Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard"

Transcriptie

1 Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard onderworpen aan de goedkeuring van de Bank van De Post Persoonlijke gegevens: Dhr Mevr Juffr xxx ref xxx BARCODE Voornaam: Naam: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Straat, nr en bus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x Postnummer: xxxx Plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tel. thuis Tel. werk Codenummer van de postentiteit* Geboortedatum en plaats Burgerl. staat Gehuwd Samenwonend Ongehuwd Echtgescheiden Feitelijk gescheiden Weduw(e)naar Aantal personen ten laste Nationaliteit Nr. identiteitskaart Taal N F D Rijksregisternummer Postchequerekeningnummer: Ik heb reeds: MasterCard Visa Diners Amexco POSTBUDGET Ik ben: eigenaar huurder samenwonend inwonend Woonachtig sedert: Sinds <1 jaar >1 jaar Beroepsgegevens: Arbeider Bediende Zonder beroep Gepensioneerd Personeel van De Post Vrij beroep Zelfstandige activiteit:... Andere preciseren:... Naam van werkgever of van Pensioenkas Postnummer Plaats Sinds Aanvrager: exact bedrag: echtgeno(o)t(e) offsamenwonend: Netto maandel. beroepsinkomen EUR EUR Andere maandelijkse inkomens EUR EUR Lasten: huur of hypotheek EUR EUR Alimentatiegeld EUR EUR Andere kredieten EUR EUR Gevraagde uitgavenlimiet: EUR EUR EUR EUR Ik wens gespreide betalingen via een kredietopening Ik wens een totale maandelijkse betaling Aanvraag voor een bijkomende kaart (Deze rubriek wordt enkel ingevuld indien een nieuwe cliënt onmiddellijk een bijkomende kaart wenst). Ik wens een bijkomende kaart voor de hieronder aangeduide persoon. De uitgaven gedaan met deze kaart worden op de uitgavenstaat van de hoofdkaart gefactureerd. Voornaam Naam Geboortedatum Geboorteplaats Handtekening van de 2de kaarthouder, Ik bevestig dat alle inlichtingen op dit formulier juist en volledig zijn. Datum: Handtekening van de aanvrager, Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen en verwerkt door de Bank van De Post NV (Koloniënstraat 56, 1000 Brussel) met het oog op het beheer van contractuele relaties en commerciële promoties voor haar producten en door De Post NV van publiek recht (verdeler - WTC II Antwerpsesteenweg Brussel) voor de uitvoering van de diensten alsook voor de commerciële promotie van de andere producten die door haar verdeeld worden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 hebt u toegang tot de gegevens met betrekking tot uzelf en, indien nodig, kunt u er de aanpassing of verwijdering van vragen alsook u verzetten tegen het gebruik ervan voor Direct Marketing doeleinden, door een ondertekend en gedateerd verzoek met een fotokopie van uw identiteitskaart te richten tot de Verantwoordelijken voor de verwerking. Indien u dat wenst kunt u zich ook verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor Direct Marketing doeleinden door het volgende vakje aan te kruisen : * De Post, N.V. van publiek recht. Maatschappelijke zetel: Muntcentrum, 1000 Brussel, verdeelt en is kredietbemiddelaar voor de producten van de Bank van De Post Naamloze Vennootschap Koloniënstraat Brussel H.R. Brussel B.T.W. BE Bankrekening: KWESTIE VAN GEZOND VERSTAND

