Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 Deldenerstraat AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015

2 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur Doelstelling Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening Financieel resultaat Medewerkers Terugblik Verwachtingen Grondslagen van waardering Jaarrekening Balans per 31 december Exploitatierekening Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatie Specificatie opbrengsten Specificatie kosten Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen (Deze maken geen deel uit van de jaarrekening.) Subsidies Specificatie overige subsidies gemeente Jaarverslag

3 1 Verslag Raad van Bestuur 1.1 Doelstelling De Stichting Welzijn Ouderen Hengelo heeft tot doel het leveren van informatie, advies en ondersteuning aan personen, instellingen en overige organisaties om de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van ouderen te handhaven dan wel te bevorderen. 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening Stichting Welzijn Ouderen Hengelo is statutair gevestigd te Hengelo (Ov). Ingeschreven in het handelsregister K.v.K. te Enschede onder nr De Stichting Welzijn Ouderen Hengelo is opgericht op 11 december De directie en operationele bestuurlijke zaken worden gedelegeerd door het bestuur aan: Naam: E.IJ. Eekhout Functie: Directeur In 2001 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid over de Stichting Welzijn Ouderen Hengelo ondergebracht bij de Raad van Bestuur van Carint. Welzijn Ouderen Hengelo blijft een zelfstandige stichting, waarbij de directievoering is neergelegd bij een van de Carintreggeland-directeuren. Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van Carintreggeland. De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: Naam: Mevrouw J.G. Mengerink-Hogevonder Functie: Lid De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld: Naam: De heer F. Linnebank Mevrouw J.H. van Beusichem De heer W. Briggeman Mevrouw W.H. Munter-Bronsvoort De heer H.G.M. van Zutphen De heer F. van Vessem De heer J.H.M. van der Meer Functie: Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid 1.3 Financieel resultaat In 2014 is een positief resultaat geboekt van (in ). Dit resultaat komt ten bate van de Algemene reserve. 1.4 Medewerkers De Stichting Welzijn Ouderen Hengelo heeft 14 medewerkers in dienst, in totaal 7,58 FTE. Jaarverslag

4 1.5 Terugblik 2014 Voor een verantwoording over het algemene beleid en de producten van SWOH in 2014 wordt verwezen naar het inhoudelijk jaarverslag Prestatiegegevens SWOH In dit inhoudelijk jaarverslag wordt aan de hand van de DAP-kaarten in het productenboek een verantwoording geschreven voor de gemeente. In dit productenboek wordt per dienst een omschrijving gegeven van het gewenste en gerealiseerde resultaat per product. De volle inzet kon in 2014 gehandhaafd worden door de toegekende apart aangevraagde subsidies. 1.6 Verwachtingen 2015 In 2015 wordt een jaar van verandering. De transitie zal een grote impact hebben op het werk van SWOH en de Hulpdienst Hengelo. De samenwerking met de welzijnsorganisaties in Hengelo zal toenemen. In 2015 is de verhuizing gepland van de vier organisaties SCALA welzijnswerk, Steunpunt Informele Zorg, Carintreggeland Maatschappelijke Ontwikkeling en SWOH naar één pand. Per gaan de SWOH-medewerkers deelnemen in de wijkteams. De gemeente heeft door middel van een brief ontvangen in 2015 de aankondiging gedaan van de beëindiging van de subsidie aan SWOH per Voor de gezamenlijke inzet van de vier organisaties in Hengelo zal in 2015 voor het jaar 2016 één subsidie aangevraagd worden. Raad van Bestuur Mevrouw J.G. Mengerink-Hogevonder Hengelo, 21 maart 2015 Jaarverslag

5 2 Grondslagen van waardering toerekening subsidie op basis van de toezegging van de subsidieverstrekker(s); toerekening personeelskosten op basis van het aantal ingezette fte s; toerekening huisvestingskosten op basis van het werkelijk gebruik (m 2 ); toerekening algemene kosten op basis van het werkelijk gebruik; toerekening bureaukosten en bedrijfs- en unitoverhead naar rato van maximaal de begrote omzet. Jaarverslag

6 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 (x 1,-) Balans Vlottende activa Voorraden Debiteuren Te vorderen bedragen Liquide middelen Totaal Eigen vermogen Algemene reserve Voorzieningen Voorzieningen - - Kortlopende schulden Personeel Crediteuren Te betalen bedragen Totaal Jaarverslag

7 3.2 Exploitatierekening 2014 (x 1,-) Winst- en verliesrekening Opbrengsten Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaalslasten Doorberekening sectoren Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Netto resultaat Jaarverslag

8 3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2014 Voorraden Voorraden Debiteuren Debiteuren Te vorderen bedragen Subsidies gemeente Hengelo SWOH regulier De Kracht van je Leven Overige te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Rabobank zakelijke rekening Rabobank spaarrekening Kas SWOH Kas SWOH 't Swafert Kruisposten Jaarverslag

9 Algemene reserve Saldo per 1 januari Algemene Reserve Resultaat boekjaar Saldo per 31 december Het verloop is als volgt weer te geven: Resultaat- Overige 2013 bestemming mutaties 2014 Algemene reserves: Algemene reserve Voorzieningen Onderhoud Saldo per 1 januari Vrijval Saldo per 31 december - - Ouderenadviesfunctie Saldo per 1 januari - 44 Vrijval Saldo per 31 december - - Jaarverslag

10 Personeel Loonheffing Te betalen vakantiegeld Pensioenpremie Personeelkosten Overige personeelskosten Crediteuren Crediteuren Te betalen bedragen Carintreggeland Schakelwijkverpleegkundigen Netwerkberaad Subsidie Dagbesteding Subsidie Dagbesteding Subsidie Dagbesteding Subsidie Netwerklunches Subsidie Netwerklunches Subsidie Netwerklunches Subsidie Bur. Vrijwilligerswerk Subsidie Bur. Vrijwilligersw Oranje Fonds - Levensboek Rek-Crt Carintreggeland Accountantskosten Overige te betalen bedragen Jaarverslag

11 3.4 Toelichting op de exploitatie Specificatie opbrengsten Subsidie en overige opbrengsten Rijkssubsidies Regulier Dag van de Ouderen Eigen Kracht Keukentafelconfer Digisterk Bureau Vrijwilligerswerk Extra groep Administratie thuis Levensboek 92 - Netwerk allochtone ouderen Dagbesteding Briefhulp Schakelwijkverpleegkundigen De Kracht van je Leven Opbrengsten verhuur Opbrengsten buffetten Overige dienstverlening Overige subsidies/fondsen Overige opbrengsten Totale opbrengsten Jaarverslag

12 3.6 Specificatie kosten Kosten Personeelskosten Bruto salarissen Kosten vrijwilligers Vergoeding niet in loondienst Doorberekende salariskosten Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Afschrijvingen Inventaris gebouw Markant - - Inventaris 't Swafert - - Inventaris Berflohoes - - Inventaris Thiemsbrug Materiële kosten Voedingskosten Schoonmaakkosten Kantoorbenodigdheden drukwerk Bankkosten Kosten automatisering Porti Kosten telefonie Advies en accountantskosten Lidmaatschappen en abonnem PR en representatiekosten Algemene kosten Belastingen en verzekeringen Beleidsinititieven Ontspanning/recreatie Overige huishoudingskosten Energiekosten Jaarverslag

13 Kapitaalslasten Huur, lease kapitaalgoederen Doorberekening sectoren Doorber regio/sector algemeen De ontvangen rentebaten in 2014 zijn in totaal : Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten Jaarverslag

14 4 Overige gegevens 4.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Zie separate controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Jaarverslag

15 Bijlagen (Deze maken geen deel uit van de jaarrekening.) In deze bijlagen staan de opbrengsten en kosten van de subsidies en de projecten afzonderlijk. 1 Subsidies Subsidies Overige opbrengsten Kosten Resultaat Reguliere subsidie Regulier Personeelskosten Vrijwilligers Bureaukosten Organisatiekosten Markant 't Swafert Berflohoes Thiemsbrug MBvO Sociëteiten Activiteiten ontmoetingsruimten Activiteiten Hulpdienst Hengelo Overige subsidies gemeente Dag van de Ouderen Dagbesteding Netwerklunches Bureau Vrijwilligerswerk Schakelwijkverpleegkundigen Briefhulp Netwerkberaad Extra groep Administratie thuis Subsidies van fondsen Levensboek Totaal Jaarverslag

16 2 Specificatie overige subsidies gemeente Reguliere subsidie Dag van de Ouderen Dag besteding Netwerk lunches Subsidie gemeente toegewezen Ingezet afgerekende subsidie Subsidie gemeente besteed Saldo Opbrengsten Subsidie gemeente / overige Opbrengsten Diversen Kosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten Algemene kosten Resultaat Bureau Vrijwilligers werk Schakelwijk verpleeg kundigen Briefhulp Netwerk beraad Subsidie gemeente toegewezen Ingezet afgerekende subsidie Subsidie gemeente besteed Saldo Opbrengsten Subsidie gemeente / overige Opbrengsten Diversen Kosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten Algemene kosten Resultaat Jaarverslag

17 (2. Vervolg) Extra groep Administratie thuis Subsidie gemeente toegewezen Ingezet afgerekende subsidie Subsidie gemeente besteed Saldo - Opbrengsten Subsidie gemeente Opbrengsten Diversen Kosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten 106 Algemene kosten Resultaat Levensboek LOT Fonds toegewezen Ingezet afgerekende subsidie LOT Fonds besteed Saldo Opbrengsten Subsidie gemeente Opbrengsten Diversen Kosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten - Algemene kosten Resultaat - Jaarverslag

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O)

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O) Drilscholtenstraat 32 7556 NP Hengelo (O) JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave: 1. Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, Directie en vaststelling jaarrekening... 3 1.3 Financieel

Nadere informatie

Jaarrekening Jaarrekening St. Vrienden van de Kerk Oudendijk Oudendijk. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2013

Jaarrekening Jaarrekening St. Vrienden van de Kerk Oudendijk Oudendijk. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2013 Jaarrekening 2013 Oudendijk Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2013 17 juli 2014 1 Inhoud Oudendijk Pag Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Toelichting

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 2015 28 juni 2016 Stichting KamaK Esrein 15 7553 CX Hengelo Stichting KamaK Inhoudsopgave Pagina 1 Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Algemeen 2. Jaarrekening

Algemeen 2. Jaarrekening Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 4 Staat van baten en lasten over 5 Toelichting 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de staat van baten en lasten 9 Overige gegevens 12 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2013 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2017 De Noodkreet V&W plus toelichting 2017

Jaarcijfers 2017 De Noodkreet V&W plus toelichting 2017 Winst- en Verliesrekening Stg. De Noodkreet Stg NK 2017 Stg NK 2017 Stichting Project Project Project Periode inzake 2017: 1 jan t/m 31 dec Totaal De Noodkreet De Noodkreet Houvast Steunouder Boek 2016

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O) JAARREKENING 2017

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O) JAARREKENING 2017 Drilscholtenstraat 32 7556 NP Hengelo (O) JAARREKENING 2017 Vastgesteld Raad van Bestuur dd. 3 april 2018 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 24 april 2018 Jaarrekening 2017 Inhoudsopgave: 1. Verslag

Nadere informatie

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden JAARREKENING 2014 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2014 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Sichting Cinecrowd Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51384167 Datum: Opgesteld door: 29 mei 2013 M. Remie, penningmeester Cinecrowd Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Van Kaam Investments

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na voorstel resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na voorstel resultaatbestemming) ZIMIHC voor je kunst in je leven Balans per 31 december 2015 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa 31-12-2015 31-12-2014 Materiële vaste activa 1 Inventarissen 724.134 497.579 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2014

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2014 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2014 3 B Staat van baten en lasten over 2014 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Algemeen 2. Jaarrekening

Algemeen 2. Jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 4 Staat van baten en lasten over 5 Toelichting 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de staat van baten en lasten 9 Overige gegevens

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2013

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Sichting Cinecrowd Jaarrekening 2014 Nummer Kamer van Koophandel: 51384167 Datum: Opgesteld door: 24 augustus 2016 M. Remie, penningmeester Cinecrowd Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Van Kaam Investments

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Onroerendgoed Inventaris Vlottende activa Voorraden

Vaste activa Materiële vaste activa Onroerendgoed Inventaris Vlottende activa Voorraden BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ACTIVA 31 december 2017 31 december 2016 Vaste activa Materiële vaste activa Onroerendgoed - 71.754 Inventaris 12.493 22.519 1 12.493 94.273 Vlottende activa Voorraden 2 10.246

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Welzijn Vianen. te Vianen

Financieel verslag Stichting Welzijn Vianen. te Vianen Financieel verslag 2017 Stichting Welzijn Vianen te Vianen Inhoud 1 Verslag 3 Jaarrekening 5 2 Balans per 31 december 2017 6 3 Staat van baten en lasten over 2017 7 4 Algemene toelichting bij de balans

Nadere informatie

Inventaris Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

Inventaris Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen II Jaarrekening Balans per 31 december 2012 VASTE ACTIVA Inventaris 15.045 16.436 VLOTTENDE ACTIVA Nog te ontvangen bedragen 3.176 3.262 Vooruitbetaalde bedragen 1.319 1.498 4.495 4.760 LIQUIDE MIDDELEN

Nadere informatie

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Sichting Cinecrowd Jaarrekening 2012 Nummer Kamer van Koophandel: 51384167 Datum: Opgesteld door: 29 mei 2013 M. Remie, penningmeester Cinecrowd Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Van Kaam Investments

Nadere informatie

jaarstukken BWI 2016

jaarstukken BWI 2016 Stichting Brede Welzijnsinstelling Papendrecht Seringenstraat 16 3353 VJ PAPENDRECHT Jaarstukken 2016 Papendrecht, 25 april 2017 Telefoon 078-6154741 Fax 078-6150317 E-mail info@bwi-papendrecht.nl www.bwi-papendrecht.nl

Nadere informatie

Stichting Hokazo T.a.v. het bestuur Lange Goorstraat XE UDEN. Jaarrekening 2018

Stichting Hokazo T.a.v. het bestuur Lange Goorstraat XE UDEN. Jaarrekening 2018 Stichting Hokazo T.a.v. het bestuur Lange Goorstraat 6 5406 XE UDEN Jaarrekening 2018 Stichting Hokazo T.a.v. het bestuur Lange Goorstraat 6 5406 XE UDEN Jaarrekening 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2012

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2012 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ME/CVS Stichting Nederland JAARREKENING 2017

ME/CVS Stichting Nederland JAARREKENING 2017 ME/CVS Stichting Nederland JAARREKENING 2017 18 september 2018 samenstellingsverklaring afgegeven 1/9 GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het Nederlands

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2017

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2017 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE A Balans per 31 december 2017 3 B Staat van baten en lasten over 2017 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Grafisch Museum te GRONINGEN. Blad 1

RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Grafisch Museum te GRONINGEN. Blad 1 RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van te GRONINGEN Blad 1 Stadskanaal, 16 februari 2015 Ref. 071714 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Bladnummer Accountantsverslag 1. Samenstellingsverklaring 4 2. Algemeen 5 3.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrekening 2018

Stichting Stéphanos. Jaarrekening 2018 Stichting Stéphanos Jaarrekening 2018 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE A Balans per 31 december 2018 3 B Staat van baten en lasten over 2018 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARREKENING

INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Balans 1 Resultaat 2 Grondslagen van waardering en resultaat bepaling 3 Toelichting activa 4 Toelichting passiva 5 Toelichting opbrengsten 7 Toelichting subsidies

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE

STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief 2 Balans 3 Baten en lasten 4 Specificatie baten 5 Specificatie lasten 6 Specificatie lasten 2 7 Toelichting 8 Verklaring

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en Verliesrekening 2012 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt. Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken. Jaarrekening 2018

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt. Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken. Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018 INHOUD Balans per 31 december 2018 3 Winst- en verliesrekening over 2018 5 Toelichting 6 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (x 1,-) ACTIVA VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Inventaris 1

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Start 3.0 Meerkoetlaan DA UTRECHT. A. Balans per 31 december B.2. Kasstroomoverzicht 5 C

Jaarrekening Stichting Start 3.0 Meerkoetlaan DA UTRECHT. A. Balans per 31 december B.2. Kasstroomoverzicht 5 C Jaarrekening 2018 Stichting Start 3.0 Meerkoetlaan 6 3582 DA UTRECHT Inhoudsopgave pagina JAARREKENING A. Balans per 31 december 2018 2-3 Staat van baten -en B. B.1. lasten 4 B.2. Kasstroomoverzicht 5

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 STICHTING INLOOPHUIS PSYCHIATRIE, LEIDEN

JAARREKENING 2012 STICHTING INLOOPHUIS PSYCHIATRIE, LEIDEN JAARREKENING 2012 STICHTING INLOOPHUIS PSYCHIATRIE, LEIDEN INHOUDSOPGAVE 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Balans per 31 december 2012 2 3 Exploitatierekening 2012 3 4 Algemene toelichtingen 4 5 Toelichting

Nadere informatie

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met met 30 juni. ACTIVA 30 juni juni 2013

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met met 30 juni. ACTIVA 30 juni juni 2013 Boekjaar Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met met 30 juni. BALANS PER 30 JUNI 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 30 juni 2014 30 juni 2013 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

GKIN (Landelijk) de heer R. Suling Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2017

GKIN (Landelijk) de heer R. Suling Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2017 GKIN (Landelijk) de heer R. Suling Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2017 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2017 4 1.3

Nadere informatie

Huidpatiënten Nederland te Nieuwegein Rapport over het boekjaar 2016

Huidpatiënten Nederland te Nieuwegein Rapport over het boekjaar 2016 Huidpatiënten Nederland te Nieuwegein Rapport over het boekjaar 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Opdracht 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2016 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2016 Actief 31.12.2016 31.12.2015 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2017 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2017 4 Winst- en Verliesrekening 2017 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Opdracht 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 JAARREKENING 2017 Bal

INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Opdracht 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 JAARREKENING 2017 Bal Huidpatiënten Nederland in Nieuwegein Rapport over het boekjaar 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Opdracht 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Cultuurhuis Wherelant JAARREKENING 2016

Stichting Cultuurhuis Wherelant JAARREKENING 2016 Stichting Cultuurhuis Wherelant JAARREKENING 2016 7 maart 2017 HIL Accountants Poelslraat 2,(1 Tel. RS stingadvlseurs R Purmorend '30735 1/8 GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld

Nadere informatie

Stichting Jong Actief. Buitendijk WJ 'S-HERTOGENBOSCH. Jaarrekening 2012

Stichting Jong Actief. Buitendijk WJ 'S-HERTOGENBOSCH. Jaarrekening 2012 Stichting Jong Actief Buitendijk 4 5211 WJ 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 2012 Stichting Jong Actief Buitendijk 4 5211 WJ 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Pink Fee. Fiscale aangiftes en administratie. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2013/2014

Pink Fee. Fiscale aangiftes en administratie. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2013/2014 Pink Fee Fiscale aangiftes en administratie Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2013/2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2013/2014

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Boekjaar 2015 Inhoudsopgave I Jaarrekening - Balans per 31 december 2015 2 - Exploitatieoverzicht boekjaar 2015 3 Toelichtingen etc.: 1.

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Stichting Staartje RSIN t.a.v. Bestuur Binnenpoort CH Culemborg. Jaarrekening 2018

VERTROUWELIJK. Stichting Staartje RSIN t.a.v. Bestuur Binnenpoort CH Culemborg. Jaarrekening 2018 VERTROUWELIJK Stichting Staartje RSIN 8572.96.176 t.a.v. Bestuur Binnenpoort 10 4101 CH Culemborg Jaarrekening 2018 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2018 ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa

Nadere informatie

RAPPORT 2014. Stichting Wereldwinkel

RAPPORT 2014. Stichting Wereldwinkel RAPPORT 2014 Stichting Wereldwinkel INHOUDSOPGAVE RAPPORT JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3. Grondslagen van resultaatbepaling en van waardering 4. Specificaties

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING 2017 JAARREKENING 24

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING 2017 JAARREKENING 24 STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING 2017 JAARREKENING 24 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2017 Balans per 31 december 2017 27 Winst- en verliesrekening over 2017 29 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

STICHTING QUALITY IN MUSIC Zandpad NL Nieuwersluis

STICHTING QUALITY IN MUSIC Zandpad NL Nieuwersluis Zandpad 32 3631 NL Nieuwersluis JAARREKENING 2014 Bakker Administratie BV Bootsmanszij 2 1941 JJ Beverwijk Postbus 56 1940 AB Beverwijk Tel. 0251-726000 Jaarrekening 2014 Stichting Quality in Music INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen JAARRAPPORT 2016 Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2018 Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 19-3-2019 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2018 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018 C OVERIGE TOELICHTINGEN D OVERZICHT MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN HOMOSEKSUALITEIT JAARREKENING 2017 INHOUD

NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN HOMOSEKSUALITEIT JAARREKENING 2017 INHOUD NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN HOMOSEKSUALITEIT JAARREKENING 2017 INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER 2017 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 TOELICHTING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Opdracht 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 2016 Balans per 31 d

INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Opdracht 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 2016 Balans per 31 d Whiplash Stichting Nederland te Hilversum Rapport over het boekjaar 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Opdracht 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 Financiële positie 3 JAARREKENING

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Concert- en Cultuurpodium Purmerend JAARREKENING 2016

Stichting Concert- en Cultuurpodium Purmerend JAARREKENING 2016 Stichting Concert- en Cultuurpodium Purmerend JAARREKENING 2016 Pop- & Cultuurpodium P3 Purmersteenweg 17-19 Purmerend HILGERS 1/11 Accountants^njféJastingadviseurs Poelstraat 2, rt*flsrr Purmerend Tel.

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2017 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 26-2-2018 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2017 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

STICHTING POPPODIUM HET BURGERWEESHUIS, DEVENTER

STICHTING POPPODIUM HET BURGERWEESHUIS, DEVENTER RA PPORT STICHTING POPPODIUM HET BURGERWEESHUIS, DEVENTER inzake de jaarrekening 2017 d.d. 20 april 201a: JG INHOUDSOPGAVE Rapport 1 Algemene opmerkingen 1 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2017 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk Het bestuur Middelharnisstraat GJ ROTTERDAM. Jaarrekening 2017

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk Het bestuur Middelharnisstraat GJ ROTTERDAM. Jaarrekening 2017 Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk Het bestuur Middelharnisstraat 153 3086 GJ ROTTERDAM Jaarrekening 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2016 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 20-2-2017 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2016 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten FISKALE RECHTSHULP DE SMEETSKRING t.a.v. het bestuur REINEVAARSTRAAT 55 5044 HD TILBURG RAPPORT 2012 Tilburg, 8 april 2013 Geacht bestuur, Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387 Stichting ATAK, Podium voor Moderne Muziek Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 21.034 22.387

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2017

Jaarverslaggeving 2017 Jaarverslaggeving 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2017 1.1.1 Balans per 31 december 2017 3 1.1.2 Resultatenrekening over 2017 4 1.1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 1.1.4

Nadere informatie

MFC 'T PARADIES TE ROERMOND. Jaarrapport 2017

MFC 'T PARADIES TE ROERMOND. Jaarrapport 2017 MFC 'T PARADIES TE ROERMOND Jaarrapport 2017 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans per 31 december 2017 3 Exploitatierekening over 2017 5 Algemene toelichting 6 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Present Ridderkerk. Jaarverslag 2018

Stichting Present Ridderkerk. Jaarverslag 2018 Stichting Present Ridderkerk Jaarverslag 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2018 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Venlo Partners. Financieel rapport 2013

Venlo Partners. Financieel rapport 2013 Venlo Partners Financieel rapport 2013 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op staat van baten en lasten

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening 2016

Balans en Jaarrekening 2016 Balans en Jaarrekening 2016 We hebben 2016 afgesloten met een positief resultaat. Dit is mede te danken aan de afspraken die wij met de gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben kunnen maken. We hopen in

Nadere informatie

BALANS. Valuta EUR x 1 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa: Automatisering

BALANS. Valuta EUR x 1 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa: Automatisering BALANS ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa Materiële vaste activa: Automatisering 3.410-3.410-2. Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa 46.525 84.621 3. Liquide middelen 270.738 351.755

Nadere informatie

Muziekvereniging Soli Driehuis/Velsen. Jaarrekening 2016

Muziekvereniging Soli Driehuis/Velsen. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE FINANCEEL VERSLAG Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2016 2. Winst en verliesrekening + 3. Grondslagen van de financiele verslaggeving 4. Toelichting op de Balans 1.

Nadere informatie

Stichting Wereldwinkel Doorn Amersfoortseweg 12-a 3941 EM Doorn JAARCIJFERS 2018 INHOUDSOPGAVE

Stichting Wereldwinkel Doorn Amersfoortseweg 12-a 3941 EM Doorn JAARCIJFERS 2018 INHOUDSOPGAVE Stichting Wereldwinkel Doorn Amersfoortseweg 12-a 3941 EM Doorn JAARCIJFERS 2018 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening Paginanummer 1 Balans per 31 december 2018 2 + 3 2 Resultatenrekening over 2018 4 3 Toelichting

Nadere informatie