonachtige sw-geïndiceerden. Om te zorgen voor het versterken van de gemeentelijke aansturing en regie zal het regiebureau de volgende taken voor de gemeenten uitvoeren, waarbij er mogelijkheden voor maatwerk aanwezig zijn: De inrichting van het wachtlijstbeheer, de plaatsingsfunctie, de coördinatie begeleid werken en de herindicatie; Coördinatie van het Persoonsgebonden budget; Het inrichten van de cliëntenparticipatie; Coördinatie convenanten en monitoring. De regie en het beleid rond de Wsw zal met de modernisering nog meer dan in het verleden de taak van gemeenten worden. Daarom vindt vanuit het regiebureau ondersteuning plaats op het gebied van beleidsontwikkeling en regie. In het document Regiebureau_Wsw wordt nader ingegaan op de doelen en taken van het regiebureau. Wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling De regiegroep Drechtwerk zal de gemeenschappelijke regeling aanpassen om te voldoen aan de eisen van de nieuwe situatie per l januari De wijziging omvat vier onderdelen: De verdeling van taken en bevoegdheden als gevolg van de nieuwe Wsw zullen hierin worden meegenomen; De positie van het regiebureau wordt uiteengezet; De afspraken met betrekking tot de convenanten van gemeenten en Drechtwerk worden in de regeling ingepast; Er wordt enig achterstallig juridisch onderhoud gepleegd. Het wijzigingsvoorstel voor de gemeenschappelijke regeling wordt in oktober gepresenteerd aan het bestuur zodat het besluitvormingsproces vóór l januari 2008 kan worden doorlopen. Regiegroep Drechtwerk Pagina 4 3 oktober 2007

5 Handreiking voor verplichte verordeningen ET zullen door de gemeenten een aantal verordeningen moeten worden vastgesteld. Deze zullen per l juli 2008 gereed moeten zijn. Het regiebureau zal hiervoor naar aanleiding van de concept-verordeningen van VNG een handreiking doen. Het betreft verordeningen over: Cliëntenparticipatie; Subsidiering van werkgevers en andere instellingen; Wachtlijstbeheer. Verantwoording Individuele gemeenten zullen zelf verantwoording over de besteding van de rijksmiddelen moeten afleggen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de gemeenteraden in alle gevallen nauw betrokken zijn bij en op de hoogte zijn van de prestaties die worden geleverd voor de Wswgeïndiceerden die ingezetenen zijn van de eigen gemeente. Gemeenten hoeven daarvoor niet langer een apart verantwoordingsverslag in te dienen, maar kunnen de benodigde gegevens opnemen in de gemeentelijke jaarrekening. De jaarrekening met daarin de benodigde gegevens is voldoende voor het Rijk om het Wsw-budget per gemeente te kunnen vaststellen. De verantwoording over de Wsw wordt hierdoor voor gemeenten vereenvoudigd, hetgeen gepaard gaat met een aanzienlijke vermindering van administratieve- en verantwoord!ngslasten. Gezien de inwerkingtreding van de wet op l januari 2008 zal de subsidieverstrekking voor het uitvoeringsjaar 2008, die plaatsvindt in 2007, conform de in het wetsvoorstel en in het voorstel tot wijziging van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken opgenomen systematiek plaatsvinden. Gemeenten zullen voor l oktober 2007 een subsidietoekenning ontvangen volgens de nieuwe systematiek, onder het voorbehoud van inwerkingtreding van de wet op l januari Relatie regiegroep, regiebureau en regiecommissie In de voorbereiding en de invoering van de nieuwe wet is er een rol voor de regiegroep, het regiebureau en de regiecommissie. Hieronder wordt kort aangegeven wat de taken van deze gremia zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Regiegroep Drechtwerk De regiegroep is een projectgroep die met ingang van de nieuwe wetgeving klaar zal zijn met haar taak. Deze eindigt dus per l januari De taak die de regiegroep opgelegd heeft gekregen is tweeledig. Ten eerste moet de regiegroep zorgen voor een correcte invoering van de nieuwe Wsw. Onderdeel hiervan is het organiseren van een regiebureau waardoor de gemeentelijke verantwoordelijkheid gewaarborgd is. Het tweede gedeelte betreft de Wsw op langere termijn. De regiegroep zorgt voor een gedegen onderzoek en maakt een heldere analyse van de situatie van de Wsw na l januari Er zal een voorstel worden gedaan over de rol van de gemeenten ten opzichte van de veranderde Wsw. Hierin wordt ook de rol van de gemeenschappelijke regeling meegenomen. De regiegroep heeft dus de volgende taken: Gemeenten voorbereiden op wetswijziging per l januari 2008, inclusief organisatie regiebureau; Voorbereiden discussie toekomstvisie sw-banen, inclusief bestuurlijke aansturing en gemeenschappelijke regeling. De regiegroep bestaat uit deelnemers van de: Betrokken gemeenten; Regiegroep Drechtwerk Pagina 5 3 oktober 2007

6 Uitvoeringsorganisatie Drechtwerk; Sociale Dienst Drechtsteden. Regiebureau Vanaf l januari 2008 zal het regiebureau ingericht zijn. Het regiebureau is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de verschillende taken die vanuit de wet aan de gemeenten zijn toebedacht. Daarnaast is het regiebureau verantwoordelijk voor de beleids- en regieondersteuning van de gemeenten. Het regiebureau kent daarom de volgende taken: Voor gemeenten uitvoering geven aan de in de nieuwe wetgeving benoemde taken (wachtlijstbeheer, plaatsingsfunctie, Persoonsgebonden budget etc); Coördinatie convenanten; Ontwikkelen beleid en regie voor gemeenten over de toekomst Wsw, inclusief begeleiden discussie toekomstvisie. Het regiebureau bestaat uit: Hoofd regiebureau; Beleidsadviseur; Wachtlij stbeheerder/plaatsingsfunctionaris; Coördinator PGB en convenanten; Administratief medewerker/secretariaat. Regiecommissie Tot l januari 2008 zal er vanuit de regiegroep initiatief worden genomen om contact te houden met het ambtelijk overleg over Drechtwerk. Dit overleg zal opgaan in een regiecommissie die geleid wordt door het hoofd van het regiebureau. Deze regiecommissie zal per l januari 2008 worden ingevoerd. De regiecommissie heeft als taak: Voorbereiding advisering bestuur van de GR; Ambtelijke afstemming. De regiecommissie bestaat uit: Ambtenaren uit de betrokken gemeenten; Hoofd regiebureau. Regiegroep Drechtwerk Pagina 6 3 oktober 2007

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Wijziging wet sociale werkvoorziening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 bijlage(n) 3 datum 21 februari

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 18

Gemeente Helden. Agendapunt 18 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot instemming met kadernota Wet sociale werkvoorziening (WSW) "De klant centraal" en de verordeningen Persoongebonden budget Begeleid Werken en Volgorde plaatsingsbeleid WSW.

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008;

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; Raadsbesluit Concept Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; b e s l u i t : Gelet

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wsw gemeente Noordwijk

Verordening cliëntenparticipatie Wsw gemeente Noordwijk Verordening cliëntenparticipatie Wsw gemeente Noordwijk Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder a. Wsw: Wet sociale werkvoorziening; b. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gelezen van d.d. 27 mei 2008, nr 2008/5875: vindt het nodig dat er regels komen voor de manier waarop Wsw-geïndiceerden

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief Ingekomen stuk D2 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Visie op hoofdlijnen Wet sociale werkvoorziening in Noord-Kennemerland

Visie op hoofdlijnen Wet sociale werkvoorziening in Noord-Kennemerland Visie op hoofdlijnen Wet sociale werkvoorziening in Noord-Kennemerland Voor de jaren 2009-2013 De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer en Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

1. Wie of wat is IROKO die door de gemeenten is ingeschakeld om het proces te begeleiden?

1. Wie of wat is IROKO die door de gemeenten is ingeschakeld om het proces te begeleiden? Raadsvergadering d.d. 15 april 2008 Raadsnota nummer 0008020 Onderwerp: Startnotitie modernisering Wet Sociale Werkvoorziening Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: A.Kouwelaar VRAGEN 1.

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

Agendapunt: 7c Sliedrecht, 10 februari 2009

Agendapunt: 7c Sliedrecht, 10 februari 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 7c Sliedrecht, 10 februari 2009 Onderwerp: Vaststellen van de Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening. Samenvatting: De gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 augustus 2017, zaaknummer L140681, gelezen;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008 Nummer Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008 gelet op artikel

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 5 augustus Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 5 augustus Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 5 augustus 2009 Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden en principebesluit oprichting

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet sociale werkvoorziening; b. gemeenten: de gemeenten die

Nadere informatie

Algemene toelichting - 1 -

Algemene toelichting - 1 - Algemene toelichting Op 1 januari 2008 is de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. Deze wet bevordert dat Wsw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om

Nadere informatie

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Meedoen in de Wsw. Startnotitie. Modernisering. Wet sociale werkvoorziening. Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

Meedoen in de Wsw. Startnotitie. Modernisering. Wet sociale werkvoorziening. Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland Meedoen in de Wsw Startnotitie Modernisering Wet sociale werkvoorziening Versie 1.0 Datum Werkgroep 13 februari 2008 Wsw NKW 20 februari

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 No. 11858-1 Emmeloord, 31 juli 2012. Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 Voorgenomen besluit De verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :20-12-07 Onderwerp Beleid naar aanleiding van de modernisering Wet Sociale Werkvoorziening. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het gemeentelijk budget voor Wsw over te hevelen naar de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2012

Onderwerp : Verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2012 Raadsvergadering : 22 januari 2013 Commissie : Sociaal Agendapunt : Onderwerp : Verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2012 Collegevergadering : 11 december 2012 Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B.

Nadere informatie

WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT. Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT. Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 28-11-2007, gelet op artikel 2 lid 3 van de

Nadere informatie

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Gemeente(n) Borne, Hof van Twente en Hengelo 2008/8254 1 De Raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Gewijzigde Verordening klantenraad gemeente Waalwijk

Gewijzigde Verordening klantenraad gemeente Waalwijk Gewijzigde Verordening klantenraad gemeente Waalwijk De gemeenteraad van de gemeente Waalwijk; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie

Nadere informatie

Kadernota Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek

Kadernota Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek Kadernota Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek 1. Inleiding Op 1 januari 2008 wordt de gemoderniseerde Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2008 Agendapunt: Onderwerp: Verordeningen

Nadere informatie

Verordening wachtlijstbeheer. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Verordening wachtlijstbeheer. Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Afdeling Inwonerszaken Maart 2008 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom Verordening wachtlijstbeheer Wsw Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom Gelet op Artikel 12 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening dat aan de gemeenteraad de bevoegdheid toekent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 673 Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Voorstel Wsw-beleid. voor de. Gemeenschappelijke regeling Permar WS. (strategisch beleidskader)

Voorstel Wsw-beleid. voor de. Gemeenschappelijke regeling Permar WS. (strategisch beleidskader) Bijlage bij raadsvoorstel nr. 07-88 Voorstel Wsw-beleid voor de Gemeenschappelijke regeling Permar WS (strategisch beleidskader) Opgesteld door de aan de GR Permar WS deelnemende gemeenten, juli 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijze verordeningen Wet sociale werkvoorziening

Onderwerp : Zienswijze verordeningen Wet sociale werkvoorziening Raadsvergadering : 28 april 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Zienswijze verordeningen Wet sociale werkvoorziening Samenvatting voorstel Een deel van de wijzigingen van de Wsw heeft tot doel om de (kandidaat)

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Citeertitel Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Wettelijke

Nadere informatie

\ 3 NOV. E008 Annette Baart

\ 3 NOV. E008 Annette Baart Gemeente fj Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam verordening wachtlijstbeheer

Nadere informatie

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183275 23 december 2016 Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal De gemeenteraad

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering:

Aan: de gemeenteraad Vergadering: Aan: de gemeenteraad Vergadering: 21-02-2011 Onderwerp: raadsvoorstel verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Beesel Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL De verordening wachtlijstbeheer

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode Nr. 2007-076 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode 2008-2012. Beslispunten: 1. Te besluiten de werking van het

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 53 Gemeente Bloemendaal Raadsvergadering : 18 september 2008 Nummer : 53 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder mr. V.H. Bruins Slot Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

Verkenningen modernisering Wet sociale werkvoorziening Notitie t.b.v. de Gemeenteraad van Dalfsen Oktober 2007

Verkenningen modernisering Wet sociale werkvoorziening Notitie t.b.v. de Gemeenteraad van Dalfsen Oktober 2007 1 Verkenningen modernisering Wet sociale werkvoorziening Notitie t.b.v. de Gemeenteraad van Dalfsen Oktober 2007 Inleiding Het kabinet werkt momenteel aan een wetsvoorstel over de modernisering van de

Nadere informatie

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd.

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd. GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 95/2008 15 mei 2008 SZW/BB 2008/84-84 Verordening Wsw-raad Aan de Raad der gemeente Haarlem Inhoud van het voorstel Per 1 januari

Nadere informatie

Algemene toelichting Twee vormen van begeleid werken

Algemene toelichting Twee vormen van begeleid werken Algemene toelichting Op 1 januari 2008 is de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. Deze wet bevordert dat Wsw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om

Nadere informatie

Verordening cliëntparticipatie Wet sociale Werkvoorziening. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Verordening cliëntparticipatie Wet sociale Werkvoorziening. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening cliëntparticipatie Wet sociale Werkvoorziening Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Visie op Sociale Werkvoorziening regio Eemland Beleidsdoelen Wet sociale werkvoorziening

Visie op Sociale Werkvoorziening regio Eemland Beleidsdoelen Wet sociale werkvoorziening Visie op Sociale Werkvoorziening regio Eemland Beleidsdoelen Wet sociale werkvoorziening Inhoud 1 Inleiding 2 Context 3 Beleidsdoelen a. Iedere Wsw-er direct aan de slag b. Bevorderen van arbeidsontwikkeling

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De raad van de gemeente Meijel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april, inzake vaststelling verordening

Nadere informatie

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING V08.00004/MLi VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw. Fivelingo

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw. Fivelingo Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Fivelingo 2008 Verordening Cliëntenparticipatie Wsw De cliëntenparticipatie Wsw houdt zich bezig met het beleid ten aanzien van de Wsw. De gemeenteraden van de aan

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 20 oktober 2008, Nr. MO/2008/2204;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 20 oktober 2008, Nr. MO/2008/2204; Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgnffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 20 oktober 2008, Nr.

Nadere informatie

Raadsstuk. 023/ januari 2009 SZW/bb 2008/ Aanpassing verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw

Raadsstuk. 023/ januari 2009 SZW/bb 2008/ Aanpassing verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 023/2009 13 januari 2009 SZW/bb 2008/202566 Aanpassing verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - Uitvoering te geven aan de bevoegdheid vastgesteld in artikel

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 15 07/984

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 15 07/984 o~~çëîççêëíéä= låçéêïéêéw= Begrotingswijziging Wet Sociale Werkvoorziening en voortgang modernisering Wet Sociale Werkvoorziening Portefeuillehouder: J. Kuper Dienst Beleid Beleidsvoorbereiding Marieke

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Advies Uitvoeringspanel

Advies Uitvoeringspanel Onderwerp: Wetsvoorstel Participatiewet Behandeld in het uitvoeringspanel van 11 juli 2013. en vastgesteld op 19 augsutus 2013 Loonkostensubsidie Het is goed als gemeenten en sociale partners onderling

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 332804 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2 Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening Wachtlij stbeheer sociale werkvoorziening

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening Wachtlij stbeheer sociale werkvoorziening gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer O8. RZ g Z 8. OOZ Inboeknummer o8bstooyyr Beslisdatum B&W rs april 2008 Dossiernummer 8r6.453 Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeente Heusden

Verordening klantenraad gemeente Heusden Verordening klantenraad gemeente Heusden Artikel 1 Begripsomschrijving het DB het dagelijks bestuur van de ISD het AB het algemeen bestuur van de ISD het college het college van de gemeente Heusden raad

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Verordening cliëntenparticipatie WSW Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Verordening cliëntenparticipatie WSW Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008 Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie WSW 2008 Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008 Wettelijke grondslag Wet sociale werkvoorziening,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling WOZL (2)

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling WOZL (2) Pagina 1 van 6 GEMEENTE NUTH Raad: 17 november 2009 Agendapunt: Reg.nr: WEBU/2009/14433 RTG: 3 november 2009 AAN DE RAAD Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling WOZL (2) Inleiding Met ingang van

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordeningen WSW

Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordeningen WSW Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordeningen WSW Datum voorstel : 15 mei 2008 Raadsvergadering d.d. : 24 juni 2008 Volgnummer : 2008R0037, agendanummer 16 Sector : MZ Portefeuillehouder : H. Hemmes Aan de raad,

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van het lid Lempens (SP) over problemen bij sociale werkvoorziening Drechtwerk (ingezonden 19 februari 2009)

Antwoorden op de vragen van het lid Lempens (SP) over problemen bij sociale werkvoorziening Drechtwerk (ingezonden 19 februari 2009) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Vooruit met de Wsw. DB 22 januari 2009/6

Vooruit met de Wsw. DB 22 januari 2009/6 Vooruit met de Wsw DB 22 januari 2009/6 Vooruit met de Wsw Inleiding Op 10 november 2008 is door het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid- Limburg (WOZL) de beleidsnotitie Vooruit

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Modernisering Wsw 1

INHOUDSOPGAVE. Modernisering Wsw 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 Aanpak... 2 Pijlers van wet- en regelgeving... 3 Tijdpad... 3 2. Opdrachtformulering... 3 3. Huidige Wet sociale werkvoorziening... 4 3.1. Oorsprong Wsw in het kort... 4

Nadere informatie

Voorgestelde besluit: Het visiedocument Bouwstenen voor een gezamenlijke visie op de Wsw vast te stellen.

Voorgestelde besluit: Het visiedocument Bouwstenen voor een gezamenlijke visie op de Wsw vast te stellen. Vergadering: 20 januari 2009 Agendanummer: 11 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar: A. Hoogsteen, 0595-750303 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hoogsteen) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt) Vergadering: 10 februari 2015 Agendanummer: 6a Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, 0595-447704 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.J. Bolt) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening Nota van B&W Onderwerp Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl SZW/BB

Nadere informatie

Advies PGB Begeleid Werken. zelf doen en meer bereiken

Advies PGB Begeleid Werken. zelf doen en meer bereiken Advies PGB Begeleid Werken zelf doen en meer bereiken Wsw-adviesraad Rotterdam 17 januari 2014 1 Leden Wsw-adviesraad Rotterdam Dhr. M. Slootweg (voorzitter) Dhr. R. Palmars (secretaris) Dhr. M.M. de Gelder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Verordening persoonsgebonden budget Wet sociale werkvoorziening.

Voorstel van het college inzake Verordening persoonsgebonden budget Wet sociale werkvoorziening. rv 108 Haeghe Groep HGR/2008.4 RIS 154854_080603 Gemeente Den Haag RIS154854_04-JUN-2008 Voorstel van het college inzake Verordening persoonsgebonden budget Wet sociale werkvoorziening. Inleiding Op 1

Nadere informatie

De cliënt centraal. Een GroenLinks visie op de modernisering van de WSW in Leiden

De cliënt centraal. Een GroenLinks visie op de modernisering van de WSW in Leiden De cliënt centraal Een GroenLinks visie op de modernisering van de WSW in Leiden Fractie GroenLinks Leiden, februari 2007 1. De lokale discussie De Wet Sociale Werkvoorziening wordt met ingang van 1-1-2008

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Verslag van de wijzigingen in 2008 van de Wet sociale werkvoorziening

Verslag van de wijzigingen in 2008 van de Wet sociale werkvoorziening Verslag van de wijzigingen in 2008 van de Wet sociale werkvoorziening Inleiding In 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. De aanleiding daarvoor was tweeledig. Enerzijds ging het om de

Nadere informatie

Toekomstvisie sociale werkvoorziening voor de GR Drechtwerk

Toekomstvisie sociale werkvoorziening voor de GR Drechtwerk Toekomstvisie sociale werkvoorziening voor de GR Drechtwerk Algemeen Bestuur, 26 maart 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding Deel 1 Huidige situatie 2. Analyse van de huidige situatie en de doelen waar we voor

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Vaststellen nota Beleidskaders 2014-2015 Participatiewet/Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg en instemmen met de daarin opgenomen beleidskaders alsmede instemmen

Nadere informatie