ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6"

Transcriptie

1 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere rechten, plichten en verantwoordelijkheden, die het gebruik van een Visakaart met zich meebrengen zowel in hoofde van de Kaartrekeninghouder, de Kaarthouder als de Uitgever. Deze Algemene voorwaarden Visakaart vormen één geheel met het Algemeen reglement der verrichtingen en zullen in geval van afwijking voorrang hebben op dit Algemeen Reglement. Het ondertekenen van het Aanvraagformulier Visakaart, hetzij van het ontvangstbewijs van de Visakaart of het gebruik van de Visakaart geldt als uitdrukkelijke aanvaarding door de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder van deze Algemene voorwaarden visakaart. Terminologie Art. 2 In onderstaande bepalingen worden de volgende benamingen gebruikt: ABK/De Uitgever = ABK cvba, uitgever van de kaart; De Maatschappij = Atos Worldline NV, beheerder van de kaartbestanden en de kaarttransacties voor de Uitgever; De Kaart = de Visakaart; De Kaarthouder = de natuurlijke persoon op wiens naam en voor wiens gebruik door de Uitgever een Kaart werd uitgegeven; De Kaartrekeninghouder = de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam een Kaartrekening werd geopend; De Kaartrekening = rekening bij de Uitgever op naam van de Kaartrekeninghouder waarop de kaart(en) werd(en) toegestaan; Card stop = Centrum onder het beheer van Atos Worldline NV voor de melding van verlies en diefstal van de Visakaart. Telefoonnummer: 070/ ; Pincode = een geheime numerieke code die geldt als elektronische handtekening met een betalingstransactie. 3Dsecure: Door uw kaart en PIN code te gebruiken om een internet betaling te ondertekenen, bevestigt u dat u de rechtmatige kaarthouder bent. Zonder deze extra bevestiging worden uw betalingen niet uitgevoerd. Zelfs indien uw kaartnummer onderschept werd, kan er geen betaling uitgevoerd worden bij handelaars die 3D-Secure zijn. Gebruiksmogelijkheden Art. 3 De door de Uitgever op verzoek van de Kaartrekeninghouder uitgegeven Visakaart geeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot geldautomaten in het binnen- en buitenland om bankbiljetten op te nemen. In dit geval zal naast het gebruik van de Visakaart tevens de Pincode dienen gebruikt te worden. Tevens kan de Kaarthouder met zijn Visakaart goederen en diensten in binnen- en buitenland betalen, aangeboden door handelaars in de ruimste zin van het woord, die aangesloten zijn bij het Visakaart netwerk. De betaling kan geschieden door ondertekening van een kwijtingsborderel. Na overhandiging van de Visakaart aan de handelaar maakt deze met gebruikmaking van een doordruktoestel dan wel van een elektronische terminal een borderel op die de Kaarthouder ondertekent. De betaling van goederen en diensten kan tevens geschieden door gebruikmaking van de Visakaart geplaatst in een geldige kaartlezer waarbij de Kaarthouder tevens zijn Pincode invoert. ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

2 Voor kleinere betalingen en bijzondere toepassingen (bijvoorbeeld tol- en parkeergelden) kan het volstaan dat de Kaarthouder zijn Visakaart invoert en deze betaling valideert zonder invoeren van zijn Pincode. Voor betaling op afstand (zoals telefoon, brief, fax, Internet) van goederen of diensten kan het volstaan dat de Kaarthouder enkel zijn kaartgegevens (kaartnummer, vervaldag en eventueel andere code) zonder gebruikmaking van zijn Pincode dient door te geven aan de handelaar. Voor betalingen aan handelaars via internet is beveiliging middels 3D-secure de regel. Indien de betaling gebeurt op afstand en door middel van een Visakaartlezer kan eveneens de Pincode dienen ingevoerd te worden. De gegeven akkoorden op de bovenvermelde wijzen gelden - naar gelang -als elektronische handtekening. Art. 4 De Uitgever of de Maatschappij kunnen, opgeacht het motief, in geen geval verantwoordelijk worden gesteld indien een aangesloten handelaar, onderneming of bank de Kaarthouder niet toestaat zijn Kaart te gebruiken. Alle conflicten die ontstaan tussen de Kaarthouder en de handelaar moeten uitsluitend tussen deze laatsten worden geregeld. De Uitgever noch de Maatschappij zullen evenmin verantwoordelijk gesteld kunnen worden indien de Kaart niet aanvaard wordt om één of andere reden. De verbintenissen van de Uitgever en de Maatschappij in dit verband zijn middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. Limieten Art. 5 De Kaartrekeninghouder en ABK kunnen bij de aanvraag van de Visakaart bepaalde gebruikslimieten overeenkomen die bindend zijn voor de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder. De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder kunnen gratis te allen tijde ABK verzoeken om de limieten aan te passen. Dit verzoek dient schriftelijk te gebeuren conform de bepalingen van het Algemeen reglement der verrichtingen. Het akkoord van ABK met dit verzoek wordt aan de Kaarthouder hetzij aan de Kaartrekeninghouder gegeven conform de zelfde bepalingen. ABK behoudt zich het recht voor deze maximumlimieten per Kaart en per rekening aan te passen. ABK brengt twee maanden vóór de aanpassing de Kaarthouder en/of de Kaartrekeninghouder schriftelijk op de hoogte. Deze termijn kan om veiligheidsoverwegingen ingekort worden. Uitvoeringdatum en valutering van d e verrichtingen. Art. 6 De Visakaart is gekoppeld aan een geldige betaalrekening van de Kaartrekeninghouder. Het gebruik van de Visakaart dan wel van de gegevens inherent aan de Kaart en waardoor een betaling wordt verricht, houdt de onherroepelijke opdracht in tot terbeschikkingstelling van de contanten dan wel van betaling aan de handelaar/begunstigde van de betaling. Deze verrichtingen kunnen niet meer worden betwist of herroepen door de Kaartrekeninghouder noch door de Kaarthouder. Door deze opdracht machtigt de Kaartrekeninghouder ABK om zijn gebonden betaalrekening te debiteren met deze bedragen. Art. 7 Voor zover de Kaart gebruikt werd, stuurt de Maatschappij voor rekening van de Uitgever maandelijks een uitgavenstaat naar de Kaartrekeninghouder. Deze uitgavenstaat vermeldt de verrichtingen die de Kaarthouder met zijn Kaart heeft uitgevoerd en alle bewegingen op de Kaartrekening die de Maatschappij registreerde sedert het opmaken van de vorige uitgavenstaat. Deze informatie vermeldt per verrichting de datum van de verrichting en de toegepaste valutadatum, eventueel de naam van de begunstigde of de terminal waar de verrichting plaats vond, het bedrag uitgedrukt in euro en, in voorkomend geval, in de vreemde munt waarin de verrichting werd uitgevoerd, met opgave van de toegepaste wisselkoers en de gebeurlijke aangerekende kosten. Deze uitgavenstaat kan in uitzonderlijke gevallen ook nog oudere nog niet verrekende verrichtingen bevatten. De Maatschappij houdt een overzicht bij van alle transacties van de laatste 5 jaar. De Kaartrekeninghouder kan hiervan kennis krijgen, mits betaling van de kosten. Elke Kaart(rekening)houder verbindt zich ertoe elke maand kennis te nemen van deze uitgavenstaat. Hij kan de Maatschappij niet verwijten hem niet op de hoogte te hebben gehouden van de evolutie van zijn kaartrekening. ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 2/6

3 Art. 8 De verrichtingen in vreemde valuta worden naar de munt van de Kaartrekening omgerekend tegen een koers die gebaseerd is op de wisselkoers van de Europese Centrale Bank ( zoals officieel gepubliceerd op de dag van ontvangst van de verrichtingen door de Maatschappij. Art. 9 Voor elke geldopvraging vermeldt de uitgavenstaat buiten het opgevraagde bedrag een commissie op dit bedrag berekend. Voor transacties in het buitenland en in een munt die geen deel uitmaakt van de Euro gebonden munten wordt een verwerkingskost in rekening gebracht die berekend wordt op het transactiebedrag en vermeld wordt op de uitgavenstaat. Het tarief van deze kosten kan geconsulteerd worden in of is verkrijgbaar bij de agentschappen van de Uitgever. Art. 10 De betaalrekening van de Kaartrekeninghouder zal na verzending door de Maatschappij van de afrekening aan de Kaartrekeninghouder gedebiteerd worden met de valuta zoals vermeld op deze uitgavenstaat. Verplichtingen van ABK Art. 11 ABK informeert via de rekeninguittreksels van de gebonden rekening zonder verwijl de Kaartrekeninghouder over de afrekening van de uitgavenstaat. Art. 12 Op geregelde tijdstippen, en minstens eens per jaar, zal ABK de Kaartrekeninghouder een communicatie bezorgen met betrekking tot voorzorgsmaatregelen die de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder moeten nemen om elk onrechtmatig gebruik van de Kaart te vermijden. Veiligheidsaspecten Art. 13 Om veiligheidsredenen moet de Kaart bij ontvangst door de Kaarthouder met balpen worden ondertekend. De Kaart mag uitsluitend door de Kaarthouder worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van gebruik en dit binnen de grenzen van de per Kaart toegestane gebruikslimiet. Het gebruik van de Kaart impliceert de aanvaarding van de huidige Algemene voorwaarden Visakaart en de bijzondere voorwaarden hernomen op de maandelijkse uitgavenstaten en op de Kaart. De Uitgever behoudt zich het recht voor de toekenning van de Kaart(en) te weigeren. Art. 14 Voor de elektronische geldopvragingen of betalingen waarbij de geheime en persoonlijke code nodig is, vervangt deze geheime code de geschreven handtekening en wordt hij aanvaard als elektronische handtekening van de Kaarthouder. Het codenummer wordt aan de Kaarthouder overgemaakt onder een aparte gesloten omslag, die hij zal vernietigen na de code gememoriseerd te hebben. Het codenummer kan vrij gewijzigd worden door de Kaarthouder, maar onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Teneinde elk bedrieglijk gebruik te vermijden, verbindt de Kaarthouder zich er uitdrukkelijk toe zijn persoonlijk codenummer geheim te houden. Hij mag het aan niemand meedelen en er geen geschreven spoor van nalaten. De Kaarthouder is verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn Kaart aan de hand van het geheime codenummer. Art. 15 Voor alle betalingen en in het bijzonder voor betalingen op afstand (via internet, fax, telefoon of brief) zal de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder er op toezien dat hij de handelaar, begunstigde van de betaling voldoende kent en vertrouwt en dat zijn kaartgegevens op een veilige manier worden doorgegeven. Voor betalingen aan handelaars via internet is beveiliging middels 3D-secure de regel. Art. 16 In geval van verlies of diefstal van de Kaart en/of zijn gegevens hetzij wanneer de Kaarthouder of de Kaartrekeninghouder vaststellen dat de Kaart of de kaartgegevens wederrechtelijk gebruikt worden, moeten deze onmiddellijk de diensten van Card stop daarvan op de hoogte brengen op het telefoonnummer 070/ Dit telefoongesprek wordt geregistreerd door een geautomatiseerd systeem. Ingeval van telefonische aangifte van verlies of diefstal van de kaart, gelden de aldus geregistreerde gegevens als bewijsmiddel. De Kaarthouder dient eveneens verlies of diefstal van zijn Kaart binnen de 24 uur bij de officiële autoriteiten aan te geven en het bewijs van deze aangifte aan de Maatschappij en aan de Uitgever te bezorgen indien deze daarom vragen. De Kaartrekeninghouder en Kaarthouder verbinden zich er eveneens toe om aan de Maatschappij alle nodige informatie, vereist voor het onderzoek, mee te delen. ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 3/6

4 Art. 17 De Maatschappij en ABK behouden zich het recht voor om uit veiligheidsoverwegingen het gebruik van de Visakaart onmiddellijk te blokkeren. Zij brengen de Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Risico s en verantwoordelijkheden Art. 18 De Kaartrekeninghouder is onverdeeld en solidair verantwoordelijk voor de betaling van elk debetsaldo voorkomend op de verschillende uitgavenstaten. De Kaarthouder is op zijn beurt onverdeeld en solidair verantwoordelijk met de Kaartrekeninghouder voor de betaling van alle verschuldigde bedragen voortspruitend uit het gebruik van de Kaart welke zijn naam draagt. De Kaartrekeninghouder zal het debetsaldo van de betaalrekening dat ontstaan is door het gebruik van de Kaarthouder onmiddellijk aanzuiveren. Art. 19 Bij kaartdiefstal of verlies blijft de verantwoordelijkheid van de Kaarthouder en de Kaartrekeninghouder voor frauduleuze verrichtingen, gedaan vóór de aangifte, beperkt tot 150,00 EUR. Nochtans, wanneer de Kaart frauduleus is gebruikt aan de hand van de geheime code of ingeval van kwade trouw of grove fout, of het niet eerbiedigen van de geldende Algemene voorwaarden Visakaart, zijn de Kaarthouder en de Kaartrekeninghouder volledig verantwoordelijk voor alle frauduleuze verrichtingen. De behandeling van schadedossiers voortvloeiend uit misbruik van kaarten wordt verricht door de Maatschappij voor de Uitgever. Betwistingen Art. 20 Elke onregelmatigheid betreffende een uitgavenstaat dient onmiddellijk aan de Maatschappij te worden gemeld. Betwistingen m.b.t. onterecht of verkeerd afgerekende bedragen worden voor de Uitgever afgehandeld door de Maatschappij, volgens door deze laatste te bepalen regels en procedures. In geval van betwisting door de Kaarthouder houdt de Maatschappij zich het recht voor, na onderzoek van de betwiste opdracht tot betaling en mits voorlegging van voldoende bewijzen en vermoedens, deze transactie ten laste te leggen van de Kaarthouder. Art. 21 Iedere betwisting aangaande een verrichting die zou zijn uitgevoerd met behulp van de Visakaart dient tevens schriftelijk ter kennis te worden gebracht binnen een termijn van dertien maanden na datum van de verrichting aan ABK. Na verloop van deze termijn wordt de boeking van de verrichting geacht definitief te zijn en kan zij niet meer het voorwerp uitmaken van enige betwisting of teruggave. Eigendom van de Kaart Art. 22 De Kaart(en) blijft(ven) steeds eigendom van de Uitgever en moet(en) door de Kaarthouder of de Kaartrekeninghouder op eerste verzoek aan haar worden terugbezorgd. Hernieuwing van de Kaart Art. 23 Vóór de vervaldatum van de Kaart zal een nieuwe Kaart aan de Kaarthouder worden afgeleverd, tenzij de Kaart(rekening)houder de Uitgever twee maanden vóór de vervaldatum schriftelijk te kennen geeft dat hij er afstand van doet of de Uitgever zelf weigert een nieuwe Kaart te overhandigen. De Kaarthouder dient bij ontvangst van zijn nieuwe Kaart deze te ondertekenen en de oude Kaart onmiddellijk in te leveren bij de Uitgever. Art. 24 Jaarlijks kan aan de Kaartrekeninghouder een bijdrage aangerekend worden via een debitering op de kaartrekening. Een vroegtijdige stopzetting van de overeenkomst door de kaart(rekening)houder zal in geen geval een terugbetaling van de jaarlijkse bijdrage tot gevolg kunnen hebben. Een vroegtijdige stopzetting van de overeenkomst door de Uitgever kan aanleiding geven tot een gedeeltelijke terugbetaling pro rata temporis. ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 4/6

5 Duur en einde van de overeenkomst Art. 25 Deze overeenkomst is van onbepaalde duur. Art. 26 Zowel de Kaartrekeninghouder als de Kaarthouder kan op ieder ogenblik de overeenkomst zonder enig voorbericht en zonder enige verantwoording beëindigen. Hij zal ABK schriftelijk op de hoogte stellen en gelijktijdig de Kaart teruggeven. De Kaartrekeninghouder kan ABK verzoeken om de Kaart van zijn Kaarthouder onmiddellijk te blokkeren. Hij zal daartoe ABK schriftelijk op de hoogte stellen waarna ABK onmiddellijk het nodige zal doen. ABK wordt ontslagen om de Kaarthouder hiervan te verwittigen. De betalingen verricht met de Visakaart vóór de inlevering van de kaart, hetzij de blokkering ervan, zullen verrekend worden via de betaalrekening bij de eerstkomende uitgavenstaat van de Maatschappij. Art. 27 ABK kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en de afgifte van de Kaart eisen ingeval van beëindiging van de cliëntenrelatie met de Kaartrekeninghouder, overlijden van de Kaarthouder of ingeval van misbruik of aanslepende overschrijdingen op de rekeningen van de Kaartrekeninghouder. ABK zal de Kaartrekeninghouder hiervan op de hoogte stellen. De betalingen verricht met de Visakaart vóór de blokkering van de Kaart zullen verrekend worden via de betaalrekening bij de eerstkomende uitgavenstaat van de Maatschappij. Wijziging van de voorwaarden Art. 28 ABK kan de bepalingen van dit reglement te allen tijde aanvullen of wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden vóór de datum van de beoogde inwerkingtreding aan de Kaartrekeninghouder en/of aan de Kaarthouder medegedeeld conform de bepalingen zoals voorzien in het Algemeen reglement der verrichtingen. De datum van kennisgeving van aanpassing is deze waarop deze informatie ter beschikking wordt gesteld op de website van ABK, hetzij de datum van de brief. Het bewijs van deze kennisgeving wordt geleverd door de interne logging van deze terbeschikkingstelling,, hetzij door het overleggen van een kopie van deze verstuurde brief. De Kaartrekeninghouder en de Kaarthouder kunnen van het gewijzigde reglement kennisnemen via de website en de kantoren van ABK. Te allen tijde kan een gratis exemplaar worden bekomen. Bij gebrek aan verzet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding, wordt de Kaartrekeninghouder geacht de wijzigingen aanvaard te hebben voor zijn eigen rekening alsook voor zijn Kaarthouder. Het nieuwe reglement wordt van toepassing op de Kaartrekeninghouder vanaf de geplande inwerkingtreding. De vorige reglementen en bepalingen komen hierdoor te vervallen. Wijziging van de persoonlijke gegevens Art. 29 Bij een eventuele adreswijziging van de Kaartrekeninghouder en/of de Kaarthouder, brengen zij de Uitgever hier onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte. Gegevensverwerking Art. 30 De door de Kaart(rekening)houder of door derden verstrekte persoonsgegevens betreffende de Kaart(rekening)houder, waaronder de gegevens betreffende de door hem met de Kaart uitgevoerde verrichtingen, worden geregistreerd in één of verschillende bestanden. De houder van deze bestanden is de Uitgever, de beheerder van deze bestanden is de Maatschappij. Deze gegevens zullen door de Uitgever en de Maatschappij gebruikt worden voor de voorbereiding en het beheer van hun relatie met de Kaart(rekening)houder, voor hun eigen commercieel gebruik, en de voorkoming en bestrijding van misbruiken. ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 5/6

6 De Kaart(rekening)houder heeft het recht kennis te krijgen van deze gegevens. Indien deze onjuist, onvolledig of niet dienend zijn, kan hij de verbetering of de verwijdering ervan vragen. De Kaart(rekening)houder die van het recht gebruik wenst te maken, kan dat doen door een schriftelijke aanvraag gedateerd, ondertekend en vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart (voor- en achterzijde) te richten aan de Uitgever. Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt een register bijgehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. De Kaart(rekening)houder die bijkomende inlichtingen wenst, kan dit register raadplegen. Rechtsbevoegdheid Art. 31 Alleen de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd op te treden bij geschillen tussen de Kaarthouder, de Kaartrekeninghouder, de Uitgever en de Maatschappij, voortvloeiend uit de huidige overeenkomst, tenzij een bijzondere wet andere bevoegdheden oplegt. ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 6/6

MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING GEGEVENS WERKGEVER

MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING GEGEVENS WERKGEVER AANVRAAGFORMULIER MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING Naam van het bedrijf (max. 24 karakters): I N V U L L E N I N H O O F D L E T T E R S A. U. B. GEGEVENS

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ABK-BANKKAARTREGLEMENT Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Specifiek reglement DB Visa Card

Specifiek reglement DB Visa Card Deutsche Bank Specifiek reglement DB Visa Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Specifiek Reglement DB Titanium Card

Specifiek Reglement DB Titanium Card Deutsche Bank Specifiek Reglement DB Titanium Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Reglement Centea-Visa

Reglement Centea-Visa Reglement Centea-Visa Geregistreerd te Antwerpen op 26 oktober 2010 en van kracht met ingang van 17 november 2010. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Het vervangt alle voorgaande met betrekking tot haar voorwerp.

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE Definities Artikel 1 ABK-ONLINE: ABK: DE CLIËNT: DE REKENINGHOUDER:

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE ANTWERPS BEROEPSKREDIET coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frankrijklei 136 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE Definities Artikel 1 ABK-TELBANKING ON

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 -

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van VDK Spaarbank nv en regelt de bijzondere rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Visa/MasterCard

Algemene voorwaarden Visa/MasterCard Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Visa/MasterCard Inleiding Deze algemene voorwaarden regelen de rechten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Uw Kaart wordt uitgegeven door Buy Way Personal Finance nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, BTW BE 0400.282.277 RPR Brussel.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Reglement KBC-Prepaid Kaart

Reglement KBC-Prepaid Kaart Reglement KBC-Prepaid Kaart Geregistreerd te Brussel op 24 mei 2013 en van kracht met ingang van 17 juni 2013. Deze uitgave telt 8 bladzijden. 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Laden van de kaart 5

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen Reglement inzake elektronische betaalmiddelen Van toepassing vanaf 30/05/2016 Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van vdk bank nv en regelt de bijzondere rechten,

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Brussels Airlines MasterCard kaart Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling, van toepassing

Nadere informatie

Visa Business FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Visa Business FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Visa Business FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 4595 BusinessCard U hebt net uw Visa Business ontvangen. Proficiat! Wat kunt u doen met uw kaart? Deze gebruiksaanwijzing bevat alle nuttige informatie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

KREDIETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan

KREDIETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan KREDIETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan 1. DEFINITIES In dit reglement worden de volgende termen gebruikt: a. Bank : verwijst naar de

Nadere informatie

I. ALGEMEEN DEFINITIES

I. ALGEMEEN DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE INSTRUMENTEN VOOR DE ELEKTRONISCHE OVERMAKING VAN GELDMIDDELEN UITGEGEVEN DOOR BNP PARIBAS FORTIS NV - MASTERCARD- EN VISAKAARTEN (geldig vanaf 15/04/2014) I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard

Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard onderworpen aan de goedkeuring van de Bank van De Post Persoonlijke gegevens: Dhr Mevr Juffr xxx ref xxx BARCODE Voornaam: Naam: xxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE Inhoudstafel

TECHNISCHE FICHE Inhoudstafel TECHNISCHE FICHE Inhoudstafel 1 KENMERKEN 1.1 Definitie Voordelen 1.1.1. Definitie 1.1.2. Doel 1.1.. Voordelen voor het OCMW 1.1.. Voordelen voor de begunstigde 1.2 Beschrijving van de prepaid SSB-kaart

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAART ING MASTERCARD BUSINESS VOOR RECHTSPERSONEN Versie januari 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAART ING MASTERCARD BUSINESS VOOR RECHTSPERSONEN Versie januari 2012 I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie Art. 1 In de onderstaande algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de ING MasterCard Business; de rekening =

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken?

Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken? Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken? Tanken in het Belgische Q8-netwerk U kunt met uw VAB-Tankkaart in de Belgische Q8-stations betalen via de buitenpaal of in de shop. In het laatste geval tankt u eerst, en

Nadere informatie

Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank

Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle partijen voor het gebruik van de VAB-Essotankkaart.

Nadere informatie

REGLEMENT KREDIETKAARTEN. Bijlage 5 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT KREDIETKAARTEN. Bijlage 5 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT KREDIETKAARTEN. Bijlage 5 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de aflevering aan en het gebruik

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Reglement KBC-Bankkaart

Reglement KBC-Bankkaart Reglement KBC-Bankkaart Geregistreerd te Brussel op 13 mei 2014 en van kracht met ingang van 19 juli 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Inleiding 1 Definities 2 De kaart, handtekeningstrook en de geheime

Nadere informatie

Reglement van de betaalkaart

Reglement van de betaalkaart Inleiding Dit reglement regelt de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart en de diensten verbonden aan de betaalkaart, uitgegeven door Record Bank nv, impliceert zowel

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE ING-BETAALKAART, DE DEPOSITOKAART, DE LIMICARD, DE TIJDELIJKE KAART EN DE MINUTE CARD (Versie 17 januari 2011)

REGLEMENT VAN DE ING-BETAALKAART, DE DEPOSITOKAART, DE LIMICARD, DE TIJDELIJKE KAART EN DE MINUTE CARD (Versie 17 januari 2011) Artikel 1: In dit reglement gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: "De kaart": verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle artikels die

Nadere informatie

Specifiek reglement DB bankkaart

Specifiek reglement DB bankkaart Deutsche Bank Specifiek reglement DB bankkaart APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAARTEN ING VISA GOLD EN ING MASTERCARD GOLD (Versie 1 januari 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAARTEN ING VISA GOLD EN ING MASTERCARD GOLD (Versie 1 januari 2012) I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie In de onderstaande algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de kaart ING VISA of ING MasterCard; de rekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART Artikel 1: In deze Algemene Voorwaarden gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: De kaart : verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE AMERICAN EXPRESS KAART

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE AMERICAN EXPRESS KAART 1. Definities In het kader van huidige gebruiksvoorwaarden dienen onderstaande begrippen als volgt verstaan te worden: "Alpha Card": de C.V.B.A.

Nadere informatie

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING CARD (Versie januari 2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING CARD (Versie januari 2013) I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie In de onderstaande Algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de ING Card; de ING Card-rekening = de ING-rekening

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Betaaldiensten. -Instrumenten

Algemeen Reglement van de Betaaldiensten. -Instrumenten Deutsche Bank Algemeen Reglement van de Betaaldiensten en -Instrumenten APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

REGLEMENT PROTONKAART Bijlage 4 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen

REGLEMENT PROTONKAART Bijlage 4 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen REGLEMENT PROTONKAART Bijlage 4 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de aflevering aan en het gebruik door

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

maxi prepaid reglement

maxi prepaid reglement Bijlage 11 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen maxi prepaid reglement Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de aanvrager, de kaarthouder en de Bank wat betreft de aflevering

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER P a g e 1 ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER DIT DOCUMENT IS NIET BEDOELD VOOR FRAUDES MET VISA-KAARTEN IN GEVAL VAN FRAUDE MET UW KAART, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET DE DIENST VISA OP HET

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE AMERICAN EXPRESS KAART

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE AMERICAN EXPRESS KAART 1. Definities In het kader van huidige gebruiksvoorwaarden dienen onderstaande begrippen als volgt verstaan te worden: "Alpha Card": de C.V.B.A.

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-372 d.d. 13 december 2013 (mr. R.J. Paris, voorzitter, waarbij mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting Consument houdt een betaal- en spaarrekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10 1 Totstandkoming van het krediet De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening ervan door alle partijen binnen 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de raadpleging van de Centrale voor

Nadere informatie

maxi prepaid reglement

maxi prepaid reglement Bijlage 11 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen maxi prepaid reglement Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de aanvrager, de kaarthouder en de Bank wat betreft de aflevering

Nadere informatie

BCC CORPORATE KAARTEN

BCC CORPORATE KAARTEN BCC CORPORATE KAARTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN 3 INHOUDSTAFEL I. DEFINITIES I. DEFINITIES..................................... 3 II. ALGEMENE BEPALINGEN......................... 4 III. TOEKENNING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECORD VISA BUSINESS-KAART

ALGEMENE VOORWAARDEN RECORD VISA BUSINESS-KAART I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie Art. 1 In de onderstaande algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de Record Visa Business-kaart; de rekening

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Reglement KBC-Gold MasterCard

Reglement KBC-Gold MasterCard Reglement KBC-Gold MasterCard I REGLEMENT KBC-GOLD MASTERCARD 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Geheime code 5 Gebruik van de kaart 6 MasterCard-uitgavenstaat en klachten 7 Betaling 8 Kosten, geldigheid

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

deze Algemene Voorwaarden; de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat;

deze Algemene Voorwaarden; de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat; MUSEUMKAART ALGEMENE VOORWAARDEN MUSEUMKAARTHOUDERS artikel 1 Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt. Zij worden met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

OVEREENKOMST ABONNEMENT

OVEREENKOMST ABONNEMENT OVEREENKOMST ABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Excellence

Algemene Voorwaarden Allianz Excellence Algemene Voorwaarden Allianz Excellence 1 Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities Hoofdstuk II Artikel 1 Artikel 2 Artikel Artikel Artikel Artikel 6 Contract Doel van het contract Inwerkingtreding van

Nadere informatie

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider 1. Aanbieding en Overeenkomst 1.1 Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke tussen Tourisoft Sàrl en haar

Nadere informatie

professionelen Visa & MasterCard Business Gebruiksaanwijzing

professionelen Visa & MasterCard Business Gebruiksaanwijzing professionelen Visa & MasterCard Business Gebruiksaanwijzing U hebt net uw Visa of MasterCard Business ontvangen. Proficiat! Deze gebruiksaanwijzing bevat alle nuttige informatie over het correct en veilig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Algemene voorwaarden voor

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART

AMERICAN EXPRESS KAART AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN 3 INHOUDSTAFEL I. DEFINITIES I. DEFINITIES..................................... 3 II. ALGEMENE BEPALINGEN......................... 4 III.

Nadere informatie

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0 Zo simpel kan sparen zijn Credo26 Easy Corp Algemene Voorwaarden Credo26 Easy Corp versie 1.0 Inhoud Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Juridisch kader 3 Artikel 3 Inwerkingtreding 3 Artikel 4 Opzegging

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 26 oktober 2015 en van kracht met ingang van 27 oktober 2015 Deze uitgave telt 10 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlage regelen de contractuele relatie met betrekking tot

Nadere informatie

REGLEMENT KREDIETKAARTEN

REGLEMENT KREDIETKAARTEN REGLEMENT KREDIETKAARTEN 1. DEFINITIES In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt: a. «Bank»: verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel 240 van de wet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Overeenkomst. Voorschriften. die uitsluitend bestemd is

Overeenkomst. Voorschriften. die uitsluitend bestemd is Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting Misbruik van de betaalpas tijdens langdurige

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie