PFERD VALUE. Uw meerwaarde met PFERD PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY VERTROUW BLAUW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PFERD VALUE. Uw meerwaarde met PFERD PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY VERTROUW BLAUW"

Transcriptie

1 PFERD VALUE Uw meerwaarde met PFERD VERTROUW BLAUW PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY 1

2 PFERDVALUE De optimaisering van de arbeidsprocessen door het gebruik van krachtige premium-gereedschappen en machines heeft een positieve uitwerking op het rendement in uw bedrijf. Wie angdurig efficiënt handet, die handet ook duurzaam. De resutaten uit de PFERD-aboratoria asmede uit de producttesten van onafhankeijke testinstituten bewijzen: PFERD-gereedschappen bieden een meetbare meerwaarde. Beeef de meerwaarde van PFERD. Ontdek nu PFERDERGONOMICS en PFERDEFFICIENCY.

3

4 PFERD Triingen verminderen Rendeme verhogen Lawaai reduceren PFERDERGONOMICS Comfort verhogen Emissies verminderen 4

5 VALUE nt Hupbronnen optimaa inzetten Tijd & kosten besparen PFERDEFFICIENCY Energie besparen Afva verminderen PFERDVIDEO Overige informatie over PFERDVALUE vindt u hier of op 5

6 PFERDERGONOMICS 6

7 PFERDERGONOMICS Ergonomie is een beangrijk aspect van de gezondheidsbescherming in bedrijven. Doe is de arbeidsvoorwaarden zo te organiseren, dat het comfort van de gebruiker verbetert en zijn gezondheid geen nadeige invoed ondervindt ook niet onder zware arbeidsomstandigheden en bij angdurige uitoefening van de werkzaamheden. As producent van handgeeide gereedschappen voeen wij ons tegenover de gebruiker bijzonder verpicht om aan meer veiigheid en werkcomfort asmede het gezond bijven bij te dragen. Daarom staat bij PFERD de mens centraa in ae processen, die een handgeeid gereedschap in zijn ontstaan dooroopt van research en ontwikkeing tot aan de fabricage van een serierijp product. Aan de hand van vier pictogrammen herkent u, in een oogopsag, weke PFERDERGONOMICS voordeen onze innovatieve gereedschapsopossingen in vergeijking met de traditionee gebruikte producten bieden. PFERD biedt in het kader van PFERDERGONOMICS ergonomisch geoptimaiseerde gereedschappen en machines aan, die tot meer veiigheid en arbeidscomfort eiden en daardoor tot het gezond bijven bijdragen. 7

8 PFERDERGONOMICS Gebruikers van handgeeide gereedschappen worden in een aanzienijke mate aan mechanische triingen bootgested. De gevogen van deze triingen kunnen beemmeringen van prestaties en het verminderen van de gezondheidstoestand zijn. PFERD-gereedschappen en -machines met het pictogram "VibrationFiter" veroorzaken aanzienijk minder triingen dan vergeijkbare producten. Lawaai op de werkpek kan een beasting worden. Afhankeijk van de bezigheid en persoonijk ervaren kunnen geuiden bij het werk astig, storend en zefs nadeig voor de gezondheid zijn. Het pictogram "NoiseFiter" kenmerkt PFERD-gereedschappen en -machines, die met het oog op hun geuidsontwikkeing geoptimaiseerd werden en waarvan een gereduceerde kans op gehoorbeschadiging uitgaat. De uchtkwaiteit in werkruimtes wordt door stof beïnvoed. Voor de bedreiging van de gezondheid is niet aeen het stofgehate van de schadeijke stoffen verantwoordeijk, maar in de eerste paats de grootte van het stofpartike: des te keiner, des te hoger het risicogevaar. PFERD-gereedschappen, die tijdens het gebruik minder stof veroorzaken dan anderen, zijn voorzien van het pictogram "EmissionFiter". Oievrije persuchtmachines van PFERD veroorzaken verminderde emissies en zijn eveneens voorzien van het pictogram "EmissionFiter". Het woord "haptiek" wordt normaa gesproken met tastzin en mechanische prikkes in verband gebracht. PFERD brengt de definitie van het begrip verder onder woorden. Want bij het gebruik van gereedschappen komt het er op aan, dat het werk met de geringste krachtinspanning bij de best mogeijke controe en zo groot mogeijk comfort kan geschieden. PFERD-gereedschappen en -machines met het pictogram "HapticFiter" staan krachtbesparend, vermoeidheidsarm en ergonomisch werken toe. PFERDVIDEO Overige informatie over PFERDVALUE vindt u hier of op 8

9 PFERDERGONOMICS Voorschriften, richtijnen en verkaringen HAND-ARM-VIBRATIES Grenswaarden voor de dageijkse dosiswaarde A(8) Meetwaarde Maatrege A(8) 2,5 m/s² Geen vereist 2,5 m/s² < A(8) 5,0 m/s² Schoingspicht, programma vibratievermindering, aanbieden van een arbeidsgeneeskundige voorzorg 5,0 m/s² < A(8) Meteen oorzaken vaststeen en maatregeen nemen, het aanbieden van een arbeidsgeneeskundige voorzorg Basis: Lawaai- en vibratie-werkbeschermingsverordening LAWAAI Grenswaarden voor de dageijkse awaaiexpositiewaarde L Aeq van het geuidsdrukniveau in db(a) resp. geuidsdrukpiekwaarde in db(c) Meetwaarde Maatrege L Aeq < 80 db(a)/135 db(c) Geen vereist 80 db(a)/135 db(c) L Aeq < 85 db(a)/137 db(c) Schoingspicht, gehoorbescherming ter beschikking steen, aanbieding van een arbeidsgeneeskundig voorzorgonderzoek 85 db(a)/137 db(c) L Aeq Draagpicht van gehoorbescherming, programma voor awaaivermindering, kenmerken en afgrenzen van de awaaisectoren, zorgen voor een arbeidsgeneeskundig voorzorgonderzoek Basis: Lawaai- en vibratie-werkbeschermingsverordening Ter verduideijking: 80 db(a) komt overeen met een verbijf van 5 meter naast een hoofdverkeersweg. 85 db(a) komt ongeveer overeen met een haardroger direct bij het oor. Bij angere inwerktijd wordt deze waarde as oorzaak gezien voor beginnende gehoorprobemen. STOF De uchtkwaiteit in werkruimtes moet essentiee overeenkomen met de buitenuchtkwaiteit. Om gezondheidsredenen is naast het stofgehate van de schadeijke stoffen de grootte van het stofpartike besissend. Een partike met een diameter groter dan 10 μm (1 micrometer is een duizendste miimeter), het zogenaamde grof stof, bijft meer of minder goed aan de neusharen of de sijmhuid van het reukdee van de neus hangen. Keinere of de keinste stofpartikes (fijnstof, utrafijne partikes) kunnen via de uchtwegen en de bronchiën tot diep in de ongen doordringen. Daarom wordt het fijnstof ook as inhaeerbaar resp. as ongingaand fijnstof gekenmerkt. Basis: Gevaarijke stoffenverordening (GevStofV), technische reges voor gevaarijke stoffen (TRGS) speciaa de TRGS 900 LICHAMELIJKE BELASTING Werken met verhoogde krachtsinspanning of in ongunstige ichaamshoudingen, voora over een angere tijd, kunnen schade aan de gezondheid berokkenen en zijn een gevaar voor het spierskeet-systeem. Er kunnen chronische beschadigingen optreden met voortdurend toenemende angdurige kachten, zoas toename van gewrichtsziektes, peesschedeontstekeningen, beschadigingen van omringende zenuwen en spierverkrampingen. Vogens 5 Wet Arbeidsbescherming (Duitsand) is de werkgever verpicht, de arbeidsomstandigheden met betrekking tot uw mogeijke gezondheidsbeschadigende invoeden te evaueren. Voor de beoordeing moet de combinatie tijdsduur, frequentie, houding, actiekracht en uitvoeringsvoorwaarden in acht worden genomen. Een mogeijkheid om deze gezondheidsbeschadigende invoeden tegen te werken, is het gebruik van keine, ichte en gemakkeijk hanteerbare asmede gemakkeijk te eiden gereedschappen en machines. Basis: Wet arbeidsbescherming Duitsand 9

10 PFERDEFFICIENCY De efficiency staat in het middepunt van ae arbeidsprocessen. Zij komt voort uit de besparing van kosten enerzijds en de stijging van productiviteit anderzijds. In deze optiek staan gebruikers dageijks voor de uitdaging hun taken sne, succesvo en met het beste resutaat af te handeen. De efficiency van de gebruikte gereedschappen bijkt niet aeen uit het recent verkregen werkresutaat maar ook uit het feit hoe het gebruik van deze gereedschappen angdurig inwerkt op mens, machine en het continue-bedrijf. As kwaiteitsproducent concentreert PFERD zich bij de ontwikkeing van ae producten steeds op het economisch optimae. Bovendien is het aan het icht brengen van overige besparingspotentiëen een voor zichzef gested doe van PFERD en de basis voor de ontwikkeing van duurzaam efficiënte producten. In het kader van PFERDEFFICIENCY biedt PFERD innovatieve, krachtige gereedschapsopossingen en machines met een uitstekende economische meerwaarde aan. Zij geven perfecte resutaten in zeer korte tijd, besparen energie en/of produceren minder kostenveroorzakend afva. Bovendien dragen zij bij tot ang constant presteren van de gebruiker en een hogere productiviteit. Aan de hand van vier pictogrammen herkent u, in een oogopsag, weke uitstekende economische meerwaarde onze innovatieve gereedschapsopossingen bieden in vergeijking met de traditionee gebruikte producten. 10

11 PFERDEFFICIENCY 11

12 PFERDEFFICIENCY Het energieverbruik (eektriciteit/persucht) van gereedschappen en machines in het dageijks gebruik is een aanzienijke economische factor. PFERD-gereedschappen en -machines, die minder energie nodig hebben, bijvoorbeed door een duideijk hoger rendement, zijn voorzien van het pictogram "EnergySaving". Ook gereedschappen, die op basis van beperkte afmetingen op keinere machines bij geijk of beter rendement gebruikt kunnen worden, zijn gekenmerkt met dit pictogram. Afva is in verschiende uitvoeringen aomtegenwoordig in het bedrijf. De geproduceerde afva, zowe gesorteerd as rest- of chemisch afva, veroorzaakt extra werk en kosten. PFERD-gereedschappen, die minder afva veroorzaken, bijvoorbeed door geijke of betere afname- of verspanend vermogen bij minder sijtage of door een overduideijk hogere standtijd, worden gekenmerkt met het pictogram "WasteSaving". Tijd is ged en is daarmee een beangrijke economische factor. Reeds door keine veranderingen kan vee tijd en daarmee baar ged bespaard worden. Het pictogram "TimeSaving" kenmerkt PFERD-gereedschappen en -machines, die duideijk sneer naar het gewenste resutaat eiden, bijvoorbeed door een hogere agressiviteit of rendement. Het pictogram verwijst ook naar gereedschappen met minder frequente gereedschapswisses. Innovatieve gereedschapsopossingen, die het werk ichter maken en daarmee ang en gemakkeijk werken mogeijk maken, zijn eveneens voorzien van het pictogram "TimeSaving". Door een optimaa en efficiënt gebruik van bestaande grondstoffen kunnen grote besparingen verkregen worden. Daarbij is het beangrijk, niet aeen het productieproces van een product, maar ook de totae evenscycus te bekijken van het productidee tot aan einde evensoop. Met betrekking tot aangedreven gereedschappen hebben onderzoeken uitgewezen, dat het met afstand grootste aandee van de grondstoffen bij het gebruik van de gereedschappen in de bedrijven verbruikt wordt. Ook de mens as arbeidskracht is een beangrijke hupbron. Het prestatievermogen van een gebruiker is besissend voor de productiviteit in het opende proces en moet daarom zo goed mogeijk behouden worden. PFERD-gereedschapsopossingen, die met de pictogrammen "EnergySaving", "TimeSaving", "WasteSaving" en een of meerdere PFERDERGONOMICS -voordeen gekenmerkt zijn, krijgen aanvuend het pictogram "ResourceSaving". Zij zijn bijzonder economisch tijdens het gebruik bij de verbruiker en houden tegeijkertijd hun gezondheid en prestatievermogen. PFERDVIDEO Overige informatie over PFERDVALUE vindt u hier of op 12

13 PFERDEFFICIENCY Waardebepaing, meetgrootten en verkaringen ENERGIEBEHOEFTE Een groot dee van de energie wordt verbruikt in de industrie. Door de optimaisering van productiemethodes of -processen bieden zich tekens enorme besparingspotentiëen aan. Bij het gebruik van aangedreven gereedschappen is energie in de vorm van stroom (kwh) of persucht (m³) nodig. De energiebehoefte wordt maatgevend bepaad door prestatiekenmerken van gereedschap in combinatie met de gekozen machine. Des te hoger de efficiency van het gereedschap of machine, des te minder energie is nodig. Met betrekking tot de energiebehoefte speet bijvoorbeed ook de grootte en het gewicht van het gereedschap of machine een besissende ro. AFVAL Met betrekking tot het vermijden van afva, hergebruik en het opruimen staan bedrijven zowe uit ecoogische as uit economische gronden voor een uitdaging. Hierbij moet niet aeen de productie bekeken worden maar ook het product zef. Heeft het product een ange evensduur of zijn de osse onderdeen goed te recycen. Bedrijven, die producten met een ange evensduur gebruiken, sparen grondstoffen en produceren minder afva. Bij het gebruik van gereedschappen bijven verseten deen of restanten over, die voor de afwikkeing van de werkopdracht niet verder gebruikt kunnen worden. Des te minder gereedschappen en grondstoffen per werkopdracht ingezet worden, bijvoorbeed op basis van een hogere agressiviteit, standtijd of de besparing van een bewerkingsfase, des te minder afva er ontstaat. TIJD Bij de afhandeing van een werkopdracht is tijd een beangrijke meetgrootte. Om de efficiency van een proces te beoordeen, moet het opgeeverde vermogen in reatie tot de benodigde tijd in beschouwing worden genomen. Des te sneer het gewenste resutaat bereikt wordt, des te efficiënter. Bij het gebruik van handgeeide gereedschappen kan de vogende berekening ten grondsag geegd worden: Totae tijd = daadwerkeijke bewerkingstijd + gereedschapswisse- of stetijden + rusttijden GRONDSTOFFENEFFICIENCY Grondstoffenefficiency betekent, met minimaa gebruik van hupbronnen de best mogeijke waardeschepping verkrijgen. Grondstoffenefficiency = nut kosten Maatregeen ter verhoging van de grondstoffenefficiency zijn: reducering van het energieverbruik daen van het materiaaverbruik vermijden resp. vermindering van afva verhoging van de productiviteit door reducering van de benodigde totae tijd het in standhouden van de gezondheid en het prestatievermogen van de gebruiker Door het gebruik van gereedschappen met een ange evensduur en een hoog vermogen worden hupbronnen bespaard en de efficiency op de werkpek verhoogd. 13

14 VALUECHECK In het kader van de VALUECHECK wordt u kosteoos door PFERD samen met uw vakhandeaar ter paatse bezocht. Zij anayseren met u de gebruikte gereedschappen en machines met betrekking tot de gezondheidsbedreigende beastingen asmede de efficiency op de werkpek. Daarbij ontvangt u een uitvoerig zakeijk advies en een rapport, dat u verbeteringspotentiëen voorstet. Bovendien werkt PFERD samen met onafhankeijke instituten, die gedetaieerde metingen en een aansuitende wetenschappeijke anayse over de thema's ergonomie en efficiency op de werkpek kunnen verwezenijken. Zo heeft u ae beastingen en zwakke punten zeer nauwkeurig in beed en kunt u doegericht handeen. Vraag uw PFERD-verkoopadviseur er naar. Hij brengt u graag in contact. PFERD biedt naast innovatieve hoogkwaitatieve gereedschappen ook speciaa ontwikkede beschermende middeen, om maximae veiigheid bij het gebruik van handgeeide gereedschappen te waarborgen. Tijd meten Toerenta meten Kracht meten Afname meten Bewerkingsstappen teen 14

15 Lawaai meten Bewerkingsstappen teen Triingen meten Verbeteringspotentiëen vaststeen Emissies meten Hoeveeheid afva vaststeen Energieverbruik meten 15

16 De combinatie voor uw succes Arbeiders over de hee wered vertrouwen bauw en kiezen PFERD. De combinatie van individuee advies en innovatieve hoogkwaiteitsgereedschappen met de vakbekwaamheid van de gebruiker ter paatse garandeert steeds het optimae resutaat voor iedere opgave. De PFERD-formue Innovatieve hoogkwaiteitsgereedschappen + individuee, doegericht advies + juist gekozen machine + vakbekwaamheid van de gebruiker = Optimaa, economisch resutaat PFERDVIDEO Overige informatie over de PFERDgereedschappen vindt u hier of op 16

17 17

18 PFERDVALUE - Programmaoverzicht Dit overzicht toont u de PFERDVALUE highights uit het PFERD-programma. Aan de hand van de pictogrammen herkent u in een oogopsag, weke meerwaarde onze innovatieve gereedschapsopossingen u bieden in vergeijking met de traditionee gebruikte producten. Product/ productgroep Cataogusbz. Vergeijkend product Cataogus 201 Werkpaatsvijen met ergonomisch vijhecht Houders voor hardmetaen vijen Scherpvijen met ergonomisch vijhecht Ergonomische vijhechten Kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP Houtraspen met ergonomisch vijhecht Hoefschaaf Handschrapers Cataogus 202 HM-stiftfrezen Vertanding STEEL HM-stiftfrezen Vertanding INOX HM-stiftfrezen Vertanding CAST HM-stiftfrezen Vertanding PLAST HM-stiftfrezen Vertanding MICRO HM-stiftfrezen met HICOAT -coating HM-stiftfrezen voor de bewerking van kanten Vertanding EDGE Systeem voor de bewerking van kanten EDGE FINISH Cataogus 203 Stiftstenen Hardheid J Cataogus 204 COMBICLICK -gereedschappen COMBIDISC -sijpgereedschappen Lameensijpstiften 7 13 Werkpaatsvijen met traditionee vijhecht 23 Traditionee hardmetaen vijhouder zonder ergonomisch vijhecht Scherpvijen met traditionee vijhecht 29, 56 Traditionee vijhechten Traditionee kettingzaagvijen Houtraspen met traditionee vijhecht 36 Hoefraspen 59 Vijen Traditionee kruisvertande stiftfrezen Traditionee kruisvertande stiftfrezen Traditionee kruisvertande stiftfrezen Traditionee kruisvertande stiftfrezen Stiftstenen Ongecoate stiftfrezen Traditionee kruisvertande stiftfrezen N! Lameensijp- en afbraamschijven Stiftstenen zonder keramische korre 8 16 Traditionee gereedschappen zonder snespansysteem en koeing (bijv. fiberschijven, kitschijven) Traditionee gereedschappen zonder snespansysteem (bijv. fiberschijven, kitschijven, zefkevende schijven) Stiftstenen (onfexibe) Lameensijpwieen Sijpwieen (onfexibe) POLIFLAP -sijpwie 71 Sijpwieen (onfexibe) N! Nieuw

19 PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY 19

20 PFERDVALUE - Programmaoverzicht Product/ productgroep Cataogusbz. Vergeijkend product Kussensijpers 73 Stiftstenen (onfexibe) POLISTAR en POLISTAR-TUBE Stiftstenen (onfexibe) POLINOX -compactsijpwieen PNER Sijpwieen (onfexibe) POLINOX -compactsijpdiscs PNER 79 Sijpwieen en sijpstiften (onfexibe) POLINOX -compactsijpwieen PNK 81 Sijpwieen (onfexibe) POLINOX -stiftstenen Sijpwieen en sijpstiften (onfexibe) POLINOX -sijpwieen Sijpwieen en sijpstiften (onfexibe) POLINOX -sijpwasen 88 Sijpwieen en sijpstiften (onfexibe) POLINOX -schijven 89 Sijpwieen en sijpstiften (onfexibe) POLINOX -schijven voor marmoreerschijfhouders 90 Sijpwieen en sijpstiften (onfexibe) Cataogus 205 Diamantstuitvijen en sets Diamant-Handy-vijen en sets Diamant-werkpaatsvijen met ergonomisch vijhecht Diamant-sijpstiften CBN-sijpstiften Diamant-doorsijpschijven 13 Producten van de concurrent 16 Producten van de concurrent 17 Diamant-werkpaatsvijen met traditionee vijhecht Traditionee stiftstenen Traditionee stiftstenen Traditionee doorsijpschijven Cataogus 206 Combisijpschijf DUODISC 12 Afbraam- en doorsijpschijven inc. gereedschapswisse Afbraamschijven WHISPER Traditionee afbraamschijven 20

21 PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY 21

22 PFERDVALUE - Programmaoverzicht Product/ productgroep Cataogusbz. Vergeijkend product CC-GRIND -sijpschijven Afbraamschijven CC-GRIND -SOLID-sijpschijven Afbraamschijven POLIFAN -ameensijpschijven Afbraamschijven Lameensijpschijf POLIFAN -STRONG Lameensijpschijf POLIFAN -CURVE Afbraamschijven en traditionee ameensijpschijven Afbraamschijven en traditionee ameensijpschijven Dunne doorsijpschijven 44 54, 56, Diamant-doorsijpschijven Cataogus 207 Stationaire doorsijpschijven met staen kern Dikkere doorsijpschijven Kunsthars gebonden doorsijpschijven met siiciumcarbide (C) bij het doorsijpen van steen, beton en teges 14 Traditionee doorsijpschijven zonder staen kern Cataogus 208 Ronde borstes POLISCRATCH 14 Traditionee ronde borstes COMBITWIST borstes 16, 18, 34, 36, 39 Traditionee ronde borstes Ronde borstes met pastic ichaam 21 Traditionee ronde borstes Komborstes met pastic ichaam 22 Traditionee komborstes Handborstes met pastic ichaam Cataogus 209 Rechte persuchtmachine PGT 1/1000 Rechte persuchtmachine PGAS 2/800 E Rechte persuchtmachine PGAS 1/700 Rechte persuchtmachine PGTA 3/700 Rechte persuchtmachine PGAS 1/550 Rechte persuchtmachine PG 3/500 S Rechte persuchtmachine PGAS 3/500 HV 42 Traditionee handborstes 9 Oieneve gesmeerde machine 10 Rechte persuchtmachine zonder eastisch geagerde as 12 Traditionee rechte persuchtmachine 13 Oieneve gesmeerde machine 15 Traditionee rechte persuchtmachine 16 Traditionee rechte persuchtmachine 16 Traditionee rechte persuchtmachine 22

23 PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY 23

24 PFERDVALUE - Programmaoverzicht Product/ productgroep Cataogusbz. Vergeijkend product Rechte persuchtmachine PGAS 3/440 DH Rechte persuchtmachine PG 3/380 DH Rechte persuchtmachine PGAS 4/350 E Rechte persuchtmachine PGAS 7/250 E-HV Rechte persuchtmachine PGAS 5/230 VE-HV Rechte persuchtmachine PGAS 8/220 VS-HV Rechte persuchtmachine PG 3/210 DH Rechte persuchtmachine PGAS 5/180 VE-HV Rechte persuchtmachine PGAS 9/180 V-HV Rechte persuchtmachine PGAS 8/160 VM-HV Rechte persuchtmachine PGAS 9/120 V-HV Rechte persuchtmachine PGAS 8/100 VM-HV Haakse persuchtmachine PWS 3/200 DH 17 Traditionee rechte persuchtmachine 18 Traditionee rechte persuchtmachine 19 Rechte persuchtmachine zonder eastisch geagerde as 22 Rechte persuchtmachine zonder eastisch geagerde as 23 Rechte persuchtmachine zonder eastisch geagerde as 24 Traditionee rechte persuchtmachine 25 Traditionee rechte persuchtmachine 27 Rechte persuchtmachine zonder eastisch geagerde as 28 Oieneve gesmeerde machine 29 Traditionee rechte persuchtmachine 31 Oieneve gesmeerde machine 33 Traditionee rechte persuchtmachine 40 Traditionee haakse persuchtmachine Haakse persuchtmachine PWSA 5/ HV Haakse persuchtmachine PWSA 5/160 HV Haakse persuchtmachine PWSA 5/130 HV Haakse persuchtmachine PW 3/120 DH Haakse persuchtmachine PWAS 9/120 HV Haakse persuchtmachine PWAS 13/120 AVH Persucht-bandsijpmachine PBSA 5/160 HV 925 Persucht-bandsijpmachine PBSA 5/160 DH ova Persuchtmotor PMAS 5/230 HV Rechte eektrische sijpmachine UGER 5/250 SI 230 V Rechte eektrische sijpmachine UGER 5/90 SI 230 V Haakse eektrische sijpmachine UWER 5/200 SI 230 V Eektro-Motor EMER 5/250 SI 230 V Eektro-Motor EMER 11/90 SI 230 V Eektrische hoeknaadsijpmachine KNER 5/34 V-SI 230 V Buigzame asmachines RUER 5/250 SI 230 V Buigzame asmachines RUER 10/250 SI 230 V Buigzame asmachines RUG 19/120 SI 230 V Buigzame asmachines RUER 8/180 SI 230 V 42 Oieneve gesmeerde machine 43 Oieneve gesmeerde machine 44 Oieneve gesmeerde machine 45 Traditionee haakse persuchtmachine 46 Oieneve gesmeerde machine 47 Traditionee haakse persuchtmachine 50 Oieneve gesmeerde machine 50 Oieneve gesmeerde machine 52 Oieneve gesmeerde machine 60 Traditionee rechte sijpmachine 62 Traditionee rechte sijpmachine 66 Traditionee haakse sijpmachine 72 Traditionee rechte sijpmachine 73 Traditionee rechte sijpmachine 74 Traditionee hoeknaadsijpmachine 79 Traditionee rechte sijpmachine 79 Traditionee rechte sijpmachine 79 Traditionee rechte sijpmachine 81 Traditionee rechte sijpmachine 24

25 PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY 25

26 PFERDVALUE - Programmaoverzicht Product/ productgroep Cataogusbz. Vergeijkend product Buigzame asmachines MMEW 11/ V 81 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines ME 22/ V Buigzame asmachines MEW 18/ V 83 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines MD /400 V 85 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines MD 10 B1 230/400 V 85 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines MD 10 B2 230/400 V 85 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines MD 10 D 230/400 V 85 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines MME 40/ V 87 Traditionee rechte sijpmachine Buigzame asmachines SD Traditionee rechte sijpmachine Antivibratiehandgrepen SENSOHANDLE EDGE FINISH UWER 18/110 EF-R3/45 TK 230 V EDGE FINISH UWER 18/110 EF-30 TK 230 V 110 Traditionee handgrepen N! Producten van de concurrent EDGE FINISH UWER 18/110 EF 230 V N! Producten van de concurrent N! Nieuw

27 PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY 27

28 ARGENTINA AUSTRALIA BELGIË BOSNA I HERCEGOVINA BRASIL БЪЛГАРИЯ CHILE TA RICA DANMARK DEUTSCHLAND REPÚBLICA DOMINICANA ECUADOR EL SALVADOR EE OMI FRANCE ΕΛΛΆΔΑ UNITED KINGDOM GUATEMALA भ रत INDONESIA ÉIRE Í D ITALIA CANADA ҚАЗАҚСТАН COLOMBIA KOSOVA HRVATSKA CUB ATVIJA LIETUVA MALAYSIA MÉXICO NEW ZEALAND NICARAGUA NEDERLAND NORGE ER REICH PANAMÁ PERÚ PILIPINAS POLSKA PORTUGAL ROMÂNIA РОССИЯ SVERI SCHWEIZ СРБИЈА SINGAPORE SLOVENSKO SLOVENIJA ESPAÑA SUID A ราชอาณาจ กรไทย ČESKÁ REPUBLIKA TÜRKIYE УКРАЇНА MAGYARORSZÁG URUGU UNITED STATES OF AMERICA VENEZUELA ARGENTINA AUSTRALIA UE BOSNA I HERCEGOVINA BRASIL БЪЛГАРИЯ CHILE COSTA RICA DANMARK DEUTSCHLA BLICA DOMINICANA ECUADOR EL SALVADOR EESTI SUOMI FRANCE ΕΛΛΆΔΑ UNITED KI GUATEMALA भ रत INDONESIA ÉIRE ÍSLAND ITALIA CANADA ҚАЗАҚС OMBIA KOSOVA HRVATSKA CUBA LATVIJA LIETUVA MALAYSIA MÉXICO NE AND NICARAGUA NEDERLAND NORGE ÖSTERREICH PANAMÁ PERÚ PILIPINAS POL TUGAL ROMÂNIA РОССИЯ SVERIGE SUISSE СРБИЈА SINGAPORE S KO SLOVENIJA ESPAÑA SUID AFRIKA ราชอาณาจ กรไทย ČESKÁ REPUBLIKA TÜRK ЇНА MAGYARORSZÁG URUGUAY UNITED STATES OF AMERICA VENE RGENTINA AUSTRALIA BELGIË BOSNA I HERCEGOVINA BRASIL БЪЛГАРИЯ CHILE CO DANMARK DEUTSCHLAND REPÚBLICA DOMINICANA ECUADOR EL SALVADOR EESTI SUO NCE ΕΛΛΆΔΑ UNITED KINGDOM GUATEMALA भ रत INDONESIA ÉIRE ÍSLAND CANADA ҚАЗАҚСТАН COLOMBIA KOSOVA HRVATSKA CUBA LATVIJA MALAYSIA MÉXICO NEW ZEALAND NICARAGUA NEDERLAND NORGE ÖSTERREICH PANA PERÚ PILIPINAS POLSKA PORTUGAL ROMÂNIA РОССИЯ SVERIGE ERA СРБИЈА SINGAPORE SLOVENSKO SLOVENIJA ESPAÑA SUID AFRIKA ราชอาณ ESKÁ REPUBLIKA TÜRKIYE УКРАЇНА MAGYARORSZÁG URUGUAY UN S OF AMERICA VENEZUELA ARGENTINA AUSTRALIA BELGIQUE BOSNA I HERCEGO IL БЪЛГАРИЯ CHILE COSTA RICA DANMARK DEUTSCHLAND REPÚBLICA DOMINICANA EC EL SALVADOR EESTI SUOMI FRANCE ΕΛΛΆΔΑ UNITED KINGDOM GUATEMALA भ रत ESIA ÉIRE ÍSLAND ITALIA CANADA ҚАЗАҚСТАН COLOMBIA KOSO SKA CUBA LATVIJA LIETUVA MALAYSIA MÉXICO NEW ZEALAND NICARAGUA NEDER E ÖSTERREICH PANAMÁ PERÚ PILIPINAS POLSKA PORTUGAL ROMÂNIA РОССИЯ S SCHWEIZ СРБИЈА SINGAPORE SLOVENSKO SLOVENIJA ESPAÑA SUID ราชอาณาจ กรไทย ČESKÁ REPUBLIKA TÜRKIYE УКРАЇНА MAGYARORSZÁG URUG UNITED STATES OF AMERICA VENEZUELA ARGENTINA AUSTRALIA B I HERCEGOVINA BRASIL БЪЛГАРИЯ CHILE COSTA RICA DANMARK DEUTSCHLAND REPÚ INICANA ECUADOR EL SALVADOR EESTI SUOMI FRANCE ΕΛΛΆΔΑ UNITED KINGDOM GU भ रत INDONESIA ÉIRE ÍSLAND ITALIA CANADA ҚАЗАҚСТАН COLOMB KOSOVA HRVATSKA CUBA LATVIJA LIETUVA MALAYSIA MÉXICO NEW ZEALAND NIC EDERLAND NORGE ÖSTERREICH PANAMÁ PERÚ PILIPINAS POLSKA PORTUGAL RO РОССИЯ SVERIGE SUISSE СРБИЈА SINGAPORE SLOVENSKO SLOVEN ÑA SUID AFRIKA ราชอาณาจ กรไทย ČESKÁ REPUBLIKA TÜRKIYE УКРАЇНА MAGY G URUGUAY UNITED STATES OF AMERICA VENEZUELA ARGENTINA IA BELGIQUE BOSNA I HERCEGOVINA BRASIL БЪЛГАРИЯ CHILE COSTA RICA DANM SCHLAND REPÚBLICA DOMINICANA ECUADOR EL SALVADOR EESTI SUOMI FRANCE ΕΛΛ D KINGDOM GUATEMALA भ रत INDONESIA ÉIRE ÍSLAND ITALIA CAN СТАН COLOMBIA KOSOVA HRVATSKA CUBA LATVIJA LIETUVA MALAYSIA W ZEALAND NICARAGUA NEDERLAND NORGE ÖSTERREICH PANAMÁ PERÚ PILIP KA PORTUGAL ROMÂNIA РОССИЯ SVERIGE SVIZZERA СРБИЈА SIN SLOVENSKO SLOVENIJA ESPAÑA SUID AFRIKA ราชอาณาจ กรไทย ČESKÁ REPUBL IYE УКРАЇНА MAGYARORSZÁG URUGUAY UNITED STATES OF AMER UELA ARGENTINA AUSTRALIA BELGIË BOSNA I HERCEGOVINA BRASIL БЪЛГАРИЯ RICA DANMARK DEUTSCHLAND REPÚBLICA DOMINICANA ECUADOR EL SALVADOR EES ANCE ΕΛΛΆΔΑ UNITED KINGDOM GUATEMALA भ रत INDONESIA ÉIRE ÍSLAND CANADA ҚАЗАҚСТАН COLOMBIA KOSOVA HRVATSKA CUBA LATVIJA MALAYSIA MÉXICO NEW ZEALAND NICARAGUA NEDERLAND NORGE ÖSTERREICH PANA PERÚ PILIPINAS POLSKA PORTUGAL ROMÂNIA РОССИЯ SVERIGE EIZ СРБИЈА SINGAPORE SLOVENSKO SLOVENIJA ESPAÑA SUID AFRIKA ราชอาณ ESKÁ REPUBLIKA TÜRKIYE УКРАЇНА MAGYARORSZÁG URUGUAY UN S OF 28 AMERICA VENEZUELA ARGENTINA AUSTRALIA BELGIQUE BOSNA I HERCEGO PFERD-kwaiteit is gecertificeerd vogens ISO IL БЪЛГАРИЯ CHILE COSTA RICA DANMARK DEUTSCHLAND REPÚBLICA DOMINICANA EC Gedrukt in Duitsand. Technische wijzigingen voorbehouden. 04/

Merkbaar meer rendement! De nieuwe R SG-INOX doorslijpschijf: optimaal voor edelstaal!

Merkbaar meer rendement! De nieuwe R SG-INOX doorslijpschijf: optimaal voor edelstaal! Edelstaal INOX Staal VERTROUW BLAUW De nieuwe R SG-INOX doorslijpschijf: optimaal voor edelstaal! De nieuwe S SG doorslijpschijf: eerste keus voor staal! 30% meer standtijd: nog meer snelle doorslijpsnedes

Nadere informatie

Highlights uit het PFERD-programma VERTROUW BLAUW

Highlights uit het PFERD-programma VERTROUW BLAUW Highlights uit het PFERD-programma VERTROUW BLAUW Innovaties en highlights in het nieuwe gereedschappenhandboek Nieuwe gereedschappen, nieuwe oplossingen Met deze brochure worden de highlights uit het

Nadere informatie

COMBIDISC Het programma voor vele toepassingen

COMBIDISC Het programma voor vele toepassingen COMBIDISC Het programma voor vele toepassingen VERTROUW BLAUW Veelzijdig gereedschapsprogramma voor de grove verspaning, het structureren van oppervlakken en politoerwerkzaamheden Optimale oplossing ook

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Perfecte functionaliteit voor elke functie.

Perfecte functionaliteit voor elke functie. match up A ruim 130 jaar staat Sedus voor innovatieve kantoormeubes die het werken aan en rond het bureau zo goed mogeijk ondersteunen en productiever maken. Net zoas Sedus match up. Een draaistoeprogramma

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

ONLINE DATA SHEET VL18-3P3140 V18 PRODUCTPORTFOLIO

ONLINE DATA SHEET VL18-3P3140 V18 PRODUCTPORTFOLIO ONLINE DATA SHEET VL8-P40 V8 VL8-P40 V8 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Kenmerken Sensor-/detectieprincipe Behuizingsvorm

Nadere informatie

Online-datasheet WF3T-B4210 WF VORKSENSOREN

Online-datasheet WF3T-B4210 WF VORKSENSOREN Online-datasheet WF3T-B4210 WF A B C D E F WF3T-B4210 WF Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. WF3T-B4210 6020874 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/wf H I J K L M

Nadere informatie

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl Veiige en effectieve desinfectie met keukenzout Krachtige eektroyse-instaaties www.prominent.n Miieuvriendeijke desinfectie van water Eektroyse is vanuit kostenoogpunt een nuttig en technisch geavanceerd

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

ONLINE DATENBLATT PHT-CB1X0ST10S0AMS0Z PHT DRUKSENSOREN

ONLINE DATENBLATT PHT-CB1X0ST10S0AMS0Z PHT DRUKSENSOREN ONLINE DATENBLATT PTCBX0ST0S0AS0Z PT PTCBX0ST0S0AS0Z PT A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. PTCBX0ST0S0AS0Z 60409 eer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/pt

Nadere informatie

Online data sheet UE23-2MF2D3 UE23-2MF VEILIGHEIDSRELAIS

Online data sheet UE23-2MF2D3 UE23-2MF VEILIGHEIDSRELAIS Online data sheet UE23-2MF2D3 UE23-2MF A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. UE23-2MF2D3 6026146 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/ue23-2mf H I J K L M

Nadere informatie

Online-datasheet UE43-3MF2D3 UE43-3MF VEILIGHEIDSRELAIS

Online-datasheet UE43-3MF2D3 UE43-3MF VEILIGHEIDSRELAIS Online-datasheet UE43-3MF2D3 UE43-3MF A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. UE43-3MF2D3 6024897 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/ue43-3mf H I J K L M

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

ONLINE DATA SHEET. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL-VEILIGHEIDSCONTROLLERS

ONLINE DATA SHEET. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL-VEILIGHEIDSCONTROLLERS ONLINE DATA SHEET FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Kenmerken Module Type configuratie Veiligheidstechnische

Nadere informatie

The Right Tool at the Right Time. High performance extra korte boren voor roestvaststaal YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913

The Right Tool at the Right Time. High performance extra korte boren voor roestvaststaal YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 The Right Tool at the Right Time High performance extra korte boren voor roestvaststaal YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 2 Eigenschappen & Voordelen Materiaal Vervaardigd uit een Cobalt-gelegeerd HSS-E

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up

Bureau- en bezoekersstoelen open mind & open up Bureau- en bezoekersstoeen open mind & open up Een vooruitziende bik. Inzicht. Een heder ontwerp. Met de focus op het wezenijke, overtuigt open mind door een motiverende bewegingsvrijheid. U kunt ontspannen

Nadere informatie

Glas als energiebespaarder

Glas als energiebespaarder unigas TOP Hoog Rendement Begazing Gas as energiebespaarder Door de sinkende energievoorraden en stijgende kosten worden aan de thermische isoatie steeds hogere eisen gested. Nieuwe technoogieën bij de

Nadere informatie

Q1 Bent u van plan de fondsen voor de International Credit Mobility aan te vragen in de aanvraagronde 2015?

Q1 Bent u van plan de fondsen voor de International Credit Mobility aan te vragen in de aanvraagronde 2015? Q1 Bent u van plan de fondsen voor de International Credit Mobility aan te vragen in de aanvraagronde 2015? Answered: 37 Skipped: 1 Ja Nee Weet nog niet Ja Nee Weet nog niet 67.57% 25 13.51% 5 18.92% 7

Nadere informatie

Bosch: een merk voor het leven.

Bosch: een merk voor het leven. De vaatwassers. Editie 2013 www.bosch-home.be Inkijkexempaar Technoogie voor het even 1 Bosch: een merk voor het even. Onze vaatwassers zijn even goed voor het miieu as voor uw beste porseein. Green Technoogy-abe

Nadere informatie

Royal MH Voor een koninklijke behandeling.

Royal MH Voor een koninklijke behandeling. Roya MH Voor een koninkijke behandeing. Kiemvrije bewaring en minder aardappeopsag Kiemvrije bewaring en minder aardappeopsag met één bespuiting Een kiemvrije bewaring bevordert een hoge opbrengst kiemremmende

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND BIJSLUITER VIRBAGEN OMEGA 5 ME voor honden en katten VIRBAGEN OMEGA 10 ME voor honden en katten 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK

Nadere informatie

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel Odia C & B HTE Dat is wat we Think noemen! Het excusieve simme technoogiepatform dat aan de basis igt voor de ontwikkeing van het nieuwe gamma Odia-condensatieketes van Chappée. Laatste nieuwe interface

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RILUTEK 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RILUTEK 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RILUTEK 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen Verder Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen 2 Examencommissies hebben een centrae ro bij het bewaken van de kwaiteit van toetsen en examens. Dit is

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Online-datasheet. FW101 Ex STOFMETERS MET STROOILICHT-MEETPRINCIPE

Online-datasheet. FW101 Ex STOFMETERS MET STROOILICHT-MEETPRINCIPE Online-datasheet FW101 Ex A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Bestelinformatie Type FW101 Ex Artikelnr. Op aanvraag De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

BIJSLUITER YPOZANE 3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN) Elk tablet bevat 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg of 15 mg osateronacetaat.

BIJSLUITER YPOZANE 3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN) Elk tablet bevat 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg of 15 mg osateronacetaat. BIJSLUITER YPOZANE 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND Houder van de vergunning voor het

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Online data sheet MEAC CEMS-OPLOSSINGEN

Online data sheet MEAC CEMS-OPLOSSINGEN Online data sheet MEAC A B C D E F MEAC Bestelinformatie Type MEAC Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/meac Applicatievoorbeelden Gegevensverzameling en toezicht op emissiemeetinstrumenten

Nadere informatie

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven

De vaatwassers. Editie 2014-2015. www.bosch-home.be. Technologie voor het leven De vaatwassers. Editie 2014-2015 www.bosch-home.be Technoogie voor het even Bosch: een merk voor het even. 1964-2014: 50 jaar schitterende afwasresutaten. Reeds 50 jaar ang focussen wij op de kwaiteit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

2 De Elektrische huisinstallatie

2 De Elektrische huisinstallatie Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 7 De Eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder ogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen, die aan de

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Voortplanting van trillingen - lopende golven

Voortplanting van trillingen - lopende golven Voortpanting van triingen - opende goven 8. Eigenschappen van goven Interferentie van goven Interferentie doet zich voor as goven ekaar samentreffen. Het is dus een samensteen van goven. COHERENTIEVOORWAARDE:

Nadere informatie

Gedefinieerde kanten in slechts één bewerking

Gedefinieerde kanten in slechts één bewerking Datum: 16-08-2015 Auteur: Florian Pottrick Gedefinieerde kanten in slechts één bewerking Het nieuwe EDGE FINISH-systeem van PFERD zorgt voor gedefinieerde kanten en radiussen in slechts één bewerking comfort

Nadere informatie

ONLINE DATENBLATT. RT-P2233S09 ZoneControl REFLEXTASTERS EN SENSOREN

ONLINE DATENBLATT. RT-P2233S09 ZoneControl REFLEXTASTERS EN SENSOREN ONLINE DATENBLATT RT-P2233S09 ZoneControl A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. RT-P2233S09 1063132 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/zonecontrol H I J

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

Mail Lite Beschermende verzendenveloppen

Mail Lite Beschermende verzendenveloppen Mai Lite Beschermende verzendenveoppen Beschermende verzendenveoppen voor eke toepassing Mai Lite Beschermende verzendenveoppen 1 Mai Lite Het verschi zit in de uchtdichte foieaag! Mai Lite biedt het meest

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Picato 150 microgram/gram gel ingenol-mebutaat

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Picato 150 microgram/gram gel ingenol-mebutaat BIJSLUITER (2x) 1 Bijsluiter: informatie voor de patiënt Picato 150 microgram/gram gel ingenol-mebutaat Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. EMADINE 0,5 mg/ml Oogdruppels, oplossing. Emedastine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. EMADINE 0,5 mg/ml Oogdruppels, oplossing. Emedastine Bijsluiter: informatie voor de patiënt EMADINE 0,5 mg/ml Oogdruppels, oplossing. Emedastine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER Suvaxyn PCV suspensie voor injectie voor varkens

BIJSLUITER Suvaxyn PCV suspensie voor injectie voor varkens BIJSLUITER Suvaxyn PCV suspensie voor injectie voor varkens 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Picato 500 microgram/gram gel ingenol-mebutaat

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Picato 500 microgram/gram gel ingenol-mebutaat Bijsluiter: informatie voor de patiënt Picato 500 microgram/gram gel ingenol-mebutaat Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

B. BIJSLUITER 1 Day 235, approved 15-Nov-2012

B. BIJSLUITER 1 Day 235, approved 15-Nov-2012 B. BIJSLUITER 1 Bijsluiter: informatie voor de patiënt Picato 150 microgram/gram gel ingenol-mebutaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Volhardmetalen Draadfrezen

Volhardmetalen Draadfrezen Volhardmetalen Draadfrezen Inleiding Het prograa volhardmetalen draadfrezen van Dormer is een complete range hoogproductieve gereedschappen met een indrukwekkende prijs-kwaliteitsverhouding, De premium

Nadere informatie

Nieuw in het PFERD-programma VERTROUW BLAUW

Nieuw in het PFERD-programma VERTROUW BLAUW Nieuw in het PFERD-programma VERTROUW BLAUW Nieuwe PFERD-producten en programma-uitbreidingen 2015 als aanvulling op het gereedschappenhandboek 22 PFERD VALUE Uw meerwaarde met PFERD VERTROUW BLAUW Ontdek

Nadere informatie

m F L O R V E R L I J M D E D E S I G N V L O E R E N

m F L O R V E R L I J M D E D E S I G N V L O E R E N m F L O R V E R L I J M D E D E S I G N V L O E R E N 2 mflor Authentic GRAND Country Wiow, 13105 Carise 3 Inhoud Over mflor Over mflor 5 mflor en het miieu 6 mflor gue down design foors 9 mflor 20-03

Nadere informatie

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument Begeeidingsinstrument b i j d e b e o o r d e i n g va n d e miieueffecten va n b e p a a d e p a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a v a k Screeningsdocument Inhoud 1. Ineiding...3 2. Informatief

Nadere informatie

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T Bedrijfsgewicht: 2791-5260 kg Nominaa brutovermogen: 36-55 kw (48-74 hp) EEN NIEUWE DEFINITIE

Nadere informatie

ONLINE DATENBLATT. WTR1-P721 ZoneControl PRODUCTPORTFOLIO

ONLINE DATENBLATT. WTR1-P721 ZoneControl PRODUCTPORTFOLIO ONLINE DATENBLATT WTR1-P721 ZoneControl A B C D E F Bestelinformatie Type Artikelnr. WTR1-P721 1015301 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/zonecontrol Afbeelding kan afwijken Gedetailleerde

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Emedastine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Emedastine Product EMADINE 0,5 mg/ml Oogdruppels, oplossing Farmaceutisch bedrijf (ALCON NV) Bijsluiter: informatie voor de patiënt EMADINE 0,5 mg/ml Oogdruppels, oplossing. Emedastine Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

460143 115 2.4 EH A46 460144 115 3.2 EH A46 460148 125 2.4 EH A46 460149 125 3.2 EH A46 460150E 178 2.5 EH A24 460151E 230 2.5 EH A24 Pag.

460143 115 2.4 EH A46 460144 115 3.2 EH A46 460148 125 2.4 EH A46 460149 125 3.2 EH A46 460150E 178 2.5 EH A24 460151E 230 2.5 EH A24 Pag. Doorslijpschijven PFERD voorzien van het nieuwe kleur coderingsysteem op produkt en verpakking. Afbraamschijven PFERD Standaard asgat 22.2 mm Doorslijpschijf S SG (prestatielijn), hardheid S Voor het snijden

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

The Right Tool at the Right Time. Verzinkfrezen. G570 voor roestvast staal en G600 voor extra diepte YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913

The Right Tool at the Right Time. Verzinkfrezen. G570 voor roestvast staal en G600 voor extra diepte YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 The Right Tool at the Right Time Verzinkfrezen voor roestvast staal en voor extra diepte YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 Kenmerken & Voordelen Materiaal Vervaardigd van een premium kwaliteit HSS kobalt

Nadere informatie

880 EUROSEAL SILICONE

880 EUROSEAL SILICONE 880 EUROSEAL SILICONE Hoogwaardige universee sanitairkit. Producttypering Basis : Acoxim. Keur : Transparant Grijs (Trijs), transparant, wit, zivergrijs, manhattangrijs, grijs, antraciet, beige, jasmin,

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Silodyx 8 mg harde capsules Silodyx 4 mg harde capsules Silodosine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Silodyx 8 mg harde capsules Silodyx 4 mg harde capsules Silodosine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Silodyx 8 mg harde capsules Silodyx 4 mg harde capsules Silodosine Lees de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

ONLINE DATA SHEET. FLOWSIC100 Flare MASSASTROOM-MEETAPPARATEN

ONLINE DATA SHEET. FLOWSIC100 Flare MASSASTROOM-MEETAPPARATEN ONLINE DT SHEET FLOWSI100 Flare MSSSTOOM-MEETPPTEN MSSSTOOM-MEETPPTEN B D E F H I J K L M N O P Q S T US Bestelinformatie Type FLOWSI100 Flare Meer apparaatuitvoeringen en accessoires pplicatievoorbeelden

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

BIJSLUITER Suvaxyn Circo+MH RTU emulsie voor injectie voor varkens

BIJSLUITER Suvaxyn Circo+MH RTU emulsie voor injectie voor varkens BIJSLUITER Suvaxyn Circo+MH RTU emulsie voor injectie voor varkens 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN

Nadere informatie