Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan"

Transcriptie

1 Reglement KBC-Visa AA0022N1 V /- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel voor de rekeninghouder en de houder van de Visa als voor de Bank en de Maatschappij. Dit reglement vormt een aanvulling op de Algemene Bankvoorwaarden van de KBC Bank. De ondertekening van het aanvraagdocument of van het ontvangstbewijs of het ondertekenen van de kaart geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van dit reglement en de voorwaarden vermeld op de maandelijkse Visa-uitgavenstaten. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan onder de Maatschappij: Bank Card Company NV Koning Albert II-laan Brussel CARD STOP: Centrum onder het beheer van Bank Card Company voor de melding van verlies en diefstal van de kaart de Bank/de uitgever: KBC Bank NV (zetel: Havenlaan 2, 1080 Brussel) de kaart: Visa de rekening: de rekening waaraan de kaart in het systeem steeds is gekoppeld en waarop alle debiteringen en crediteringen betreffende die rekening in het kader van het systeem worden geboekt de rekeninghouder: de persoon, natuurlijke of rechtspersoon, op wiens naam de bankrekening werd geopend bij de Bank waaraan de kaart gekoppeld is de kaarthouder: een persoon op wiens naam of voor wiens gebruik de Bank een Visa-kaart heeft uitgereikt. De kaart Art. 2 De kaart is persoonlijk en is niet overdraagbaar. Om veiligheidsredenen moet de kaarthouder, onmiddellijk bij ontvangst, met een balpen zijn handtekening op de kaart plaatsen. Art. 3 Op verzoek van de rekeninghouder kan de Bank bijkomende kaarten uitreiken aan een of meer volmachthebbers of aan derde personen die door de rekeninghouder worden aangewezen en die van hem de toestemming krijgen om de kaart te gebruiken. Wanneer één of meer kaarten zijn uitgegeven op naam van één of meer volmachthebbers of aan derde personen, is de rekeninghouder volledig aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn ten gevolge van zowel het rechtmatige als het onrechtmatige gebruik van de kaart door de kaarthouder(s), onder voorbehoud van wat bepaald is in Art. 20. Geheime code Art. 4 Aan de kaart is een geheim codenummer verbonden. Deze geheime code is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Zowel bij de aanmaak als bij elk gebruik van de kaart blijft het geheime karakter van het codenummer verzekerd. Gebruik van de kaart Art. 5 De kaarthouder kan met de kaart goederen of diensten betalen die hij heeft aangekocht bij handelaars die op het Visa-netwerk zijn aangesloten in binnen- en buitenland. Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België RPR BTW BE Bankrekening Inschrijvingsnummer CBFA Betalingen zijn mogelijk tot het resterende saldo van de gebruikslimiet. Art. 6 De kaarthouder kan op vertoon van zijn kaart en door ondertekening van een verkoopborderel contant geld opnemen bij bepaalde bankfilialen in het buitenland, die voorzien zijn van het Visa-logo; daarbij wordt rekening gehouden met het resterend saldo van de gebruikslimiet. Art. 7 Met de kaart en de geheime code kan de kaarthouder tevens contant geld opnemen aan bepaalde bankautomaten in binnen- en buitenland, die voorzien zijn van het Visa-logo gelimiteerd per dag en per week; deze bedraagt maximaal 600 euro per 4 dagen; daarbij wordt echter ook rekening gehouden met het resterende saldo van de gebruikslimiet. Art. 8 Door het ondertekenen van het verkoopborderel of het voorleggen van zijn kaart aan de handelaar en/of de elektronische identificatie van zijn kaart, al dan niet samen met het gebruik van zijn geheime code, geeft de kaarthouder aan de Bank de onherroepelijke opdracht de aankopen te betalen aan de handelszaak of de financiële instelling te vergoeden voor de geldopnemingen, onder voorbehoud van wat voorzien is in Art. 20. De Bank doet voor het beheer en de uitvoering van deze kredietkaarttransacties een beroep op de Maatschappij. Art. 9 De kaarthouder kan, door opgave van zijn kaartnummer en de vervaldatum van de kaart, goederen of diensten betalen die telefonisch, per briefwisseling, via telefax of via Internet worden verkocht. De kaarthouder verbindt er zich toe om deze betalingswijze enkel te gebruiken bij handelaars die hem goed bekend zijn. Onder voorbehoud van wat voorzien is in Art. 20, geldt het door de handelaar ingevulde verkoopborderel als vermoeden van een door de cliënt aan de Bank gegeven opdracht tot betaling van de handelaar Art. 10 De rekeninghouder en de kaarthouder(s) dienen ervoor te zorgen dat het bedrag van de gebruikslimiet niet wordt overschreden. De gebruikslimiet wordt door de bank vastgelegd per kaart en per rekening en wordt meegedeeld bij de afgifte van de kaart. De gebruikslimiet wordt vermeld op de maandelijkse Visa-uitgavenstaat. Deze globale limiet wordt vastgesteld per maand die ingaat vanaf het opstellen van de laatste uitgavenstaat door de bank. De cliënt heeft echter de mogelijkheid om een lagere gebruikslimiet of desgevallend ook een lagere transactielimiet te kiezen die is aangepast aan zijn eigen behoeftes, volgens de door de bank vastgelegde voorwaarden. De cliënt kan ervoor opteren om de initieel vastgelegde limieten te laten aanpassen volgens zijn eigen behoeftes binnen de door de bank vastgelegde voorwaarden (geen bedrag mogelijk beneden de minimumlimiet of boven de maximumlimiet) en dit tweemaal per jaar. Hij kan eveneens de limiet laten aanpassen bij verlies of diefstal van zijn kaart en telkens wanneer hij een boeking op zijn overzicht of rekeninguittreksels vaststelt van een transactie waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven. De cliënt die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich wenden tot zijn kantoor. Om te oordelen of de gebruikslimiet al dan niet is overschreden, wordt er rekening gehouden met de geregistreerde verrichtingen zoals omschreven in de artikelen 5 tot en met 9. Binnen de globale limiet die geldt voor de geldopvragingen en de betalingen van aankopen samen, wordt er tevens een

2 AA0022N1 V /- p. 2 van 5 individuele limiet opgelegd voor de geldopvragingen, vermeld in de artikelen 6 en 7. De bank kan deze limiet wijzigen mits voorafgaande kennisgeving, overeenkomstig Art. 26. Art. 11 De maatschappij en de Bank kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, indien een handelszaak de kaart niet aanvaardt. Alle geschillen die ontstaan tussen de kaarthouder en de handelaar, moeten uitsluitend tussen deze laatsten worden beslecht en ontslaan de kaarthouder geenszins van zijn verplichting tot betaling. Visa-uitgavenstaat en klachten Art. 12 De Maatschappij stuurt maandelijks voor rekening van de Bank een Visa-uitgavenstaat naar de rekeninghouder, waarop de transacties uitgevoerd met de kaart worden vermeld. Betwistingen met betrekking tot onterecht of verkeerd afgerekende bedragen worden voor de uitgever afgehandeld door de Maatschappij, volgens door deze laatste te bepalen regels en procedures. Elke betwisting over een transactie op de uitgavenstaat, die niet juist werd geregistreerd of geboekt dient schriftelijk gemeld te worden aan de Maatschappij, op het adres vermeld onder Art. 1binnen de drie maanden na de ontvangst ervan, zodat de bank het bewijs kan leveren dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of een andere gebrek werd beïnvloed. Dit bewijs wordt geleverd overeenkomstig Art. 21. Daarna wordt de uitgavenstaat alsmede het vermelde saldo onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. Elke andere fout of onregelmatigheid vastgesteld op het overzicht, evenals elke boeking op het overzicht van een transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven, moet onmiddellijk worden gemeld aan de Maatschappij. Art. 13 De verrichtingen in die vreemde valuta die genoteerd worden op de Brusselse Beurs worden in het devies van de kaartrekening omgerekend tegen een koers die door de Maatschappij wordt bepaald op basis van de indicatieve koers van de Europese Centrale Bank van de dag waarop zij de fiches van deze verrichtingen ontvangt. De verrichtingen in vreemde valuta die niet genoteerd staan op de Brusselse Beurs worden in het devies van de kaartrekening omgerekend tegen de koers die de Maatschappij ontvangt van de internationale Maatschappijen op de dag waarop zij de fiches van deze verrichtingen ontvangt. Voor de landen die geen deel uitmaken van de Europese Muntunie wordt deze koers verhoogd met een marge van 1,4%. Dit geldt zowel voor geldopnemingen bij buitenlandse geldautomaten of banken als voor betalingen in buitenlandse handelszaken. De wisselkoersen schommelen en ze kunnen verschillen tussen het ogenblik van de transactie en de debitering van de rekening. Art. 14 Betalingen met de kaart bij handelaars zijn gratis. Voor geldopnemingen bij bankfilialen is er een provisie verschuldigd gelijk aan 2 % van het opgenomen bedrag, met een minimum van 4,96 euro per geldopneming. Voor geldopnemingen aan bankautomaten is een provisie verschuldigd, gelijk aan 1,5 % van het bedrag van de geldopneming, met een minimum van 3,72 euro. Art. 15 Op de uitgavenstaat vindt de rekeninghouder de volgende gegevens terug: de gebruikslimiet gekoppeld aan de kaart, het totaal bedrag van de vorige uitgavenstaat en het betaalde bedrag van de vorige uitgavenstaat, het kaartnummer, de transactiedatum (datum waarop de verrichting is gebeurd), de boekingsdatum (= datum waarop de verrichting op de interne rekening werd verwerkt), een omschrijving van de transactie, het transactiebedrag met vermelding van de originele munteenheid en de omzetting naar euro en de kosten bij een geldopname, het totaal bedrag van de uitgavenstaat en de volgende afsluitingsdatum. De wisselkoersmarge wordt verrekend in de wisselkoers en wordt niet apart vermeld. Betaling Art. 16 Onder voorbehoud van wat voorzien is in Art. 20, machtigt de rekeninghouder de Bank onherroepelijk en zonder voorbehoud tot de onmiddellijke debitering van de rekening waaraan de kaart gekoppeld is met alle bedragen die vermeld zijn op de maandelijkse Visa-uitgavenstaat. De valutadatum is de dag waarop het bedrag van de rekening wordt gedebiteerd. Geeft de kaarthouder met de kaart in een lidstaat van de Europese Unie één van de opdrachten waarin het reglement voorziet, dan zal de debitering van de rekening waaraan de kaart is gekoppeld in de regel binnen 6 maanden na de verrichting volgen. De Bank behoudt zich het recht voor om de debitering op een vroeger tijdstip uit te voeren, indien de omstandigheden dit vereisen. De rekeninghouder moet ervoor zorgen dat er voldoende fonds op de te debiteren rekening aanwezig is. Een eventueel toegestane afwijking dienaangaande kan nooit worden geïnterpreteerd als een stilzwijgende kredietverlening en de rekeninghouder dient de eventueel ontstane onrechtmatige debetstanden onmiddellijk aan te zuiveren. Kosten, geldigheid en vernieuwing Art. 17 De kaart blijft geldig tot de laatste dag van de vervalmaand die erop vermeld is. De rekeninghouder dient jaarlijks voor de kaart(en) en de eraan verbonden diensten aan de Bank een prijs te betalen, berekend volgens de terzake geldende tarieven en de verbonden diensten. De cliënt betaalt als basisprijs voor een KBC-Visakaart 19,83 euro. De cliënt kan in alle kantoren van de Bank kennis nemen van dit tarief. De prijs wordt vooraf betaald door debitering van de rekening. De cliënt kan aanspraak maken op een pro rata terugstorting van de door hem betaalde vergoedingen die de lopende periode dekken, in geval van een teruggave of inhouding van de kaart die het gevolg is van een eenzijdige beëindiging van de dienst door de bank, en niet het gevolg is van een beëindiging door de bank ingevolge de kwade trouw, een wanprestatie of inbreuk in hoofde van de cliënt. In geval van opzeg van de kaart door de cliënt als reactie op een eenzijdige wijziging van de essentiële modaliteiten van de kaart door de bank, kan de cliënt aanspraak maken op een pro rata terugbetaling van de door hem betaalde vergoeding die de lopende periode dekt. Tariefwijzigingen worden slechts toegepast vanaf de eerstvolgende betaalvervaldag van de kaart en worden twee maanden voor de betaalvervaldag aan de kaarthouder meegedeeld waardoor deze laatste tijdig de overeenkomst kan opzeggen, overeenkomstig Art. 26. Art. 18 De kaart en de eraan verbonden diensten worden vernieuwd vóór de vervaldatum. Op dat ogenblik zal aan de kaarthouder een nieuwe kaart ter beschikking worden gesteld, tenzij hij of de rekeninghouder de Bank vóór de vervaldatum van de jaarlijkse bijdrage schriftelijk laat weten dat hij er afstand van doet en de kaart inlevert of tenzij de Bank de vernieuwing weigert. De kaarthouder verbindt zich ertoe de oude kaart bij ontvangst van de nieuwe onmiddellijk te vernietigen.

3 AA0022N1 V /- p. 3 van 5 Verplichtingen van de kaarthouder Art. 19 Fraudepreventie en de behandeling van schadedossiers voortvloeiend uit misbruik van kaarten wordt verricht door de Maatschappij voor de Uitgever. Aangezien een veilige werking van het Visa-netwerk vereist dat de kaart alleen door een rechtmatige kaarthouder wordt gebruikt, verbindt de kaarthouder zich ertoe: de kaart zorgvuldig te bewaren en in het bijzonder het geheim karakter van zijn persoonlijk codenummer te bewaren door het aan niemand mee te delen en door evenmin het op de kaart zelf of op enig ander document dat samen met de kaart bewaard wordt, te noteren; de kaarthouder mag de kaart nooit onbeheerd (bv. werkplek, hotel, voertuig (zelfs als dit afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten (bv. ziekenhuis)) achterlaten; de kaarthouder mag nooit eigenmachtig de kaart aan derden (inbegrepen echtgenoot, familieleden en vrienden) overdragen of door hen laten gebruiken; bij betaling met zijn kaart bij een handelaar, moet de kaarthouder ervoor zorgen dat de kaart steeds onder zijn toezicht wordt gebruikt. de kaart slechts te gebruiken in voldoende veilige omstandigheden, waarbij o.m. het geheim karakter van de code wordt gewaarborgd; de kaart niet te vouwen, niet in de buurt van een magnetisch veld te brengen en niet bloot te stellen aan extreme fysische omstandigheden of op een andere wijze te beschadigen; de rekeninghouder zal ervoor zorgen het bedrag van de gebruikslimiet door de Bank toegestaan, niet te overschrijden; onmiddellijk aan de Maatschappij de diefstal, het verlies, de vervalsing of elk ander risico van misbruik van zijn kaart, zoals het tenietgaan van het geheime karakter van het persoonlijk codenummer, te melden, zodat de genoemde maatschappij de voorgeschreven maatregelen kan nemen om misbruik te voorkomen; de kaarthouder kan iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel 's nachts als overdag, Card Stop telefonisch bereiken op het nummer: voor melding van diefstal, verlies of ander risico van misbruik van zijn kaart. Deze telefonische melding moet binnen de drie dagen bevestigd worden per aangetekende brief, telefax, telex of telegram op het adres van Bank Card Company en van de bank. Deze melding aan Card Stop dient ook onmiddellijk te gebeuren telkens de kaart wordt ingehouden in een geldautomaat of op een terminal. hij dient de Maatschappij alle inlichtingen te geven waarvan hij kennis heeft betreffende de omstandigheden van de diefstal of het verlies, en de Maatschappij te helpen bij haar onderzoek. De kaarthouder dient eveneens verlies of diefstal van zijn kaart binnen 24 uur bij de plaatselijke politie aan te geven. onmiddellijk de geheime code te wijzigen indien het geheime karakter ervan verloren is gegaan; onmiddellijk de Maatschappij en/of de Bank in kennis te stellen van de boeking op rekening van onrechtmatig uitgevoerde verrichtingen alsook van elke fout of onregelmatigheid bij het voeren van die rekening; de nodige maatregelen te treffen teneinde zijn verplichtingen na te kunnen komen; de opdracht gegeven met behulp met zijn kaart niet te herroepen, behoudens indien het bedrag niet gekend is op het ogenblik van het geven van de opdracht; elke adreswijziging mee te delen aan de Bank; de Maatschappij binnen de 3 maanden na ontvangst van de uitgavenstaat te informeren, indien hij betwist dat een transactie juist werd geregistreerd en geboekt. Risico-regeling Art. 20 De bank draagt de risico s voor elke verzending aan de houder van de kaart of van elk middel dat het gebruik ervan toelaat. De rekeninghouder is vanaf de aflevering van de kaart aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan ontstaan, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies, diefstal of misbruik van de kaart draagt de rekeninghouder het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan, tot op het ogenblik van de in artikel 19 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de rekeninghouder is per schadegeval evenwel beperkt 150 euro. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik van dezelfde verloren of gestolen kaart. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van fraude of grove nalatigheid van de rekeninghouder of kaarthouder. Als grove nalatigheid kan onder meer worden beschouwd het samen bewaren van de kaart en het geheime codenummer, het meedelen van de code aan derden, waaronder echtgeno(o)t(e), familieleden of vrienden, het laten gebruiken van de kaart door derden, het gebruik van de kaart in onveilige omstandigheden, het onbeheerd achterlaten van de kaart (bv. op de werkplek, een hotel of in een voertuig (zelfs als dit afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten (bv. ziekenhuis)) of het niet naleven door de kaarthouder en/of de rekeninghouder van zijn verplichtingen, het niet tijdig waarschuwen van de Maatschappij bij verlies of diefstal van de kaart of in de andere gevallen vermeld in artikel 19, het niet onmiddellijk laten blokkeren van de kaart nadat deze werd ingehouden in een geldautomaat of betaalterminal of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, vermeld in artikel 19. De rekeninghouder draagt geen risico voor de eventuele schade te wijten aan verlies, diefstal of misbruik van de kaart die is ontstaan na de in artikel 19 voorgeschreven melding, behalve in geval van fraude van de kaarthouder en/of rekeninghouder. In afwijking van deze regeling, en behoudens fraude in hoofde van de houder, is de houder niet aansprakelijk indien de transactie werd verricht zonder fysieke voorlegging van de kaart en zonder elektronische identificatie. Noch KBC Bank, noch de Maatschappij, noch de instellingen die de buitenlandse systemen beheren, kunnen aansprakelijk worden gesteld indien de terminals en apparaten of bepaalde gebruiksmogelijkheden van de kaart tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken, defecten of overmacht. De bank is aansprakelijk ingeval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de transacties met de kaart voorzover de transacties reeds werden ingeleid op binnen het Visa-netwerk erkende terminals of apparaten, tenzij de cliënt zijn verplichtingen niet heeft nageleefd. De bank is aansprakelijk in geval van namaak van de kaart door een derde.

4 AA0022N1 V /- p. 4 van 5 Bewijsovereenkomst Art. 21 Van elke verrichting worden de relevante gegevens geregistreerd. Voor sommige verrichtingen wordt een document in de vorm van een ticket aan de kaarthouder afgeleverd. Het door de bankautomaat of verkooppuntterminal afgeleverde document (ticket) wordt bij wijze van inlichting of met het oog op controle aan de kaarthouder ter hand gesteld. De rekeninghouder en de bank aanvaarden, elk voor wat hen betreft, dat de journaalband of een gelijkwaardige gegevensdrager waarop alle gegevens betreffende de verrichtingen worden geregistreerd, een bindend en afdoend schriftelijk bewijs vormt dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of een ander gebrek werd beïnvloed, en voorrang heeft op andere bewijsmiddelen die de kaarthouder zou aanwenden. Verplichtingen van de uitgever Art. 22 De uitgever verbindt zich ertoe om: niet ongevraagd een kaart te bezorgen aan de cliënt tenzij ter vervanging van de bestaande kaart overeenkomstig Art.18; gedurende een periode van minstens vijf jaar te rekenen vanaf de uitvoering van de transacties een interne registratie bij te houden van de verrichtingen; de houder de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving voorzien in artikel 19 op elk ogenblik te verrichten en de houder een identificatiemiddel te geven waarmee deze de kennisgeving kan bewijzen; elk nieuw gebruik van de kaart voorzover technisch mogelijk te beletten zodra de kaarthouder de kennisgeving van verlies/diefstal of misbruik heeft gedaan; onder voorbehoud van wat voorzien is in Art. 20, ingeval van niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde transacties die reeds werden geïnitieerd, transacties uitgevoerd zonder toestemming van de houder en transacties ten gevolge van het gebruik van nagemaakte instrumenten de houder binnen de kortst mogelijke termijn terug te betalen met de juiste valuta; de kaarthouder periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van zijn kaart te verhinderen. Noch KBC Bank, noch de Maatschappij, kunnen aansprakelijk worden gesteld indien de terminals en apparaten of bepaalde gebruiksmogelijkheden van de kaart tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken, defecten of overmacht. Wanneer de transacties evenwel reeds werden ingeleid op apparaten, terminals of met behulp van uitrusting die door de bank werd aanvaard, is de bank aansprakelijk voor de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van de transacties verricht met de KBC-Visa, met uitzondering van de hypothese waarbij de cliënt zijn verplichtingen niet heeft nageleefd. Teruggave van de kaart Art. 23 De Bank blijft steeds eigenares van de door haar uitgereikte kaarten. De rekeninghouder en de kaarthouder verbinden zich ertoe de kaart of kaarten onmiddellijk terug te geven aan de Bank, wanneer de Bank om gegronde redenen hen daarom verzoekt. Dit is onder meer het geval wanneer de zekerheden die gevestigd werden als waarborg voor de bedragen die de rekeninghouder verschuldigd is of zou zijn als gevolg van schulden die uit het gebruik van de kaart door de rekeninghouder en/of de kaarthouder ontstaan, verminderen of verdwijnen. Dit is ook het geval wanneer de bankrekening waaraan de kaart is gekoppeld, werd opgezegd of een ongeoorloofde debetstand vertoont. Het verder gebruiken van de kaart na verzoek tot teruggave wordt beschouwd als een strafrechtelijke overtreding. Bovendien verbindt de rekeninghouder zich ertoe de aan een volmachthebber of derde persoon uitgereikte kaart terug te geven of te doen teruggeven wanneer hij diens volmacht herroept, wanneer diens volmacht om welke wettelijke reden ook vervalt of nog wanneer de Bank hem daarom verzoekt. De rekeninghouder is aansprakelijk voor alle schade te wijten aan het feit dat de kaarthouder ondanks de herroeping van zijn volmacht zijn kaart niet heeft teruggegeven. Bovendien is hij gehouden tot terugbetaling van alle bedragen met betrekking tot verrichtingen die met een terugbezorgde of teruggegeven kaart uitgevoerd worden vóór de teruggave van de kaart. De Bank behoudt zich het recht voor de kaart te laten blokkeren of door een bankautomaat of in een verkooppunt te laten inhouden, telkens als dit nuttig wordt geacht voor de veiligheid van de systemen of voor de vrijwaring van haar financiële belangen en die van de kaarthouder en onder meer in de volgende gevallen: wanneer driemaal opeenvolgend een foutief geheim codenummer wordt ingevoerd; wanneer de kaart defect wordt bevonden; wanneer de kaart in de bankautomaat of verkooppuntterminal wordt achtergelaten; wanneer de kaart in het systeem met verzet werd aangetekend op verzoek van de kaarthouder of de rekeninghouder of op initiatief van de Bank of van de Maatschappij; wanneer blijkt dat de kaarthouder de gebruikslimiet overschrijdt; wanneer de overeenkomst door de Bank, de rekeninghouder of de kaarthouder wordt beëindigd. Gegevensverwerking Art. 24 De door de rekeninghouder en de kaarthouder verstrekte gegevens betreffende hun persoon en de gegevens betreffende de door hen met de kaart uitgevoerde verrichtingen worden geregistreerd in een of meer verwerkingen. De verantwoordelijke van het bestand is de Bank, de beheerder van het bestand is de Maatschappij. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: voorbereiding en beheer van de relatie tussen de rekeninghouder, de kaarthouder, de Bank en de Maatschappij; voorkoming van misbruiken; voldoen aan wettelijke verplichtingen; aanmaken van statistieken; controle bij onduidelijkheden/betwistingen i.v.m. blokkeringen (bij registratie door of in het Centrum en na mededeling door het Centrum, bij registratie door de Bank). Behoudens verzet van de rekeninghouder en de kaarthouder, kan KBC Bank hun persoonsgegevens en de gegevens over de door hen met de kaart uitgevoerde verrichtingen verwerken voor prospectie en voor de promotie voor alle diensten en producten die een financiële instelling mag aanbieden, met inbegrip van verzekeringsproducten en diensten. De rekeninghouder en de kaarthouder hebben

5 het recht inzage te vragen van de hen betreffende gegevens die in een verwerking werden opgenomen. Indien die onjuist zijn, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunnen zij de verbetering of verwijdering ervan vragen. De rekeninghouder of kaarthouder die van dit recht gebruik wenst te maken, kan een aanvraagformulier, verkrijgbaar in alle kantoren van de Bank, invullen of een schriftelijke aanvraag - gedateerd en ondertekend en vergezeld van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) - richten aan de KBC Bank NV , Cliëntenservice, Havenlaan 2, 1080 Brussel - of aan de Maatschappij op het bovenvermelde adres. Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van de persoonsgegevens. De rekeninghouder of kaarthouder die bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop de Bank of de Maatschappij gegevens verwerken, kan later dit register raadplegen. Beëindiging en wijziging van de overeenkomst Art. 25 De rekeninghouder en de kaarthouder kunnen onderhavige overeenkomst zonder enig voorbericht en zonder enige verantwoording beëindigen. Deze beëindiging verschaft geen enkel recht op terugbetaling van de eventueel reeds betaalde prijs en verplicht tot onmiddellijke teruggave van de kaart aan de Bank. Art. 26 De bank behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik de overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Iedere wijziging wordt twee maanden voorafgaand aan haar toepassing schriftelijk of via een duurzame drager die ter beschikking van de houder staat en waartoe hij toegang heeft, aan de houder meegedeeld. Indien de kaarthouder of de rekeninghouder niet akkoord gaat met de wijziging kan hij de overeenkomst zonder kosten opzeggen, binnen de termijn van 2 maanden. Bij gebrek aan opzeg binnen die termijn, wordt hij geacht in te stemmen met de wijziging. Indien de kaarthouder of de rekeninghouder de overeenkomst opzegt, kan hij aanspraak maken op een pro rata terugstorting van de reeds voor de kaart betaalde vergoeding. De uitbreiding of verbetering van de mogelijkheden van het systeem, wordt aan de cliënteel op de gebruikelijke wijze meegedeeld en kan ingaan vanaf de dag van de mededeling. De bank kan op ieder ogenblik de overeenkomst opzeggen mits een opzegtermijn van 2 maanden. In dat geval zal de kaarthouder aanspraak kunnen maken op een pro rata terugstorting van de reeds aan de bank betaalde vergoeding. De bank kan evenwel op ieder ogenblik en met onmiddellijk ingang de overeenkomst opzeggen, wanneer het vertrouwen in de andere partij ernstig is geschaad (bv. wanneer de bank transacties of handelingen vanwege de cliënt vaststelt die niet stroken met de wettelijke of deontologische voorschriften); in geval van ernstige wanprestatie van de cliënt. Deze beëindiging verschaft evenwel geen enkel recht op terugbetaling van de eventueel reeds betaalde prijs voor de kaart, en verplicht tot onmiddellijk teruggave van de kaart aan KBC Bank. AA0022N1 V /- p. 5 van 5

Reglement Centea-Visa

Reglement Centea-Visa Reglement Centea-Visa Geregistreerd te Antwerpen op 26 oktober 2010 en van kracht met ingang van 17 november 2010. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Het vervangt alle voorgaande met betrekking tot haar voorwerp.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Reglement KBC-Prepaid Kaart

Reglement KBC-Prepaid Kaart Reglement KBC-Prepaid Kaart Geregistreerd te Brussel op 24 mei 2013 en van kracht met ingang van 17 juni 2013. Deze uitgave telt 8 bladzijden. 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Laden van de kaart 5

Nadere informatie

Reglement KBC-Gold MasterCard

Reglement KBC-Gold MasterCard Reglement KBC-Gold MasterCard I REGLEMENT KBC-GOLD MASTERCARD 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Geheime code 5 Gebruik van de kaart 6 MasterCard-uitgavenstaat en klachten 7 Betaling 8 Kosten, geldigheid

Nadere informatie

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ABK-BANKKAARTREGLEMENT Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank

Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle partijen voor het gebruik van de VAB-Essotankkaart.

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 -

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van VDK Spaarbank nv en regelt de bijzondere rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken?

Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken? Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken? Tanken in het Belgische Q8-netwerk U kunt met uw VAB-Tankkaart in de Belgische Q8-stations betalen via de buitenpaal of in de shop. In het laatste geval tankt u eerst, en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Reglement KBC-Bankkaart

Reglement KBC-Bankkaart Reglement KBC-Bankkaart Geregistreerd te Brussel op 13 mei 2014 en van kracht met ingang van 19 juli 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Inleiding 1 Definities 2 De kaart, handtekeningstrook en de geheime

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Specifiek reglement DB Visa Card

Specifiek reglement DB Visa Card Deutsche Bank Specifiek reglement DB Visa Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Uw Kaart wordt uitgegeven door Buy Way Personal Finance nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, BTW BE 0400.282.277 RPR Brussel.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10 1 Totstandkoming van het krediet De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening ervan door alle partijen binnen 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de raadpleging van de Centrale voor

Nadere informatie

MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING GEGEVENS WERKGEVER

MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING GEGEVENS WERKGEVER AANVRAAGFORMULIER MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING Naam van het bedrijf (max. 24 karakters): I N V U L L E N I N H O O F D L E T T E R S A. U. B. GEGEVENS

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Specifiek Reglement DB Titanium Card

Specifiek Reglement DB Titanium Card Deutsche Bank Specifiek Reglement DB Titanium Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

Reglement KBC-Kredietkaart Silver

Reglement KBC-Kredietkaart Silver Reglement KBC-Kredietkaart Silver Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 13 bladzijden. I. Reglement KBC-Kredietkaart Silver 1 Inleiding 2

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen Reglement inzake elektronische betaalmiddelen Van toepassing vanaf 30/05/2016 Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van vdk bank nv en regelt de bijzondere rechten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Visa/MasterCard

Algemene voorwaarden Visa/MasterCard Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Visa/MasterCard Inleiding Deze algemene voorwaarden regelen de rechten,

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Specifiek reglement DB bankkaart

Specifiek reglement DB bankkaart Deutsche Bank Specifiek reglement DB bankkaart APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa

Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet om er samen de kredietovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, B.S.

Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, B.S. Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, B.S. 17 augustus 2002 Hoofdstuk I. Algemene bepaling Art. 1 Deze wet regelt

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Promotions B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER P a g e 1 ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER DIT DOCUMENT IS NIET BEDOELD VOOR FRAUDES MET VISA-KAARTEN IN GEVAL VAN FRAUDE MET UW KAART, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET DE DIENST VISA OP HET

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE Inhoudstafel

TECHNISCHE FICHE Inhoudstafel TECHNISCHE FICHE Inhoudstafel 1 KENMERKEN 1.1 Definitie Voordelen 1.1.1. Definitie 1.1.2. Doel 1.1.. Voordelen voor het OCMW 1.1.. Voordelen voor de begunstigde 1.2 Beschrijving van de prepaid SSB-kaart

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE Definities Artikel 1 ABK-ONLINE: ABK: DE CLIËNT: DE REKENINGHOUDER:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE ANTWERPS BEROEPSKREDIET coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frankrijklei 136 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE Definities Artikel 1 ABK-TELBANKING ON

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

BowlingCadeau Algemene Voorwaarden

BowlingCadeau Algemene Voorwaarden BowlingCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Giftcards B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Horeca Alliantie alsmede de activiteiten die onder de naam Horeca Alliantie worden aangeboden. ARTIKEL 2: MEMBER

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten; GEBRUIKERSOVEREENKOMST THEODOOR INSIGHT Artikel 1 Definities Cliënt elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

Nadere informatie

Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter

Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter Dit reglement regelt de relatie tussen enerzijds de cliënt die gebruik maakt van de diensten KBC-Phone/KBC-Telecenter en anderzijds KBC Bank NV, hierna de bank genoemd.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden

RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Giftcards B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Luxdeco, handelsnaam toebehorende aan de bvba Maxideco. Brusselsesteenweg 389/102 2800 Mechelen BTW BE 476867836 Telefoon 0489/777712 Email

Nadere informatie

I. ALGEMEEN DEFINITIES

I. ALGEMEEN DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE INSTRUMENTEN VOOR DE ELEKTRONISCHE OVERMAKING VAN GELDMIDDELEN UITGEGEVEN DOOR BNP PARIBAS FORTIS NV - MASTERCARD- EN VISAKAARTEN (geldig vanaf 15/04/2014) I. ALGEMEEN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen 1 E-banking overeenkomst voor natuurlijke personen ABN AMRO Bank nv De ondergetekenden: A. ABN AMRO Bank nv, met maatschappelijke zetel te G. Mahlerlaan

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015.

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. ALGEMENE VOORWAARDEN CAMELOTCARD Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. In deze algemene voorwaarden leest u wat uw rechten en plichten zijn als houder van een CamelotCard.

Nadere informatie

Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden

Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Beauty & Wellness B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier.

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. ANNEX 2 Wedstrijdreglement MGM-ANNA - Robomow: Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. Een slimme thermostaat Anna voor slechts 1* én kans op een gratis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Reglement Zeeuwse bibliotheken

Reglement Zeeuwse bibliotheken Reglement Zeeuwse bibliotheken Vastgesteld op 1 januari 2015 1 Dit reglement bevat regels voor het lenen van titels van de Zeeuwse bibliotheken. Voor het lenen van titels behoort de lener ingeschreven

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden

BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Concepts B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd

Nadere informatie