Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Taken en

2 Inhoud Inleiding... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 5 Penningmeester... 6 Voorzitter Jeugdcommissie... 7 Voorzitter Technische commissie... 8 Technische Commissie... 9 Jeugdcommissie Stratenvolleybalcommissie (misschien moet dit wel toernooicommissie worden) Wedstrijdcommissie Sponsorcommissie PR-/Communicatiecommissie Vrijwilligerscommissie Financiële commissie Facilitaire commissie Activiteiten commissie Scheidsrechterscoördinator Ledenadministratie Kascommissie Vertrouwenscommissie

3 Inleiding In dit document staan de diverse functionarissen en commissies van de vereniging met hun taken en verantwoordelijkheden. Als de taken en functies goed zijn verdeeld, komt dit ten goede aan de vereniging en vrijwilligers! Ook is het een instrument om nieuwe vrijwilligers mee in te werken. Dankzij goede instructie is het mogelijk om vrijwilligers beter en langer te behouden voor de vereniging. Het is natuurlijk mogelijk om de taken van de verschillende functionarissen en commissie van de vereniging anders te verdelen. 3

4 Voorzitter Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. De voorzitter heeft als taken: - leidt vergaderingen; - leidt het bestuur; neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd; - functioneert als vraagbaak binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor; - zit de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor; - stelt samen met overige bestuursleden beleid op, voer het beleid uit en evalueert het; - heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid; - neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid; - houdt feeling met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid; - stuurt de PR-/Communicatiecommissie aan; - vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. De verantwoordelijkheden van de voorzitter zijn: - eindverantwoordelijk voor het beleid van de vereniging; - eindverantwoordelijk op het gebied van personeelszaken; - eindverantwoordelijk voor de PR/Communicatiecommissie. De voorzitter is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering. 4

5 Secretaris Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De secretaris heeft als taken: - bewaart de ontvangen correspondentie; - bewaart afschriften van verstuurde correspondentie; - maakt verslagen of notulen van vergaderingen en verzorgt actiepuntenlijst; - bereidt bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering voor (onder meer opstellen agenda); - treedt op als contactpersoon naar de bond; - verzamelt centraal de notulen van overige commissies; - stuurt de onder zich vallende commissies aan; - verzorgt de officiële correspondentie van de vereniging. De bevoegdheden/verantwoordelijkheden van de secretaris zijn: - eindverantwoordelijk voor Vrijwilligerscommissie; - eindverantwoordelijk voor Wedstrijdcommissie; - eindverantwoordelijk voor Activiteitencommissie. De secretaris is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering. 5

6 Penningmeester Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur. De penningmeester heeft als taken: - betaalt rekeningen; - beheert bank en/of girorekeningen; - int de opbrengsten; - stelt jaarlijkse begroting op en controleert deze; - beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag; - maakt contractafspraken met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen; - pleegt overleg met de Kascommissie; - stelt in overleg met het bestuur budgetten vast; - stuurt de onder zich vallende commissie aan. De verantwoordelijkheden van de penningmeester zijn: - verantwoordelijk voor het financieel beleid en beheer van de vereniging; - eindverantwoordelijk voor de Financiële Commissie; - eindverantwoordelijk voor de Sponsorcommissie; - eindverantwoordelijk voor de Facilitaire Commissie; - eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie. De penningmeester is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering. 6

7 Voorzitter Jeugdcommissie Verantwoordelijk voor het jeugdbeleid De voorzitter Jeugdcommissie (JC) heeft als taken: - leidt de jeugdcommissie; - vertegenwoordigt de JC binnen het verenigingsbestuur; - stelt een jeugdbeleidsplan op; - coördineert en evalueert het algeheel jeugdbeleid; - zit de vergaderingen van de JC voor; - stelt een jaarplan op en draagt zorg voor de uitvoering van de jeugdactiviteiten; - geeft wensen/problemen vanuit JC aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan JCleden; - doet verslag van JC-vergadering naar het bestuur en geeft notulen door aan de verenigingssecretaris; - coördineert de taakverdeling binnen de commissie; - onderhoudt contact met ouders en stimuleert hun betrokkenheid. De verantwoordelijkheden van de voorzitter Jeugdcommissie zijn: - verantwoordelijk voor het opstellen van een jeugdbeleidsplan; - verantwoordelijk van de uitvoering en evaluatie van het jeugdbeleidsplan. De Voorzitter Jeugd is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering. 7

8 Voorzitter Technische commissie Verantwoordelijk voor het technisch beleid. De voorzitter Technische Commissie (TC) heeft als taken: - leidt de Technische Commissie; - vertegenwoordigt de TC binnen het verenigingsbestuur; - zit TC-vergadering voor; - stelt het algeheel technisch beleidsplan op; - zorgt voor uitvoering van het algeheel technisch beleid en evalueert dit beleid; - coördineert de taakverdeling binnen de commissie; - overlegt de behoefte aan trainer(s) met het bestuur; - geeft wensen/problemen vanuit de TC aan richting bestuur en koppelt dit terug aan TCleden; - doet verslag van TC-vergaderingen naar bestuur en geeft notulen aan de verenigingssecretaris. De verantwoordelijkheden van de voorzitter Technische Commissie zijn: - verantwoordelijk voor het opstellen van een algeheel technisch beleidsplan; - verantwoordelijk van de uitvoering en evaluatie van het algeheel technisch beleidsplan. De Voorzitter Technische commissie is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering. 8

9 Technische Commissie De Technische Commissie (TC) bestaat uit een voorzitter en minimaal vier andere leden. De voorzitter coördineert de commissie en maakt deel uit van het bestuur. De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: - 1 lid voor Heren 1 en 2-1 lid voor overige herenteams - 1 lid voor Dames 1 en 2-1 lid voor overige damesteams - 1 lid voor Recreanten De commissieleden bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De commissie heeft als taken: - voert bestuursbesluiten uit aangaande senioren/recreanten; - zoekt trainers; - geeft advies over het aanstellen van trainers; - beoordeelt het functioneren van trainers; - stelt het Technisch Beleidsplan in overleg met de Jeugdcommissie op, legt het vast, draagt het uit en bewerkt het Technisch Beleidsplan; - Voert functioneringsgesprekken met trainers; - adviseert over teamindeling; - is aanspreekpunt voor de teams (startgesprek/evaluatie); - overlegt met de jeugdcommissie over doorstroming van jeugdleden binnen de jeugd en/of naar de senioren; - zoekt spelers; - organiseert (regelmatig) trainersoverleg De verantwoordelijkheden van de Technische Commissie zijn: - het geven van advies over aanstelling trainers (bestuur stelt ze aan); - het geven van advies aan de trainers; - het geven van advies over teamindelingen; - het zoeken naar spelers. De Technische commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 9

10 Jeugdcommissie De jeugdcommissie bestaat uit een voorzitter en minimaal vier andere leden. De voorzitter coördineert de commissie maakt deel uit van het bestuur. De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: - 1 lid voor Technisch coördinator Jeugd - 1 lid voor Coördinator Jeugd - 1 lid voor Technisch coördinator CMV - 1 lid voor Coördinator CMV - 1 lid voor Wedstrijdcoördinator De commissieleden bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De commissie heeft als taken: - voert bestuursbesluiten uit aangaande de jeugd; - zoekt trainers; - geeft advies over het aanstellen van trainers; - beoordeelt het functioneren van trainers; - stelt het Technisch Jeugdbeleidsplan in overleg met de Technische Commissie op, legt het vast, draagt het uit en bewerkt het Technisch Jeugdbeleidsplan; - voert functioneringsgesprekken met trainers; - adviseert over teamindeling; - organiseert (regelmatig) trainersoverleg; - overlegt met de technische commissie over doorstroming van jeugdleden binnen de jeugd en/of naar de senioren - organiseert een ouderbijeenkomst aan het begin van het seizoen; - belegt thema-avonden voor ouders/verzorgers; De verantwoordelijkheden van de Jeugdcommissie zijn: - het ontwikkelen en uitvoeren van jeugdbeleid; - het geven van advies over aanstelling trainers (bestuur stelt ze aan); - het geven van advies aan de trainers; - het geven van advies over teamindelingen; - het zoeken naar spelers. De Jeugdcommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 10

11 Stratenvolleybalcommissie (misschien moet dit wel toernooicommissie worden) De Stratenvolleybalcommissie bestaat uit vier leden. De voorzitter coördineert de commissie, en verzorgt de terugkoppeling naar het bestuur. De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: - 1 lid voor Algemene coördinatie (tevens voorzitter) - 3 algemene commissieleden die onderling hun taken en verantwoordelijkheden verdelen De commissieleden bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De commissie heeft als taken: - organiseert het stratenvolleybaltoernooi; - verzorgt de promotie rondom stratenvolleybaltoernooi; De verantwoordelijkheden van de Stratenvolleybalcommissie zijn: - het opstellen van wedstrijdschema s; - het werven van teams; - het werven van scheidsrechters; - het opstellen van de wedstrijdvelden; - het maken van een begroting voor de stratenvolleybal. De Stratenvolleybalcommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De secretaris van het bestuur is aanspreekpunt voor de commissie. 11

12 Wedstrijdcommissie De wedstrijdcommissie bestaat uit twee leden. De commissieleden verdelen onderling hun taken en verantwoordelijkheden. De commissieleden bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De commissie heeft als taken: - schrijft teams in (aanlevering sterkte door Jeugdcommissie en Technische Commissie); - verdeelt wedstrijdformulieren; - plant wedstrijden en tijden; - regelt het mogelijk verzetten van wedstrijden. De verantwoordelijkheden van de Wedstrijdcommissie zijn: - het organiseren van de wedstrijdaangelegenheden De Wedstrijdcommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De secretaris van het bestuur is aanspreekpunt voor de commissie. 12

13 Sponsorcommissie Het werven en behouden van sponsors om zodoende gelden bijeen te brengen ter ondersteuning van de begroting en de aanschaf van materialen en kleding. De sponsorcommissie bestaat uit ten minste drie leden. De voorzitter coördineert de commissie en verzorgt de terugkoppeling naar het bestuur. De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: - 1 lid voor Algemene coördinatie (tevens voorzitter) - 1 lid voor Werving sponsoren - 1 lid voor Relatiebeheer De overige commissieleden verdelen onderling hun taken en verantwoordelijkheden. De commissieleden bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De commissie heeft als taken: - Zorgt voor het opstellen, coördineren en evalueren van sponsorbeleid; - legt en onderhoudt het contact met (potentiële) sponsoren; - geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur; - stelt een jaarplan op over de werving van sponsoren en draagt zorg voor de uitvoering van dit plan; - is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de overeenkomsten met de sponsoren en ziet toe op naleving; - behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging; - behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor. De verantwoordelijkheden van de Sponsorcommissie zijn: - het werven van sponsoren; - Het samen met de penningmeester verantwoordelijk zijn voor de contracten. De Sponsorcommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De penningmeester van het bestuur is aanspreekpunt voor de commissie. 13

14 PR-/Communicatiecommissie Opzetten en in stand houden van gestructureerde communicatie naar alle belanghebbenden, zodat de vereniging op een positieve manier wordt gepresenteerd binnen de gemeente, richting potentiële leden, sponsors etc. De PR-/Communicatiecommissie bestaat uit minimaal vier leden. De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: - 1 lid voor de website - 1 lid voor externe communicatie (kranten, etc.) - 1 lid voor interne communicatie (flyers, etc.) - 1 lid voor overige (Twitter, Facebook) De commissieleden bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De PR-/Communicatiecommissie heeft als taken: - zorgt voor het opstellen en vormgeven van PR-beleid en jaarplanning voor de korte en lange termijn; - Is verantwoordelijk voor (bewaken van ) huisstijl van de vereniging in alle uitingen van de vereniging; - beheert Social media-activiteiten inzake de vereniging en onderhoudt deze; - verzorgt alle externe communicatie over de vereniging; - ontwikkelt en implementeert nieuwe PR-uitingen; - zorgt voor het opstellen en publiceren van het verenigingsblad bij de opening van het seizoen; - draagt zorg voor een stabiele technische omgeving van de verenigingswebsite; - actualiseren en onderhoudt de lay-out van de website; - biedt technische ondersteuning bij het plaatsen van berichten, teksten en beeld op de website, - zorgen voor een optimale functionaliteit van de website; - stimuleert de overige commissies om (meer) aan PR te doen en assisteert hierbij; De verantwoordelijkheden van de PR-/Communicatiecommissie zijn: - Het regelen van alle interne en externe communicatie; - Het up-to-date houden van de website, social media. De PR-/Communicatiecommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De voorzitter van het bestuur is aanspreekpunt voor de commissie. 14

15 Vrijwilligerscommissie Het planmatig aandacht besteden aan de vrijwilliger in de vereniging. De Vrijwilligerscommissie bestaat uit minimaal 3 leden. De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: - 1 lid voor het 100-puntensysteem - 1 lid voor inventarisatie onder leden - 1 lid voor werving en evaluatie functioneren Vrijwilligers De commissieleden bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De commissie heeft als taken: - stelt een planmatige aanpak op voor werving en behoud van vrijwilligers (vrijwilligersbeleid); - adviseert het bestuur en commissies over het vrijwilligersbeleid; - stelt taak- en functieomschrijvingen voor alle vrijwilligerstaken op en evalueert deze jaarlijks; - behartigt de belangen van de vrijwilligers, waardering, verzekeringen en dergelijke; - stimuleert dat bij de taakinvulling zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen, motieven en mogelijkheden van de vrijwilligers; - brengt het vrijwilligerspotentieel van de vereniging in beeld; - maakt een vrijwilligersplanning waarin de (toekomstige) vrijwilligersbehoefte van de vereniging staat; - verzorgt het lief en leed binnen de vereniging, bijvoorbeeld bloemetje bij ziekte. De verantwoordelijkheden van de vrijwilligerscommissie zijn: - de inventarisatie, werving en evaluatie van het vrijwilligersbeleid; - het verzorgen van het lief en leed binnen de vereniging. De vrijwilligerscommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De secretaris van het bestuur is aanspreekpunt voor de commissie. 15

16 Financiële commissie De Financiële Commissie bestaat uit minimaal twee leden. De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: - 1 lid voor contributie/boete-inning - 1 lid voor facturatie/betalingen De commissieleden bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De financiële commissie heeft als taken: - verzorgen facturatie voor de andere commissie; - verzorgen van betalingen voor de andere commissie; - contributie-inning; - boete-inning. De verantwoordelijkheden van de financiële commissie zijn: - het op tijd innen van de contributie en boetes; - het op tijd verzorgen van de facturatie en betalingen. De Financiële Commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De penningmeester van het bestuur is aanspreekpunt voor de commissie. 16

17 Facilitaire Commissie De Facilitaire Commissie bestaat uit minimaal twee leden. De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: - 1 lid voor Zaalhuur - 1 lid voor Materiaalbeheer De Facilitaire Commissie heeft als taken: - beheert het materiaal dat in eigendom is van de vereniging; - is contactpersoon voor het materiaal dat niet in eigendom van de vereniging is; - draagt zorg voor kledinguitgave en inname, ballen, etc. aan het begin van het seizoen en gedurende het seizoen; - regelt de zaalhuur via Sportservice Zwolle; - overlegt met Jeugdcommissie en Technische Commissie De verantwoordelijkheden van de Facilitaire Commissie zijn: - verantwoordelijk voor materiaalbeheer; - verantwoordelijk voor zaalhuur. De Facilitaire Commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De penningmeester van het bestuur is aanspreekpunt voor de commissie. 17

18 Activiteitencommissie Organiseren van diverse ontspanningsevenementen voor leden, donateurs en sponsoren, met als doel om de binding met de vereniging te verstevigen. Uitgangspunt hierbij is dat de activiteitencommissie financieel op eigen benen kan staan. De activiteitencommissie bestaat uit minimaal twee leden. De commissieleden verdelen onderling hun taken en verantwoordelijkheden. De commissieleden bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De activiteiten commissie heeft als taken: - organiseert activiteiten, bijvoorbeeld oliebollenverkoop, verlotingen op feestavonden/toernooien; - organiseert vrijwilligersavond; - organiseert activiteiten rond thuiswedstrijden; - organiseert seizoensopening in samenwerking met de Jeugd- en Technische Commissie; - organiseert clinics in samenwerking met de Jeugd- en Technische Commissie; - organiseert eindfeest voor alle leden; - maakt jaarplanning voor de activiteiten; De verantwoordelijkheden van de activiteitencommissie zijn: - verantwoordelijk voor organiseren van activiteiten gedurende het seizoen; - voorstellen doen voor nieuwe activiteiten. De activiteitencommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De secretaris van het bestuur is aanspreekpunt voor de commissie. 18

19 Scheidsrechterscoördinator Organisatie van de scheidsrechterszaken binnen de vereniging. De scheidsrechter coördinator heeft als taken: - stelt scheidsrechtersbeleid op(werving en behoud van scheidsrechters); - onderhoudt contact met scheidsrechters; - zorgt voor informatiebijeenkomsten voor scheidsrechters; - meldt scheidsrechters aan en af bij de bond; - organiseert scheidsrechterscursussen; - zorgt voor praktijkbegeleiders; - verstuurt scheidsrechtersrapporten naar de NeVoBo; - organiseert periodiek scheidsrechtersoverleg; - zorgen voor informatiebijeenkomsten voor vlaggers(ters). De verantwoordelijkheden van de scheidsrechtercoördinator zijn: - ontwikkelen en het uitvoeren van scheidsrechtersbeleid; - contactpersoon binnen de vereniging voor scheidsrechters en vlaggers. De scheidsrechtercoördinator is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De secretaris van het bestuur is aanspreekpunt voor de commissie. 19

20 Ledenadministratie Het voeren van de ledenadministratie. De commissie heeft als taken: - voert de ledenadministratie en houdt deze up-to-date; - verwerkt inschrijvingen van nieuwe leden; - licht nieuwe leden voor (mondeling en schriftelijk), bijvoorbeeld door het uitreiken van een informatiepakket. Wint informatie in over wensen en behoeftes van het nieuwe lid en geeft informatie over de wensen en verplichtingen van de vereniging; - levert op verzoek ledenlijsten aan; - meldt alle (nieuwe) leden aan, geeft mutaties door en meldt opzeggers af bij de bond,; - inventariseert redenen van leden om het lidmaatschap op te zeggen. De verantwoordelijkheid van de ledenadministratie is: - het zorgdragen voor een goede actuele ledenadministratie. De ledenadministratie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De secretaris van het bestuur is aanspreekpunt voor de ledenadministratie. 20

21 Kascommissie Het financieel jaarverslag van de vereniging controleren om de leden zekerheid te bieden dat het door het bestuur opgestelde financieel verslag een correcte weergave is van de werkelijkheid. De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden. De penningmeester coördineert de commissie en verzorgt de terugkoppeling naar het bestuur. De kascommissieleden verdelen onderling hun taken en verantwoordelijkheden. De kascommissieleden bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De kascommissie heeft als taken: - stelt vast of de informatie in het financieel verslag correct en toereikend is; - controleert de balans, staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting; - stelt vast of relevante wettelijke en andere bepalingen zijn nageleefd; - doet verslag van de bevindingen aan de algemene ledenvergadering, inclusief het signaleren van risico s op het gebied van de administratie en eventuele andere gebieden en het advies daarover aan het bestuur; - geeft verslagen door aan de verenigingssecretaris. De verantwoordelijkheid van de kascommissie is: - het voorstel doen van decharge van het bestuur aangaande het gevoerde financiële beleid als dit gevoerde financiële beleid correct is. De kascommissie is onafhankelijk en staat los van het bestuur. De kascommissie is verantwoording verschuldigd aan de leden op de Algemene Ledenvergadering. 21

22 Vertrouwenscommissie De vertrouwenscommissie bestaat uit minimaal twee leden. De vertrouwenscommissieleden verdelen onderling hun taken en verantwoordelijkheden. De vertrouwenscommissieleden bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De vertrouwenscommissie heeft als taken: - ziet erop toe dat iedereen binnen de organisatie op hoogte is van het bestaan van een vertrouwenspersoon; - functioneert als eerste aanspreekpunt bij meldingen van klachten op persoonlijk gebied (seksuele intimidatie, pesten etc.) en verzorgt de eerste opvang en begeleiding; - geeft informatie over de mogelijk te volgen procedures; - houdt een anonieme registratie bij (onder meer over de aantallen, aard van de klachten, afhandeling); - draagt mogelijkheden aan hoe het beleid gericht tegen seksuele intimidatie kan worden opgesteld c.q. bijgesteld. De verantwoordelijkheid van de vertrouwenscommissie is de afhandeling van de gemelde klachten. De vertrouwenscommissie is onafhankelijk en staat los van het bestuur. De vertrouwenscommissie is verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering. 22

Voorzitter. Kerncompetenties

Voorzitter. Kerncompetenties Inhoudsopgave Organigram... 2 Voorzitter... 3 Sponsorcommissie... 4 Secretaris... 5 Ledenadministrateur... 6 Penningmeester... 7 Kascommissie... 8 Vrijwilligerscoordinator... 9 Technisch coordinator...

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging

Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging Beste functionaris, Voor u ligt de brochure taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging. Met deze publicatie proberen wij u enigszins op

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Bestuur Voorzitter Adjunct Voorzitter Penningmeester Hoofd Technische Commissie Secretaris

Bestuur Voorzitter Adjunct Voorzitter Penningmeester Hoofd Technische Commissie Secretaris Bestuur Voorzitter Adjunct Voorzitter Penningmeester Hoofd Technische Commissie Secretaris 1 Voorzitter Eindverantwoordelijk voor het beleid van de 04-08 uur per week Taken Voorbereiden/ leiden bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Het bestuur Bepaalt het verenigingsbeleid. Ieder lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij hij/ zij tevoren afstand heeft genomen van het te

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijvingen binnen de handbalvereniging

Taak- en functieomschrijvingen binnen de handbalvereniging Taak- en functieomschrijvingen binnen de handbalvereniging 1 Beste bestuurders, Digitaal ontvangt u hierbij het document taak- en functieomschrijvingen binnen handbalverenigingen. Met dit document proberen

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem Taken en verantwoordelijkheden voorzitter - Geeft dagelijkse en algehele leiding aan de vereniging - Stelt in samenwerking met technisch bestuurslid en hoofdleiding beleids- en jaarplan op - Draagt het

Nadere informatie

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty Samenstelling bestuur MHC Liberty MHC Liberty is bezig met een transformatie proces. In 2012 is het plan Liberty 2020 opgesteld en in gang gezet. Een onderdeel daarvan is het herstructureren van de club

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 2 Taakomschrijvingen (definitieve versie) Voorzitter: - Algehele leiding van de vereniging - Leidt de vergaderingen - Houdt zich bezig met algemene beleidszaken

Nadere informatie

Bijlage 3 Behorende bij huishoudelijk reglement. Samenstelling, Taakomschrijving en Bevoegdheden vrijwilligerscoördinator.

Bijlage 3 Behorende bij huishoudelijk reglement. Samenstelling, Taakomschrijving en Bevoegdheden vrijwilligerscoördinator. Samenstelling, Taakomschrijving en Bevoegdheden vrijwilligerscoördinator De vrijwilligerscoördinator maakt deel uit van de Bestuursgroep Secretariaat. De vrijwilligers coördinator heeft als taken: - het

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C.

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging H.M.C. Inhoud HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 3 Penningmeester... 4 Bestuurslid Technische Zaken... 4 Bestuurslid Accommodatiebeheer...

Nadere informatie

Organisatie Be Quick `28

Organisatie Be Quick `28 Organisatie Be Quick `28 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Algemene Ledenvergadering (ALV) Hoofdbestuur Benoemt de leden van het (hoofd)bestuur; Schorst en ontslaat de leden van het bestuur;

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2015-2020

ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2015-2020 ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2015-2020 VOLLEYBALVERENIGING VOORSTERSLAG Mei 2015, Het bestuur Pagina 1 van 18 INHOUD Voorwoord... 5 Inleiding... 6 Historie... 6 Huidige situatie... 6 Toekomst... 6 Missie en visie...

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Voorzitter Voorzitten en algemene leiding dagelijks bestuur (DB) (incl. vergaderingen) Voorzitten Algemene Leden Vergadering (ALV) Communicatie van en naar

Nadere informatie

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bent u op zoek naar een uitdagende en leuke invulling van uw vrije tijd. Wij hebben voldoende uitdagingen. We gaan graag met u in gesprek om te kijken

Nadere informatie

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer Organisatie Sportclub Deventer Doel: Invulling geven aan een nieuwe organisatie, met heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, die past bij de fase waarin Sportclub Deventer zich bevindt en

Nadere informatie

Volleybalvereniging Huizen

Volleybalvereniging Huizen Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Huizen Artikel 1. Naam en kleuren 1. De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging Huizen. 2. De kleuren van de vereniging zijn geel - groen. Artikel 2. Verplichtingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys

Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys Beheerder: Eigenaar Schrijver Beheerder Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Vrijwilligerscommissie Versie 1.3 Datum 6-7-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijvingen. SET UP IJsselmuiden

Taak- en functieomschrijvingen. SET UP IJsselmuiden Taak- en functieomschrijvingen SET UP IJsselmuiden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Organogram SET UP IJsselmuiden... 4 3. Dagelijks bestuur... 5 3.1 Voorzitter... 5 3.2 Secretaris...

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Dalto Vrijwilligersbeleid 2012-2015

Dalto Vrijwilligersbeleid 2012-2015 Dalto Vrijwilligersbeleid 2012-2015 Driebergen, juni 2012 Dalto Vrijwilligersbeleid 2012-2015 Versie 1 juni 2012, Carla Westerbaan, David Fokker, Tim Stevens Inhoud 1. Inleiding 2. Doel vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant

Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant Leden Artikel 1 Leden die twee maanden lid zijn van de vereniging, worden aangemeld bij de K.N.A.S. (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond), in een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Het huishoudelijk reglement van SV Nootdorp is een verzameling van regels en bepalingen ter ondersteuning van de statuten van SV Nootdorp. Het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Beleidsplan Webton Hengelo

Beleidsplan Webton Hengelo Beleidsplan Webton Hengelo 2010-2014 Inleiding: Na de fusie van de 2 grootste volleybalverenigingen in Hengelo, VC Hengelo en MTSH in 2008, is het goed om het huidige beleidplan te updaten. Gezamenlijk

Nadere informatie

Functies en taken van de diverse functionarissen binnen de vereniging. Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA

Functies en taken van de diverse functionarissen binnen de vereniging. Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA Voorzitter: Leiden van bestuursvergaderingen Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA Overzicht houden en (mede)ondertekenen van financiële transacties Onderhouden van de communicatielijnen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005 Algemeen: art 1: art 2: art 3: art 4: De volleybalclub AASTAD, gevestigd te Almelo, is aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond (NEVOBO). De doelstelling

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015 11 mei 2012 Missie en visie RKVV Roosendaal Missie: RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Visie:

Nadere informatie

Dit document bevat de functie omschrijvingen van de diverse bestuursfuncties en commissies.

Dit document bevat de functie omschrijvingen van de diverse bestuursfuncties en commissies. Taakomschrijvingen Dit document bevat de functie omschrijvingen van de diverse bestuursfuncties en commissies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@budoclub-horst.nl of telefonisch: 06-513951685.

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Taakverdeling en Verantwoordelijkheden Goodflooring-HMC Raamsdonksveer. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging Goodflooring-H.M.C.

Taakverdeling en Verantwoordelijkheden Goodflooring-HMC Raamsdonksveer. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging Goodflooring-H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging Goodflooring-H.M.C. 1 Inhoudsopgave HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 4 Penningmeester... 5 Bestuurslid Technische Zaken... 6 Bestuurslid

Nadere informatie

. Evaluatie moment : Januari. estuur in het te voeren (technisch) beleid.

. Evaluatie moment : Januari. estuur in het te voeren (technisch) beleid. DOELSTELLING EN TAKEN TECHNISCHE COMMISSIE Doelstelling TC: 1 Het voetbaltechnische gedeelte en tactisch/technische peil van de diverse elftallen te vergroten 2 Een betere aansluiting van de diverse elftallen

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Volleybalvereniging Boni Utrecht

Volleybalvereniging Boni Utrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Utrecht Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 14 mei 1983 te Utrecht. Gewijzigd vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 6 juni 1986,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004

BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004 BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004 INHOUDSOPGAVE 1. KC HARICH...3 2. ORGANISATIE KC HARICH...4 2.1. ORGANOGRAM...4 2.2. TAAKVERDELING BESTUUR...4 2.2.1. Voorzitter...4 2.2.2. Secretaris...5 2.2.3. Penningmeester...5

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging Apollo te Numansdorp Opgericht 1969 Document: Huishoudelijk Reglement 1.0 Datum opgesteld: 19 maart 2012 Vastgesteld: Algemene Leden Vergadering 6 juni 2012

Nadere informatie

Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft

Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft Ring Pass is een vereniging die bijna volledig draait op vrijwilligers. Het lukt elk jaar weer om 1300 leden 10 maanden lang elke week

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

Inhoudsopgave; alle functiebeschrijvingen

Inhoudsopgave; alle functiebeschrijvingen Inhoudsopgave; alle functiebeschrijvingen Voorzitter Groepsbestuur... 2 Secretaris Groepsbestuur... 3 Penningmeester Groepsbestuur... 4 Groepsbegeleider Groepsbestuur... 5 Praktijkbegeleider Groepsbestuur...

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van volleybalvereniging ISALA 77 te Beneden-Leeuwen.

Huishoudelijk reglement van volleybalvereniging ISALA 77 te Beneden-Leeuwen. Huishoudelijk reglement van volleybalvereniging ISALA 77 te Beneden-Leeuwen. Versie: Definitief 1.1 Datum: 28 oktober 2013 1. Verenigingsnaam De naam van de volleybalvereniging is ISALA 77. De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Bestuursvergadering TV Meerburg. Concept verslag

Bestuursvergadering TV Meerburg. Concept verslag Bestuursvergadering TV Meerburg Maandag 12 november 2012, vanaf 20.00 uur, in de bestuurskamer clubhuis. Voorzitter Bestuur Gasten Afwezig : Marcel van Dalen : Carolina de Wild, Cora de Fey, Oscar Meijrink

Nadere informatie

Verenigingsplan. Nieuwe organisatie & communicatie structuur. Van consumerende naar participerende leden binnen de vereniging.

Verenigingsplan. Nieuwe organisatie & communicatie structuur. Van consumerende naar participerende leden binnen de vereniging. Verenigingsplan Nieuwe organisatie & communicatie structuur Van consumerende naar participerende leden binnen de vereniging. 1 1 2 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. DE ROL VAN HET BESTUUR... 4 1.2.

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Penningmeester. THCC De Kromhouters

Penningmeester. THCC De Kromhouters Penningmeester Functie-inhoud: - Lid dagelijks bestuur met Voorzitter, Vice-voorzitter en Secretaris - Sparringpartner voor gehele Bestuur (verder bestaande uit Sponsoring, TC, Bar, Algemene Zaken) - Fiscale

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING LDODK/AH Gorredijk (Verwijst naar de statuten volgens akte dd 03 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 1. Met inachtneming van de bepalingen van de statuten, welke zijn vastgelegd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2016

Beleidsplan 2011-2016 Beleidsplan 2011-2016 1 Missie / Organisatiecultuur... 2 2 Organisatiestructuur... 2 3 Kernactiviteiten... 3 4 Competitieniveau... 3 5 Trainingsfaciliteiten... 3 6 Competitiefaciliteiten... 4 7 Communicatie...

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Kiest voor vrijwilligerswerk! Carola Arxhoek Ellen Leussink oktober 2015 1 Voorwoord HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Dagelijks bestuur: Functie. Voorzitter Plaats in de Bestuurslid en aanspreekpunt alle leden (lid dagelijks bestuur) Tijd

Dagelijks bestuur: Functie. Voorzitter Plaats in de Bestuurslid en aanspreekpunt alle leden (lid dagelijks bestuur) Tijd Dagelijks bestuur: Voorzitter Plaats in de Bestuurslid en aanspreekpunt alle leden (lid dagelijks bestuur) 5 8 uur per week Taken Voorbereiden/leiden bestuursvergadering (1 keer per maand) Voorbereiden/leiden

Nadere informatie

Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk.

Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk. Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk. 1 Contents Openstaande vacatures binnen MHC Uitgeest We hebben een gezonde, groeiende vereniging. Met het groter worden van de vereniging, hebben we

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

G.S.Z.V. De Golfbreker

G.S.Z.V. De Golfbreker HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. 1. De aanmelding dient te geschieden conform artikel 6 van de statuten door middel van het inleveren van een ondertekende ledenverklaring bij de secretaris van de vereniging.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement s.v. DBGC

Huishoudelijk Reglement s.v. DBGC november 2011 Oude-Tonge Huishoudelijk Reglement s.v. DBGC Artikel 1 De vereniging draagt de naam sportvereniging DBGC. Zij is gevestigd te Oude Tonge. De kleuren van de vereniging zijn: blauw/wit. Het

Nadere informatie

Jaarplan technische commissie 2015-2016

Jaarplan technische commissie 2015-2016 Jaarplan technische commissie 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Technische commissie... 4 2.1 taken en verantwoordelijkheden... 4 2.2 samenstelling en aanspreekpunt... 4 2.3 planning en overleg...

Nadere informatie

TORNAX. Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014

TORNAX. Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014 TORNAX Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014 Het bestuurslid PR en Activiteiten is in grote lijn verantwoordelijk voor de interne- en externe presentatie

Nadere informatie