Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Overige toelichting 10 Pagina 1 van 10

2 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na bestemming saldo) Actief 31 december december 2011 A. Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Deelnemingen Leningen B. Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Rekening-courantverhoudingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passief 31 december december 2011 C. Eigen vermogen Kapitaal Reserveringen D. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden aan leveranciers Rekening-courantverhoudingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Pagina 2 van 10

3 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten Ontvangen aan giften Resultaat deelneming Lasten Directe kosten Personeelskosten Afschrijvingen Organisatiekosten Financieel resultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Saldo Pagina 3 van 10

4 3. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in de valuta euro. De waardering van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeldt, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen van waardering Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De afschrijvingspercentages bedragen: - Inventaris 20% De financiële vaste activa is gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde van de deelneming naar de grondslagen van de stichting. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen materiële vaste activa worden berekend op vaste percentages van de aankoopprijs. Pagina 4 van 10

5 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa inventaris totaal Boekwaarde per 1 januari Investeringen Desinvesteringen - - Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Financiële vaste activa Deelnemingen Betreft een 100% deelneming in Crosslight Media B.V. Intrinsieke waarde per 1 januari Bij: resultaat boekjaar Intrinsieke waarde per 31 december Leningen Aan Stichting Euregio Foundation is een bedrag van uitgeleend. Er is geen aflossing van de lening afgesproken; jaarlijks wordt de hoofdsom geïndexeerd met het indexcijfer CPI-alle huishoudingen. Het verloop van de lening is als volgt: Stand per 1 januari Bij: rente 271 Stand per 31 december december december 2011 B. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Debiteuren Nominale vordering Rekening-courantverhoudingen Stichting Bevrijdingspastoraat Stichting Herstel Team Transporteren Pagina 5 van 10

6 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (vervolg) 31 december december 2011 Transport Overige vorderingen en overlopende activa Rente spaarrekening Te vorderen bedragen huisvestingskosten Te vorderen projectkosten Te vorderen bedragen personeelskosten Liquide middelen Rabobank, verenigingspakket Rabobank, bedrijfstelerekening ING-bank, zakelijke girorekening Kas Passief C. Eigen vermogen Kapitaal Stand per 1 januari Voordelig saldo Stand per 31 december Zaaifonds Vrij Zijn TV totaal Reserveringen Stand per 1 januari Ontvangen giften Onttrekkingen Stand per 31 december Pagina 6 van 10

7 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (vervolg) D. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 31 december december 2011 Schulden aan leveranciers Crediteuren Rekening-courantverhoudingen Stichting Pan de Vida Crosslight Media B.V Euregio Christengemeente Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Overige schulden en overlopende passiva Vakantiegeldreservering Accountants- en administratiekosten Rente en bankkosten Overige schulden Pagina 7 van 10

8 5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten: Ontvangen giften Liefdesgaven Bijdrage CLM boekenstand Resultaat deelnemingen Resultaat boekjaar Lasten: Kosten conferenties Huur Verteringen Sprekers Muzikanten Reiskosten vrijwilligers Overige kosten Personeelskosten Lonen en salarissen Mutatie reservering vakantiegeld Sociale lasten Pensioenlasten Doorberekende loonkosten Ingehuurde krachten en vrijwilligers Reiskosten Studiekosten Kantinekosten Overige personeelskosten Afschrijvingen Afschrijving inventaris Pagina 8 van 10

9 5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (vervolg) Organisatiekosten Huisvesting Huur Onderhoud en reparaties Energiekosten Overige huisvestingskosten Publiciteit Reclame en advertentiekosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoon en internetkosten Automatisering Verzendkosten Drukwerk Abonnementen en contributies Algemene kosten Accountants- en administratiekosten Kosten salarisadministratie Verzekeringen Bestuurskosten Ondersteuning jonge bedieningen Overige algemene kosten Financieel resultaat: Rente baten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen rente Rente lasten en soortgelijke kosten Rente- en bankkosten Pagina 9 van 10

10 6. OVERIGE TOELICHTING Werknemers Over 2012 is er 12 personeelslid in dienst geweest; vorig jaar 9 personeelsleden. Deelnemingen De Stichting is eigenaar van de volgende rechtspersoon: Eigen Aandeel vermogen Aandeel geplaatst ultimo Waardering resultaat kapitaal boekjaar deelneming boekjaar % Crosslight Media B.V Niet in de balans opgenomen verplichtingen Met de stichting Herstel Team te Beverwijk is een overeenkomst gesloten voor het gebruik van het pand aan de Industriestraat 1, deze overeenkomst moet nog geformaliseerd worden. Ondertekening bestuur Datum: J.J. Feddes (voorzitter) J.W. Grievink (secretaris) G.J. Jansen (penningmeester) Pagina 10 van 10

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Werk in opdracht van Derden (versie juni 2012) Pagina 1 van 106 Inhoudsopgave Werk in opdracht van Derden... 6 A1 Algemeen... 7 A100 Regeling Werk in opdracht

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25 VVKSO Guimardstraat 1 1040 Brussel MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Patrimonium

Nadere informatie

Wettelijke reserves nader bekeken

Wettelijke reserves nader bekeken Wettelijke reserves nader bekeken De regelgeving rond wettelijke reserves bestaat al geruime tijd en is in de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. Toch is er in de praktijk regelmatig sprake van onduidelijkheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel?

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? Ir. I. Massart RV 1 Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? 12 Inleiding Wanneer een echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd, lijkt boedelverdeling

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK

UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK 1. Inleiding De Belastingdienst en de brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en FME CWM hebben onderzocht welke uitwerking van artikel 3.29b Wet IB 2001

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie