Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2005-2008"

Transcriptie

1 Beleidsplan Afdeling West van de Nederlandse Tafeltennisbond versie:

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Visie. 3. Speerpunten en doelstellingen. 4. Organisatie. 5. Taken van de afdeling. 6. Beleidsterreinen Breedtesport Sportkennismaking en stimulering Opleidingen Doelgroepen beleid Accommodatie beleid Ledenwerving en ledenbehoud Verenigingsondersteuning en Account Management Topsport Talentherkenning Afdelingsregio training Afdelingstraining Dag van het talent Talent ontwikkeling Topsport overleg Jeugdzaken Competitie Toernooien Talentherkenning en begeleiding Ledenwerving Overleg jeugdzaken P.R. & Communicatie Afdelingsmagazine (Info West) Nieuwsbrief voorzitter Info bulletin Competitie bulletin Website Competitie zaken Toernooien en wedstrijden Automatisering. 7. Meerjaren planning. 2

3 Inleiding. Tijdens de fusiebesprekingen tussen de voormalige afdelingen Gouda, Dordrecht en Holland West, zijn er afspraken gemaakt voor het opzetten van een afdelingsbeleidsplan. De plotselinge en vroegtijdige dood van onze voorzitter, Ton Meijer, in januari 2004, heeft geleid tot vertraging. De afdeling werd geconfronteerd met de nodige problemen en vraagtekens. Mede door de inspanning van vele vrijwilligers zijn wij er in geslaagd een goede organisatie op te zetten bestaande uit mensen die bereid zijn zich in te zetten voor de toekomst van onze sport. Heeft het jaar 2004 vooral in het teken gestaan van het opzetten van een goede organisatie, de komende periode moet gezien worden als een periode van bouwen en uitbouwen. Mede door de steeds verder afbrokkelende financiële steun van de overheid, zullen wij als tafeltennisbond in de toekomst meer van eigen middelen moeten bestaan. Ledenbehoud en -groei moet dan ook één van de speerpunten zijn voor de komende periode. Bij de totstandkoming van het beleidsplan luistert het afdelingsbestuur goed naar de lidverenigingen. Tijdens het jaarlijkse voorzittersoverleg is er met de aanwezige verenigingen uitvoerig over het conceptbeleidsplan gesproken. De op- en aanmerkingen zijn meegenomen en zoveel mogelijk verwerkt in dit definitieve beleidsplan. Het voor u liggende beleidsplan bestaat uit: een overzicht van de speerpunten en doelstellingen een overzicht van de organisatie en de uitwerking van de beleidsterreinen zoals wij die kennen in onze afdeling. Het moet duidelijk zijn dat een beleidsterrein slechts een momentopname is, het betoogt in geen geval compleet en definitief te zijn. Als afdeling blijven wij inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij en de daaruit voortvloeiende behoeften bij de verenigingen. 3

4 2. Visie. Steeds meer wordt duidelijk dat de georganiseerde sport een moeilijke tijd doormaakt. De mensen willen nog wel sporten maar niet meer in de georganiseerde vorm en dit verklaart dan ook de toename van sporten zoals joggen, survival enz. enz. Door de invoering van de 24-uurs maatschappij en tweeverdieners huishoudens willen de sporters kunnen sporten op de tijd dat het hun uitkomt. Bovendien stellen zij hogere eisen aan de verenigingen, niet alleen wat betreft organisatie maar ook aan de accommodatie. Het is duidelijk dat dit soort ontwikkelingen een zware wissel trekt op de bestaande sportverenigingen. Zij zullen in moeten spelen op de veranderende vraag bij de sporters, meer speeltijd, een goede organisatie, goede trainingsmogelijkheden en een goede accommodatie. Als men dit spiegelt aan de hogere eisen die de overheid stelt aan het bestuurlijk kader van de sportvereniging dan is het duidelijk dat de georganiseerde sport een moeilijke tijd doormaakt. Toch zijn er mogelijkheden. De tafeltennissport is een laagdrempelige sport. De kosten zijn, zeker in vergelijking met andere sporten, laag en velen hebben al eerder kennis gemaakt met tafeltennis, al was het alleen maar op de camping of in het buurthuis. Ledenbehoud is essentieel voor het voortbestaan van veel verenigingen. Verenigingen zullen kwaliteit moeten bieden. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor ledenwerving. Tevens zal ingespeeld moeten worden op de veranderende eisen van de sporters. Ledenwinst brengt niet alleen meer geld in het laatje, maar biedt ook meer mogelijkheden op een vergroting van het kader- en vrijwilligersbestand. Voor de afdeling betekent dit dat zij zal moeten zorgen voor goede verenigingsondersteuning m.b.t. ledenbehoud en -werving. opleidingen voor zowel bestuurlijk als technisch kader. ondersteuning m.b.t. vrijwilligersbeleid. stimulering/ondersteuning voor het verkrijgen van eigen accommodaties. 4

5 3. Doelstellingen. Onze doelstellingen voor de komende periode zullen zijn: Versterking van de verenigingen. Ledenbehoud en -werving. Uitbreiding afdelingstraining en talentherkenning. Automatisering en internet. Versterken van de verenigingen. Het versterken van de verenigingen zal plaats vinden door het uitbreiden van de technische- en bestuurlijke opleidingen. Sterkere verenigingen kunnen beter inspelen op de veranderende omstandigheden in de maatschappij. De afdeling zal zich sterk maken voor meer en betere opleidingen. Zij zal, door middel van een goede communicatie, de verenigingen stimuleren deel te nemen aan deze cursussen. Ledenbehoud en werving. Ofschoon de feitelijke ledenwerving in handen ligt van de verenigingen, zal de afdeling o.a. door de organisatie van toernooien voor doelgroepen, de verenigingen het gereedschap bieden om wervingsacties te starten. Naast deze speciale toernooien zal de afdeling zich inzetten om, met inbreng van de verenigingen, een werkgroep op te richten. Deze werkgroep zal zich specifiek bezig houden met ledenwerving en ledenbehoud. De afdeling zal daarbij ondersteunend optreden t.a.v. planning en financiële inbreng. Doelstelling: leden in Afdelingstraining en talentherkenning. In de komende periode zal de bestaande afdelingstraining uitgebreid worden met extra trainingsmogelijkheden in de afdeling, tevens zal er meer aandacht besteed worden aan talentherkenning. Automatisering en Internet. De afdeling zal medewerking verlenen aan de invoering van het automatiseringsproject zoals dat door de NTTB wordt ingevoerd. Verenigingen die (nog) niet zijn aangesloten op het internet kunnen via de afdelingsleden- en competitieadministratie aansluiting vinden op de landelijke administratie. Verder zal de afdeling alle verenigingen de gelegenheid bieden een eigen internetsite op te zetten. De doelstellingen zoals boven vermeld worden bij de verschillende beleidsvelden verder uitgewerkt. 5

6 4. Organisatie. De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) bestaat uit 8 afdelingen, elk met een eigen bestuur en eigen taken en verantwoordelijkheden. Het hoofdbestuur van de NTTB is verantwoordelijk voor alle zaken die de afdelingen overstijgen. Voorbeelden daarvan zijn contacten met de Rijksoverheid, de Europese Tafeltennisunie (ETTU), de Internationale Tafeltennisfederatie (ITTF), maar ook de organisatie van de landelijke competitie is een taak van het hoofdbestuur. Het hoogste orgaan van de NTTB is de bondsraad. De is één van de acht afdelingen van de NTTB en heeft een afdelingsbestuur. Het hoogste orgaan binnen de afdeling is de Afdelingsledenvergadering (ALV), bestaande uit alle verenigingen en hun leden. De ALV benoemt en ontslaat het afdelingsbestuur. De is in de bondsraad vertegenwoordigd door vier bondsraadsleden, die ieder deskundig zijn op één van de volgende beleidsterreinen: Algemeen bestuurlijke zaken (ABZ). Breedtesport; Topsport; Communicatie, automatisering en sponsoring; 4.1 Samenstelling en taken van het afdelingsbestuur: Voorzitter Algemene leiding. Secretaris Correspondentie en administratie. Penningmeester Financiële zaken. AB lid Breedtesport. AB lid Topsport en jeugdzaken. AB lid Wedstrijdzaken. AB lid P.R / communicatie en automatisering. 4.2 De commissies: Het afdelingsbestuur laat zich bij de uitvoering van haar taken bijstaan door commissies. De heeft de volgende commissies: Commissie breedtesport. Commissie topsport. Commissie jeugdzaken. Competitie commissie. Commissie toernooien en wedstrijden. Commissie P.R en communicatie. Commissie automatisering. 6

7 5. Taken van de afdeling Organisatie van de afdelingscompetities. Organisatie van afdelingskampioenschappen. Organisatie van overige evenementen en alternatieve wedstrijdvormen. Zorgdragen voor talentherkenning en talentontwikkeling. Opzetten van afdelingstrainingen, al dan niet regionaal, onder leiding van gekwalificeerde trainers. Voeren van een solide financieel beleid. Voeren van een ledenadministratie. Voeren van een licentieadministratie. Deelnemen aan bondsraadsvergaderingen en ledenberaden. Meewerken aan toernooien op initiatief van de landelijke organisatie. Meewerken aan de uitvoering van interne communicatie / accountmanagement. Promoten en nemen van initiatieven t.a.v. het organiseren van opleidingen en cursussen. Promoten en meewerken aan acties op het gebied van breedtesport, in de ruimste zin van het woord. 7

8 6 Beleidsterreinen. De kent de volgende beleidsterreinen: Breedtesport. Topsport. Jeugdzaken. Competitie zaken. Toernooien en wedstrijden. PR en communicatie. Automatisering. 6.1 Breedtesport. Breedtesport betreft de sport in het algemeen. De commissie Breedtesport houdt zich met name bezig met het ondersteunen van de verenigingen in de afdeling in de ruimste zin van het woord. De commissie functioneert als denktank en ontwikkelt initiatieven die zullen leiden tot een kwaliteitsverbetering van de verenigingen. De commissie legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur en geeft een meerjarenbeleidsplan uit voorzien van een meerjarenbegroting. De commissie kent de volgende werkgebieden: Sportkennismaking en -stimulering. Opleidingen. Doelgroepenbeleid. Accommodatiebeleid. Ledenbehoud en ledenwerving. Verenigingsondersteuning en Accountmanagement Sportkennismaking en stimulering. Breedtesport zorgt in samenwerking met de landelijke organisatie voor hulpmiddelen ten behoeve van de sportkennismaking en stimulering, waarmee gebruikers in de praktijk kunnen werken. De commissie stimuleert de verenigingen tot het organiseren van toernooien in het kader van sportkennismaking en stimulering, zoals: - het Kindertafeltennisfeest. - het basisschooltoernooi. - het toernooi voor het voortgezet onderwijs. - activiteiten 55 + tafeltennis. - een senioren recreanten toernooi. - een gehandicaptentoernooi. Tevens zal er een jaarlijkse stimuleringsprijs in het leven geroepen worden voor de vereniging met de grootste ledenwinst voor de jeugd, maar ook een voor de vereniging met de grootste ledenwinst voor senioren. 8

9 Opleidingen. In overleg met de landelijke organisatie stimuleert en motiveert de commissie de verenigingen deel te nemen aan opleidingsprogramma s op het gebied van het technische kader (jaarlijks/bijvoorbeeld Jeugdtrainer en trainer-a) en het administratieve kader (twee jaarlijks/bijvoorbeeld toernooileider). Tevens zal de commissie de verenigingen informeren over en stimuleren tot deelname aan cursussen van het NKS, IOS, de Sportraad Zuidholland en NOC*NSF Doelgroepenbeleid. In overleg met de landelijke organisatie biedt de commissie de verenigingen handreikingen aan om beleid te kunnen ontwikkelen op het gebied van jeugd, ouderen, vrijwilligers, gehandicapten enz. Als extra middel daartoe behoort o.a. de organisatie van wervingstoernooien voor doelgroepen zoals daar zijn een toernooi voor het basis onderwijs, een toernooi voor het voorgezet onderwijs, activiteiten 55+, toernooi senioren recreanten en een gehandicapten toernooi Accommodatiebeleid. Het bezit van een eigen accommodatie is belangrijk voor een vereniging. Het draagt bij aan de ledengroei, het aanbod van kader en de continuïteit van de vereniging. De commissie breedtesport zal de verenigingen helpen om in overleg met de landelijke organisatie in het bezit te komen van bestaand materiaal en handreikingen voor het tot stand brengen van een eigen accommodatie. De commissie kan bemiddelen in het maken van een afspraak met de accountmanager en/of landelijke deskundige op het gebied van eigen accommodaties. Bovendien zal zij de verenigingen opmerkzaam maken op de mogelijkheid van zaalkeuringen of andere accommodatiezaken Ledenwerving en ledenbehoud. De Nederlandse Tafeltennisbond streeft in haar meerjarenbeleidsplan naar leden in De streeft er naar in leden te hebben. Ledenbehoud en ledenwerving zijn daarbij essentieel. Ofschoon dit primair een zaak is van de verenigingen zelf, zal het afdelingsbestuur de verenigingen daarbij ondersteunen. We stimuleren verenigingen de kwaliteit te waarborgen. Daarnaast wordt verenigingsondersteuning geboden door activiteiten te initiëren en mede op te zetten voor nieuwe doelgroepen. Hierdoor hopen we ledenwinst tot stand te brengen. Ook zal de afdeling daar een financiële impuls aan geven Verenigingsondersteuning en Accountmanagement De commissie voert voor te ondernemen activiteiten met betrekking tot de breedtesport nauw overleg met de accountmanager(s) van de NTTB en het Bondsbureau in Zoetermeer. De commissie breedtesport organiseert in samenwerking met het accountmanagement en het Bondsbureau themabijeenkomsten die tot doel hebben de verenigingen te scholen en te ondersteunen. 9

10 6.2. Topsport. De commissie topsport houdt zich bezig met de topsport in de afdeling en stelt zich ten doel om activiteiten te organiseren die zullen bijdragen tot deelname aan topsport van jeugdspelers/ - speelsters van de. Instrumenten om dat te bereiken: - Trainersuitwisselingen - Trainersbijeenkomsten. - Regionale verenigingstrainingen voor topspelers (naar voorbeeld Rotterdam). - Etc. Verder stelt zich de commissie topsport zich tot taak om talenten binnen de afdeling te herkennen en te zorgen voor goede ontwikkelingsmogelijkheden. Dit wordt geconcretiseerd tijdens de trainersbijeenkomsten. Bovendien zal er twee keer per jaar contact zijn met de topsportverenigingen in de afdeling om in te kunnen spelen op de wensen en verlangens van deze verenigingen. De commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van goede regionale en afdelingstrainingen, talentherkenning en -ontwikkeling. De commissie legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur en geeft een meerjarenbeleidplan uit voorzien van een meerjarenbegroting. De commissie kent de volgende werkgebieden: Talentherkenning. Afdelingstrainingen. Topsportontwikkeling. Overleg topsport Talentherkenning. De basis voor de vorming van de talenten begint bij de training bij verenigingen. Het probleem daarbij is dat iedere vereniging de training op zijn eigen manier en eigen niveau aanpakt. Niet iedere vereniging beschikt over een jeugdtrainer en/of trainer A. De commissie topsport zal samen met de commissie breedtesport bevorderen dat verenigingen gediplomeerde trainers aanstellen. Talentherkenning begint bij de verenigingen. Een goed contact tussen de afdelingstrainers en verenigingstrainers is daarbij essentieel. De organisatie van de regionale dag van het talent (zie verder onder trainingen) is een van de mogelijkheden om de talenten vroegtijdig te herkennen Afdelingsregio training. Een eerste selectie begint bij een afdelingsregio training. Op twee plaatsen in de afdeling zal een regiotraining georganiseerd worden die onder leiding staat van een gediplomeerde trainer. Goed overleg met de verenigingstrainers is noodzakelijk. Criteria voor deelname aan deze trainingen zijn: talent, motivatie en leeftijd. 10

11 Afdelingstraining. De tweede selectie is de afdelingstraining die in Rotterdam gehouden zal worden. Goed overleg met de verenigings- en regiotrainers is daarbij essentieel. Deze training wordt gegeven door de afdelingstrainer Peter Joëls. Ook hier weer zullen de criteria voor deelname liggen in talent, motivatie en leeftijd Regionale dag van het talent. Voorafgaand aan de landelijk dag van het talent organiseert de commissie topsport een regionale dag van het talent. Iedere vereniging mag spelers en speelsters tot maximaal 10 jaar opgeven voor deelname aan deze dag. Deelnemers aan de regionale dag van het talent maken kans op een uitnodiging voor de landelijke dag van het talent. De selectie vindt plaats door de commissie topsport Talentontwikkeling. Teneinde de verdere ontwikkeling van de talenten te waarborgen worden er in Nederland in samenwerking met de landelijke commissie topsport diverse evenementen verzorgd voor de talentvolle jeugd binnen de afdeling. Hierbij denken wij met name aan de Landelijke dag van het talent, de kweekvijvers I en II, de afdelingsontmoetingen en de afdelingscup Overleg topsport. Twee keer per jaar voert de commissie topsport overleg met de topsport verenigingen in de afdeling. De bedoeling van dit overleg is om op die manier te kunnen vaststellen wat de problemen zijn bij die verenigingen, zodat de commissie beter kan inspelen op hun verlangens en wensen. Een van de knelpunten is dat niet iedere vereniging in staat is om optimaal training aan hun talenten te geven. Veelal is dit het gevolg van tijdgebrek en een tekort aan gekwalificeerd technisch kader. In de regio Rotterdam bestaat er een samenwerkingsverband tussen een aantal topsportverenigingen, waarbij op een centrale plaats selectie training gegeven wordt aan de talenten van deze verenigingen. De commissie streeft er naar om dit soort samenwerkingsverbanden ook elders in de afdeling te stimuleren Jeugdzaken. De commissie jeugdzaken is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid in de afdeling. De belangrijkste taak is diverse activiteiten te organiseren die er toe bijdragen om de jeugd binnen de afdeling op een verantwoorde manier (top)sport te kunnen laten beoefenen. De commissie legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur en geeft een meerjarenbeleidsplan uit voorzien van een meerjarenbegroting. 11

12 De commissie kent de volgende werkterreinen: Competitie. Regionale en landelijke toernooien. Talentherkenning en -begeleiding. Ledenwerving Competitie. Ofschoon de organisatie van de afdelingscompetitie in handen is van de competitiecommissie, ziet de commissie toe op een goede integratie van de jeugd bij de competitie. Zij onderhoudt een goed contact met de competitiecommissie en de jeugdafdelingen van de verenigingen in de afdeling Toernooien. De commissie organiseert een aantal belangrijke jeugdtoernooien in de afdeling en verleent expertise en medewerking aan de commissie toernooien en wedstrijden bij de organisatie van de andere jeugdtoernooien in de afdeling. Samen met de commissie topsport organiseert de jeugdcommissie de 'Dag van het Talent' in de afdeling en beheert en zorgt voor bekendmaking van de jeugdlicenties. De commissie organiseert de afdelingsontmoeting en verleent medewerking aan de organisatie van de afdelingscup Talentherkenning en -begeleiding. Herkennen van talent is een belangrijke zaak, niet alleen op topsportgebied maar ook op afdelingsgebied. De commissie jeugdzaken heeft de specifieke kennis in huis om de talenten in de afdeling te herkennen en te begeleiden op hun soms lange en moeilijke weg naar de top. De commissie jeugdzaken onderhoudt een goed contact met de jeugdverenigingen, de verenigings- en afdelingstrainers en de jeugdspelers/speelsters in de afdeling om daarmee een belangrijke bijdrage aan talentherkenning en sportontwikkeling te leveren Ledenwerving. Werven van leden is primair een taak van verenigingen. Om de verenigingen daarbij te helpen organiseert de jeugdcommissie twee keer per jaar het Opstaptoernooi voor beginnende kinderen en potentiële leden Overleg jeugdzaken. Twee keer per jaar organiseert de commissie een overlegvergadering met de jeugdverenigingen in de afdeling. Agendapunten voor deze bijeenkomsten zijn diverse zaken op het gebied van competitie, toernooien, trainingen en landelijke ontmoetingen. Doel van dit overleg is beter te kunnen inspelen op de wensen en knelpunten van de verenigingen en de wederzijdse succesverhalen uit te wisselen. 12

13 6.4. P.R en communicatie. De commissie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de afdeling. De commissie adviseert en assisteert het afdelingsbestuur en de afdelingscommissies op het gebied van communicatie en public relations. De commissie PR en communicatie legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur en geeft een meerjarenbeleidsplan uit voorzien van een meerjarenbegroting. De commissie is verantwoordelijk voor de volgende producten: Afdelingsmagazine Info West Nieuwsbrief van de voorzitter Infobulletin Competitiebulletin Website Afdelingsmagazine Info West De commissie geeft vier keer per jaar een afdelingsmagazine uit onder de naam Info West. Dit blad verschijnt uitsluitend digitaal en is primair bestemd voor de functionarissen van de verenigingen in de afdeling. Dit magazine besteedt uitvoerig aandacht aan diverse zaken die belangrijk zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de tafeltennissport en het verenigingsbestuur Nieuwsbrief van de voorzitter Ongeveer zes keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief speciaal voor de voorzitters van de verenigingen in de afdeling. Deze nieuwsbrief geeft belangrijke bestuursinformatie van het afdelingsbestuur en haar commissies Infobulletin. Vrijwel wekelijks verschijnt het Infobulletin in digitale vorm. Het bulletin voorziet de abonnees van allerhande belangrijke informatie, zoals: - publicaties - wedstrijden en toernooien - bijeenkomsten - verenigingsinformatie Competitiebulletin Gedurende het seizoen verschijnt wekelijks het competitiebulletin. Dit competitiebulletin wordt digitaal verzonden. Op verzoek is het tegen kostprijs ook verkrijgbaar in gedrukte vorm. Het bulletin kent onder meer de volgende punten: Agenda van bestuur en commissies Mededelingen competitieleiders. Boetelijst. Toernooien en wedstrijden. Andere mededelingen. 13

14 Website. De website van de afdeling is bereikbaar op de adressen en Vrijwel alle van belang zijnde informatie is op de website te vinden. De webmasters actualiseren de website vrijwel dagelijks. De website bevat afdelingsnieuws, informatie op bestuurs- en commissieniveau, informatie over publicaties, en nog veel meer. Belangrijk communicatiemiddel is de Vragenton. Ieder lid van de kan daarmee rechtstreeks vanuit de luie stoel een vraag stellen aan het bestuur van de afdeling of een van de andere functionarissen van de afdeling Competitiezaken. De commissie competitiezaken is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de afdelingscompetitie in de ruimste zin van het woord (reguliere competitie, duo-competitie en zomercompetitie). Binnen de afdeling zijn vijf afdelingscompetitieleiders (ACL) verantwoordelijk voor de seniorencompetitie en is één afdelingsjeugdcompetitieleider (AJCL) verantwoordelijk voor de gehele jeugdcompetitie. De commissie is tevens verantwoordelijk voor de zaalkeuringen alsmede de inhoud van het competitie bulletin. Twee keer per jaar houdt de commissie overleg met wedstrijdsecretarissen van de verenigingen in de afdeling. De commissie competitiezaken legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur en geeft een meerjarenbeleidsplan uit voorzien van een meerjarenbegroting Toernooien en wedstrijden. De commissie toernooien en wedstrijden is verantwoordelijk voor de toernooien en wedstrijden die in de afdeling gehouden worden. De commissie beheert de toernooikalender van de afdeling, verzorgt de toewijzing van de bondsvertegenwoordigers bij deze toernooien en geeft een toernooiboekje uit. De commissie toernooien en wedstrijden organiseert jaarlijks de afdelingskampioenschappen senioren en, in overleg met de jeugdcommissie, de afdelingskampioenschappen jeugd, alsmede het official-toernooi. Naast deze toernooien is de commissie verantwoordelijk voor de jaarlijkse organisatie van een beker-competitie en de top 8 meerkampen. De commissie houdt de licentieadministratie bij van de senioren en coördineert de toernooien die onder de superprestige prijs vallen (senioren). 14

15 Jaarlijks houdt de commissie een overlegvergadering met de toernooileiders van de verenigingen in de afdeling. De commissie legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur en verzorgt een meerjarenbeleidsplan, voorzien van een meerjarenbegroting Automatisering. De commissie automatisering draagt zorg voor de aanschaf, het onderhoud en het beheer van alle hardware en software binnen de afdeling. Zij draagt tevens zorg voor de oplossing van allerhande vraagstukken op het terrein van de automatisering. De commissie stelt een meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting op en legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur. De commissie zal medewerking verlenen aan de invoering van het automatiseringsproject zoals dat door de NTTB wordt ingevoerd. Verenigingen die (nog) niet zijn aangesloten op het internet kunnen, tegen betaling, via de afdelingsleden- en competitieadministratie aansluiting vinden op de landelijke administratie. Verder zal de commissie alle verenigingen in de afdeling de gelegenheid bieden om gratis een eigen internet site op te zetten. 7. Meerjarenplanning op hoofdlijnen Activiteit Aantal Breedtesport Kindertafeltennisfeest Toernooi basisonderwijs Toernooi voorgezet onderwijs Activiteiten Toernooi senioren recreanten Gehandicaptentoernooi Opleiding jeugdtrainer Opleiding trainer A Opleiding Toernooileider Kadercursus Themabijeenkomsten Introduceren cursussen nieuwe stijl

16 Activiteit Aantal Topsport. Kweekvijver I Afdelingscup Afdelingsontmoeting Dag van het talent Regio training Afdeling training Topsport overleg Jeugdzaken. Ranglijst-toernooien A,C,D Rinus Nederpel-toernooi Opstap-toernooi Nationale Jeugdmeerkampen Jeugdleidersoverleg P.R & communicatie. Info West Nieuwsbrief voorzitters Info-bulletin. ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 Competitiebulletin. ± 35 ± 35 ± 35 ± 35 Website dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks Competitiezaken. Voorjaarscompetitie Najaarscompetitie Duo-competitie Overleg wedstrijd secretarissen Toernooien en wedstrijden. Afdelingskampioenschappen sen Afdelingskampioenschappen jgd Toernooileiders overleg Toernooi-agenda

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Op basis van deze missie en visie is dit beleidsplan samengesteld.

Op basis van deze missie en visie is dit beleidsplan samengesteld. Inleiding. Hoofdstuk 1. Missie / Doelstelling Missie De missie van ISVA is - Mensen met een beperking, die nog niet sporten, in contact te brengen met een sportactiviteit. - Sporters met een beperking

Nadere informatie

Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004

Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004 Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN NTTB - AFDELING MIDDEN 2003 Uitnodiging + agenda + bijlagen pag. 1 t/m 7 Notulen extra Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun 2011-2014. 1

Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun 2011-2014. 1 Beleidsplan Recreanten Volleybalvereniging Have FUN 2011 2014 Inleiding: Het bestuur zal tijdens de bestuursvergadering van 15 november 2011 gelegenheid bieden vragen te stellen over dit beleidsplan. In

Nadere informatie

IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW

IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW Colofon Publicatie Sportservice West-Brabant, december 2011 Samenstelling Martijn Gommeren IKSport auditor Correspondentieadres Sportservice West-Brabant Martijn

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC 1 Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC Opgesteld door: Wim de Bie, februari 2015 Voorwoord 2 Voor u ligt het nieuwe algemene jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging s.v. TEC. In dit plan

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016

Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016 Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016 Werkgroep: Bert Nijmeijer Raymond van den Brink Harold Wassink Judith van Amerongen Henk-Jan Nijmeijer Paul van Dijk Felien Pot Voorzitter

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

Beleidsplan Webton Hengelo

Beleidsplan Webton Hengelo Beleidsplan Webton Hengelo 2010-2014 Inleiding: Na de fusie van de 2 grootste volleybalverenigingen in Hengelo, VC Hengelo en MTSH in 2008, is het goed om het huidige beleidplan te updaten. Gezamenlijk

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Vastgesteld op de buitengewone ledenvergadering van 27 oktober 2011 2 Voorwoord. Beste Leden, Onze hockeyclub heeft het

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 Sportpark West-End Zilverlaan 4 9743 RK Groningen 050-5713567 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Visie 4 3 Structuur 5 3.1 Functieomschrijving bestuur

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013 B E L E I D S P L A N 2013-2017 I N H O U D 1. Inleiding... 2 2. C.O.V. Excelsior... 2 3. Beschrijving van de huidige situatie... 2 3.1 De Vereniging... 2 3.2 Muziek.... 3 3.3 Logistiek... 3 3.5 Financiën....

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie