2 De Elektrische huisinstallatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 De Elektrische huisinstallatie"

Transcriptie

1 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 7 De Eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder ogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen, die aan de gestede eisen odoen zijn ook mogeijk!! Ontwerp of B Ontwerp of B Ontwerp C Ontwerp D Ontwerp E Ontwerp F Ontwerp G Ontwerp H V V Centrae ragen a Goed en eiig wi zeggen: - dat ae apparaten op de juiste spanning worden aangesoten; - dat er in huis geen kortsuiting ontstaat waardoor mogeijk brand eroorzaakt zou kunnen worden en - dat een persoon niet onder spanning kan komen te staan door het aanraken an apparaten, stopkontakten, ichtschakeaars e.d.. Veiigheidsonderdeen: - hoofdzekering: deze zekering brandt door as er in huis in totaa te ee stroom gebruikt wordt. Het geaar is dat de eidingen dan te heet kunnen worden. De eektriciteit in het hee huis wordt afgesoten. - aardekschakeaar: as er in huis meer stroom naar binnen gaat ia de aanoer dan er ia de afoer weer naar buiten gaat, dan wordt de eektriciteitsoorziening afgesoten door deze schakeaar. Het geaar is dat er bijoorbeed een dee an de stroom ia een persoon wegoeit. - groepszekering: deze zekering brandt door as er in een dee (groep) an het huis teee stroom wordt gebruikt bijoorbeed door kortsuiting. Het geaar is dat in dat dee an het huis de eidingen te heet worden. Hierbij wordt dat dee an het huis afgesoten an eektrische stroom. b Spanning is een maat oor de energie die per eenheid an stroomsterkte wordt getransporteerd. Stroomsterkte is een maat oor de hoeeeheid ading die er per seconde door een draad stroomt (of maat oor het aanta eektronen dat per seconde door een draad stroomt). Weerstand geeft de moeiijkheidsgraad aan waarmee de stroom (d.w.z. de eektronen) door een bepaad gedeete an een stroomkring kan gaan. Eektrische energie is de hoeeeheid energie (in Joue) die door de stroom (d.w.z. de eektronen) in bijoorbeed een bepaad apparaat wordt afgegeen. Eektrisch ermogen is de hoeeeheid energie die per seconde door de stroom wordt afgegeen. c Bij een serieschakeing gaat ae stroom door ek an de onderdeen an de kring. s je ergens de stroomkring onderbreekt, krijgt geen enke onderdee nog energie toegeoerd. Dat wi bijoorbeed zeggen dat ae ampjes dan uitgaan. Bij een paraeschakeing ertakt de stroom zich op bepaade knooppunten. Ek onderdee heeft een eigen aan- en afoer. s je hier een onderbreking in maakt (bijoorbeed een schakeaar), dan wordt aeen dat onderdee niet meer an energie oorzien.

2 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 8 4 Eektriciteit en eiigheid - Je zou onder spanning kunnen komen te staan omdat ocht gemakkeijk de stroom geeidt. - De aardekschakeaar schaket de stroomoorziening uit. - De grootte an de stroom in de officiëe afoer is dan keiner dan in de aanoer. B - Dit zijn twee apparaten die bij o gebruik ee stroom ragen. - De groepszekering brandt dan door. - Door de grote stroomsterkte worden de eiding heet. Het draadje in de zekering brandt dan door. C - s er met de draden in de koekast iets mis is, kunnen de metaadeen an de koekast onder spanning komen te staan. - De aardekschakeaar schaket de stroomoorziening uit. - s je de koekast aanraakt, kan een dee an de aangeoerde stroom ia je ichaam gaan en niet ia de officiëe afoereiding. Hier reageert de aardekschakeaar op. E - Het geaar is nu dat de stroomsterkte in huis te groot kan worden. - n dit gea za de hoofdzekering doorbranden. Deze zekering mag je niet zef erangen. - Het auminiumpapier za niet zo gemakkeijk doorbranden as het zekeringsdraadje. F - Het dunne erengsnoer wordt hee erg heet waardoor het pastic kan gaan smeten en er kortsuiting ontstaat. - De groepszekering za doorbranden. - Een dun erengsnoer heeft een grotere weerstand dan een dik erengsnoer. De eektrische stroom za dan een groter dee an zijn energie a in het erengsnoer afgeen. G - De haogeenamp za ee te heet worden en dus doorbranden. - n dit gea zit de eiigheidsoorziening meer in de amp zef: de goeidraad brandt door. - De goeidraad die geschikt is oor V krijgt nu zo n V te erduren. De stroomsterkte neemt daardoor sterk toe met as geog dat er in korte tijd ee energie in de draad wordt afgegeen waardoor deze dus te heet wordt.. Stroomkring Verwerken 7 8 ~ 9 Zie figuur hiernaast. N.B. bij een fietserichting zorgen snoeren oor de aanoereidingen en het metaen fietsframe oor de afoereidingen an de eektrische stroom. ooramp achteramp 0 wissespanning B geijkspanning C geijkspanning D wissespanning E geijkspanning ~ dynamo

3 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 9. Spanning, stroomsterkte en weerstand Verwerken De weerstand kun je bepaen door de spanning oer en de stroomsterkte door het apparaat te meten (zie figuur). De weerstand is dan te berekenen met de formue: = V apparaat a Het erband tussen en is bij een constantaandraad recht eenredig en eert dus een rechte ijn op in een (,)-diagram. Lijn hoort bij een grotere weerstand, bij een keinere. b Bij een goeiamp is de weerstand niet constant, maar deze neemt toe met de temperatuur. s de amp feer brandt, is de weerstand groter. Het erband tussen en is niet recht eenredig. () () amp (V) (V) c Neem een punt op de grafiekijn in het (,)-diagram en bepaa daaran de waarden an en. Bereken daarna de weerstand met behup an de formue: =. 5 a Bij 4,4 schaadeen: = 44 V fgerond: = 44 V 4,4 b Bij 4,4 schaadeen: = 00 = 88 m 5,0 fgerond: = 88 m 6 6,0 = = = 4,0 0 Ω 0,05 fgerond: = 4,0 0 Ω,0 7 a = = = 8,0 Ω 0,5 fgerond: = 8,0 Ω b De stroomsterkte neemt minder sne toe, de weerstand is groter. 8 = = 0, =,498 V ( cijfers significant!) fgerond: =,50 V 9 = =, 0 = = 0,77 fgerond: = 0,8, 0 0 Er is een spanningserschi tussen twee deen an je ichaam. Bijoorbeed tussen je hand en je oeten (de grond is aarde). Beeiiging gebeurt ia een aardekschakeaar en/of randaarde. Nee, de weerstand an het menseijk ichaam zou dan keiner dan 4 Ω moeten zijn, want ogens = = = 4 Ω. Deze is echter kω of meer, dus de stroomsterkte 6 wordt ogens = ongeeer =, 0 = = 0,077 = 77 m. 0 De aardekschakeaar schaket de spanning uit as er een stroomsterkte an meer dan 0 m naar de aarde wegekt. Dus bij de gebruikte weerstandswaarde wordt de spanning uitgeschaked.

4 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 0 De formue = moet eerst omgewerkt worden in = respectieeijk =. Deze stap maak je nadat je eerst de formue = uit BNS hebt oergenomen. Na het omwerken kun je dan de gegeens inuen die je natuurijk we eerst in de afgesproken eenheden hebt genoteerd. Verogens oer je de berekening uit en geef je het eindantwoord met het juiste aanta significante cijfers. Controeren 5 Lichaamsweerstand a Met droge handen niet: = = 0 0 = = 7,7 0. Dit is keiner dan 0 m. 0 0 Met natte handen we: = =,0 0 = = Dit is meer dan 0 m.,0 0 b Meer dan 0 m en anger dan 0, s wordt geaarijk. c e apparaten bezitten randaarde of zijn dubbe geïsoeerd. Er zijn geen open stopcontacten toegestaan. Het metaen bad is geaard. Onder de tegeoer behoort een metaen paat te zijn aangebracht die geaard is. 6 arding a Bespreek de tekeningen in de kas. Voorbeeden an tekeningen zijn: tekening tekening B spanningsdraad spanningsdraad watereiding goed geaarde watereiding geaarde oer geaarde oer b Bij een goede aarding zou de stroom ia de watereidingbuis naar de aarde geopen zijn en was het ongeuk niet gebeurd. c Pastic is een isoator en geeidt de stroom niet de aarde in. d n het agemeen we, omdat hierbij wordt nagegaan of de aangeoerde stroomsterkte een groot is as de afgeoerde stroomsterkte. Met water erbij (douche) kan de situatie we geaarijk zijn. 7 Defibriator a Hoe keiner de weerstand, des te groter de stroomsterkte. De weerstand en stroomsterkte zijn niet omgekeerd eenredig, dan zouden de toppen zich nameijk moeten erhouden as : : 4. Vogens de formue = betekent dit dat de gebruikte spanning bijkbaar niet steeds hetzefde is. b = 0,6 max = 0,6 4 =. n het diagram kun je bij ijn afezen dat de stroomsterkte an ongeeer 0,4 ms tot 4,6 ms groter is dan. De tijdsduur t = 4, ms. c Vocht geeidt de stroom beter, de huidweerstand neemt door gebruik an de ge af. d s je aanneemt dat de weerstand eenredig met de tijdsduur an de stroompus is, kun je zeggen dat de,5 weerstand = 0,59x d.w.z 0,60x zo groot wordt (of 4, =,68x zo kein ). 4,,5

5 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie.4 Serieschakeing Verwerken 0 n een serieschakeing is de som an de spanning oer de weerstanden geijk aan de spanning an de gebruikte spanningsbron. De stroom door eke weerstand is hetzefde. Bij een serieschakeing gedt dat de som an de spanningen oer de weerstanden geijk is aan de spanning an de spanningsbron. Naarmate je meer weerstanden in serie schaket, komt oer eke weerstand afzonderijk een keinere spanning te staan (de spanning wordt erdeed!). En een keinere spanning geeft ogens = ook een keinere stroomsterkte. a Voor serieschakeing gedt: = + + dus = = 6 Ω 90 b = 90 = 6 = = 0,0776 fgerond: = 0,078 6 c oer 6 Ω: Vogens = = 0, = 4,89 V fgerond: = 4,9 V oer 8 Ω: = 0, =,40 V fgerond: =,4 V oer 5 Ω: = 0, =,7V fgerond: =,7 V Controe: samen is het 9,0 V. a De uitgangsspanning PQ is geijk aan de spanning oer de weerstand an 0 kω: PQ = PQ = 0 0. Nieuwe onbekende:. 9,0 b = 9,0 = =. Nieuwe onbekende:. Je hebt hier te maken met serieschakeing: = + ar = = 0 kω 9,0 = = 0, PQ = 0, =,0 V fgerond: PQ =,0 V b De totae weerstand in de kring neemt toe, daardoor neemt de stroomsterkte af. PQ = PQ = 0 0 neemt dan ook af. c Bij ar = 0 Ω : PQ = 9,0 V omdat de hee spanning an de spanningsbron dan oer de weerstand an 0 kω staat. 9,0 Bij ar = 0 kω: totaa = + ar = = 40 kω en = = 0, Daarmee wordt PQ = 0, =,5 V. fgerond:, V PQ 9,0 V Controeren 7 Spanning insteen a Zie de figuur hiernaast. b De weerstand kun je bepaen m.b.. = Het ampje moet een spanning an 6,0 V krijgen zodat oor de weerstand = - 6,0 = 6,0 V oerbijft. De stroomsterkte bij serieschakeing is hetzefde: 6,0 = amp = 0,50. Dus = =,0 Ω fgerond: = Ω 0,50 6,0 V 0,50 V 8 Fietsampjes a Zie de figuur hiernaast. b Bij serieschakeing is de stroomsterkte door beide ampjes geijk. it de diagrammen bijkt dat de kopamp bij een spanning an 6,0 V een stroomsterkte heeft an ongeeer 470 m. Het achtericht zou bij diezefde spanning een stroomsterkte kopamp achtericht an 46 m moeten hebben. an deze waarden kan nooit geijktijdig odaan worden bij serieschakeing. c Het achtericht za het eerst doorbranden omdat bij het achtericht het eerst de maximae toegestane stroomsterkte wordt bereikt. d ntwoord: zie ogende badzijde.

6 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie d Verog opgae 8d. Neem aan dat het achterampje doorbrandt wanneer de spanning boen de 6,0 V komt, dus bij een stroomsterkte an meer dan 46 m. Bij die stroomsterkte za de kopamp een spanning hebben an ongeeer 0,4 V. De totae spanning oer de twee ampjes in serie is dan dus 6,0 + 0,4 = 6,4 V. 9 a Schakeschema: zie figuur hiernaast. Omdat het gijcontact S in het midden staat, mag je aannemen dat de weerstanden en geijk zijn. Dan za de spanning PQ de heft zijn an die an de spanningsbron: PQ = 4,5 V. b Omhoog schuien: PQ wordt groter omdat de weerstandswaarde groter wordt (en keiner). De spanning oer een grotere weerstand is bij serieschakeing an weerstanden ook groter =. Bij het naar beneden schuien za de spanning PQ juist keiner worden. c De uitgangsspanning is maximaa as het gijcontact heemaa omhoog is geschoen en de uitgangsspanning is minimaa as het gijcontact heemaa naar beneden is geschoen. PQ,maximaa = 9,0 V en PQ, minimaa = 0 V. d s je op de aansuitingen P en Q bijoorbeed een ampje aansuit, dan kun je door het gijcontact te erpaatsen de spanning oer het ampje aten ariëren tussen de 0 en 9,0 V..5 Paraeschakeing Verwerken 4 Bij een paraeschakeing staat oer eke weerstand de spanning an de spanningsbron. De som an de stroomsterktes door eke weerstand is geijk aan de stroom die de spanningsbron eroorzaakt. 4 Bij een paraeschakeing gedt dat de som an de stroomsterktes door de weerstanden geijk is aan de stroomsterkte die de spanningsbron eroorzaakt. s je dus meer weerstanden parae schaket, wordt de som an die stroomsterktes ook steeds groter: = Van oerbeasting is sprake as de stroomsterkte door een eiding groter is dan de maximaa toegestane stroomsterkte. De warmteontwikkeing in de eiding is dan te groot. - Er sprake an kortsuiting wanneer de spanningsdraad en de nudraad rechtstreeks met ekaar in contact komen is. De weerstand is dan erg kein en de stroomsterkte daardoor erg groot. - De huisinstaatie is op twee manieren beeiigd tegen oerbeasting en kortsuiting: door midde an een indeing in erschiende groepen en door midde an zekeringen: hoofdzekering en groepzekeringen. 45 a Parae geschaked: as één apparaat aan- of uitgeschaked wordt, bijen de andere oneranderd functioneren. b n serie geschaked: as het achtericht wordt aangezet, gaat het controeampje ook aan. Bij uitschakeen gaat het ook weer uit. c Parae geschaked: ze branden onafhankeijk an ekaar want as bijoorbeed het achtericht kapot gaat, bijft de kopamp gewoon branden. 9,0 V 46 a Voor paraeschakeing gedt: = + + = + + = 0,0 = 0 Ω fgerond: = 0 Ω N.B. Dit kun je gemakkeijk met je rekenmachine met de x - -toets uitrekenen. 9,0 b = 9,0 = 0 = = 0,90 fgerond: = 0,90 0 c Bij 6 Ω: 9,0 = = 0,4 6 fgerond: = 0,4 Bij 8 Ω: 9,0 = = 0,500 8 fgerond: = 0,50 Bij 5 Ω: 9,0 = = 0,57 5 fgerond: = 0,6 (Controe: samen is het 0,90 ) S P Q

7 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 47 a en kun je erangen door, er ontstaat een eenoudige serieschakeing. kun je berekenen met de formue oor paraeschakeing = +. b = 9,0 V - + b = + = 0,08 = Ω 0 0 Nu is er sprake an een serieschakeing an Ω en 50 Ω n serie opgeted eert dit = 6 Ω. Ω 50 Ω 9,0 c De hoofdstroom: b = 9,0 = 6 = = 0,45. 6 fgerond: = 0,5 De spanning oer de = 50 Ω is = 0,45 50 = 7,6 V fgerond: = 7, V De spanning oer is = 9,0-7,6 =,74 V fgerond: =,7 V Dit is dus ook de spanning oer de parae geschakede weerstanden an 0 en 0 Ω. d De stroomsterkte door is = 0,45.,74 = =,74 V de stroomsterkte door = 0 Ω is = = 0,087. 0,74 En de stroomsterkte door = 0 Ω is = = 0, Controe: = + = 0, ,058 = 0,6. Dit stemt niet oereen met het feit dat = +. Bedenk echter dat bij roegtijdig afronden er keine erschien op kunnen treden!) 48 a Voor de erangingsweerstand an en gedt: = + = = 50 Ω Er is dan een eenoudige paraeschakeing ontstaan. b Er staan nu weerstanden an 50 Ω parae, deze zijn te erangen door 5 Ω, want = + = = 0,040 = 5 Ω. c Voor de hoofdstroom gedt: b = = 5 = = 0,48 fgerond: h = 0,48 5 Door eke weerstand gaat dus 0,4 ( geijke takken!). d = = 0,4 0 = 4,8 V en = = 0,4 0 = 7, V. Controe: = + = 4,8 + 7, =,0 V. Controeren 5 Feesterichting Bij V moeten de ampen parae staan. De stroomsterkte erdeet zich oer de ampen: 6 er kunnen dan maximaa = 5 ampen 0,0 gebruikt worden. V~ maximaa 5 ampen parae Bij V moeten de ampen in serie. Nu wordt de spanning erdeed oer de ampen: er moeten dan minimaa = 9 ampen per tak gebruikt worden. V~ minimaa 0 ampen in serie Het maximae aanta is onbeperkt, ze branden dan echter we erg zwak! 6 Bij gebruik an 9 ampen per serie kunnen dan we = series parae geschaked worden. 0,5 Dat zijn dan 608 ampen in totaa!

8 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 4 5 Fietserichting a De twee ampjes moeten parae staan. Bij paraeschakeing brandt ek ampje afzonderijk op een spanning an 5,0 V. Met behup an de diagrammen is dan te bepaen dat dynamo = = 48 m. 5,0 V~ b De LED moet in de kring naar het achtericht opgenomen worden (serieschakeing). Voor de spanningserdeing in de kring an het achtericht LED LED gedt: = en dynamo = LED + a. a a Voor de weerstand an de LED gedt: LED = LED LED 0,0 0,0 = 0,05 LED LED = = 6,0 Ω 0,05 5,0 V~ kopamp achtericht LED 5,0 kopamp achtericht Eenzo gedt oor het achtericht: a = = 6 Ω. 0,04 We nemen oor het gemak aan dat deze weerstandswaarde constant is. 6,0 0,05 De spanningserhouding oer LED en achtericht wordt dan LED = = zijn. a 6 0,05 Het spanningsdee (an de 5,0 V) dat de LED krijgt, is dan: LED = 5,0 = 0,47 V LED = 0,5 V.,05 Dit is dus wat minder dan de LED mag hebben. c Door het aanbrengen an het controeampje gaat er minder stroom door het achtericht omdat de weerstand an die tak iets groter is geworden: de dynamo hoeft iets minder stroom te eeren. 5 a Bij serieschakeing is er sprake an spanningserdeing: = + + (enz.). Hierbij is: = ; = + + (enz.) en = (enz.). b Bij paraeschakeing is er sprake an an stroomerdeing: = + + (enz.). Hierbij is: = (enz.). Daarnaast is = + + (enz.) en =. c Om een combinatieschakeing door te kunnen rekenen, moet je deze eerst ereenoudigen tot een eenoudige serie of paraeschakeing. Daarbij zoek je in de gegeen schakeing eerst de ertakkingspunten. Tussen twee ertakkingspunten zoek je naar serie- en paraeschakeingen. Op de geonden serie- of paraeschakeing pas je erogens de gebruikeijke manier toe om de erschiende grootheden te berekenen..6 Eektrische energie en ermogen Verwerken 57 Je kunt de spanning oer en de stroomsterkte door het apparaat meten. Verogens bereken je het ermogen m.b.. P e =. Een andere manier is dat je bijoorbeed met een kiowattuurmeter de erbruikte eektrische energie E e meet en omrekent in de eenheid J (=Joue). Daarnaast meet je de tijdsduur t. Ee Verogens bereken je het ermogen m.b.. Pe =. t 59 Met energieeries wordt bedoed de warmteontwikkeing in eidingen en apparaten op paatsen waar je dat niet wit a P e = 60 = = = 0,6 fgerond: = 0,6 b = = 0,6 = = 88 Ω fgerond: = 8,8 0 Ω 0,6 c s x zo kein wordt, is ook x zo kein, dus P wordt 4x zo kein: P = 5 W.

9 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 5 6 a Geraagd: De eektrische energie E (in kwh en J). Gegeen: P e = 60 W = 0,060 kw; t = 000 uur = =, s. E e = P e t = 60, =,6 0 8 J fgerond: E e =, 0 8 J =, 0 MJ of E e = P e t = 0, = 60 kwh fgerond: E e = 60 kwh b De kosten zijn 60 maa de prijs an kwh = 60 0,0 = 6,0 6 a Geraagd: P e. Gegeen: = Ω; = V. P e = = Nieuwe onbekende:. = = = = 0. P e = 0 = 0 W fgerond: P =, kw. b Geraagd: De eektrische energie E e (in kwh en J). Gegeen: t = de kache staat aan gedurende ,5 + 7,5 = 0 min = 0,5 h = 800 s; P e =, kw =, 0 W. n Joue: E e = P e t =, = 4,4 0 6 J fgerond: E = 4, 0 6 J n kwh: E e = P e t =, 0,5 =,5 kwh. fgerond: E =, kwh 6 = /0 =,045x zo groot. is dan ook,045x zo groot (want = en is constant). P e =, dus P e wordt,045,045 =,09x zo groot de toename is 9,% ndere manier: it P e = en = kun je afeiden dat Pe =, dus P e is eenredig met : ( / 0) = 09, de toename is 9,% 64 a Geraagd: het ermogen P e. Gegeen: b = 4 V; = Ω; = 48 Ω. P e = = 4 Nieuwe onbekende:. = 4 = Nieuwe onbekende:. = + = + 48 = 60 Ω 4 4 = 60 = = 0,40 60 P e = 4 0,40 = 9,60 W fgerond: P e = 9,6 W b Bij parae schakeing krijgt eke weerstand een spanning an 4 V. De erangingsweerstand is keiner dan één an de twee gegeen weerstanden. De geeerde stroomsterkte wordt dus groter. Dit betekent dat geeerde ermogen ook groter wordt (want P e = ). P e = = 4 Nieuwe onbekende:. = 4 = Nieuwe onbekende:. = + = + = 0,04 = 9,60 Ω 48 = Ω b = 4 V = 48 Ω 4 4 = 9,60 = =,5 9,6 P e = = 4,5 = 60 W 60 Het ermogen is dus = 6, 5 zo groot. 9,6 fgerond: 6, zo groot. 65 a n opgerode toestand is de warmteafgifte aan de omgeing minder. De isoatie kan sneer smeten. 400 b De stroomsterkte door de boormachine : P e = 400 = = =,74. We aansuiten! De stroomsterkte door de straakache : 000 = = 4,5. Dus niet aansuiten!

10 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 Controeren 67 Wasmachine a Er wordt niet oortdurend erwarmd. Ook draait de motor afwisseend de ene en de andere kant uit waarbij deze tussen het afwisseen kort pauzeert. b Om de eektriciteitskosten te bepaen moet je weten hoe groot het energiegebruik is in kwh, want we nemen aan dat kwh een bedrag an 0,0 kost. Gegeen: P e =,4 kw en de tijdsduur t = 75 min =,5 uur. E e = P e t =,4,5 =,0 kwh Kosten:,0 0,0 = 0,0. c Bij het maximumermogen is de stroomsterkte as ogt te berekenen: 00 P e, max = max 00 = max max = =,9 fgerond: = 4 Concusie: je hebt een zekering an 6 nodig. 68 Wasmachine/droger-combinatie Gegeen is dat een wasmachine P e,max = 00 W heeft en de wasdroger P e,max = 00 W. Samen is dat 5700 W De stroomsterkte is as ogt te bepaen: P e, max = max 5700 = max max = = 4,78 fgerond: max = 5 Concusie: Je kunt beide apparaten dus niet tegeijkertijd op een zekering an 6 aansuiten. 69 Straakache a Geraagd: de weerstand en. : 0,50 kw Gegeen: P e, = P = 500 W; P e, = P = 000 W; = V. = = Nieuwe onbekende:. :,0 kw Pe P e = Pe = = nuen: = =,7 ; = = 4,5. V~ = = 05,8 Ω ; = = 5,9 Ω. fgerond: = 0 Ω, = 5 Ω,7 4,5 b De twee erwarmingseementen staan parae aan ekaar (zie figuur): oor een groter ermogen bij V moet groter zijn want P e =. Dus keiner parae geschaked. c Geraagd: warmteontwikkeing per seconde én eriespercentage an het geeerde eektrisch ermogen. Gegeen: snoer = 5,0 m; = 0,0 Ω/m; P e =,5 0 W. Voor het eektrisch ermogen dat wordt omgezet in warmteontwikkeing kun je gebruik maken an: P eiding = eiding. Onbekend zijn: en eiding. P e = 500 = 500 dus = = 6,5 eiding = weerstand per meter = 5,0 0,0 = 0, Ω. P eiding = 6,5 0, = 4,68 W fgerond: P eiding = 4,7 W 4,68 Het eries is 4,68 W op de 500 W procentuee: 00% 500 = 0,% fgerond: 0, %. 70 a E P t. De eenheid oor P e is de watt en oor E e de joue. Hierbij gedt: W = J/s. e = e b it P = = P = e en kun je afeiden dat e. De formue = wordt hierbij gebruikt om de stroomsterkte in de formue P e = te erangen. c Ee = t en Ee = t. d n de formue Ee = t is een constante grootheid. s je oor de tijdsduur t ook een bepaade waarde kiest, dan bijft er oer dat E e eenredig is met dus kwadratisch eenredig met. e De formue Ee = t aat zien dat E e eenredig is met as je uitgaat an een constante waarde oor de stroomsterkte en de tijdsduur t.

11 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 7.7 Weerstand Verwerken 7 a De weerstand neemt toe as de temperatuur T hoger wordt (zie figuur a). b De weerstand neemt toe as de engte groter wordt: de weerstand is rechteenredig met de engte (zie figuur b). c De weerstand neemt af as de dwarsdoorsnedeopperakte toeneemt: de weerstand is omgekeerd eenredig met de dwarsdoorsnedeopperakte (zie figuur c). figuur a figuur b figuur c d De soorteijke weerstand ρ bepaat de inoed an het draadmateriaa op de weerstand. De waarden an deze grootheid ind je in één an de koommen an tabe 8, 9 en Suit de koperdraad aan op een spanningsbron, neem een ampèremeter op in de schakeing om de stroomsterkte te meten en bepaa met een otmeter de spanning oer de koperdraad. De weerstand kun je dan berekenen m.b.. =. V Met de weerstand, de engte (meten) en de soorteijke weerstand is de dwarsdoorsnedeopperakte te bepaen want = ρ = ρ. koperdraad Met = π r is de straa an de draaddoorsnede te berekenen. En erogens de diameter d = r. 75 Geraagd: weerstand. Gegeen: constantaandraad met = 5,0 m en d = 0,0 0 - m. = ρ Nieuwe onbekenden: ρ en. BNS (tabe 9): ρ constantaan = 0, Ωm. = π r met r = ½ d = 0,0 0 - m = π (0,0 0 - ) =,4 0-8 m² 6 5,0 = 0,45 0 = 7,6 Ω fgerond: = 7 Ω 8, Geraagd: soort metaa. Gegeen: metaadraad met = 0,80 m; =,5 0-6 m²; =9, 0 - Ω. Het soort metaa kun je inden as je de soorteijke weerstand ρ zou kennen ,80 9, 0,5 0 9 = ρ 9, 0 = ρ dus ρ = = 7 0 Ωm, ,80 Vogens BNS (tabe 8) heb je dan te maken met het metaa koper. 77 Gegeen: Eement = 0,4 m; = V; P = 00 W. a T 00 P e = 00 = = = 5,7 fgerond: = 5, Het antwoord kopt. b Geraagd: en diameter d. =. Voor de stroomsterkte zie raag a = = 44,08 Ω fgerond: = 44, Ω 5,7 d = r en = π r. Nieuwe onbekende:. 0,4 = ρ 44,08 = 0,7 0 = 0,7 0 0,4 44, m =,0 0,0 0-9 = π r ² r =, m d = 5, m fgerond: d = 5, 0-5 m.

12 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 8 78 Het diagram aat een kromme ijn zien die steeds minder sterk stijgt: as de spanning toeneemt, neemt de stroomsterkte minder sterk toe. Dit betekent dat ogens = de weerstand dus toeneemt. Dit kopt met het feit dat bij een toenemende spanning en stroomsterkte er meer warmte ontwikked wordt waardoor temperatuur en dus ook de weerstand an de goeidraad toeneemt. Controeren 8 Geraagd:. Gegeen: = 6,0 V; =,5 ; = 0 Ω. = + Nieuwe onbekende:. angezien de spanning an de bron ( = 6,0 V) en de hoofdstroom ( =,5 ) gegeen is, 6,0 kun je de erangingsweerstand ook berekenen met: = = =,4 Ω.,50 = + = - = 0,7 = =,6 Ω fgerond:,4 0,4 0 =, Ω 0,7 84 Geraagd: E e in kwh. Gegeen: = V; = 45 m; =,5 mm² =,5 0-6 m²; t = 4,5 h. E e = P e t E e = P e 4,5 Nieuwe onbekende: P e. P e = P e = Nieuwe onbekende:. = Nieuwe onbekende:. = ρ BNS (tabe 9): ρ nichroom =,0 0-6 Ωm 6 45 =,0 0 6,5 0 = 9,8 Ω = 9,8 = =,6 9,8 P e =,6 = 67 W =,67 kw E e =,67 4,5 =,0 kwh fgerond: E e = kwh 85 N.B. n dit gea kijk je naar de stroomkring an spanningsbron, ariabee weerstand en aste weerstand an 00 Ω. De paraee kring met het ampje is erder niet an beang en zoang de schakeaar open staat ook de weerstand an 00 kω niet. Geraagd: ariabe =. Gegeen: = 9,0 V; = 00 Ω; B = =, V. = Nieuwe onbekenden: en. bron = + (serieschakeing) 9,0 = +, = 7,8 V angezien de schakeaar in de horizontae erbinding open staat, gedt: =, = = = 0,0 = 0,0 00 7,8 7,8 = 0,0 = = 650 Ω fgerond: ariabe = 6,5 0 Ω 0,0 86 T-buis Geraagd: ρ. Gegeens: = V; P e = 9,0 W; d = 8,5 mm = 8,5 0 - m ; = 0,40 m. = ρ Nieuwe onbekenden: en. = Nieuwe onbekende:. 9,0 Pe = 9,0 = = = 0,09 = = 5878 Ω 0,09 = π r² waarbij r = ½ d = 4,5 0 - m = 56,7 0-6 m 0, , = ρ ρ = = 0,84 Ωm fgerond: ρ = 0,8 Ωm 56, ,40

13 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 9 87 Kortsuiting Geraagd: kortsuiting = k. Gegeen: = V; = 0 = 0 m ; =,5 mm² =,5 0-6 m². = k Nieuwe onbekende:. = ρ Nieuwe onbekende: ρ koper. BNS (tabe 8): ρ koper = Ωm 9 0 = 7 0 = 0,6 Ω 6,5 0 = k 0, 6 k = = 69 fgerond: k =,7 0. 0,6 88 Hoogspanningseiding Geraagd: Q = E (eries) per seconde? Wek percentage is dit an het geeerde eektrische ermogen P e? Gegeen: koperdraad; = 5 = 50 km = 50 0 m; =,5 mm² =,5 0-4 m²; P c = 80 MW = W; c = 80 kv = 80 0 V. Q= E = draad t Hierbij is de tijdsduur t = s (per seconde!). Nieuwe onbekenden: en draad. 6 c = P = c 80 0 = 80 0 = 80 0 draad = ρ Nieuwe onbekende: ρ. BNS (tabe 8): ρ koper = Ωm 0, = 7 0 4,5 0 =,4 Ω Q = E (eries) = 0,5,4 = J = 0,5 MJ fgerond: Q = 0,5 MJ 0,05 n procenten: 00 % = 0,88 % 80 fgerond: Veries = 0,9 %.9 fsuiting Controeren 9 Boeneiding Oriëntatie: Geraagd: dee an ermogen dat eroren gaat door warmteontwikkeing in boeneiding ( P) en in de rais ( P). Gegeen: zie figuur. Hypothese: Het ermogen dat eroren gaat, za waarschijnijk niet erg groot zijn Panning: De geraagde warmteontwikkeing per seconde kun je schrijen as Q = P e, P + P e, P. Het erbruikte ermogen is P e,bron en Q geraagd wordt naar de erhouding. P e,bron Dit zijn de twee grootheden die dus bepaad moeten worden: P e, bron en Q. Het ermogen P e bron =. Je kunt deze formue ook schrijen as: P e =. angezien je te maken hebt met een serieschakeing is de stroomsterkte oera hetzefde. De weerstand P is gegeen en de weerstand P kun je uitrekenen met = ρ. en zijn gegeen en de soorteijke weerstand ρ koper kun je opzoeken in BNS (tabe 8): ρ = Ωm. itoering: zie ogende pagina. = 500 V P =? P =,6.0 m koperdraad met =,.0-4 m P = 0,044 Ω P P M = 00

14 Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 40 itoering: a P e,bron = = 4, W = 450 kw of P e,bron = 0,450 MW b P 9,6 0 = ρ = 7 0 = 0,4 Ω fgerond: 4 P = 0,4 Ω, 0 c Serieschakeing: = P + P = 0,4 + 0,044 = 0,87 Ω d Om Q = P e, P + P e, P uit te rekenen, kun je werken met = P + P: Q = = 00 (0,87) = 6 80 W = 7 kj (per seconde!). Q 6,8 e Dus = = 0, 074 Pe,bron 450 fgerond: 0,07 of,7 % Controe: Wat je in ieder gea weet is dat het dee atijd keiner moet zijn dan (of keiner dan 00 %).,7 % is ook geen extreem hoog percentage. 9 Boeneiding bij dubbespoor Oriëntatie: Geraagd: wordt het ermogen nu keiner? Gegeens: zie schakeschema in de figuur hiernaast. Hypothese: door het gebruik maken an de andere boeneiding maak je gebruik an parae-schakeing an weerstanden. De erangingsweerstand wordt dan keiner dan de eerder gebruikte 0,4 Ω. De stroomsterkte bijft hetzefde dus za de warmteontwikkeing per seconde dan ook keiner zijn. Panning: Ten opzichte an opgae 00 is de boeneidingweerstand P eranderd: het is een paraeschakeing an twee weerstanden. P Het ermogen P e bron = bijft hetzefde omdat zowe de spanning as de hoofdstroom hetzefde bijen. De erangingsweerstand is te berekenen met behup an: = +, waarbij BP nog berekend moet worden m.b.. BP = ρ. Verogens bereken je Q = P e, er. + P e, P = ( + P ) en de erhouding itoering: a = + Nieuwe onbekende: BP. P BP 9 6,4 0 BP = ρ BP = 7 0 = 0,5Ω 4, 0 = + = 9,84 = 0,0 Ω 0,5 0,4 BP = 4,5.0 + (4,5 -,6).0 = 6,4.0 m koperdraad met =,.0-4 m P = 0,4 Ω = 500 V P P BP B Q. P e,bron P = 00 M b Q = P e, er. + P e, P = ( + P ) Q = 00 (0,0 + 0,044) = 04 W = kj (per seconde!). Gegeen: P e,bron = 450 kw Q Daarmee is = = 0, 088 P 450 e,bron fgerond: 0,09 of,9 % c Concusie: Het ermogenseries is bij gebruik an dubbespoor keiner dan bij enkespoor. Controe: Het dee an het ermogen, dat aan warmteontwikkeing in boeneiding en rais eroren gaat, is inderdaad keiner geworden.

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

www.toeatingsexamen-geneeskunde.be 1. Je staat met je twee voeten op de grond. Hoe verandert de druk die je uitoefent op de grond as je één been opheft? a. De druk haveert. b. De druk verdubbet. c. De

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

OPGAVE 7 : ARBEID EN ENERGIE

OPGAVE 7 : ARBEID EN ENERGIE OPGAVE 7 : ARBD EN ENERGIE In de onderstaande figuur is een op druk beaste buigzame staaf weergegeen die haerwege beast wordt met een etra kracht. De normaakracht in de staaf is hierdoor niet constant.

Nadere informatie

Voortplanting van trillingen - lopende golven

Voortplanting van trillingen - lopende golven Voortpanting van triingen - opende goven 8. Eigenschappen van goven Interferentie van goven Interferentie doet zich voor as goven ekaar samentreffen. Het is dus een samensteen van goven. COHERENTIEVOORWAARDE:

Nadere informatie

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen 6. Afronding hoofdstuk 2 6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen Inleiding Bij de introductie van dit hoofdstuk heb je je georiënteerd op het onderwerp van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5)

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) 2.1 Inleiding 1. a) Warmte b) Magnetische Energie c) Bewegingsenergie en Warmte d) Licht (stralingsenergie) en warmte e) Stralingsenergie 2. a) Spanning (Volt),

Nadere informatie

5 Weerstand. 5.1 Introductie

5 Weerstand. 5.1 Introductie 5 Weerstand 5.1 Introductie I n l e i d i n g In deze paragraaf ga je verschillende soorten weerstanden bestuderen waarvan je de weerstandswaarde kunt variëren. De weerstand van een metaaldraad blijkt

Nadere informatie

12 Elektrische schakelingen

12 Elektrische schakelingen Elektrische schakelingen Onderwerpen: - Stroomsterkte en spanning bij parallel- en serieschakeling - Verangingsweerstand bij parallelschakeling. - Verangingsweerstand bij serieschakeling.. Stroom en spanning

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening an januari 1983 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Beestiging an eidingen WB 3.6 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten oorbehouden Met betrekking tot de beestiging an eidingen is in

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo deel itwerkingen Hoofdstuk De elektrische huisinstallatie 7 De elektrische huisinstallatie. nleiding Voorkennis Elektrische schakelingen Toelichting: hieronder volgen mogelijke ontwerpen. ndere

Nadere informatie

Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten.

Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten. NATUURKUNDE KLAS 4 PW HOOFDSTUK PW HOOFDSTUK 2 18/12/2008 Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten. Opgave 1 (3 + 2 + 4 pt) Een van de natuurkundeleraren

Nadere informatie

2 Elektriciteit Elektriciteit. 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn.

2 Elektriciteit Elektriciteit. 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn. 2 Elektriciteit 1 2.1 Elektriciteit 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn. 2 mp3-speler dynamo fiets accu lamp op je kamer stopcontact auto batterij 3

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 OPGAVE 1 Teken hieronder het bijbehorende schakelschema. Geef ook de richting van de elektrische stroom aan.

Nadere informatie

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen 6. Afronding hoofdstuk 2 6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen Inleiding Bij de introductie van dit hoofdstuk heb je je georiënteerd op het onderwerp van dit hoofdstuk

Nadere informatie

2. maximumscore 1 Het antwoord moet de notie bevatten dat het anders levensgevaarlijk is om de mast aan te raken.

2. maximumscore 1 Het antwoord moet de notie bevatten dat het anders levensgevaarlijk is om de mast aan te raken. 1. maximumscore 1 voorbeelden van goede antwoorden zijn: aluminium is goedkoper dan koper. aluminium is lichter dan koper. 2. maximumscore 1 Het antwoord moet de notie bevatten dat het anders levensgevaarlijk

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading.

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. itwerkingen Opgave Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. Opgave 2 Een geleider kan de elektrische stroom goed geleiden. Metalen, zout water, grafiet. c. Een isolator kan de

Nadere informatie

Auteur(s): D. Kistemaker, H. Faber Titel: De wind van voren Jaargang: 19 Jaartal: 2001 Nummer: 3 Oorspronkelijke paginanummers:

Auteur(s): D. Kistemaker, H. Faber Titel: De wind van voren Jaargang: 19 Jaartal: 2001 Nummer: 3 Oorspronkelijke paginanummers: Versus Tijdschrift oor Fysiotherapie, 19e jrg 001, no. 3 (pp. 161-168) Auteur(s): D. Kistemaker, H. Faber Tite: De wind an oren Jaargang: 19 Jaarta: 001 Nummer: 3 Oorspronkeijke paginanummers:161-168 Deze

Nadere informatie

Je moet nu voor jezelf een overzicht zien te krijgen over het onderwerp Werken met formules. Een eigen samenvatting maken is nuttig.

Je moet nu voor jezelf een overzicht zien te krijgen over het onderwerp Werken met formules. Een eigen samenvatting maken is nuttig. 6 Totaalbeeld Samenatten Je moet nu oor jezelf een oerzicht zien te krijgen oer het onderwerp Werken met formules. Een eigen samenatting maken is nuttig. Begrippenlijst: 11: formule ariabele grootheid

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Werking van een zekering

Werking van een zekering Naam: Klas: Datum: Werking van een zekering Doelstelling Leerlingen moeten inzien dat een zekering de elektrische stroom kan onderbreken bij oververhitting als gevolg van een kortsluiting. Inleidende proef

Nadere informatie

JAN Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 34 punten.

JAN Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 34 punten. NATUURKUNDE KLAS 4 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK 2 JAN.. 2009 Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 34 punten. Opgave 1 (3 + 4 pt) De batterij in de hiernaast

Nadere informatie

Elektrische energie en elektrisch vermogen

Elektrische energie en elektrisch vermogen Elektrische energie en elektrisch vermogen Grootheid Symbool Eenheid Lading Q C: Coulomb Spanning U V: Volt Stroomsterkte I A: Ampère Energie E J: Joule Weerstand R Ω: Ohm Spanning: noodzakelijk om lading

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken.

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken. Inleiding hv Opdracht Statische elektriciteit Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken Opdracht Serie- en parallelschakeling Leg van elke schakeling uit ) of het een serie-

Nadere informatie

Stevin havo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (14-06-2012) Pagina 1 van 16

Stevin havo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (14-06-2012) Pagina 1 van 16 Stevin havo deel itwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (4-06-0) Pagina van 6 Opgaven 6. De wet van Ohm a Het aantal ml komt overeen met de lading, dus het aantal ml per seonde met de stroomsterkte.

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water 4 Elektrische energie 4.1 Introductie Inleiding Het hoofdstuk gaat over het goed en veilig functioneren van elektrische schakelingen en over wetmatigheden die gelden voor elektrische schakelingen. Je hebt

Nadere informatie

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water 4 Elektrische energie 4.1 Introductie Inleiding Het hoofdstuk gaat over het goed en veilig functioneren van elektrische schakelingen en over wetmatigheden die gelden voor elektrische schakelingen. Je hebt

Nadere informatie

jaar: 1989 nummer: 10

jaar: 1989 nummer: 10 jaar: 1989 nummer: 10 Gegeven een cylindervomtige geleider van 1 m lengte met een diameter van 5 mm. De weerstand van de geleider is R. De draad wordt uitgerekt tot een lengte van 1,2 m terwijl het volume

Nadere informatie

7 Elektriciteit en magnetisme.

7 Elektriciteit en magnetisme. 7 Elektriciteit en magnetisme. itwerkingen Opgae 7. aantal 6, 0 9,60 0 8 elektronen Opgae 7. aantal,0 0,0 0 A,60 0 s 9,5 0 6 elektronen/s Opgae 7. O-atoom : +8-8 0 O-ion : +8-0 - Lading O-ion - x,6 0-9

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul.

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul. Hfd 3 Stroomkringen Enkele begrippen: Richting van de stroom: Stroom loopt van de plus naar de min pool Richting van de elektronen: De elektronen stromen van de min naar de plus. Geleiders en isolatoren

Nadere informatie

Welke wetmatigheden die gelden voor de elektrische schakeling kun je gebruiken om de werking van aarding, zekering en aardlekschakelaar te begrijpen?

Welke wetmatigheden die gelden voor de elektrische schakeling kun je gebruiken om de werking van aarding, zekering en aardlekschakelaar te begrijpen? 2 De elektrische schakeling 2.1 Introductie Inleiding In huis waar gewerkt wordt met een spanning van 230 volt, kunnen gevaarlijke situaties voorkomen, bijvoorbeeld kortsluiting, overbelasting, het aanraken

Nadere informatie

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron itwerkingen opgaven hoofdstuk 6 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spannings Opgave 5 a De wielen die het contact vormen tussen het vliegtuig en de grond zijn gemaakt van rubber, en rubber is

Nadere informatie

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4 1 Door een dunne draad loopt een elektrische stroom met een stroomsterkte van 2 µa. De spanning over deze draad is 50 V. Bereken de weerstand van de dunne draad. U = 50 V I = 2 µa R = 50V 2µA R = 2,5 10

Nadere informatie

Windmolenpark Houten. Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten. Namen: Klas:

Windmolenpark Houten. Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten. Namen: Klas: Namen: Klas: Windmolenpark Houten Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten Ontwikkeld door: Geert Veenstra Gerard Visker Inhoud Probleem en hoofdopdracht Blz 3 Samenwerking

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer, en ever deze na het tentamen in de omsag in. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten

Nadere informatie

Welke wetmatigheden die gelden voor de elektrische schakeling kun je gebruiken om de werking van aarding, zekering en aardlekschakelaar te begrijpen?

Welke wetmatigheden die gelden voor de elektrische schakeling kun je gebruiken om de werking van aarding, zekering en aardlekschakelaar te begrijpen? 2 De elektrische schakeling 2.1 Introductie Inleiding In huis waar gewerkt wordt met een spanning van 230 volt, kunnen gevaarlijke situaties voorkomen, bijvoorbeeld kortsluiting, overbelasting, het aanraken

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: DEC 2015 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen is

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Practicum Zuil van Volta

Practicum Zuil van Volta Practicum Zuil van Volta Benodigdheden Grondplaat, aluminiumfolie, stuivers (munten van vijf eurocent), filtreerpapier, zoutoplossing, voltmeter, verbindingssnoeren, schaar Voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Energie : elektriciteit : stroomkringen

Energie : elektriciteit : stroomkringen Energie : elektriciteit : stroomkringen De netspanning is uitgevallen! Pas dan merk je wat elektriciteit voor ons betekent. Geen licht, geen computer, geen playstation, het eten op het elektrisch fornuis

Nadere informatie

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Schakeling In de hiernaast afgebeelde schakeling kan de spanning

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM:

HOGESCHOOL ROTTERDAM: HOGESCHOOL ROTTERDAM: Toets: Natuurkunde Docent: vd Maas VERSIE B Opgave A: Een kogel wordt vertikaal omhoog geschoten met een snelheid van 300km/h. De kogel heeft een gewicht van 10N. 1. Wat is de tijd

Nadere informatie

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN U. Gegevens invullen: 24 0 24-0 4 V 2a R v2 R R 2. invullen gegevens: R v2 3 4 7 28 b R tot R v. invullen gegevens: 7 dus 4 A U U c R R. invullen gegevens: 3 dus

Nadere informatie

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Vraag 1 Ontwerpen agemeen Vraag 1.1 Weke zaken wi je as constructief ontwerper aan het eind van de anaysefase vasteggen? PvE, Randvoorwaarden, Uitgangspunten, Ontwerpcriteria, mogeijkheden ontwerp Vraag

Nadere informatie

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement 6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement Opgave 9 Het rendement bereken je met E nuttig en E in. E nuttig is de hoeveelheid energie die nodig is het water op te warmen. E in is de hoeveelheid energie

Nadere informatie

H2 les par2+4+3.notebook November 11, 2015. Elektriciteit in huis. Na de verbruiksmeter zit er een hoofdschakelaar en daarna

H2 les par2+4+3.notebook November 11, 2015. Elektriciteit in huis. Na de verbruiksmeter zit er een hoofdschakelaar en daarna Hoofdstuk 2 Elektriciteit in Huis Elektriciteit in huis Na de verbruiksmeter zit er een hoofdschakelaar en daarna wordt de huisinstallatie verdeeld in groepen met zekeringen. voor de extra veiligheid zijn

Nadere informatie

Repetitie Elektronica (versie A)

Repetitie Elektronica (versie A) Naam: Klas: Repetitie Elektronica (versie A) Opgave 1 In de schakeling hiernaast stelt de stippellijn een spanningsbron voor. De spanningsbron wordt belast met weerstand R L. In het diagram naast de schakeling

Nadere informatie

Uitwerkingen van 3 klas NOVA natuurkunde hoofdstuk 6 arbeid en zo

Uitwerkingen van 3 klas NOVA natuurkunde hoofdstuk 6 arbeid en zo Uitwerkingen van 3 klas NOVA natuurkunde hoofdstuk 6 arbeid en zo 1 Arbeid verrichten 1 a) = 0 b) niet 0 en in de richting van de beweging c) =0 d) niet 0 e tegengesteld aan de beweging 2 a) De wrijvingskracht

Nadere informatie

6 Elektriciteit. Pulsar 1-2 vwo/havo uitwerkingen 2012 Noordhoff Uitgevers 1. 6.1 Elektriciteit om je heen. 1 Het juiste antwoord is D: 5000 V.

6 Elektriciteit. Pulsar 1-2 vwo/havo uitwerkingen 2012 Noordhoff Uitgevers 1. 6.1 Elektriciteit om je heen. 1 Het juiste antwoord is D: 5000 V. 6 Elektriciteit 6.1 Elektriciteit om je heen 1 Het juiste antwoord is D: 5000 V. 2 Overeenkomst: beide leveren elektrische energie. Verschil: stopcontact levert een hoge (wissel)spanning en een batterij

Nadere informatie

J De centrale draait (met de gegevens) gedurende één jaar. Het gemiddelde vermogen van de centrale kan dan berekend worden:

J De centrale draait (met de gegevens) gedurende één jaar. Het gemiddelde vermogen van de centrale kan dan berekend worden: Uitwerking examen Natuurkunde1 HAVO 00 (1 e tijdvak) Opgave 1 Itaipu 1. De verbruikte elektrische energie kan worden omgerekend in oules: 17 = 9,3 kwh( = 9,3 3, ) = 3,3 De centrale draait (met de gegevens)

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 HOEVEELHEID LADING Symbool Q (soms q) Eenheid C (Coulomb) Iedereen heeft wel eens gemerkt dat voorwerpen elektrische eigenschappen kunnen krijgen.

Nadere informatie

Spanning en sensatie!!! Wat een weerstand!! Elektriciteit. 3HV H3 elektriciteit les.notebook February 13, Elektriciteit 3HV

Spanning en sensatie!!! Wat een weerstand!! Elektriciteit. 3HV H3 elektriciteit les.notebook February 13, Elektriciteit 3HV 3HH3elektriciteitles.notebook February 13, 2016 Spanning en sensatie!!! Elektriciteit Elektriciteit 3H Wat een weerstand!! Spanning en Lading + + + + 3HH3elektriciteitles.notebook February 13, 2016 + +

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

Project huisinstallatie voor de onderbouw

Project huisinstallatie voor de onderbouw Inhoudsopgave 1 Elektrische stroom.... 1 1.1 Waterstroom.... 1 1.2 Knikker stroom... 2 1.3 Geleiders en isolators.... 2 2 Elektrische schakeling... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Zekering en aardlekschakelaar...

Nadere informatie

Kritische belastingen van stabiliteitselementen

Kritische belastingen van stabiliteitselementen Stabiiteit verdiepingbouw Kritiche beatingen van tabiiteiteementen Dit artike bechrijft een eenvoudige methode voor het berekenen van de kritiche beatingen van tabiiteiteementen in verdiepinggebouwen.

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

= Ep = R1. U = R I R s

= Ep = R1. U = R I R s Eerste ronde - ste Vlaamse Fysica Olympiade 009 ste Vlaamse Fysica Olympiade Eerste ronde. De eerste ronde an deze Vlaamse Fysica Olympiade bestaat uit 5 ragen met ier mogelijke antwoorden. Er is telkens

Nadere informatie

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 4 VWO 2.6 Serie en parallel 51. Vervanging 52. Bij de winkelstraat zijn de lampen parallel geschakeld en bij de kandelaar in serie. 53. Voorbeeld: Serie De stroom moet

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

QUARK_5-Thema-04-elektrische stroom Blz. 1. Grootheid Symbool Eenheid symbool Verband tussen eenheden Stroomsterkte I Ampère A 1 C

QUARK_5-Thema-04-elektrische stroom Blz. 1. Grootheid Symbool Eenheid symbool Verband tussen eenheden Stroomsterkte I Ampère A 1 C QUAK_5-Thema-04-elektrische stroom Blz. 1 THEMA 4: elektrische stroom Elektrische stroom Elektrische kring (L Verplaatsing van lading Spanningsbron -> elektrisch veld -> vrije ladingen bewegen volgens

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CI24WP..

Gebruiksaanwijzing CI24WP.. Gebruiksaanwijzing n CI24WP.. Inhoud Gefeiciteerd....................................................................................... 3 Veiigheidsbepaingen en waarschuwingen................................................................

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Lees dit voorblad goed! Trek op alle blaadjes kantlijnen

Lees dit voorblad goed! Trek op alle blaadjes kantlijnen NATUURKUNDE Havo. Lees dit voorblad goed! Trek op alle blaadjes kantlijnen Schoolexamen Havo-5: SE4: Na code:h5na4 datum : 11 maart 2009 tijdsduur: 120 minuten. weging: 30%. Onderwerpen: Systematische

Nadere informatie

Lessen in Elektriciteit

Lessen in Elektriciteit Lessen in Elektriciteit Door: Gaby Sondagh en Isabel Duin Eckartcollege Tegenwoordig kunnen we niet zonder elektriciteit. Het licht in de klas, de computers waar je op werkt en allerlei andere apparaten

Nadere informatie

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT Wanneer loopt er stroom? Elektrische apparaten werken alleen als er een stroom door loopt. Om de stroom te laten lopen is er altijd een spanningsbron nodig. Dat kan een

Nadere informatie

Studievoorbereiding. Vak: Natuurkunde voorbeeldexamen. Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine. Het examen bestaat uit: 32 meerkeuzevragen

Studievoorbereiding. Vak: Natuurkunde voorbeeldexamen. Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine. Het examen bestaat uit: 32 meerkeuzevragen Studievoorbereiding VOORBLAD EXAMENOPGAVE Vak: Natuurkunde voorbeeldexamen Tijdsduur: Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine Het examen bestaat uit: 32 meerkeuzevragen Aantal pagina s: 10 Beoordeling van

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2014 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen

Nadere informatie

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2)

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2) les omschrijving 12 Theorie: Halfgeleiders Opgaven: halfgeleiders 13 Theorie: Energiekosten Opgaven: Energiekosten 14 Bespreken opgaven huiswerk Opgaven afmaken Opgaven afmaken 15 Practicumtoets (telt

Nadere informatie

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening RC4-2 Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening Inhoud De afstandsbediening en andere onderdeen die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeed kunnen er in werkeijkheid anders uitzien. Daarnaast behouden

Nadere informatie

inschakelstroom lamp

inschakelstroom lamp inschakestroom amp Agemene informatie voor dit practicum. Benodigdheden: amp met goeidraad meetweerstand van 0,1 Ω schakeaar aansuitdraden digitae mutimeter Fuke 123 scoopmeter PC met fukeview programma

Nadere informatie

Module E: Elektrische schakelingen over vermogen, weerstand en geleidbaarheid

Module E: Elektrische schakelingen over vermogen, weerstand en geleidbaarheid Module E: Elektrische schakelingen over vermogen, weerstand en geleidbaarheid Deze module is onderdeel van eigenfrequentie, een serie lesmodules voor bovenbouw HAVO en VWO. Deze module is mede mogelijk

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. spanning 2007-2008 hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op van elektrische lading die stroomt. We kennen

Nadere informatie

2 ELEKTRISCHE STROOMKRING

2 ELEKTRISCHE STROOMKRING 2 ELEKTRISCHE STROOMKRING Om elektrische stroom nuttig te gebruiken moet hij door een verbruiker vloeien. Verbruikers zijn bijvoorbeeld een gloeilampje, een motor, een deurbel. Om een gloeilampje te laten

Nadere informatie

Diktaat Spanning en Stroom

Diktaat Spanning en Stroom Diktaat Spanning en Stroom hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op elektrische lading die stroomt.

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

3.2 Instapprobleem met demonstratie Schakelingen van drie lampjes

3.2 Instapprobleem met demonstratie Schakelingen van drie lampjes 3 Serie- en parallelschakeling 3.1 Introductie Inleiding In de vorige paragraaf heb je je beziggehouden met de elektrische huisinstallatie en de veiligheidsmaatregelen die daarvoor van belang zijn. Behalve

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Men schakelt nu twee identieke van deze elementen in serie (zie Figuur 3).

Men schakelt nu twee identieke van deze elementen in serie (zie Figuur 3). jaar: 1989 nummer: 09 Men heeft een elektrisch schakelelement waarvan we het symbool weergeven in figuur 1. De (I,U) karakteristiek van dit element is weergegeven in de nevenstaande grafiek van figuur

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten scoren door uw twijfe te motiveren. 4. As

Nadere informatie

Newton 4 vwo Natuur kunde

Newton 4 vwo Natuur kunde Newton 4 vwo Natuur kunde Hoofdstuk De elektrische huisinstallatie Hoofdstukvragen: Hoe wordt er voor gezorgd dat een elektrische schakeling goed en veilig werkt? Welke verschijnselen, eigenschappen en

Nadere informatie

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel Rotterdam Academy Tentamenvoorblad Naam: Studentnr.: Groep/klas: Tentamen voor de: Arts en Crafts Officemanagement Opleiding(en): Engineering Maintenance & Mechanic Ondernemen Pedagogisch-Educatief Mw

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-II

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-II Eindexamen natuurkunde havo 2000-II 4 Antwoordmodel Opgave Slijtage bovenleiding uitkomst: m =,87 0 6 kg Het afgesleten volume is: V = (98,8 78,7) 0-6 5200 0 3 2 = 2,090 0 2 m 3. Hieruit volgt dat m =

Nadere informatie

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF NETWERKEN EN DE WETTEN VN KIRCHHOFF 1. Doelstelling van de proef Het doel van deze proef is het bepalen van de klemspanning van een spanningsbron, de waarden van de beveiligingsweerstanden en de inwendige

Nadere informatie

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen?

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? werkblad experiment 4.5 en 5.4 (aangepast) naam:. klas: samen met: Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? De weerstand R van een voorwerp is te bepalen als men de stroomsterkte

Nadere informatie