Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel"

Transcriptie

1 Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website: De Klant-consument die reageert op een aanbod via van een overeenkomst op afstand heeft het recht om, zonder strafbepalingen en zonder opgave van een reden, de Onderneming er binnen de veertien (14) kalenderdagen van in kennis te stellen dat hij afziet van zijn aankoop. De termijn voor het uitoefenen van dit recht loopt: - Voor de producten, vanaf de dag volgend op de dag van levering aan de Klant; - Voor dienstverlening, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop hij de bevestiging van zijn bestelling per ontvangt. De klant die van de aankoop afziet, dient dit schriftelijk, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken, te melden aan de klantendienst van de Onderneming gevestigd te Lèon Grosjeanlaan_92, 1140 Evere via het adres: en gelijktijdig de geleverde producten in hun oorspronkelijke verpakking en in goede staat terug te bezorgen. De rechtstreekse kosten van de verzending van de producten zijn voor rekening van de Klant. In het geval van dagbladen, tijdschriften of magazines enerzijds en van geluids-, beeldof gegevensdragers, evenals van software anderzijds, geldt het recht van herroeping echter niet wanneer het zegel werd verbroken of de Klant het gedownloade materiaal al is beginnen te gebruiken. 1. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN - TEGENSTELBAARHEID 1.1. Onderhavige algemene voorwaarden regelen de betrekkingen tussen enerzijds, de naamloze vennootschap De Landelijke Uitgeverijen, lid van de Groep Rossel, met vennootschapszetel gevestigd te Evere, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer , hierna "de Onderneming" genoemd en anderzijds, haar Klanten-consumenten, meerderjarige, natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, of rechtspersonen die al dan niet handelen in het kader van hun statutaire activiteit, en ter plaatse een aankoop willen verrichten, of via een telefoon, post of via volgend internetadres: "http://www.landbouwleven.be/abonnement " een bestelling willen plaatsen Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende bepaling van de Onderneming zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing op overeenkomsten die worden aangeboden voor de verkoop van producten en diensten in het kader van de handelsactiviteiten van de Onderneming, met uitzondering van kaartenverkoop en reizen De Onderneming wijst alle voorwaarden en bepalingen die op de documenten van haar Klanten of opdrachtgevers voorkomen af. Tenzij de Onderneming in haar

2 orderbevestiging schriftelijk anders bepaalt, zijn enkel onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij door het plaatsen van zijn bestelling onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden impliciet aanvaardt Dat de Onderneming zich op een bepaald ogenblik niet op een willekeurige bepaling van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden beroept, kan geenszins zodanig worden uitgelegd dat hij ook later afstand zou doen van de betreffende bepalingen. 2. AANBIEDINGEN BESTELLINGEN ORDERBEVESTIGING 2.1. Alleen het aanbod voor een product of prestatie van de Onderneming in een van de publicaties op papier of online op haar internetsite "http://www.landbouwleven.be/abonnement" bindt de Onderneming voor de volledige duur van het aanbod en tegen de in het aanbod uiteengezette voorwaarden (meer bepaald ten aanzien van de limieten van de beschikbare voorraad) Iedere bestelling die een Klant via welke weg dan ook (post, , telefonisch,... enz.) aan de Onderneming overmaakt, vormt een aanbod van de Klant tot het sluiten van een overeenkomst, volgens de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden. Het contract wordt gesloten zodra de Klant de bestelling door zijn eerste betaling, of door het terugsturen per post of per van de bestelbon bevestigt; de datum waarop het contract van kracht wordt, heeft terugwerkende kracht tot op de datum van ondertekening van de orderbevestiging. Voor zover de Klant via op een aanbod voor een overeenkomst op afstand reageert en gesteld dat hij aan de wettelijke voorwaarden van het herroepingsrecht voldoet, gaat de termijn van herroeping op die datum in. 3. PRIJS 3.1. De producten worden verkocht tegen de prijzen die op het ogenblik van de bestelling gelden en zoals die worden vermeld in de publicaties van de Onderneming en op de site "http://www.landbouwleven.be/abonnement" of in de bijzondere voorwaarden van het contract, vermeld in het aanbod van de Onderneming betreffende het contract dat tussen de partijen werd gesloten en door hen aanvaard De prijzen worden vermeld in euro ( ) Al onze prijzen gelden inclusief btw en taksen, rechten of andere onrechtstreekse bijdragen die in toepassing van de Belgische of de buitenlandse wetgeving van toepassing zouden zijn, en inclusief de diensten die de Klant daarbovenop verplicht verschuldigd zou zijn, zoals eventuele verzendkosten.

3 4. LEVERING 4.1. Tenzij de Onderneming schriftelijk uitdrukkelijk anders bepaalt, worden de bestelde producten geleverd door aflevering van de producten in België op de plaats die de Klant bij bestelling aanwees, of in een van de landen vermeld in de landenkeuzelijst die de Onderneming op het bestelformulier bepaalde en voorstelde. Landen die niet op deze lijst voorkomen, zijn van het geografische leveringsgebied uitgesloten De levering van tijdschriften is strikt beperkt tot Europa De leveringen gebeuren volgens de beschikbare voorraad en in volgorde van ontvangst van de bestellingen. De termijn voor de door de Onderneming geleverde producten bedraagt maximaal dertig (30) dagen te rekenen vanaf ontvangst van de betaling van de Klant Het transport van de producten gebeurt exclusief voor risico van de Klant In geval van overmacht wordt de Onderneming van haar leveringsplicht ontheven. 5. ONTVANGST KLACHT HERROEPINGSRECHT RETOUR VAN DE PRODUCTEN 5.1. De Klant verbindt zich ertoe de kwaliteit van de door de Onderneming geleverde producten zo snel mogelijk na levering na te gaan. Zonder dat de opsomming hieronder beperkend is, dient de Klant bij levering meer bepaald: (i) de verpakking te openen om de producten nauwgezet te onderzoeken; (ii) na te gaan of de geleverde producten perfect overeenstemmen met het gebruik dat de koper ervan wil maken; 5.2. Klachten betreffende de zichtbare gebreken moeten op straffe van verval binnen de vijf (5) werkdagen te rekenen vanaf de levering schriftelijk worden overgemaakt. Klachten betreffende de zichtbare gebreken moeten om geldig te zijn verplicht op een van onderstaande wijzen worden verstuurd: - per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs naar de vennootschapszetel van de Onderneming gelegen Léon Grosjeanlaan 92, 1140 Evere; - of per naar het adres: 5.3. De Klant-consument die reageert op een aanbod via van een overeenkomst op afstand heeft het recht om, zonder strafbepalingen en zonder opgave van een reden, de Onderneming er binnen de veertien (14)

4 kalenderdagen van in kennis te stellen dat hij van zijn aankoop afziet. De termijn voor het uitoefenen van dit recht loopt: - Voor de producten, vanaf de dag volgend op de dag van levering aan de Klant; - Voor dienstverlening, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop hij de bevestiging van zijn bestelling per ontvangt. De klant die van de aankoop afziet, dient dit schriftelijk, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken, schriftelijk te melden aan de klantendienst van de Onderneming gevestigd te Léon Grosjeanlaan 92, 1140 Evere via het adres: en gelijktijdig de geleverde producten in hun oorspronkelijke verpakking en in goede staat terug te bezorgen. De rechtstreekse kosten van de verzending van de producten zijn voor rekening van de Klant. In het geval van dagbladen, tijdschriften of magazines enerzijds en van geluids-, beeld- of gegevensdragers, evenals van software anderzijds, geldt het recht van herroeping echter niet wanneer het zegel werd verbroken of de Klant het gedownloade materiaal al is beginnen te gebruiken. 6. BETALING Tenzij de Onderneming dit schriftelijk andersluidend bepaalde, zijn de facturen contant te betalen, zonder korting. 7. ONTSTENTENIS VAN BETALING 7.1. Ieder bedrag dat op de vervaldag onbetaald is gebleven, geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een nalatigheidsintrest. De Onderneming hanteert voor de Klanten-consumenten een nalatigheidsintrest tegen het geldende wettelijke tarief Indien het aangeboden basisproduct of de aangeboden basisservice gekoppeld is aan de levering van een aanvullend product of van een andere prestatie, is de Klant bij niet-betaling de Onderneming de betaling verschuldigd van een herwaardering van dit aanvullende product of deze complementaire prestatie tegen de kostprijs die de Onderneming betaalde, eventueel beperkt tot het gedeelte van de verstreken contractperiode uitgedrukt in volledige maanden. 8. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM De Onderneming blijft tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten eigenaar van de verkochte producten. 9. GARANTIE TEGEN GEBREKEN AANSPRAKELIJKHEID

5 9.1. De garantie van de Onderneming in geval van zichtbaar of verborgen gebrek beperkt zich tot de terugbetaling van de prijs van het product die de klant betaalde, of tot de vervanging van het product naar gelang van de beschikbare voorraden Indien wordt vastgesteld dat de Onderneming contractueel aansprakelijk is voor het zichtbaar of verborgen gebrek, beperkt de verplichte schadevergoeding van de Onderneming zich tot de prijs die aan de Klant werd gefactureerd. 10. STILZWIJGENDE VERLENGING De partijen komen overeen dat wanneer de Klant een contract van bepaalde duur sluit, bedoeld contract op de vervaldag van de initieel bepaalde duur voor onbepaalde duur stilzwijgend wordt verlengd, tenzij de Klant de Onderneming er uiterlijk een (1) maand, of een andere eventueel bij bijzonder schriftelijk beding overeengekomen periode, vóór de vervaldag van bedoeld contract per aangetekende brief schriftelijk van in kennis stelde te weigeren het contract te verlengen De klant mag het contract na stilzwijgende verlenging op ieder ogenblik en aan het einde van een opzeggingstermijn van twee (2) maanden ontbinden, zonder dat de Klant een schadevergoeding is verschuldigd of de Onderneming het bedrag van de betaalde periode dient terug te betalen. 11. ONTBINDING De Klant die voor een abonnementsformule van bepaalde duur met gespreide betalingen opteerde, is in geval van ontbinding vóór de overeengekomen vervaldag, gehouden tot betaling van de maand- of kwartaalbedragen die tot aan de overeengekomen vervaldag verschuldigd zijn Bij niet-betaling door de Klant bij het verstrijken van de termijn bepaald in de aanmaning tot betaling of hernieuwing, behoudt de Onderneming zich het recht voor de levering van producten of prestaties te staken. 12. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANKEN De verkoop van alle producten of dienstenprestaties van de Onderneming wordt geregeld door Belgische recht Bij een geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Brussel (zetelend in de Franse taal) als enige bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN INLEIDING ARTIKEL 1 : VOORWERP ARTIKEL 2 : BESTELLING VIA INTERNET OF TELEFOON ARTIKEL 3 : LEVERING ARTIKEL 4 : BETALING VIA OVERSCHRIJVING ARTIKEL 5 : TARIEVEN ARTIKEL 6 :

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1/8

Algemene Voorwaarden 1/8 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV 1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Essent Shop. Geldig vanaf 6 juni 2014

Algemene Voorwaarden Essent Shop. Geldig vanaf 6 juni 2014 Algemene Voorwaarden Essent Shop Geldig vanaf 6 juni 2014 Postadres: Essent Retail Energie B.V. Postbus 1484 5200 BM s-hertogenbosch Bezoekadres: Willemsplein 4 s-hertogenbosch Internet: www.essent.nl/shop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

[Algemene voorwaarden]

[Algemene voorwaarden] [Algemene voorwaarden] PivvenIT Wederik 50 3401 LZ IJsselstein 26 maart 2015 2/8 Algemene voorwaarden Artikel 1 - Begripsbepaling PivvenIT: PivvenIT V.O.F. te IJsselstein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen A LG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P C ES T PART Y Ondernemingsgegevens C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449 Artikel 1:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zweko Optics:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Design by Elja

Algemene voorwaarden Design by Elja Algemene voorwaarden Design by Elja Algemene voorwaarden van Designbyelja, gevestigd te Gouda. Versie geldig vanaf 1 februari 2012 bijgewerkt November 2014 Indien u diensten besteld via de website of middels

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

PRIJSOFFERTE. www.detandt.com 323 PRIJSOFFERTE

PRIJSOFFERTE. www.detandt.com 323 PRIJSOFFERTE PRIJSOFFERTE Aanbevelingen... 324 Aanvraag prijsofferte voor schoorstenen... 325 Aanvraag prijsofferte voor CLV... 327 Algemene verkoopsvoorwaarden... 328 www.detandt.com 323 PRIJSOFFERTE AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Claim it

Algemene Voorwaarden Claim it * * * Algemene Voorwaarden Claim it Laatst gewijzigd op 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden Artikel 3 Ons aanbod en uw serviceorder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van IJlan

Algemene Voorwaarden van IJlan Algemene Voorwaarden van IJlan Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting.

BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting. Algemene Voorwaarden (BELGIË versie: 19 August 2014) AV als pdf-bestand downloaden 1 Contractanten, toepassingsbereik (1) Contractanten in het kader van de volgende Algemene Voorwaarden ("AV") zijn Buffalo

Nadere informatie

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Website: www.appsaloon.be Tel.: +32 485 832 970 Tel.: +32

Nadere informatie