2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EEN AANBOD VAN KREDIETOPENING GEKOPPELD AAN EEN MASTERCARD STANDAARD De bijzondere voorwaarden in verband met de MasterCard Standaard welke de Kredietnemer verklaart te hebben ontvangen, gelezen en goedgekeurd, zijn van toepassing tenzij uitdrukkelijk andersluidende bepaling hierna. TERMINOLOGIE Artikel 1 In deze voorwaarden worden de volgende termen gebruikt : De Kredietgever = Bank van De Post NV - emittent van de Kaart. De Kaart = de MasterCard Standaard-kaart. De Kredietnemer = de kaartrekeninghouder, d.i. de persoon op wiens naam een kaartrekening werd geopend bij de Vennootschap. De Vennootschap = Bank Card Company NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, vennootschap belast met de administratieve verwerking en het beheer van de verrichtingen uitgevoerd met de MasterCard Standaard, uitgegeven door de Kredietgever. De Vennootschap handelt in naam van en voor rekening van de Kredietgever. FINANCIËLE VOORWAARDEN Artikel 2 Toekenning van het krediet De Kredietgever staat aan de Kredietnemer een heropneembaar krediet toe waarvan het bedrag vermeld wordt in het aanbod van kredietopening. Gebruikswijze van het krediet Het krediet kan worden opgenomen door middel van de Kaart uitgegeven door de Kredietgever volgens de modaliteiten vermeld in de bijzondere voorwaarden betreffende de MasterCard Standaard. Terugbetaling van het krediet 1. De Vennootschap stuurt iedere maand een overzicht (hierna de "uitgavenstaat" genoemd) naar de Kredietnemer met : de overdracht van de vorige maand ; de door de Vennootschap opgetekende verrichtingen sedert de opmaak van de vorige uitgavenstaat ; de terugbetalingen die in de loop van de maand door de Kredietnemer zijn verricht ; de verschuldigde interesten ; het te betalen minimumbedrag: 10 % van [het bedrag van de overdracht van de vorige maand + de verrichtingen, opgetekend door de Vennootschap sedert de opmaak van de vorige uitgavenstaat - de terugbetalingen verricht tijdens de maand + in voorkomend geval, de kosten en commissies voor geldopnames + in voorkomend geval, de kaartbijdrage + verschuldigde interesten], met een minimum van 25 EUR ; de limietdatum voor de bijkomende terugbetalingen om het saldo te bepalen waarvan sprake in Het schuldsaldo op de limietdatum geeft aanleiding tot de aanrekening van interesten, berekend tegen de debetrentevoet waarvan hierna sprake. Debetrente De debetrente waarvan het percentage is vermeld in de bijzondere voorwaarden, is variabel. De debetrente wordt berekend op het schuldsaldo van de laatste uitgavenstaat op de limietdatum (inclusief het verschuldigde bedrag, de vervallen interesten en de aangerekende kosten). Die berekening steunt op de data van opmaak van de uitgavenstaten die aanleiding geven tot schuldhernieuwing. In geval van wijziging van de rentevoet zal de Kredietnemer vooraf schriftelijk worden ingelicht, in voorkomend geval door middel van een uitgavenstaat. Duur en beëindiging van het krediet 1. De kredietopening wordt voor onbepaalde duur toegestaan. 2. Iedere partij kan aan de overeenkomst een einde maken mits een opzeggingstermijn van 3 maanden wordt betekend bij ter post aangetekend schrijven. Die opzegging gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aangetekende opzeggingsbrief werd verzonden. Na afloop van die opzeggingstermijn worden alle krachtens de kredietopening nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar. 3. Gelet op het feit dat de Kredietgever dit aanbod doet op grond van de door de Kredietnemer verstrekte gegevens kan hij, indien blijkt dat die gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, de ontbinding van de overeenkomst voor de rechter vorderen in toepassing van art. 95 van de wet van op het consumentenkrediet. 4. De beëindiging van het krediet geeft geen recht op terugbetaling, zelfs geen gedeeltelijke terugbetaling van de kosten die inherent zijn aan de kredietopening. Niet-naleving van de verplichtingen door de Kredietnemer 1. Iedere overschrijding van de toegestane kredietopening moet onmiddellijk worden geregulariseerd en wel zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. De Kredietgever mag de volledige terugbetaling van het overschreden bedrag eisen in geval van overschrijding van het kredietplafond. Voor iedere vertraging in de betaling van het maandelijkse minimumbedrag, alsook voor iedere vertraging in de terugbetaling van elke overschrijding op het toegestane kredietbedrag, zal de Kredietgever het recht hebben, nalatigheidsinteresten te eisen tegen het percentage, vermeld in de bijzondere voorwaarden en berekend op het vervallen en onbetaald gebleven kapitaal. Bovendien zal de Kredietgever de terugbetaling van de kosten van aanmaning en van ingebrekestelling kunnen vorderen tot een bedrag van 7,50 EUR per maandelijkse periode, verhoogd met de portokosten. 2. Indien de Kredietgever over aanwijzingen beschikt waaruit hij kan afleiden dat de Kredietnemer zijn verplichtingen niet meer zal kunnen nakomen (meer bepaald in geval van opzegging van de domiciliëringsopdracht), behoudt hij zich het recht voor, het krediet op te schorten mits aan de Kredietnemer een opzeggingstermijn van 7 werkdagen wordt betekend bij ter post aangetekend schrijven. 3. Indien de Kredietnemer een achterstel van betaling heeft voor minstens twee vervaldagen of van 20 % van het totale terug te betalen bedrag en één maand na de afgifte bij de post van een aangetekend schrijven met de ingebrekestelling nog steeds niet heeft betaald, mag de Kredietgever de onmiddellijke betaling eisen van het schuldsaldo en van de totale kostprijs van het vervallen en niet betaalde krediet. 4. In geval van onmiddellijke opeisbaarheid zal de Kredietgever : nalatigheidsinteresten aanrekenen, berekend op het schuldsaldo. Het percentage van de nalatigheidsinterest zal gelijk zijn aan het jongste toegepaste debetrentetarief, vermeerderd met een coëfficiënt van 10 % een forfaitaire vergoeding aanrekenen van 10 % van het schuldsaldo voor de eerste schijf van EUR en van 5% van het schuldsaldo boven het bedrag van die eerste schijf. BPO563-01/03 - Code ERP

3 De vergoeding en de interesten zijn wederkerig ingeval de Kredietgever in gebreke blijft bij de vervulling van zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst. 5. Afstand van schuldvorderingen : Onverminderd de toepassing van artikel 14 van de Algemene Bankvoorwaarden ondertekent de Kredietnemer een afzonderlijke akte van afstand van het overdraagbare en voor beslag vatbare deel van zijn bezoldigingen en uitkeringen, bepaald in de artikelen 1409 en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek. MOGELIJKHEID VAN OVERDRACHT EN INDEPLAATSSTELLING Artikel 3 De Kredietgever behoudt zich het recht voor, haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen of een derde hiervoor geheel of gedeeltelijk in de plaats te stellen. In de beide gevallen wordt de Kredietnemer hiervan schriftelijk in kennis gesteld. WETTELIJKE BEPALINGEN Artikel 4 De hierna vermelde artikelen zijn die van de wet op het consumentenkrediet van 12 juni DE CONSUMENT MAG GEEN WISSELBRIEVEN OF ORDERBRIEFJES ONDERTEKENEN OM DE BETALING TE BELOVEN OF TE WAARBORGEN VAN ZIJN VERBINTENISSEN OP GROND VAN DE KREDIETOVEREENKOMST. EVENMIN MAG HIJ CHEQUES UITSCHRIJVEN TER WAARBORG VAN ZIJN VERBINTENISSEN OP GROND VAN EEN KREDIETOVEREENKOMST (art.14, 4, 3 ). Buiten de debetrente en de kosten die uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn bepaald, mogen geen kosten noch vergoedingen worden geëist, de bedongen vergoedingen bij niet-uitvoering van de overeenkomst uitgezonderd (art. 58, 2, 5 ). Artikel 18 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet bepaalt : 1. Behalve wat de verkoop op afbetaling en de financieringshuur betreft, heeft de consument het recht om, binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de ondertekening van de overeenkomst, van de overeenkomst af te zien wanneer deze gesloten werd op de dag vanaf welke het aanbod geldig is, overeenkomstig art. 14, 4, De consument heeft het recht van de overeenkomst af te zien binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de ondertekening van het contract, wanneer de overeenkomst gesloten werd in aanwezigheid van beide partijen buiten de onderneming van de Kredietgever of de kredietbemiddelaar. 3. Wanneer de consument van de kredietovereenkomst afziet, brengt hij de Kredietgever hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte. De uitoefening van dit recht verplicht de consument gelijktijdig tot teruggave aan de Kredietgever van de ontvangen of door hem overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst gebruikte bedragen, pro rata temporis. Geen enkele vergoeding mag, ingevolge het afzien van de overeenkomst door de consument, geëist worden en het voorschot dat betaald werd in het raam van een overeenkomst tot verkoop op afbetaling wordt hem teruggestort binnen dertig dagen volgend op dat afzien van de overeenkomst. De in 3 op het einde van de 2 alinea bedoelde bedragen worden geacht vermeerderd te zijn met de interesten pro rata temporis en met de eventuele kosten en vergoedingen. Geraadpleegde bestanden (art. 14, 3, 9 en 10 ) het bestand van de Bank van De Post NV, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel ; de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel; de Centrale voor de Uitwisseling van Gegevens over het Risico van de leden van de Koninklijke Beroepsvereniging voor het Krediet, Blijde Inkomstlaan 12, 1040 Brussel. Centrale voor kredieten aan particulieren 1. Deze overeenkomst maakt het voorwerp uit van registratie in de centrale voor kredieten aan particulieren overeenkomstig artikel 3, 1, 1 of 2 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de centrale voor kredieten aan particulieren. 2. De Kredietnemer aanvaardt dat zijn wanbetalingen worden gemeld aan de Centrale voor de Uitwisseling van Gegevens over het Risico van de leden van de Koninklijke Beroepsvereniging voor het Krediet, Blijde Inkomstlaan 12, 1040 Brussel. 3. De wet verplicht de Kredietgever om de wanbetalingen van de Kredietnemer te registreren bij de Centrale voor kredieten aan Particulieren. 4. De Kredietnemer erkent geïnformeerd te zijn dat zijn eventuele wanbetalingen meegedeeld worden aan de personen die voorzien zijn in artikel 69 4 van de wet van 12 juni 1991 en in het bijzonder aan de Centrale voor Uitwisseling van Gegevens over het Risico van de leden van de Koninklijke Beroepsvereniging, Blijde Inkomstlaan 12, 1040 Brussel. Gegevensverwerking Onverminderd de toepassing van artikel 10 van de Algemene Bankvoorwaarden worden de persoonsgegevens betreffende de Kaarthouder en/of de Kaartrekeninghouder, door hem/hen of door derden verstrekt, waaronder de gegevens betreffende de door hem/hen met de Kaart uitgevoerde verrichtingen, opgenomen in een of meer bestanden van de Bank van De Post. De Vennootschap beheert de bestanden. Deze gegevens worden door de Kredietgever en door de Vennootschap gebruikt voor de voorbereiding en het beheer van de relatie met de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder ter voorkoming en bestrijding van misbruiken. Zij worden door de Kredietgever gebruikt voor haar commerciële doeleinden. De cliënt kan zijn rechten m.b.t. deze gegevens uitoefenen zoals vermeld in artikel 10 van de Algemene Bankvoorwaarden. BPO563

4 BIJZONDERE VOORWAARDEN MASTERCARD STANDAARD De huidige bijzondere voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beschikking, van toepassing op de MasterCard Standaard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in voorzien is, zijn de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing. De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de huidige bijzondere voorwaarden voor de ondertekening van het contract. Zij treden er zonder voorbehoud tot toe. TERMINOLOGIE Artikel 1 In de onderstaande voorwaarden worden volgende termen gebruikt : De Bank = de Bank van De Post NV, uitgever van de Kaart. De Vennootschap = Bank Card Company NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, tel. 02/ , vennootschap door de Bank belast met de administratieve verwerking en het beheer van de verrichtingen gedaan met de MasterCard-kaart, uitgegeven door de Bank. De Kaart = MasterCard Standaard-kaart uitgegeven door de Bank, is een kredietkaart voorzien van een magneetstrook waarmee men in het kader van de gebruikslijn die overeengekomen werd door de Bank en de Kaartrekeninghouder elektronisch geldmiddelen kan overmaken binnen de limieten en onder de voorwaarden die hierna beschreven worden. De Kaarthouder = de natuurlijke persoon op wiens naam en voor wiens gebruik de Bank een MasterCard heeft uitgegeven. De Kaartrekeninghouder = de persoon op wiens naam een kaartrekening werd geopend bij de Vennootschap. TOEKENNING VAN DE KAART Artikel 2 De Bank beslist over de toekenning van de Kaart en uitgavenlimiet toegekend op de kaartrekening. De toekenning van de Kaart is steeds afhankelijk van de ondertekening van een akte van overdracht van schuldvordering. De Bank kan niet gedwongen worden tot de toekenning van een Kaart en moet de reden van een eventuele negatieve beslissing niet meedelen. De Kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Kaarthouder tekent zijn Kaart onmiddellijk bij ontvangst ervan met onuitwisbare inkt. De Kaart mag uitsluitend door de houder ervan worden gebruikt, overeenkomstig de voorwaarden die geldig zijn op het moment van gebruik en binnen de gebruikslimiet toegestaan op de kaartrekening. De verschillende gebruikslimieten die op de kaartrekening kunnen toegekend worden zijn door de Bank vastgesteld op EUR, EUR, EUR of EUR. De houder van een kaartrekening kan een wijziging van zijn gebruikslimiet aan de Bank aanvragen. Elke aanvraag tot wijziging moet overeenstemmen met één van de limieten die door de Bank bepaald werden en zal door de Bank onderzocht worden. De Bank kan een aanvraag tot verhoging van een toegekende gebruikslimiet weigeren zonder dit te moeten rechtvaardigen. Elke limietwijziging wordt aan de Kaartrekeninghouder meegedeeld. In het geval hij een kredietopening geniet verbonden aan zijn Kaart zal een nieuw kredietaanbod voor goedkeuring aan hem voorgelegd worden. BIJKOMENDE KAART EN ENIGE REKENING Artikel 3 Op verzoek van de Kaartrekeninghouder kan de Bank een Kaart uitgeven aan elke persoon die door de Kaartrekeninghouder wordt aangeduid en van hem de toelating krijgt om de Kaart op zijn kaartrekening te gebruiken. De Kaartrekeninghouder is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling van elk debetsaldo dat voorkomt op de verschillende uitgavenstaten. De Kaarthouder is op zijn beurt met de Kaartrekeninghouder hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling van elk bedrag dat werd uitgegeven met de Kaart waarop zijn naam is vermeld. GEHEIME CODE (PIN) Artikel 4 Een geheime code, een persoonlijke en vertrouwelijke identificatiecode overeenstemmend met de Kaart wordt onder gesloten envelop en afzonderlijk van de verzending van de Kaart naar de Kaarthouder gezonden die hij zal vernietigen nadat hij de code heeft gememoriseerd. De Bank neemt maatregelen om het vertrouwelijk karakter van de geheime code te waarborgen. De geheime code kan door de Kaarthouder naar believen worden gewijzigd maar geheel onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Voor de verrichtingen die met de Kaart uitgevoerd worden waarvoor de geheime code vereist is, vervangt de geheime code de geschreven handtekening en vormt de elektronische handtekening van de Kaarthouder. BESCHRIJVING VAN HET GEBRUIK Artikel 5 Betalingen van producten en diensten (met sales voucher of ticket) De Kaart geeft de houder ervan de mogelijkheid producten en diensten te betalen die aangeboden worden door handelaars en ondernemingen aangesloten bij het MasterCard-net. De Kaarthouder biedt daartoe zijn Kaart aan en ondertekent een borderel (sales voucher) dat hem door de aangesloten handelaar of onderneming wordt voorgelegd. Afhalingen van contanten aan automatische loketten (met geheime code (PIN) Met zijn Kaart en zijn geheime code kan de Kaarthouder zowel in België als in het buitenland, geld opvragen aan de automatische loketten die aangesloten zijn op het MasterCard-net. Bij deze geldopnemingen moet de Kaart in het apparaat gebracht worden voor de elektronische identificatie ervan en de geheime code moet ingebracht worden op het toetsenbord. In België zijn de afhalingen beperkt tot 600 EUR per dag, in het buitenland tot 600 EUR per periode van 4 opeenvolgende dagen met een maximum van EUR per periode van 7 opeenvolgende dagen. Opnemingen van contanten bij bankagentschappen en wisselagenten Mits voorlegging van de Kaart en ondertekening van een borderel geeft de Kaart aan de houder ervan de mogelijkheid contanten op te nemen in het buitenland bij bank- en wisselagentschappen en in België bij bepaalde wisselagenten. Transacties op afstand (met mededeling van gegevens) In het geval de Kaarthouder producten of diensten koopt die via het kanaal van een communicatietechniek op afstand (telefoon, brief, fax, Internet) verkocht worden vormt enkel het feit van de mededeling van het nummer en de vervaldatum van de Kaart door de Kaarthouder, een betaalopdracht door de Kaarthouder aan de Vennootschap ten gunste van de handelaar. In BPO442-01/03 - Code ERP

5 geval van betwisting door de Kaarthouder behoudt de Vennootschap zich het recht voor, na onderzoek van de betwiste betalingsopdracht en mits voorlegging van bewijzen van de opdracht die gegeven werd, de verrichting in rekening te brengen van de Kaarthouder, behoudens tegengesteld bewijs aangeleverd door de Kaartrekeninghouder. In geval van betwisting zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd en is de Belgische wet van toepassing. De Kaarthouder is als enige verantwoordelijk voor de mededeling van zijn kaartgegevens, indien het doel van deze mededeling niet de onmiddellijke aankoop is van goederen of diensten (reservaties, waarborgen, huur, emergency check out,...). Elke vraag om terugbetaling als gevolg van dergelijke mededeling kan enkel gericht worden aan de handelaar. Alle verrichtingen uitgevoerd met de Kaart zijn beperkt tot het beschikbare saldo op de kaartrekening. AANVAARDING VAN DE KAART Artikel 6 De Bank en / of de Vennootschap kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien een aangesloten handelaar, onderneming of bank, de Kaarthouder niet toestaat zijn Kaart te gebruiken tenzij in geval van bedrog of grove fout van hen of van een van hun personeelsleden of gevolmachtigden. Elk conflict of elke betwisting tussen de Kaarthouder en de handelaar moet uitsluitend tussen hen geregeld worden. De Vennootschap noch de Bank kunnen aansprakelijk worden gesteld indien de Kaart om een of andere technische reden wordt geweigerd. De overeenkomst houdt voor de Bank en de Vennootschap in dit opzicht, enkel een middelenverbintenis in en geen resultaatverbintenis. Het bestaan van een conflict tussen de Kaarthouder en de handelaar ontslaat de Kaartrekeninghouder of de Kaarthouder niet van de verplichting om de Bank alle bedragen terug te betalen die ze als gevolg van het gebruik van de Kaart heeft betaald of zal moeten betalen. JAARLIJKSE BIJDRAGE EN COMMISSIES Artikel 7 De MasterCard-kaart wordt toegekend tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage. Indien er voor eenzelfde kaartrekening verscheidene Kaarten worden toegekend, is een bijdrage voor elke Kaart verschuldigd. De Kaartrekeninghouder geeft zijn toestemming voor de automatische en voorafgaande afhouding van die bijdrage(n) via een debitering, ingeschreven op de uitgavenstaat. De opzegging van de overeenkomst door de Kaartrekeninghouder zal in geen geval een terugbetaling van de jaarlijkse bijdrage tot gevolg hebben. Een opzegging van de overeenkomst door de Bank geeft desgevallend aanleiding tot de terugbetaling van de bijdrage pro rata temporis. De volgende diensten zijn of kunnen getarifeerd worden : De verrichtingen van elektronische overmakingen van geldmiddelen door middel van de Kaart ; De heruitgave van een nieuwe Kaart ter vervanging van een gestolen, een verloren of een beschadigde kaart ; De heruitgave van een geheime code. Voor elke geldopvraging in contanten in België of in het buitenland met de Kaart wordt een commissie in rekening gebracht op de uitgavenstaat. Voor elke transactie in het buitenland in deviezen die geen deel uitmaken van de deviezen van de EMU, kunnen verwerkingskosten worden aangerekend op het transactiebedrag en verrekend op de uitgavenstaat. De bedragen van de jaarlijkse bijdrage, de kosten van de commissies met betrekking tot de verrichtingen uitgevoerd met de Kaart, de kosten van de heruitgave van de Kaart of de code en de wisselmarge worden ter kennis gebracht van de cliënt conform artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden van de Bank. De Bank behoudt zich het recht voor dit tarief te wijzigen volgens de bepalingen opgenomen in artikel 17 van de huidige voorwaarden. UITGAVENSTAAT Artikel 8 Elke maand en indien de Kaart(en) gebruikt werd(en), stuurt de Vennootschap een uitgavenstaat naar de Kaartrekeninghouder. Deze uitgavenstaat vermeldt alle wettelijk vereiste informatie en herneemt o.a. de verrichtingen die door de Kaarthouder(s) met zijn (hun) Kaart(en) heeft (hebben) uitgevoerd, alsook de bewegingen op de kaartrekening die de Vennootschap sedert het opmaken van de vorige uitgavenstaat heeft opgetekend. Bovendien vermeldt de uitgavenstaat de verzenddatum aan de Kaartrekeninghouder van de volgende uitgavenstaat alsook de datum van afsluiting van de verrichtingen die op deze volgende uitgavenstaat zullen vermeld staan. Het te betalen bedrag dat in de uitgavenstaat vermeld staat, wordt van de betrokken financiële rekening gedebiteerd 8 dagen na de verzending van de uitgavenstaat. Iedere Kaarthouder of Kaartrekeninghouder verbindt er zich toe elke maand kennis te nemen van deze uitgavenstaat. Hij kan de Bank niet verwijten hem niet op de hoogte te hebben gehouden van de evolutie dan de kaartrekening. VERRICHTINGEN IN VREEMDE DEVIEZEN Artikel 9 De afhalingen en betalingen in vreemde deviezen worden naar de munt van de kaartrekening omgerekend tegen een koers die door de Vennootschap bepaald wordt en die gebaseerd is op de wisselkoers van de Europese Centrale Bank, zoals officieel gepubliceerd op de dag van ontvangst van de verrichtingen door de Vennootschap. BETALINGSMODALITEITEN Artikel 10 De Kaartrekeninghouder machtigt de Vennootschap onherroepelijk over te gaan tot de onmiddellijke betaling, via automatische debitering van de aangeduide financiële rekening, van het totale bedrag van de door de Vennootschap voorgelegde uitgavenstaat. De intrekking van die machtiging leidt ambtshalve tot de opschorting van het recht op gebruik van alle aan de kaartrekening verbonden Kaarten. De rekeninghouder verbindt er zich toe te zorgen voor voldoende dekking voor de betaling van de in de uitgavenstaat vermelde bedragen. In geval van ontoereikende dekking mag de Bank het recht op gebruik van alle aan de kaartrekening verbonden Kaarten opschorten. Voor elke vertraging in de betaling, alsook voor elke vertraging in de terugbetaling van elke overschrijding van het toegestane bedrag, heeft de Bank het recht nalatigheidsinteresten aan te rekenen tegen het percentage vermeld in het tarief waarvan sprake is in artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden van de Bank. Bovendien zal de Bank de terugbetaling mogen vorderen van de kosten van aanmaning en ingebrekestelling ten belope van 7,50 EUR per maandelijkse periode, vermeerderd met de portokosten. Indien de Kaartrekeninghouder de betalingsmodaliteiten niet zou naleven of zijn uitgavenlimiet zou overschrijden, behoudt de Bank zich bovendien het recht voor, onderhavig contract op te zeggen en de onmiddellijke betaling te eisen van alle nog verschuldigde bedragen, evenals de teruggave van alle aan de kaartrekening gekoppelde Kaarten. Voorts zal de Bank een nalatigheidsinterest aanrekenen, gelijk aan laatst toegepaste nalatigheidsintrest, vermeerderd met een coëfficiënt van 10% en een BPO442

6 forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het schuldsaldo voor de eerste schijf van EUR en van 5 % op het schuldsaldo boven het bedrag van die eerste schijf. Deze schadevergoeding en interesten zijn wederkerig indien de Bank haar verplichtingen, voortvloeiende uit dit contract, niet naleeft. In geval van kredietopening zullen de betalingsmodaliteiten worden beheerst door de bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van een aanbod van kredietopening gekoppeld aan de MasterCard-kaart. EIGENDOM VAN DE KAART Artikel 11 De Kaart blijft steeds eigendom van de Bank. Zij moet op het eerste verzoek van de Bank, om geldige reden, door de Kaarthouder of Kaartrekeninghouder terugbezorgd worden. HERNIEUWINGEN Artikel 12 Vóór de vervaldatum van de Kaart wordt aan de Kaarthouder een nieuwe Kaart afgeleverd, tenzij de Kaarthouder of de Kaartrekeninghouder de Bank twee maanden vóór de vervaldatum schriftelijk te kennen geeft dat hij de Kaart opzegt of de Bank zelf weigert een nieuwe Kaart toe te kennen. De Kaarthouder moet zijn nieuwe Kaart bij ontvangst onmiddellijk tekenen en de oude Kaart onmiddellijk vernietigen. VOORZORGS- EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN Artikel 13 De Kaarthouder verbindt er zich toe zijn Kaart zorgvuldig te bewaren, zijn geheime code strikt vertrouwelijk te houden en alle maatregelen te treffen om elk risico op misbruik van zijn Kaart of van zijn geheime code te vermijden. Met name moet hij zijn Kaart bij ontvangst ervan met balpen tekenen, zijn code memoriseren, deze nergens te noteren, deze op geen enkele wijze ter kennis brengen of ter beschikking stellen van derden. De Kaarthouder moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om zijn Kaart niet voor derden toegankelijk te maken. Hij moet zodra hij kennis genomen heeft van het verlies, diefstal of van elk risico op misbruik van zijn Kaart dit melden volgens de procedure die voorzien is in artikel 14. De Kaartrekeninghouder neemt alle maatregelen om deze feiten onmiddellijk te kunnen vaststellen. Indien hij zijn Kaart niet heeft ontvangen binnen de 8 dagen volgend op ontvangst van zijn geheime code, verwittigt de Kaarthouder onmiddellijk de Bank. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN DE KAARTHOUDER Artikel 14 De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder moeten hun Kaart gebruiken overeenkomstig de voorwaarden die de uitgave en het gebruik ervan beheren. De Kaarthouder verbindt er zich toe de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen die beschreven staan in artikel 13 strikt na te leven. De Kaarthouder mag een verrichting die hij met behulp van zijn Kaart heeft uitgevoerd niet herroepen, behoudens indien het bedrag niet gekend is op het ogenblik van het geven van de opdracht. Bij verlies, diefstal of wanneer hij kennis heeft van een risico op misbruik van zijn Kaart moet de Kaarthouder of de Kaartrekeninghouder de Vennootschap hiervan onmiddellijk per telefoon in kennis stellen op het nummer 070/ Dienst Card Stop. Deze verklaring kan gedaan worden 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Deze dienst zal aan de Kaarthouder een identificatienummer van zijn kennisgeving meedelen. Het telefoongesprek wordt geregistreerd door een geautomatiseerd systeem. De geregistreerde gegevens vormen het enige bewijsmiddel in geval van betwisting. De Kaarthouder of de Kaartrekeninghouder moet het verlies of de diefstal van zijn Kaart ook binnen 24 uur bij de politiediensten aangeven en het bewijs en de referenties van de aangifte aan de Vennootschap bezorgen indien deze daarom vraagt. De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder verbinden er zich ook toe om de Vennootschap alle nodige informatie voor het onderzoek mee te delen. De afhandeling van de schadegevallen volgend uit het misbruik van de Kaarten wordt door de Vennootschap gedaan voor rekening van de Bank. De Vennootschap zal alles in het werk stellen opdat geen enkele verrichting kan uitgevoerd worden met de gestolen of verloren Kaart eenmaal zij op de hoogte gesteld werd van het verlies of de diefstal volgens de voorgeschreven procedures. Een nieuwe Kaart en een nieuwe code worden overgemaakt aan de Kaarthouder tenzij hij de Dienst Card Stop uitdrukkelijk heeft verzocht zijn Kaart niet te hernieuwen. De Kaartrekeninghouder moet o.a. de Vennootschap verwittigen per telefoon op het nummer 02/ voor een verrichting die in België uitgevoerd werd en de Dienst Clienteel van de Vennootschap te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan, 9 voor een verrichting die in het buitenland uitgevoerd werd zodra hij er kennis van heeft, van de boeking op zijn uitgavenstaat van een verrichting waarvoor geen toestemming is gegeven alsook van elke fout of onregelmatigheid die hij in het beheer van de Kaart heeft vastgesteld. De betwistingen worden door de Vennootschap behandeld voor rekening van de Bank. Bij verlies of diefstal van een Kaart, zijn de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder aansprakelijk voor de gevolgen verbonden aan het verlies of de diefstal van de Kaart tot het op het ogenblik van de hierboven vermelde kennisgeving, tot een bedrag van 150 EUR behoudens indien de Kaarthouder met grove nalatigheid of frauduleus heeft gehandeld, in welk geval het bepaalde maximumbedrag niet van toepassing is. Wordt o.a. als grove nalatigheid beschouwd het feit dat men de hierboven beschreven veiligheidsmaatregelen niet heeft nageleefd. Na de kennisgeving, uitgevoerd overeenkomstig de hierboven vermelde beschikkingen, zijn de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder niet meer aansprakelijk voor de gevolgen verbonden aan het verlies of de diefstal van de Kaart, behalve indien de Kaarthouder frauduleus gehandeld heeft. De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder zijn niet aansprakelijk indien er misbruik gemaakt werd van de Kaart, zonder het akkoord van de Kaarthouder, zonder fysieke voorlegging van de Kaart en zonder elektronische identificatie van de Kaart behalve indien de Kaarthouder frauduleus gehandeld heeft. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN DE BANK Artikel 15 De essentiële gegevens van elke verrichting die met de Kaart uitgevoerd werd op een geldverdeler of op een betaalterminal worden op het moment van de verrichting geregistreerd. Deze registraties worden door de Vennootschap bewaard en kunnen aangeleverd worden op een leesbare manier op om het even welke standaard drager. Bij betwisting van een dergelijke verrichting door de Kaartrekeninghouder of door de Kaarthouder(s), legt BPO442

7 de Bank het bewijs voor dat de verrichting correct geregistreerd en geboekt werd en niet door een technische storing of een andere faling werd beïnvloed, op voorwaarde dat hij in kennis werd gesteld van de betwisting minder dan drie maanden na de mededeling van de uitgavenstaat met betrekking tot deze verrichting. De Bank levert op een geldige wijze dit bewijs door de aanlevering van het journaal met de instructies dat door het net opgemaakt werd en waarbij de visualisering ervan op om het even welke drager beschouwd wordt als een origineel document, onverminderd een tegengesteld bewijs dat geleverd wordt door de Kaartrekeninghouder of door de Kaarthouder. Onverminderd de verplichtingen en de aansprakelijkheden van de Kaarthouder en van de Kaartrekeninghouder die beschreven staan in onderhavige voorwaarden is de Bank aansprakelijk voor : de niet uitvoering of de gebrekkige uitvoering van de verrichtingen correct verricht met behulp van de Kaart, indien ingeleid op apparaten, terminals of met behulp van uitrusting die door de Bank werden aanvaard, en waarop hij al dan niet toezicht heeft ; de verrichtingen uitgevoerd zonder de toestemming van de Kaarthouder en elke fout of onregelmatigheid die begaan werd in het beheer van de kaartrekening en toe te schrijven aan de Bank ; in geval van namaak van de Kaart door een derde, voor het gebruik van de nagemaakte Kaart. In de gevallen waar de Bank aansprakelijk is, betaalt ze binnen de kortst mogelijke termijn het volgende terug : het bedrag van de verrichting die niet of gebrekkig uitgevoerd werd, eventueel verhoogd met de rente op dit bedrag ; het bedrag dat eventueel nodig is om de Kaartrekeninghouder weer in de positie te brengen waarin deze verkeerde alvorens de verrichting waarvoor geen toestemming was gegeven, geschiedde, vermeerderd met de eventuele rente op dit bedrag ; het bedrag dat eventueel nodig is om de Kaartrekeninghouder weer in de positie te brengen waarin deze verkeerde vóór het gebruik van de nagemaakte Kaart ; de eventuele andere financiële gevolgen, in het bijzonder het bedrag van de kosten die gedragen werden door de Kaarthouder voor het bepalen van de te vergoeden schade. EINDE VAN HET CONTRACT Artikel 16 De Bank kan ten allen tijde, in geval van geldige reden, onderhavig contract opzeggen en / of onmiddellijk een einde maken aan het recht van de Kaarthouder(s) om zijn(hun) Kaart te gebruiken. Alle Kaarten gekoppeld aan de opgezegde kaartrekening moeten onmiddellijk in twee worden geknipt en teruggezonden naar de Bank die elke aansprakelijkheid afwijst voor de verrichtingen die met de Kaart(en) worden uitgevoerd na de opzegging van het contract. Als gevolg van de opzegging van het contract wordt het volledige schuldsaldo onmiddellijk opeisbaar. De Bank kan ten allen tijde op schriftelijk verzoek van de Kaartrekeninghouder een of meer Kaarten annuleren. De Kaartrekeninghouder kan op elk moment huidig contract beëindigen. Hiertoe moet hij de aan de kaartrekening gekoppelde Kaarten uiterlijk binnen 8 dagen naar de Bank terugzenden voor annulering. In geval van annulering van Kaarten of van opzegging van de kaartrekening, blijft de Kaartrekeninghouder hoofdelijk aansprakelijk voor alle verrichtingen die met de Kaart(en) worden uitgevoerd totdat zij effectief aan de Bank zijn terugbezorgd en de Kaarthouder blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de uitgaven, verricht met de op zijn naam uitgegeven Kaart. De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder moeten evenwel het debetsaldo van de kaartrekening terugbetalen en alle overige verbintenissen respecteren die zij ten overstaan van de Bank hebben aangegaan in verband met het gebruik van de Kaart(en). De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder verbinden er zich toe een einde te maken aan alle abonnementen betaald via debitering van de Kaart. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN Artikel 17 De Bank behoudt zich het recht voor op elk moment de huidige bijzondere voorwaarden te wijzigen aan de hand van een bericht aan de Kaartrekeninghouder eventueel op een uitgavenstaat en dit twee maanden voor de betrokken wijziging van toepassing wordt. Indien de Kaart niet door de Kaarthouder ter annulatie teruggeven wordt of bij gebrek aan opzegging van het contract door de Kaartrekeninghouder binnen de twee maanden, zijn de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder erdoor verbonden. GEGEVENSVERWERKING Artikel 18 Onverminderd de toepassing van artikel 10 van de Algemene Bankvoorwaarden worden de persoonsgegevens betreffende de Kaarthouder en / of de Kaartrekeninghouder, door hem/hen of door derden verstrekt, waaronder de gegevens betreffende de door hem / hen met de Kaart uitgevoerde verrichtingen, opgenomen in een of meer bestanden van de Bank van De Post. De Vennootschap beheert de bestanden. Deze gegevens worden door de Bank en door de Vennootschap gebruikt voor de voorbereiding en het beheer van de relatie met de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder ter voorkoming en bestrijding van misbruiken. Zij worden door de Bank gebruikt voor haar commerciële doeleinden. De cliënt kan zijn rechten m.b.t. deze gegevens uitoefenen zoals vermeld in artikel 10 van de Algemene Bankvoorwaarden. RAADPLEGING VAN DE BESTANDEN Artikel 19 De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder geven de Bank de toelating de gegevens te consulteren die opgeslagen zijn in de Kredietencentrale voor Particulieren van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en deze van de Beroepsvereniging voor Kredieten, Blijde Inkomstlaan 12/4, 1040 Brussel alsook deze in haar eigen bestanden. De Kaartrekeninghouder stemt ermee in dat eventuele wanbetalingen meegedeeld worden aan de Centrale voor uitwisseling van gegevens over het risico van de leden van de Koninklijke Beroepsvereniging voor Kredieten, Blijde Inkomstlaan 12/4, 1040 Brussel. KLACHTEN EN GESCHILLEN Artikel 20 Onverminderd de bepalingen van artikel 14, kunnen de klachten met betrekking tot de Kaart gericht worden tot de Dienst Kwaliteit en Klachten van de Bank van De Post, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel. Onverminderd het verhaal in rechte, kunnen de klachten ook onderworpen worden aan de Ombudsman van de Belgische Vereniging der Banken, Ravensteinstraat 36 bus 5, 1000 Brussel indien de oplossing die door de Bank voorgesteld werd niet voldoet. BPO442

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING GEGEVENS WERKGEVER

MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING GEGEVENS WERKGEVER AANVRAAGFORMULIER MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING Naam van het bedrijf (max. 24 karakters): I N V U L L E N I N H O O F D L E T T E R S A. U. B. GEGEVENS

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Brussels Airlines MasterCard kaart Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling, van toepassing

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME Werknemer Bedrijfsgegevens INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME BEDRIJFSNUMMER: 11550000 FIRMANAAM: BROEDERS VAN LIEFDE SFID: / FAX DIT BLAD SAMEN MET DE INGEVULDE DOCUMENTEN DOOR NAAR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen Fortis Bank nv, hierna ook genoemd de

Nadere informatie

Specifiek Reglement DB Titanium Card

Specifiek Reglement DB Titanium Card Deutsche Bank Specifiek Reglement DB Titanium Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

I. ALGEMEEN DEFINITIES

I. ALGEMEEN DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE INSTRUMENTEN VOOR DE ELEKTRONISCHE OVERMAKING VAN GELDMIDDELEN UITGEGEVEN DOOR BNP PARIBAS FORTIS NV - MASTERCARD- EN VISAKAARTEN (geldig vanaf 15/04/2014) I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

Specifiek reglement DB Visa Card

Specifiek reglement DB Visa Card Deutsche Bank Specifiek reglement DB Visa Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

deze Algemene Voorwaarden; de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat;

deze Algemene Voorwaarden; de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat; MUSEUMKAART ALGEMENE VOORWAARDEN MUSEUMKAARTHOUDERS artikel 1 Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt. Zij worden met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE Artikel 1 Algemene informatie TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Technologiepark Zwijnaarde 19, 9052 Gent (Zwijnaarde), België, en met ondernemingsnummer BE0837960234

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, B.S.

Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, B.S. Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, B.S. 17 augustus 2002 Hoofdstuk I. Algemene bepaling Art. 1 Deze wet regelt

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene V 1. BINDENDE KRACHT Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, worden de betrekkingen tussen CARBOLIM en de verkoper beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, niettegenstaande

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849, organiseert op 6 mei,

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Tariefplan voor uw GSM: EPP Bank Delen

Tariefplan voor uw GSM: EPP Bank Delen Beste Bank Delen medewerker, Bank Delen heeft een overeenkomst afgesloten met Proximus waar u, als werknemer van Bank Delen, kan genieten van allerlei voordelen. Zo kunt u vanaf nu veel voordeliger mobiel

Nadere informatie