Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard"

Transcriptie

1 Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard onderworpen aan de goedkeuring van de Bank van De Post Persoonlijke gegevens: Dhr Mevr Juffr xxx ref xxx BARCODE Voornaam: Naam: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Straat, nr en bus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x Postnummer: xxxx Plaats: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tel. thuis Tel. werk Codenummer van de postentiteit* Geboortedatum en plaats Burgerl. staat Gehuwd Samenwonend Ongehuwd Echtgescheiden Feitelijk gescheiden Weduw(e)naar Aantal personen ten laste Nationaliteit Nr. identiteitskaart Taal N F D Rijksregisternummer Postchequerekeningnummer: Ik heb reeds: MasterCard Visa Diners Amexco POSTBUDGET Ik ben: eigenaar huurder samenwonend inwonend Woonachtig sedert: Sinds <1 jaar >1 jaar Beroepsgegevens: Arbeider Bediende Zonder beroep Gepensioneerd Personeel van De Post Vrij beroep Zelfstandige activiteit:... Andere preciseren:... Naam van werkgever of van Pensioenkas Postnummer Plaats Sinds Aanvrager: exact bedrag: echtgeno(o)t(e) offsamenwonend: Netto maandel. beroepsinkomen EUR EUR Andere maandelijkse inkomens EUR EUR Lasten: huur of hypotheek EUR EUR Alimentatiegeld EUR EUR Andere kredieten EUR EUR Gevraagde uitgavenlimiet: EUR EUR EUR EUR Ik wens gespreide betalingen via een kredietopening Ik wens een totale maandelijkse betaling Aanvraag voor een bijkomende kaart (Deze rubriek wordt enkel ingevuld indien een nieuwe cliënt onmiddellijk een bijkomende kaart wenst). Ik wens een bijkomende kaart voor de hieronder aangeduide persoon. De uitgaven gedaan met deze kaart worden op de uitgavenstaat van de hoofdkaart gefactureerd. Voornaam Naam Geboortedatum Geboorteplaats Handtekening van de 2de kaarthouder, Ik bevestig dat alle inlichtingen op dit formulier juist en volledig zijn. Datum: Handtekening van de aanvrager, Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen en verwerkt door de Bank van De Post NV (Koloniënstraat 56, 1000 Brussel) met het oog op het beheer van contractuele relaties en commerciële promoties voor haar producten en door De Post NV van publiek recht (verdeler - WTC II Antwerpsesteenweg Brussel) voor de uitvoering van de diensten alsook voor de commerciële promotie van de andere producten die door haar verdeeld worden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 hebt u toegang tot de gegevens met betrekking tot uzelf en, indien nodig, kunt u er de aanpassing of verwijdering van vragen alsook u verzetten tegen het gebruik ervan voor Direct Marketing doeleinden, door een ondertekend en gedateerd verzoek met een fotokopie van uw identiteitskaart te richten tot de Verantwoordelijken voor de verwerking. Indien u dat wenst kunt u zich ook verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor Direct Marketing doeleinden door het volgende vakje aan te kruisen : * De Post, N.V. van publiek recht. Maatschappelijke zetel: Muntcentrum, 1000 Brussel, verdeelt en is kredietbemiddelaar voor de producten van de Bank van De Post Naamloze Vennootschap Koloniënstraat Brussel H.R. Brussel B.T.W. BE Bankrekening: KWESTIE VAN GEZOND VERSTAND

2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EEN AANBOD VAN KREDIETOPENING GEKOPPELD AAN EEN MASTERCARD STANDAARD De bijzondere voorwaarden in verband met de MasterCard Standaard welke de Kredietnemer verklaart te hebben ontvangen, gelezen en goedgekeurd, zijn van toepassing tenzij uitdrukkelijk andersluidende bepaling hierna. TERMINOLOGIE Artikel 1 In deze voorwaarden worden de volgende termen gebruikt : De Kredietgever = Bank van De Post NV - emittent van de Kaart. De Kaart = de MasterCard Standaard-kaart. De Kredietnemer = de kaartrekeninghouder, d.i. de persoon op wiens naam een kaartrekening werd geopend bij de Vennootschap. De Vennootschap = Bank Card Company NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, vennootschap belast met de administratieve verwerking en het beheer van de verrichtingen uitgevoerd met de MasterCard Standaard, uitgegeven door de Kredietgever. De Vennootschap handelt in naam van en voor rekening van de Kredietgever. FINANCIËLE VOORWAARDEN Artikel 2 Toekenning van het krediet De Kredietgever staat aan de Kredietnemer een heropneembaar krediet toe waarvan het bedrag vermeld wordt in het aanbod van kredietopening. Gebruikswijze van het krediet Het krediet kan worden opgenomen door middel van de Kaart uitgegeven door de Kredietgever volgens de modaliteiten vermeld in de bijzondere voorwaarden betreffende de MasterCard Standaard. Terugbetaling van het krediet 1. De Vennootschap stuurt iedere maand een overzicht (hierna de "uitgavenstaat" genoemd) naar de Kredietnemer met : de overdracht van de vorige maand ; de door de Vennootschap opgetekende verrichtingen sedert de opmaak van de vorige uitgavenstaat ; de terugbetalingen die in de loop van de maand door de Kredietnemer zijn verricht ; de verschuldigde interesten ; het te betalen minimumbedrag: 10 % van [het bedrag van de overdracht van de vorige maand + de verrichtingen, opgetekend door de Vennootschap sedert de opmaak van de vorige uitgavenstaat - de terugbetalingen verricht tijdens de maand + in voorkomend geval, de kosten en commissies voor geldopnames + in voorkomend geval, de kaartbijdrage + verschuldigde interesten], met een minimum van 25 EUR ; de limietdatum voor de bijkomende terugbetalingen om het saldo te bepalen waarvan sprake in Het schuldsaldo op de limietdatum geeft aanleiding tot de aanrekening van interesten, berekend tegen de debetrentevoet waarvan hierna sprake. Debetrente De debetrente waarvan het percentage is vermeld in de bijzondere voorwaarden, is variabel. De debetrente wordt berekend op het schuldsaldo van de laatste uitgavenstaat op de limietdatum (inclusief het verschuldigde bedrag, de vervallen interesten en de aangerekende kosten). Die berekening steunt op de data van opmaak van de uitgavenstaten die aanleiding geven tot schuldhernieuwing. In geval van wijziging van de rentevoet zal de Kredietnemer vooraf schriftelijk worden ingelicht, in voorkomend geval door middel van een uitgavenstaat. Duur en beëindiging van het krediet 1. De kredietopening wordt voor onbepaalde duur toegestaan. 2. Iedere partij kan aan de overeenkomst een einde maken mits een opzeggingstermijn van 3 maanden wordt betekend bij ter post aangetekend schrijven. Die opzegging gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aangetekende opzeggingsbrief werd verzonden. Na afloop van die opzeggingstermijn worden alle krachtens de kredietopening nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar. 3. Gelet op het feit dat de Kredietgever dit aanbod doet op grond van de door de Kredietnemer verstrekte gegevens kan hij, indien blijkt dat die gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, de ontbinding van de overeenkomst voor de rechter vorderen in toepassing van art. 95 van de wet van op het consumentenkrediet. 4. De beëindiging van het krediet geeft geen recht op terugbetaling, zelfs geen gedeeltelijke terugbetaling van de kosten die inherent zijn aan de kredietopening. Niet-naleving van de verplichtingen door de Kredietnemer 1. Iedere overschrijding van de toegestane kredietopening moet onmiddellijk worden geregulariseerd en wel zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. De Kredietgever mag de volledige terugbetaling van het overschreden bedrag eisen in geval van overschrijding van het kredietplafond. Voor iedere vertraging in de betaling van het maandelijkse minimumbedrag, alsook voor iedere vertraging in de terugbetaling van elke overschrijding op het toegestane kredietbedrag, zal de Kredietgever het recht hebben, nalatigheidsinteresten te eisen tegen het percentage, vermeld in de bijzondere voorwaarden en berekend op het vervallen en onbetaald gebleven kapitaal. Bovendien zal de Kredietgever de terugbetaling van de kosten van aanmaning en van ingebrekestelling kunnen vorderen tot een bedrag van 7,50 EUR per maandelijkse periode, verhoogd met de portokosten. 2. Indien de Kredietgever over aanwijzingen beschikt waaruit hij kan afleiden dat de Kredietnemer zijn verplichtingen niet meer zal kunnen nakomen (meer bepaald in geval van opzegging van de domiciliëringsopdracht), behoudt hij zich het recht voor, het krediet op te schorten mits aan de Kredietnemer een opzeggingstermijn van 7 werkdagen wordt betekend bij ter post aangetekend schrijven. 3. Indien de Kredietnemer een achterstel van betaling heeft voor minstens twee vervaldagen of van 20 % van het totale terug te betalen bedrag en één maand na de afgifte bij de post van een aangetekend schrijven met de ingebrekestelling nog steeds niet heeft betaald, mag de Kredietgever de onmiddellijke betaling eisen van het schuldsaldo en van de totale kostprijs van het vervallen en niet betaalde krediet. 4. In geval van onmiddellijke opeisbaarheid zal de Kredietgever : nalatigheidsinteresten aanrekenen, berekend op het schuldsaldo. Het percentage van de nalatigheidsinterest zal gelijk zijn aan het jongste toegepaste debetrentetarief, vermeerderd met een coëfficiënt van 10 % een forfaitaire vergoeding aanrekenen van 10 % van het schuldsaldo voor de eerste schijf van EUR en van 5% van het schuldsaldo boven het bedrag van die eerste schijf. BPO563-01/03 - Code ERP

3 De vergoeding en de interesten zijn wederkerig ingeval de Kredietgever in gebreke blijft bij de vervulling van zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst. 5. Afstand van schuldvorderingen : Onverminderd de toepassing van artikel 14 van de Algemene Bankvoorwaarden ondertekent de Kredietnemer een afzonderlijke akte van afstand van het overdraagbare en voor beslag vatbare deel van zijn bezoldigingen en uitkeringen, bepaald in de artikelen 1409 en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek. MOGELIJKHEID VAN OVERDRACHT EN INDEPLAATSSTELLING Artikel 3 De Kredietgever behoudt zich het recht voor, haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen of een derde hiervoor geheel of gedeeltelijk in de plaats te stellen. In de beide gevallen wordt de Kredietnemer hiervan schriftelijk in kennis gesteld. WETTELIJKE BEPALINGEN Artikel 4 De hierna vermelde artikelen zijn die van de wet op het consumentenkrediet van 12 juni DE CONSUMENT MAG GEEN WISSELBRIEVEN OF ORDERBRIEFJES ONDERTEKENEN OM DE BETALING TE BELOVEN OF TE WAARBORGEN VAN ZIJN VERBINTENISSEN OP GROND VAN DE KREDIETOVEREENKOMST. EVENMIN MAG HIJ CHEQUES UITSCHRIJVEN TER WAARBORG VAN ZIJN VERBINTENISSEN OP GROND VAN EEN KREDIETOVEREENKOMST (art.14, 4, 3 ). Buiten de debetrente en de kosten die uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn bepaald, mogen geen kosten noch vergoedingen worden geëist, de bedongen vergoedingen bij niet-uitvoering van de overeenkomst uitgezonderd (art. 58, 2, 5 ). Artikel 18 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet bepaalt : 1. Behalve wat de verkoop op afbetaling en de financieringshuur betreft, heeft de consument het recht om, binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de ondertekening van de overeenkomst, van de overeenkomst af te zien wanneer deze gesloten werd op de dag vanaf welke het aanbod geldig is, overeenkomstig art. 14, 4, De consument heeft het recht van de overeenkomst af te zien binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de ondertekening van het contract, wanneer de overeenkomst gesloten werd in aanwezigheid van beide partijen buiten de onderneming van de Kredietgever of de kredietbemiddelaar. 3. Wanneer de consument van de kredietovereenkomst afziet, brengt hij de Kredietgever hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte. De uitoefening van dit recht verplicht de consument gelijktijdig tot teruggave aan de Kredietgever van de ontvangen of door hem overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst gebruikte bedragen, pro rata temporis. Geen enkele vergoeding mag, ingevolge het afzien van de overeenkomst door de consument, geëist worden en het voorschot dat betaald werd in het raam van een overeenkomst tot verkoop op afbetaling wordt hem teruggestort binnen dertig dagen volgend op dat afzien van de overeenkomst. De in 3 op het einde van de 2 alinea bedoelde bedragen worden geacht vermeerderd te zijn met de interesten pro rata temporis en met de eventuele kosten en vergoedingen. Geraadpleegde bestanden (art. 14, 3, 9 en 10 ) het bestand van de Bank van De Post NV, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel ; de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel; de Centrale voor de Uitwisseling van Gegevens over het Risico van de leden van de Koninklijke Beroepsvereniging voor het Krediet, Blijde Inkomstlaan 12, 1040 Brussel. Centrale voor kredieten aan particulieren 1. Deze overeenkomst maakt het voorwerp uit van registratie in de centrale voor kredieten aan particulieren overeenkomstig artikel 3, 1, 1 of 2 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de centrale voor kredieten aan particulieren. 2. De Kredietnemer aanvaardt dat zijn wanbetalingen worden gemeld aan de Centrale voor de Uitwisseling van Gegevens over het Risico van de leden van de Koninklijke Beroepsvereniging voor het Krediet, Blijde Inkomstlaan 12, 1040 Brussel. 3. De wet verplicht de Kredietgever om de wanbetalingen van de Kredietnemer te registreren bij de Centrale voor kredieten aan Particulieren. 4. De Kredietnemer erkent geïnformeerd te zijn dat zijn eventuele wanbetalingen meegedeeld worden aan de personen die voorzien zijn in artikel 69 4 van de wet van 12 juni 1991 en in het bijzonder aan de Centrale voor Uitwisseling van Gegevens over het Risico van de leden van de Koninklijke Beroepsvereniging, Blijde Inkomstlaan 12, 1040 Brussel. Gegevensverwerking Onverminderd de toepassing van artikel 10 van de Algemene Bankvoorwaarden worden de persoonsgegevens betreffende de Kaarthouder en/of de Kaartrekeninghouder, door hem/hen of door derden verstrekt, waaronder de gegevens betreffende de door hem/hen met de Kaart uitgevoerde verrichtingen, opgenomen in een of meer bestanden van de Bank van De Post. De Vennootschap beheert de bestanden. Deze gegevens worden door de Kredietgever en door de Vennootschap gebruikt voor de voorbereiding en het beheer van de relatie met de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder ter voorkoming en bestrijding van misbruiken. Zij worden door de Kredietgever gebruikt voor haar commerciële doeleinden. De cliënt kan zijn rechten m.b.t. deze gegevens uitoefenen zoals vermeld in artikel 10 van de Algemene Bankvoorwaarden. BPO563

4 BIJZONDERE VOORWAARDEN MASTERCARD STANDAARD De huidige bijzondere voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beschikking, van toepassing op de MasterCard Standaard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in voorzien is, zijn de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing. De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de huidige bijzondere voorwaarden voor de ondertekening van het contract. Zij treden er zonder voorbehoud tot toe. TERMINOLOGIE Artikel 1 In de onderstaande voorwaarden worden volgende termen gebruikt : De Bank = de Bank van De Post NV, uitgever van de Kaart. De Vennootschap = Bank Card Company NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, tel. 02/ , vennootschap door de Bank belast met de administratieve verwerking en het beheer van de verrichtingen gedaan met de MasterCard-kaart, uitgegeven door de Bank. De Kaart = MasterCard Standaard-kaart uitgegeven door de Bank, is een kredietkaart voorzien van een magneetstrook waarmee men in het kader van de gebruikslijn die overeengekomen werd door de Bank en de Kaartrekeninghouder elektronisch geldmiddelen kan overmaken binnen de limieten en onder de voorwaarden die hierna beschreven worden. De Kaarthouder = de natuurlijke persoon op wiens naam en voor wiens gebruik de Bank een MasterCard heeft uitgegeven. De Kaartrekeninghouder = de persoon op wiens naam een kaartrekening werd geopend bij de Vennootschap. TOEKENNING VAN DE KAART Artikel 2 De Bank beslist over de toekenning van de Kaart en uitgavenlimiet toegekend op de kaartrekening. De toekenning van de Kaart is steeds afhankelijk van de ondertekening van een akte van overdracht van schuldvordering. De Bank kan niet gedwongen worden tot de toekenning van een Kaart en moet de reden van een eventuele negatieve beslissing niet meedelen. De Kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Kaarthouder tekent zijn Kaart onmiddellijk bij ontvangst ervan met onuitwisbare inkt. De Kaart mag uitsluitend door de houder ervan worden gebruikt, overeenkomstig de voorwaarden die geldig zijn op het moment van gebruik en binnen de gebruikslimiet toegestaan op de kaartrekening. De verschillende gebruikslimieten die op de kaartrekening kunnen toegekend worden zijn door de Bank vastgesteld op EUR, EUR, EUR of EUR. De houder van een kaartrekening kan een wijziging van zijn gebruikslimiet aan de Bank aanvragen. Elke aanvraag tot wijziging moet overeenstemmen met één van de limieten die door de Bank bepaald werden en zal door de Bank onderzocht worden. De Bank kan een aanvraag tot verhoging van een toegekende gebruikslimiet weigeren zonder dit te moeten rechtvaardigen. Elke limietwijziging wordt aan de Kaartrekeninghouder meegedeeld. In het geval hij een kredietopening geniet verbonden aan zijn Kaart zal een nieuw kredietaanbod voor goedkeuring aan hem voorgelegd worden. BIJKOMENDE KAART EN ENIGE REKENING Artikel 3 Op verzoek van de Kaartrekeninghouder kan de Bank een Kaart uitgeven aan elke persoon die door de Kaartrekeninghouder wordt aangeduid en van hem de toelating krijgt om de Kaart op zijn kaartrekening te gebruiken. De Kaartrekeninghouder is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling van elk debetsaldo dat voorkomt op de verschillende uitgavenstaten. De Kaarthouder is op zijn beurt met de Kaartrekeninghouder hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling van elk bedrag dat werd uitgegeven met de Kaart waarop zijn naam is vermeld. GEHEIME CODE (PIN) Artikel 4 Een geheime code, een persoonlijke en vertrouwelijke identificatiecode overeenstemmend met de Kaart wordt onder gesloten envelop en afzonderlijk van de verzending van de Kaart naar de Kaarthouder gezonden die hij zal vernietigen nadat hij de code heeft gememoriseerd. De Bank neemt maatregelen om het vertrouwelijk karakter van de geheime code te waarborgen. De geheime code kan door de Kaarthouder naar believen worden gewijzigd maar geheel onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Voor de verrichtingen die met de Kaart uitgevoerd worden waarvoor de geheime code vereist is, vervangt de geheime code de geschreven handtekening en vormt de elektronische handtekening van de Kaarthouder. BESCHRIJVING VAN HET GEBRUIK Artikel 5 Betalingen van producten en diensten (met sales voucher of ticket) De Kaart geeft de houder ervan de mogelijkheid producten en diensten te betalen die aangeboden worden door handelaars en ondernemingen aangesloten bij het MasterCard-net. De Kaarthouder biedt daartoe zijn Kaart aan en ondertekent een borderel (sales voucher) dat hem door de aangesloten handelaar of onderneming wordt voorgelegd. Afhalingen van contanten aan automatische loketten (met geheime code (PIN) Met zijn Kaart en zijn geheime code kan de Kaarthouder zowel in België als in het buitenland, geld opvragen aan de automatische loketten die aangesloten zijn op het MasterCard-net. Bij deze geldopnemingen moet de Kaart in het apparaat gebracht worden voor de elektronische identificatie ervan en de geheime code moet ingebracht worden op het toetsenbord. In België zijn de afhalingen beperkt tot 600 EUR per dag, in het buitenland tot 600 EUR per periode van 4 opeenvolgende dagen met een maximum van EUR per periode van 7 opeenvolgende dagen. Opnemingen van contanten bij bankagentschappen en wisselagenten Mits voorlegging van de Kaart en ondertekening van een borderel geeft de Kaart aan de houder ervan de mogelijkheid contanten op te nemen in het buitenland bij bank- en wisselagentschappen en in België bij bepaalde wisselagenten. Transacties op afstand (met mededeling van gegevens) In het geval de Kaarthouder producten of diensten koopt die via het kanaal van een communicatietechniek op afstand (telefoon, brief, fax, Internet) verkocht worden vormt enkel het feit van de mededeling van het nummer en de vervaldatum van de Kaart door de Kaarthouder, een betaalopdracht door de Kaarthouder aan de Vennootschap ten gunste van de handelaar. In BPO442-01/03 - Code ERP

5 geval van betwisting door de Kaarthouder behoudt de Vennootschap zich het recht voor, na onderzoek van de betwiste betalingsopdracht en mits voorlegging van bewijzen van de opdracht die gegeven werd, de verrichting in rekening te brengen van de Kaarthouder, behoudens tegengesteld bewijs aangeleverd door de Kaartrekeninghouder. In geval van betwisting zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd en is de Belgische wet van toepassing. De Kaarthouder is als enige verantwoordelijk voor de mededeling van zijn kaartgegevens, indien het doel van deze mededeling niet de onmiddellijke aankoop is van goederen of diensten (reservaties, waarborgen, huur, emergency check out,...). Elke vraag om terugbetaling als gevolg van dergelijke mededeling kan enkel gericht worden aan de handelaar. Alle verrichtingen uitgevoerd met de Kaart zijn beperkt tot het beschikbare saldo op de kaartrekening. AANVAARDING VAN DE KAART Artikel 6 De Bank en / of de Vennootschap kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien een aangesloten handelaar, onderneming of bank, de Kaarthouder niet toestaat zijn Kaart te gebruiken tenzij in geval van bedrog of grove fout van hen of van een van hun personeelsleden of gevolmachtigden. Elk conflict of elke betwisting tussen de Kaarthouder en de handelaar moet uitsluitend tussen hen geregeld worden. De Vennootschap noch de Bank kunnen aansprakelijk worden gesteld indien de Kaart om een of andere technische reden wordt geweigerd. De overeenkomst houdt voor de Bank en de Vennootschap in dit opzicht, enkel een middelenverbintenis in en geen resultaatverbintenis. Het bestaan van een conflict tussen de Kaarthouder en de handelaar ontslaat de Kaartrekeninghouder of de Kaarthouder niet van de verplichting om de Bank alle bedragen terug te betalen die ze als gevolg van het gebruik van de Kaart heeft betaald of zal moeten betalen. JAARLIJKSE BIJDRAGE EN COMMISSIES Artikel 7 De MasterCard-kaart wordt toegekend tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage. Indien er voor eenzelfde kaartrekening verscheidene Kaarten worden toegekend, is een bijdrage voor elke Kaart verschuldigd. De Kaartrekeninghouder geeft zijn toestemming voor de automatische en voorafgaande afhouding van die bijdrage(n) via een debitering, ingeschreven op de uitgavenstaat. De opzegging van de overeenkomst door de Kaartrekeninghouder zal in geen geval een terugbetaling van de jaarlijkse bijdrage tot gevolg hebben. Een opzegging van de overeenkomst door de Bank geeft desgevallend aanleiding tot de terugbetaling van de bijdrage pro rata temporis. De volgende diensten zijn of kunnen getarifeerd worden : De verrichtingen van elektronische overmakingen van geldmiddelen door middel van de Kaart ; De heruitgave van een nieuwe Kaart ter vervanging van een gestolen, een verloren of een beschadigde kaart ; De heruitgave van een geheime code. Voor elke geldopvraging in contanten in België of in het buitenland met de Kaart wordt een commissie in rekening gebracht op de uitgavenstaat. Voor elke transactie in het buitenland in deviezen die geen deel uitmaken van de deviezen van de EMU, kunnen verwerkingskosten worden aangerekend op het transactiebedrag en verrekend op de uitgavenstaat. De bedragen van de jaarlijkse bijdrage, de kosten van de commissies met betrekking tot de verrichtingen uitgevoerd met de Kaart, de kosten van de heruitgave van de Kaart of de code en de wisselmarge worden ter kennis gebracht van de cliënt conform artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden van de Bank. De Bank behoudt zich het recht voor dit tarief te wijzigen volgens de bepalingen opgenomen in artikel 17 van de huidige voorwaarden. UITGAVENSTAAT Artikel 8 Elke maand en indien de Kaart(en) gebruikt werd(en), stuurt de Vennootschap een uitgavenstaat naar de Kaartrekeninghouder. Deze uitgavenstaat vermeldt alle wettelijk vereiste informatie en herneemt o.a. de verrichtingen die door de Kaarthouder(s) met zijn (hun) Kaart(en) heeft (hebben) uitgevoerd, alsook de bewegingen op de kaartrekening die de Vennootschap sedert het opmaken van de vorige uitgavenstaat heeft opgetekend. Bovendien vermeldt de uitgavenstaat de verzenddatum aan de Kaartrekeninghouder van de volgende uitgavenstaat alsook de datum van afsluiting van de verrichtingen die op deze volgende uitgavenstaat zullen vermeld staan. Het te betalen bedrag dat in de uitgavenstaat vermeld staat, wordt van de betrokken financiële rekening gedebiteerd 8 dagen na de verzending van de uitgavenstaat. Iedere Kaarthouder of Kaartrekeninghouder verbindt er zich toe elke maand kennis te nemen van deze uitgavenstaat. Hij kan de Bank niet verwijten hem niet op de hoogte te hebben gehouden van de evolutie dan de kaartrekening. VERRICHTINGEN IN VREEMDE DEVIEZEN Artikel 9 De afhalingen en betalingen in vreemde deviezen worden naar de munt van de kaartrekening omgerekend tegen een koers die door de Vennootschap bepaald wordt en die gebaseerd is op de wisselkoers van de Europese Centrale Bank, zoals officieel gepubliceerd op de dag van ontvangst van de verrichtingen door de Vennootschap. BETALINGSMODALITEITEN Artikel 10 De Kaartrekeninghouder machtigt de Vennootschap onherroepelijk over te gaan tot de onmiddellijke betaling, via automatische debitering van de aangeduide financiële rekening, van het totale bedrag van de door de Vennootschap voorgelegde uitgavenstaat. De intrekking van die machtiging leidt ambtshalve tot de opschorting van het recht op gebruik van alle aan de kaartrekening verbonden Kaarten. De rekeninghouder verbindt er zich toe te zorgen voor voldoende dekking voor de betaling van de in de uitgavenstaat vermelde bedragen. In geval van ontoereikende dekking mag de Bank het recht op gebruik van alle aan de kaartrekening verbonden Kaarten opschorten. Voor elke vertraging in de betaling, alsook voor elke vertraging in de terugbetaling van elke overschrijding van het toegestane bedrag, heeft de Bank het recht nalatigheidsinteresten aan te rekenen tegen het percentage vermeld in het tarief waarvan sprake is in artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden van de Bank. Bovendien zal de Bank de terugbetaling mogen vorderen van de kosten van aanmaning en ingebrekestelling ten belope van 7,50 EUR per maandelijkse periode, vermeerderd met de portokosten. Indien de Kaartrekeninghouder de betalingsmodaliteiten niet zou naleven of zijn uitgavenlimiet zou overschrijden, behoudt de Bank zich bovendien het recht voor, onderhavig contract op te zeggen en de onmiddellijke betaling te eisen van alle nog verschuldigde bedragen, evenals de teruggave van alle aan de kaartrekening gekoppelde Kaarten. Voorts zal de Bank een nalatigheidsinterest aanrekenen, gelijk aan laatst toegepaste nalatigheidsintrest, vermeerderd met een coëfficiënt van 10% en een BPO442

6 forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het schuldsaldo voor de eerste schijf van EUR en van 5 % op het schuldsaldo boven het bedrag van die eerste schijf. Deze schadevergoeding en interesten zijn wederkerig indien de Bank haar verplichtingen, voortvloeiende uit dit contract, niet naleeft. In geval van kredietopening zullen de betalingsmodaliteiten worden beheerst door de bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van een aanbod van kredietopening gekoppeld aan de MasterCard-kaart. EIGENDOM VAN DE KAART Artikel 11 De Kaart blijft steeds eigendom van de Bank. Zij moet op het eerste verzoek van de Bank, om geldige reden, door de Kaarthouder of Kaartrekeninghouder terugbezorgd worden. HERNIEUWINGEN Artikel 12 Vóór de vervaldatum van de Kaart wordt aan de Kaarthouder een nieuwe Kaart afgeleverd, tenzij de Kaarthouder of de Kaartrekeninghouder de Bank twee maanden vóór de vervaldatum schriftelijk te kennen geeft dat hij de Kaart opzegt of de Bank zelf weigert een nieuwe Kaart toe te kennen. De Kaarthouder moet zijn nieuwe Kaart bij ontvangst onmiddellijk tekenen en de oude Kaart onmiddellijk vernietigen. VOORZORGS- EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN Artikel 13 De Kaarthouder verbindt er zich toe zijn Kaart zorgvuldig te bewaren, zijn geheime code strikt vertrouwelijk te houden en alle maatregelen te treffen om elk risico op misbruik van zijn Kaart of van zijn geheime code te vermijden. Met name moet hij zijn Kaart bij ontvangst ervan met balpen tekenen, zijn code memoriseren, deze nergens te noteren, deze op geen enkele wijze ter kennis brengen of ter beschikking stellen van derden. De Kaarthouder moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om zijn Kaart niet voor derden toegankelijk te maken. Hij moet zodra hij kennis genomen heeft van het verlies, diefstal of van elk risico op misbruik van zijn Kaart dit melden volgens de procedure die voorzien is in artikel 14. De Kaartrekeninghouder neemt alle maatregelen om deze feiten onmiddellijk te kunnen vaststellen. Indien hij zijn Kaart niet heeft ontvangen binnen de 8 dagen volgend op ontvangst van zijn geheime code, verwittigt de Kaarthouder onmiddellijk de Bank. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN DE KAARTHOUDER Artikel 14 De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder moeten hun Kaart gebruiken overeenkomstig de voorwaarden die de uitgave en het gebruik ervan beheren. De Kaarthouder verbindt er zich toe de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen die beschreven staan in artikel 13 strikt na te leven. De Kaarthouder mag een verrichting die hij met behulp van zijn Kaart heeft uitgevoerd niet herroepen, behoudens indien het bedrag niet gekend is op het ogenblik van het geven van de opdracht. Bij verlies, diefstal of wanneer hij kennis heeft van een risico op misbruik van zijn Kaart moet de Kaarthouder of de Kaartrekeninghouder de Vennootschap hiervan onmiddellijk per telefoon in kennis stellen op het nummer 070/ Dienst Card Stop. Deze verklaring kan gedaan worden 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Deze dienst zal aan de Kaarthouder een identificatienummer van zijn kennisgeving meedelen. Het telefoongesprek wordt geregistreerd door een geautomatiseerd systeem. De geregistreerde gegevens vormen het enige bewijsmiddel in geval van betwisting. De Kaarthouder of de Kaartrekeninghouder moet het verlies of de diefstal van zijn Kaart ook binnen 24 uur bij de politiediensten aangeven en het bewijs en de referenties van de aangifte aan de Vennootschap bezorgen indien deze daarom vraagt. De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder verbinden er zich ook toe om de Vennootschap alle nodige informatie voor het onderzoek mee te delen. De afhandeling van de schadegevallen volgend uit het misbruik van de Kaarten wordt door de Vennootschap gedaan voor rekening van de Bank. De Vennootschap zal alles in het werk stellen opdat geen enkele verrichting kan uitgevoerd worden met de gestolen of verloren Kaart eenmaal zij op de hoogte gesteld werd van het verlies of de diefstal volgens de voorgeschreven procedures. Een nieuwe Kaart en een nieuwe code worden overgemaakt aan de Kaarthouder tenzij hij de Dienst Card Stop uitdrukkelijk heeft verzocht zijn Kaart niet te hernieuwen. De Kaartrekeninghouder moet o.a. de Vennootschap verwittigen per telefoon op het nummer 02/ voor een verrichting die in België uitgevoerd werd en de Dienst Clienteel van de Vennootschap te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan, 9 voor een verrichting die in het buitenland uitgevoerd werd zodra hij er kennis van heeft, van de boeking op zijn uitgavenstaat van een verrichting waarvoor geen toestemming is gegeven alsook van elke fout of onregelmatigheid die hij in het beheer van de Kaart heeft vastgesteld. De betwistingen worden door de Vennootschap behandeld voor rekening van de Bank. Bij verlies of diefstal van een Kaart, zijn de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder aansprakelijk voor de gevolgen verbonden aan het verlies of de diefstal van de Kaart tot het op het ogenblik van de hierboven vermelde kennisgeving, tot een bedrag van 150 EUR behoudens indien de Kaarthouder met grove nalatigheid of frauduleus heeft gehandeld, in welk geval het bepaalde maximumbedrag niet van toepassing is. Wordt o.a. als grove nalatigheid beschouwd het feit dat men de hierboven beschreven veiligheidsmaatregelen niet heeft nageleefd. Na de kennisgeving, uitgevoerd overeenkomstig de hierboven vermelde beschikkingen, zijn de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder niet meer aansprakelijk voor de gevolgen verbonden aan het verlies of de diefstal van de Kaart, behalve indien de Kaarthouder frauduleus gehandeld heeft. De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder zijn niet aansprakelijk indien er misbruik gemaakt werd van de Kaart, zonder het akkoord van de Kaarthouder, zonder fysieke voorlegging van de Kaart en zonder elektronische identificatie van de Kaart behalve indien de Kaarthouder frauduleus gehandeld heeft. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN DE BANK Artikel 15 De essentiële gegevens van elke verrichting die met de Kaart uitgevoerd werd op een geldverdeler of op een betaalterminal worden op het moment van de verrichting geregistreerd. Deze registraties worden door de Vennootschap bewaard en kunnen aangeleverd worden op een leesbare manier op om het even welke standaard drager. Bij betwisting van een dergelijke verrichting door de Kaartrekeninghouder of door de Kaarthouder(s), legt BPO442

7 de Bank het bewijs voor dat de verrichting correct geregistreerd en geboekt werd en niet door een technische storing of een andere faling werd beïnvloed, op voorwaarde dat hij in kennis werd gesteld van de betwisting minder dan drie maanden na de mededeling van de uitgavenstaat met betrekking tot deze verrichting. De Bank levert op een geldige wijze dit bewijs door de aanlevering van het journaal met de instructies dat door het net opgemaakt werd en waarbij de visualisering ervan op om het even welke drager beschouwd wordt als een origineel document, onverminderd een tegengesteld bewijs dat geleverd wordt door de Kaartrekeninghouder of door de Kaarthouder. Onverminderd de verplichtingen en de aansprakelijkheden van de Kaarthouder en van de Kaartrekeninghouder die beschreven staan in onderhavige voorwaarden is de Bank aansprakelijk voor : de niet uitvoering of de gebrekkige uitvoering van de verrichtingen correct verricht met behulp van de Kaart, indien ingeleid op apparaten, terminals of met behulp van uitrusting die door de Bank werden aanvaard, en waarop hij al dan niet toezicht heeft ; de verrichtingen uitgevoerd zonder de toestemming van de Kaarthouder en elke fout of onregelmatigheid die begaan werd in het beheer van de kaartrekening en toe te schrijven aan de Bank ; in geval van namaak van de Kaart door een derde, voor het gebruik van de nagemaakte Kaart. In de gevallen waar de Bank aansprakelijk is, betaalt ze binnen de kortst mogelijke termijn het volgende terug : het bedrag van de verrichting die niet of gebrekkig uitgevoerd werd, eventueel verhoogd met de rente op dit bedrag ; het bedrag dat eventueel nodig is om de Kaartrekeninghouder weer in de positie te brengen waarin deze verkeerde alvorens de verrichting waarvoor geen toestemming was gegeven, geschiedde, vermeerderd met de eventuele rente op dit bedrag ; het bedrag dat eventueel nodig is om de Kaartrekeninghouder weer in de positie te brengen waarin deze verkeerde vóór het gebruik van de nagemaakte Kaart ; de eventuele andere financiële gevolgen, in het bijzonder het bedrag van de kosten die gedragen werden door de Kaarthouder voor het bepalen van de te vergoeden schade. EINDE VAN HET CONTRACT Artikel 16 De Bank kan ten allen tijde, in geval van geldige reden, onderhavig contract opzeggen en / of onmiddellijk een einde maken aan het recht van de Kaarthouder(s) om zijn(hun) Kaart te gebruiken. Alle Kaarten gekoppeld aan de opgezegde kaartrekening moeten onmiddellijk in twee worden geknipt en teruggezonden naar de Bank die elke aansprakelijkheid afwijst voor de verrichtingen die met de Kaart(en) worden uitgevoerd na de opzegging van het contract. Als gevolg van de opzegging van het contract wordt het volledige schuldsaldo onmiddellijk opeisbaar. De Bank kan ten allen tijde op schriftelijk verzoek van de Kaartrekeninghouder een of meer Kaarten annuleren. De Kaartrekeninghouder kan op elk moment huidig contract beëindigen. Hiertoe moet hij de aan de kaartrekening gekoppelde Kaarten uiterlijk binnen 8 dagen naar de Bank terugzenden voor annulering. In geval van annulering van Kaarten of van opzegging van de kaartrekening, blijft de Kaartrekeninghouder hoofdelijk aansprakelijk voor alle verrichtingen die met de Kaart(en) worden uitgevoerd totdat zij effectief aan de Bank zijn terugbezorgd en de Kaarthouder blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de uitgaven, verricht met de op zijn naam uitgegeven Kaart. De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder moeten evenwel het debetsaldo van de kaartrekening terugbetalen en alle overige verbintenissen respecteren die zij ten overstaan van de Bank hebben aangegaan in verband met het gebruik van de Kaart(en). De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder verbinden er zich toe een einde te maken aan alle abonnementen betaald via debitering van de Kaart. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN Artikel 17 De Bank behoudt zich het recht voor op elk moment de huidige bijzondere voorwaarden te wijzigen aan de hand van een bericht aan de Kaartrekeninghouder eventueel op een uitgavenstaat en dit twee maanden voor de betrokken wijziging van toepassing wordt. Indien de Kaart niet door de Kaarthouder ter annulatie teruggeven wordt of bij gebrek aan opzegging van het contract door de Kaartrekeninghouder binnen de twee maanden, zijn de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder erdoor verbonden. GEGEVENSVERWERKING Artikel 18 Onverminderd de toepassing van artikel 10 van de Algemene Bankvoorwaarden worden de persoonsgegevens betreffende de Kaarthouder en / of de Kaartrekeninghouder, door hem/hen of door derden verstrekt, waaronder de gegevens betreffende de door hem / hen met de Kaart uitgevoerde verrichtingen, opgenomen in een of meer bestanden van de Bank van De Post. De Vennootschap beheert de bestanden. Deze gegevens worden door de Bank en door de Vennootschap gebruikt voor de voorbereiding en het beheer van de relatie met de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder ter voorkoming en bestrijding van misbruiken. Zij worden door de Bank gebruikt voor haar commerciële doeleinden. De cliënt kan zijn rechten m.b.t. deze gegevens uitoefenen zoals vermeld in artikel 10 van de Algemene Bankvoorwaarden. RAADPLEGING VAN DE BESTANDEN Artikel 19 De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder geven de Bank de toelating de gegevens te consulteren die opgeslagen zijn in de Kredietencentrale voor Particulieren van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en deze van de Beroepsvereniging voor Kredieten, Blijde Inkomstlaan 12/4, 1040 Brussel alsook deze in haar eigen bestanden. De Kaartrekeninghouder stemt ermee in dat eventuele wanbetalingen meegedeeld worden aan de Centrale voor uitwisseling van gegevens over het risico van de leden van de Koninklijke Beroepsvereniging voor Kredieten, Blijde Inkomstlaan 12/4, 1040 Brussel. KLACHTEN EN GESCHILLEN Artikel 20 Onverminderd de bepalingen van artikel 14, kunnen de klachten met betrekking tot de Kaart gericht worden tot de Dienst Kwaliteit en Klachten van de Bank van De Post, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel. Onverminderd het verhaal in rechte, kunnen de klachten ook onderworpen worden aan de Ombudsman van de Belgische Vereniging der Banken, Ravensteinstraat 36 bus 5, 1000 Brussel indien de oplossing die door de Bank voorgesteld werd niet voldoet. BPO442

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

I. ALGEMEEN DEFINITIES

I. ALGEMEEN DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE INSTRUMENTEN VOOR DE ELEKTRONISCHE OVERMAKING VAN GELDMIDDELEN UITGEGEVEN DOOR BNP PARIBAS FORTIS NV - MASTERCARD- EN VISAKAARTEN (geldig vanaf 15/04/2014) I. ALGEMEEN

Nadere informatie

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

REGLEMENT KREDIETKAARTEN. Bijlage 5 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT KREDIETKAARTEN. Bijlage 5 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT KREDIETKAARTEN. Bijlage 5 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de aflevering aan en het gebruik

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART Artikel 1: In deze Algemene Voorwaarden gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: De kaart : verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 -

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van VDK Spaarbank nv en regelt de bijzondere rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ARTIKEL 1 - DEFINITIES In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. ICS: International Card Services B.V. met maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Versie KO/NL/201504 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Kredietgever: Santander

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ABK-BANKKAARTREGLEMENT Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

KREDIETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan

KREDIETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan KREDIETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan 1. DEFINITIES In dit reglement worden de volgende termen gebruikt: a. Bank : verwijst naar de

Nadere informatie

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen 1 E-banking overeenkomst voor natuurlijke personen ABN AMRO Bank nv De ondergetekenden: A. ABN AMRO Bank nv, met maatschappelijke zetel te G. Mahlerlaan

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL BCC Corporate Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card Untitled-4 1 27/10/14 10:49 3 inhoudstafel 1. Aanvaarding/Voorwerp van de Overeenkomst 1. Aanvaarding/Voorwerp

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Specifiek Reglement DB Titanium Card

Specifiek Reglement DB Titanium Card Deutsche Bank Specifiek Reglement DB Titanium Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 15 januari 2010. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN April 2015 Algemeen reglement van de verrichtingen Drukwerk 1593 April 2015 Pagina 1 Inhoud ALGEMENE BEPALINGEN... 3 I. ALGEMENE PRINCIPES... 3 II. STAAT, RECHTSBEKWAAMHEID

Nadere informatie

DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010

DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010 DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010 Deutsche Bank AG, naameloze vennootschap opgericht volgens Duitse recht, met maatschappelijke zetel te Frankfurt

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie