Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN"

Transcriptie

1 Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN 4211 jaarvergadering / ALV De kosten zijn voor 2 ALV's en 1 vergadering met het hoofdbestuur NTTB en bestaan uit de volgende kosten: zaalhuur en consumpties; reiskosten afdelingbestuurders; porti en administratiekosten regiovergaderingen Het Afdelingsbestuur is van plan jaarlijks een serie verenigingen te bezoeken om over en weer informatie uit te wisselen. Hiervoor zijn de reiskosten van de bestuursleden opgevoerd kosten vergaderingen Afdelingsbestuur. Dit betreft reiskosten en bestuur- en administratiekosten kosten bondsraadsleden Voor het bezoeken aan de Bondsraad door twee afgevaardigden van de Afdeling Noord wordt dit bedrag geraamd. De vergoeding bondsraadsleden is in overeenstemming met het declaratiebesluit Noord overige commissiekosten Betreft de reiskosten en overige kosten van de diverse commissies reis- en verblijfkosten Voor bezoek aan vergaderingen van het College van Voorzitters en het bijwonen van afdelingsevenementen, toernooien en wedstrijden worden aan de afdelingsfunctionarissen een onkostenvergoeding toegekend, op basis van het declaratiebesluit Noord jubileum- en representatiekosten Alle gemaakte kosten voor jubilea en representatie vallen hieronder kosten website In 2013 is de nieuwe website gestart. Tot nu toe zijn nog geen kosten hiervoor in rekening gebracht. Voor 2014 is een bedrag gereserveerd en voor 2015 reserveert het bestuur hetzelfde bedrag kosten administratie Hieronder vallen de abonnementskosten van het boekhoudprogramma Exact-online waarmee Afdeling Noord werkt kantoorbenodigdheden/porti/telefoon Hieronder vallen de posten: porto, kantoorbenodigdheden en telefoonkosten van de bestuurs- en commissieleden. Dit alles op basis van het declaratiebesluit Noord kosten ledenadministratie Betreft stelpost voor eventuele kosten ledenadministratie. 1

2 4701 nationale jeugdmeerkampen Nationale Jeugdmeerkampen: betreft zaalhuur, tafelhuur en organisatiekosten van de Voorronde NJM van de Afdeling. Verder wordt hier verantwoord de afdracht aan de NTTB voor de deelnemers aan de Kwartfinales van de NJM. Verder krijgen verenigingen van de deelnemers aan de respectievelijke finales een gedeeltelijke vergoeding van de reiskosten pupillen en welpen toernooien Betreft bijdragen aan verenigingen in de kosten voor het houden van toernooien ( 50,-per toernooi) afdelingskampioenschappen De regiokampioenschappen worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Afdeling door verenigingen. De begroting van inkomsten en uitgaven dient ter goedkeuring aan het Afdelingsbestuur te worden voorgelegd. In 2015 is voor de regio Groningen wederom ttv. Oldambt aan de beurt. In Friesland organiseert FTTC uit Franeker opnieuw dit evenement. Voor Drenthe is nog geen vereniging gevonden. Zo nodig neemt het Afdelingsbestuur de organisatie van dat toernooi zelf ter hand. De bondsgedelegeerden worden voor hun reis- en verblijfkosten ook uit deze post betaald ranglijsttoernooien Betreft het ranglijsttoernooi voor de jeugd (B-licentie en Zonder Licentie) in Assen, een samenwerkingsverband van TTV Assen en de Afdeling Noord. De verdeling is op basis van 70% Assen - 30% Afdeling van de netto opbrengst van het toernooi kosten bekercompetitie Hierop worden de kosten geboekt van de minicompetitie voor de beginnende jeugd in de drie regio's van de Afdeling Noord prijzen De gekochte prijzen voor de minicompetitie worden hierop geboekt Top-6-kampen ( Top 12 ). Het bestuur is voornemens per competitieklasse een top-12 toernooi te (laten) organiseren meisjestoernooien Geen kosten geraamd. De verenigingen die een meisjestoernooi organiseren krijgen hiervoor en vergoeding van Afdeling Noord. Zie ook overige toernooien De kosten van de internationale uitwisseling worden hierop geboekt. Het evenement wordt jaarlijks gehouden en is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Oost, Noord, Graftschaft Bentheim en Kreis Emsland. Geraamd is een bedrag van 750,--. Eventuele meerkosten worden gedekt uit het Fonds Uitwisseling competitievergaderingen Betreft alle kosten van de competitie en de overige kosten voor het organiseren van de competitie. Zie hiervoor ook rekening competitieboekjes Betreft aankoop van deze boekjes. 2

3 4731 jeugdklassentoernooi Hierop worden de kosten geboekt die het Bondsbureau de Afdeling Noord in rekening brengt subsidie tt1. Hiervoor zijn geen kosten begroot voor subsidie tt2. Aan leden van Afdeling Noord wordt een subsidie verstrekt bij het behalen van het diploma op grond van de betreffende subsidieregeling. Kosten komen ten laste van Fonds Trainersopleidingen subsidie tt3. Bij het behalen van het diploma wordt in overeenstemming met de regeling aan leden van Afdeling Noord een subsidie verstrekt. Kosten worden gedekt via het Fonds Trainersopleidingen bijscholingen Om het niveau en de kennis van gediplomeerde trainers op peil te houden vinden bijscholingen plaats trainersservice De regeling is bedoeld voor "kleine verenigingen" die niet over een eigen trainer beschikken. Onder bepaalde voorwaarden kan een subsidie worden verstrekt. Kosten komen ten laste van het Fonds Trainersservice injectie diverse fondsen balans Zie toelichting bij kindertafeltennisfeest Een subsidie van wordt toegekend aan verenigingen die met het Table Stars programma een schooldag organiseren ledenwerf- en behoudacties De afdeling geeft de verenigingen een subsidie van per nieuw lid als er tussen 1/1 en 31/12 van enig jaar een netto ledenaanwas is van tenminste 5%. De kosten komen ten laste van het Fonds Ledenwerving en -behoud overige kosten jeugdzaken Afdeling Noord heeft in 2014 nieuwe kleding aangeschaft voor jeugdleden, die de Afdeling bij evenementen vertegenwoordigen. De aanschafkosten waren in totaal afgerond 3.000,--. Dit bedrag wordt in drie jaar afgeschreven afdelingstraining Ook in 2015 biedt de Afdeling Noord in het kader van Stimulering Jeugdbeleid verenigingen de mogelijk door samenwerking de jeugd een extra stimulans te geven bij het beoefenen van de tafeltennissport. Bijdragen aan samenwerkende verenigingen worden verstrekt in overeenstemming met de vastgestelde regeling. Daarnaast organiseert de Afdeling korte trainingssessies als voorbereiding op diverse evenementen. Het Fonds Talentencentrum draagt voor 2.500,-- bij in de kosten. 3

4 5001 regionale bondstraining In aansluiting op de resultaten van de samenwerking tussen verenigingen is de Afdeling Noord van plan in 2015 te starten met regionale talenttrainingen, met name gericht op welpen, pupillen en kadetten. In de aanloopperiode (jaar 2015) vragen we geen nog geen bijdrage van de deelnemers. Ter dekking van de kosten zal een subsidie van 50% van het Bondsbureau worden gevraagd welpen- en talentherkenningsdagen Dit is een verwervingstoernooi voor onze jongste leden. Door trainers wordt tevens een "schouw" gehouden voor de regio trainingen. De beste 8 jongens en meisjes worden tevens afgevaardigd naar de Landelijke Dag van het Talent zaalhuur afdelingstraining De kosten van zaalhuur worden hierop geboekt. Zie ook zaalhuur regionale bondstraining De kosten van zaalhuur worden hierop geboekt. Zie ook kosten jeugdcup Deelname met welpen, pupillen, kadetten en junioren. Per team 3 deelnemers, zowel jongens als meisjes. Dit tweedaagse evenement vindt plaats op het Nationaal Sportcentrum Papendal. Het Bondsbureau brengt de afdeling voor dit evenement een bedrag van in rekening voor overnachting en bijkomende kosten. Het restant aan kosten betreft reiskosten deelnemers en kosten begeleiders. INKOMSTEN 8000 contributie-inkomsten basisleden 2000 x 3, ,00 competitiegerechtigde senioren 900 x 8, ,00 competitiegerechtigde jeugd 300 x 4, ,00 totaal ,00 Bij de begroting van 2014 waren de ledentallen respectievelijk 2.350, en 385. Op basis van de gegevens medio september 2014 moet evenwel worden geconstateerd dat deze prognose bij lange na niet wordt gehaald. Het aantal bruto leden zal in 2014 naar verwachting uitkomen op maximaal Ook het aantal competitiegerechtigde spelers is fors lager: bij de senioren bijna 15% en bij de jeugd zelfs afgerond 25%. Gelet op deze ontwikkeling zijn daarom de ramingen voor 2015 drastisch verlaagd boetes Raming gebaseerd op gegevens van afgelopen jaren boetes ALV Dit betreft de verzuimbijdrage van de ALV. Een groot aantal verenigingen is helaas afwezig tijdens de Algemene Ledenvergaderingen. 4

5 8030 bijdrage fondsen aan de begroting De Afdeling Noord heeft op de Balans fondsen opgevoerd voor de volgende onderdelen: Talentencentrum, Ledenwerving, Internationale uitwisseling, Stimulering Dependances, Trainersopleidingen en Trainersservice. Jaarlijks wordt uit deze voorzieningen geput ter dekking van de betreffende geoormerkte uitgaven. Dit betreft de volgende rekeningnummers: 4803 en 4804 (tesamen 750,-- uit Trainersopleidingen); 4820 ( 300,-- uit Trainersservice); 4910 ( 750,-- uit Ledenwerving) en 5000 ( 2.500,-- uit Talentencentrum) inschrijfgelden Pupillen/Welpen toernooien Geen inkomsten geraamd omdat de verenigingen deze toernooien organiseren en alleen een vergoeding van de afdeling krijgen inschrijfgelden meisjestoernooien Geen inkomsten geraamd; zie tekst bij rekening inschrijfgelden top 6 toernooi ( top 12 ). Bijdrage geraamd op basis van deelname van 100 senioren ( 7,50) en 50 jeugdleden ( 5,00) 8301 eigen bijdragen afdelingstraining Dit betreft trainingen voorafgaande aan diverse evenementen, waarbij jeugdspelers de afdeling vertegenwoordigen. Hiervoor worden geen bijdragen gevraagd eigen bijdrage regionale bondstraining Dit betreft regionaal opgezette trainingen op basis van de resultaten van de samenwerking van verenigingen. In de aanloopperiode (2015) betalen de deelnemers nog geen bijdrage bondsbijdrage regionale bondstraining Ter stimulering van de kwaliteitsimpuls die mag worden verwacht uit de regionale jeugdtraining menen wij een beroep te mogen doen op een bijdrage vanuit het Bondsbureau. Geraamd is 50% van de begrote kosten. Zie ook 5001 en opbrengsten dag van het talent Geraamde inkomsten op basis van eigen bijdragen jeugdcup Met een welpen en pupillen team ( 12 spelers/speelsters ) nemen wij deel aan dit evenement. Bijdrage is per deelnemer Opbrengst Jeugdranglijsttoernooi B-Licenties en Zonder Licenties Geraamde opbrengst van dit toernooi, dat in samenwerking met de TTV Assen wordt georganiseerd inschrijfgeld meerkampen Geraamd zijn de bijdragen van de deelnemers aan de Afdelingsvoorronde voor toelating aan de Kwart Finales van de Nationale Jeugd Meerkampen. 5

6 8453 inschrijfgelden jeugdklassentoernooi Op de NK wordt een landelijk jeugdtoernooi georganiseerd. Geraamde inkomsten zijn op basis van de begroting van opbrengst wedstrijdboekjes Geraamde inkomsten op basis van het aantal verkochte boekjes over overige opbrengsten ( balanspost ). Zoals hiervoor bij 8030 is aangegeven wordt jaarlijks aan de inkomstenkant rekening gehouden met bijdragen uit de diverse fondsen van de balans. De afgelopen jaren is aan die fondsen wel geld onttrokken, maar heeft geen voeding plaatsgevonden. Om de komende drie jaren weer voldoende armslag te creëren is het nodig om een aantal fondsen eenmalig een injectie te geven. Naar ons oordeel kan hiervoor het "eigen" kapitaal van de Afdeling worden ingezet. Dit betreft toevoegingen aan het Fonds Ledenwerving ( 1.500,--); Fonds Trainersopleidingen ( 2.500,--); Fonds Trainersservice ( 300,--) en het Fonds Uitwisseling ( 1000,--). In totaal wordt dus 5.300,-- aan het "eigen" kapitaal onttrokken rente bankrekeningen Betreft de rente op de spaarrekening ING van de afdeling Noord rente-inkomsten leningen u/g Betreft de rente van de rekening-courant bij de NTTB. Oosterwijtwerd, 21 oktober 2014, Jan Janssens (Penningmeester). 6

Beleidsplan 2005-2008

Beleidsplan 2005-2008 Beleidsplan 2005-2008 Afdeling West van de Nederlandse Tafeltennisbond versie: 16.12.2004. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Visie. 3. Speerpunten en doelstellingen. 4. Organisatie. 5. Taken van de afdeling.

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19.

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19. Jaarverslag 2013 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6 2 Sport- en productontwikkeling 8 3 Topsport 16 4 Wedstrijdzaken 19 5 Marketing 22 6 Afdelingen 25 7 Financiën 33 Bijlagen

Nadere informatie

EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE

EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE 1. INLEIDING Je hebt nu in handen de EHBI-kit van JCI Dommelland. Dit betekent dat je de stap hebt gezet om JCI (want zo korten we die lange naam altijd af) beter te

Nadere informatie

Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016

Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016 Extra Bondsraadsvergadering 19 september 2015 Bijlage 17 (agendapunt 3) Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016 Tijdens de laatste Bondsraadsvergadering van 27 juni jl. is aan het Hoofdbestuur

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Versie 2013-2014 KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Voorwoord Dit Handboek is samengesteld door de Gewestelijke Technische Commissie Marathon van het Gewest Noord-Holland/Utrecht

Nadere informatie

Op basis van deze missie en visie is dit beleidsplan samengesteld.

Op basis van deze missie en visie is dit beleidsplan samengesteld. Inleiding. Hoofdstuk 1. Missie / Doelstelling Missie De missie van ISVA is - Mensen met een beperking, die nog niet sporten, in contact te brengen met een sportactiviteit. - Sporters met een beperking

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden Participatie als sleutel naar invloed Dit werkplan geeft inzicht in de activiteiten van Op het Zuiden Vereniging voor Huurders in. Het werkplan bestaat uit drie onderdelen.

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013 Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten Definitief 2013 Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2012. Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 15 december 2012. Specifieke

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Bijlage 1a en 1b van de notulen van de jaarvergadering WBB 7 januari 2011

Bijlage 1a en 1b van de notulen van de jaarvergadering WBB 7 januari 2011 Bijlage 1a en 1b van de notulen van de jaarvergadering WBB 7 januari 2011 Bijlage 1a - Aansluiting bij de KNBB - behandeling van de enquête, de vragen en de antwoorden van de KNBB In het zwart onze vragen/in

Nadere informatie

Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004

Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004 Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN NTTB - AFDELING MIDDEN 2003 Uitnodiging + agenda + bijlagen pag. 1 t/m 7 Notulen extra Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s, J.J.M. Nicolaas Burg. Patjnlaan 65 2585 BJ Den Haag Tel. 0641188743 E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

1 Voorwoord 2. 3 Sport- & Productontwikkeling 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Dienstverlening aan verenigingen 7 3.3 Sport- & Productontwikkeoing 9

1 Voorwoord 2. 3 Sport- & Productontwikkeling 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Dienstverlening aan verenigingen 7 3.3 Sport- & Productontwikkeoing 9 JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2.1 Ledenaantal 3 2.2 Hoofdbestuur 3 2.3 Bondsbureau 3 2.4 Bondsraad 3 2.5 Bestuurlijke vernieuwing 4 2.6 Aanbeveling goed sportbestuur

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Activiteitenreglement KBO Afdeling Veghel De KBO Afdeling Veghel kent een grote verscheidenheid aan activiteiten en daarmee ook een grote diversiteit van organisatie

Nadere informatie

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie I Personele samenstelling beroepskrachten NBB Directie Taken: Algehele leiding NBB-werkorganisatie, Ondersteuning Bondsbestuur, Ondersteuning Commissies

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Bestuur COVS Hondsrug e.o.

Bestuur COVS Hondsrug e.o. Bestuur COVS Hondsrug e.o. DRAAIBOEK SECRETARIAAT COVS-GROEP versie HON / JL / 95.075 d.d. 28 maart 1995 Secretaris Jan Lahuis De Mulderij 128 7772 HK Hardenberg Tel.: 0523 26 01 36 Fax.: 0523 27 2799

Nadere informatie