Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2005-2008"

Transcriptie

1 Beleidsplan Afdeling West van de Nederlandse Tafeltennisbond versie:

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Visie. 3. Speerpunten en doelstellingen. 4. Organisatie. 5. Taken van de afdeling. 6. Beleidsterreinen Breedtesport Sportkennismaking en stimulering Opleidingen Doelgroepen beleid Accommodatie beleid Ledenwerving en ledenbehoud Verenigingsondersteuning en Account Management Topsport Talentherkenning Afdelingsregio training Afdelingstraining Dag van het talent Talent ontwikkeling Topsport overleg Jeugdzaken Competitie Toernooien Talentherkenning en begeleiding Ledenwerving Overleg jeugdzaken P.R. & Communicatie Afdelingsmagazine (Info West) Nieuwsbrief voorzitter Info bulletin Competitie bulletin Website Competitie zaken Toernooien en wedstrijden Automatisering. 7. Meerjaren planning. 2

3 Inleiding. Tijdens de fusiebesprekingen tussen de voormalige afdelingen Gouda, Dordrecht en Holland West, zijn er afspraken gemaakt voor het opzetten van een afdelingsbeleidsplan. De plotselinge en vroegtijdige dood van onze voorzitter, Ton Meijer, in januari 2004, heeft geleid tot vertraging. De afdeling werd geconfronteerd met de nodige problemen en vraagtekens. Mede door de inspanning van vele vrijwilligers zijn wij er in geslaagd een goede organisatie op te zetten bestaande uit mensen die bereid zijn zich in te zetten voor de toekomst van onze sport. Heeft het jaar 2004 vooral in het teken gestaan van het opzetten van een goede organisatie, de komende periode moet gezien worden als een periode van bouwen en uitbouwen. Mede door de steeds verder afbrokkelende financiële steun van de overheid, zullen wij als tafeltennisbond in de toekomst meer van eigen middelen moeten bestaan. Ledenbehoud en -groei moet dan ook één van de speerpunten zijn voor de komende periode. Bij de totstandkoming van het beleidsplan luistert het afdelingsbestuur goed naar de lidverenigingen. Tijdens het jaarlijkse voorzittersoverleg is er met de aanwezige verenigingen uitvoerig over het conceptbeleidsplan gesproken. De op- en aanmerkingen zijn meegenomen en zoveel mogelijk verwerkt in dit definitieve beleidsplan. Het voor u liggende beleidsplan bestaat uit: een overzicht van de speerpunten en doelstellingen een overzicht van de organisatie en de uitwerking van de beleidsterreinen zoals wij die kennen in onze afdeling. Het moet duidelijk zijn dat een beleidsterrein slechts een momentopname is, het betoogt in geen geval compleet en definitief te zijn. Als afdeling blijven wij inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij en de daaruit voortvloeiende behoeften bij de verenigingen. 3

4 2. Visie. Steeds meer wordt duidelijk dat de georganiseerde sport een moeilijke tijd doormaakt. De mensen willen nog wel sporten maar niet meer in de georganiseerde vorm en dit verklaart dan ook de toename van sporten zoals joggen, survival enz. enz. Door de invoering van de 24-uurs maatschappij en tweeverdieners huishoudens willen de sporters kunnen sporten op de tijd dat het hun uitkomt. Bovendien stellen zij hogere eisen aan de verenigingen, niet alleen wat betreft organisatie maar ook aan de accommodatie. Het is duidelijk dat dit soort ontwikkelingen een zware wissel trekt op de bestaande sportverenigingen. Zij zullen in moeten spelen op de veranderende vraag bij de sporters, meer speeltijd, een goede organisatie, goede trainingsmogelijkheden en een goede accommodatie. Als men dit spiegelt aan de hogere eisen die de overheid stelt aan het bestuurlijk kader van de sportvereniging dan is het duidelijk dat de georganiseerde sport een moeilijke tijd doormaakt. Toch zijn er mogelijkheden. De tafeltennissport is een laagdrempelige sport. De kosten zijn, zeker in vergelijking met andere sporten, laag en velen hebben al eerder kennis gemaakt met tafeltennis, al was het alleen maar op de camping of in het buurthuis. Ledenbehoud is essentieel voor het voortbestaan van veel verenigingen. Verenigingen zullen kwaliteit moeten bieden. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor ledenwerving. Tevens zal ingespeeld moeten worden op de veranderende eisen van de sporters. Ledenwinst brengt niet alleen meer geld in het laatje, maar biedt ook meer mogelijkheden op een vergroting van het kader- en vrijwilligersbestand. Voor de afdeling betekent dit dat zij zal moeten zorgen voor goede verenigingsondersteuning m.b.t. ledenbehoud en -werving. opleidingen voor zowel bestuurlijk als technisch kader. ondersteuning m.b.t. vrijwilligersbeleid. stimulering/ondersteuning voor het verkrijgen van eigen accommodaties. 4

5 3. Doelstellingen. Onze doelstellingen voor de komende periode zullen zijn: Versterking van de verenigingen. Ledenbehoud en -werving. Uitbreiding afdelingstraining en talentherkenning. Automatisering en internet. Versterken van de verenigingen. Het versterken van de verenigingen zal plaats vinden door het uitbreiden van de technische- en bestuurlijke opleidingen. Sterkere verenigingen kunnen beter inspelen op de veranderende omstandigheden in de maatschappij. De afdeling zal zich sterk maken voor meer en betere opleidingen. Zij zal, door middel van een goede communicatie, de verenigingen stimuleren deel te nemen aan deze cursussen. Ledenbehoud en werving. Ofschoon de feitelijke ledenwerving in handen ligt van de verenigingen, zal de afdeling o.a. door de organisatie van toernooien voor doelgroepen, de verenigingen het gereedschap bieden om wervingsacties te starten. Naast deze speciale toernooien zal de afdeling zich inzetten om, met inbreng van de verenigingen, een werkgroep op te richten. Deze werkgroep zal zich specifiek bezig houden met ledenwerving en ledenbehoud. De afdeling zal daarbij ondersteunend optreden t.a.v. planning en financiële inbreng. Doelstelling: leden in Afdelingstraining en talentherkenning. In de komende periode zal de bestaande afdelingstraining uitgebreid worden met extra trainingsmogelijkheden in de afdeling, tevens zal er meer aandacht besteed worden aan talentherkenning. Automatisering en Internet. De afdeling zal medewerking verlenen aan de invoering van het automatiseringsproject zoals dat door de NTTB wordt ingevoerd. Verenigingen die (nog) niet zijn aangesloten op het internet kunnen via de afdelingsleden- en competitieadministratie aansluiting vinden op de landelijke administratie. Verder zal de afdeling alle verenigingen de gelegenheid bieden een eigen internetsite op te zetten. De doelstellingen zoals boven vermeld worden bij de verschillende beleidsvelden verder uitgewerkt. 5

6 4. Organisatie. De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) bestaat uit 8 afdelingen, elk met een eigen bestuur en eigen taken en verantwoordelijkheden. Het hoofdbestuur van de NTTB is verantwoordelijk voor alle zaken die de afdelingen overstijgen. Voorbeelden daarvan zijn contacten met de Rijksoverheid, de Europese Tafeltennisunie (ETTU), de Internationale Tafeltennisfederatie (ITTF), maar ook de organisatie van de landelijke competitie is een taak van het hoofdbestuur. Het hoogste orgaan van de NTTB is de bondsraad. De is één van de acht afdelingen van de NTTB en heeft een afdelingsbestuur. Het hoogste orgaan binnen de afdeling is de Afdelingsledenvergadering (ALV), bestaande uit alle verenigingen en hun leden. De ALV benoemt en ontslaat het afdelingsbestuur. De is in de bondsraad vertegenwoordigd door vier bondsraadsleden, die ieder deskundig zijn op één van de volgende beleidsterreinen: Algemeen bestuurlijke zaken (ABZ). Breedtesport; Topsport; Communicatie, automatisering en sponsoring; 4.1 Samenstelling en taken van het afdelingsbestuur: Voorzitter Algemene leiding. Secretaris Correspondentie en administratie. Penningmeester Financiële zaken. AB lid Breedtesport. AB lid Topsport en jeugdzaken. AB lid Wedstrijdzaken. AB lid P.R / communicatie en automatisering. 4.2 De commissies: Het afdelingsbestuur laat zich bij de uitvoering van haar taken bijstaan door commissies. De heeft de volgende commissies: Commissie breedtesport. Commissie topsport. Commissie jeugdzaken. Competitie commissie. Commissie toernooien en wedstrijden. Commissie P.R en communicatie. Commissie automatisering. 6

7 5. Taken van de afdeling Organisatie van de afdelingscompetities. Organisatie van afdelingskampioenschappen. Organisatie van overige evenementen en alternatieve wedstrijdvormen. Zorgdragen voor talentherkenning en talentontwikkeling. Opzetten van afdelingstrainingen, al dan niet regionaal, onder leiding van gekwalificeerde trainers. Voeren van een solide financieel beleid. Voeren van een ledenadministratie. Voeren van een licentieadministratie. Deelnemen aan bondsraadsvergaderingen en ledenberaden. Meewerken aan toernooien op initiatief van de landelijke organisatie. Meewerken aan de uitvoering van interne communicatie / accountmanagement. Promoten en nemen van initiatieven t.a.v. het organiseren van opleidingen en cursussen. Promoten en meewerken aan acties op het gebied van breedtesport, in de ruimste zin van het woord. 7

8 6 Beleidsterreinen. De kent de volgende beleidsterreinen: Breedtesport. Topsport. Jeugdzaken. Competitie zaken. Toernooien en wedstrijden. PR en communicatie. Automatisering. 6.1 Breedtesport. Breedtesport betreft de sport in het algemeen. De commissie Breedtesport houdt zich met name bezig met het ondersteunen van de verenigingen in de afdeling in de ruimste zin van het woord. De commissie functioneert als denktank en ontwikkelt initiatieven die zullen leiden tot een kwaliteitsverbetering van de verenigingen. De commissie legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur en geeft een meerjarenbeleidsplan uit voorzien van een meerjarenbegroting. De commissie kent de volgende werkgebieden: Sportkennismaking en -stimulering. Opleidingen. Doelgroepenbeleid. Accommodatiebeleid. Ledenbehoud en ledenwerving. Verenigingsondersteuning en Accountmanagement Sportkennismaking en stimulering. Breedtesport zorgt in samenwerking met de landelijke organisatie voor hulpmiddelen ten behoeve van de sportkennismaking en stimulering, waarmee gebruikers in de praktijk kunnen werken. De commissie stimuleert de verenigingen tot het organiseren van toernooien in het kader van sportkennismaking en stimulering, zoals: - het Kindertafeltennisfeest. - het basisschooltoernooi. - het toernooi voor het voortgezet onderwijs. - activiteiten 55 + tafeltennis. - een senioren recreanten toernooi. - een gehandicaptentoernooi. Tevens zal er een jaarlijkse stimuleringsprijs in het leven geroepen worden voor de vereniging met de grootste ledenwinst voor de jeugd, maar ook een voor de vereniging met de grootste ledenwinst voor senioren. 8

9 Opleidingen. In overleg met de landelijke organisatie stimuleert en motiveert de commissie de verenigingen deel te nemen aan opleidingsprogramma s op het gebied van het technische kader (jaarlijks/bijvoorbeeld Jeugdtrainer en trainer-a) en het administratieve kader (twee jaarlijks/bijvoorbeeld toernooileider). Tevens zal de commissie de verenigingen informeren over en stimuleren tot deelname aan cursussen van het NKS, IOS, de Sportraad Zuidholland en NOC*NSF Doelgroepenbeleid. In overleg met de landelijke organisatie biedt de commissie de verenigingen handreikingen aan om beleid te kunnen ontwikkelen op het gebied van jeugd, ouderen, vrijwilligers, gehandicapten enz. Als extra middel daartoe behoort o.a. de organisatie van wervingstoernooien voor doelgroepen zoals daar zijn een toernooi voor het basis onderwijs, een toernooi voor het voorgezet onderwijs, activiteiten 55+, toernooi senioren recreanten en een gehandicapten toernooi Accommodatiebeleid. Het bezit van een eigen accommodatie is belangrijk voor een vereniging. Het draagt bij aan de ledengroei, het aanbod van kader en de continuïteit van de vereniging. De commissie breedtesport zal de verenigingen helpen om in overleg met de landelijke organisatie in het bezit te komen van bestaand materiaal en handreikingen voor het tot stand brengen van een eigen accommodatie. De commissie kan bemiddelen in het maken van een afspraak met de accountmanager en/of landelijke deskundige op het gebied van eigen accommodaties. Bovendien zal zij de verenigingen opmerkzaam maken op de mogelijkheid van zaalkeuringen of andere accommodatiezaken Ledenwerving en ledenbehoud. De Nederlandse Tafeltennisbond streeft in haar meerjarenbeleidsplan naar leden in De streeft er naar in leden te hebben. Ledenbehoud en ledenwerving zijn daarbij essentieel. Ofschoon dit primair een zaak is van de verenigingen zelf, zal het afdelingsbestuur de verenigingen daarbij ondersteunen. We stimuleren verenigingen de kwaliteit te waarborgen. Daarnaast wordt verenigingsondersteuning geboden door activiteiten te initiëren en mede op te zetten voor nieuwe doelgroepen. Hierdoor hopen we ledenwinst tot stand te brengen. Ook zal de afdeling daar een financiële impuls aan geven Verenigingsondersteuning en Accountmanagement De commissie voert voor te ondernemen activiteiten met betrekking tot de breedtesport nauw overleg met de accountmanager(s) van de NTTB en het Bondsbureau in Zoetermeer. De commissie breedtesport organiseert in samenwerking met het accountmanagement en het Bondsbureau themabijeenkomsten die tot doel hebben de verenigingen te scholen en te ondersteunen. 9

10 6.2. Topsport. De commissie topsport houdt zich bezig met de topsport in de afdeling en stelt zich ten doel om activiteiten te organiseren die zullen bijdragen tot deelname aan topsport van jeugdspelers/ - speelsters van de. Instrumenten om dat te bereiken: - Trainersuitwisselingen - Trainersbijeenkomsten. - Regionale verenigingstrainingen voor topspelers (naar voorbeeld Rotterdam). - Etc. Verder stelt zich de commissie topsport zich tot taak om talenten binnen de afdeling te herkennen en te zorgen voor goede ontwikkelingsmogelijkheden. Dit wordt geconcretiseerd tijdens de trainersbijeenkomsten. Bovendien zal er twee keer per jaar contact zijn met de topsportverenigingen in de afdeling om in te kunnen spelen op de wensen en verlangens van deze verenigingen. De commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van goede regionale en afdelingstrainingen, talentherkenning en -ontwikkeling. De commissie legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur en geeft een meerjarenbeleidplan uit voorzien van een meerjarenbegroting. De commissie kent de volgende werkgebieden: Talentherkenning. Afdelingstrainingen. Topsportontwikkeling. Overleg topsport Talentherkenning. De basis voor de vorming van de talenten begint bij de training bij verenigingen. Het probleem daarbij is dat iedere vereniging de training op zijn eigen manier en eigen niveau aanpakt. Niet iedere vereniging beschikt over een jeugdtrainer en/of trainer A. De commissie topsport zal samen met de commissie breedtesport bevorderen dat verenigingen gediplomeerde trainers aanstellen. Talentherkenning begint bij de verenigingen. Een goed contact tussen de afdelingstrainers en verenigingstrainers is daarbij essentieel. De organisatie van de regionale dag van het talent (zie verder onder trainingen) is een van de mogelijkheden om de talenten vroegtijdig te herkennen Afdelingsregio training. Een eerste selectie begint bij een afdelingsregio training. Op twee plaatsen in de afdeling zal een regiotraining georganiseerd worden die onder leiding staat van een gediplomeerde trainer. Goed overleg met de verenigingstrainers is noodzakelijk. Criteria voor deelname aan deze trainingen zijn: talent, motivatie en leeftijd. 10

11 Afdelingstraining. De tweede selectie is de afdelingstraining die in Rotterdam gehouden zal worden. Goed overleg met de verenigings- en regiotrainers is daarbij essentieel. Deze training wordt gegeven door de afdelingstrainer Peter Joëls. Ook hier weer zullen de criteria voor deelname liggen in talent, motivatie en leeftijd Regionale dag van het talent. Voorafgaand aan de landelijk dag van het talent organiseert de commissie topsport een regionale dag van het talent. Iedere vereniging mag spelers en speelsters tot maximaal 10 jaar opgeven voor deelname aan deze dag. Deelnemers aan de regionale dag van het talent maken kans op een uitnodiging voor de landelijke dag van het talent. De selectie vindt plaats door de commissie topsport Talentontwikkeling. Teneinde de verdere ontwikkeling van de talenten te waarborgen worden er in Nederland in samenwerking met de landelijke commissie topsport diverse evenementen verzorgd voor de talentvolle jeugd binnen de afdeling. Hierbij denken wij met name aan de Landelijke dag van het talent, de kweekvijvers I en II, de afdelingsontmoetingen en de afdelingscup Overleg topsport. Twee keer per jaar voert de commissie topsport overleg met de topsport verenigingen in de afdeling. De bedoeling van dit overleg is om op die manier te kunnen vaststellen wat de problemen zijn bij die verenigingen, zodat de commissie beter kan inspelen op hun verlangens en wensen. Een van de knelpunten is dat niet iedere vereniging in staat is om optimaal training aan hun talenten te geven. Veelal is dit het gevolg van tijdgebrek en een tekort aan gekwalificeerd technisch kader. In de regio Rotterdam bestaat er een samenwerkingsverband tussen een aantal topsportverenigingen, waarbij op een centrale plaats selectie training gegeven wordt aan de talenten van deze verenigingen. De commissie streeft er naar om dit soort samenwerkingsverbanden ook elders in de afdeling te stimuleren Jeugdzaken. De commissie jeugdzaken is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid in de afdeling. De belangrijkste taak is diverse activiteiten te organiseren die er toe bijdragen om de jeugd binnen de afdeling op een verantwoorde manier (top)sport te kunnen laten beoefenen. De commissie legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur en geeft een meerjarenbeleidsplan uit voorzien van een meerjarenbegroting. 11

12 De commissie kent de volgende werkterreinen: Competitie. Regionale en landelijke toernooien. Talentherkenning en -begeleiding. Ledenwerving Competitie. Ofschoon de organisatie van de afdelingscompetitie in handen is van de competitiecommissie, ziet de commissie toe op een goede integratie van de jeugd bij de competitie. Zij onderhoudt een goed contact met de competitiecommissie en de jeugdafdelingen van de verenigingen in de afdeling Toernooien. De commissie organiseert een aantal belangrijke jeugdtoernooien in de afdeling en verleent expertise en medewerking aan de commissie toernooien en wedstrijden bij de organisatie van de andere jeugdtoernooien in de afdeling. Samen met de commissie topsport organiseert de jeugdcommissie de 'Dag van het Talent' in de afdeling en beheert en zorgt voor bekendmaking van de jeugdlicenties. De commissie organiseert de afdelingsontmoeting en verleent medewerking aan de organisatie van de afdelingscup Talentherkenning en -begeleiding. Herkennen van talent is een belangrijke zaak, niet alleen op topsportgebied maar ook op afdelingsgebied. De commissie jeugdzaken heeft de specifieke kennis in huis om de talenten in de afdeling te herkennen en te begeleiden op hun soms lange en moeilijke weg naar de top. De commissie jeugdzaken onderhoudt een goed contact met de jeugdverenigingen, de verenigings- en afdelingstrainers en de jeugdspelers/speelsters in de afdeling om daarmee een belangrijke bijdrage aan talentherkenning en sportontwikkeling te leveren Ledenwerving. Werven van leden is primair een taak van verenigingen. Om de verenigingen daarbij te helpen organiseert de jeugdcommissie twee keer per jaar het Opstaptoernooi voor beginnende kinderen en potentiële leden Overleg jeugdzaken. Twee keer per jaar organiseert de commissie een overlegvergadering met de jeugdverenigingen in de afdeling. Agendapunten voor deze bijeenkomsten zijn diverse zaken op het gebied van competitie, toernooien, trainingen en landelijke ontmoetingen. Doel van dit overleg is beter te kunnen inspelen op de wensen en knelpunten van de verenigingen en de wederzijdse succesverhalen uit te wisselen. 12

13 6.4. P.R en communicatie. De commissie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de afdeling. De commissie adviseert en assisteert het afdelingsbestuur en de afdelingscommissies op het gebied van communicatie en public relations. De commissie PR en communicatie legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur en geeft een meerjarenbeleidsplan uit voorzien van een meerjarenbegroting. De commissie is verantwoordelijk voor de volgende producten: Afdelingsmagazine Info West Nieuwsbrief van de voorzitter Infobulletin Competitiebulletin Website Afdelingsmagazine Info West De commissie geeft vier keer per jaar een afdelingsmagazine uit onder de naam Info West. Dit blad verschijnt uitsluitend digitaal en is primair bestemd voor de functionarissen van de verenigingen in de afdeling. Dit magazine besteedt uitvoerig aandacht aan diverse zaken die belangrijk zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de tafeltennissport en het verenigingsbestuur Nieuwsbrief van de voorzitter Ongeveer zes keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief speciaal voor de voorzitters van de verenigingen in de afdeling. Deze nieuwsbrief geeft belangrijke bestuursinformatie van het afdelingsbestuur en haar commissies Infobulletin. Vrijwel wekelijks verschijnt het Infobulletin in digitale vorm. Het bulletin voorziet de abonnees van allerhande belangrijke informatie, zoals: - publicaties - wedstrijden en toernooien - bijeenkomsten - verenigingsinformatie Competitiebulletin Gedurende het seizoen verschijnt wekelijks het competitiebulletin. Dit competitiebulletin wordt digitaal verzonden. Op verzoek is het tegen kostprijs ook verkrijgbaar in gedrukte vorm. Het bulletin kent onder meer de volgende punten: Agenda van bestuur en commissies Mededelingen competitieleiders. Boetelijst. Toernooien en wedstrijden. Andere mededelingen. 13

14 Website. De website van de afdeling is bereikbaar op de adressen en Vrijwel alle van belang zijnde informatie is op de website te vinden. De webmasters actualiseren de website vrijwel dagelijks. De website bevat afdelingsnieuws, informatie op bestuurs- en commissieniveau, informatie over publicaties, en nog veel meer. Belangrijk communicatiemiddel is de Vragenton. Ieder lid van de kan daarmee rechtstreeks vanuit de luie stoel een vraag stellen aan het bestuur van de afdeling of een van de andere functionarissen van de afdeling Competitiezaken. De commissie competitiezaken is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de afdelingscompetitie in de ruimste zin van het woord (reguliere competitie, duo-competitie en zomercompetitie). Binnen de afdeling zijn vijf afdelingscompetitieleiders (ACL) verantwoordelijk voor de seniorencompetitie en is één afdelingsjeugdcompetitieleider (AJCL) verantwoordelijk voor de gehele jeugdcompetitie. De commissie is tevens verantwoordelijk voor de zaalkeuringen alsmede de inhoud van het competitie bulletin. Twee keer per jaar houdt de commissie overleg met wedstrijdsecretarissen van de verenigingen in de afdeling. De commissie competitiezaken legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur en geeft een meerjarenbeleidsplan uit voorzien van een meerjarenbegroting Toernooien en wedstrijden. De commissie toernooien en wedstrijden is verantwoordelijk voor de toernooien en wedstrijden die in de afdeling gehouden worden. De commissie beheert de toernooikalender van de afdeling, verzorgt de toewijzing van de bondsvertegenwoordigers bij deze toernooien en geeft een toernooiboekje uit. De commissie toernooien en wedstrijden organiseert jaarlijks de afdelingskampioenschappen senioren en, in overleg met de jeugdcommissie, de afdelingskampioenschappen jeugd, alsmede het official-toernooi. Naast deze toernooien is de commissie verantwoordelijk voor de jaarlijkse organisatie van een beker-competitie en de top 8 meerkampen. De commissie houdt de licentieadministratie bij van de senioren en coördineert de toernooien die onder de superprestige prijs vallen (senioren). 14

15 Jaarlijks houdt de commissie een overlegvergadering met de toernooileiders van de verenigingen in de afdeling. De commissie legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur en verzorgt een meerjarenbeleidsplan, voorzien van een meerjarenbegroting Automatisering. De commissie automatisering draagt zorg voor de aanschaf, het onderhoud en het beheer van alle hardware en software binnen de afdeling. Zij draagt tevens zorg voor de oplossing van allerhande vraagstukken op het terrein van de automatisering. De commissie stelt een meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting op en legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur. De commissie zal medewerking verlenen aan de invoering van het automatiseringsproject zoals dat door de NTTB wordt ingevoerd. Verenigingen die (nog) niet zijn aangesloten op het internet kunnen, tegen betaling, via de afdelingsleden- en competitieadministratie aansluiting vinden op de landelijke administratie. Verder zal de commissie alle verenigingen in de afdeling de gelegenheid bieden om gratis een eigen internet site op te zetten. 7. Meerjarenplanning op hoofdlijnen Activiteit Aantal Breedtesport Kindertafeltennisfeest Toernooi basisonderwijs Toernooi voorgezet onderwijs Activiteiten Toernooi senioren recreanten Gehandicaptentoernooi Opleiding jeugdtrainer Opleiding trainer A Opleiding Toernooileider Kadercursus Themabijeenkomsten Introduceren cursussen nieuwe stijl

16 Activiteit Aantal Topsport. Kweekvijver I Afdelingscup Afdelingsontmoeting Dag van het talent Regio training Afdeling training Topsport overleg Jeugdzaken. Ranglijst-toernooien A,C,D Rinus Nederpel-toernooi Opstap-toernooi Nationale Jeugdmeerkampen Jeugdleidersoverleg P.R & communicatie. Info West Nieuwsbrief voorzitters Info-bulletin. ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 Competitiebulletin. ± 35 ± 35 ± 35 ± 35 Website dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks Competitiezaken. Voorjaarscompetitie Najaarscompetitie Duo-competitie Overleg wedstrijd secretarissen Toernooien en wedstrijden. Afdelingskampioenschappen sen Afdelingskampioenschappen jgd Toernooileiders overleg Toernooi-agenda

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2006-2009 AFDELING ZUIDWEST

BELEIDSPLAN 2006-2009 AFDELING ZUIDWEST BELEIDSPLAN 2006-2009 AFDELING ZUIDWEST 1. INLEIDING 1.1 Beleidscyclus Het beleidsplan maakt onderdeel uit van de beleidscyclus: Invloeden uit tafeltenniskringen ITTF / ETTU / NTTB Andere (maatschappelijke)

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN 4211 jaarvergadering / ALV De kosten zijn voor 2 ALV's en 1 vergadering met het hoofdbestuur NTTB en bestaan uit de volgende

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423.

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423. Toelichting op de begroting 2014 van de NTTB Afdeling Noord. INKOMSTEN: 8000. Afdelingscontributie Basisleden 2350 x 3,00 7.050,00 Competitiegerechtigde senioren 1050 x 8,00 8.400,00 Competitiegerechtigde

Nadere informatie

CONCEPT ACTIVITEITENPLAN 2016 NTTB AFDELING NOORD.

CONCEPT ACTIVITEITENPLAN 2016 NTTB AFDELING NOORD. Bijlage 5. CONCEPT ACTIVITEITENPLAN 2016 NTTB AFDELING NOORD., 1. SPORT en PRODUCTONTWIKKELING. 1.1. Overleg met verenigingen. Het Afdelingsbestuur is in 2014 gestart met het bezoeken van de verenigingen

Nadere informatie

Plan NTTB Afdeling ZuidWest

Plan NTTB Afdeling ZuidWest Plan NTTB Afdeling ZuidWest 2012-2014 Inleiding: Bestuursmodel Afdeling ZuidWest Op de ALV op 30 mei 2012 hebben de verenigingen in ZuidWest besloten dat het vrijwillige afdelingsbestuur ZuidWest wordt

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. Clubgebouw De Zandschoppe Varsseveldseweg 62a 7131 JA Lichtenvoorde 0544-379962 www.litac.nl 1. ALGEMEEN JEUGDBELEID. 1.

Jeugdbeleidsplan. Clubgebouw De Zandschoppe Varsseveldseweg 62a 7131 JA Lichtenvoorde 0544-379962 www.litac.nl 1. ALGEMEEN JEUGDBELEID. 1. Clubgebouw De Zandschoppe Varsseveldseweg 62a 7131 JA Lichtenvoorde 0544-379962 www.litac.nl Jeugdbeleidsplan 1. ALGEMEEN JEUGDBELEID 1.1 Inleiding Omdat de jeugd een belangrijke plaats in neemt binnen

Nadere informatie

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave november 2014 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Algemeen Evenement: Toernooi: Wedstrijd: Meerkamp: Evenementenseizoen: Bondsvertegenwoordiger:

Nadere informatie

NTTB. zijn wij SAMEN!

NTTB. zijn wij SAMEN! NTTB zijn wij SAMEN! Beleidsplan 2010-2016 Mid-term review waar staan we nu? Ambitieus MJBP, 2 jaar aan gewerkt, gedragen door gehele bond, unaniem goedgekeurd door BR Ook het huidige HB staat volledig

Nadere informatie

Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014

Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014 Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014 1 Hoofdstuk 1. Inleiding In 2012 en 2013 is gebleken dat er binnen de NTTB-organisatie

Nadere informatie

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015 Seizoen 2015/2016 24 november 2015 1 Werkgroep eredivisie Mededeling toevoegen speler De werkgroep eredivisie heeft een verzoek van Klimaatgroep Stars inzake toestemming Arnoud Meijer toe te voegen aan

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Rapportage 2e kw 2013 Totaaloverzicht Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Breedtesport:

Nadere informatie

N e d e r l a n d s e T a f e l t e n n i s b o n d

N e d e r l a n d s e T a f e l t e n n i s b o n d Onderwerp: accountmanagement. Mijn nadere kennismaking met de afdeling Zuidwest. De afgelopen weken ben ik in de gelegenheid geweest vier van de vijf regiobijeenkomsten in uw afdeling Zuidwest te bezoeken.

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 2 Taakomschrijvingen (definitieve versie) Voorzitter: - Algehele leiding van de vereniging - Leidt de vergaderingen - Houdt zich bezig met algemene beleidszaken

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN...

BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN... BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN... BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN Producten en diensten Inleiding Badminton Nederland heeft naast de organisatie van de competitie en toernooien veel producten en diensten

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de taakverdeling in elk bestuur beschreven. De taakomschrijving per bestuurslid is in de bijlagen opgenomen. De bevoegdheden op hoofdlijnen

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015. Versie 5 ( 2011)

Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015. Versie 5 ( 2011) Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015 Versie 5 ( 2011) Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Strategie: 5. Vrijwilligers 5.1 - Jeugd 5.2 - Senioren 5.3 - Recreanten 5.4 - Technische commissie

Nadere informatie

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Missie De missie van Swift is: Het fietsen in de Leidse regio stimuleren en organiseren in de breedste zin van het woord en op alle niveau s. Van sportieve recreatie

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25

KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25 KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25 Omdat de jeugd de toekomst is Datum : 13 januari 2013 Naam : Walter de Leeuw Functie : Verantwoordelijke Jeugdbeleid KTTC Eikenlo Club van 25, KTTC Eikenlo Pagina

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! De NTTB als Nederlandse sportbond (1) Als sportbond exclusief erkend/aanspreekbaar (nationaal en internationaal) Aangesloten bij NOC*NSF Aangesloten bij ETTU en ITTF In de Top-20

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP)

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Titus Damsma Kostenplaats: TH 3152, 3159 t/m 3163 Korte projectbeschrijving: Het beleid Onder 13 is internationaal

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WHITE SOX

BELEIDSPLAN WHITE SOX BELEIDSPLAN WHITE SOX 2012-2018 Voorwoord Limburg White Sox is een club met een rijk verleden. Al vijfentwintig jaar geeft zij de jeugd en ouderen van Genk en omstreken de gelegenheid zich te bekwamen

Nadere informatie

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer Organisatie Sportclub Deventer Doel: Invulling geven aan een nieuwe organisatie, met heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, die past bij de fase waarin Sportclub Deventer zich bevindt en

Nadere informatie

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4 Algemene bestuurstaken... 2 Voorzitter... 2... 2... 2 Secretaris... 3... 3... 3 Penningmeester... 3... 3... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4... 4... 4 Bestuurslid Technische zaken... 4... 4 Neventaak...

Nadere informatie

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden Bijlage 2 Taken en Inhoud Inleiding... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 5 Penningmeester... 6 Voorzitter Jeugdcommissie... 7 Voorzitter Technische commissie... 8 Technische Commissie... 9 Jeugdcommissie...

Nadere informatie

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS Maart 2014 Agenda Welkom en inleiding Voorstelronde Mededelingen - G-honkbal op Menukaart Sportimpuls - NK Little League 14-15 juni Vrijwilligers Pauze KNBSB Structuur

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

Reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie

Reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie 5 Reglement Structuur Versie december 2013 1 5.1 Algemeen 5.1.1.1 Dit reglement geeft uitvoering aan de artikelen 12.5 t/m 12.7 van de Statuten en regelt de werkwijze en bevoegdheid van de commissies,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Inhoud De NTTB vertegenwoordigt De NTTB regelt, verzorgt en organiseert De NTTB communiceert De NTTB ondersteunt De NTTB leidt op Kortom

Inhoud De NTTB vertegenwoordigt De NTTB regelt, verzorgt en organiseert De NTTB communiceert De NTTB ondersteunt De NTTB leidt op Kortom De Nederlandse Tafeltennisbond behartigt de belangen van 30.000 leden en 580 verenigingen. Wat houdt dit concreet in voor uw tafeltennisvereniging en voor individuele leden? Inhoud Inhoud... 1 De NTTB

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Let op gewijzigd schema voor de speelweken van de voorjaarscompetitie 2016 jeugd en senioren:

Let op gewijzigd schema voor de speelweken van de voorjaarscompetitie 2016 jeugd en senioren: Tafeltennis Reporter nr. 21 2 december 2015 DEFINITIEVE INVOERING NIET-CELLULOID BAL PER 1 JANUARI 2016 Kijk op de site van de afdeling voor tekst en uitleg: http://holland-noord.nttb.nl/nieuws/726/nieuws-competitie/plastic_bal_voorjaar_2016/

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015 BELEIDSPLAN Versie oktober 2015 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020

Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020 Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020 Kwaliteitsdomein lokaal niveau regionaal niveau nationaal niveau internationaal niveau 1. Beleid 1a Jeugdopleidingsbeleidsplan de club heeft een jeugdopleidingsbeleidsplan

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 3 Actiepuntenlijst In onderstaande overzichten worden de doelstellingen en doelen nader uitgewerkt in acties. De acties zijn beschreven per onderwerp van het beleidsadvies,

Nadere informatie

Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006. november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur.

Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006. november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur. Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006 november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur. VOORWOORD De missie en visie van de ANS staan centraal in het meerjarenbeleidsplan en het daaruit voortkomende jaarplan 2006.

Nadere informatie

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht Regio West 2015-2016 Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht in Regio West 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan van Regio West voor de periode 2015-2016.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Beleidsplan. BC de Flinters 2012-2017. ter besluitvorming ALV 29 okt. oktober 2012

Beleidsplan. BC de Flinters 2012-2017. ter besluitvorming ALV 29 okt. oktober 2012 Beleidsplan BC de Flinters 2012-2017 ter besluitvorming ALV 29 okt oktober 2012 Inleiding In 2011 hebben er veel personele verschuivingen plaats gevonden in de verschillende commissies en in het bestuur.

Nadere informatie

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Missie IJCT IJCT wil een breedtesportvereniging zijn voor sport en bewegen en in het bijzonder een schaats hardrijvereniging met een trainingsaanbod dat

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004

BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004 BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004 INHOUDSOPGAVE 1. KC HARICH...3 2. ORGANISATIE KC HARICH...4 2.1. ORGANOGRAM...4 2.2. TAAKVERDELING BESTUUR...4 2.2.1. Voorzitter...4 2.2.2. Secretaris...5 2.2.3. Penningmeester...5

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

Clusterbijeenkomst september 2015

Clusterbijeenkomst <cluster> september 2015 Clusterbijeenkomst september 2015 Agenda Ontwikkelingen KNBSB Ambitie KNBSB komende jaren Onderwerpen door de verenigingen ingebracht Belangrijke data Intro Honkbal-Softbal Masterz Ontwikkelingen

Nadere informatie

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006 Organogram En Taakomschrijvingen Almere Bowls Club Aangepast 1 maart 2006 Organisatiestructuur ABC Algemene Ledenvergadering kascommissie vertrouwenspersoon Bestuurslid Algemene Zaken Secretaris (DB) Voorzitter

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond

Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond Beste bestuursleden, Welkom bij de verenigingsmonitor 2012 van de Nederlandse Onderwatersport Bond! De resultaten van dit onderzoek worden door

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND aan De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad van Algemeen Bestuur betreft Informatievoorziening inzake lidmaatschap schaakvereniging status Informatief cc dd 10

Nadere informatie

Informatie over NTTB ledenadministratie

Informatie over NTTB ledenadministratie Postbus 600 2700 MD Zoetermeer tel. 079-3438140 fax 079-3438150 e-mail bondsbureau@nttb.nl www.nttb.nl Postbank 268545 Informatie over NTTB ledenadministratie 2010 Uitgave december 2009 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE:

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE: VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT 2013 2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Visie en doelstellingen 3. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden 4. Speelwijze 5. Respect. Normen en waarden. 1 1. INLEIDING

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging

Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging Beste functionaris, Voor u ligt de brochure taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging. Met deze publicatie proberen wij u enigszins op

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

Amendement en toelichting op beleidsplan THOR

Amendement en toelichting op beleidsplan THOR Amendement en toelichting op beleidsplan THOR 2015-2019 Amendement Door het THOR-lid Ton Kunst zijn wijzigingen voorgesteld voor het beleidsplan 2015-2019. Het voorstel bevat twee onderdelen: 1. Een aanvulling

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 2 Doelgroep/Doelstellingen 3 Bestuur 4 Samenwerkingsverbanden 5. Het beheer van het vermogen 6. Financieel beleid 7 Promotie Voorwoord

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door: Beleidsnota TTVN 2005-2010

Mede mogelijk gemaakt door: Beleidsnota TTVN 2005-2010 Mede mogelijk gemaakt door: Beleidsnota TTVN 2005-2010 Samenvatting In oktober 2002 is de Baten, de speellocatie van Tafeltennisvereniging Nieuwegein (TTVN), afgebrand. Sindsdien is de vereniging regelmatig

Nadere informatie

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty Samenstelling bestuur MHC Liberty MHC Liberty is bezig met een transformatie proces. In 2012 is het plan Liberty 2020 opgesteld en in gang gezet. Een onderdeel daarvan is het herstructureren van de club

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

K.V. Blauw Zwart Wierden

K.V. Blauw Zwart Wierden K.V. Blauw Zwart Wierden Beleidsplan 2012-2015 Blauw Zwart de vereniging Blauw Zwart is sinds 1933 een bloeiende korfbalvereniging met een geheel eigen identiteit en clubcultuur en de nodige mooie sportieve

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie