HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN"

Transcriptie

1 HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging blijven bestaan is het zaak dat leden en ouders zich inspannen om af en toe eens wat te doen. Hoe Het streven is om te komen tot kleine overzichtelijke taken, voorzien van een heldere functieomschrijving en een duidelijke eindverantwoordelijkheid. Dit geldt voor alle functies binnen de vereniging, van bestuurslid tot commissielid. Dit verkleint enerzijds het beslag dat wordt gelegd op de vrije tijd van een vrijwilliger en anderzijds vergroot het de betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Vorm Er moet een duidelijke functie / taakomschrijving beschikbaar zijn voor vrijwilligerstaken. Daardoor ben je als vereniging minder kwetsbaar en is het gemakkelijker om snel taken over te nemen. De taakomschrijvingen moeten op de website worden gezet, met name de vacatures. Het is belangrijk dat de vrijwilligers gewaardeerd worden. Jaarlijks complimenteren in welke vorm dan ook. De vrijwilliger zou de financiële mogelijkheid moeten kunnen worden geboden, zich (verder) te bekwamen in hun werkveld. HSVB moet hier zoveel mogelijk naar streven indien dit financieel haalbaar is. Dit zal steeds opnieuw bekeken moeten worden.

2 VOORZITTER De voorzitter leidt de ledenvergadering, alsmede de bestuursvergaderingen. Hij heeft de hoogste verantwoording. Coördineert, stimuleert en delegeert. Het leiden van de vereniging. Het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Coördineren van de verschillende bestuurstaken. Houdt toezicht daarop en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken. Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten. Onderhouden van de contacten met de gemeente en andere verenigingen. In overleg met andere bestuursleden zorgdragen voor aanvulling van het bestuurlijk kader. Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement. Volgen van de externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging en omgekeerd. SECRETARIS De secretaris is belast met de algehele correspondentie betreffende de vereniging en voert deze in overleg met en namens het bestuur. Draagt zorg voor het jaarverslag en notuleert de ledenvergaderingen. In overleg met de voorzitter de agenda opstellen voor de bestuurs- en ledenvergaderingen. Notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen. In overleg met betrokkenen het jaarverslag van de vereniging opstellen. Distribueren van de inkomende en verzorgen van de uitgaande post/mail. Zorg dragen voor een juiste archivering. Beheren van het archief. PENNINGMEESTER De penningmeester voert het financiële beheer van de vereniging en is verplicht dat nauwkeurig en overzichtelijk te registreren. Hij/zij is verplicht jaarlijks een financieel overzicht van de vereniging aan de ledenvergadering voor te leggen. Beheren van de geldmiddelen. Verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven. Het doen van betalingen namens de vereniging. Zorg dragen voor de inning van gelden: contributies, recettes, donaties, sponsorgelden, subsidies, e.d. Verzorgen van de jaarstukken. Opstellen van een ontwerpbegroting en deze voorleggen aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering. WEDSTRIJDCOMMISSARIS De wedstrijdcommissaris is verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijden gedurende de vastgestelde tijden dat er (competitie)wedstrijden worden gespeeld. De wedstrijdcommissaris is altijd in de directe nabijheid van de speelvloer bereikbaar. Verzorgen van de administratie met betrekking tot wedstrijdformulieren en de verzending naar de verantwoordelijke instantie. Verzorgen van de distributie van de wedstrijdprogramma's aan de begeleiders. Doorgeven van wedstrijdwijzigingen. Verzorgen van de zaalleiding. Regelen van de 'eigen' scheidsrechters. Verzorgen van het competitiemateriaal. Verzorgen van inschrijvingen voor toernooien in overleg met Technische Zaken en Jeugdzaken.

3 TECHNISCHE COMMISSIE Het bestuurslid technische zaken geeft leiding aan de technische commissie en adviseert de overige bestuursleden op het gebied van basketbaltechnische aangelegenheden. Het bestuurslid is eindverantwoordelijk. Zorg dragen voor de organisatie rond trainingen. Het samenstellen van teams. Verzorgen van de inschrijving van de teams in de competitie. Verzorgen van de teamopgaven en de eventuele wijzigingen daarin. Zorg dragen voor de organisatie van toernooien. Zorg dragen voor de begeleiding en opleiding van scheidsrechters. Zorgen en beheren van trainingsmaterialen. Ontwikkelen van een technisch beleidsplan. Werving/voordragen trainers en coaches aan het bestuur. Begeleiding en opleiding van trainers en coaches. SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE Coördineren en verzorgen van opleiding en cursus Indeling scheidsrechters thuiswedstrijden Begeleiden van scheidsrechters Coördineren en begeleiden jurytafel cursus. JEUGDCOMMISSIE De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de jeugdafdeling van HSVB. De voorzitter jeugdcommissie is het aanspreekpunt van de jeugdcommissie en vertegenwoordigt de jeugdcommissie in het bestuur (Bestuurslid Jeugdzaken). Daarnaast is de voorzitter jeugdcommissie verantwoordelijk voor een goede onderlinge afstemming van de verschillende onderdelen van de jeugd. Voor een goede afstemming ondersteunt de jeugdcommissie het bestuur ook bij de beleidsontwikkeling. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het beleid. Zorg dragen voor de begeleiding van jeugdteams en signaleren en oplossen van knelpunten daarbinnen. Uitgezonderd technische zaken. Een aanspreekpunt zijn voor jeugdleden en hun ouders. Zorg dragen voor de organisatie van jeugdactiviteiten (ledenwerving jongste jeugd) Zorg dragen voor het opstellen van een jaarplan. LEDENADMINISTRATIE Verwerken van aanmeldingen, wijzigingen en opzeggingen in de administratie (ISSysteem) Aanvragen en beheren van de spelerskaarten Beheren gebruikersaccounts van ISS. BEHEERDER WEBSITE Ontwerp, ontwikkelen en beheer van de website Onderhouden van contact met de provider Ondersteunen van de auteur-gebruikers Kennisoverdracht aan overige beheerders KASCOMMISSIE (Vacature?) De belangrijkste taak van de kascommissie is het beoordelen van het financieel verslag zoals het bestuur dat presenteert tijdens de Algemene Ledenvergadering. De kascommissie controleert de administratie van de penningmeester en doet daarvan verslag aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering. Deze controle gebeurt eenmaal per jaar, voor de Algemene Ledenvergadering. TEAMLEIDER (Vacature)

4 De trainer/coach moet vooral bezig zijn met (de technische kant van) basketball en gaat over de ontwikkeling van spelers. De teamleider zorgt voor alle organisatorische zaken. Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen trainer en teamleider over de rollen. Die kunnen zijn: Verantwoordelijk voor de administratieve aspecten rond trainingen en wedstrijden. o Regelen vervoer o Regelen tafelen o Regelen wasbeurten o Adressenlijst vh team inventariseren en bijhouden o Contact onderhouden met de coördinator en/of wedstrijdsecretaris over wedstrijdzaken, het invullen en inleveren van het wedstrijdformulier o Regelen van de spelerskaarten van het team, scoresheet invullen o Bij de peanuts: Regelen aanmeldingen bij peanuttoernooien en in overleg met trainer teams opgeven Mede organiseren HSVB peanuttoernooi, uitnodiging versturen via , inventariseren, wedstrijdschema maken, aanspreekpunt en coördinator Verantwoordelijk voor de sociale aspecten rond trainingen en wedstrijden. o samen met de trainer/coach opmerkzaam zijn op gedrag van de spelers. Eventueel betreffende speler en/of hun ouders hierop aanspreken o ervoor zorgen dat de spelers hand geven voor en na de wedstrijd (spelers, scheidsrechters en tafel) o Samen met de trainer/coach organiseren van één of meer ouderavonden voor het team per seizoen COÖRDINATOR COMMERCIËLE-/MARKETING ZAKEN (Vacature) Actief werven van sponsors voor de vereniging en coördinator activiteitencommissie. Opstellen van een commercieel-/marketingplan Opzetten en onderhouden van het sponsorbeleid, welke overeenkomt met de doelstellingen van de vereniging; jaarlijks wordt dit beleid met het bestuur geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Werven van nieuwe sponsoren. Onderhouden van goede relaties met bestaande sponsoren. Voeren van een correcte administratie rondom sponsoring (contractregistratie, facturatie, financiële controle van de inkomsten). Opzetten en begeleiden van sponsoractiviteiten binnen de vereniging. Opstellen van contracten en eventuele aflopende contracten tijdig verlengen. Jaarlijks vaststellen van prijzen. Nauwe contacten onderhouden en verantwoording afleggen aan de penningmeester. Coördinator activiteitencommissie Organiseert en communiceert met andere commissies binnen HSVB t.a.v. marketing- /commerciële activiteiten. LID ACTIVITEITENCOMMISSIE (Vacature) De activiteiten commissie is nauw verbonden met de coördinator commerciële-/marketing zaken. Houdt zich naar behoefte bezig met het organiseren van uiteenlopende activiteiten, veelal ter vermaak van de leden van HSVB. Hiermee dragen we bij aan een gezellige en gemoedelijke sfeer binnen de vereniging en het behouden/aantrekken van leden. Onderdeel van commercieel-/marketingplan Coördineren activiteiten (feesten, toernooien) Stimuleren van alle leden van HSVB deel te nemen aan de activiteiten Benaderen van alle teams om reclame te maken of om vrijwilligers te werven om bepaalde activiteiten te ondersteunen. Nauwe contacten onderhouden en verantwoording afleggen aan de penningmeester. BEHEERDER/COÖRDINATOR MATERIALEN (INCL KLEDING) (Vacature)

5 Beheren en structureren van materiaalbeheer en materiaalgebruik Beheer van HSVB-materialen in de sporthal Het innemen en ter beschikking stellen van (gesponsorde) kleding, controleren op volledigheid en staat Inkoop (in overleg met commerciële coördinator); opvragen van offertes voor materiaal en hiervoor voorstellen doen richting (jeugd)bestuur (e.e.a. in overleg met penningmeester en technische commissie)

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Inhoudsopgave 1. Wat is de Scoutingblokkendoos?... 3 2. De methodiek... 4 2.1 Het overzicht... 4 2.2 De voorbereiding... 4 2.3 De blokken

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar) Orgaan/functie: Naam: Omschrijving taken: Tijdsduur: zelfstandig of in commissie: Kwaliteiten: Contactpersoon: Tijdsbesteding per week/periode Mogelijk om eigen tijd in te delen? Welke kwaliteiten kunnen

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling INHOUDSOPGAVE Voorwoord Waarom een beleidsplan Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan Ontwikkeling 1. Korte terugblik 2. De toekomstige terugblik van de verenging 3. Huidige en gewenste profilering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014 ART. 1 OVERKOEPELENDE ORGANEN De vereniging erkent de Atletiek Unie en andere landelijke bonden ten behoeve van de recreatieve sporten, waar haar leden zijn aangemeld. ART. 2 CLUBTENUE Het clubtenue bestaat

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 WILHELMINAOORD, OKTOBER 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiedoel pag. 3 3. groepen pag. 4 4. Afgeleide doelen pag. 6 5. Communicatie pag. 9 5.1 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2011-2012 versie 30-03- 2012 Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter) Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3)

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3) Beleidsplan voor verenigingsscheidsrechters van RKVV Wilhelmina Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling van het beleidsplan verenigingsscheidsrechters 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter

Nadere informatie