PFERD VALUE. Uw meerwaarde met PFERD PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY VERTROUW BLAUW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PFERD VALUE. Uw meerwaarde met PFERD PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY VERTROUW BLAUW"

Transcriptie

1 PFERD VALUE Uw meerwaarde met PFERD VERTROUW BLAUW PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY 1

2 PFERDVALUE De optimaisering van de arbeidsprocessen door het gebruik van krachtige premium-gereedschappen en machines heeft een positieve uitwerking op het rendement in uw bedrijf. Wie angdurig efficiënt handet, die handet ook duurzaam. De resutaten uit de PFERD-aboratoria asmede uit de producttesten van onafhankeijke testinstituten bewijzen: PFERD-gereedschappen bieden een meetbare meerwaarde. Beeef de meerwaarde van PFERD. Ontdek nu PFERDERGONOMICS en PFERDEFFICIENCY.

3

4 PFERD Triingen verminderen Rendeme verhogen Lawaai reduceren PFERDERGONOMICS Comfort verhogen Emissies verminderen 4

5 VALUE nt Hupbronnen optimaa inzetten Tijd & kosten besparen PFERDEFFICIENCY Energie besparen Afva verminderen PFERDVIDEO Overige informatie over PFERDVALUE vindt u hier of op 5

6 PFERDERGONOMICS 6

7 PFERDERGONOMICS Ergonomie is een beangrijk aspect van de gezondheidsbescherming in bedrijven. Doe is de arbeidsvoorwaarden zo te organiseren, dat het comfort van de gebruiker verbetert en zijn gezondheid geen nadeige invoed ondervindt ook niet onder zware arbeidsomstandigheden en bij angdurige uitoefening van de werkzaamheden. As producent van handgeeide gereedschappen voeen wij ons tegenover de gebruiker bijzonder verpicht om aan meer veiigheid en werkcomfort asmede het gezond bijven bij te dragen. Daarom staat bij PFERD de mens centraa in ae processen, die een handgeeid gereedschap in zijn ontstaan dooroopt van research en ontwikkeing tot aan de fabricage van een serierijp product. Aan de hand van vier pictogrammen herkent u, in een oogopsag, weke PFERDERGONOMICS voordeen onze innovatieve gereedschapsopossingen in vergeijking met de traditionee gebruikte producten bieden. PFERD biedt in het kader van PFERDERGONOMICS ergonomisch geoptimaiseerde gereedschappen en machines aan, die tot meer veiigheid en arbeidscomfort eiden en daardoor tot het gezond bijven bijdragen. 7

8 PFERDERGONOMICS Gebruikers van handgeeide gereedschappen worden in een aanzienijke mate aan mechanische triingen bootgested. De gevogen van deze triingen kunnen beemmeringen van prestaties en het verminderen van de gezondheidstoestand zijn. PFERD-gereedschappen en -machines met het pictogram "VibrationFiter" veroorzaken aanzienijk minder triingen dan vergeijkbare producten. Lawaai op de werkpek kan een beasting worden. Afhankeijk van de bezigheid en persoonijk ervaren kunnen geuiden bij het werk astig, storend en zefs nadeig voor de gezondheid zijn. Het pictogram "NoiseFiter" kenmerkt PFERD-gereedschappen en -machines, die met het oog op hun geuidsontwikkeing geoptimaiseerd werden en waarvan een gereduceerde kans op gehoorbeschadiging uitgaat. De uchtkwaiteit in werkruimtes wordt door stof beïnvoed. Voor de bedreiging van de gezondheid is niet aeen het stofgehate van de schadeijke stoffen verantwoordeijk, maar in de eerste paats de grootte van het stofpartike: des te keiner, des te hoger het risicogevaar. PFERD-gereedschappen, die tijdens het gebruik minder stof veroorzaken dan anderen, zijn voorzien van het pictogram "EmissionFiter". Oievrije persuchtmachines van PFERD veroorzaken verminderde emissies en zijn eveneens voorzien van het pictogram "EmissionFiter". Het woord "haptiek" wordt normaa gesproken met tastzin en mechanische prikkes in verband gebracht. PFERD brengt de definitie van het begrip verder onder woorden. Want bij het gebruik van gereedschappen komt het er op aan, dat het werk met de geringste krachtinspanning bij de best mogeijke controe en zo groot mogeijk comfort kan geschieden. PFERD-gereedschappen en -machines met het pictogram "HapticFiter" staan krachtbesparend, vermoeidheidsarm en ergonomisch werken toe. PFERDVIDEO Overige informatie over PFERDVALUE vindt u hier of op 8

9 PFERDERGONOMICS Voorschriften, richtijnen en verkaringen HAND-ARM-VIBRATIES Grenswaarden voor de dageijkse dosiswaarde A(8) Meetwaarde Maatrege A(8) 2,5 m/s² Geen vereist 2,5 m/s² < A(8) 5,0 m/s² Schoingspicht, programma vibratievermindering, aanbieden van een arbeidsgeneeskundige voorzorg 5,0 m/s² < A(8) Meteen oorzaken vaststeen en maatregeen nemen, het aanbieden van een arbeidsgeneeskundige voorzorg Basis: Lawaai- en vibratie-werkbeschermingsverordening LAWAAI Grenswaarden voor de dageijkse awaaiexpositiewaarde L Aeq van het geuidsdrukniveau in db(a) resp. geuidsdrukpiekwaarde in db(c) Meetwaarde Maatrege L Aeq < 80 db(a)/135 db(c) Geen vereist 80 db(a)/135 db(c) L Aeq < 85 db(a)/137 db(c) Schoingspicht, gehoorbescherming ter beschikking steen, aanbieding van een arbeidsgeneeskundig voorzorgonderzoek 85 db(a)/137 db(c) L Aeq Draagpicht van gehoorbescherming, programma voor awaaivermindering, kenmerken en afgrenzen van de awaaisectoren, zorgen voor een arbeidsgeneeskundig voorzorgonderzoek Basis: Lawaai- en vibratie-werkbeschermingsverordening Ter verduideijking: 80 db(a) komt overeen met een verbijf van 5 meter naast een hoofdverkeersweg. 85 db(a) komt ongeveer overeen met een haardroger direct bij het oor. Bij angere inwerktijd wordt deze waarde as oorzaak gezien voor beginnende gehoorprobemen. STOF De uchtkwaiteit in werkruimtes moet essentiee overeenkomen met de buitenuchtkwaiteit. Om gezondheidsredenen is naast het stofgehate van de schadeijke stoffen de grootte van het stofpartike besissend. Een partike met een diameter groter dan 10 μm (1 micrometer is een duizendste miimeter), het zogenaamde grof stof, bijft meer of minder goed aan de neusharen of de sijmhuid van het reukdee van de neus hangen. Keinere of de keinste stofpartikes (fijnstof, utrafijne partikes) kunnen via de uchtwegen en de bronchiën tot diep in de ongen doordringen. Daarom wordt het fijnstof ook as inhaeerbaar resp. as ongingaand fijnstof gekenmerkt. Basis: Gevaarijke stoffenverordening (GevStofV), technische reges voor gevaarijke stoffen (TRGS) speciaa de TRGS 900 LICHAMELIJKE BELASTING Werken met verhoogde krachtsinspanning of in ongunstige ichaamshoudingen, voora over een angere tijd, kunnen schade aan de gezondheid berokkenen en zijn een gevaar voor het spierskeet-systeem. Er kunnen chronische beschadigingen optreden met voortdurend toenemende angdurige kachten, zoas toename van gewrichtsziektes, peesschedeontstekeningen, beschadigingen van omringende zenuwen en spierverkrampingen. Vogens 5 Wet Arbeidsbescherming (Duitsand) is de werkgever verpicht, de arbeidsomstandigheden met betrekking tot uw mogeijke gezondheidsbeschadigende invoeden te evaueren. Voor de beoordeing moet de combinatie tijdsduur, frequentie, houding, actiekracht en uitvoeringsvoorwaarden in acht worden genomen. Een mogeijkheid om deze gezondheidsbeschadigende invoeden tegen te werken, is het gebruik van keine, ichte en gemakkeijk hanteerbare asmede gemakkeijk te eiden gereedschappen en machines. Basis: Wet arbeidsbescherming Duitsand 9

10 PFERDEFFICIENCY De efficiency staat in het middepunt van ae arbeidsprocessen. Zij komt voort uit de besparing van kosten enerzijds en de stijging van productiviteit anderzijds. In deze optiek staan gebruikers dageijks voor de uitdaging hun taken sne, succesvo en met het beste resutaat af te handeen. De efficiency van de gebruikte gereedschappen bijkt niet aeen uit het recent verkregen werkresutaat maar ook uit het feit hoe het gebruik van deze gereedschappen angdurig inwerkt op mens, machine en het continue-bedrijf. As kwaiteitsproducent concentreert PFERD zich bij de ontwikkeing van ae producten steeds op het economisch optimae. Bovendien is het aan het icht brengen van overige besparingspotentiëen een voor zichzef gested doe van PFERD en de basis voor de ontwikkeing van duurzaam efficiënte producten. In het kader van PFERDEFFICIENCY biedt PFERD innovatieve, krachtige gereedschapsopossingen en machines met een uitstekende economische meerwaarde aan. Zij geven perfecte resutaten in zeer korte tijd, besparen energie en/of produceren minder kostenveroorzakend afva. Bovendien dragen zij bij tot ang constant presteren van de gebruiker en een hogere productiviteit. Aan de hand van vier pictogrammen herkent u, in een oogopsag, weke uitstekende economische meerwaarde onze innovatieve gereedschapsopossingen bieden in vergeijking met de traditionee gebruikte producten. 10

11 PFERDEFFICIENCY 11

12 PFERDEFFICIENCY Het energieverbruik (eektriciteit/persucht) van gereedschappen en machines in het dageijks gebruik is een aanzienijke economische factor. PFERD-gereedschappen en -machines, die minder energie nodig hebben, bijvoorbeed door een duideijk hoger rendement, zijn voorzien van het pictogram "EnergySaving". Ook gereedschappen, die op basis van beperkte afmetingen op keinere machines bij geijk of beter rendement gebruikt kunnen worden, zijn gekenmerkt met dit pictogram. Afva is in verschiende uitvoeringen aomtegenwoordig in het bedrijf. De geproduceerde afva, zowe gesorteerd as rest- of chemisch afva, veroorzaakt extra werk en kosten. PFERD-gereedschappen, die minder afva veroorzaken, bijvoorbeed door geijke of betere afname- of verspanend vermogen bij minder sijtage of door een overduideijk hogere standtijd, worden gekenmerkt met het pictogram "WasteSaving". Tijd is ged en is daarmee een beangrijke economische factor. Reeds door keine veranderingen kan vee tijd en daarmee baar ged bespaard worden. Het pictogram "TimeSaving" kenmerkt PFERD-gereedschappen en -machines, die duideijk sneer naar het gewenste resutaat eiden, bijvoorbeed door een hogere agressiviteit of rendement. Het pictogram verwijst ook naar gereedschappen met minder frequente gereedschapswisses. Innovatieve gereedschapsopossingen, die het werk ichter maken en daarmee ang en gemakkeijk werken mogeijk maken, zijn eveneens voorzien van het pictogram "TimeSaving". Door een optimaa en efficiënt gebruik van bestaande grondstoffen kunnen grote besparingen verkregen worden. Daarbij is het beangrijk, niet aeen het productieproces van een product, maar ook de totae evenscycus te bekijken van het productidee tot aan einde evensoop. Met betrekking tot aangedreven gereedschappen hebben onderzoeken uitgewezen, dat het met afstand grootste aandee van de grondstoffen bij het gebruik van de gereedschappen in de bedrijven verbruikt wordt. Ook de mens as arbeidskracht is een beangrijke hupbron. Het prestatievermogen van een gebruiker is besissend voor de productiviteit in het opende proces en moet daarom zo goed mogeijk behouden worden. PFERD-gereedschapsopossingen, die met de pictogrammen "EnergySaving", "TimeSaving", "WasteSaving" en een of meerdere PFERDERGONOMICS -voordeen gekenmerkt zijn, krijgen aanvuend het pictogram "ResourceSaving". Zij zijn bijzonder economisch tijdens het gebruik bij de verbruiker en houden tegeijkertijd hun gezondheid en prestatievermogen. PFERDVIDEO Overige informatie over PFERDVALUE vindt u hier of op 12

13 PFERDEFFICIENCY Waardebepaing, meetgrootten en verkaringen ENERGIEBEHOEFTE Een groot dee van de energie wordt verbruikt in de industrie. Door de optimaisering van productiemethodes of -processen bieden zich tekens enorme besparingspotentiëen aan. Bij het gebruik van aangedreven gereedschappen is energie in de vorm van stroom (kwh) of persucht (m³) nodig. De energiebehoefte wordt maatgevend bepaad door prestatiekenmerken van gereedschap in combinatie met de gekozen machine. Des te hoger de efficiency van het gereedschap of machine, des te minder energie is nodig. Met betrekking tot de energiebehoefte speet bijvoorbeed ook de grootte en het gewicht van het gereedschap of machine een besissende ro. AFVAL Met betrekking tot het vermijden van afva, hergebruik en het opruimen staan bedrijven zowe uit ecoogische as uit economische gronden voor een uitdaging. Hierbij moet niet aeen de productie bekeken worden maar ook het product zef. Heeft het product een ange evensduur of zijn de osse onderdeen goed te recycen. Bedrijven, die producten met een ange evensduur gebruiken, sparen grondstoffen en produceren minder afva. Bij het gebruik van gereedschappen bijven verseten deen of restanten over, die voor de afwikkeing van de werkopdracht niet verder gebruikt kunnen worden. Des te minder gereedschappen en grondstoffen per werkopdracht ingezet worden, bijvoorbeed op basis van een hogere agressiviteit, standtijd of de besparing van een bewerkingsfase, des te minder afva er ontstaat. TIJD Bij de afhandeing van een werkopdracht is tijd een beangrijke meetgrootte. Om de efficiency van een proces te beoordeen, moet het opgeeverde vermogen in reatie tot de benodigde tijd in beschouwing worden genomen. Des te sneer het gewenste resutaat bereikt wordt, des te efficiënter. Bij het gebruik van handgeeide gereedschappen kan de vogende berekening ten grondsag geegd worden: Totae tijd = daadwerkeijke bewerkingstijd + gereedschapswisse- of stetijden + rusttijden GRONDSTOFFENEFFICIENCY Grondstoffenefficiency betekent, met minimaa gebruik van hupbronnen de best mogeijke waardeschepping verkrijgen. Grondstoffenefficiency = nut kosten Maatregeen ter verhoging van de grondstoffenefficiency zijn: reducering van het energieverbruik daen van het materiaaverbruik vermijden resp. vermindering van afva verhoging van de productiviteit door reducering van de benodigde totae tijd het in standhouden van de gezondheid en het prestatievermogen van de gebruiker Door het gebruik van gereedschappen met een ange evensduur en een hoog vermogen worden hupbronnen bespaard en de efficiency op de werkpek verhoogd. 13

14 VALUECHECK In het kader van de VALUECHECK wordt u kosteoos door PFERD samen met uw vakhandeaar ter paatse bezocht. Zij anayseren met u de gebruikte gereedschappen en machines met betrekking tot de gezondheidsbedreigende beastingen asmede de efficiency op de werkpek. Daarbij ontvangt u een uitvoerig zakeijk advies en een rapport, dat u verbeteringspotentiëen voorstet. Bovendien werkt PFERD samen met onafhankeijke instituten, die gedetaieerde metingen en een aansuitende wetenschappeijke anayse over de thema's ergonomie en efficiency op de werkpek kunnen verwezenijken. Zo heeft u ae beastingen en zwakke punten zeer nauwkeurig in beed en kunt u doegericht handeen. Vraag uw PFERD-verkoopadviseur er naar. Hij brengt u graag in contact. PFERD biedt naast innovatieve hoogkwaitatieve gereedschappen ook speciaa ontwikkede beschermende middeen, om maximae veiigheid bij het gebruik van handgeeide gereedschappen te waarborgen. Tijd meten Toerenta meten Kracht meten Afname meten Bewerkingsstappen teen 14

15 Lawaai meten Bewerkingsstappen teen Triingen meten Verbeteringspotentiëen vaststeen Emissies meten Hoeveeheid afva vaststeen Energieverbruik meten 15

16 De combinatie voor uw succes Arbeiders over de hee wered vertrouwen bauw en kiezen PFERD. De combinatie van individuee advies en innovatieve hoogkwaiteitsgereedschappen met de vakbekwaamheid van de gebruiker ter paatse garandeert steeds het optimae resutaat voor iedere opgave. De PFERD-formue Innovatieve hoogkwaiteitsgereedschappen + individuee, doegericht advies + juist gekozen machine + vakbekwaamheid van de gebruiker = Optimaa, economisch resutaat PFERDVIDEO Overige informatie over de PFERDgereedschappen vindt u hier of op 16

17 17

18 PFERDVALUE - Programmaoverzicht Dit overzicht toont u de PFERDVALUE highights uit het PFERD-programma. Aan de hand van de pictogrammen herkent u in een oogopsag, weke meerwaarde onze innovatieve gereedschapsopossingen u bieden in vergeijking met de traditionee gebruikte producten. Product/ productgroep Cataogusbz. Vergeijkend product Cataogus 201 Werkpaatsvijen met ergonomisch vijhecht Houders voor hardmetaen vijen Scherpvijen met ergonomisch vijhecht Ergonomische vijhechten Kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP Houtraspen met ergonomisch vijhecht Hoefschaaf Handschrapers Cataogus 202 HM-stiftfrezen Vertanding STEEL HM-stiftfrezen Vertanding INOX HM-stiftfrezen Vertanding CAST HM-stiftfrezen Vertanding PLAST HM-stiftfrezen Vertanding MICRO HM-stiftfrezen met HICOAT -coating HM-stiftfrezen voor de bewerking van kanten Vertanding EDGE Systeem voor de bewerking van kanten EDGE FINISH Cataogus 203 Stiftstenen Hardheid J Cataogus 204 COMBICLICK -gereedschappen COMBIDISC -sijpgereedschappen Lameensijpstiften 7 13 Werkpaatsvijen met traditionee vijhecht 23 Traditionee hardmetaen vijhouder zonder ergonomisch vijhecht Scherpvijen met traditionee vijhecht 29, 56 Traditionee vijhechten Traditionee kettingzaagvijen Houtraspen met traditionee vijhecht 36 Hoefraspen 59 Vijen Traditionee kruisvertande stiftfrezen Traditionee kruisvertande stiftfrezen Traditionee kruisvertande stiftfrezen Traditionee kruisvertande stiftfrezen Stiftstenen Ongecoate stiftfrezen Traditionee kruisvertande stiftfrezen N! Lameensijp- en afbraamschijven Stiftstenen zonder keramische korre 8 16 Traditionee gereedschappen zonder snespansysteem en koeing (bijv. fiberschijven, kitschijven) Traditionee gereedschappen zonder snespansysteem (bijv. fiberschijven, kitschijven, zefkevende schijven) Stiftstenen (onfexibe) Lameensijpwieen Sijpwieen (onfexibe) POLIFLAP -sijpwie 71 Sijpwieen (onfexibe) N! Nieuw

19 PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY 19

20 PFERDVALUE - Programmaoverzicht Product/ productgroep Cataogusbz. Vergeijkend product Kussensijpers 73 Stiftstenen (onfexibe) POLISTAR en POLISTAR-TUBE Stiftstenen (onfexibe) POLINOX -compactsijpwieen PNER Sijpwieen (onfexibe) POLINOX -compactsijpdiscs PNER 79 Sijpwieen en sijpstiften (onfexibe) POLINOX -compactsijpwieen PNK 81 Sijpwieen (onfexibe) POLINOX -stiftstenen Sijpwieen en sijpstiften (onfexibe) POLINOX -sijpwieen Sijpwieen en sijpstiften (onfexibe) POLINOX -sijpwasen 88 Sijpwieen en sijpstiften (onfexibe) POLINOX -schijven 89 Sijpwieen en sijpstiften (onfexibe) POLINOX -schijven voor marmoreerschijfhouders 90 Sijpwieen en sijpstiften (onfexibe) Cataogus 205 Diamantstuitvijen en sets Diamant-Handy-vijen en sets Diamant-werkpaatsvijen met ergonomisch vijhecht Diamant-sijpstiften CBN-sijpstiften Diamant-doorsijpschijven 13 Producten van de concurrent 16 Producten van de concurrent 17 Diamant-werkpaatsvijen met traditionee vijhecht Traditionee stiftstenen Traditionee stiftstenen Traditionee doorsijpschijven Cataogus 206 Combisijpschijf DUODISC 12 Afbraam- en doorsijpschijven inc. gereedschapswisse Afbraamschijven WHISPER Traditionee afbraamschijven 20

21 PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY 21

22 PFERDVALUE - Programmaoverzicht Product/ productgroep Cataogusbz. Vergeijkend product CC-GRIND -sijpschijven Afbraamschijven CC-GRIND -SOLID-sijpschijven Afbraamschijven POLIFAN -ameensijpschijven Afbraamschijven Lameensijpschijf POLIFAN -STRONG Lameensijpschijf POLIFAN -CURVE Afbraamschijven en traditionee ameensijpschijven Afbraamschijven en traditionee ameensijpschijven Dunne doorsijpschijven 44 54, 56, Diamant-doorsijpschijven Cataogus 207 Stationaire doorsijpschijven met staen kern Dikkere doorsijpschijven Kunsthars gebonden doorsijpschijven met siiciumcarbide (C) bij het doorsijpen van steen, beton en teges 14 Traditionee doorsijpschijven zonder staen kern Cataogus 208 Ronde borstes POLISCRATCH 14 Traditionee ronde borstes COMBITWIST borstes 16, 18, 34, 36, 39 Traditionee ronde borstes Ronde borstes met pastic ichaam 21 Traditionee ronde borstes Komborstes met pastic ichaam 22 Traditionee komborstes Handborstes met pastic ichaam Cataogus 209 Rechte persuchtmachine PGT 1/1000 Rechte persuchtmachine PGAS 2/800 E Rechte persuchtmachine PGAS 1/700 Rechte persuchtmachine PGTA 3/700 Rechte persuchtmachine PGAS 1/550 Rechte persuchtmachine PG 3/500 S Rechte persuchtmachine PGAS 3/500 HV 42 Traditionee handborstes 9 Oieneve gesmeerde machine 10 Rechte persuchtmachine zonder eastisch geagerde as 12 Traditionee rechte persuchtmachine 13 Oieneve gesmeerde machine 15 Traditionee rechte persuchtmachine 16 Traditionee rechte persuchtmachine 16 Traditionee rechte persuchtmachine 22

23 PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY 23

24 PFERDVALUE - Programmaoverzicht Product/ productgroep Cataogusbz. Vergeijkend product Rechte persuchtmachine PGAS 3/440 DH Rechte persuchtmachine PG 3/380 DH Rechte persuchtmachine PGAS 4/350 E Rechte persuchtmachine PGAS 7/250 E-HV Rechte persuchtmachine PGAS 5/230 VE-HV Rechte persuchtmachine PGAS 8/220 VS-HV Rechte persuchtmachine PG 3/210 DH Rechte persuchtmachine PGAS 5/180 VE-HV Rechte persuchtmachine PGAS 9/180 V-HV Rechte persuchtmachine PGAS 8/160 VM-HV Rechte persuchtmachine PGAS 9/120 V-HV Rechte persuchtmachine PGAS 8/100 VM-HV Haakse persuchtmachine PWS 3/200 DH 17 Traditionee rechte persuchtmachine 18 Traditionee rechte persuchtmachine 19 Rechte persuchtmachine zonder eastisch geagerde as 22 Rechte persuchtmachine zonder eastisch geagerde as 23 Rechte persuchtmachine zonder eastisch geagerde as 24 Traditionee rechte persuchtmachine 25 Traditionee rechte persuchtmachine 27 Rechte persuchtmachine zonder eastisch geagerde as 28 Oieneve gesmeerde machine 29 Traditionee rechte persuchtmachine 31 Oieneve gesmeerde machine 33 Traditionee rechte persuchtmachine 40 Traditionee haakse persuchtmachine Haakse persuchtmachine PWSA 5/ HV Haakse persuchtmachine PWSA 5/160 HV Haakse persuchtmachine PWSA 5/130 HV Haakse persuchtmachine PW 3/120 DH Haakse persuchtmachine PWAS 9/120 HV Haakse persuchtmachine PWAS 13/120 AVH Persucht-bandsijpmachine PBSA 5/160 HV 925 Persucht-bandsijpmachine PBSA 5/160 DH ova Persuchtmotor PMAS 5/230 HV Rechte eektrische sijpmachine UGER 5/250 SI 230 V Rechte eektrische sijpmachine UGER 5/90 SI 230 V Haakse eektrische sijpmachine UWER 5/200 SI 230 V Eektro-Motor EMER 5/250 SI 230 V Eektro-Motor EMER 11/90 SI 230 V Eektrische hoeknaadsijpmachine KNER 5/34 V-SI 230 V Buigzame asmachines RUER 5/250 SI 230 V Buigzame asmachines RUER 10/250 SI 230 V Buigzame asmachines RUG 19/120 SI 230 V Buigzame asmachines RUER 8/180 SI 230 V 42 Oieneve gesmeerde machine 43 Oieneve gesmeerde machine 44 Oieneve gesmeerde machine 45 Traditionee haakse persuchtmachine 46 Oieneve gesmeerde machine 47 Traditionee haakse persuchtmachine 50 Oieneve gesmeerde machine 50 Oieneve gesmeerde machine 52 Oieneve gesmeerde machine 60 Traditionee rechte sijpmachine 62 Traditionee rechte sijpmachine 66 Traditionee haakse sijpmachine 72 Traditionee rechte sijpmachine 73 Traditionee rechte sijpmachine 74 Traditionee hoeknaadsijpmachine 79 Traditionee rechte sijpmachine 79 Traditionee rechte sijpmachine 79 Traditionee rechte sijpmachine 81 Traditionee rechte sijpmachine 24

25 PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY 25

26 PFERDVALUE - Programmaoverzicht Product/ productgroep Cataogusbz. Vergeijkend product Buigzame asmachines MMEW 11/ V 81 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines ME 22/ V Buigzame asmachines MEW 18/ V 83 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines MD /400 V 85 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines MD 10 B1 230/400 V 85 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines MD 10 B2 230/400 V 85 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines MD 10 D 230/400 V 85 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines MME 40/ V 87 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines SD Traditionee rechte sijpmachine Antivibratiehandgrepen SENSOHANDLE EDGE FINISH UWER 18/110 EF-R3/45 TK 230 V EDGE FINISH UWER 18/110 EF-30 TK 230 V 110 Traditionee handgrepen N! Producten van de concurrent EDGE FINISH UWER 18/110 EF 230 V N! Producten van de concurrent N! Nieuw

27 PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY 27

28 ARGENTINA AUSTRALIA BELGIË BOSNA I HERCEGOVINA BRASIL БЪЛГАРИЯ CHILE TA RICA DANMARK DEUTSCHLAND REPÚBLICA DOMINICANA ECUADOR EL SALVADOR EE OMI FRANCE ΕΛΛΆΔΑ UNITED KINGDOM GUATEMALA भ रत INDONESIA ÉIRE Í D ITALIA CANADA ҚАЗАҚСТАН COLOMBIA KOSOVA HRVATSKA CUB ATVIJA LIETUVA MALAYSIA MÉXICO NEW ZEALAND NICARAGUA NEDERLAND NORGE ER REICH PANAMÁ PERÚ PILIPINAS POLSKA PORTUGAL ROMÂNIA РОССИЯ SVERI SCHWEIZ СРБИЈА SINGAPORE SLOVENSKO SLOVENIJA ESPAÑA SUID A ราชอาณาจ กรไทย ČESKÁ REPUBLIKA TÜRKIYE УКРАЇНА MAGYARORSZÁG URUGU UNITED STATES OF AMERICA VENEZUELA ARGENTINA AUSTRALIA UE BOSNA I HERCEGOVINA BRASIL БЪЛГАРИЯ CHILE COSTA RICA DANMARK DEUTSCHLA BLICA DOMINICANA ECUADOR EL SALVADOR EESTI SUOMI FRANCE ΕΛΛΆΔΑ UNITED KI GUATEMALA भ रत INDONESIA ÉIRE ÍSLAND ITALIA CANADA ҚАЗАҚС OMBIA KOSOVA HRVATSKA CUBA LATVIJA LIETUVA MALAYSIA MÉXICO NE AND NICARAGUA NEDERLAND NORGE ÖSTERREICH PANAMÁ PERÚ PILIPINAS POL TUGAL ROMÂNIA РОССИЯ SVERIGE SUISSE СРБИЈА SINGAPORE S KO SLOVENIJA ESPAÑA SUID AFRIKA ราชอาณาจ กรไทย ČESKÁ REPUBLIKA TÜRK ЇНА MAGYARORSZÁG URUGUAY UNITED STATES OF AMERICA VENE RGENTINA AUSTRALIA BELGIË BOSNA I HERCEGOVINA BRASIL БЪЛГАРИЯ CHILE CO DANMARK DEUTSCHLAND REPÚBLICA DOMINICANA ECUADOR EL SALVADOR EESTI SUO NCE ΕΛΛΆΔΑ UNITED KINGDOM GUATEMALA भ रत INDONESIA ÉIRE ÍSLAND CANADA ҚАЗАҚСТАН COLOMBIA KOSOVA HRVATSKA CUBA LATVIJA MALAYSIA MÉXICO NEW ZEALAND NICARAGUA NEDERLAND NORGE ÖSTERREICH PANA PERÚ PILIPINAS POLSKA PORTUGAL ROMÂNIA РОССИЯ SVERIGE ERA СРБИЈА SINGAPORE SLOVENSKO SLOVENIJA ESPAÑA SUID AFRIKA ราชอาณ ESKÁ REPUBLIKA TÜRKIYE УКРАЇНА MAGYARORSZÁG URUGUAY UN S OF AMERICA VENEZUELA ARGENTINA AUSTRALIA BELGIQUE BOSNA I HERCEGO IL БЪЛГАРИЯ CHILE COSTA RICA DANMARK DEUTSCHLAND REPÚBLICA DOMINICANA EC EL SALVADOR EESTI SUOMI FRANCE ΕΛΛΆΔΑ UNITED KINGDOM GUATEMALA भ रत ESIA ÉIRE ÍSLAND ITALIA CANADA ҚАЗАҚСТАН COLOMBIA KOSO SKA CUBA LATVIJA LIETUVA MALAYSIA MÉXICO NEW ZEALAND NICARAGUA NEDER E ÖSTERREICH PANAMÁ PERÚ PILIPINAS POLSKA PORTUGAL ROMÂNIA РОССИЯ S SCHWEIZ СРБИЈА SINGAPORE SLOVENSKO SLOVENIJA ESPAÑA SUID ราชอาณาจ กรไทย ČESKÁ REPUBLIKA TÜRKIYE УКРАЇНА MAGYARORSZÁG URUG UNITED STATES OF AMERICA VENEZUELA ARGENTINA AUSTRALIA B I HERCEGOVINA BRASIL БЪЛГАРИЯ CHILE COSTA RICA DANMARK DEUTSCHLAND REPÚ INICANA ECUADOR EL SALVADOR EESTI SUOMI FRANCE ΕΛΛΆΔΑ UNITED KINGDOM GU भ रत INDONESIA ÉIRE ÍSLAND ITALIA CANADA ҚАЗАҚСТАН COLOMB KOSOVA HRVATSKA CUBA LATVIJA LIETUVA MALAYSIA MÉXICO NEW ZEALAND NIC EDERLAND NORGE ÖSTERREICH PANAMÁ PERÚ PILIPINAS POLSKA PORTUGAL RO РОССИЯ SVERIGE SUISSE СРБИЈА SINGAPORE SLOVENSKO SLOVEN ÑA SUID AFRIKA ราชอาณาจ กรไทย ČESKÁ REPUBLIKA TÜRKIYE УКРАЇНА MAGY G URUGUAY UNITED STATES OF AMERICA VENEZUELA ARGENTINA IA BELGIQUE BOSNA I HERCEGOVINA BRASIL БЪЛГАРИЯ CHILE COSTA RICA DANM SCHLAND REPÚBLICA DOMINICANA ECUADOR EL SALVADOR EESTI SUOMI FRANCE ΕΛΛ D KINGDOM GUATEMALA भ रत INDONESIA ÉIRE ÍSLAND ITALIA CAN СТАН COLOMBIA KOSOVA HRVATSKA CUBA LATVIJA LIETUVA MALAYSIA W ZEALAND NICARAGUA NEDERLAND NORGE ÖSTERREICH PANAMÁ PERÚ PILIP KA PORTUGAL ROMÂNIA РОССИЯ SVERIGE SVIZZERA СРБИЈА SIN SLOVENSKO SLOVENIJA ESPAÑA SUID AFRIKA ราชอาณาจ กรไทย ČESKÁ REPUBL IYE УКРАЇНА MAGYARORSZÁG URUGUAY UNITED STATES OF AMER UELA ARGENTINA AUSTRALIA BELGIË BOSNA I HERCEGOVINA BRASIL БЪЛГАРИЯ RICA DANMARK DEUTSCHLAND REPÚBLICA DOMINICANA ECUADOR EL SALVADOR EES ANCE ΕΛΛΆΔΑ UNITED KINGDOM GUATEMALA भ रत INDONESIA ÉIRE ÍSLAND CANADA ҚАЗАҚСТАН COLOMBIA KOSOVA HRVATSKA CUBA LATVIJA MALAYSIA MÉXICO NEW ZEALAND NICARAGUA NEDERLAND NORGE ÖSTERREICH PANA PERÚ PILIPINAS POLSKA PORTUGAL ROMÂNIA РОССИЯ SVERIGE EIZ СРБИЈА SINGAPORE SLOVENSKO SLOVENIJA ESPAÑA SUID AFRIKA ราชอาณ ESKÁ REPUBLIKA TÜRKIYE УКРАЇНА MAGYARORSZÁG URUGUAY UN S OF 28 AMERICA VENEZUELA ARGENTINA AUSTRALIA BELGIQUE BOSNA I HERCEGO PFERD-kwaiteit is gecertificeerd vogens ISO IL БЪЛГАРИЯ CHILE COSTA RICA DANMARK DEUTSCHLAND REPÚBLICA DOMINICANA EC Gedrukt in Duitsand. Technische wijzigingen voorbehouden. 04/

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

Nieuw in het PFERD-programma VERTROUW BLAUW

Nieuw in het PFERD-programma VERTROUW BLAUW Nieuw in het PFERD-programma VERTROUW BLAUW Nieuwe PFERD-producten en programma-uitbreidingen 2015 als aanvulling op het gereedschappenhandboek 22 PFERD VALUE Uw meerwaarde met PFERD VERTROUW BLAUW Ontdek

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Leven onder de golven

Leven onder de golven Leven onder de goven Bescherm het even in de zee Gesteund door Marian Mudder Een actieve en keurrijke informatie- & onderwijsgids Ineiding Wekom bij Leven onder de Goven Bescherm het even in de zee, een

Nadere informatie

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl CADCAM, Cacuatie & Powernesten voor paatbewerking Duurzame enzen en onderdeen voor ae asersnijmachines www.widenhorn.n Widenhorn BV Bijna 100 jaar een begrip Onze Historie Onze Activiteiten Widenhorn is

Nadere informatie

Symaro. Meten is weten. Building Technologies

Symaro. Meten is weten. Building Technologies Symaro Meten is weten Buiding Technoogies s Symaro professionaiteit die overtuigt Symaro vereenvoudigt en standaardiseert het gebruik van opnemers Het door Siemens nieuw ontwikkede assortiment Symaro-opnemers

Nadere informatie

Gezondheid en veiligheid op de werkplek Grenswaarden voor lawaai en vibraties

Gezondheid en veiligheid op de werkplek Grenswaarden voor lawaai en vibraties Grenswaarden voor lawaai en vibraties EU-arbeidsbeschermingrichtlijnen omgezet naar het Duitse recht Verhoging van de veiligheid en verbetering van de bescherming van de gezondheid op de werkplek Richtlijnen

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Finanzien 2010-4 Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Ledenraad: Prijscompensatie is toch we het minste

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software. JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem

Nadere informatie

Vraagstukken in Menselijke Genetica

Vraagstukken in Menselijke Genetica Vraagstukken in Menseijke Genetica MODULE 4 European Initiative for Biotechnoogy Education Aan de modue hebben ben bijgedr edragen: en: Wibert Garvin (coördinator) Catherine Adey, Bernard Dixon, Jan Frings,

Nadere informatie

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen

Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit laserprinters. Indrukwekkende prestaties. Tot 47 ppm. afdrukken. LCD of 10,9 cm touchscreen Lexmark M1140, M1145 en M3150 zwart-wit aserprinters Indrukwekkende prestaties. Zwart-wit Dubbezijdig afdrukken Tot 47 ppm Beveiigd 2-regeig of 6 cm LCD of 10,9 cm touchscreen Netwerk Ecomodus Lexmark

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up Bureau- en bezoekersstoeen open mind & open up Een vooruitziende bik. Inzicht. Een heder ontwerp. Met de focus op het wezenijke, overtuigt open mind door een motiverende bewegingsvrijheid. U kunt ontspannen

Nadere informatie

PFERD-gereedschappen voor de bewerking van edelstaal

PFERD-gereedschappen voor de bewerking van edelstaal PFERD-gereedschappen voor de bewerking van edelstaal Gereedschappen voor de bewerking van edelstaal Inhoudsopgave PFERD biedt u een omvangrijk gereedschappenprogramma aan, dat voldoet aan de verschillende

Nadere informatie

nederlands akoestisch genootschap EEN NIEUWE ONTWERPMETHODE VOOR LUIDSPREKER OVERNAMEFILTERS

nederlands akoestisch genootschap EEN NIEUWE ONTWERPMETHODE VOOR LUIDSPREKER OVERNAMEFILTERS nederands akoestisch genootschap journaa nr. 97 NAG maart 1989 EEN NIEUWE ONTWERPMETHODE VOOR LUIDSPREKER OVERNAMEFILTERS R.M. Aarts Phiips Research Laboratories P.O. Box 80000, 5600 JA Eindhoven A NEW

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1)

WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1) WRELESS SYSTEM QLX-D USER GUDE Gebruikershandeiding 2014 Shure ncorporated 27A22351 (Rev. 1) BELANGRJKE VELGHEDSNSTRUCTES 1. LEES deze instructies. 2. BEWAAR deze instructies. 3. NEEM ae waarschuwingen

Nadere informatie

Veiligheid bij Evenementen

Veiligheid bij Evenementen Congres + verdiepende mastercasses 21 en 22 maart 2013 GereDome Arnhem Wegens groot succes herhaad! Vorige editie gemidded beoordeed met een 8! Veiigheid bij Evenementen Neem uw verantwoordeijkheid en

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Beromun 1 mg/5ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor intraveneuze infusie tasonermin

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Beromun 1 mg/5ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor intraveneuze infusie tasonermin Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Beromun 1 mg/5ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor intraveneuze infusie tasonermin Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie