5. Financieel Verslag NHV afd Oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Financieel Verslag NHV afd Oost 2009-2010"

Transcriptie

1 5. Financieel Verslag NHV afd Oost Blz. Bestuursverslag Samenstellingsverklaring Accountant 29 Voorstel resultaatbestemming 30 Balans per 30 juni Verlies- en Winstrekening Toelichting Balans per 30 juni Toelichting Verlies- en Winstrekening t/m 36

2 Bijlage bij agendapunt 5: Financieel Verslag Algemeen Blijkens de akte van 31 december 1997 werd de vereniging NHV afdeling Oost met volledige rechtsbevoegdheid opgericht. De statutaire vestigingsplaats is Gorssel. De vereniging stelt zich ten doel de handbalsport in al zijn verschijningsvormen te (doen) regelen en te (doen) bevorderen en daarbij gunstig in te werken op de gezondheid en het karakter van de bij de afdeling aangesloten leden, een en ander voor zover dat betrekking heeft op het werkgebied, dat bij of krachtens de statuten en/of reglementen van het verbond aan de afdeling is toegewezen. De afdeling tracht dit doel langs wettige weg onder meer te bereiken door: - het organiseren van handbalwedstrijden - het promoten van de handbalsport door middel van demonstraties, woord, geschrift of beeld - het houden van cursussen en bijeenkomsten ter opleiding en voorlichting van de afdelingsfunctionarissen, trainers, coaches, scheidsrechters, afdelingsselectieteams etc.; - het naar vermogen samenwerken met andere regionale geledingen in de sport dan wel met het Nederlands Handbal Verbond i.c. werkgroepen van die organisatie; - het houden van vergaderingen; - andere wettige middelen, welke het bereiken van het doel kunnen bevorderen. In tegenstelling tot de statuten loopt het boekjaar van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het jaar daaropvolgend en loopt dus gelijk met het afdelingsjaar. In dit jaarverslag zal financiële verantwoording worden afgelegd. Over de door de vereniging verrichte activiteiten en de hierin bereikte resultaten zal op de jaarvergadering separate verantwoording worden afgelegd. De vereniging NHV afdeling Oost staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Apeldoorn onder nummer De samenstelling van het bestuur is per 30 juni 2010 als volgt: Voorzitter J.W.P.A.M. (Hans) van Riel Secretaris H.M.M. (Bart) van Steen Penningmeester W. (Wim) de Rek Voorzitter BBR J.H. (Jan) Vos Voorzitter BKO W.H. (Wim) Mooijman Voorzitter BCW J.H.G.M. (Johan) Sullot Voorzitter BJA vacature Ledenaantallen Aan het einde van dit seizoen is de samenstelling van leden als volgt: Categorie Dames Heren Totaal Senioren A-jeugd B-jeugd C-jeugd D-jeugd Mini Kabouter Recreant Totaal Er is dit seizoen een (voorziene) verschuiving van Senioren naar Recreant leden

3 5.1.3 Vergelijking financiële resultaten 2009/2010 t.o.v. 2008/2009 Algemeen De opzet en werking (kostensoorten en kostenplaatsen) van de administratie is identiek aan het voorafgaande jaar. De cijfers zijn dus goed vergelijkbaar. Opmerkelijke zaken dit jaar waren: - In de afdelingsvergadering van 15 juni 2009 is besloten een bedrag van 1,40 per lid te reserveren voor het aanstellen van een verenigingsconsulent. De kosten hiervan (vanaf 1 januari 2010) zijn opgenomen in rubriek De doorberekende loonkosten zijn hoger doordat de uitbreiding van uren van de competitieleider verlengd is tot uiterlijk 31 december 2010 (zie ook 4920). - Dit seizoen zijn geen activiteiten ontwikkeld voor de jongste jongens van de afdelingsselectie. - Van het Verbond is een bijdrage van 500,00 ontvangen voor de spelregeltesten. - Door het dalende ledental is de begroting (gebaseerd op 8357 leden) niet haalbaar gebleken. - Van het Verbond komt nog een afrekening van "dubbele leden". - De overige contributies betreft de betaling van een deel van de contributies van HV Atlantis, die de competitie van de heren spelen in Midden Nederland. - De baten/lasten voorgaand jaar hebben betrekking op dubbel betaalde zaalkosten vorig seizoen. Vergelijking jaarresultaten 2008/ /2010 Resultaat (voor bijzondere baten/lasten) algemeen Resultaat zaal Totaal (- = winst) Onder resultaat algemeen wordt verstaan de opbrengsten (zijnde totale opbrengsten minus de zaalbijdragen) minus de kosten (zijnde de totale kosten minus de kosten die gerelateerd zijn aan de zaalcompetitie). Onder resultaat zaal wordt verstaan de zaalbijdragen minus de kosten die gerelateerd zijn aan de zaalcompetitie. In de afdelingsvergadering van 31 mei 2010 is besloten 50% van de eenmalige bijdrage van 9,00 voor het jaar 2010, noodzakelijk om het goedgekeurde beleidsplan 2009/2012 van het Verbond uit te voeren, voor rekening van de afdeling te nemen. Dit bedrag is opgenomen als bijzondere baten en lasten Belangrijkste toegepaste waarderingsgrondslagen en resultaatbepalingsgrondslagen - Waardering materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van inkoopprijs plus bijkomende kosten minus afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. - Waardering vorderingen Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. - Waardering overlopende activa Deze betreffen voornamelijk vooruitbetaalde kosten. Deze hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar. - Waardering schuld Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Garanties verstrekt aan derden worden expliciet in de toelichting vermeld. Kosten worden geboekt op het moment van constatering ; opbrengsten worden geboekt na "realisatie".

4 5.2. Samenstellingsverklaring Accountant

5 5.3. Voorstel resultaatbestemming. Voorgesteld wordt om het algemene resultaat ten gunste te brengen van het vrije vermogen en het resultaat van de zaalcompetitie ten gunste van het vermogen zaalbijdrage. Het aandeel van 50% in de kosten van de eenmalige bijdrage van 9,00 per lid, in 2010 te betalen aan het Verbond, wordt ten laste van het vrije vermogen gebracht Balans per 30 juni 2010 Activa 2008/ / VASTE ACTIVA 101 Kantoorinventaris Afschr. kantoorinventaris VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN 151 Overige vorderingen Voorraad Waarborgsom PTT frankeren Verenigingsdebiteuren LIQUIDE MIDDELEN 172 Rendementrekening Rabobank Rabobank Kas T O T A L E A C T I V A Passiva 2008/ / EIGEN VERMOGEN 191 Eigen vermogen SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 211 Crediteuren Sociale kosten Overige schulden T O T A L E P A S S I V A

6 5.5. Verlies- en winstrekening seizoen Omschrijving Werkelijk Begroot Werkelijk 2008/ / /2010 ( - = opbrengst c.q. winst) Opbrengst contributies Overige opbrengsten Opbrengst competitie Totaal opbrengsten Personeelskosten Bureaukosten Bestuurskosten Competitie en Wedstrijden Boetes en Reglementen Kader en Opleidingen Jeugd en Activiteiten Kosten competitie Totaal kosten Resultaat (positief) Bijzonder resultaat Totaal resultaat

7 5.6. Toelichting op de balans per 30 juni Vaste activa Boekwaarde per 30 juni Bij: Investeringen 2009/ Af: afschrijving 2009/ Boekwaarde per 30 juni Verenigingsdebiteuren Afrekening contributies en zaalbijdragen Bijdrage 50% eenmalige bijdrage Verbond Overige vorderingen Nederlands Handbal Verbond Eigen vermogen Saldo vrije vermogen 30 juni Bij: algemeen resultaat 2009/ Af: bijzonder resultaat 50% eenmalige bijdrage Verbond Saldo vermogen zaalcompetitie 30 juni Bij: resultaat zaalcompetitie 2009/ Totaal eigen vermogen per 30 juni Crediteuren NHV eenmalige bijdrage Verbond Overige crediteuren Sociale kosten Belastingdienst Pensioenfonds PGGM 300 Ziekengeldverzekering 153 Reservering vakantiegeld Overige schulden Accountantskosten Nog te betalen beachhandbal 250 Nog te betalen kosten HS-2 cursus 650 Reservering opleidingen Diverse schulden 195 Vooruitontvangen sponsoring website

8 5.6. Toelichting op de verlies- en winstrekening seizoen Reknr Omschrijving Werkelijk Begroot Werkelijk 2008/ / / Salariskosten Reiskostenvergoeding Uitkering ziekengeld Overige personeelskosten Salariskosten derden Doorberekende salariskosten PERSONEELSKOSTEN Huur kantoor Energie- en servicekosten Assurantie Reis- en verblijfkosten Kosten catering bureau Porti- en telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Druk- en kopieerwerk Kosten website en Afschrijvingen Rente- en bankkosten Administratie + accountant Onderhoud kantoormachines Overige bureaukosten BUREAUKOSTEN Reis- en verblijfkosten Vergaderkosten Oost Porti- en telefoon Kantoorbenodigdheden Druk- en kopieerwerk Overschrijvingen Representatiekosten Overige bestuurskosten BESTUURSKOSTEN Reis- en verblijfkosten Vergaderkosten Porti- en telefoonkosten Druk- en kopieerwerk Bekercompetitie Midweekcompetitie Mini toernooien Veldcompetitie Overige kosten Aandeel salariskosten Competities en Wedstrijden Reis- en verblijfkosten Vergaderkosten Druk- en kopieerwerk Boetes en Reglementen

9 Reknr Omschrijving Werkelijk Begroot Werkelijk 2008/ / / Reis- en verblijfkosten Vergaderkosten Porti- en telefoonkosten Druk- en kopieerwerk Overige kosten Cursus HS-2 Groessen Cursus HS-2 Ede Cursus HS-2 Vaassen Cursus HS-2 Wijhe Cursus HS-2 Algemeen Nascholing scheidsrechters Nascholing rapporteurs Afdelingsselecties meisjes Afdelingsselecties jongens Kader en Opleidingen Reis- en verblijfkosten Vergaderkosten Druk- en kopieerwerk Handbalstimulering Gerda Schuitert toernooi Spelregeltesten Mini handbal BeacHandbal Schoolhandbal Jeugd en Activiteiten T O T A A L L A S T E N Contributie afdeling Contributie Verbond Overige contributies OPBRENGSTEN Ontvangen rente Verschillenrekening Baten/lasten voorgaand DIVERSEN T O T A A L B A T E N Positief resultaat algemeen

10 Reknr Omschrijving Werkelijk Begroot Werkelijk ZAALBIJDRAGE 2008/ / / Zaalhuur wedstrijden Reis- en verblijfkosten Vergaderkosten Porti- en telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Druk- en kopieerwerk Scheidsrechters afdeling Scheidsrechters regio klasse Bijleenregeling scheidsrechters Kosten rapporteurs Beslissingswedstrijden Overige kosten Aandeel personeelskosten ZAALCOMPETITIE Zaalbijdrage teams Boetes Teammutaties na inschrijving OPBRENGST ZAALCOMP Positief resultaat zaal Resultaat voor bijzondere baten/lasten Aandeel 50% eenmalige bijdrage Verbond Saldo negatief resultaat

11 Toelichting contributies en zaalbijdragen seizoen 2009/2010 Afdelingscontributie Per 31 december 2009 Per 30 juni 2010 H D Tot Contr Totaal H D Tot Contr Totaal Senior , , , ,35 A-jeugd , , , ,60 B-jeugd , , , ,63 C-jeugd , , , ,30 D-jeugd , , , ,98 Mini , , , ,00 Kabouter Recreant , , , ,15 Totaal , ,00 Totaal afdelingscontributies ,83 Zaalbijdrage seizoen 2009/2010 Bedrag voor H D Tot 2009/2010 Totaal Ere-divisie , ,00 Eerste-divisie ,00 839,00 Hoofdklasse , ,00 Regionale klasse , ,00 Senioren 1e klasse , ,00 Senioren , ,00 A-jeugd , ,00 B-jeugd , ,00 C-jeugd , ,00 D-jeugd , ,00 Zaalbijdrage ,00

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1-

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1- Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013-1- Mefaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Ontbreken van de verklaring 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3 Financiële

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekeningen. Gelieerde Organen en Organisaties

Jaarrekeningen. Gelieerde Organen en Organisaties Jaarrekeningen Gelieerde Organen en Organisaties 2013 JAARREKENINGEN 2013 CDA, GELIEERDE ORGANEN EN ORGANISATIES 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN - Brief landelijk penningmeester 3 JAARREKENINGEN - Stichting Secretariaat

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014 TE JAARREKENING 2013/2014 1 BALANS PER 30 JUNI 2014 ACTIVA 30 juni 2014 30 juni 2013 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 1.227 2.303 1 Belastingen 2.307 4.027 1 Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) JAARVERSLAG 2012 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Venlo Partners. Financieel rapport 2013

Venlo Partners. Financieel rapport 2013 Venlo Partners Financieel rapport 2013 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op staat van baten en lasten

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie