FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel"

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

2 FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen Er is dit jaar een positief saldo van Dit is een positieve ontwikkeling na het forse negatieve saldo van vorig jaar. We moeten ons echter niet te snel rijk rekenen. Bijna euro komt uit een opschoning van balansposten uit het verleden. Enerzijds het afboeken van inventaris en spelmateriaal, anderzijds de vrijval van nog te betalen bedragen uit voorgaande jaren. Men kan dus stellen dat de resultaten in de afgelopen jaren (onbedoeld) te negatief zijn gerapporteerd. Met name in het vorig seizoen was dit begrijpelijk doordat er veel onzekerheid bestond omtrent nog te ontvangen facturen ivm zaalhuur. Dit jaar is dat niet aan de orde. Voor het overige is het positief saldo in vergelijking met vorig seizoen terug te voeren op zuinig beleid als het gaat om bijv. inhuren van zalen (teruggeven in vakanties, beperkt trainen in juni), meteriaal, algemeneen bestuurskosten en consumpties, alsmede een besparing op stafkosten door afspraken met de belastingdienst omtrent netto onkostenvergoedingen. Op de balans is het vermelden waard dat is afgelost door de Stichting Topvolleybal IJsselstreek op de lening die wij aan hen hebben verstrekt. Met betrekking tot het boekjaar kan alvast aangegeven worden dat de contributieinkomsten verder lijken te dalen door opzegging van een aantal leden, dat de stafkosten zullen stijgen door het wegvallen van het belastingvoordeel dat wij in hadden (was gekoppeld aan persoonlijke omstandigheden) en dat ook de Nevobokosten zullen stijgen, enerzijds door tariefverhogingen en anderzijds doordat een aantal teams is gepromoveerd. Zuinigheid blijft dus het devies. Een meevaller is dat de verwachte 6% huurverhoging niet doorgaat. Verder is er een eenmalige meevaller uit de verkoop van het regio Nevobopand. Tot zover het bestuursverslag over het seizoen en de vooruitblik Namens het bestuur, Ben Schot Voorzitter

3 Jaarrekening Balans per Na voorstel resultaatbestemming Activa EUR EUR Inventaris & Spelmateriaal Debiteuren uit contributie Nog te ontvangen / vooruitbetaald Lening Stichting Topvolleybal IJsselstreek ING Bank ABN AMRO Spaarrekening Totaal activa Passiva EUR EUR Verenigingskapitaal Reserve IJssel en Lek Jeugdvolleybaltoernooi Crediteuren Overige schulden Totaal passiva

4 Exploitatierekening over seizoen 2010/2011 in euro's Begroot Werkelijk Werkelijk Opbrengsten Sponsoring Contributies Subsidies Overige Rente Totale opbrengst Kosten Directe kosten Zaalhuur Stafkosten Materiaal Kosten Nevobo Boetes Opleidingen/Talentontwikkeling Totale directe kosten Indirecte kosten Algemene en bestuurskosten Consumpties Drukwerk en papier Totale indirecte kosten Totale kosten Resultaat

5 Toelichting op het financieel jaarverslag 1 Algemene toelichting 1.1 Algemeen Activiteiten De activiteiten van vereniging VCN King Software betreffen voornamelijk het mogelijk maken en stimulering van volleybal in de regio Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den Ijssel. 1.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in euro s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Inventaris en spelmateriaal Inventaris en spelmateriaal worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Jaarlijks wordt geïnventariseerd in hoeverre de inventarissen en spelmaterialen onderhevig zijn aan waardevermindering en indien nodig toe zijn aan vernieuwing. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico s en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. De voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. Nadere toelichting betreffende de opbouw en het verloop van een specifieke voorziening is vermeld in de bijbehorende toelichting op de balans. 1.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwacht in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Subsidies Subsidies worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen. Sponsorbijdragen Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

6 1.4 Toelichting op de balans Inventaris en Spelmateriaal De post inventaris en spelmateriaal bestond tot vorig seizoen uit de geactiveerde waarde van de ballenbakken, ballen, mappen en wedstrijdtafels. Dit jaar hebben wij besloten deze in één keer af te schrijven. De wedstrijd- en trainingsballen en overige materialen worden jaarlijks opnieuw aangekocht conform de behoefte gedurende het seizoen. Debiteuren uit contributie Er waren aan het einde van het boekjaar 2010/2011 geen uitstaande debiteuren. Nog te ontvangen / vooruitbetaald Deze post betreft voornamelijk vorderingen op de Stichting Topvolleybal IJsselstreek in verband met doorberekende zaalhuur en een kleine post vooruitbetaalde onkostenvergoedingen voor het seizoen 2011/2012. Lening Stichting Topvolleybal IJsselstreek Dit betreft de lening die is verstrekt door VCN King Software. De lening is aan te merken als langlopend en risicodragend. Door de besturen zijn afspraken gemaakt omtrent de aflossing van de verstrekte lening. 30% van nieuwe of verhoogde sponsorbijdragen van de stichting wordt gebruikt voor aflossing van de lening. Liquide middelen De liquide middelen omvatten de betaalrekeningen welke voor de dagelijks bancaire zaken worden gehanteerd, de spaarrekening omvat de gelden die hier tijdelijk in deposito zijn geplaatst, om zodoende een rentevoordeel te behalen. Verenigingskapitaal Het verenigingskapitaal omvat het wettelijk eigen vermogen van de vereniging. De mutatie ten opzichte van voorgaand jaar wordt veroorzaakt door het verhogen van het verenigingskapitaal met het positief resultaat van EUR Reserve IJssel en Lek Jeugdvolleybaltoernooi VCN King Software is mede organisator van het IJssel en Lek Jeugdvolleybaltoernooi. Deze reserve omvat het (batig) saldo van de opbrengsten en kosten gemaakt voor organisatie van het toernooi. Zie de bijlage. Crediteuren De crediteuren omvatten de verplichtingen die de vereniging is aangegaan en dient te betalen per balansdatum. Dit betreft vrijwel uitsluitend nog verschuldigde zaalhuur waarvoor facturen te laat zijn ontvangen om nog voor het einde van het boekjaar te kunnen betalen. Overige schulden De post overige schulden omvat alle (mogelijke) verplichtingen, niet zijnde reguliere crediteuren, die de vereniging per balansdatum heeft. Aan het eind van het vorig boekjaar stond hier een grote reservering voor nog te ontvangen facturen ivm zaalhuur. Dit jaar staan hieronder voornamelijk nog te betalen vrijwilligersvergoedingen en een post onvoorzien.

7 1.5 Toelichting op de exploitatierekening Sponsoring In het seizoen heeft de vereniging sponsorbijdragen ontvangen van Quadrant Automatisering (King Software). Van de totale bijdrage van euro was euro voor de Stichting Topvolleybal IJsselstreek bestemd en het restant voor de vereniging. De overeenkomst eindigde op , maar is inmiddels met 3 jaar verlengd tot 30 juni Contributies De bijdrage uit hoofde van contributies is behoorlijk gedaald. Aan het begin van het seizoen waren er 390 leden waarvan 353 betalende leden nl. bij de senioren Dames 71, Heren 65, Recreanten 41, bij de jeugd A 28, B 32, C 35, D 27, E 34, F 11 en 9 verenigingleden. Aan het eind van het seizoen waren er 383 leden waarvan 343 betalende leden nl bij de senioren Dames 68, Heren 60, Recreanten 44, bij de jeugd A 28, B 32, C 36, D 26, E 30, F 7 en 12 verenigingsleden. Subsidies De totale bijdrage uit hoofde van subsidies is iets hoger dan begroot. Overige De overige opbrengsten vallen fors hoger uit ten opzichte van de begroting. Hiervoor zorgen voornamelijk de netto opschoning van de balans t.w.v. van 961 en verder de vriendenloterij, de club van 100, vergoedingen voor diensten aan de gemeente Capelle (What's your sport) en de eigen bijdrage aan rayontrainingen. Zie bijlage 1 voor de opbrengsten van het Jeugdkamp. Rente De renteinkomsten waren vergelijkbaar met vorig seizoen. Er waren geen renteinkomsten begroot. Zaalhuur De kosten voor zaalhuur zijn lager uitgevallen dan voorgaand jaar en aanzienlijk lager dan vooraf was begroot. De behoefte aan ruimte bleek lager dan voorzien op het moment dat de begroting werd opgemaakt (april 2010). Verder is er zeer scherp ingehuurd en hadden we daardoor aanzienlijk minder betaalde leegstand dan eerder jaren. Ook is er in de maand juni nog nauwelijks getraind. Stafkosten De stafkosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot, maar aanzienlijk lager dan in door het maken van afspraken met de belastingdienst over onbelaste vergoedingen, die eerder belast waren. Materiaal Dit zijn de kosten voor aangeschafte materialen zoals formulieren, CMV boekjes en mappen, maar ook bijv. ballen en ballenkarren. Kosten Nevobo Deze post is vrijwel gelijk aan vorig seizoen en iets hoger dan begroot. In de begroting is waarschijnlijk onvoldoende rekening gehouden met tariefstijgingen. Boetes Door de Nevobo opgelegd. Opleidingen/Talentontwikkeling Hieronder zijn met name kosten ivm opleiding van scheidsrechters geboekt. Vorig seizoen waren er ook kosten voor een trainerscursus en bijdragen aan talententrainingen. Algemene- en bestuurskosten Hieronder zijn diverse kostensoorten opgenomen. Onder andere zijn hieronder opgenomen de kosten die zijn gemaakt voor prijzen, bloemen, vrijwilligers, de vergoeding die aan Time-Out is verstrekt, postbus, KvK, Porti en verzekeringen. Zie bijlage 1 voor de kosten van het jeugdkamp. Consumpties De post consumpties heeft betrekking op de kosten die de vereniging maakt bij o.a. het Sportcafe Oostgaarde. Drukwerk en papier De kosten die gemoeid zijn met publicaties omvatten alle kosten voor drukwerk. Hieronder zijn onder andere opgenomen de kosten voor diverse mailings naar de leden van de vereniging.

8 2 Bijlagen 2.1 Bijlage: Exploitatie jeugdkamp in euro's Werkelijk Werkelijk Opbrengsten Kosten Exploitatieresultaat Jeugdkamp Bijlage: Exploitatie IJssel en Lek toernooi in euro's Werkelijk Werkelijk Opbrengsten Kosten Exploitatieresultaat IJssel en Lek toernooi Bijlage: Exploitatie Jubileumfeest in euro's Werkelijk Werkelijk Opbrengsten Kosten

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën. nazending 070 351 98 68

De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën. nazending 070 351 98 68 De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 12 februari 2014 70193/IP M.A.H. van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 14-2a t/m c - resch@uvw.nl

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie