Aan de slag met gezondheidsbevordering op de werkplek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de slag met gezondheidsbevordering op de werkplek"

Transcriptie

1 Aan de slag met gezondheidsbevordering op de werkplek Vraag De vraag van GGD Hollands Midden voor advies op maat is opgedeeld in twee fasen, deze worden in onderstaand verslag aansluitend besproken. A. van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven Postbus BA Bilthoven KvK Utrecht T F Fase 1 GGD Hollands Midden oriënteert zich op het toepassen van gezondheidsbevordering bij de weknemers van bedrijven in de regio. In het kader hiervan is er behoefte aan advisering bij het verduidelijken van: 1. De wijze waarop de GGD Hollands Midden bedrijven kan ondersteunen bij gezondheidsbevordering op de werkplek? 2. Wat heeft de GGD in huis om bedrijven aan te bieden (competenties van medewerkers, en producten en diensten)? 3. Welke contacten zijn er al met bedrijven vanuit de diverse afdelingen van de GGD? 4. Aanpak voor gezondheidsbevordering op de werkplek Aanpak Een interne verkenning is uitgevoerd om de vragen twee en drie te beantwoorden. Hiervoor vonden de volgende activiteiten plaats: 1. Voorbereidend gesprek met expert Tamara Raaijmakers 2. Documentanalyse 3. Team brainstorm (binnen de afdeling gezondheidsbevordering) 4. Afdeling brainstorm (GGD-breed) 5. Opstellen management memo Verslag Team brainstorm Met het team is nagedacht over de volgende vragen: 1. Wat verstaan we onder gezondheidsbevordering op de werkplek? Stimuleren van een gezonde leefstijl en het voorkomen van ziekten en aandoeningen tijdens werktijd maar ook in privésfeer. Op een integrale wijze door in te zetten op de 5 pijlers: (1. Inrichting van de omgeving, 2. Regelgeving en handhaving, 3. Voorlichting en educatie, 4. Signalering en advies, 5. Ondersteuning). Hierbij wordt ingezet op de BRAVO thema s maar mogelijk spelen ook aanvullende thema s een rol. 2. Welke uitdagingen zien we? Er is één term nodig voor Gezondheidsbevordering op de werkplek, die omschrijft wat we doen vanuit GGD Hollands Midden (missie, visie, doel). Aanvullend is een slogan zinvol, die de term aansprekend invult: mogelijk per sector die we willen bedienen (bijv. MKB, groot, metaal, lage SES bedrijven). Oog voor gezonde werknemers, ook voor degenen met een GEZONDHEIDSBEVORDERING OP DE WERKPLEK Pagina 1 van 9

2 aandoening. Aandachtspunten zijn per sector/setting verschillend. Bij MKB zijn er bijvoorbeeld problemen bij de bezetting en de daarbij behorende financiële risico s. Vanuit dat oogpunt is het voor het MKB belangrijk werknemers gezond te houden. Grote bedrijven hebben weer grote moeite met de werving van specialistisch personeel. In het kader van marketing en communicatie is nagedacht over het opzoeken van contrasten. Bijvoorbeeld: sociaal, maar toch zakelijk. En het moet triggeren, denk aan stevig ouderschap Tips: Laat communicatie-collega s meedenken. Zorg dat op de website van de GGD het onderwerp gezond op werk meer op de voorgrond komt. 3. Wat gaan we aanbieden? Beleid en advies Hulp bij het opstellen en uitlijnen van nieuw, beginnend en bestaand beleid, visie en doel. Adviestraject Gezondheidsbevordering op de Werkplek voor werkgevers: welke mogelijkheden zijn er binnen het bedrijf. Scan: wat speelt er in een bedrijf, waar moet je op inzetten? Hoe gezondheidsproof is beleid? Bijdrage aan formuleren gedragsregels (bijv. op gebied van voeding, traktaties, genotmiddelen). Handreiking Gezondheidsbevordering op de Werkplek: kort en bondig. Een regionale vertaling van o.a. landelijk aanbod. Maatregelen bedrijf Aanbieden van de GGD Hollands Midden in huis heeft zoals o Opvoedondersteuning, stoppen met roken trainingen, advies over binnenmilieu Attenderen/adviseren bij implementatie van een omgeving die simuleert zoals o Gezonde bedrijfskantine, werkfruit, fietsregeling, lunchwandelen, gezonde bedrijfsuitjes en rookpreventie Netwerken GGD Hollands Midden kan de schakel zijn tussen vraag en aanbod door vragen uit te zetten bij andere organisaties zoals thuiszorg en verslavingszorg Makelaarsrol Sociale kaart met zowel regionaal als lokaal aanbod. 4. Sterkte zwakte analyse Wat helpt en wat helpt niet om vanuit de GGD HM richting bedrijven een aanbod op gezondheid te hebben? GEZONDHEIDSBEVORDERING OP DE WERKPLEK Pagina 2 van 9

3 SWOT-Analyse Intern Extern Behulpzaam bij bereiken doel -kennis interventies en geschiktheid -methode gezonde school/epode -interventies op de plank -expertise GB + epi -goed zicht op regionaal aanbod -bestaand netwerk SW-partners regio -GGD als betrouwbare organisatie -projectmatig werken *professioneel, betrouwbaar *regionaal!intern VERKOPEN! -bedrijven willen gezonde (vitaal en duurzaam) werknemers (check!) -langer doorwerken (pensioenleeftijd) -privaat moet oppakken want publiek neemt af (wegbezuinigd) -betrouwbaar -voordeel contacten/netwerk -minder commercieel -subsidies (overzicht is lastig nu), Syntens, SZW Belemmerend voor bereiken doel -afstand tot setting werk: weinig bekend met structuren, procedures, belangen (inzicht/overzicht) -power om positie te verwerven?! Bijv. gesprek met bedrijfsmanagement: Calimero Gevoel* -weinig formatie -marketing kracht ontbreekt - interne samenwerking nog verder te ontwikkelen met oog op deze nieuwe setting-weinig ervaring uitvoering Gezondheidsbevordering op de Werkvloer -weinig kennis wet- en regelgeving -niet weten hoe / welke bedrijven te werven *nieuweling * softe sector versus harde sector -tegenvallende financiering landelijk, gemeente en zorgverzekeraar -bedrijven geen tijd hebben/willen maken: geen prioriteit GBW -preventie is een lastige boodschap: lange termijn, niet concreet en geen wettelijke taak bedrijven -visie vanuit gemeente richting GGD over inzet publiek geld. -concurrentie bestaande aanbieders en tegenvallende samenwerking door wegvallen financiering Conclusie en Resultaat fase 1 1. Wat zijn de voordelen voor de GGD Hollands Midden om te starten met Gezondheidsbevordering op de werkplek? Met Gezondheidsbevordering op de werkplek kan de GGD een nieuwe markt aanboren; en mogelijk een aanvullende bron van inkomsten. Daarnaast sluit inzet op Gezondheidsbevordering op de werkplek aan op de volgende maatschappelijke ontwikkelingen. Werk is een belangrijk levensdomein van burgers en blijft dat steeds langer (stijging pensioenleeftijd). Daarnaast wordt er steeds meer nadruk gelegd op werk en participatie vanuit o.a. ziektewet, participatiewet en Wmo GEZONDHEIDSBEVORDERING OP DE WERKPLEK Pagina 3 van 9

4 2. Is de markt voor de GGD Hollands Midden eenvoudig te bereiken? Voor een groot deel is dit het geval. De GGD heeft al veel kennis, expertise en producten in huis om bedrijven te bieden. Dit is veelal aanvullend op de diensten van commerciële bedrijven en biedt daarom kansen. Ook heeft de GGD Hollands Midden al contacten met een verscheidenheid aan bedrijven en organisaties. Het is echter wel een nieuwe setting waar men binnen de GGD nog geen tot weinig ervaring mee heeft; dit brengt andere competenties (zoals commercieel denken en doen, inzet van marketing technieken) met zich mee, die nog ontwikkeld moeten worden. Daarnaast is de GGD niet vanzelfsprekend een natuurlijke partner voor bedrijven. 3. Is Gezondheidsbevordering op de werkplek het investeren waard voor de GGD Hollands Midden? Deelnemers aan de inventarisatie geven aan dat Gezondheidsbevordering op de werkplek kansen biedt en voor alle uitvoerende afdelingen van meerwaarde kan zijn. Een bedrijvenbenadering is een aanvullende vindplaats voor een belangrijke doelgroep van de GGD Hollands Midden: de 18-plussers en hun gezinnen, met kwetsbare groepen als prioriteit. Wel lijkt GGD-breed draagvlak vooralsnog smal. Bovenstaande punten zijn verwerkt in een managementmemo (zie bijlage) met daarbij een A3 overzicht van mogelijke diensten, producten en contacten. De memo is positief ontvangen door het management. Verdere uitwerking in de vorm van het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor Gezondheidsbevordering op de werkplek was gewenst. De trekkersrol ligt hiervoor bij de afdeling Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering binnen de GGD Hollands Midden. De GGD heeft met name voor de sector Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering een helder beeld van de ondersteuningsmogelijkheden aan bedrijven. Er is inzichtelijk gemaakt welke producten en diensten in huis zijn en wat we bedrijven kunnen bieden. Ook de kansen en bedreigingen zijn goed in kaart gebracht. Opvallend is dat meer collega s hun enthousiasme over dit thema hebben geuit dan vooraf was verwacht GEZONDHEIDSBEVORDERING OP DE WERKPLEK Pagina 4 van 9

5 Fase 2 Vraag GGD Hollands Midden vroeg aanvullend ondersteuning bij het opstellen van het plan van aanpak. De expert Tamara Raaijmakers helpt bij het formuleren van een kansrijke aanpak richting bedrijven en het laten aansluiten van de juiste personen (vooral intern, bijv. de verbinding met Algemene Gezondheidszorg). Daarnaast geeft de expert aan welke kennis de GGD Hollands Midden nog in huis moet halen om met Gezondheidsbevordering op de werkplek aan de slag te gaan. Doelstellingen zijn: - Kennis en inzicht in de bedrijven in de regio en marketing richting bedrijven. - Kennis over relevante onderwerpen om met Gezondheidsbevordering op de werkplek aan de slag te gaan zoals: arbeid en gezondheid, wet- en regelgeving sociale zekerheid, gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid. Beoogd eindresultaat: De GGD Hollands Midden heeft concrete handvatten (in de vorm van een plan van aanpak) om binnen de setting werk met gezondheidsbevordering aan de slag te gaan. Aanpak 1. Werksessie met projectteam Het GGD projectteam Gezondheidsbevordering op de werkplek heeft een werksessie van Tamara Raaijmakers gevolgd om te komen tot een gespreksmodel en overzichtelijk A4 van het aanbod vanuit de GGD. Het gespreksmodel is een schematische weergave van hoe de GGD bedrijven kan ondersteunen op het gebied van werk en gezondheid. Tamara stuurde voorafgaande aan de sessie verschillende modellen toe. Deze beoordeelden we op plus en minpunten om zo tot criteria voor ons GGD model te komen. Zie bijlage voor het gespreksmodel van de GGD Hollands Midden. 2. Workshop: Bedrijven en duurzame inzetbaarheid wat speelt er en waar moeten we rekening mee houden? De wens is er om meer inzicht te krijgen in wat er binnen bedrijven speelt op het gebied van duurzame inzetbaarheid, met welke wet- en regelgeving moet je rekening houden en wie kan de juiste ingang kan vormen binnen bedrijven. In een workshop met een aantal mensen vanuit de GGD Hollands Midden is hier op ingegaan. Tijdens deze workshop werd de afdeling Algemene Gezondheidszorg enthousiast over het thema. Dit heeft geleid tot aansluiting van deze afdeling bij het traject. Verslag Workshop Inhoud: kaders, wet & regelgeving, actuele ontwikkelingen binnen bedrijven Workshopleider: Tamara Raaijmakers, Centrum Werk Gezondheid Wat willen we weten? GEZONDHEIDSBEVORDERING OP DE WERKPLEK Pagina 5 van 9

6 Behoefte binnen bedrijven? Bewustzijn binnen bedrijven krijgen. Hoe krijg je ze warm voor GBW? Vraaggestuurd: hoe kan je vraag en aanbod samenbrengen? Zijn we niet redelijk laat? Veel bedrijven zijn hun GBW activiteiten aan het afbouwen (geen regelingen voor fitness meer etc.) Arbeidsvoorwaarden verslechteren. Scholing van medewerkers nodig? Aansluiting competenties van de GGD HM bij bedrijven. Cultuur binnen bedrijven: MKB-groot Actuele thema s binnen bedrijven Thema s mentaal & fysiek -> welke producten en diensten hebben we hier voor. Samenwerken met gemeenten link naar gemeenten (transitie) Arbodiensten: welke andere aanbieders zijn er? Presentatie Tamara In de toekomst werkt nog maar 1 op de 4 personen in NL als gevolg van de vergrijzing. Dit is voor bedrijven een belangrijke reden om oudere werknemers tot 67 goed gezond te houden. Bij veel bedrijven wordt veel geïnvesteerd in de jonge werknemers en niet in 45-plussers. Mentale klachten komen veel voor in de zorg & onderwijssetting. Het is NIET verplicht voor bedrijven om een arbodienst te hebben. De meeste arbodiensten richten zich op grote bedrijven. Momenteel vind er veel wisseling plaats bij werkgevers. De tijd dat men tot aan het pensioen bij dezelfde werkgever zit is voorbij. Dit is voor werkenden een argument om goed gezond te blijven. Een arbeidsperiode van 7 jaar is voor werkgever/nemer aantrekkelijk. Bedrijven moeten voldoen aan de arbowetgeving. Hier staan kaders beschreven. Sommige branches hebben een catalogus beschikbaar met arbo-afspraken. Hier staan ook mentale risico s beschreven. Psychosociale arbeidsbelasting is opgenomen in de arbowet. Een bedrijf met meer dan 25 werknemers is verplicht om een gecertificeerd arbodeskundige in te zetten om naar het Plan van aanpak bij de risico-inventarisatie te kijken. Daarnaast moet het bedrijf een preventiemedewerker aanstellen (dit kan bijvoorbeeld een leidinggevende zijn die dit onderdeel in zijn pakket heeft). 1/3 van de uitval is fysiek, 1/3 psychosociaal, 1/3 overig Bedrijven weten via de risico- inventarisatie vaak wat er speelt maar weten niet altijd hoe dit verder aan te pakken. Wie is je aanspreekpunt binnen een bedrijf? Groot bedrijf: arbo coördinator of gezondheidsmanager of HR manager Klein bedrijf: vaak directie (eindverantwoordelijke) LET OP: arbo arts = niet gespecialiseerde arts. Niet te verwarren met de bedrijfsarts (sociaal geneeskundige opleiding) GEZONDHEIDSBEVORDERING OP DE WERKPLEK Pagina 6 van 9

7 De risico-inventarisatie binnen een bedrijf wordt lang niet altijd teruggekoppeld aan het personeel. Met een participatieve risicoinventarisatie verkrijg je veel meer draagvlak vanuit de werknemers. Veel bedrijven huren bedrijfsartsen in (er zijn nog weinig bedrijven met een eigen bedrijfsarts). Idee: jongeren zijn totaal niet met hun pensioen e.d. bezig. Een workshop over het belang van gezond blijven voor o.a. continuering inkomsten zou interessant kunnen zijn. Slaapkwaliteit is een populair thema. Aangrijpingspunten om met bedrijven in gesprek te gaan: Belangen aangeven Productiviteit omhoog Ziekteverzuim omlaag Betrokkenheid bij werknemers van belang Werknemers die goed in hun vel zitten (meer veerkracht)zijn flexibeler, kunnen beter tegen veranderingen, innovatie en anders in hun werk zitten flexibelere werknemers. De resultaten van de verplichte risico- inventarisatie gebruiken als aanknopingspunt. Ziekteverzuimcijfers Vergrijzende medewerkers: beter voor hen zorgen want ze moeten nog lang mee LUISTEREN! En VRAGEN! Scholen koepels: hier is de GGD al een gesprekspartner; hier speelt: Vergrijzing Arbeidskrapte Verpleging & verzorging: ook hier zijn contacten Voeding Mentaal Aandachtspunten: Mindset GGD: bescheiden -> omslag. We moeten ons onderscheiden in kwaliteit. Prijs is niet het belangrijkst. Wat is de marktprijs voor elk product? Dit kunnen we inventariseren door bij aanbieders te informeren (stagiair?). Pro-actieve benadering. GB vraagt van nature een pro-actieve benadering. 3. Feedback op gespreksmodel en plan van aanpak De expert gaf na de sessie per en telefoon feedback op het gespreksmodel en het A4 met het aanbod vanuit de GGD Hollands Midden. 4. Advies op basis van gesprekken De GGD Hollands Midden toetste in twee gesprekken met bedrijven het model en het aanbod (inmiddels geen A4 maar een klein gidsje). Deze ervaringen zijn per en telefonisch besproken GEZONDHEIDSBEVORDERING OP DE WERKPLEK Pagina 7 van 9

8 Resultaat De GGD Hollands Midden heeft meer kennis en inzicht over wat er speelt binnen bedrijven en met welke wet- & regelgeving rekening gehouden moet worden. Daarnaast is er een gespreksmodel tot stand gekomen (zie bijlage) en is er een concept-aanbod gidsje voor bedrijven in ontwikkeling. De GGD heeft inmiddels de eerste 2 gesprekken gevoerd (intern en extern), waarbij concrete actiepunten voor een vervolg geformuleerd zijn. De GGD is bezig met het leggen van nieuwe contacten binnen bedrijven en heeft 3 gesprekken met andere organisaties op de planning staan. Daarnaast is er een fee-afspraak gemaakt met een externe aanbieder van interventieaanbod. Afspraken met andere partijen moeten nog gemaakt worden. Tips Maak een schema dat als aanknopingspunt dient in het gesprek bij bedrijven zoals het gespreksmodel van GGD Hollands Midden. Een soortgelijk schema kan overzichtelijk weergeven hoe je als organisatie tegen gezondheidsbevordering op de werkplek aankijkt en hoe bedrijven hierin ondersteund kunnen worden. Sluit aan bij de ontwikkelingen en problemen binnen bedrijven: vraaggericht. Organiseer een brede brainstorm: nodig collega s van verschillende afdelingen en met verschillende expertise uit. Zo kom je snel tot een breed palet aan mogelijkheden voor Gezondheidsbevordering op de werkplek en bestaande contacten met bedrijven en organisaties die mogelijk uitgebreid kunnen worden. Begin bij de warme contacten, organisaties die in het eigen netwerk zitten en waar je een pilot kunt doen, zowel in de gespreksvoering als in de uitvoering van diensten. Het is aantrekkelijk om hierbij met gesloten beurs te werken. Start met diensten en producten die al op de plank liggen. En uiteindelijk: gewoon doen! Begin met kleinschalig experimenteren en pak door waar je kleine successen boekt. Valkuilen Te lang wachten op besluitvorming of alles in kannen en kruiken willen hebben. Uiteindelijk moet je ervaringen opdoen en experimenteren. Denken dat je met gezondheidsbevordering op de werkplek een goudmijn aanboort. Op de markt zijn veel spelers actief (commercieel, arbodiensten, verzekeraars) en het is niet zo dat alle bedrijven staan te springen om leefstijlactiviteiten. Te direct zijn in de gespreksvoering. Tast eerst af welke informatie de organisatie waarmee je in gesprek bent wel/niet wil delen GEZONDHEIDSBEVORDERING OP DE WERKPLEK Pagina 8 van 9

9 Hoe verder? Het komend half jaar geeft de GGD Hollands Midden dit thema verder vorm. Deze periode wordt benut om de aanpak verder te ontwikkelen en ervaring op te doen met de aanpak richting bedrijven. Naast een intern traject streeft de GGD om in deze periode minimaal 8 adviesgesprekken met bedrijven te voeren waaruit minimaal 2 externe trajecten volgen. Meer informatie: De GGD Hollands Midden deelt haar ervaringen op GGD Kennisnet in de groep gezondheidsbevordering in de setting werk. Binnenkort verschijnt daar ook het aanbodgidsje van de GGD HM. Contactpersoon: Caroline Kruyt, GGD Hollands Midden GEZONDHEIDSBEVORDERING OP DE WERKPLEK Pagina 9 van 9

Ondersteuning door GGD West Brabant aan bedrijven bij duurzame inzetbaarheid

Ondersteuning door GGD West Brabant aan bedrijven bij duurzame inzetbaarheid Ondersteuning door GGD West Brabant aan bedrijven bij duurzame inzetbaarheid A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11 F 030

Nadere informatie

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers e-arbo HumanCapitalCare HumanCapitalCare wil werkgevers en werknemers ondersteunen en adviseren op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Omdat energieke en productieve medewerkers de motor zijn

Nadere informatie

BRAVO Company Check. 1. Algemeen gezondheidsmanagement

BRAVO Company Check. 1. Algemeen gezondheidsmanagement BRAVO Company Check Ter informatie Met deze vragenlijst kunt u nagaan aan welke leefstijl factoren aandacht besteedt kan worden voor uw bedrijf. Gezonde en vitale werknemers verzuimen minder en zijn productiever.

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet Nieuwe Arbowet Waarom is er een Arbowet? Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen

Nadere informatie

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Workshop: VOORt methodiek en alcoholmatigingprojecten

Workshop: VOORt methodiek en alcoholmatigingprojecten Workshop: VOORt methodiek en alcoholmatigingprojecten A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl

Nadere informatie

SITA Vitaal. Appeltje Eitje. Roel Botter. Inhoud. 1. Aanleiding 2. Programma Appeltje Eitje 3. Resultaten 4. Vervolg 5. Partners/stakeholders

SITA Vitaal. Appeltje Eitje. Roel Botter. Inhoud. 1. Aanleiding 2. Programma Appeltje Eitje 3. Resultaten 4. Vervolg 5. Partners/stakeholders SITA Vitaal Appeltje Eitje Roel Botter Inhoud 1. Aanleiding 2. Programma Appeltje Eitje 3. Resultaten 4. Vervolg 5. Partners/stakeholders 2 1 1. Aanleiding Vergrijzing en ontgroening krappe arbeidsmarkt

Nadere informatie

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen!

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen! 1 Checklist Nieuwe Arbowet: Weet wat u moet regelen! De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Dat lijkt nog ver weg, maar er verandert veel, dus moet u tijdig aan de slag. Met deze handige

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center Duurzame Inzetbaarheid Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center 1 Hoera! We worden steeds ouder Vergrijzing en ontgroening Ook op de arbeidsmarkt Gevolgen Uitstroom expertise,

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015

Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015 Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015 Rob Gründemann Lector Hogeschool Utrecht Suzanne Jungjohann HR directeur Delta Lloyd Opzet presentatie

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Click, call, face: moderne arbodienstverlening in 2014?

Click, call, face: moderne arbodienstverlening in 2014? Click, call, face: moderne arbodienstverlening in 2014? Saaz-Unie voorjaarsconferentie Modern Times 2 april 2009 Oegstgeest Workshop 10, 14.00 15.30 uur Gerard Evers, OSA Integraal gezondheidsmanagement:

Nadere informatie

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Cyril Litjens & Mohamed Mekkaoui MediWerk bv. MediWerk bv

Cyril Litjens & Mohamed Mekkaoui MediWerk bv. MediWerk bv Cyril Litjens & Mohamed Mekkaoui Wie zijn wij Onze dienstverlening Verzuim aanpak Gezondheidsmanagement: Keuringen & PMO s Safety & Consultancy Bedrijf in oprichting(16 april operationeel) Onze professionals:

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

Brede visie op kwaliteit van arbeid

Brede visie op kwaliteit van arbeid Brede visie op kwaliteit van arbeid Pauline Miedema, Vincent Vrooland De Arbowet kent vier kerndeskundigen. Twee jaar geleden was de Arbeids- & Organisatiedeskundige het minst bekend. Sinds organisaties

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Turbulente Arbeidstijden Tilburg, 12 september 2013

Turbulente Arbeidstijden Tilburg, 12 september 2013 De winst van duurzaam inzetbare medewerkers. Hoe organiseer ik dat? Turbulente Arbeidstijden Tilburg, 12 september 2013 Niels Mooij Gezond Transport Wanneer zwaaien mensen in uw bedrijf af? Wanneer is

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering op het werk

Gezondheidsbevordering op het werk Gezondheidsbevordering op het werk Els Wouters Senior Stafmedewerker WAI-congres, 18 juni 2013 1 VIGeZ: Wat? Het VIGeZ is een expertise- en servicecentrum dat strategieën, methodieken, advies en opleiding

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

Workshop Re-integratie op de werkvloer bij (langdurige) ziekte. «Ervaringen vanuit de praktijk»

Workshop Re-integratie op de werkvloer bij (langdurige) ziekte. «Ervaringen vanuit de praktijk» Workshop Re-integratie op de werkvloer bij (langdurige) ziekte «Ervaringen vanuit de praktijk» Mijn missie is: Samen met mensen met werkgerelateerde (hulp)vragen een nieuw perspectief vinden dat bijdraagt

Nadere informatie

Welkom aan tafel bij De Arbodienst. Een tafel waar u zelf uit de beste. gerechten een maaltijd kunt samenstellen die aansluit bij uw eigen

Welkom aan tafel bij De Arbodienst. Een tafel waar u zelf uit de beste. gerechten een maaltijd kunt samenstellen die aansluit bij uw eigen menu Samen aan tafel? Welkom aan tafel bij De Arbodienst. Een tafel waar u zelf uit de beste gerechten een maaltijd kunt samenstellen die aansluit bij uw eigen smaak. Met een gastvrije service voor kleine

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie

Genootschap. Verantwoord werken aan. Vitaliteit en inzetbaarheid

Genootschap. Verantwoord werken aan. Vitaliteit en inzetbaarheid Genootschap Verantwoord werken aan Vitaliteit en inzetbaarheid Landelijk werkende organisatie met 80 professionals in werkveld arbeid en gezondheid Bevorderen van de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Aan de slag met fysieke belasting! Hoe pak ik het aan?

Aan de slag met fysieke belasting! Hoe pak ik het aan? Aan de slag met fysieke belasting! Hoe pak ik het aan? Marjolein Douwes en Heleen de Kraker, TNO Met praktijkervaringenvan Frans van Eijk, Océ Technologies B.V. AGENDA 16.00 16.30 Aan de slag met fysieke

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Steeds meer instellingen breiden de zorgplannen voor cliënten uit met een beweegplan! Zo wordt bewegen een onderdeel van een bestaande

Nadere informatie

BURNIN. 29 april 2015. Allard Winterink Commercieel directeur Capabiliy. Geen burn out maar burn in!

BURNIN. 29 april 2015. Allard Winterink Commercieel directeur Capabiliy. Geen burn out maar burn in! BURNIN Geen burn out maar burn in! 29 april 2015 Allard Winterink Commercieel directeur Capabiliy Generatie Bedrijfsvoering actief ondersteunen bedrijfsvoering meer adviserende rol opzetten expertisecentrum

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Sectorplan Recreatie 2014-2016. Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal!

Sectorplan Recreatie 2014-2016. Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal! Sectorplan Recreatie 2014-2016 Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal! 02 Inhoud 1. Duurzame inzetbaarheid... 4 2. Baan je toekomst... 6 3. Sectorplan Recreatie... 10 3.1 Arbeidsmarktadvies...12 3.2

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma RIE als prestatieverhogend instrument Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma Opening Hoe tevreden ben jij over de RI&E in jouw organisatie Geef een cijfer van 1 tot 10 en licht

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Tiemen van der Worp Hoger Veiligheidskundige & Adviseur Ergonomie

Duurzame Inzetbaarheid. Tiemen van der Worp Hoger Veiligheidskundige & Adviseur Ergonomie Duurzame Inzetbaarheid Tiemen van der Worp Hoger Veiligheidskundige & Adviseur Ergonomie Waarom dit onderwerp? Aanleiding(en) Getriggerd door lezing bij KU Leuven. In België wettelijke plicht om de werkgelegenheidsgraad

Nadere informatie

Workshop Gezonde School GGD Kennemerland

Workshop Gezonde School GGD Kennemerland Workshop Gezonde School GGD Kennemerland Opzet bijeenkomst Voorstellen Achtergrond Gezonde School Meerwaarde Gezonde School Uitwerking Gezonde School Gunningschool Vervolg Vragen Voorstelrondje Associatie-oefening

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering OVEREENKOMST PROJECTPLAN Voorbeeld: Zorgcombinatie Noorderboog Naam BRAVO project: Fit4Work Zorgcombinatie Noorderboog biedt ziekenhuiszorg, verpleging en verzorging in de regio Meppel en Steenwijkerland.

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Opzet Business Case depressiepreventie (BC dp) Waarom Hoe Veerkracht initiatieven Hoe nu verder in ZHN? GGD NL,

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Present! Gemak in gezondheidsmanagement

Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present Met Present! krijgt u toegang tot een ruime keuze aan gezondheidsdiensten en vitaliteitsproducten. Via één tool kunt u alles regelen: van inzicht, advies

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE HANDREIKING LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Present. Van verzuim naar gezondheidsmanagement

Present. Van verzuim naar gezondheidsmanagement Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Gezond Ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het is een investering die altijd winst oplevert. Gezonde

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Arbo trends en ontwikkelingen. Landelijke Arbocongres

Arbo trends en ontwikkelingen. Landelijke Arbocongres Arbo trends en ontwikkelingen Vergezichten en praktische tips Koen Langenhuysen Landelijke Arbocongres 24 oktober 2011 5 dagthema s: Arbocatalogus; Hoe nu verder? Duurzame inzetbaarheid; Noodzaak en aanpak;

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Langer doorwerken. Resultaten van een narratief onderzoek naar de visie van werkgevers en pensioenfondsen op. langer doorwerken

Langer doorwerken. Resultaten van een narratief onderzoek naar de visie van werkgevers en pensioenfondsen op. langer doorwerken Langer doorwerken Resultaten van een narratief onderzoek naar de visie van werkgevers en pensioenfondsen op langer doorwerken In opdracht van: Towers Watson Auteurs: Lucie Hasková Merel van Krieken Eline

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Tijdens het derde Pon Fit sympositum Bedrijf van de toekomst is de deelnemers gevraagd via een SMS antwoord te geven op drie vragen:

Tijdens het derde Pon Fit sympositum Bedrijf van de toekomst is de deelnemers gevraagd via een SMS antwoord te geven op drie vragen: Tijdens het derde Pon Fit sympositum Bedrijf van de toekomst is de deelnemers gevraagd via een SMS antwoord te geven op drie vragen: Wat heb jij gedaan om 97,5% inzetbaarheid te realiseren? Waarom is 97,5%

Nadere informatie

Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP)

Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP) Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP) Vergrijzing personeelsbestand 2012: aandeel > 50 jaar 50% of meer Actie noodzakelijk Stijgende leeftijd leidt tot meer verzuim Nadelig voor werknemer:

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek Preventief Medisch Onderzoek vragenlijstonderzoek 1. Inleiding De vragenlijst Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is ontwikkeld voor een snelle en betrouwbare analyse naar gezondheidsaspecten in relatie

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Formulier 3; Verantwoording advies op maat-traject uit de eerste ronde #Jeugdimpuls

Formulier 3; Verantwoording advies op maat-traject uit de eerste ronde #Jeugdimpuls Formulier 3; Verantwoording advies op maat-traject uit de eerste ronde #Jeugdimpuls Dit formulier is het derde en laatste formulier in de verantwoording van de ronde 2012. Hiermee legt u verantwoording

Nadere informatie

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Agressie op de werkvloer Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Programma Inleiding Inventarisatie Wettelijke kaders Rol en taak ondernemingsraad Naar een duurzame inzetbaarheid Agressie en geweld:

Nadere informatie

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel FKB Textielgroothandel Veerkracht Duurzame Inzetbaarheid & Scholing binnen de cao voor textielgroothandel Fonds Kollektieve Belangen (FKB) Textielgroothandel Toelichting bij cao Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD!

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing BEDRIJFSZORGPAKKET Belangrijk aandachtspunt Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijven voor werkgevers een belangrijk aandachtspunt.

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen

NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen Introductie Stel je hebt een mooie baan, je staat actief in het leven en je wordt getroffen door hersenletsel. Hoe vanzelfsprekend is het

Nadere informatie